EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS"

Transkript

1 Page 1 of 9 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: John Krogstie Ph: EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS Monday Dec 18, 2006 Time: Grading will be finished by Jan 18 Løsningsskisse finnes sammen med norsk versjon Allowed means of assistance: C Specified printed materials allowed (In this run of the course, only standard dictionaries (English-English, and from English to other languages) are specified, hence no additional printed or handwritten materials are allowed). Simple calculator allowed. The relative weighting of the questions is indicated by points. The maximum score for the entire exam is 100 points. The exam-text is below found both in English, Norsk bokmål and Nynorsk. The English version is to be regarded as the original. Make sure to state explicitly any assumptions you make in answering the questions! Remember to refer to material from the curriculum when appropriate. Good luck!

2 Page 2 of 9 ENGLISH VERSION Question 1 Brief questions on modeling languages and approaches (30 points) a) (5 points) In chapter 2 of Information Systems Engineering: Conceptual Modeling in a Quality Perspective by Krogstie and Sølvberg, four different abstraction mechanisms are described. Give a brief overview of these four abstraction-mechanisms. b) (5 points) Which of the four abstraction-mechanisms listed in Question 1a is it that is exploited in connection to meta-modelling? In meta-modelling, one often differentiate between 4 levels of models. What are these levels called? c) (10 points) In the curricula, several approaches for model-generated solutions are presented. Two of these are MDA (Model-Driven Architecture) and DSM (Domain Specific Modelling). Give a short presentation of these two approaches, outlining the differences and similarities between the two. d) (10 points) In the curricula, several techniques for user interface modeling are presented. Give a short presentation and comparison of the two techniques used in exercise 7 (CAP and DiaMODL). Question 2 Modeling and quality of models, (40 points) This question should be answered based on the following case-description (in italics) Professor Fumble plan to build a new staircase inside the house. With the assistance of an architect he creates drawings for discussion with the carpenter, plumber, electrician, and staircase manufacturer. In a building application, such building activity is termed an action and Fumble has the role as action owner. Since the action also involves changes to the front of the house, the building regulations demands that a building application is submitted. Fumble have an agreement with the carpenter Stumble which act as the coordinator for the action, and which can act as the so-called responsible applicant towards the building authorities (Carpenter Stumble have responsibility rights, which is needed to act as responsible applicant). Professor Fumble is asked by carpenter Stumble to develop and collect information to neighbours on the action. He visits all his neighbours, show the drawings, and get a signature as proof that the neighbours do not object to his plans. For those not being at home, he has to go to the post office, and send to them a registered letter with the information on the action. The receipt for the sending of the registered letter and the undersigned neighbour informations are sent to the responsible applicant (Stumble), which sends this together with a specific form and the drawings of the building plans to the building authorities as a building application. If the application is accepted, a building permit is given. If the application is incomplete, it has to be reissued. If any of the neighbours has protested, this must be settled before a permit can be given. For any permit given all parties can complain within three weeks. If the action is not started within three years, the permit is withdrawn.

3 Page 3 of 9 Appendix 1 shows an example model using i* SD (Strategic Dependancy), and Appendix 2 show an example-model using BPMN (Business Process Modeling Notation). NB: These models are included only to show the notation of the languages. a) (15 points) Make an i* SD-model that shows the dependencies between the different actors in the above case b) (15 points) Make a BPMN-model showing the process-flow in the above case c) (10 points) Using your experience from solving question 2a and 2b, discuss how the choice of language can influence the semantic quality of a model. Question 3 Solutions based on interactive models (30 points) AKM AS (http://www.akmodeling.com/) develops industry solutions based on the application of interactive models (as described in A02. Krogstie,J. and Jørgensen, H. D. Interactive Models for Supporting Networked Organisations). Trondheim municipality wants a solution to support the coordination of the different actors involved in the building process. This includes the builder (included individuals), construction firms, architects, carpenters, plumbers, tilers, electricians, painters, bricklayers, suppliers and municipality employees (specifically at the building authorities, but also road authorities, water supply and sewage and cultural heritage authorities might be involved in a building application). a) (15 point) Describe your assumptions on the central actors in such cooperation (craftsmen, construction firms, normal citizens, building authorities) and discuss based on this an appropriate form of representation (modeling language) in connection to a solution for coordination of tasks between these actors, exploiting interactive models. Structure the discussion using the language quality part of the SEQUAL-framework. b) (15 points) Discuss appropriate functionality in the solution to support that the models being developed and interactively evolved keeps high syntactic, semantic, and pragmatic quality.

4 Page 4 of 9 NORSK BOKMÅL VERSJON Oppgave 1 Kort om modelleringsspråk og modelleringsteknikker (30 poeng) a) (5 poeng) I kapittel 2 av Information Systems Engineering: Conceptual Modeling in a Quality Perspective av Krogstie and Sølvberg, omtales 4 ulike abstraksjonsmekanismer. Beskriv disse 4 abstraksjonsmekanismene. LS: a. Klassifisering: En instans er medlem av en klasse b. Generalisering: is-a (klasser og sub-klasser c. Aggregering: Part-of (noe er del av noe annet) d. Assosiering: Collection (noe er medlem av noe annet) b) (5 poeng) Hvilken abstraksjonsmekanisme beskrevet i 1a er det man utnytter i forhold til meta-modellering? Hvilke 4 modell-nivåer skiller man som oftest mellom innen meta-modellering? a. Man utnytter klassifisering. Modell-nivåer: i. Instans ii. Type iii. Meta iv. Meta-meta c) (10 poeng) I pensum omhandles flere angrepsmåter for direkte bruk av modeller for å lage ferdige løsninger; To av disse er MDA (Model-Driven Architecture) og DSM (Domain Specific Modelling). Gi en kort oversikt over de to angrepsmåtene, og beskriv spesielt likheter og ulikheter. LS: a. MDA er OMGs arkitektur for modellering. Skiller mellom modeller på tre nivå (CIM, PIM, PSM) og fokusere på transformering av computational (CIM) og Platform (PIM) uavhengige modeller til en platform-spesifikk modell (i et PSM), som skal kunne brukes for kodegenerering / eksekvering på den gitte plattformen. UML er kjernen i modelleringsspråkene, og man lager profiler for ulike PSMs. b. DSM er i pensum eksemplifisert via Meta-edit. Her er det et poeng å lage domene-spesifikke språk for ulike bransjer, for å bedre kommunikasjon med domene-eksperter. I tillegg ser man på knytning av disse språkene også mot eksekverbare komponenter, slik at man får kjørbare systemer ut fra modellene. Begge fokusere på generering av løsninger fra modeller. Mens DSM fokusere på tilpassede språk mot mennesker, kan man si OMG fokuserer mer på tilpasseds språk mot maskiner. Eksemplene på bruk av DSM fokusere hovedsakelig på tekniske systemer der man har mange ulike varianter av et produkt (e.g. mobiltelefoner). MDA er mer generelt fokusert på informasjonssystemutvikling generelt.

5 Page 5 of 9 d) (10 poeng) I pensum er flere teknikker for brukergrensesnittmodellering presentert. Gi en kort beskrivelse og sammenligning mellom de to teknikkene brukt i øving 7 (CAP og DiaMODL). LS: Vs. øving 7. CAP er et relativt enkelt intuitiv uformell representasjonmellom task-modell og konkret prototyp. Layout ligner layout i ferdig grensesnitt. Egnet i forhold til å representere de statiske aspektene i grensesnittet, men ikke de dynamiske. DiaMODL er mer kompleks og formelt, og fokuserer på den dynamiske oppførselen i grensesnittet. Denne er eksekverbar (noe som ikke er tilfelle med CAP). Oppgave 2 Modellering og kvalitet av modeller, (40 poeng) Denne oppgaven skal besvares på bakgrunn av følgende case-beskrivelse (I kursiv) Professor Fomle skal bygge om trappeløsningen inne i huset. Han får hjelp av en arkitekt til å utarbeide tegninger for diskusjon med snekker, rørlegger, elektriker, og trappefabrikk. I byggesakssammenheng kalles en slik utbygning et tiltak og Fomle har rollen tiltakshaver. Siden tiltaket også påvirker utgangspartiet/fasaden, krever bygningsloven at man sender en byggesøknad. Fomle har en avtale med snekkerfirma Somle, som skal fungere som entreprenør for tiltaket, og som i forhold til byggesakskontoret kan fungere som såkalt ansvarlig søker. (Snekkerfirma Somle har såkalt ansvarsrett, som man må ha for å være ansvarlig søker). Professor Fomle blir bedt av snekker Somle å utforme og samle inn nabovarsler. Han går runden blant naboene og viser tegningene fra arkitekten, og får underskrift av de som etter loven skal ha et slikt nabovarsel. For de som ikke er hjemme, må han på postkontoret for å få sendt disse nabovarselene via rekommandert brev. Kvittering for oversending av rekommanderte nabovarsel samt underskrevne nabovarsler, sendes til ansvarlig søker, som tar dette samt et spesielt byggesaksskjema og de utarbeidede tegningene fra arkitekten og sender til byggesakskontoret som en byggesøknad. Hvis det er i orden for byggesakskontoret, gjøres et vedtak om byggetillatelse, og tiltaket kan igangsettes. Hvis det er noe som mangler i søknaden, blir man bedt om å sende inn ny søknad. Om det er protester fra noen av naboene, må dette avklares før tiltaket kan igangsettes. Et vedtak kan klages på av alle parter i 3 uker etter at vedtaket har falt. Tiltaket må igangsettes innen 3 år, hvis ikke bortfaller tillatelsen. Appendix 1 viser en i* SD (Strategic Dependancy) model, mens Appendix 2 har en eksempel-modell i BPMN (Business Process Modeling Notation). NB: Disse modellene er kun inkludert for å vise de relevante symbolene i språknotasjonene. a) (15 poeng) Lag en i* SD-modell som viser avhengighetene mellom de ulike aktørene i caset. LS: Modellutkast, se under

6 Page 6 of 9 Viktig at de viktigste avhengigheter er inkludert, samt de aktører som nevnes i caset. b) (15 poeng) Lag en BPMN-modell som viser prosessflyten i caset LS: Modellutkast, se under. Har ikke inkludert mer avanserte mekanismer i forhold til time-out etc c) (10 poeng) I lys av erfaringene fra å løse oppgave a og b, diskuter hvordan valg av språk kan påvirke den semantiske kvaliteten av en modell.

7 Page 7 of 9 LS: Semantisk kvalitet handler om å kunne representere domenet korrekt og fullstendig. I denne sammenheng er domenet, verktøy og modellerer (studenten) gitt, og også de ulike språkene. Et aspekt som innvirker her er derfor det som i forhold til språkkvalitet benevnes domain appropriateness, i hvilken grad er språket i stand til å uttrykke kunnskapen i domenet, og er det aspekter ved språket som ikke er relevant. Et annen aspekt som kan innvirke er modellerers kunnskap om de ulike modelleringsspråkene, samt evne til å bruke de (men der er jo studentene forventet å kunne disse, samt være i stand til å bruke de, da begge er benytte på øvinger, så det burde jo ikke innvirke (men bør nevnes for full pott) Viktig at man kan vise til det arbeidet som er gjort under a og b i denne diskusjonen. Oppgave 3 Løsninger med interaktive modeller (30 poeng) AKM AS (http://www.akmodeling.com/) lager ulike industriløsninger med basis i interaktive modeller (som blant annet beskrevet i A02. Krogstie,J. and Jørgensen, H. D. Interactive Models for Supporting Networked Organisations). Trondheim kommune ønsker å få utviklet en slik løsning i forhold til støtte av koordinering av alle ulike aktører i en byggeprosess. Dette omfatter blant annet utbygger (inkludert privatpersoner), entreprenører, arkitekter, snekkere, rørleggere, flisleggere, elektrikere, malerer, murere, leverandører samt ansatte i kommunen (spesielt på byggesakskontoret, men også veimyndigheter, vann og avløp, og kulturminnemyndigheter kan bli involvert). a) (15 poeng) Beskriv dine antagelser om de ulike sentrale aktørene i et slikt samarbeid (håndverkere, entreprenører, vanlige borgere, saksbehandlere i kommune) og diskuter i lys av det en egnet representasjonsform/modelleringsspråk til bruk i sammenheng med en løsning for koordinering av oppgaver mellom de ulike aktørene basert på interaktive modeller. Strukturer presentasjonen i henhold til språkkvalitetsdelen av SEQUAL-rammeverket. LS: : Interaktive modeller er i utgangspunktet tradisjonelle visuelle modeller. Det som kjennetegner de er at de påvirker dataløsninger direkte, er tilgjengelige for sluttbruker, og også kan endres av sluttbruker (slik at man endrer oppførselen til datsystemet laget med basis i modellene direkte). At modellene (i en transformert form som en webomgivelse) skal kunne endres direkte av alle denne type brukere er derfor viktig. Det er ikke gitt at alle skal ha behov for å endre alle delene av modellen derimot. Det er viktig å komme med antagelser om de ulike brukergruppene relativt til hvilke konsepter man kan anta at de er familiære med (e.g. konsepter som gjøremål, deloppgaver, rekkefølge på oppgaver, roller, personer, organisasjoner, kan man forvente at alle skal kunne forstå, mens e.g. saksbehandlere i kommunen kan forventes å kunne mer byggesaktekniske aspekter, mens håndverkere vil ha ganske ulik erfaringsbakgrunn (samt for vanlige borgere)

8 Page 8 of 9 Viktig her at det gjøres antagelser, og at man diskuterer i henhold til disse. Man forventes å nevne de 6 områdene i forhold til språkkvalitet som er: Domain appropriateness: språk i henhold til domene. Her kan man eventuelt følge opp diskusjon i oppgave 2c, men trenger ikke dette Participant appropriateness. Hva kan folk av konsepter/modelleringsspråk (jmf. antagelsen) Modeller appropriateness: Hvilke konsepter kan man forvente at folk er i stand til å uttrykke kunnskap i (jmf. antagelsene) Tool appropriateness: Hvilke språkegenskaper er nødvendig (typisk formell syntaks) Comprehension appropriateness: I forhold til layout i skjermbilde etc. Organizational appropriateness: e.g. i forhold til antagelser om Trondheim Kommune og hva de har av verktøy, eventuelt minimumsløsninger som alle kan ha tilgang til (e.g. web-omgivelse) b) (15 poeng) Diskuter egnet funksjonalitet i løsningen for å støtte at de modellene som utvikles og videreutvikles interaktivt opprettholder høy syntaktisk, semantisk, og pragmatisk kvalitet. LS: Bør forklare hva syntaktisk (Modell i henhold til syntaks av gitt språk), semantisk (hvis ikke gjort i 2c ) og pragmatisk kvalitet er for noe. Merk at i tillegg til forståelse under pragmatisk kvalitet har vi tatt inn aspekter ved læring og action (endring av domene) innunder pragmatisk kvalitet, men dette er ikke fokusert spesielt på verken i pensum eller forelesninger. Verktøystøtte for Syntaktisk kvalitet:. Syntakssjekk, opprettholde syntaktisk riktige modeller (konstant der dette er viktig) Semantisk kvalitet: Analyser av inkonsistenser ved endringer, wizzards for å sikre at oppdateringer gjøres fullstendig, huskelister for å sikre at alle endringer gjøres, gjøre det enkelt å gjøre endringer Pragmatisk kvalitet: Ulike måter å se modellen (ulik layout i forhold til rolle, eventuelt også personalisering)

9 Page 9 of 9 NYNORSK VERSJON Oppgåve 1 Kort om modelleringsspråk og modelleringsteknikkar (30 poeng) a) (5 poeng) I kapittel 2 av Information Systems Engineering: Conceptual Modeling in a Quality Perspective av Krogstie og Sølvberg skildrar forfattarane 4 ulike abstraksjonsmekanismar. Beskriv disse mekanismane. b) (5 poeng) Kva for ein abstraksjonsmekanisme i oppgåve 1a er det ein nyttar i forhold til meta-modellering? Forklar dei 4 modell-planene ein som oftast skil mellom innan meta-modellering? c) (10 poeng) Pensum omhandlar fleire angrepsmåtar for direkte bruk av modellar for å lage ferdige løysingar; To av desse er MDA (Model-Driven Architecture) og DSM (Domain Specific Modelling). Gi ein kort oversikt over dei to angrepsmåtane, med fokus på likskapar og ulikskapar. d) (10 poeng) I pensum er fleire teknikkar for brukargrensesnittmodellering presentert. Gi ei kort utgreiing og samanlikning mellom dei to teknikkane brukt i øving 7 (CAP og DiaMODL). Oppgåve 2 Modellering og kvalitet av modeller, (40 poeng) Denne oppgåva skal du svara på med bakgrunn i følgjande tekst (i kursiv) Professor Fomle skal byggje om trappeløysinga inne i huset. Han får hjelp av ein arkitekt til å utarbeide teikningar for diskusjon med snikkar, røyrleggjar, elektrikar, og trappefabrikk. I byggesakssamanheng blir ein slik endring av huset kalla eit tiltak og Fomle har rollen tiltakshavar. Sidan tiltaket også endrar utgangspartiet/fasaden, krev bygningslova at han sender ein byggjesøknad. Fomle har ein avtale med snikkar Somle, som skal fungere som entreprenør for tiltaket, og som i forhold til byggesakskontoret kan fungere som såkalla ansvarleg søkjar. (Snikkar Somle har såkalla ansvarsrett, som ein må ha for å vere ansvarleg søkjar). Professor Fomle blir beden av snikkar Somle å utforme og samle inn nabovarsel. Han går runden blant naboane og viser teikningane frå arkitekten, og får underskrift av dei som etter lova skal ha eit slikt nabovarsel. For dei som ikkje er heime, må han på postkontoret for å få sendt nabovarsel via rekommandert brev. Kvittering for oversending av rekommanderte nabovarsel samt underskrivne nabovarsel sender han så til ansvarleg søkjar, som legg dette saman med eit spesielt byggesaksskjema og teikningane frå arkitekten og sender alt dette til byggjesakskontoret som ein byggjesøknad. Om det er i orden for byggjesakskontoret, blir det gjort vedtak om byggjeløyve, og tiltaket kan starte opp. Om det er noko som manglar i søknaden, blir ein beden om å sende inn ny søknad. Om det er protestar frå nokon av naboane, må desse bli avklarte før tiltaket kan startast. Et vedtak kan klagast på av alle parter i 3 veker etter at vedtaket er fatta. Tiltaket må startast innan 3 år.

10 Page 10 of 9 Vedlegg 1 viser ein modell i* SD (Strategic Dependency Diagram), samt ein modell i språket BPMN (Business Process Modeling Notation). NB: Desse modellane er berre inkludert for å vise språknotasjonane. a) (15 poeng) Lag ein i* SD-modell som viser bindingane mellom dei ulike aktørane i teksten. b) (15 poeng) Lag ein BPMN-modell som viser samanhengen mellom aktivitetar i teksten. c) (10 poeng) I lys av innsikta frå å løyse oppgåve 2a og 2b, diskuter korleis val av språk kan påverka den semantiske kvaliteten av ein modell. Oppgåve 3 Løysingar med interaktive modellar (30 poeng) AKM AS (http://www.akmodeling.com/) lager ulike industriløysningar med basis i interaktive (innbyrdes samhandlande) modellar (som mellom anna omtala i A02. Krogstie,J. og Jørgensen, H. D. Interactive Models for Supporting Networked Organisations). Trondheim kommune ynskjar å få utvikla ei slik løysing i forhold til støtte av koordinering av alle ulike aktørar i ein byggjeprosess. Dette omfattar mellom anna utbyggjar (inkludert privatpersonar), entreprenørar, arkitektar, snikkarar, røyrleggjarar, flisleggjarar, elektrikarar, målarar, murarar, leverandørar samt tilsette i kommunen (spesielt på byggjesakskontoret, men også sakshandsamarar innan veg, vatn og avløp, eller innan bevaring av kulturminne). a) (15 poeng) Gje dine vurderingar av dei ulike sentrale aktørane i et slikt samarbeid (handverkarar, entreprenørar, vanlege borgarar, sakshandsamarar i kommunen) og diskuter i lys av det eigna representasjonsformer / modelleringsspråk til bruk i samanheng med ei løysning for koordinering av oppgåver mellom dei ulike aktørane basert på interaktive modellar. Strukturer presentasjonen i samsvar med språkkvalitetsdelen av SEQUAL-rammeverket. b) (15 poeng) Diskuter eigna funksjonalitet i løysinga for å støtte at dei modellane som blir laga og vidareutvikla interaktivt beheld høg syntaktisk, semantisk, og pragmatisk kvalitet.

11 Appendix 1 : i* SD - example Page 11 of 9

12 Appendix 2: BPMN example Page 12 of 9

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Assignments prepared by John Krogstie. Academic contact during examination:

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: 4. desember 2014 Tid for eksamen: 09.00-12.00 (3 t) Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Ingen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Torsdag 24. august 2000 Tid: kl 0900-1300

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Torsdag 24. august 2000 Tid: kl 0900-1300 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 Hjelpemidler: Ingen tillatte hjelpemidler.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Jan Ketil Rød Tlf.: 99556432 Eksamensdato: 28.05.2015 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng:

Detaljer

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene Besvar enten oppgave A eller oppgave B: 1. Gjør rede for John Deweys reformpedagogiske ideer.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: Tid for eksamen: Oppgavesettet er 2 side(r) Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler: Ingen Kontroller

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 25.05.2009

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Prototyper og anbudsdokumentasjon. Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no

Prototyper og anbudsdokumentasjon. Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no Prototyper og anbudsdokumentasjon Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no Anbudsprosessen Løsningsuavhengig dokumentasjon Motivasjon Arbeidet gjennom prosjekter

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230/4230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 7. juni 2007 Tid for eksamen: 9.00 12.00

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer

Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1001 Matematikk for økonomer Faglig kontakt under eksamen: Anne Borge Johannesen Tlf.: 7 59 05 9 Eksamensdato: 1.1.014 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 9. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 4 timer (09.00-13.00)

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Make sure that your copy of this examination paperis complete before answering.

UNIVERSITY OF OSLO. Make sure that your copy of this examination paperis complete before answering. UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4200 Molecular Evolution Day of exam: Wednesday December 17th Exam hours: 14.30 17.30 This examination paper consists of 2 pages.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 30..00 Sensur kunngjøres:..00 Date of exam:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

MOTTATTE SPØRSMÅL VEDR. PREKVALIFISERING

MOTTATTE SPØRSMÅL VEDR. PREKVALIFISERING NYTT KONTORBYGG STATOIL FORUS BEGRENSET PROSJEKTKONKURRANSE MOTTATTE SPØRSMÅL VEDR. PREKVALIFISERING Innen spørrefristen 2.09.2013 er det mottatt skriftlige spørsmål fra 18 interessenter. Spørsmålene er

Detaljer