Sentralposten NTL på Slottet Pensjonsreformen En julefortelling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralposten NTL på Slottet Pensjonsreformen En julefortelling"

Transkript

1 Sentralposten N R. 4 - D E S E M B E R NTL på Slottet Pensjonsreformen En julefortelling Midtsiden Side 11 Side 12

2 REDAKTØRENS SPALTE Forakt for svakhet Skuffelsen etter det amerikanske presidentvalget har begynt å slippe taket. Min vanlige morgengrettenhet ble ikke bedre av nyhetene på radioen onsdagsmorgen 3. november. Bush vant ikke bare valget men han styrket sitt mandat ved å få enda flere representanter i Senatet og Kongressen. Valgforskere hevder at det var republikanernes familieverdier som sikret Bush/Cheney seier. Alle kjenner vel eller har truffet en OK amerikaner. For egen del må jeg innrømme at jeg var helt amerikafrelst som guttunge. Basketball, rock n roll, film, tegneserier og amerikansk litteratur var noen av årsakene til min nesegruse beundring. Ettersom kunnskapen om amerikansk utenrikspolitikk økte, smuldret glansbildet Hva er gått galt med Amerika? Det begynte kanskje med nedslaktingen av urbefolkningen, borgerkrigen på 1860 tallet og utviklingen av rovdyrkapitalismen som Kåre Willoch kaller det. Et økonomisk system hvor grådighet settes i system, får fram det verste i folk. Konkurranse skaper som kjent flere tapere enn vinnere. Forakt for svakhet er også en følge av uhemmet konkurranse. Å bli rik på andres bekostning er innebygget i markedsliberalismen. Dette fremmer ikke menneskeverd, respekt, nestekjærlighet, solidaritet eller hva man velger å kalle det. Johan Galtung håpet at Bush skulle vinne valget fordi han mente det ville fremskynde imperiets fall. Historien har vist oss at ingen supermakter består i evig tid. Men hva skjer når USA kollapser? Det vil sannsynligvis få alvorlige konsekvenser for alt liv på denne kloden. Noe ganger må man spørre seg om man bare heller skal la det gå ad undas. En parallell er jobben NTL og LO gjør under vår høyreorienterte regjering. Det er nesten fristende å bare la Meyer, Høybråten, Solberg, Bondevik og Foss kjøre landet rett i grøfta, noe som ville skjedd dersom de fikk gjennomført sitt prosjekt uten motstand. Faren ved å ikke yte motstand er at kollapset kan bli så totalt at det ville bli nærmest umulig å bygge noe opp igjen av ruinene. En annen fare ved å ikke holde igjen er at samfunnet kan utvikle seg i fascistisk retning med krav om en sterk leder. Dilemmaet ved å yte motstand er at vi da samtidig bevarer det som er grunnlaget for hele møkka, nemlig markedsliberalismen i sin mest ukontrollerte form. Også en sosialistisk regjering trenger motstand og korrigeringer. Vi har noen grelle eksempler fra nær historie på hva som kan skje i kommunistiske diktaturer. Dersom vi får en rød-grønn regjering til høsten, må vi være forberedt på at det kan bli nødvendig å minne dem på løftene de har gitt oss. Det må være mulig å se på motsetninger og uenighet som noe positivt, noe som driver oss framover i det store sivilisasjonsbyggingsprosjektet? God jul. Ansvarlig redaktør I N N H O L D Om den nye Tjenestemannsloven 4 Faglig-politisk samarbeid 5 Bosnia-Hercegovina 6 U-hjelp til Norge? 7 NTL på Slottet 8 Provoserende Israel 10 Pensjonsreformen 11 En julefortelling 12 Hva er modernisering? 14 Avd.oversikt 15 Bilder på sistesiden er fra flere demonstrasjoner i Oslo høsten og vinteren

3 LEDEREN HAR ORDET Takk for meg Ettersom dette er min siste leder i Sentralposten så vil jeg med dette takke for meg. Jeg takker alle tillitsvalgte og medlemmer for fine, lærerike og spennende år i NTL/2. Når jeg nå går over til LO Stat så vil jeg få god bruk for all den erfaring og kunnskap som jeg har fått gjennom et godt samarbeid med dere. Vi står ovenfor mange felles store utfordringer i det året som kommer. Vi har nå en regjering og et stortingsflertall som aktivt motarbeider fagbevegelsens og våre medlemmers interesser, blant annet ved å angripe de sentrale kollektive avtalene, oppsigelsesvernet, sykelønnsordningen, ventelønns- og tjenestepensjonsordningene. Gjennom en arbeidstakerfiendtlig og markedsliberalistisk politikk settes samfunnet, og ikke minst arbeidslivet flere tiår tilbake. Jeg oppfordrer dere alle til å delta i prosjektet: «Du bestemmer LO på din side.» Bruk den muligheten dere nå har til å snakke direkte til LO. Si din mening enten på nettet eller svar på det spørreskjema hver enkelt av dere har fått tilsendt. Hvis du ikke har det så ring NTL/2-kontoret og be om det. På bakgrunn av de svarene som kommer inn vil LOkongressen i mai fatte vedtak om de krav som LO skal stille til de politiske partiene i forbindelse med valget i Vi må alle jobbe for at vi får et flertall i Stortinget som vil arbeide med landets arbeidstakere, og ikke mot oss. Det kan dere bidra til ved å delta i debatten. Jeg ønsker dere lykke til videre med viktig arbeid for felles sak. Benytter også anledning til å ønske dere en god jul og et godt nytt år. Sentralposten Medlemsblad for Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag, Landsforening 2 av Norsk Tjenestemannslag, tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonen Bjørn Halvorsen Tlf.: E-post: Tore Simonsen Tlf.: Odd Lund E-post: Siri Halle E-post: Redaksjonen avsluttet: 10. desember 2004 Layout og trykk: Elin Strømsnes, Aktuell, Møllergata 10, 0179 Oslo, Tlf.: Alle bilder: Bjørn Halvorsen, hvis ikke annet er oppgitt ISSN Valgene under LO Stats representantskap skapte ingen dramatikk og ble i sin helhet som valgkomiteens innstilling. NTLs Tone Sønsterud (45) blir ny nestleder etter Odd Jørgen Sørengen, som går av med pensjon. Selv om Tone Sønsterud blir et nytt ansikt i LO Stat-ledelsen, er hun langt fra noe ubeskrevet blad. 45-åringen fra Kongsvinger har lang fartstid i NTL hvor hun fram til i dag har vært leder for Landsforening 2, Sentraladministrasjonen. Dette vervet har hun hatt siden Hun har tidligere vært i styret for NTL-avdelingen i Vi gratulerer! Tone Sønsterud ny nestleder for LO Stat Statistisk Sentralbyrå siden 1978, og hun har hatt verv både i NTLs forbundsstyre og i kommune- og fylkespolitikken på hjemstedet. Av: Åsmund Lang og Anne-Grete Lossius (tekst), Nina Hanssen (foto), Aktuell. 3

4 Viktige prinsipper på spill Under følger noen av de punktene som de tre hovedorganisasjonene i sin felles høringsuttalelse har pekt på som svakheter i regjeringens forslag til ny embets- og tjenestemannslov: Ingen helhetsvurdering: De økonomiske og administrative konsekvensene ved å fjerne tjenestemannsloven er ikke vurdert, og det gis ingen helhetlig vurdering av tjenestemennenes rolle og funksjon. Ikke samhold med ALLU: Med forslaget til ny tjenestemannslov vil de statsansattes rettigheter svekkes blant annet på stillingsvern, ansettelsesforhold, sikkerhet og trygghet uten at dette sees i samsvar med forslagene fra arbeidslivslovutvalget (ALLU). Ikke dialog mellom partene: Det har ikke vært noen form for dialog med arbeidstakerorganisasjonene selv om tjenestemannsloven er selve «grunnloven» for arbeidstakere i Staten. Hvorfor ha en tjenestemannslov?: Embets- og tjenestemenn er regjeringens redskap underlagt strenge krav til saklighet, objektivitet, kvalifikasjoner, kontroll og uavhengighet. Derfor har Stortinget gjennom snart 100 år ment at embets- og tjenestemenn skal ha et sterkere stillingsvern og særskilte regler når det gjelder tilsetting, oppsigelse og kunngjøring om nye stillinger. Svekker ytringsfriheten: Tjenestemenn med kunnskap og innsikt i offentlige anliggender bør aktivt ytre seg. Statstjenestemenn som skal være lojale kan av redsel for sanksjoner fra arbeidsgiver la være å ytre seg både internt og eksternt. Det sterke stillingsvernet gir en viss grad av trygghet. Å fjerne dette kan begrense ytringsfriheten ytterligere. Svekker tilliten: Tjenestemannsloven skal sikre at Staten reelt får de best kvalifiserte søkerne, for å ha en uavhengig, objektiv og saklig forvaltning. Forslagene om å fjerne ansattes medvirkning i ansettelser og søkeres innsynsrett sår tvil om at de best kvalifiserte embets- og tjenestemenn tilsettes. Folks tillit til forvaltningen kan bli svekket. Ventelønn: Ventelønn er et sikkerhetsnett for den enkelte og et virkemiddel for virksomhetene ved omstilling. Ventelønn kan innvilges ansatte i Staten som blir uforskyldt oppsagt. Flertallet av de som får ventelønn er kvinner med lav utdanning over 50 år. De utgjør en gruppe som lett taper i et tøft arbeidsmarked. Å fjerne ventelønnen vil føre til større grad av ustøting av eldre. Det er ikke i tråd med avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Hvorfor må tjenestemenn ha et godt vern? LILL SÆTHER Regjeringen og Morten Meyer ønsker å fjerne de fleste bestemmelser som omhandler tjenestemenn og gir dem et spesielt vern i sitt høringsforslag til ny embets- og tjenestemannslov. Det er flere forhold som må tas i betraktning ved vurdering av tjenestemenns rettigheter. For det første har statlig ansatte en samfunnsoppgave å ivareta felles samfunnsinteresser og befolkningens rettigheter. Vi har også plikt til å si i fra om forhold som ikke er tilfredsstillende. Sivilombudsmannen har avgitt en prinsipiell uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet i «SFO-saken». For at ytringsfriheten skal være reell må vi ha et godt vern. Mange statstjenestemenn opparbeider seg spisskompetanse som kan være vanskelig å anvende i stillinger i det øvrige arbeidsliv. Det er dessuten urimelig at de statstilsatte skal få sine rettigheter redusert uten at dette gir seg utslag i en lønnsmessig harmonisering i forhold til privat sektor. Sist, men ikke minst, er svært mange tjenestemenn omfattet av til dels store omstillinger. Det er skremmende at vår overordnede arbeidsgiver ikke ser at statstilsatte er i en spesiell stilling når arbeidet deres kan fjernes med et pennestrøk i storting eller regjering. Staten er part i Hovedtariffavtalen og vedlegget «Omstilling under trygghet». Ved systematisk å ignorere dette vises ingen hensyn eller respekt for de tilsatte og deres innsats. Det faktum at staten er den verste når det gjelder å kvitte seg med eldre arbeidstakere understreker dette ytterligere. En undersøkelse foretatt av Høyskolen i Lillehammer for LO Stat i Oppland har som hovedkonklusjon at «Staten motarbeider sine egne mål og svikter sine ansatte når alt skal dreie seg om bedriftsøkonomisk lønnsomhet framfor samfunnsansvar». Hva slags statsadministrasjon og hvilke tjenestemenn vil vi ha? R e g j e r i n g e n b ø r seriøst vurdere hva slags statstjeneste og tilsatte en ønsker seg. En fjerning av enda flere rettigheter for statsansatte vil bidra til rekrutteringsproblemer for staten som snart bare har lav lønn å tilby nåværende og fremtidige arbeidstakere. Statsadministrasjonen har snart verken menneskelige eller økonomiske ressurser eller redskaper igjen til å forvalte samfunnets fellesverdier eller fellesinteresser. Ved at staten stadig omstilles og slankes gjenstår snart bare de rene statsforvaltningsoppgavene. Staten er avhengige av tillit fra befolkningen og lojalitet fra de tilsatte. Hvor er incitamentene for at de tilsatte skal føle lojalitet og bli motiverte? Advarsler fra blandt andre Eva Joly når det gjelder en svakere statsadministrasjon, burde vekke bekymring. Tendensen med tilsidesetting av de tilsattes og tillitsvalgtes rettigheter og økende individualisering av lønns- og ansettelsesvilkårene vil kunne resultere i en dårligere og ineffektiv statsforvaltning. Dette stjeler mye tid og krefter fra virksomhetene og den enkelte, fører til dårligere arbeidsmiljø og det er vanskeligere å ha fokus på overordnede mål om fellesskapsløsninger og fordelingspolitikk ved stadige omstillinger og endrede rammebetingelser. Dette vi nå ser fra departementet har ingenting med trygghet under omstilling og et inkluderende arbeidsliv å gjøre, snarere tvert i mot. 4

5 Ny lov for arbeidslivet LILL SÆTHER Arbeidslivslovutvalget (ALLU) la i februar 2004 fram en delt innstilling til ny lov for arbeidslivet. Mandat og innretning la hovedvekt på bedriftenes behov for fleksibilitet og lønnsomhet framfor arbeidervern. ALLUs flertallsinnstilling betyr en klar svekking av arbeidervernet og en maktforskyvning til fordel for arbeidsgiverne. Flertallets forslag har ikke den nødvendige forankring på arbeidstakersiden fordi LO, YS og UHO har tatt dissenser på en rekke punkter. At utredningsfasen og høringsfristen var veldig knapp sett i forhold til det omfattende lovarbeidet, bidrar heller ikke til den legitimiteten en ny arbeidslivslov trenger. Forslaget betyr en svekking av stillingsvernet, av retten til å stå i stilling, en uthuling av normalarbeidsdagen, forlengelse av arbeidstida og mulighet til å jobbe mer (ubetalt) overtid. Likestillingsperspektivet er ikke ivaretatt. Heller ikke er det foreslått tilstrekkelige forbedringer i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet. Flertallet legger EUs minimumsdirektiv om 48 timers uke som kan gjennomsnittsberegnes fra 4 måneder til grunn, noe som kan bety 78 timers uke i 9 uker. Flertallet har innført begrepet «frivillig overtid» som ikke skal kompenseres økonomisk, men som kan avspaseres. Slik kan arbeidsgivere spare overtidsbetaling og myndighetene kan også spare utgifter til permitteringer. Sett i relasjon til de over arbeidsledige er det usolidarisk å utvide muligheten til overtid. Det er i denne forbindelse verdt å nevne at overtidsbruken i 2002 tilsvarte årsverk, noe som er helt uakseptabelt. ALLU legger opp til at arbeidsgivere fritt kan ansette arbeidstakere midlertidig. Dette vil skape utrygghet, et to-delt arbeidsmarked og sosiale forskjeller vi ikke vil ha i det norske samfunnet. Noen eksempler på dette er at den ukentlig arbeidstiden må lovfestes til 37,5 timer og at normalarbeidsdagen skal være mellom og Overtidsbestemmelsene med tidligere begrensninger og tillitsvalgtes rolle må gjeninnføres. Bestemmelsene mht. psykososialt arbeidsmiljø må styrkes. Vikarer må bare kunne leies inn for å erstatte navngitte personer i permisjon eller ved sykefravær. Stillingsvernet må styrkes og en liberalisering vil øke vilkårligheten i arbeidslivet. Fagorganisasjonenes og de tillitsvalgets rettigheter etter loven må styrkes ikke minst når det gjelder adgang til inn- og utleie av arbeidskraft. På bakgrunn av EU- utvidelsen fra , er det viktig å motvirke sosial dumping. Alle arbeidstakere uansett nasjonalitet er velkomne på norske arbeidsplasser. Loven må slå fast at norske lønns og arbeidsvilkår skal gjelde i Norge. Regjeringen ved statsråd Morten Meyer har sendt ut forslag til ny embets- og tjenestemannslov på høring i høst. I forslagene til endringer og begrunnelser tas det utgangspunkt i flertallsinnstillingene i ALLU. Utvalget ble delt og et mindretall bestående av LO, YS og UHO tok dissens på en rekke punkter. At statsråden fremmer et forslag til lovendring som baserer seg på forslag som ikke har støtte fra flertallet av arbeidstakerorganisasjonene og som ikke er politisk behandlet er oppsiktsvekkende. Uansett hvordan det går med dette, vil arbeidet med ny arbeidslivslovgivning få stor betydning for alle arbeidstakere i Norge, også arbeidstakere i staten. Et viktig krav til partiene før valget i 2005 må være at hvis ny arbeidslivslovgivning skulle bli vedtatt av det nåværende Storting i tråd med flertallet i ALLUs innstilling og departementets forslag, må de partiene vi skal gi vår støtte forplikte seg til å endre dette etter valget. Et slikt krav vil også være en av flere saker som vil kunne bidra til å mobilisere medlemmene i arbeidet med å endre stortingsflertallet etter valget i Folk som er enige skal stå sammen om faglig-politisk samarbeid før og nå TORE SIMONSEN LO, og dermed vel alle fagorganisasjonene som er en del av LO, NTL inkludert, har tydelig og klart kastet seg inn i den partipolitiske kampen ved å gjøre det klart at de ønsker enn ny regjering med en annen politisk farge. Og ikke en hvilken som helst farge, selvsagt. Dermed har LO hentet fram et gammelt tema som gjorde folk illsinte og engasjerte for en tjuetretti år siden. Da ble det kalt faglig-politisk samarbeid, og folk på venstresida i fagbevegelsen kunne ikke fordra det. Det var fordi SVere og kommunister av forskjellige typer mente at samarbeidet i virkeligheten var mellom Arbeiderpartiet og LO, og ga AP fri tilgang til LOs pengebinge og organisasjon, og at SV og AKP ( som var noe den gangen ) ikke fikk de samme mulighetene. Og ettersom AP var en skurk for mange i disse partiene så skulle de ha seg frabedt faglig-politisk samarbeid. Borgelige partier var selvsagt høylytt rystet, da som nå, over at LO skulle kunne kjøpe seg politisk innflytelse ved å gi penger og støtte et politisk parti. Når det faglig-politiske samarbeidet nå kommer tilbake, ser det ut som det ikke er samme indre strid i LO om den tette og klare støtten fra fagbevegelsen til de politiske partiene LO foretrekker. Årsaken kan være at AP ikke er så dominerende i opposisjonen nå, og at forestillingen om at partiet er en hovedfiende, ikke står særlig sterkt lenger. De borgelige politikerne er like rystet som før, selve demokratiet er truet må vite. Faglig-politisk samarbeid er ikke uproblematisk, men vi må la dette bli en intern diskusjon i fagbevegelsen og i de politiske partiene som er aktuelle for å få pengestøtte og annen støtte for å få en annen regjering og en annen politikk. De fleste borgerlige partier, kanskje særlig Høyre, hykler så øredøvende i denne sammenhengen at det ikke noen grunn til å bruke mye oppmerksomhet på det. Forestillingen om at Høyre eller andre partier skal si nei takk til pengegaver fordi giverne kan tenkes å få noe tilbake, er temmelig fremmed. På samme måte som LO har omtrent sammenfallende interesser med AP, og i noen grad med SV på viktige områder, mener de organisasjonene og enkeltpersonene som gir penger til de borgelige partiene at de har felles interesser med disse partiene og at det er en fordel for dem at de partiene som får pengene, fortsetter å ha regjeringsmakt. Pene mennesker i Høyre hisser seg opp over at LO kan bruke medlemmenes kontingentpenger til å støtte politiske partier, som disse medlemmene ikke sympatiserer med. RIMI-Hagen gir Høyre penger, bør han det når det er vi som handler i butikkene hans, men som ikke liker Høyre, som har gjort ham så rik? Jeg ser ikke det moralsk høyverdige i en slik ordning. Til slutt, et lite spørsmål. Hvordan kan en mann som sier han har skåret prisene i butikkene sin ned så langt det er mulig, bli en av Norges rikeste personer? Han har neppe skåret helt inn til beinet. 5

6 Forprosjekt Reisen til Bosnia-Hercegovina Moskeen i Sarajevo. Foto: Lill Sæther. LILL SÆTHER Fortsettelse fra forrige nummer I april 2004 reiste tre fra NTL/2, leder Tone Sønsterud, Milorad Dunderovic, avd og undertegnede, på en prosjektreise til BiH etter at representantskapsmøtet hadde godkjent opplegget og LO hadde bevilget penger til et forprosjekt. Vi hadde mottatt et brev fra den Føderale Fagforeningen for offentlig ansatte i BiH (FFBiH) hvor de ba om assistanse. Et forsøk på å få registrert en fagforening for statsadministrasjonen, som skal dekke hele BiH var nevnt som den største utfordringen. Regjeringen nekter å registrere en slik fagforening på nasjonalt/statlig nivå og saken er klaget inn for ILO som har bedt regjeringen etterkomme kravet, i tråd med konvensjon 87 om organisasjonsfrihet. Regjeringen ser ikke ut til å ta kravet fra ILO alvorlig og har foreløpig verken svart på anmodningen eller forsøkt å finne en løsning. Hensikten med reisen var å kartlegge konkret hva fagforeningen ønsket av oss og hvilke resultater de ventet av samarbeidet. Under prosjektreisen hadde vi møter med Frie Faglige Internasjonale (FFI) og den norske ambassaden i Sarajevo, LO i den bosnisk/kroatiske delen, SSSBiH, leder og nestleder i FFBiH, leder for interimsstyret i FS og ledelse og representanter for den Føderale Fagforeningen i Republica Srpska (RS). Både SSSBiH og RS har søkt om medlemsskap i FFI, men FFI har vedtatt å ikke godkjenne noen av fagforeningene før de samarbeider seg imellom eller helst slår seg sammen. FFI samarbeider imidlertid med begge om mange felles prosjekter, bla. opplæring. I tillegg til disse to hovedorganisasjonene er det en fagforening i Bihac, en region som styres av EU, en i Mostar-området som organiserer sykepleiere og lærere og en egen fagforening i det kroatiske området. Representanter for den norske ambassaden mente at BiH ikke lenger er et post-konfliktland, men begynner å bli et normalt transaksjonsland (land i endring). De mente at befolkningen nå har behov for trygge jobber og en stabil økonomi og at de er mer villige enn tidligere til å se bort fra den etniske konflikten. Fagforeningene har hatt store problemer med å finne sin rolle etter kommunismens fall og overgangen til et markedsbasert system, mente de og fagbevegelsen har dessuten manglet legitimitet pga. lav oppslutning og en historie med tette bånd til kommunistpartiet. De oppmuntret oss imidlertid mht. et prosjekt for opprettelse av en fagforening i statsadministrasjonen, fordi dette kan bidra til å styrke staten og lette overføringen av oppgaver til statlig forvaltning. Dette er helt nødvendig og kan utviske de etniske skillelinjene i landet på sikt. Fagbevegelsen i BiH har eksistert i over 100 år, men ble delt etter de etniske skillelinjene etter krigen. SSSBiH har 22 medlemsorganisasjoner i den bosnisk/kroatiske delen av BiH. Alle organisasjonsleddene har økonomiske problemer og må prioritere knallhardt. Antallet medlemmer som ikke har penger og ikke betaler medlemskontingent øker, samtidig som et økende antall søker hjelp, fordi de har problemer med å få lønn, pensjon eller arbeidsledighetstrygd bla. Fagforeningen har i dag færre medlemsfordeler enn tidligere og mange er redde for å organiseres seg av frykt for å miste jobben. Arbeidslivslovgivningen inneholder ikke viktige ting som oppsigelsesvern. Det var problemer da sosialdemokratene hadde makten, men SSSBiH har en kontinuerlig tvist gående med den nåværende høyredominerte, nasjonalistiske regjeringen, selv om de prøver så godt de kan å samarbeide for å redusere konfliktnivået. Det er først og fremst den nye konkursloven, omtalt i forrige artikkel, og den manglende godkjenningen av fagforeningen for statsadministrasjonen som er vanskelige. Kjernen i striden om å få opprette fagforeningen er at en lov om organisasjoner på statsnivå, som ble vedtatt for 1 1/2 år siden, ikke gjelder fagforeninger, ifølge regjeringen. Utviklingen mot mer statlig forvaltning vil fortsette og Paddy Ashdown har bla. endret lovverket slik at ansatte kan bevege seg mer problemfritt mellom regionalt og statlig nivå. Det er et håp at de ansatte som blir statsansatte, beholder sitt medlemsskap i fagforeningen til den nye blir godkjent. Hvis mange blir borte, vil det undergrave kravet om å få opprette fagforeningen. Når det gjelder den etniske konflikten og et mulig samarbeid med RS, håpet de at tiden vil modne og menneskenes holdninger vil endres, spesielt nedover i organisasjonene. Fortsettelse i neste nummer Milorad Dunderovic, Tone Sønsterud, Lill Sæther, leder av interimstyret for fagforeningen for statsadministrasjonen og leder for den føderale fagforeningen for offentlig ansatte. 6

7 U-hjelp til Norge? O D D L U N D En besynderlighet i norsk bistandspolitikk er at deler av bistandsmidlene brukes til tiltak i Norge. Under statsbudsjettets kap. 167 post 21 bevilges det således midler til «Flyktningetiltak i Norge». Dette følger av OECD/DACs definisjon av hva som kan regnes som uhjelp (ODA = Official Development Assistance). Medlemslandene har vært enig om at en viss del av støtten til førsteårs bosetting av flyktninger og tilbakevending til hjemland skulle være godkjent som offisiell bistand. Disse spesielle driftsutgiftene omfatter bl.a. oppholdsutgifter, utgifter til opplæring av barn i mottak og andre opplæringsformål. Både utgifter til grunnskoleopplæring og voksenopplæring er blitt refundert av Norad. Dette kan virke som statistisk og regnskapsteknisk manipulasjon. Det har derfor vært politisk strid om praksisen og kritikerne har uttrykt ønske om at norskopplæring for flyktninger må finansieres over ansvarlig departements eget budsjett (Kommunalog regionaldepartementet). Når utgifter til slike flyktningtiltak blir dekket ved å øke bistandsrammen, får man jo en høyere prosentandel av BNI og man kan forledes til å tro at Norge er på god vei mot målet om at bistandsbudsjettet skal tilsvare 1% av BNI innen utgangen av En lesende arbeiders spørsmål B E R T H O L D B R E C H T Hvem bygde Theben med de sju portene? I bøkene står noen kongenavn. Har kongene slept på murblokker? Og Babylon, ødelagt så mange ganger, hvem gjenreiste Babylon så mange ganger? Lima strålte av gull: hvor bodde bygningsarbeiderne i Lima? Den kinesiske mur ble endelig ferdig: hvor gikk murerene da? Det store Roma er full av triumfbuer: hvem satte dem opp? Over hvem triumferte de? Og i sangenes Bysantz: Bodde alle i slott? Selv i sagnenes Atlantis brølte de drukne på sine slaver den natten da havet kom. Den unge Alexander tok India. Han alene? Cæsar slo gallerne. Hadde han ikke en gang med seg en kokk? Filip gråt da hans armada gikk under: Var det ingen andre som gråt? Fredrik den andre seiret i sjuårskrigen. Hvem seiret bortsett fra ham? På hver side en ny seier. Hvem kokte seiersmaten? Hvert tiår: en ny stor mann. Hvem betalte regningen? Så mange historier. Så mange spørsmål. Språkblomster (julebukett) Per Egil Hegge nyter en viss suksess i Aftenposten med sin daglige språkspalte. Sentralposten slår derfor til med en bukett egne språkblomster sanket i løpet av året. «Selv om jeg er optimist, vedgår jeg at det ser mørkt ut.» (Formann i pensjonskommisjonen Sigbjørn Johnsen) - Det er lys for enden av tunnelen (eller som Wenche Myhre sang det: Det er lys i den mørke tunnelen ) - Jøss. «Det betyr at man skal ha ganske mye flaks for i det hele tatt å møte på en rytter til hest på en vanlig spasertur.» (Akers Avis GRORUDDALEN om ridesenter i Alnaparken) - Ny versjon av ridende rytter til hest, denne gang på spasertur. «Henrik Ibsen står sentralt på sokkel mellom kirken i Skien og byens havn.» (Debattsiden i Aftenposten Aften) - Han står åpenbart midt på sokkelen og sokkelen står omtrent midtveis mellom de to nevnte punkter. Bruken av ordet «sentralt» er sentral her... «Vi satser på å fôre opp 300 slakt til neste år.» (firmaet Leka Struts) - Bortkasta fôr, spør du meg. «Man trenger ikke noen krystall-bolle for å spå om utfallet.» (Odd Karsten Tveit om valget i Iran) - Nei visst, i en krystallbolle ser man jo bare gullfisker. «Forbud mot dyr med sex.» (Forsnakkelse i P4-nyhetene) - Ingen kommentar. «Alltid oppdatert vær.» (Melding fra Aftenposten) - Takk for det! Gammelt vær er noe herk. «Utdanningsminister Kristin Clemet kastet seg rundt halsen og klemte Victor Norman i alles påsyn». (Aftenposten i forbindelse med utnevningen av ministeriet Bondevik II) - Hallingkast? «Forskrift om fødsler, dødsfall og vigsler m.v.» ( JD nr. 0001) - Ante vi det ikke? Selv slike viktige ting i et menneskes liv må foregå på forskriftsmessig måte. «Og så løfter vi annenhver hånd.» (Fysioterapeut på Sunnaas sykehus). - Må man ikke da ha minst tre hender? Kanskje man kan be om en håndsrekning? «Verden i dag er tilbake i morgen tidlig.» (NRK P2) - Takk, skjebne! «Vi skal jobbe målretta for å nå målene.» (Radiointervju) - Tenk det, Hedda. Hva? Hun må ha skjønt poenget. Odd Lund 7 Tegnet av Bjarne Træen.

8 Slottet...en helt vanlig arbeidsplass? Nye NTL avdelinger i NTL/2 Sentraladministrasjonen pleier å få en presentasjon i Sentralposten. Forrige gang var det ABM- utvikling. Nå stod Politidirektoratet for tur men det ser ut til at de skal gå inn i en annen NTL landsforening, så det ble avdeling 2-74, Slottet, denne gang. Fram til februar 2004 var de del av avdeling 2-10 i AAD. Jeg må innrømme at jeg er så barnslig at jeg passet på å nevne for flere kolleger at jeg skulle på Slottet og det føltes også litt stilig å legge inn i outlook at jeg var på Slottet. Dessuten har betgnelsen republikaner en litt ekkel klang med tanke på presidentvalget i USA, men jeg er ikke blitt rojalist av den grunn selv om tanken på Carl I Hagen som president vekker kvalmende følelser. To dager før hadde snøen lavet ned og Slottet tok seg fint ut i vintersolen. Jeg gikk bort til den ene gardisten, presenterte meg og sa jeg skulle snakke med Bjørg Håkenstad. Han presenterte gevær, snudde på hælen og tok telefonen. Jeg kikket ned på olabuksene mine og så jeg hadde fått et hull på kneet. Heldigvis hadde jeg de blå 70 talls psykedelialangunderbuksene på, så ingen bar hud stakk fram. I resepsjonen leverte jeg ID til noen hyggelige knekter og fikk slottets adgangstegn. En ordonnans fulgte meg opp i fjerde etasje til blomsterdekorasjonsrommet. Leder av NTL avdelingen på Slottet, Bjørg Håkenstad, tar meg i mot på rommet som er fullt av orkideer, granbar, silkebånd, fredsliljer og annet som må til når det skal pyntes til jul. Gartneriet brant ned 29. september 2003 og ble først ferdig gjenoppbygd i midten av november i år. «Det var en uvirkelig opplevelse å høre på morgennyhetene at arbeidsplassen min hadde brent opp. Mye tyder på at brannen var påsatt siden det begynte å brenne to steder samtidig, men politiet har ikke tatt noen ennå» forteller Bjørg Håkenstad. NTL avdelingen har 30 medlemmer. De jobber som gartnere, knekter, driftsteknikere, arkivarer, kontorpersonale og stuepiker. Den siste kategorien få de ikke lov å kalle stuepiker lenger etter påpakning fra Likestillingsombudet. Lakei er fortsatt en tittel på slottet men NTL organiserer ingen av dem. De er i den andre fagforeningen, Slottspersonalets forening som er tilknyttet Stafo. NTL medlemmene jobber på Bygdøy, Kongsseteren og andre eiendommer som Kongen disponerer. Forhandlingsmotparten har tittel Hoffmarskalk så det er ikke like problematisk som om det skulle vært Kongen som var den andre likeverdige parten i forhandlinger. NTLs forbundssekretær Fredrik Oftebro får mye skryt for overenskomsten som er forhandlet fram. Bjørg kan fortelle at det er et godt samarbeid både med den andre fagforeningen og med ledelsen. «Vi er ikke så opptatt av hvilken fagforening folk melder seg inn i. Det viktigste er at de organiserer seg», sier Bjørg som har jobbet 18 år på Slottet og i 15 av dem har hun vært engasjert i fagforeningsarbeid ved siden av å være gartner. Etter å ha hørt om Kongen, knektene og alle de andre titlene som får en til å tenke på en kortstokk, er det fristende å spørre hvem som er jokeren og hvem som er kløver to, men jeg klarer å holde igjen. Bjørg kan fortelle at Slottet er en vanlig arbeidsplass med oppturer og nedturer, men de får være med på mye som kanskje ikke alle får oppleve. Kronprinsbryllup og besøk av statsoverhoder av typen Bill Clinton er ikke vanlig kost på de fleste arbeidsplasser. 8

9 Hovedverneombud og NTL-medlem Turid Nord. Bjørg Håkenstad og Irén Sunde binder kranser til første søndag i advent. En unik utsikt fra Slottet. Fra blomsterdekorasjonsrommet i 4. etasje. Det gjenoppbygde gartneriet. 9

10 Provoserende Israel IDA SUHRKE D e s i s t e t o månedene har jeg jobbet som ledsager for Kirkens Nødhjelp i Palestina og Israel. Vi er 28 ledsagere, blant annet journalister, lærere og en biskop, fra Skandinavia, England og Sør-Afrika. De fleste bor i ulike palestinske lokalsamfunn på Vestbredden, mens en gruppe bor i Jerusalem og jobber tett med palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner. Vi jobber for å stoppe den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza med alt den innebærer av militære kontrollposter, seperasjonsmuren, bosettere og ødeleggelser av palestineres hus og land. Selv bor jeg i Hebron eller Al- Khalil som palestinerne sier, byen som alle rister på hodet av og sier de blir deprimert av å se. Det er deprimerende å gå gjennom den spøkelsesaktige gamlebyen i Hebron. I gate etter gate er nesten alle metalldørene på butikkene lukket og låst. Dørene er sprayet med davidsstjerner og rasistisk tekst. Noen steder henger det stålnetting som er hengt opp for å ta i mot for søppel og matavfall. De stengte butikkene og nettingen skyldes de israelske bosetterne som med religions retorikk har okkupert gamlebyen i Hebron. I sine mange forsøk på å få den palestinske befolkningen til å forlate gamlebyen de siste tretti årene, har bosetterne vandalisert hjemmene deres. Mange av de palestinske husene har knuste vinduer og kulehull i veggen etter skudd fra bosetterne. I dag står mange hus tomme i den før så livlige delen av Hebron. De palestinske familiene som er igjen tvinges til å dekke til vinduene med gitter for å ta i mot for steiner fra bosetterne. De fleste av jentene på Cordoba skole, som ligger på en liten høyde med utsikt over gamlebyen, bor i den mest utsatte delen av byen. Og aller mest utsatt er de på skoleveien sin. Vår oppgave som ledsagere er å følge jentene forbi bosettingen de må passere til og fra skolen. I mange år har bosettere kastet steiner på de palestinske jentene. Det er sjokkerende å se leende tenåringsjenter ta opp steiner som de kaster mot gråtende seksåringer i skoleuniform. Men det aller verste er at disse ulovlige og voldelige bosetterne får forsette å kaste steiner med israelske myndigher i ryggen. Israel beskytter bosetterne i Hebron som i alle de andre bosettingene med soldater og militærposter. Israel lokker folk til bosettingene med billige hus, vann og gode veier. Utenfor en hver by og mange landsbyer på Vestbredden ligger det en israelsk bosetting. På toppene med den beste utsikten ser du alle de like husene side om side. Kommer du nærmere er det ofte lekeapparater, blomster og grønne parker. Isolert sett virker mange av bosettingene idylliske. Men det er noe fryktelig galt som man ikke kommer bort fra. Bosettingene er bygd på okkupert palestinsk land. Land som palestinere har bodd på, land der de har dyrket oliventrær eller brukt som beite. Bosettingene er ulovlig i følge internasjonal rett. Opp i gjennom årene har FN uttallige ganger fordømt bosettingene og krevd at Israel trekker seg ut fra Palestina. Men Israel har bare fortsatt å bygge og bygge under alle israelske statsminstre siden okkupasjonen startet i De få bosettingene i Gaza som Israel nå har en plan for å trekke seg ut fra, utgjør bare en liten brøkdel av alle bosettingene. Israel ser ikke ut til å ha noen intensjoner om å trekke ut de rundt bosetterne som okkuperer palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Etter to måneder i Hebron synes jeg det er vanskelig å være veldig optimistisk. Så lenge Israel fortsetter å bygge separasjonsmuren, ydmyke palestinere med militære kontrollposter og okkupere palestinsk land med voldelige bosettere, er det ikke mulig å oppnå en varig og rettferdig fred. Hvordan israelske myndigheter kan begå så alvorlige brudd på menneskerettighetene og likevel holdes inne i varmen internasjonalt, forstår jeg ikke. Jeg er provosert av å se den israelske okkupasjonen av Palestina på nært hold. Israelske bosettere i Hebron marsjerer med militæreskorte i en gate der bare palestinere bor. Alle palestinere har blitt beordret til å stenge butikkene sine og forlate området. Elevene ved Cordoba skole i Hebron risikerer å få kastet steiner på seg av israelske bosettere på skoleveien. 10

11 Pensjonsreformen nødvendig reform eller trugsmål mot Folketrygda? LEIF KJETIL TVIBERG Da Pensjonskommisjonen la fram instillinga si, vart det teikna eit mørkt bilete av framtida til Folketrygda om det ikkje blir gjort endringar i pensjonssystemet. Kommisjonen har berekna at om det ikkje blir gjort nokre endringar, vil kostnadene til alderspensjon som del av BNP for Fastlands-Noreg auke med 9 prosent. Sidan pensjonistane i framtida også vil betale meir skatt enn i dag, vil netto kostnadsauke vera 5 prosent av BNP. Dei viktigaste årsakene til kostnadsauken er i følgje Pensjonskommisjonen at det blir fleire pensjonistar i høve til talet på yrkesaktive, og at pensjonistane i framtida vil ha opptent meir i tilleggspensjon. Det er fleire som har kritisert føresetnadene Pensjonskommisjonen byggjer på. Mellom anna har Jan Mønnesland, som er økonom i Utdanningsforbundet, kritisert føresetnaden om auka levealder som ligg til grunn for Kommisjonen sine berekningar. Stein Reegård, leiaren for LO si samfunnspolitiske avdeling, har peikt på at anslaga for framtidig oljepris er konsekvent undervurdert, og at meir realistiske berekningar gjer at framtidig finansiering av Folketrygda blir langt lettare. Sjølv om det er all grunn til å vera kritisk til føresetnadene som ligg til grunn, bør ikkje diskusjonen om pensjonsreformen først og fremst vera ein diskusjon om kva for prognosar vi trur på. Etter mitt syn er det viktigare å fokusere på dei politiske vala vi står overfor. Gitt at Kommisjonen sine berekningar er riktige og vi verkeleg har ei utfordring når det gjeld famtidige pensjonskostnader: Skal vi gå inn for innsparingstiltak - eller skal vi heller finansiere auka pensjonskostnader med å auke skattane? Eg meiner at svaret må vera klart. Vi kan ikkje akseptere at dei offentlege trygdeytingane blir dårlegare. Innstrammingar i pensjonsytingane vil dessutan ikkje nødvendigvis føre til at dei samla pensjonskostnadene i samfunnet går ned. Dersom dei offentlege ordningane blir for dårlege, stimulerer det til at folk ordner seg sjølv med ulike private ordningar. Pensjonskostnadene kan faktisk gå opp, sidan private pensjonsfond har vesentleg høgare forvaltningskostnader enn Folketrygda. Det blir da ikkje eit spørsmål om at samfunnet skal bruke mindre på pensjon, men at deler av pensjonssystemet blir privatisert. Men er det verkeleg mogleg å finansiere auka finansieringsbehov for Folketrygda med auka skatteinntekter? Eg veit at 5 pst. auke i den offentlege delen av BNP hørest mykje ut. Men vi skal hugse at dette ikkje treng å skje over natta Pensjonskommisjonen opererer med eit 50-årsperspektiv. Det er også fleire måter å skaffe inntektar til staten på enn auka inntektsskatt til vanlege folk. Dessutan må vi vera klar over at det offentlege sin del av BNP i Fastlands-Noreg ikkje er spesielt høg i Skandinavisk målestokk. I 2003 var den offentlege delen av BNP 42,4 prosent i Noreg, medan det offentlege har 49 prosent BNPdel i Danmark og 50,8 prosent i Sverige. Det er altså tilstrekkeleg å kome opp på svensk og dansk nivå. Det er viktig å vera klar over at fleirtalsforslaget til ny hovudmodell som blir kalla Modernisert folketrygd i seg sjølv ikkje inneber noka innsparing i høve til dagens system. Det er først og fremst to av forslaga til kommisjonen som inneber innspering. Det eine er delingstal, som inneber at samla opptent pensjonsformue blir delt på forventa levealder for kvart årskull og indeksering av alderspensjonen etter ein kombinasjon av løns- og prisvekst, dvs. i praksis underregulering i høve til lønsutviklinga i samfunnet. Poenget med den nye modellen er ikkje å spare pengar, men å få til ei anna fordeling enn i dag det vi seia meir til dei som tener mest og har få avbrot i yrkeslivet, og mindre til dei som tener minst. Det har vore eit viktig poeng for kommisjonen at det skal vera sterkare samanheng mellom livsløpsinntekt og pensjon, og det må nødvendigvis føre til at omfordelingseffekten som ligg i dagens system blir svekka. Omvendt Robin Hood-politikk, med andre ord. Det er berekna at 70 prosent av kvinnene vil tape på denne modellen i høve til dagens modell. Det er heilt uakseptabelt. Henriette Westhrin sin alternative modell kalla Universell folketrygd har ein betre fordelingsprofil isolert sett, men Westhrin har slutta seg til andre forslag i kommisjonen (mellom anna innsparingsforslaga om delingstal og underregulering) som gjer at hennar modell i sum kjem dårlegare ut enn dagens folketrygd. Både Arbeid a r- part i e t o g S o - sialistisk Venstreparti skal ta stilling til pensjonsreforma på landsmøter til våren. Det er kritiske røster i begge parti mot det partia sine representantar i Pensjonskommisjonen har vore med, og presset frå fagrørsla gjer nok også sitt til at vi kan håpe på at partia ikkje kjøper kommisjonen sine forslag utan vidare. Eg håper resultatet blir meir enn flikking og ikkje minst at behandlinga av reformen blir utsett til etter stortingsvalet i haust. Pensjonsreformen handlar om ikkje mindre enn framtida til Folketrygda, og det er grunnleggande udemokratisk om ikkje velgarane skal få høve til å uttale seg om saka i val. Tegnet av Bjarne Træen. 11

12 En Julefortelling ØYVIND BENTSEN Like oppunder jul falt sneen tett nedover det lille tettstedet i Nord-Norge. Kuldegradene var blitt fler enn man kunne telle på to hender, og dompappen hadde allerede flydd med topplue og votter i flere uker. En lei nord-vest hadde de siste dagenen kommet innover bygda, og sneen skavlet seg opp like fort som plogen fikk den av veien. Det var lite annet å gjøre enn å vente på bedre vær, og siden jula stod for døra var det juleforberedelsene som gjaldt i de fleste hjem. Fra de små husene i bygda skinte det vakkert ut i sneen fra julestjerner og barneøyne. En snømann stod kanhende og passet veien opp til et og annet hus, og den som våget seg utendørs som snarest for å låne en kopp sukker eller to, kunne kjenne den umiskjennelige eimen av julebakst, når vinden løyet et øyeblikk for å trekke pusten før neste kast satte inn. Men i et hus var julen ikke som den brukte være. Øverst i lia lå det ganske for seg selv ei lita stue hvor vinduene var mørke og tomme. Ingen snømann passet oppkjørselen, og ingen julestjerne lyste trivelig i vinduet. Knapt et spor etter det siste inkasso-firma var å se i sneen. Det eneste som tydet på liv i huset var et svakt blåskjær fra en skjerm som trengte seg fram mellom visne blomster og hullete trådgardiner. Julen var slett ikke blitt som han hadde tenkt seg. Et elendig jobbår hadde sendt alt av venner og bekjente avsted, og en evig strøm av trusselbrev var det som hadde vært å finne i postkassa. Det begynte jo så fint for et år siden, han fikk jobben, mange nye venner og kjente. Hvordan gikk det galt? Det må ha vært forbannelsen! Den begynte like etter at han ble medlem i Akademikerne... Hvorfor ga han ikke etter for NTL? Etter det skjedde så kom det bare regninger i postkassa, han måtte selge alt han hadde kun for å betale strøm og Internett. Hvordan kunne han gjette at sjefen skulle få vite at han gamblet på jobben? Ja ja, sparken fikk han, mens regningene strømmet inn. Så dårlig kreditverdighet hadde han opparbeidet seg, at postmannen kun leverte regninger, og returnerte juleposten til avsender med beskjed om at Adressaten var ukjent, fordi folkeregisteret hadde hentet tilbake person- og fødselsnummeret. Nå var det like oppunder jul, og den lille stua var så godt som tømt for alt. Det meste var hentet av AS Inkasso så nær som et bord, en stol og datamaskina ved vinduet. Ja, så langt var det kommet at selv hver annen spiker var trukket ut av veggene som oppgjør for en siste telefonregning. Og en støttebandasje til kneet han måtte ha etter de siste gjeldsforhandlinger, var blitt hentet av den lokale apoteker. Stua var både kald og glissen. Strømmen ville snart bli koblet ut helt ned til hovedveien av frykt for at en jordfeil eller kortslutning i huset skulle påføre el-verket utgifter. I svartovnen var det såvidt en lunk til å varme hendene på sålenge det enda var noen trusselbrev igjen i plastposen fra Rema. Matesken ute i entreen var og så godt som tom. Kun litt rød voks fra forrige juleedamer var spart til julaften. Noe godt å drikke fantes ikke, og brennevin hadde han ikke smakt siden han satte til livs en boks sort skokrem i oktober. Ikke engang en jule-mus var å se, etter at de siste rømte stua for å berge seg fra sultedøden engang i tidlig november. Fra huset sitt øverst i bygda kunne han se de andre pynte og glede seg over julen som var i anmarsj. Tid for fest og tid for høytid formelig lyste ut av husene. Samhold med venner og famile stod for døren, men selv var han blitt alene etter at saldoen på kontoen endret seg fra «I Din Favør» til «Evig Vår Favør». Han tenkte tilbake på de lykkelige dager, hvor eks en enda dro kortet hans i betalingsautomater og fikk godkjent, og hvor hun hadde smilt når hun kom, og ikke bare når hun gikk. Nei, hans formue var nå like meget en saga blott som møydommen til Prinsessen i Eventyrslottet, og huset var så skrapet at det knapt fantes tau til å henge seg i. Ikke turte han å forsøke det heller. Etter at spikrene var fjernet i møns-åsen, var det bent fram blitt farlig å forsøke slikt, fordi han kunne få bjelken i hodet. Han trev en neve trusselbrev, de siste i posen, og kastet i ovnen. Nå var det kun posen som var igjen, og han tenkte, det ble nok kulda som ville sende ham ut i båten, og ikke sulten. Nettopp som han bøyde seg ned for å rive istykker plastposen ble han var en underlig lyd fra utsiden. Det tusset og tasset, og den tikkende lyden fra ventilene i en rekkesekser var ikke til å ta feil av. Han kjente et blaff av glede stige i brystet. Ja, selv om det nok bare var kreditorene som kom for å hente det siste, tenkte han at i det minste ble det da noen å snakke med på juleaften. Han skulle nok holde dem med godsnakk og fagre løfter om at de snart skulle få sitt. At han enda hadde verdi som lim&såpe, benmel og kanhende kunne ryggtatoveringen bli et lampeskinn? Jojomen sann, for en god kreditor var det ingen grense for hva en kunne få tynet ut, så sant elendigheten var personlig og ikke AS. Brått stilnet lyden utenfor, og en kraftig og vedvarende inkassobanking lød fra døren. Han skyndte seg bort for å åpne, og gleden ved at noen kom til ham, stakkars krok, fikk ham til å nesten gå kroket over gulvet av glede. Klumpen i halsen vokste seg enda større og truet med å få ham til å briste i gråt idet ham åpnet døren, ja hvis det ikke bare var skosålen fra frokosten som ville opp da. Og da han åpnet døren, ja hvem stod ikke på trammen, enn selveste Julenissen? Nei å nei, for en glede. Der stod julenissen i døra. Tykk og god. Varmen fra dette symbol på glede og nestekjærlighet lyste som ei sol der ute på trappa. Ja, så sterkt var det hele, at folk i bygda strømmet ut av husene for å se hva som var på gang, og de oiet og ga seg over for at det nettopp var fattiglemmet oppi lia som skulle få nissen på besøk denne jula. Julenissen skred inn i den lille stua. Det var så lyst og varmt med ett at ingen krok i det usle stedet lenger var mørk. Den stakkars kroken måtte rygge bakover og holde hendene for øynene. Så sterkt lys hadde han ikke sett siden naboen tok bilde av ham, da han ble knepet i senga med kona hans. Den lille stua skalv mest under all oppmerksomheten den nå var blitt til del, og selv om det var fattigslig tok ikke julenissen seg notis av det. Nissen stod der så bred og god inne på stuegulvet, og han smilte så vennlig mot den lille mannen at han knapt turte løfte blikket av frykt for å bryte magien. Og så sa han med den varme gode julenissestemmen sin: «Er e no penger her a?» Brått var det som om lyset slukket og den lille mannen rettet seg opp med et fortvilt hikst. «Penger? Nei, de er borte - for lenge siden.» Den store skikkelsen dro seg litt i nisseskjegget og så seg om i den lille stua. Så skottet han bort mot vinduet og sa: «Ja, ja jeg får ta datamaskina da, noe skal jeg da ha med meg når jeg drar». Og så tok nissen maskina til mannen og snudde for å gå ut til Bentleyen med alle hestene. Men da han nådde til døra, var det som om den lille mannen fikk et gnist av håp tilbake og spurte: «Skulle ikke nissen komme med gaver til meg da? Hva med en liten varmeovn?» Nissen stoppet opp et øyeblikk og et tenksomt drag gikk over ansiktet hans. «Jo,» sa han. «Det er vel rett nok det» Og så grep han i lommen og halte opp et lite ark som han rakte mannen i det han strøk på dør. Kjære Akademiker, jeg antar du angrer nå? Litt sent det, er du ikke enig? Vi ønsker deg og dine en Riktig God Jul og et Godt Nytt år, Hilsen oss i NTL. 12

13 Den første snøen Utenfor er alt hvitt. Verden er plutselig en annen. Det er den første snøen som har falt. Så kom den allerede i november dette året. Måtte den få ligge. Helt til april. Bare avbrutt av mer dalende snø. Stille. Mørketiden lyses opp da. Og da er det ikke så tungt, så skummelt, så dystert. Måtte vi få noen minusgrader hele vinteren. Snøen gir lek og ro. Barna er barn og voksne blir barnlige. Vinteren er lang i landet vårt. Den er for spesielt interesserte pleide jeg å si. Og jeg var ikke spesielt interessert, nei slett ikke! Utrolig at folk holdt ut. Et år flyttet jeg til Afrika i vintermåneden, og tenkte «der slapp jeg unna». Hønselovisa rundt årtusenskiftet. Foto: Bjørn F. Rørvik Nå innrømmer jeg at urnordboeren i meg har våknet. Jeg befinner meg blant de spesielt interesserte. Jeg vil ut å leke og jeg kjenner at jeg nesten blir religiøs av dette eventyret. Inn i skogene. På gjengrodde stier. Innover og innover. Kom! En kille med problem behöver råd Tatt fra en svensk bilside på internett Jag behöver råd gällande ett beslut som kan komma att förändra min framtid... Jag har under en längre tid misstänkt att min tjej är otrogen. Flera tecken, mobilen ringer och hon lägger på, någon ringer ofta och lägger på luren etc. Hon är ute med «tjejerna» ofta och när jag frågar vilka så är det alltid någon från jobbet som jag inte har kontakt med. Jag försöker alltid kolla efter hennes taxi när hon kommer hem men hon går alltid sista biten och jag hör att en bil åker iväg. Det kanske inte är en taxi? För ett par dagar sen plockade jag upp hennes mobil bara för att se vad klockan var och då blev hon helt tokig, hon skrek att jag skulle ge fan i hennes mobil och att jag snokade. Hursomhelst så har jag inte konfronterat henne än. Jag tror att innerst inne ville jag inte veta sanningen men igår kväll bestämde jag mig för att kolla upp henne. Jag bestämde mig för att gömma mig bakom min bil för att få en blick över hela gatan och se vilken bil hon kom ut ur. Det var medans jag hukade mig bakom bilen som jag såg att jag hade rost i hela bakre hjulhuset. Tycker ni att jag ska lämna in bilen på en verkstad eller köpa lite prylar på mekonomen och fixa det själv? Tegnet av Bjarne Træen. 13

14 Min side ODD LUND Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer bebuder en felles inngangsport for offentlige tjenester på internett. I forprosjektet er denne kalt «Min side», i dagspressen har den fått kallenavnet «Borgerportalen», muligens etter mønster av en rekke tilsvarende danske kommunale tjenester med dette navnet. I en pressemelding heter det at første versjon av et felles virtuelt servicekontor vil bli etablert i 2005 og være borgernes felles inngangsdør til offentlige tjenester på internett. Til prosjektgjennomføringen er det satt av 8 millioner kroner. Ambisjonsnivået er høyt. Meyer mener åpenbart at IKT er det viktigste (kanskje det eneste) verktøyet for modernisering av offentlig sektor der hans forgjengere av ulike politiske fargenyanserbare har sett IKT som ett av flere virkemidler. Dermed blir også fallhøyden stor. Den viktigste utfordringen er neppe av teknisk art. IKT-bransjen fallbyr løsninger og noen mener man rett og slett kan kopiere andre lands borgerportaler. Hovedutfordringen kan være noe så banalt som å overkomme tidligere brustne forventninger. Borgerne (vi) er i en årrekke blitt forespeilt de mest lekre datamodeller for våre ulike behov. Hvordan gikk det egentlig med prosjekt Elektronisk saksbehandling? Så vidt vites kokte det hele ned til digitalt arkiv og elektroniske systemer for dokumentgjenfinning. Og prosjekt Døgnåpen forvaltning? Borgerne kan jo alltids sende en e-post til forvaltningen midt på natten og forvente skriftlig svar etter en tid Både elektronisk saksbehandling og døgnåpen forvaltning krever en grundig omlegging av infrastruktur og saksbehandlingsregler. På de få områder det offentlige har fått dette til, har man som oftest basert seg på et allerede etablert skjemavelde og personavhengig søknadsbehandling på dagtid. Det som mangler, er automatisk saksbehandling etter gitte regler. Det skulle jo ikke være all verden å behandle søknader om vielse, tinglysing, hjemmehjelp osv. automatisk etter et innsendt elektronisk skjema. Skatteetaten godtar at selvangivelsen sendes over internett eller som SMS tekstmelding, men svaret gis på gammelmåten. Og siden vi spør: Hvordan gikk det med prosjekt Etablering av inngangsport til offentlig informasjon på internett i Norge? Mange kommuner har etablert manuell saksbehandling på grunnlag av innsendte elektroniske dokumenter. Statens storsatsinger har i hovedsak vært av informativ art, dvs. ikke interaktive, jf. portalen norge.no og LivsIT-konseptet. Den andre utfordringen for Meyer ligger i forvaltningssystemet. Nivåene stat, fylke/region, kommune organiserer sine tjenesteytelser på forskjellig måte. Det er mange årsverk forbundet med å få til samspillet mellom statlige og kommunale tjenester. Ettersom det formodentlig er de samme saksbehandlere som i sin tid syslet med døgnåpen forvaltning, som i dag skal sysle med Min side, får vi håpe at de i omstillingsprosessen ikke har kastet notatene sine (Se også intervju med moderniseringsminister Morten A. Meyer i Sentralposten nr. 3, september 2004) Noen interessante pekere: England (Directgov) directgov.uk Canada: Klassifikasjonssystem for offentlig informasjon: Nordiske inngangsportaler til det offentlige: Norge Danmark dk Sverige Hva er modernisering I Hva er modernisering I Som stemmer med moten Moderniseringsdepartementet = Motedepartementet Moderniseringsminister = Moteminister Som stemmer med moten Moderniseringsdepartementet = Motedepartementet Moderniseringsminister = Moteminister PowerPoint ved Paul Bjerke, De Facto. Slakter statlige omstillinger N T B Omstillingene i en rekke statlige virksomheter får hard medfart i en ny rapport. Moderniseringsministeren innrømmer at eldre arbeidstakere er blitt skjøvet ut. Jeg ønsker at staten skal gå foran med et godt eksempel. Vi er ikke fornøyd med resultatene vi har oppnådd med inkluderende arbeidsliv (IA) til nå, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer (H) til Dagsavisen, som understreker at han ennå ikke har lest rapporten. Moderniseringsministeren har registrert at det har vært et problem at eldre arbeidstakere skyves ut i omstillingsprosesser. Ifølge rapporten, som er utarbeidet av førsteamanuensis Liv Johanne Solheim ved Høgskolen i Lillehammer på oppdrag fra LO Stat i Oppland, skyves ansatte med arbeidsevne og arbeidsvilje over på uførepensjoner eller andre støtteordninger. Det er mest lønnsomt for virksomhetene. En rekke velkjente statsvirksomheter ble undersøkt, som NSB, Vinmonopolet, Posten, Forsvaret, Mesta, og Aetat. Fylkesmannsembetet var eneste som skilte seg positivt ut blant de undersøkte virksomhetene. 14

15 Avdelingsoversikt i NTL/landsforening Utlendingsdirektoratet Bente Aavik Boks 8108 Dep., 0032 OSLO Elin Nordtug Toll- og avgiftsdirektoratet Toril Bakken Boks 8122 Dep., 0032 OSLO 2-4 Fiskeri- og kystdepartementet Leif Kjetil Tviberg Boks 8118 Dep., 0032 OSLO 2-5 Forsvarsdepartementet Tor Hernes Boks 8126 Dep., 0032 OSLO Jan Mathisen Luftfartstilsynet Jon Inge Bacher Boks 8050 Dep., 0031 OSLO 2-8 Direktoratet for Arild Sørensen Tungasletta TRONDHEIM naturforvaltning Arne Sivertsen Statistisk sentralbyrå Jan Erik Wålberg KONGSVINGER Kongsvinger Kaja Sillerud Haugen Moderniseringsdepartementet Tore Simonsen Boks 8004 Dep., 0030 OSLO 2-12 Statistisk Sentralbyrå, Oslo Hanne Rambøl Boks 8131 Dep., 0033 OSLO Hanne Marit Svensrud Post: Oddveig E. Hallingstad 2-13 NORAD Mette Kottmann Boks 8034 Dep., 0030 OSLO Siri Halle Siri Halle Miljøverndepartementet Espen Koksvik Boks 8013 Dep., 0030 OSLO Bodil Fredriksen Utdanning- Arne Moi Boks 8119 Dep., 0032 OSLO og forskningsdepartementet Mads Gravås Forbrukerrådet Martin S. Halsos Østre Muralmenning 7, 5010 BERGEN Øyvind Bentsen Boks 4594, Nydalen, 0404 OSLO 2-21 Trygderetten Mette Thorstensen Boks 8022 Dep., 0030 OSLO 2-22 Havforskningsinstituttet Helene Pedersen Boks 1870, Nordnes, 5024 BERGEN Bjørn Vidar Svendsen Rikstrygdeverket Synneva Aga Boks 5200 Nydalen, 0426 OSLO Halina Thee Kultur- og kirkedepartementet Ketil Frøland Boks 8030 Dep., 0030 OSLO 2-26 Sjøfartsdirektoratet Terje J. Eriksen Boks 8123 Dep., 0032 OSLO Vidar Rekve Statens pensjonskasse Gunn W. Heen Boks 5364, Majorstua, 0304 OSLO Heidi Myrvold Iren D. Fjellum Pensjonstrygden for sjømenn Anne Torp Boks 8143 Dep., 0033 OSLO Karin Stenersen Kommunal- og Ingjerd Johansen Boks 8112 Dep., 0032 OSLO regionaldepartementet Anne-Karin Sann Direktoratet for arbeidstilsynet Tor Atle Sporsheim Boks 8103 Dep., 0032 OSLO Tove Bakkene Norsk Kulturråd Ane Brit Sundal Grev Wed. pl. 1, 0151 OSLO 2-34 Norges Naturvernforbund Tore Brænd Boks 342, Sentrum, 0101 OSLO 2-35 Kredittilsynet Anne Egeland Nordrum Boks 100, Bryn, 0611 OSLO Jo-Kolbjørn Hamborg Samferdselsdepartementet Marianne Dalgaard Boks 8010 Dep., 0030 OSLO 2-37 Statens forurensingstilsyn Torgrim Asphjell Boks 8100 Dep., 0032 OSLO Hilde Aarefjord SIFO Steinar Kristiansen Boks 4682, Nydalen, 0405 OSLO 2-38 Forbrukerombudet Anne Rahnhild Brusdal Boks 4594, Nydalen, 0404 OSLO 2-40 Arbeidsmiljøsenteret Aud Steiring Hyllvn 9c, 7020 TRONDHEIM Kjell Østby Boks 4326, Grønland, 0135 OSLO 2-41 Direktoratet for samfunns- Solveig Samuelsen Boks 2014, 3103 TØNSBERG sikkerhet og beredskap 2-42 Norsk Språkråd Bente Baltzersen Boks 8107 Dep., 0032 OSLO 2-43 Barne- og familiedep. Siw Ellefsen Boks 8036 Dep., 0030 OSLO 2-45 FN-sambandet Eva Gran Hasse Berntsen Storgt. 33 A, 0184 OSLO 2-46 Flyktningerådet Nina F. Sanyang Boks 6758 St. Olavspl OSLO 2-48 Utdanningsdirektoratet Kjell Gulbrandsen Boks 2924, Tøyen, 0608 OSLO Ine Kjølstad Sander Arbeids- og sosialdepartementet Ingvild Sand Boks 8019 Dep., 0030 OSLO Karin Zetlitz Post: Georg Antonsen 2-51 Justervesenet Marit Sandås Fetveien 99, 2007 KJELLER Anne Evensen Myhre Kont.pers.: Marit Sandås 2-52 Statens forvaltningstjeneste Tor Erik Granum Boks 8129 Dep., 0032 OSLO Halvor Viken Landbruks- og matdepartementet Mona C. Samuelsen Boks 8007, Dep., 0030 OSLO Torill H. Wiulsrød Finans- og tolldepartementet Morten Jensen Boks 8008 Dep., 0030 OSLO 2-55 Statens helsetilsyn Anne Solberg Boks 8128 Dep., 0032 OSLO Marianne Noodt Justisdepartementet Ragnhild Bendiksby Boks 8005 Dep., 0030 OSLO Stein Nilsen Olje- og energidepartementet Håkon Johnsen Boks 8148 Dep., 0033 OSLO Jan Rønningen Sekretær: Kari Bøe 2-59 Post- og teletilsynet Vigdis Aas Olsen Boks 447, Sentrum, 0104 OSLO Mohammad Kohaib Kontakt: Guri Snellingen 2-60 Grønn Hverdag Signy Overby Breitorget, 4006 STAVANGER 2-64 Nærings- og Jan F. Rogndokken Boks 8014 Dep., 0030 OSLO handelsdepartementet Anette Norborg Statens landbruksforvaltning Gry Sørensen Boks 8140 Dep., 0033 OSLO 2-66 Unikorn A/S Dag Karsrud Boks 472, Sntrum, 0105 OSLO Ove Martin Johnsen Statskonsult Sissel Vemundvik Boks 8115 Dep., 0032 OSLO 2-68 Sosial- og helsedirektoratet Jan Tvedt Boks 8054 Dep., 0031 OSLO 2-69 Nasjonalt Folkehelseinstitutt Dag Marcus Eide Boks 4404, Torshov, 0403 OSLO Marc Gayorfar Konkurransetilsynet Frode Hjelde Boks 8132 Dep., 0030 OSLO 2-71 Riksantikvaren Brita Nyquist Boks 8196 Dep., 0034 OSLO 2-72 ABM-utvikling Tone Moseid Boks 8145 Dep., 0033 OSLO Esmail Azadfar Politidirektoratet Sigmund Stenbekk Boks 8051 Dep., 0031 OSLO Stein Erik Losnegård Slottet Bjørg Haakenstad Drammensv. 1, 0010 OSLO 2-75 Fredskorpset Tutu Jacobsen Boks 8055 Dep., 0031 OSLO Kristine Alsvik Helse- og omsorgsdepartementet Eva Sørensen Boks 8011 Dep., 0030 OSLO Vi tar forbehold om at enkelte avdelinger kan ha valgt nye representanter på sitt årsmøte.

16 B-Blad Returadr.: NTL/2, Youngsgate 11, 0181 OSLO

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen SKYLDIG Av Mads S. Nilsen Mob.nr: 90223645 E-mail: zaickoguitar@hotmail.com 2. EXT, LEILIGHETEN UTENFRA, KVELD Det regner mye og det er mørkt ute. Det tordner og det kommer et sterkt lysglimt fra et lyn.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors.

hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors. EXT.KIRKETåRN. KVELD Det er mørkt. Fra toppen av et kirketårn har DAVID(17) hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors. Mens han faller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer