EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS"

Transkript

1 Page 1 of 9 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: John Krogstie Ph: EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS Monday Dec 18, 2006 Time: Grading will be finished by Jan 18 Løsningsskisse finnes sammen med norsk versjon Allowed means of assistance: C Specified printed materials allowed (In this run of the course, only standard dictionaries (English-English, and from English to other languages) are specified, hence no additional printed or handwritten materials are allowed). Simple calculator allowed. The relative weighting of the questions is indicated by points. The maximum score for the entire exam is 100 points. The exam-text is below found both in English, Norsk bokmål and Nynorsk. The English version is to be regarded as the original. Make sure to state explicitly any assumptions you make in answering the questions! Remember to refer to material from the curriculum when appropriate. Good luck!

2 Page 2 of 9 ENGLISH VERSION Question 1 Brief questions on modeling languages and approaches (30 points) a) (5 points) In chapter 2 of Information Systems Engineering: Conceptual Modeling in a Quality Perspective by Krogstie and Sølvberg, four different abstraction mechanisms are described. Give a brief overview of these four abstraction-mechanisms. b) (5 points) Which of the four abstraction-mechanisms listed in Question 1a is it that is exploited in connection to meta-modelling? In meta-modelling, one often differentiate between 4 levels of models. What are these levels called? c) (10 points) In the curricula, several approaches for model-generated solutions are presented. Two of these are MDA (Model-Driven Architecture) and DSM (Domain Specific Modelling). Give a short presentation of these two approaches, outlining the differences and similarities between the two. d) (10 points) In the curricula, several techniques for user interface modeling are presented. Give a short presentation and comparison of the two techniques used in exercise 7 (CAP and DiaMODL). Question 2 Modeling and quality of models, (40 points) This question should be answered based on the following case-description (in italics) Professor Fumble plan to build a new staircase inside the house. With the assistance of an architect he creates drawings for discussion with the carpenter, plumber, electrician, and staircase manufacturer. In a building application, such building activity is termed an action and Fumble has the role as action owner. Since the action also involves changes to the front of the house, the building regulations demands that a building application is submitted. Fumble have an agreement with the carpenter Stumble which act as the coordinator for the action, and which can act as the so-called responsible applicant towards the building authorities (Carpenter Stumble have responsibility rights, which is needed to act as responsible applicant). Professor Fumble is asked by carpenter Stumble to develop and collect information to neighbours on the action. He visits all his neighbours, show the drawings, and get a signature as proof that the neighbours do not object to his plans. For those not being at home, he has to go to the post office, and send to them a registered letter with the information on the action. The receipt for the sending of the registered letter and the undersigned neighbour informations are sent to the responsible applicant (Stumble), which sends this together with a specific form and the drawings of the building plans to the building authorities as a building application. If the application is accepted, a building permit is given. If the application is incomplete, it has to be reissued. If any of the neighbours has protested, this must be settled before a permit can be given. For any permit given all parties can complain within three weeks. If the action is not started within three years, the permit is withdrawn.

3 Page 3 of 9 Appendix 1 shows an example model using i* SD (Strategic Dependancy), and Appendix 2 show an example-model using BPMN (Business Process Modeling Notation). NB: These models are included only to show the notation of the languages. a) (15 points) Make an i* SD-model that shows the dependencies between the different actors in the above case b) (15 points) Make a BPMN-model showing the process-flow in the above case c) (10 points) Using your experience from solving question 2a and 2b, discuss how the choice of language can influence the semantic quality of a model. Question 3 Solutions based on interactive models (30 points) AKM AS (http://www.akmodeling.com/) develops industry solutions based on the application of interactive models (as described in A02. Krogstie,J. and Jørgensen, H. D. Interactive Models for Supporting Networked Organisations). Trondheim municipality wants a solution to support the coordination of the different actors involved in the building process. This includes the builder (included individuals), construction firms, architects, carpenters, plumbers, tilers, electricians, painters, bricklayers, suppliers and municipality employees (specifically at the building authorities, but also road authorities, water supply and sewage and cultural heritage authorities might be involved in a building application). a) (15 point) Describe your assumptions on the central actors in such cooperation (craftsmen, construction firms, normal citizens, building authorities) and discuss based on this an appropriate form of representation (modeling language) in connection to a solution for coordination of tasks between these actors, exploiting interactive models. Structure the discussion using the language quality part of the SEQUAL-framework. b) (15 points) Discuss appropriate functionality in the solution to support that the models being developed and interactively evolved keeps high syntactic, semantic, and pragmatic quality.

4 Page 4 of 9 NORSK BOKMÅL VERSJON Oppgave 1 Kort om modelleringsspråk og modelleringsteknikker (30 poeng) a) (5 poeng) I kapittel 2 av Information Systems Engineering: Conceptual Modeling in a Quality Perspective av Krogstie and Sølvberg, omtales 4 ulike abstraksjonsmekanismer. Beskriv disse 4 abstraksjonsmekanismene. LS: a. Klassifisering: En instans er medlem av en klasse b. Generalisering: is-a (klasser og sub-klasser c. Aggregering: Part-of (noe er del av noe annet) d. Assosiering: Collection (noe er medlem av noe annet) b) (5 poeng) Hvilken abstraksjonsmekanisme beskrevet i 1a er det man utnytter i forhold til meta-modellering? Hvilke 4 modell-nivåer skiller man som oftest mellom innen meta-modellering? a. Man utnytter klassifisering. Modell-nivåer: i. Instans ii. Type iii. Meta iv. Meta-meta c) (10 poeng) I pensum omhandles flere angrepsmåter for direkte bruk av modeller for å lage ferdige løsninger; To av disse er MDA (Model-Driven Architecture) og DSM (Domain Specific Modelling). Gi en kort oversikt over de to angrepsmåtene, og beskriv spesielt likheter og ulikheter. LS: a. MDA er OMGs arkitektur for modellering. Skiller mellom modeller på tre nivå (CIM, PIM, PSM) og fokusere på transformering av computational (CIM) og Platform (PIM) uavhengige modeller til en platform-spesifikk modell (i et PSM), som skal kunne brukes for kodegenerering / eksekvering på den gitte plattformen. UML er kjernen i modelleringsspråkene, og man lager profiler for ulike PSMs. b. DSM er i pensum eksemplifisert via Meta-edit. Her er det et poeng å lage domene-spesifikke språk for ulike bransjer, for å bedre kommunikasjon med domene-eksperter. I tillegg ser man på knytning av disse språkene også mot eksekverbare komponenter, slik at man får kjørbare systemer ut fra modellene. Begge fokusere på generering av løsninger fra modeller. Mens DSM fokusere på tilpassede språk mot mennesker, kan man si OMG fokuserer mer på tilpasseds språk mot maskiner. Eksemplene på bruk av DSM fokusere hovedsakelig på tekniske systemer der man har mange ulike varianter av et produkt (e.g. mobiltelefoner). MDA er mer generelt fokusert på informasjonssystemutvikling generelt.

5 Page 5 of 9 d) (10 poeng) I pensum er flere teknikker for brukergrensesnittmodellering presentert. Gi en kort beskrivelse og sammenligning mellom de to teknikkene brukt i øving 7 (CAP og DiaMODL). LS: Vs. øving 7. CAP er et relativt enkelt intuitiv uformell representasjonmellom task-modell og konkret prototyp. Layout ligner layout i ferdig grensesnitt. Egnet i forhold til å representere de statiske aspektene i grensesnittet, men ikke de dynamiske. DiaMODL er mer kompleks og formelt, og fokuserer på den dynamiske oppførselen i grensesnittet. Denne er eksekverbar (noe som ikke er tilfelle med CAP). Oppgave 2 Modellering og kvalitet av modeller, (40 poeng) Denne oppgaven skal besvares på bakgrunn av følgende case-beskrivelse (I kursiv) Professor Fomle skal bygge om trappeløsningen inne i huset. Han får hjelp av en arkitekt til å utarbeide tegninger for diskusjon med snekker, rørlegger, elektriker, og trappefabrikk. I byggesakssammenheng kalles en slik utbygning et tiltak og Fomle har rollen tiltakshaver. Siden tiltaket også påvirker utgangspartiet/fasaden, krever bygningsloven at man sender en byggesøknad. Fomle har en avtale med snekkerfirma Somle, som skal fungere som entreprenør for tiltaket, og som i forhold til byggesakskontoret kan fungere som såkalt ansvarlig søker. (Snekkerfirma Somle har såkalt ansvarsrett, som man må ha for å være ansvarlig søker). Professor Fomle blir bedt av snekker Somle å utforme og samle inn nabovarsler. Han går runden blant naboene og viser tegningene fra arkitekten, og får underskrift av de som etter loven skal ha et slikt nabovarsel. For de som ikke er hjemme, må han på postkontoret for å få sendt disse nabovarselene via rekommandert brev. Kvittering for oversending av rekommanderte nabovarsel samt underskrevne nabovarsler, sendes til ansvarlig søker, som tar dette samt et spesielt byggesaksskjema og de utarbeidede tegningene fra arkitekten og sender til byggesakskontoret som en byggesøknad. Hvis det er i orden for byggesakskontoret, gjøres et vedtak om byggetillatelse, og tiltaket kan igangsettes. Hvis det er noe som mangler i søknaden, blir man bedt om å sende inn ny søknad. Om det er protester fra noen av naboene, må dette avklares før tiltaket kan igangsettes. Et vedtak kan klages på av alle parter i 3 uker etter at vedtaket har falt. Tiltaket må igangsettes innen 3 år, hvis ikke bortfaller tillatelsen. Appendix 1 viser en i* SD (Strategic Dependancy) model, mens Appendix 2 har en eksempel-modell i BPMN (Business Process Modeling Notation). NB: Disse modellene er kun inkludert for å vise de relevante symbolene i språknotasjonene. a) (15 poeng) Lag en i* SD-modell som viser avhengighetene mellom de ulike aktørene i caset. LS: Modellutkast, se under

6 Page 6 of 9 Viktig at de viktigste avhengigheter er inkludert, samt de aktører som nevnes i caset. b) (15 poeng) Lag en BPMN-modell som viser prosessflyten i caset LS: Modellutkast, se under. Har ikke inkludert mer avanserte mekanismer i forhold til time-out etc c) (10 poeng) I lys av erfaringene fra å løse oppgave a og b, diskuter hvordan valg av språk kan påvirke den semantiske kvaliteten av en modell.

7 Page 7 of 9 LS: Semantisk kvalitet handler om å kunne representere domenet korrekt og fullstendig. I denne sammenheng er domenet, verktøy og modellerer (studenten) gitt, og også de ulike språkene. Et aspekt som innvirker her er derfor det som i forhold til språkkvalitet benevnes domain appropriateness, i hvilken grad er språket i stand til å uttrykke kunnskapen i domenet, og er det aspekter ved språket som ikke er relevant. Et annen aspekt som kan innvirke er modellerers kunnskap om de ulike modelleringsspråkene, samt evne til å bruke de (men der er jo studentene forventet å kunne disse, samt være i stand til å bruke de, da begge er benytte på øvinger, så det burde jo ikke innvirke (men bør nevnes for full pott) Viktig at man kan vise til det arbeidet som er gjort under a og b i denne diskusjonen. Oppgave 3 Løsninger med interaktive modeller (30 poeng) AKM AS (http://www.akmodeling.com/) lager ulike industriløsninger med basis i interaktive modeller (som blant annet beskrevet i A02. Krogstie,J. and Jørgensen, H. D. Interactive Models for Supporting Networked Organisations). Trondheim kommune ønsker å få utviklet en slik løsning i forhold til støtte av koordinering av alle ulike aktører i en byggeprosess. Dette omfatter blant annet utbygger (inkludert privatpersoner), entreprenører, arkitekter, snekkere, rørleggere, flisleggere, elektrikere, malerer, murere, leverandører samt ansatte i kommunen (spesielt på byggesakskontoret, men også veimyndigheter, vann og avløp, og kulturminnemyndigheter kan bli involvert). a) (15 poeng) Beskriv dine antagelser om de ulike sentrale aktørene i et slikt samarbeid (håndverkere, entreprenører, vanlige borgere, saksbehandlere i kommune) og diskuter i lys av det en egnet representasjonsform/modelleringsspråk til bruk i sammenheng med en løsning for koordinering av oppgaver mellom de ulike aktørene basert på interaktive modeller. Strukturer presentasjonen i henhold til språkkvalitetsdelen av SEQUAL-rammeverket. LS: : Interaktive modeller er i utgangspunktet tradisjonelle visuelle modeller. Det som kjennetegner de er at de påvirker dataløsninger direkte, er tilgjengelige for sluttbruker, og også kan endres av sluttbruker (slik at man endrer oppførselen til datsystemet laget med basis i modellene direkte). At modellene (i en transformert form som en webomgivelse) skal kunne endres direkte av alle denne type brukere er derfor viktig. Det er ikke gitt at alle skal ha behov for å endre alle delene av modellen derimot. Det er viktig å komme med antagelser om de ulike brukergruppene relativt til hvilke konsepter man kan anta at de er familiære med (e.g. konsepter som gjøremål, deloppgaver, rekkefølge på oppgaver, roller, personer, organisasjoner, kan man forvente at alle skal kunne forstå, mens e.g. saksbehandlere i kommunen kan forventes å kunne mer byggesaktekniske aspekter, mens håndverkere vil ha ganske ulik erfaringsbakgrunn (samt for vanlige borgere)

8 Page 8 of 9 Viktig her at det gjøres antagelser, og at man diskuterer i henhold til disse. Man forventes å nevne de 6 områdene i forhold til språkkvalitet som er: Domain appropriateness: språk i henhold til domene. Her kan man eventuelt følge opp diskusjon i oppgave 2c, men trenger ikke dette Participant appropriateness. Hva kan folk av konsepter/modelleringsspråk (jmf. antagelsen) Modeller appropriateness: Hvilke konsepter kan man forvente at folk er i stand til å uttrykke kunnskap i (jmf. antagelsene) Tool appropriateness: Hvilke språkegenskaper er nødvendig (typisk formell syntaks) Comprehension appropriateness: I forhold til layout i skjermbilde etc. Organizational appropriateness: e.g. i forhold til antagelser om Trondheim Kommune og hva de har av verktøy, eventuelt minimumsløsninger som alle kan ha tilgang til (e.g. web-omgivelse) b) (15 poeng) Diskuter egnet funksjonalitet i løsningen for å støtte at de modellene som utvikles og videreutvikles interaktivt opprettholder høy syntaktisk, semantisk, og pragmatisk kvalitet. LS: Bør forklare hva syntaktisk (Modell i henhold til syntaks av gitt språk), semantisk (hvis ikke gjort i 2c ) og pragmatisk kvalitet er for noe. Merk at i tillegg til forståelse under pragmatisk kvalitet har vi tatt inn aspekter ved læring og action (endring av domene) innunder pragmatisk kvalitet, men dette er ikke fokusert spesielt på verken i pensum eller forelesninger. Verktøystøtte for Syntaktisk kvalitet:. Syntakssjekk, opprettholde syntaktisk riktige modeller (konstant der dette er viktig) Semantisk kvalitet: Analyser av inkonsistenser ved endringer, wizzards for å sikre at oppdateringer gjøres fullstendig, huskelister for å sikre at alle endringer gjøres, gjøre det enkelt å gjøre endringer Pragmatisk kvalitet: Ulike måter å se modellen (ulik layout i forhold til rolle, eventuelt også personalisering)

9 Page 9 of 9 NYNORSK VERSJON Oppgåve 1 Kort om modelleringsspråk og modelleringsteknikkar (30 poeng) a) (5 poeng) I kapittel 2 av Information Systems Engineering: Conceptual Modeling in a Quality Perspective av Krogstie og Sølvberg skildrar forfattarane 4 ulike abstraksjonsmekanismar. Beskriv disse mekanismane. b) (5 poeng) Kva for ein abstraksjonsmekanisme i oppgåve 1a er det ein nyttar i forhold til meta-modellering? Forklar dei 4 modell-planene ein som oftast skil mellom innan meta-modellering? c) (10 poeng) Pensum omhandlar fleire angrepsmåtar for direkte bruk av modellar for å lage ferdige løysingar; To av desse er MDA (Model-Driven Architecture) og DSM (Domain Specific Modelling). Gi ein kort oversikt over dei to angrepsmåtane, med fokus på likskapar og ulikskapar. d) (10 poeng) I pensum er fleire teknikkar for brukargrensesnittmodellering presentert. Gi ei kort utgreiing og samanlikning mellom dei to teknikkane brukt i øving 7 (CAP og DiaMODL). Oppgåve 2 Modellering og kvalitet av modeller, (40 poeng) Denne oppgåva skal du svara på med bakgrunn i følgjande tekst (i kursiv) Professor Fomle skal byggje om trappeløysinga inne i huset. Han får hjelp av ein arkitekt til å utarbeide teikningar for diskusjon med snikkar, røyrleggjar, elektrikar, og trappefabrikk. I byggesakssamanheng blir ein slik endring av huset kalla eit tiltak og Fomle har rollen tiltakshavar. Sidan tiltaket også endrar utgangspartiet/fasaden, krev bygningslova at han sender ein byggjesøknad. Fomle har ein avtale med snikkar Somle, som skal fungere som entreprenør for tiltaket, og som i forhold til byggesakskontoret kan fungere som såkalla ansvarleg søkjar. (Snikkar Somle har såkalla ansvarsrett, som ein må ha for å vere ansvarleg søkjar). Professor Fomle blir beden av snikkar Somle å utforme og samle inn nabovarsel. Han går runden blant naboane og viser teikningane frå arkitekten, og får underskrift av dei som etter lova skal ha eit slikt nabovarsel. For dei som ikkje er heime, må han på postkontoret for å få sendt nabovarsel via rekommandert brev. Kvittering for oversending av rekommanderte nabovarsel samt underskrivne nabovarsel sender han så til ansvarleg søkjar, som legg dette saman med eit spesielt byggesaksskjema og teikningane frå arkitekten og sender alt dette til byggjesakskontoret som ein byggjesøknad. Om det er i orden for byggjesakskontoret, blir det gjort vedtak om byggjeløyve, og tiltaket kan starte opp. Om det er noko som manglar i søknaden, blir ein beden om å sende inn ny søknad. Om det er protestar frå nokon av naboane, må desse bli avklarte før tiltaket kan startast. Et vedtak kan klagast på av alle parter i 3 veker etter at vedtaket er fatta. Tiltaket må startast innan 3 år.

10 Page 10 of 9 Vedlegg 1 viser ein modell i* SD (Strategic Dependency Diagram), samt ein modell i språket BPMN (Business Process Modeling Notation). NB: Desse modellane er berre inkludert for å vise språknotasjonane. a) (15 poeng) Lag ein i* SD-modell som viser bindingane mellom dei ulike aktørane i teksten. b) (15 poeng) Lag ein BPMN-modell som viser samanhengen mellom aktivitetar i teksten. c) (10 poeng) I lys av innsikta frå å løyse oppgåve 2a og 2b, diskuter korleis val av språk kan påverka den semantiske kvaliteten av ein modell. Oppgåve 3 Løysingar med interaktive modellar (30 poeng) AKM AS (http://www.akmodeling.com/) lager ulike industriløysningar med basis i interaktive (innbyrdes samhandlande) modellar (som mellom anna omtala i A02. Krogstie,J. og Jørgensen, H. D. Interactive Models for Supporting Networked Organisations). Trondheim kommune ynskjar å få utvikla ei slik løysing i forhold til støtte av koordinering av alle ulike aktørar i ein byggjeprosess. Dette omfattar mellom anna utbyggjar (inkludert privatpersonar), entreprenørar, arkitektar, snikkarar, røyrleggjarar, flisleggjarar, elektrikarar, målarar, murarar, leverandørar samt tilsette i kommunen (spesielt på byggjesakskontoret, men også sakshandsamarar innan veg, vatn og avløp, eller innan bevaring av kulturminne). a) (15 poeng) Gje dine vurderingar av dei ulike sentrale aktørane i et slikt samarbeid (handverkarar, entreprenørar, vanlege borgarar, sakshandsamarar i kommunen) og diskuter i lys av det eigna representasjonsformer / modelleringsspråk til bruk i samanheng med ei løysning for koordinering av oppgåver mellom dei ulike aktørane basert på interaktive modellar. Strukturer presentasjonen i samsvar med språkkvalitetsdelen av SEQUAL-rammeverket. b) (15 poeng) Diskuter eigna funksjonalitet i løysinga for å støtte at dei modellane som blir laga og vidareutvikla interaktivt beheld høg syntaktisk, semantisk, og pragmatisk kvalitet.

11 Appendix 1 : i* SD - example Page 11 of 9

12 Appendix 2: BPMN example Page 12 of 9

EXAM IN COURSE TDT4252 MODELING OF INFORMATION SYSTEMS- ADVANCED COURSE

EXAM IN COURSE TDT4252 MODELING OF INFORMATION SYSTEMS- ADVANCED COURSE Page 1 of 8 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: John Krogstie Ph: 93 41 75 51 EXAM IN COURSE TDT4252 MODELING OF INFORMATION

Detaljer

EXAM IN COURSES TDT4252 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS- ADVANCED COURSE. DT8802 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS (English version)

EXAM IN COURSES TDT4252 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS- ADVANCED COURSE. DT8802 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS (English version) NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: Sobah Abbas Petersen Mobile: 92846595 EXAM IN COURSES TDT4252 MODELLING OF INFORMATION

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Assignments prepared by John Krogstie. Academic contact during examination:

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Academic contact during examination: Sobah Abbas Petersen Phone: 92846595 Examination

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

EXAM IN COURSE TDT4252 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS- ADVANCED COURSE (English version)

EXAM IN COURSE TDT4252 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS- ADVANCED COURSE (English version) NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: Sobah Abbas Petersen Mobile: 92846595 EXAM IN COURSE TDT4252 MODELLING OF INFORMATION

Detaljer

LØSNINGSSKISSE- EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS

LØSNINGSSKISSE- EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS Page 1 of 12 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: Hallvard Trætteberg Ph: 73 59 34 43/91 89 72 63 LØSNINGSSKISSE- EXAM

Detaljer

EXAM IN COURSE TDT4250 MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS

EXAM IN COURSE TDT4250 MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS Page 1 of 11 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: John Krogstie Ph: 93 41 75 51 EXAM IN COURSE TDT4250 MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Assignments prepared by John Krogstie. Academic contact during examination:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: 4. desember 2014 Tid for eksamen: 09.00-12.00 (3 t) Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Ingen

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Siste seminar: Foreslåtte oppgaver basert på ønsker.

Siste seminar: Foreslåtte oppgaver basert på ønsker. Siste seminar: Foreslåtte oppgaver basert på ønsker.!!! Siste seminar er i utgangspunktet åpent for repetisjon. Hvis seminargruppen har planlagt andre temaer for gjennomgang med seminarleder, kan det være

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Faglig kontakt under eksamen: Hans Bonesrønning Tlf.: 9 17 64

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

LØSNINGSSKISSE- EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS

LØSNINGSSKISSE- EXAM IN COURSE TDT4250 MODELLING OF INFORMATION SYSTEMS Page 1 of 17 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: Hallvard Trætteberg Ph: 73 59 34 43/91 89 72 63 LØSNINGSSKISSE- EXAM

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Faglig kontakt under eksamen: Martin Thomassen Tlf.: 995 01 786 Eksamensdato: 1. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 26.05. 204 Sensur kunngjøres: 6.06.204

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse

Eksamensoppgave i SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 408 59 057 Eksamensdato: 4. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Torsdag 24. august 2000 Tid: kl 0900-1300

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG 78052 SYSTEMERING 2 Torsdag 24. august 2000 Tid: kl 0900-1300 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Navn: Hallvard Trætteberg Tlf.: 7359 3443 Hjelpemidler: Ingen tillatte hjelpemidler.

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene Besvar enten oppgave A eller oppgave B: 1. Gjør rede for John Deweys reformpedagogiske ideer.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Jan Ketil Rød Tlf.: 99556432 Eksamensdato: 28.05.2015 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng:

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON110 Forbruker, bedrift og marked, våren 004 Exam: ECON110 Consumer behavior, firm behavior and markets, spring 004 Eksamensdag: Tirsdag 18. mai 004

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Engelsk Fagkoder: AA6074/AA6078 AA6082/AA6092 AA6083/AA6093 Fagnavn: 2 Engelsk 1+2 E+P 3 Engelsk A, skriftlig E+P 3 Engelsk B, skriftlig E+P ( E = Elevar/Elever.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

EXAM IN COURSE TDT4250 MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS

EXAM IN COURSE TDT4250 MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS Page 1 of 7 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Contact during the exam: John Krogstie Ph: 93 41 75 51 EXAM IN COURSE TDT4250 MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer