Sluttrapport fra båtlivsgruppen. Rapport från projekt Hav möter Land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fra båtlivsgruppen. Rapport från projekt Hav möter Land"

Transkript

1 Sluttrapport fra båtlivsgruppen Rapport från projekt Hav möter Land

2 Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 27 Rapportnummer hos Länsstyrelsen: -- inget -- ISSN: X Författare: Thomas Hartung Utgivare: Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Omslagsfoto: Claes Hillén Ämnesord: båtliv, båtlivsgruppa, 3.7 Rapporten finns på

3 Forord Sjø og båtliv er en viktig kilde til rekreasjon, naturopplevelser og sunn, god sjømat. Dette er noe som vi alle ønsker å bevare og verne om så godt vi kan. Det blir stadig flere og større båter og dette skaper utfordringer. Ikke minst vedlikehold av fritidsbåter påfører naturen en stor belastning. Støy, kloakk og forurensning fra båtmotorer har også en større skadelig effekt en man har trodd tidligere. Behovet for flere båtplasser gjør at sårbare områder er under sterkt press fra utbyggere som ønsker å etablere nye havner. Kartlegging av sårbar natur og grundtvannsområder må prioriteres for ikke å gjøre ytterligere skade på et hardt presset økosystem. Båtlivsgruppen har derfor valgt å se på tiltak som kan bidra til en positiv utvikling for det marine mangfold både for mennesker og natur. Båtlivsgruppen har tilegnet seg mye nyttig kunnskap i prosjektperioden. Sammensetningen i gruppen har variert noe i perioden, og har bestått av 6-9 personer. Det har vært gjennomført en rekke gruppemøter, befaringer og erfaringsutveksling med andre temagrupper i prosjektet samt andre aktører det har vært naturlig å samarbeide med. Båtlivsgruppens mål er å bidra til: Redusere negativ påvirkning fra fritidsbåter Holdningsendring, mer miljøvennlig adferd Like krav og regler i Norden Deltagere i gruppen har varit Agneta Blidnas, Kristina Schenck Johansson, Ulrika Marklund, Mari Strømme, Pål Erik Jensen, Lennart Benson, Gert Erlandsson og vår temagruppeleder Bengt Gustavsson. Leder av båtlivsgruppen Thomas Hartung, telefon mobil

4 Innhold Forord Sammendrag Bakgrunn Finansiering Resultater Viktige problemstillinger

5 1. Sammendrag Rapporten viser til gjennomførte prosjekter, hvilke resultater som er oppnådd, viktige problemstillinger og videre fokus. Informasjon og veiledning om miljøtiltak innen den marine sektor er et langvarig arbeid, men vi ser en positiv holdningsendring og vilje til å ivareta og beskytte det marine mangfold. Det er et stort forbedringspoensiale på de områdene som båtlivsgruppen har jobbet med. Samkjøring av krav og retningslinjer i samme land og på tvers av landegrensene vil gjøre det betydelig enklere og raskere å få gjennomført endringer. Samme systemer og regler vil være en stor fordel for alle parter og dette har båtlivsgruppen satt fokus på i sitt arbeid. 5

6 2. Bakgrunn Forurensningsproblematikken rundt marinaer og opplagsplasser er godt dokumentert gjennom en rekke undersøkelser på land og i sjøen. Dagens praksis når fritidsbåter vedlikeholdes, medfører at miljøgifter går inn i næringskjeden som igjen kan påføre dyr og mennesker skader på immunforsvar, nervesystem og arvestoffer. Denne unødvendige spredningen av miljøgifter kan sterkt reduseres med relativt enkle grep. Det er et stort behov for informasjon og motivasjon for å komme i gang med å etablere miljøtiltak. Mange syntes det er vanskelig å forholde seg til de krav og retningslinjer som gjelder og usikkerheten er stor til hvilke krav man skal forholde seg til og hva som blir kravene i fremtiden. En felles nordisk miljødugnad må til for å få kontroll på den økende bruk av nye/gamle kjemikalier og miljøgifter som vi omgir oss med og som vi ikke har kontroll på. Tømming av kloakk fra fritidsbåter er også et økende problem. Kombinert med overgjødsling fra landbruk, spredt bebyggelse og renseanlegg fører dette til uønsket algevekst og viktige habitatområder blir ødelagt. Kategatt/ Skagerrak området- vårt felles ansvar og arv - trenger en felles strategi og samkjøring for å bevare og redusere de negative konsekvensene som menneskelig aktivitet påfører dette havområdet. Alle samfunnsaktører må bidra med sitt- også båtfolket. Hver enkelt av oss må ta ansvar for sitt eget avfall og være med å påvirke i en positiv retning. Myndigheter må bidra med midler og tilrettelegging for miljøvennlig adferd, og ikke minst et tydelig regelverk. Gode holdninger og rutiner tar tid å etablere, men all erfaring fra marinaer som har etablert miljøtiltak tyder på at dette er gjennomførbart og gir god miljøgevinst. Helse og trivselfaktoren øker også betraktelig, samtidig som driften blir mer lønnsom for de som drifter marinaer og opplagsplasser. 3. Finansiering Båtlivsgruppen har fått tilgang til de midler som har vært nødvendig for å gjennomføre de tiltak og kampanjer som har vært ønskelig. Dette har skjedd i tett dialog med vår tema-gruppeleder Bengt Gustavsson og prosjektleder Ingela Isaksson. Det har også vært hyppig kontakt med økonomiansvarlig og koordinator på norsk side- Østfold Fylkeskommune/ v Hilde Guttormsen og Tyra Risnes. Dette har fungert godt, og prosjektene som har væt gjennomført har holdt seg innenfor de vedtatte budsjettrammer. 6

7 4. Resultater Båtlivsgruppen har lagt fokus på følgende områder i sitt arbeid: Redusere tilførselen av miljøgifter Redusere tilførsel av kloakk fra fritidsbåter Informasjonsfilmer Håndbok for utvikling av miljøvennlige havner med felles retningslinjer og krav i Norden Redusere tilførselen av miljøgifter fra marinaer og opplagsplasser er en prosess som krever samkjøring fra myndigheter, kommuner, de som drifter marinaene og båtfolket. I Hav møter Land prosjektet har båtlivsgruppen sett nærmere på de krav og retningslinjer som benyttes på tvers av landegrensene. Det er stor variasjon i hvordan lovverk og regler blir fulgt opp fra kommune til kommune og fylkesvis. Dette er et stort problem og felles krav og retningslinjer må på plass for å fjerne mye av den usikkerhet og frustrasjon som både forvaltning og båtfolket opplever. Båtlivsgruppen har valgt å legge fokus på enkle miljøtiltak som gir stor effekt. Dette er tiltak som mange kjenner til, men som få marinaer/opplagsplasser har etablert. Dette medfører at forurensningen av nærmiljøet fortsetter og miljøgifter transporteres videre til andre områder med havstrømmene. Tiltak som reduserer ny tilførsel av miljøgifter fra vedlikehold av fritidsbåter er etablert delhvis på en del marinaer, men det er svært få som har alle nødvendige tiltak på plass. Dette skyldes flere faktorer som dårlig økonomi, lite miljøfokus fra de som drifter marinaer/båteiere og et rotete regelverk. Kontroll fra myndigheter om driften på marinaer/opplagsplasser er forsvarlig, har også mange steder vært mangelfull. 7

8 Miljøstasjon utvendig og innvendig Miljøstasjon som tar imot alt farlig avfall fra vedlikehold av fritidsbåter er første forutsetning for miljøvennlig drift. Her må det være god kildesortering som vil gi reduksjon i kostnader for hver enkelt båteier og de som drifter marinaene. Ved dårlig kildesortering koster det mye penger å få det farlige avfallet sendt videre til behandling. Dette er lovpålagt, men mange har fortsatt ikke dette på plass, eller har mangelfulle mottaksstasjoner. Farlig avfall havner derfor i restavfall eller annet uegnet sted. Båtlivsgruppen har samlet erfaringer fra sitt arbeid som er lagt inn i egen håndbok for utvikling av miljøvennlige havner. 8

9 Pussemaskin og duk under båten Pussemaskin og duker er en svært effektiv, enkel og rimelig måte å redusere uønsket spredning av miljøgifter. Bruk av slikt utstyr vil sterkt redusere mengden giftig bunnstoff, maling og lakkrester fra å havne på bakken. Dette tiltaket er svært viktig å få etablert, og gir en øyeblikkelig reduksjon I tilførselen av giftstoffer. Fordeler: Rask og effektiv båtpuss, miljøet spares og man slipper å puste inn pussestøv fra egen båt eller nabobåtens vårpuss. 9

10 Spyling av båt. En miljøtilpasset spyleplass i Träslövsläge, Sverige Spyleplass med rensing er et svært viktig tiltak for å redusere tilførsel av miljøgifter til land og sjø. Det er gjennomført en rekke analyser av miljøtilstanden ved spyleplasser og området rundt disse. Ikke overraskende er miljøtilstanden på disse stedene elendig, og miljøgifter frigjøres konstant til de frie vannmasser og gjør derfor skade også andre steder. Dette er en helt unødvendig forurensning av vårt nærmiljø og havområder som også bryter med lover og regler på dette feltet. Man har ikke lov til å forurense- tiltak må på plass. I Sverige har man nå tatt konsekvensen av dette og satt en grenseverdi for hvor rent spylevannet skal være før det kan slippes tilbake til sjøen. Med gode rutiner og effektive systemer kan man redusere tilførselen av miljøgifter fra denne aktiviteten vesentlig. Norge vurderer i disse dager om de skal følge opp de svenske kravene. Det har vært gjennomført møter med norske forurensningsmyndigeter og Hav møter Land på dette feltet. Rensetasjon vid spyleplass 10

11 En forutsetning for at tiltakene skal ha varig effekt er at båtfolket får god og riktig informasjon. Man må selvsagt regne med en viss innkjøringsperiode, men erfaringer fra Foreningen Ren Marina som har jobbet med disse tiltakene i Norge, viser at dette tar en sesong eller to. Båtfolk og de som drifter marinaene er godt fornøyde med tiltakene som gjør båtpussen enklere, avfallskostnadene går ned og opprydning etter vårpussen blir sterkt redusert. Informasjon må gis på medlemsmøter, per mail og henges opp godt synlig. Man må også regne med litt ekstra innsats i startfasen, men dette vil lønne seg i det lange løp. Ggod informasjon er en forutsetning Redusere tilførselen av kloakk fra fritidsbåter er viktig for å få kontroll på den overgjødsling av fjorder og viker vi ser i dag. Områder med lite vannutskifting og mye båttrafikk er spesielt utsatt. I disse områdene påføres miljøet stor skade. Overgjødsling ødelegger den naturlige flora/ mangfold og nye uønskede arter overtar. Yngleområder for fisk og annet blir ødelagt når den naturlige balansen forstyrres. I tillegg kommer det estetiske aspektet. Dette har derfor vært et av de områder som båtlivsgruppen har satt foklus på. I Sverige blir det totalforbud mot tømming av kloakk i sjøen fra 2015, Danmark har strenge regler for dette og påbud om dekksgjennomføring for sugetømming, Finland har hatt forbud i snart 10 år. Norge vurderer nå hva de skal gjøre, men pr.idag har man I Norge lov til å tømme septiktanken 300 meter fra land. Det er kun to kommuner i Norge som har innført forbud mot tømming i sjøen. Hav møter Land har vært i møte med norske Forurensningsmyndigheter om denne problemstillingen. 11

12 Besetningen på M/S Latrine snakker med båteiere. To vellykkede somre. Båtlivsgruppen har med M/S Latrine har gjennomført to informasjonskampanjer. Den første ble kjørt langs Bohuskysten sommeren 2011 og den andre i Oslofjorden sommeren Rapporter om disse kampanjene kan lastes ned på Hav møter Lands hjemmeside, M/S Latrine informasjonskampanje sluttrapport. I kampanjeperiodene har det vært besøkt en rekke havner og naturhavner. Mye informasjonsmateriell har blitt delt ut, og det har blitt mange gode diskusjoner om hvor viktig dette arbeidet er. Vårt mål har vært å informere og kartlegge behov og holdninger. Resultatene fra arbeidet har blitt presentert for norske myndigter med våre anbefalinger om tiltak og endringer som på sikt vil redusere tilførselen av kloakk fra fritidsbåter. For å få mest fokus og effekt av kampanjen har media spilt en viktig rolle. I kampanjeperiodene 2011 og 2012 har det vært 67 presseoppslag i avis, radio,web og artikler. Dette har gitt god oppmerksomhet rundt denne problemstillingen og på norsk side er det en holdningsendring både fra myndigheter og de store båtorganisasjonene. 12

13 13 Media om M/S Latrina i Sverige og Norge

14 Flytende tømmestasjon for mottak av kloakk var tilgjengelig i kampanjeperioden på norsk side ved Paperhavn i Stasjonen lå da ankret opp lett synlig slik at båter gratis kunne legge seg inntil å tømme septiktanken før ferden gikk videre inn I den nye nasjonalparken. Der er det ikke lov å tømme septiktanken, og tømmestasjoner må på plass slik at båtfolket faktisk har en mulighet til å følge de regler som gjelder for området. Det er derfor gledelig at Hav møter Land vil finansiere to tømmestasjoner som driftes videre av kommunene i området de blir plassert etter prosjektets slutt. Den ene tanken blir knyttet til Hvaler Nasjonalpark og den andre blir liggende i båthavna Verdens Ende i Vestfold, som også vil få status som nasjonalpark i nær fremtid. Flytende tømmestasjon minskar mängden kloakk i havet 14

15 Filmproduksjon, med komikern Hasse Brontén Informasjonsfilmer har blitt vurdert som en egnet måte å få ut informasjon til mange av de som trenger informsjon om miljøtiltak på marinaer og opplagsplasser. Hav møter Land har derfor produsert 5 kortfilmer (3-5 minuter hver film) som tar opp temaer om miljøvennlig båtliv og adferd. Filmene kan lastes ned på Hav møter Lands hjemmeside, og kan legges ut på båtforeningers hjemmeside slik at flest mulig kan få tilgang til informasjonen: Last ned filmene på vår hjemmeside eller se dem på 15

16 Håndbok for utvikling av miljøvennlige havner med felles retningslinjer og krav i Norden er et mål for båtlivsgruppen. Dette er et stort arbeid som er påbegynt, men som vi ikke rekker å få ferdig før prosjektets slutt. Båtlivsgruppen har derfor valgt å lage en håndbok som kan benyttes etter prosjektets slutt. Her får man tips, råd og henvisninger til hvor man kan finne mer info om regler og retningslinjer. Målgruppe: Samfunnsplanleggere inkludert miljøstrateger/planleggere, kommuneøkologer, beslutningstakere og politikere samt havneeiere som planlegger å anlegge nye eller bygge ut eksisterende småbåthavner. På webben: Miljøvennlige småbåthavner en håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Håndbok for utvikling av miljøvennlige havner, på både norsk og svensk Vårt ønske er at denne håndboka skal bli et verktøy for målgruppen slik at man planlegger fremtidsrettet og miljøvennlig. I planleggingsfasen av nye marinaer eller etablerte marinaer som skal videreutvikles, er det avgjørende med god planlegging for å unngå dyre ombygninger i etterkant. Dessverre ser man mange eksempler på det motsatte. De som setter krav er ofte for snille og dette slår hardt tilbake når man for eksempel må etablere spyleplass og rensestasjon etter at infrastruktur er på plass. 16

17 5. Viktige problemstillinger Like krav og retningslinjer i Norden vil være en stor fordel i arbeidet med å få etablert miljøtiltak raskt og dermed redusert tilførselen av miljøgifter fra det store antall marinaer og opplagsplasser som eksisterer i dag. Dagens situasjon gjør at det i mange kommuner ikke blir iverksatt tiltak siden det er stor variasjon i tolkning av dagens regelverk. Det er knyttet stor usikkerhet til hvilke regler man skal forholde seg til og hvilken krav man skal stille til den enkelte båtforening/ marina. En felles miljøstandard er veien å gå slik at myndigheter og kommuner har noe felles å forholde seg til. Dette ville fjerne mye av den usikkerhet som eksisterer i dag og som forsinker etableringen av miljøtiltak. Mange av de som drifter marinaer og opplagsplasser idag vegrer seg for å iveksette tiltak siden det ikke er satt spesifikke krav til for eksempel spyleplasser i Norge. Her må det settes grenseverdier slik at man kan etablere systemer som tilfredstiller de krav som myndighetene ønsker. Samkjøring med våre naboland vil være en naturlig vei å gå, og vil gjøre det enklere å være miljøvennlig uansett i hvilken av de nordiske landene man oppholder seg i. Renseanleggene og miljøstasjonene kan relativt enkelt modifiseres hvis kravene som blir satt nå skulle bli skjerpet i fremiden. I Sverige har det vært mulig for kommuner å søke om såkalte LOVA-bidrag som er øremerkede midler til miljøtiltak. Ved etablering av for eksempel spyleplasser har båtforninger kunne søke sin kommune om tilskudd, og dette har satt fart i etablering av miljøtiltak. Denne modellen er presentert for norske myndigheter og skal vurderes. Hva som kommer ut av det er foreløpig usikkert, men dette er en god måte for myndighetene å vise at de mener alvor og at de tar sin del av ansvaret for å endre på dagens situasjon. En nordisk standard eller felles strategi også på dette området ville mest sannsynlig gitt samme effekt i de øvrige nordiske land. Forurensede havner finnes i tusentall langs kysten Kategatt-Skarrak. Det er antagelig ikke realistisk å rydde opp på alle marinaer og opplagsplasser som er forurenset etter vedlikhold av fritidsbåter. Dette vil koste store summer og hvem som skal betale for dette er ofte komplisert. Det man derimot bør gjøre nå er å sette krav som stopper tilførselen av ny forurensing. Når vedlikeholdsmudring eller hensynet til mennesker og miljø krever fjerning av forurensede masser finnes det gode løsninger for mudring og lagring av de forurensede massene som minimerer videre spredning av miljøgifter. Båtlivsgruppen i Hav møter Land har satt fokus på de områder som vi mener gir rask effekt og reduksjon i tilførselen av miljøgifter og kloakk. En permanent holdningsendring hos båtfolket er mulig hvis man har en felles strategi og fokus på problemet. De aller fleste ønsker å være miljøvennlige hvis det blir tilrettelagt for det. Vi håper vårt bidrag vil være med å sette fart på den omstillingsprosessen som må til for å stanse den unødvenige forurensningen av våre havområder med miljøgifter og kloakk. Leder av båtlivsgruppen Thomas Hartung 17

18 18

19 Om projekt Hav möter Land Klimat, vatten, samhällsplanering tillsammans Hav möter Land samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap. I projektet arbetar kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter tillsammans. EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA. Hjälp gärna till på Partners Länsstyrelsen i Västra Götalands län Østfold fylkeskommune Artdatabanken Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Falkenbergs kommun Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Göteborgs universitet Havs- och vattenmyndigheten Kungsbacka kommun Larvik kommune Lysekils kommun Länsstyrelsen i Hallands län Nøtterøy kommune Orust kommun och projekt 8 fjordar Region Halland SMHI Sotenäs kommun Telemark fylkeskommune Vestfold fylkeskomune Västra Götalandsregionen Århus Universitet

20 Sluttrapport fra båtlivsgruppen Sjø og båtliv er en viktig kilde til rekreasjon, naturopplevelser og sunn, god sjømat. Båtlivsgruppen i prosjekt Hav møter Land har sett på tiltak som kan bidra til en positiv utvikling for det marine mangfold for både mennesker og natur. Båtlivsgruppens mål er å bidra til: redusere negativ påvirkning fra fritidsbåter holdningsendring, mer miljøvennlig adferd like krav og regler i Norden Rapporten presenterar resultater og tiltak, blant annet seilende informasjonskampanjer, filmer om båtpuss, spyleplasser og miljøstasjoner, møte med myndigter og en håndbok for utvikling av miljøvennlige havner. Hav möter Land Projekt Hav möter Land samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap. EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA.

M/S Latrine informasjonskampanje 2012. Sluttrapport. Rapport från projekt Hav möter Land

M/S Latrine informasjonskampanje 2012. Sluttrapport. Rapport från projekt Hav möter Land M/S Latrine informasjonskampanje 212 Sluttrapport Rapport från projekt Hav möter Land Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 212:6 Rapportnummer hos Länsstyrelsen: 212:66 ISSN: 143-168X

Detaljer

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Rapport fra prosjektet Hav møter Land Foto: Copyright Bergslagsbild AB Rapportnummer: 14 Rapportnummer

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

ET BEDRE BÅTLIV. på naturens premisser. En miljøveileder fra Kongelig Norsk Båtforbund

ET BEDRE BÅTLIV. på naturens premisser. En miljøveileder fra Kongelig Norsk Båtforbund ET BEDRE BÅTLIV på naturens premisser En miljøveileder fra Kongelig Norsk Båtforbund Innhold: Ørsta Marina Systems AS Tlf: +47 70 04 52 50 Faks: +47 70 04 52 51 marina@orsta.com www.orstamarina.com En

Detaljer

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon.

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon. Forord På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn har Statskonsult foretatt en evaluering av prosjektet Grønn Stat. Målet med evalueringen har vært å foreta en vurdering av resultatene av Grønn Stat-prosjektet,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.: 1363

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden Knut Forberg, Akvaplan-niva og Anita Evenset, Akvaplan-niva TemaNord 2009:560 Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat Prosjektnotat nr. 12-2006 Ingri Osmundsvåg Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat SIFO 2006 Prosjektnotat nr.12 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning 5/92 SKIPSAVFALL Problembeskrivelse og forslag til løsning Norges Rederiforbund Norges Naturvernforbund FORORD Norge har en lang og sårbar kyst. Et rikt liv trues stadig av ulike typer forurensing. Både

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 21 (2004 2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 21 (2004 2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand St.meld. nr. 21 (2004 2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Forord Regjeringen legger med dette fram en ny stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet Ole Johan Sando, Rolv Lundheim, Ellen Beate Hansen Sandseter

Detaljer