Vilkår for læring. Problemstillingar. Litteraturbakgrunn. hos fosterborn. Kva forhold fremjar læring hos gjennomsnittseleven? hos fosterborn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for læring. Problemstillingar. Litteraturbakgrunn. hos fosterborn. Kva forhold fremjar læring hos gjennomsnittseleven? hos fosterborn?"

Transkript

1 Vilkår for læring hos fosterborn Terje Manger Institutt for samfunnspsykologi Det psykologiske fakultetet Universitetet i Bergen Oppstartskonferanse Sammen for læring Bergen 14. Januar 2011 Problemstillingar Kva forhold fremjar læring hos gjennomsnittseleven? hos fosterborn? Risiko og beskyttelse i fosterborn sitt læringsmiljø Låg forventning som risiko Korleis kan ein styrkja meistring og trivnad i skulen hos fosterborn? Litteraturbakgrunn Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge. Manger, T., Lillejord, S., Nordahl, T. & Helland, T. (2009). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Lillejord, S., Manger, T. & Nordahl, T. (2010). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Lærerprofesjonalitet. Bergen: Fagbokforlaget. Nordahl, T. Sørlie, A.-M., Manger, T. & Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. Wormnes, B., & Manger, T. (2005). Motivasjon og mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. 1

2 Motivasjon og læring i skulen Samspel mellom forhold i eleven (t.d. evne, kunnskap, innsats, motivasjon, verdiar, sjølvopplevd meistringsevne, årsaksfortolkingar) og forhold i læringsmiljøet (t.d. heimemiljø, kompetanse hos læraren, lærestoff, klasseromskilima, tilgang på meistringsopplevingar, modellar, skuleleiing, skulen sitt eksterne støtteapparat ) Kor stort bidrag til læring yter eleven sjølv, skulen og heimen? Eigenskapar ved eleven (tidlegare prestasjonar og læring, haldningar, disposisjonar, fysisk helse)? Heimen (SØS, familiestruktur, stimulering, engasjement i skule og skulearbeid)? Skulen? Rektor? Skulekameratar? Læraren? Læringsmessig framgang: Kva er viktigast ved heimen? (Hattie, 2009) Føresette sine forventningar har høg effekt Kva med føresette si interesse for lekser og skulearbeid? Kva med føresette si hjelp med heimearbeidet? Kva med føresette sin sosio-økonomiske bakgrunn? 2

3 Kva ved læraren fremjar læring? (Hattie, 2009) Klar vinnar i lærarkollegiet er læraren som har høge forventningar til alle elevane skaper positiv elev-lærar-relasjon kan leia/styra klassen identifiserer kva elevane bør jobba med knyter tilbakemeldingane til desse små, men viktige stega i læreprosessen brukar og praktiserer reglar Det kompliserte samspelet mellom risiko- og beskyttande ar i oppveksten til fosterborn Kjenneteikn: Mange risikoforhold og få beskyttande forhold i livet til no. Få meistringsopplevingar (t.d. Berridge, 2007; Egelund mfl., 2004; Havik, 2002; Iversen mfl., 2009; Vinnerljung, 2006) Risikoar er forhold hos individet eller i oppvekstmiljøet som gjer det meir sannsynleg at vanskar utviklar seg Beskyttande ar er forhold som samspelar med risikoar og reduserer deira negative verknad for barnet eller den unge Samspel mellom individuelle risikoar: Prosent jenter og gutar, 5-10 år, som viser åtferdsvanskar og har andre vanskar British Child Mental Health Study Jenter Gutar Andre vanskar: N=2919 Har N=73 N=2746 Har N=175 AD/HD Internaliserte vanskar Dårleg leseevne Messer, Goodman, Rowe, Meltzer & Maughan,

4 Samspel mellom risikoar i familien Prosent jenter og gutar, 5 10 år, som viser åtferdsvanskar og familievanskar British Child Mental Health Survey. Jenter Gutar Vanskar i familien: N=2919 Har åtf. vansk. N=73 N=2746 Har åtf. vansk. N=175 Einsleg forelder Endring i familiesituasjon Forelder stemna for retten Fysisk straff Messer, Goodman, Rowe, Meltzer & Maughan, 2006 Forventning om meistring som beskyttelse Som klargjort i kapittel 6 er det et sentralt trekk ved moderne læringsteori at mennesket oppfattes som hovedaktør i sin egen læringsprosess, og at personlige mål, interesser og motivasjon vil ha stor betydning for hva barna lærer, nærmest uavhengig av skolepedagogiske mål og av det som skjer i klasserommet.* Her har begrepet «self-efficiacy» relevans ved å sette fokus på menneskets evne og tiltro til å utøve kontroll over hendelser i livet (Bandura 1997). NOU 2009: 8 Kompetanseutvikling i barnevernet, s *Kloke ord, men innhaldet i siste bisetningen i første setningen stemmer ikkje! Meistringsopplevingar: Det gjensidige samspelet (Bandura, 1997) Åtferd (t.d. leseåtferd, matteåtferd, idrettsåtferd, musikkåtferd, uroleg åtferd, høfleg åtferd) Person (biologiske, kognitive og affektive forhold) Miljø (heim, skule, fritid) 4

5 Forventning om meistring Eleven si tankemessige oppleving av kva som kan koma til å skje når ho/han står overfor ei oppgåve i skulen Kva har forventning om meistring å seia for motivasjonen for skulearbeid? Kjelder til forventning om meistring (selfefficacy) og dermed til motivasjon og endring 1. autentiske meistringserfaringar 2. andre sine døme (vikarierande erfaringar, modellæring) 3. verbal overtaling 4. fysiologiske og emosjonelle forhold knytt til handlinga eller resultatet (Bandura 1997, 2001) Korleis forventning om meistring kan aukast hos skuleelevar som har hatt vanskar med å læra Identifiser konkrete og utfordrande mål på kort sikt Del opp aktivitetar til meistringsmoglege underaktivitetar Identifiser spesifikke dugleikar du vil eleven skal utføra ved slutten av timen, dagen eller veka Gje eleven rask tilbakemelding på prestasjonen Hjelp eleven med å setja seg eigne mål når det er mogleg (Bandura, 1988; Shunk, 1991; Schunk & Hanson, 1985) 5

6 Føresette og lærarar sine roller Den autoritative vaksne (en klar vinner ) Den autoritære vaksne Den tillatende vaksne Den forsømmande vaksne (Baumrind, 1971; Bear, 1998; Olweus, 1992) Den autoritative læraren har fokus på læring, relasjonar og styring Motivasjon og læring: Modell for analyse av oppretthaldande ar (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005) Barnet viser låg motivasjon og lite læring Meistring og tilpassa opplæring "Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten" (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 1.3) Alle elever har rett til å være inkludert i skolens sosiale, kulturelle og faglige fellesskap (NOU 2009: 18 Rett til læring) 6

7 Sammen for læring Fokus på relasjonar læring trivnad Lukke til! 7

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet n av ingrid lund Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Kva er det som gjer den gode skolen god?

Kva er det som gjer den gode skolen god? Kva er det som gjer den gode skolen god? Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole. Av Edvard Befring Innleiing Vi er i ei brytningstid mellom industrisamfunnets einsretting og standardisering

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Ludvigsen-utvalget Saksbehandler Joachim Majambere Vår dato 20.03.15 Deres dato 09.03.15 Innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Som en oppfølging av møtet med Ludvigsen-utvalget mandag

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer