Svar fra Telenor på Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar fra Telenor på Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz"

Transkript

1 Svar fra Telenor på Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz Telenor takker for muligheten til å gi sine synspunkter på de sentrale aspektene ved den fremtidige sameksistensen mellom kringkasterne i MHz-båndet og operatørene av mobilt bredbånd i MHz-båndet som høringen berører. I svaret betegner Telenor Telenors norske virksomheter, som er de selskapene som i fellesskap har utarbeidet dette. For aktøren(e) i frekvensbåndet MHz er benyttet betegnelsene kringkasterne eller NTV, avhengig av om sammenhengen er mer generell eller knyttet spesielt til dagens situasjon. For aktørene i frekvensbåndet MHz er benyttet betegnelsen mobiloperatørene. 1 Generelt Telenor er av den prinsipielle oppfatningen at brukere av radiofrekvenser må avfinne seg med at global, regional og nasjonal frekvensforvaltning er i forandring; og at frekvensbånd fra tid til annen blir gjenstand for reforvaltning ved at den bruken som de er allokert til av relevante forvaltningsorganer 1, kan forandres. For bruken av respektive frekvensbånd er dette banalt, men når det gjelder spørsmål som angår sameksistensen mellom operatørnaboer gamle eller nye på hver side av nye skillelinjer i spektret, er forholdet kanskje ikke like intuitivt. Reforvaltningen på global og regional basis av det tidligere frekvensbåndet for kringkasting, MHz, er et godt eksempel på dette. Den øverste delen av dette, den såkalte dividenden, er for lengst avsatt til andre tjenester enn kringkasting; og i dette tilfellet betyr det i de aller fleste land mobilt bredbånd. En håndfull land i Europa har allerede auksjonert disse frekvensene til mobiloperatører, og en rekke vil følge i 2012, formodentlig også Norge. 790 MHz 862 MHz Kringkasternes bånd Før reforvaltningen av MHz-båndet 790 MHz 862 MHz Kringkasternes bånd Dividenden Etter reforvaltningen av MHz-båndet 1 ) For eksempel ITU eller CEPT eller telemyndigheten i det enkelte land Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 1

2 Kringkasterne har ut fra dette avviklet sin bruk av MHz-båndet, men diskusjonen går på hvordan man skal håndtere de betydelige mengder av gjenværende utstyr på mottakersiden som er forberedt for kringkastet informasjon helt opp til 862 MHz. Selv om kringkasternes egne sendinger holder seg nedenfor 790 MHz, vil kommunikasjonen av type mobilt bredbånd i MHz-båndet kunne forstyrre brukerutstyret. Dette utstyret, som var produsert og kjøpt under forutsetning om at det skulle benyttes innenfor den tidligere forvaltningen av MHz-båndet, kan relativt enkelt og i betydelig grad beskyttes ved hjelp av filtre mot forstyrrelser fra mobilt bredbåndutstyr. Siden kringkastingsmottakerne finnes i masseomfang, vil en oppgradering av utstyrsparken på denne måten likevel representere en betydelig kostnad og naturlig ta noe tid. En fornuftig holdning til hvilke kjøreregler som bør anvendes under og etter en slik reforvaltning, hvor det alltid vil være et etterslep av gammelt brukerutstyr som ikke er tilpasset den nye forvaltningen, er etter Telenors mening at i en definert periode etter at reforvaltningen er gjort gjeldende en overgangsperiode (grace period) må de nye aktørene på den ene siden av den nye skillelinjen i betydelig grad finne seg i å bistå i arbeidet med å avhjelpe interferensproblemene som skyldes gammelt mottakerutstyr som ikke er i pakt med den nye forvaltningen. Etter at overgangsperioden er utløpt, forventes aktørene i bransjene på begge sider av skillelinjen å ta ansvaret for kommunikasjonen i sine respektive frekvensbånd, forutsatt at normale krav til effektbegrensning er satt til innenbånds- og utenbåndsstråling (inband and out-of-band emission) for alle enheter på hver side av skillelinjen. Telenor mener at dette prinsippet også bør legges til grunn når det gjelder å legge føringer for hvordan aktørene skal ta i bruk MHz-båndet. Mange av de kravene til mobiloperatørene som høringsforslaget inneholder, vil Telenor derfor kommentere under forutsetning om at de kun gjelder i en overgangsperiode. Telenor vil foreslå at denne overgangsordningen varer fra auksjonen over frekvensene i MHz-båndet og frem til sommeren 2017 (se også kapittel 3 ). Det vil naturligvis være muligheter for skadelig interferens også selv når DTT-mottakerne har en effektiv filtrering av MHz-båndet. Dette vil imidlertid representere utfordringer i et langt mindre omfang enn behovet for filtre til dagens DTT-mottakere. Disse utfordringene vil dessuten være mer å sammenlikne med de som man er konfrontert med i et stabilisert naboskap der begge parter har tilpasset utstyret sitt etter den forvaltningen som gjelder, og bør både i og etter overgangsperioden løses etter metodene vanligvis anvendt ved sameksistensproblemer i slike stabiliserte naboskap. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 2

3 2 Krav til installasjon og mottakerutstyr for det digitale bakkenettet 2.1 Antenneinstallasjon Høringspunkt 1 PT ber om synspunkt knytt til definisjonen av installasjon som interferensen vert bestemt ut frå. Telenor støtter bruk av en definert standardinstallasjon som referansepunkt for måling eller beregning av interferens for en gitt lokasjon. Spesielt med tanke på eventuell bruk av dataplanleggingsverktøy er dette hensiktsmessig. Videre støtter Telenor PT s forslag om at den valgte standardinstallasjonen baserer seg på GE-06 som ble benyttet for planleggingen av det digitale bakkenettet i Norge. Dersom måling i et punkt er påkrevet, men ikke lar seg praktisk gjennomføre med et antenneoppsett i henhold til standardinstallasjonen, bør de målte verdier korrigeres for å approksimere verdiene man ville hatt om standardinstallasjonen var blitt brukt. 2.2 Gyldighetsområde, når har DTT-brukeren krav på vern? Høringspunkt 2 PT meinar at DTT-brukarar som har ein feltstyrke som tilfredstiller krava ovanfor, skal ha krav på vern mot interferens frå eit mobilnettverk i MHz. Kravet gjeld for ein installasjon som er i samsvar med GE-06 og fram til 2. juni PT ber om synspunkt på denne definisjonen og når ein har krav på vern. Telenor finner det rimelig at virkeområde er relatert til feltstyrke som benyttes for å definere NTV s dekningsområde. I NTV s konsesjon er imidlertid satellittskyggeområder behandlet særskilt. Telenor finner det derfor naturlig å gjøre det samme i definisjonen av virkeområde. Telenor ser det også som hensiktsmessig å benytte dataplanleggingsverktøy i størst mulig grad (i stedet for fysiske målinger hos den enkelte DTT-bruker) for å definere virkeområde. Imidlertid kan det i enkelttilfeller også være behov for avklarende målinger på konkrete lokasjoner. Det kan derfor være hensiktsmessig å skille mellom et prediktert feltstyrkekrav for en gitt statistisk dekningssannsynlighet i et område og krav til minimum feltstyrke målt ved en konkret lokasjon. Alle DTT-brukere som opplever interferens og er innenfor det predikterte dekningsområdet er i utgangspunktet inkludert i virkeområdet, og alle utenfor er i utgangspunktet ekskludert fra virkeområde. Fordi dette er en forenklet beregningsmodell kan det være DTT-brukere som er innenfor det predikterte dekningsområde, men som har for lav feltstyrke for mottak med standardinstallasjonen. Motsatt kan det være DTT- brukere utenfor det predikterte området, men som allikevel har en feltstyrke som tillater mottak med standardinstallasjonen. Se høringspunkt 4 for en utdypning av hvordan slike avvik fra prediktert feltstyrke er foreslått håndtert. Telenors syn på kriteriene for hvilken tidsperiode brukeren av kringkastingstjenester har krav på beskyttelse er gitt i kapittel 1 og 3. Telenor er uenig i at kravene skal gjelde ved endringer i DTT-nettet, spesielt etter at det er foretatt interferensreduserende tiltak i et område. I høringsdokumentets pkt. 2.2 nevnes spesielt nye sendere, men det skjer også andre endringer i nettet. Spesielt mener vi det er Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 3

4 urimelig at operatørene skal være ansvarlig for nye DTT utfall i områder dersom DTT frekvenser endres fra lavere frekvenser til kanal 58, 59 og 60. Krav til beskyttelse av husstander utenfor satellittskyggeområder DTT-nettet er planlagt med 95 % dekningssannsynlighet i henhold til GE-06 kriterier, hvilket øker minstekravet til feltstyrken i dekningsområdet med 9 db. Telenor mener derfor at virkeområde i utgangspunktet bør være definert som et område hvor minste predikterte feltstyrke er gitt av 1) Eprediktert Eref + 20 x log10(f/fref) Eref = 52,5 dbµv/m fref = 500 MHz I et dataplanleggingsverktøy vil et dekningskart med denne feltstyrken definere det forventede dekningsområde til NTV, hvor en tilfeldig plassert abonnent med 95% sannsynlighet vil kunne motta DTT signaler ved bruk av standardinstallasjonen. For målinger ved en konkret fysisk lokasjon (punkt), er den statistiske marginen som benyttes for å oppnå 95 % dekningssannsynlighet i et område ikke relevant. Krav til målt feltstyrke for at en DTT-bruker skal være innenfor virkeområde er da gitt av 2) Emålt Eref + 20 x log10(f/fref) Eref = 43,5 dbµv/m fref = 500 MHz Særskilte krav til beskyttelse av husstander i satellittskyggeområder Norsk topografi gjør at omkring 12 til 15 % av husstandene i landet befinner seg i satellittskygge. Med husstander i satellittskygge menes husstander som ligger slik til at topografien stenger siktlinjen til en geostasjonær satellitt (posisjon 1 vest eller 5 øst) og at TV-mottak med parabol derfor ikke er mulig. Brorparten av disse husstandene har DTT som eneste mottaksmulighet. For disse husstandene i satellittskygge som ikke har egne satellittskyggesendere (DVB-T eller DVB-C med radiobasert mottak), gjelder det egne regler for mottakststyr i NTVs konsesjon, pkt 4.1.2, nest siste kulepunkt. Dette inkluderer bruk av antenner med høyere vinning enn i standardinstallasjonen, samt bruk av aktiv forsterker. Dette gjør at minimum feltstyrke for DTT-mottak vil være lavere enn med bruk av den tidligere definerte standardinstallasjonen. Som følge av dette er det Telenors syn at det for disse husstandene bør være egne krav til beskyttelse. For beregnet dekningsområde for husstander i satellittskygge foreslår Telenor følgende krav til beregnet feltstyrke 10 meter over bakken: 3) Eprediktert Eref + 20 x log10(f/fref) Eref = 40,5 dbµv/m fref = 500 MHz I et dataplanleggingsverktøy vil et dekningskart med denne feltstyrken definere det forventede dekningsområde til NTV, hvor en tilfeldig plassert abonnent med 95 % sannsynlighet vil kunne motta DTT signaler ved bruk av en 15 dbd antenne kombinert med aktiv antenneforsterker. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 4

5 Kravet til TV-dekning og faktisk mottak i satellittskygge er absolutt. For målinger ved en konkret fysisk lokasjon (punkt), er den statistiske marginen som benyttes for å oppnå 95% dekningssannsynlighet i et område ikke relevant. Krav til målt feltstyrke for at en DTTbruker skal være innenfor virkeområde er da gitt av 4) Emålt Eref + 20 x log10(f/fref) Eref = 31,5 dbµv/m fref = 500 MHz For å avgjøre om husstander er innenfor eller utenfor satellittskyggeområdet benyttes i hovedsak topografiske kart. Ved tvil om enkelthusstander faktisk er i satellittskygge kan dette måles med klinometer ved den aktuelle husstanden. En husstand ligger i satellittskyggen dersom den ikke har mottak fra geostasjonær satellitt på egen eiendom innen 100 meter fra huset, målt 5 meter over bakken. 2.3 Mottakerboksen dekoderen Telenor finner det naturlig å benytte resultatene fra ECC rapport 148 for de opprinnelige kravene til protection ratio og overload threshold for at eksisterende mottakere skal fungere tilfredsstillende. Resultatene fra ECC 148 rapporten viser imidlertid at de forskjellige mottakerne som er testet i rapporten varierer betydelig når det gjelder robusthet mot interferens. Telenor forventer at mottakerutstyr for DTT som er godkjent av RiksTV, samt aktive antenner, som skal selges i Norge etter et gitt tidspunkt, skal være av en kvalitet og ha en interferensrobusthet som gjør at de vil fungere tilfredsstillende ut ifra det radiomiljøet de skal operere i. Dette inkluderer også krav om innebygd filter som er tilpasset den nye bruken av MHz til mobilkommunikasjon. 2.4 Protection Ratio (PR) Høringspunkt 3 PT ber om synspunkt på definisjonen og på ansvarsfordelinga. Telenor mener det er fornuftig å benytte veldefinerte og målbare grenseverdier for interferens som kan etterprøves, for å avgjøre om samarbeidsorganisasjonen har et ansvar eller ikke. Telenor mener at kravene til protection ratio basert på 90-percentilen fra ECC 148 gir et godt vern for de DTT-mottakere som allerede er på markedet i dag. Imidlertid er det rimelig å forvente at også NTV tilpasser seg ny bruk av frekvensbåndet, og at nye DTT-mottakere som distribueres etter et gitt tidsrom har forbedret robusthet mot interferens fra trafikk i MHz-båndet. Telenors syn på ansvarsfordelingen er kommentert under kapitlene 3.1 og 3.2. Høringspunkt 4 PT ber også om synspunkt på korleis ein best kan verifisere signalverdiane det er snakk om, og om det er hensiktsmessig for operatørane å nytte dataplanleggingsverkty i arbeidet med å kartlegge eventuelle interferensproblem. Telenor er av den oppfatning at det vil by på utfordringer å verifisere signalverdier hos en DTT-bruker. Dette fordi både DTT-signalet og interferenssignalet kan fremvise store Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 5

6 variasjoner lokalt. Det må for eksempel avklares om interferensnivået bare skal måles i ett punkt, eller i flere punkter hvor at man på grunnlag av disse beregner en medianverdi. Telenor ønsker i størst mulig utstrekning å benytte dataplanleggingsverktøy for å avgjøre virkeområde og interferensnivå. Dette fordi det er svært ressurskrevende å foreta fysiske målinger hos den enkelte DTT-bruker. Imidlertid vil kun bruk av dataplanleggingsverktøy kunne medføre situasjoner hvor planleggingsverktøyet a. indikerer at en DTT-bruker er innenfor ansvarsområdet for samarbeidsorganisasjonen, mens en fysisk måling på stedet ville vist at abonnenten har for lav signalstyrke der han bor og/eller at terskelverdier for interferens ikke er overskredet b. indikerer at en DTT-bruker er utenfor ansvarsområdet for samarbeidsorganisasjonen, mens en fysisk måling på stedet ville vist at abonnenten har en feltstyrke som er over terskelverdien for virkeområdet samt at en eller flere terskelverdier for interferens er overskredet. Det kan derfor i enkelte tilfeller være behov for å supplere de predikterte resultatene fra databehandlingsverktøyet med målinger. Telenor mener at for tilfellet (a) over er det mobiloperatørenes ansvar å verifisere at verken feltstyrke eller terskelverdier for interferens er overskredet ved å foreta fysiske målinger. Om slike fysiske målinger ikke gjøres, er det resultatene fra dataplanleggingsverktøyet som gjelder, og mobiloperatørene har følgelig ansvaret for å utbedre manglende DTT-mottak. For tilfellet (b) mener Telenor at det bør være NTV s ansvar å dokumentere ved målinger at DTT-brukeren allikevel er innenfor det virkeområdet hvor samarbeidsorganisasjonen har ansvar, samt at de nødvendige terskelverdier for interferens er overskredet. Om slik dokumentasjon ikke overleveres samarbeidsorganisasjonen, er det NTV s ansvar å utbedre manglende DTT mottak. 2.5 Metning av mottakeren overload threshold (Oth) Høringspunkt 5 PT ber om synspunkt på definisjonen og på ansvarsfordelinga. Telenor mener at kravene til overload threshold basert på 10-percentilen fra ECC 148 gir et godt vern for de DTT-mottakere som allerede er på markedet i dag. Imidlertid bør det forventes at også NTV tilpasser seg ny bruk av frekvensbåndet, og at nye DTT-mottakere som distribueres etter et gitt tidsrom har forbedret robusthet mot overload, bl.a ved at de inkluderer filter som stopper signaler fra mobilkommunikasjon i båndet MHz. Telenors syn på ansvarsfordelingen er kommentert under Høringspunkt 7 og Høringspunkt 8. Høringspunkt 6 PT ber også om synspunkt på korleis ein best kan verifisere signalverdiane det er snakk om, og om det er hensiktsmessig for operatørane å nytte dataplanleggingsverkty i arbeidet med å kartlegge eventuelle interferensproblem. Telenor viser til svaret for protection ratio (høringspunkt 4), og ønsker å la samme prinsipp gjelde for verifisering av om terskelverdien for overload threshold er overskredet. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 6

7 3 Hvorledes skal eventuelle interferensproblemer løses? Høringspunkt 7 PT ber om synspunkt på forslaget om kven som er ansvarleg for å løyse eventuelle interferensproblem, og på forslaget om samarbeidsorganisasjon og informasjonskampanjen til brukarane av DTT. Telenor er, som nevnt i dette svarets kapittel 1 Generelt, av den oppfatning at det er rimelig at nykommeren tar et spesielt ansvar for forstyrrelser som måtte oppstå som følge av at en ny frekvensforvaltning og brukerutstyr basert på den tidligere frekvensforvaltningen gjerne går dårlig sammen. Telenor er imidlertid også av den oppfatning at dette ansvaret rimeligvis må være tidsbegrenset til en definert overgangsperiode. Det er etter Telenors mening helt urimelig om nykommeren uten noen tidsbegrensning skal aksle ansvar for at naboens brukere blir sittende med gammelt utstyr, det vil si utstyr som både var tiltenkt naboens tjenester og situasjonen da disse var plasserte i båndet til nykommeren. I Norge kan tidspunktet da det kunne fastslås at frekvensbåndet MHz i løpet av kort tid ville bli avsatt til mobilt bredbånd, fastsettes til Telenor anser at 10 år burde være en tilstrekkelig lang periode for kringkastingsvirksomheten til å innstille seg på reforvaltning i henhold til dette; ikke minst siden det allerede i 2007 var åpenbart at den norske reforvaltningen var helt i pakt med det øvrige Europa. Telenor er derfor av den oppfatning at overgangsperioden bør strekke seg frem til sommeren 2017, men ikke lenger. Når det gjelder føringene som bør gjelde i overgangsperioden, er Telenor av den oppfatning at det skal være en rimelig arbeidsdeling mellom kringkasterne og de som får frekvenstillatelse i MHz-båndet, mens kostnadene ved å løse eventuelle interferensproblemer skal deles mellom de sistnevnte i henhold til en nærmere avtalt fordelingsnøkkel. Telenor støtter forslaget om at det bør opprettes en samarbeidsorganisasjon for å håndtere utfordringene vedrørende eventuelle forstyrrelser av brukere av kringkastingstjenester, men Telenor mener at denne bør bestå av alle som har frekvenstillatelser i hele MHzbåndet. Når det gjelder informasjon til brukerne av DTT og informasjonskampanjer generelt, mener Telenor det er viktig at denne holdes på et riktig nivå og er målrettet. Vi vet ennå lite om det faktiske omfang av interferensproblemer som kan oppstå, og overdreven kampanjevirksomhet vil kunne skade både NTV s og mobiloperatørenes omdømme unødig og potensielt skape større usikkerhet blant kundene enn det er reelt grunnlag for. PT foreslår at informasjon om utbygging og moglege forstyrringar på TV-mottaket skal distribuerast til alle husstandar i kvart utbyggingsområd. Telenor er av den mening at det vil være tilstrekkelig å distribuere slik informasjon kun til de som er brukere av DTT-utstyr. Telenor er enige i at informasjon må distribueres på en koordinert måte gjennom samarbeidsorganisasjonen for å unngå unødig duplisering av informasjon. Dersom nasjonal(e) informasjonskampanje(r) anses nødvendig, er krav til aktsomhet og koordinering spesielt viktig. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 7

8 3.1 Krav til samarbeidsorganisasjonen Høringspunkt 8 PT ber om merknader på krava til samarbeidsorganisasjonen og forslag til kompetanseområde. Når det gjelder forslaget til samarbeidsorganisasjonen og dets kompetanseområde, har Telenor følgende synspunkter: 1. Samarbeidsorganisasjonen bør bestå av alle parter som er berørt av utfordringene vedrørende sameksistens over skillelinjen 790 MHz; det vil si både de som har fått frekvenstillatelser i MHz-båndet og innehaveren av frekvenstillatelsen i MHz-båndet. Grunnene til dette er både prinsipielle og praktiske. Det er viktig å stadfeste at ansvaret for et godt naboskap påhviler partene på begge sider av gjerdet i fellesskap. Det vil dessuten være svært tidsbesparende at alle parter får kjennskap til eventuelle utfordringer vedrørende naboskapet og prosessene for å løse disse så raskt som mulig. 2. Samarbeidsorganisasjonen bør være designet slik at den raskt og effektivt kan løse sine oppgaver vedrørende de utfordringer som måtte oppstå innen sameksistensen mellom mobiloperatører og kringkastere. Dette betyr at den bør ha retningslinjer som bevirker god fremdrift selv i situasjoner hvor ikke alle av dens medlemmer har spesiell interesse av dette (for eksempel ulike utbyggingsplaner hos de forskjellige mobiloperatørene). To forhold bør som et minimum være nedfelt i føringene for organisasjonen: Den bør være etablert kort tid etter at auksjonen over frekvenser i MHzbåndet er avsluttet (for eksempel senest 3 måneder etter dette tidspunktet). Den bør iaktta en maksimaltid for respons (det vil si beslutning om aksjon og effektuering av denne) på et meldt problem. 3. Telemyndigheten må delta i og ta sitt ansvar for at fødselsprosessen av samarbeidsorganisasjonen blir fullført på en ordentlig måte. Dette betyr en spesielt tett oppfølging av etableringen av denne og en rimelig tett oppfølging av organisasjonens første driftsår. 4. Det bør være et allmenngyldig prinsipp at en tjenestetilbyder svarer for førstelinjen i kundefront mot sine egne kunder, også når det gjelder forstyrrelser som ikke skyldes tilbyderens egen tjenesteproduksjon. Således bør det også være kundeservice hos RiksTv som DTT-brukerne skal henvende seg til, også med eventuelle klager på forstyrrelser som følge av utrullingen av mobilt bredbånd. Kundeservice hos denne aktøren vil da rute de henvendelsene som hører til denne kategorien til samarbeidsorganisasjonen, som dermed utgjør annenlinje support. Et slikt prinsipp vil være det naturlige for alle parter; kundene vil kun ha ett kontaktpunkt å forholde seg til ved første gangs henvendelse, RiksTV vil selv opprettholde forholdet til sine kunder / brukere av DTT-tjenester og samarbeidsorganisasjonen vil unngå kundehenvendelser som ikke er relevante. 5. Kostnadene ved oppretting og drift av organisasjonen dekkes av dem som får frekvenstillatelse i MHz-båndet og fordeles på disse etter en konkret formel fastlagt ved etableringen av samarbeidsorganisasjonen. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 8

9 6. Prosedyrene for håndtering av klager bør være så konkrete, detaljerte og omforente at omfattende saksbehandling av den enkelte klage utover det som er nedfelt i de samme prosedyrene bare unntaksvis er nødvendig. Både mandatet for samarbeidsorganisasjonen, retningslinjer for kostnadsfordeling mellom alle deltakende parter og alle regler for interne prosedyrer etc vil bety mye for at organisasjonen skal fungere effektivt så vel som for auksjonsdeltagernes verdivurdering. Det er derfor viktig at dette er fastsatt i god tid før auksjonen finner sted, og at telemyndigheten er deltakende i denne prosessen. Som nevnt ovenfor gjelder de nummererte synspunktene over for overgangsperioden. Etter at denne har utløpt, anses samarbeidsorganisasjonen som overflødig og sameksistensen mellom innehavere av frekvenstillatelser under og over 790 MHz som tilsvarende for enhver annen skillelinje i radiofrekvensspektret. 3.2 Valg av interferensreduserende tiltak Generelle synspunkter For å minimalisere antallet DTT-brukere som vil oppleve å bli berørt kan en mulig prosess for å løse eventuelle interferensproblemer være som følger: 1. Samarbeidsorganisasjonen informerer om kommende LTE utbygging, og forklarer behovet for filter samt hvordan DTT-brukeren kan få tak i et slikt filter. Dette filteret distribueres til samtlige DTT brukere som tar kontakt, uavhengig av lokasjon i forhold til virkeområde. 2. Eventuelle henvendelser om DTT utfall som mottas etter at LTE basestasjoner er skrudd på vil da i hovedsak være i situasjoner hvor filter alene ikke er nok. Samarbeidsorganisasjonen sjekker da om lokasjonen av DTT mottageren er innenfor prediktert virkeområde. Dersom dette er tilfellet, kan man antagelig i mange tilfeller gi brukeren hjelp til løsning over telefon. Det kan dreie seg om Råd angående antenneplassering (for eksempel hvis antennen er montert på samme side av huset med frisikt til LTE basestasjonen, kan interferensen reduseres ved å flytte antennen rundt hushjørnet) Råd om antenneretning/dreining vekk fra LTE basestasjonen og/eller innsikting mot en annen kringkastingssender som ligger i en annen vinkel Råd om type antenne (kanskje brukeren har en billig aktiv antenne med lavt antennevinning og høy forsterkning, mens en passiv antenne med høyere antennevinning og større direktivitet ville fungert bedre). Dette illustrerer også viktigheten av at RiksTV er en integrert del av kundestøtteapparatet. Råd og veiledning om eks. DTT antenneplassering og DTT dekning generelt antas å være en viktig del av eksisterende kundeveiledning. 3. For de gjenværende DTT-mottakere hvor problemet fremdeles ikke er løst, bør måling hos DTT-brukeren gjennomføres for å verifisere at feltstyrke og interferens er over nødvendig terskelverdi. Dersom målinger verifiserer at samarbeidsorganisasjonen har ansvaret, vil mer omfattende løsninger måtte iverksettes. Dette kan inkludere Profesjonell installatør for å sikre optimal antenneinstallasjon (posisjon, retning og antennetype, evt. bruk av to antenner for å nulle ut interferens) Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 9

10 Bytte av mottager til en med bedre robusthet mot interferens Bytte av plattform hos kunde Justering av antennesektorer for mobiloperatøren(e)s basestasjoner Justering av uteffekt på mobiloperatøren(e)s basestasjoner Bruk av annet bånd for den aktuelle mobilkommunikasjonen (for eksempel 1800 eller 2600 MHz) Operatørene bør stå mest mulig fritt til å velge det tiltak som synes mest hensiktsmessig i den enkelte situasjon fra denne verktøykassen Bruk av filter på DTT-mottaker Høringspunkt 9 PT ber om merknader på forslaget til bruk av filter på mottakarane. Telenor deler PT's syn på at en DTT-bruker ikke skal behøve å installere flere forskjellige filtre. Av logistikkhensyn er det også ønskelig med så få filtertyper som mulig. Imidlertid finnes det ikke en enkelt filterkarakteristikk som vil være optimal for alle tilfeller. Telenor mener derfor at det vil være behov for å kunne velge blant et mindre antall filtre med ulike egenskaper Plattformbytte Høringspunkt 10 PT ber om merknader på forslaget om regulering av plattformbyte, og på korleis høyringsinstansen ser på plattformbyte som eit mogleg verkemiddel. PT ber også om eventuelle kommentarar på kva kriterium som skal nyttast for å vurdere om plattformbyte kan nyttast eller ikkje. Telenor deler ikke fullt ut synspunktene som ligger til grunn for de foreslåtte føringer for plattformbytte (til annen mottaksform enn DTT), og mener at disse er for rigide og i for liten grad ivaretar brukerens interesser. Dersom en bruker i) som er utsatt for forstyrrelser fra trafikk i MHz-båndet, ii) som ønsker et skifte til en annen plattform, og iii) hvor både brukeren og tilbyder av tjenester på alternativ plattform er enige om premissene for et eventuelt bytte, bør dette anses som en legitim og fullgod løsning på problemene. Å tvinge samarbeidsorganisasjonen til å bruke fordyrende løsninger dersom filter ikke er tiltrekkelig og DTT-brukeren samtidig er villig til å akseptere plattformbytte, synes å være en unødvendig byråkratisk løsning. Telenor vil minne om at den foretatte reforvaltningen av MHz-båndet som innebar en ny allokering for frekvensbåndet MHz, ble foretatt på grunn av en nøye vurdering av de endringene som har skjedd i teknologi så vel som i marked og etterspørsel av tjenester på nasjonal, regional og global basis. Den norske telemyndigheten har ofte understreket betydningen av at forvaltningen i det store og hele skal være markedsstyrt. Telenor vil finne det noe underlig dersom man her vil legge så sterke føringer på utnyttelsen av potensialet til den nye allokeringen at det kan komme i konflikt med det prinsippet man selv har fremmet. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 10

11 4 PT s rolle Høringspunkt 11 PT ber om merknader på PT si rolle i handteringa av moglege interferenssituasjonar. Telenor anser at Post- og teletilsynet vil ha en viktig funksjon i å påse at sameksistensen mellom innehavere av frekvenstillatelser under og over 790 MHz fungerer tilfredsstillende og i henhold til de føringer som måtte bli bestemt, ikke minst i overgangsperioden. Telenor støtter antydningene som ligger i forslaget til PT s rolle, men vil anbefale en ordning hvor PT involverer seg i de tvistemålsaker som måtte være til diskusjon etter anmodning fra en hvilken som helst mobiloperatør. Altså at det ikke er nødvendig at samarbeidsorganisasjonen som sådan først må oppnå konsensus i spørsmålet om å anmode om PT s oppmerksomhet. I tillegg anser vi PTs rolle som avgjørende for definisjon av mandat før tildeling og hjelp til etablering av samarbeidsorganisasjonen etter avsluttet tildeling, som en forsikring for at dette gjøres på en effektiv måte uten unødige forsinkelser fra noen av partene. 5 Mulig interferens fra brukerutstyr (LTE-terminaler) Telenor vil understreke at mobiloperatørene kan kun være ansvarlig for eventuell interferens som overskrider terskelverdiene forårsaket av mobiloperatørenes basestasjoner. Mobiloperatørene har ingen mulighet til å kontrollere hvor eller hvordan mobilbrukerne benytter sine mobilterminaler, og kan således heller ikke være ansvarlig for DTTmottakerutfall forårsaket av interferens fra regulære og godkjente mobilterminaler. Telenor antar at filter på DTT-mottaker for en stor del vil kunne fjerne eventuelle problemer knyttet til interferens fra brukerutstyr mobilkommunikasjon. I tillegg antar vi at denne type interferens i stor grad vil begrenses av brukerne selv gjennom intuitiv bruk og plassering av eget mobilutstyr. Telenors svar på høring nr 2 om sameksistens kringkasting mobilt bredbånd over 790 MHz Side 11

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz Kringkastingsdivisjonen Postadresse: 0340 Oslo Post og Teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Telefon direkte: 23 04 84 16 Mobil : 9062 4666 E-post: oyvind. vasaasem@nrk.no Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.:

Detaljer

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer:

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer: Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand POST- OG TELETILSYNET SAKSNR: 30 t0 30 SEPT 2013 KODE: S.beh.: Oslo, 25.09.2013 Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Vi viser til

Detaljer

Høring om sameksistens mellom DTT og LTE

Høring om sameksistens mellom DTT og LTE Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Oslo, 3. februar 2012 Høring om sameksistens mellom DTT og LTE Vi viser til PTs høring om sameksistens mellom DTT og LTE. RiksTV er som kjent den eneste

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet RIksTV Høring rapport om digital dividende i Norge RiksTV viser til departementenes høring av rapporten avgitt av arbeidsgruppe

Detaljer

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

Sendes via e- post til firmapost@npt.no

Sendes via e- post til firmapost@npt.no Til Post- og teletilsynet Sendes via e- post til firmapost@npt.no Avsnitt og setninger merket med klammeparanteser bes unntatt fra offentlighet INNSPILL TIL HØRINGSDOKUMENT Det vises til Post- og teletilsynets

Detaljer

Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT

Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT Felles uttalelse fra NRK, RiksTV og Norges televisjon Til Post- og teletilsynet firmapost@npt.no Oslo/Lysaker 05.06.2011 Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT NRK, RiksTV

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

800/900/1800 MHz-auksjonen

800/900/1800 MHz-auksjonen 800/900/1800 -auksjonen Mobil Agenda 16. desember 2013 John-Eivind Velure Frekvenser på auksjon 800 -båndet 2 x 10 98 % befolkningsdekning 900 -båndet.1 Mobile Norway 31.12.2013 31.12.2013 2 x 9.8 31.12.2017

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

S.Na. v- -,,2 ARKIVKODE:93 Y-5* A"uRE<IFT:

S.Na. v- -,,2 ARKIVKODE:93 Y-5* AuRE<IFT: e7.am -2M «... SAMFERSkLSi ",Ffi'EMFFTI"T 31 JULI 2008 S.Na. v- -,,2 ARKIVKODE:93 Y-5* A"uRE

Detaljer

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 OSLO Fetsund, 21.06.07 Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Norsk Kabel-TV Forbund (NKTF) viser til

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. FREKVENSTILLATELSE TIL TELENOR ASA Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. Tillatelsen trer i kraft 28. juni 2011 og gjelder til

Detaljer

og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013

og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013 Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sendes via: Norges Vassdrags- og Energiverk Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013 Ansvarlig advokat:

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Ny forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) oppsummering av høringssvar og PTs vurdering av innspillene

Ny forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) oppsummering av høringssvar og PTs vurdering av innspillene Ny forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) oppsummering av høringssvar og PTs vurdering av innspillene PT presenterer her en oversikt og sammendrag av høringsinnpill

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz.

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Målingene utført av: Rapport skrevet av: Oppdragsgiver: Erik Johnsbråten, Johnny Høvik og Per Granby (Postog teletilsynet, seksjon

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 ITS-FORUM 03.12.2015 Petter Hox NRK Radio kringkasting Kringkasting: En til alle Innenfor et bestemt område kan en frekvens kun bære en radiokanal FM

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet (dividenden) Telenors syn på forvaltningen av dividenden i hovedtrekk Dividenden er en unik ressurs som muliggjør gode

Detaljer

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet?

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV 2. januar 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag... 6 1 2 3 4 5 Innledning... 11 1.1

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Fra FM til DAB Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Norkring gir deg lyd og bilde Historien Kompetanse fra Televerket og NRK 1996: Eiet av NRK og Telenor 1999: Telenor alene på eiersiden

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden 2(006/i-y- 2z-ova-- 0 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 502853-00I tpd Deres ref.: 2007/00024 ÆF 2006/05722 ME/ME3 7..PØ Ansvarlig partner: Torleif P. Dahl Oslo, I.1. juli

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Anne, anneho@ifi.uio.no Lise, lisevi@ifi.uio.no Karl-Erik,karlerir@ifi.uio.no Petter, petteha@ifi.uio.no DIGITAL TV I NORGE...1 KONSESJON OG

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter Vårt saksnr. 0905467 Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Dueveien 15, Frogner Senter Det er utført måling av feltstyrke i tre forskjellige målepunkter. Største verdi ble målt på taket

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Det digitale bakkenettet sender signaler på frekvenskanalene K21 til K60, som ligger i det vi kaller UHF-båndet. For å ta imot disse signalene trenger

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester 1. PTs oppdrag om å gjøre en dekningsvurdering 2. Oversikt over frekvensblokker

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Sørkedalsveien 150 Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet BRHR Samferdselsdepartementet PostboksB010 Dep. 0030 Oslo Sendestil: Post- og teletilsynet Postboks93 4791 Lillesand Oslo, 15. august 2014 Deres ref.: 1402794-4 Saksansvarligadvokat: Erik Langseth Klage

Detaljer

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008.

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008. Nemndsvedtak i saksnummer: 2008/07 Klager: Innklaget: NRK Brennpunkt v/ Espen Andersen og Anders Børringbo FG 22, 0340 OSLO Telenor ASA v/ Bjørn Amundsen Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Saksbehandlingen etablering

Detaljer

FORSLAG OM ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN: HØRINGSSVAR FRA RIKSTV AS

FORSLAG OM ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN: HØRINGSSVAR FRA RIKSTV AS Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oversendes kun per e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 11. september 2014 Deres ref: 14/3035 SFA:MK FORSLAG OM ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN: HØRINGSSVAR FRA

Detaljer

01. AUa 2008 ... J,Zz- Ø-1,0

01. AUa 2008 ... J,Zz- Ø-1,0 Samferdselsdepartementet Postboks 80l0 Dep 0030 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak kkd.de no ostmottak sd.de no 01. AUa 2008... J,Zz- Ø-1,0 TV 2 AS Nøstegaten 72 Postboks

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Digitalisering av radiomediet i Norge

Digitalisering av radiomediet i Norge Digitalisering av radiomediet i Norge Ettermarkedsforum BIL 7. juni 2013 Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no Innhold Kort om Medietilsynet tilsynets rolle Hva er DAB? Hvorfor Norge? Slukkevilkår

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2005

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2005 Nr. 23/393 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/43 av 20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2005) 5003] (2005/928/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato: 16. juni 2008 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Det vises til departementets høringsbrev av 14. mars 2008,

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese TeliaSonera/Tele2 BECCLE-Seminar 15. april 2015 Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese Saken kort oppsummert 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 Norge/Network Norway Konkurransetilsynets

Detaljer

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger: Til: Fra: Hybrid Tech Skveneheii AS Norconsult v/franziska Ludescher Dato: 2013-05-15 Konsekvensutredningsprogram Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 10. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om samarbeidsavtalen... 3 Parter i avtalen... 3 Formål... 3 2. Retningslinjer for

Detaljer

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Nærmere om Lokalradioblokka... 2 3. Om anleggskonsesjonen... 2 4. Forskjellen mellom analoge og digitale nett...

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Emnekode: SO 380E. Dato: I L{. aug. 2003. -Antall oppgaver: -4

Emnekode: SO 380E. Dato: I L{. aug. 2003. -Antall oppgaver: -4 høgskoln oslo!emne Gruppe"(r) 2ET Eksamensoppgaven består av: TELETEKN KK [Antall sider (inkf forsiden): -4 Emnekode: SO 380E Dato: L{. aug. 2003 -Antall oppgaver: -4 Faglig veileder: Hermann Fylling Knut

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 BARNEOMBUDET Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 Høring - utkast til lov om

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd. V1998-02 16.01.98 Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konkurranseklausul i avtale mellom TV2 AS, Telenor Link AS og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Detaljer

Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi?

Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi? Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi? Statssekretær Reynir Jóhannesson EKOM-konferansen 12. oktober 2015 Bredbåndsrapport 2015 Bredbåndsdekning i Norge 2015 - hastigheter

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio.

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 25. august 2014 Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Digitalradio Norge ønsker med dette

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum MÅLERAPPORT Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum Dokumenttype: Rapport Målingen utført av: Roger Lien Rapport skrevet av: Roger Lien Telenor Norge AS EMF-Rapport

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog. kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog. kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge MAR.1NTEK Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge MARINTEK har gjennom flere nasjonale og europeiske forskningsprosjekter

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

UTKAST TIL ENDRINGER I EKOMLOVEN, EKOMFORSKRIFTEN OG GEBYRFORSKRIFTEN

UTKAST TIL ENDRINGER I EKOMLOVEN, EKOMFORSKRIFTEN OG GEBYRFORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT UTKAST TIL ENDRINGER I EKOMLOVEN, EKOMFORSKRIFTEN OG GEBYRFORSKRIFTEN 1. EKOMLOVEN 1.1 1-3 Geografisk virkeområde Første ledd skal lyde: Loven gjelder også for norske skip og luftfartøy og

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

Avdelingfor ingeniørntdanning

Avdelingfor ingeniørntdanning Avdelingfor ingeniørntdanning Fag: TELETEKNKK Fagnr: S0653E Faglig veileder: K H Nygård, H Fylling Gruppe( r ): let Dato: 060601 Eksamenstid, 0900_1400 fra-til: Eksamensoppgaven består av Antall sider:

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT 1. Innledning I denne rapporten defineres hvordan oppgaven skal løses uten å gå inn på detaljerte tekniske spesifikasjoner. Det skal drøftes hvordan helheten av problemet

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer