REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300"

Transkript

1 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 REGNVATTENPUMP SP 300 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1 INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2 TEKNISKA DATA Regnvattenpump SP 300 uppfyller följande CE direktiv: 2006/95/EC Lågspänning (LVD) 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2011/65/EC Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS). Biltema art nr Biltema modell: sp 300 Spänning V ~ 50 Hz Effekt W Kabellängd m Kabel H05RN-F Max tryckhöjd m Max vattenflöde ,2 m 3 / h Min vattennivå vid vattenfyllt pumphus.2 mm Max nedsänkningsdjup m Ljudvolym (L WA ) < 65 dba Isolering Class I Skyddsklass IP X8 Mått (monterad) x 15 x 97 cm Vikt ,9 kg 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE Regnvattenpump SP 300 är konstruerad för intermittent drift 50% under en 10 minutersperiod. Den är avsedd för tömning av regnvattentunnor, förflyttning av vatten, dränering vid översvämning med mera. Pumpen får bara användas till rent vatten eller lätt smutsigt vatten, så kallat gråvatten. Avstängning sker manuellt med genom att strömförsörjningen stängs av. Pumpen är ej avsedd för kommersiellt bruk. Pumpen får ej användas: till kontinuerlig drift. till kemikalier, brandfarliga frätande frätande vätskor. till bordsfontäner eller akvarium. till avloppsvatten, saltvatten eller klorerat vatten. till dricksvatten. Pumpen får ej modifieras, byggas om. 2

3 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn får inte leka med pumpen. Fatta alltid tag i pumpens handtag när du bär maskinen. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 5 ÖVERSIKTSBILD 1. Förlängningsrör 2. Utloppsrör 3. Elkabel 4. Handtag 5. Pump 6. Vattenintag och filter 7. Vattenutlopp 8. Slanganslutning 9. Vred till ventil

4 6 MONTERING 7.2 Symboler och skyltar på maskinen OBS! Dra åt alla kopplingar med handkraft. Överspänning kan orsaka sprickor och skador på packningar. Använd ej verktyg. Uppackning Plocka upp pumpen försiktigt och kontrollera att alla delar finns med. Sopsortera förpackningsmaterialet. Utloppsrör Skruva ihop utloppsröret med förlängningsröret och skruva fast på utloppet. Kulventil Skruva fast kulventilen på utloppsröret. Säkerställ att alla kopplingar är lagom åtspända så att de inte läcker eller tar in luft. Alla kopplingar är utrustade med packningar så att endast handkraft behövs för att spänna dem. OBS! Det går bra att byta ut utloppsröret av aluminium mot slang eller rör och använda pumpen som en dränkbar pump. 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Risker vid användning av regnvatten pump. Läs hela manualen noggrant före användande av pumpen! 7 m Får ej sänkas ned djupare i vattnet än 7 m. 7.3 Säkerhetsanordningar Pumpen är utrustad med ett termiskt överhettningsskydd. Om motorn överhettas så löser skyddet ut varvid motorn stannar automatiskt och den går ej igång igen förrän dess temperatur har minskat. Det tar ca 20 minuter varvid den startar automatiskt igen. Orsaken kan bero följande: För varmt vatten. Filtret är igensatt. Impellern är blockerad. För dålig kylning, pumpen är ej helt nedsänkt i vattnet. Risk för elstöt Pumpens och eventuell förlängningskabels elkontakt skall alltid hållas torr. Lyft aldrig pumpen i dess elkabel. Kabelgenomföringen kan skadas varvid vattenläckage kan förorsaka kortslutning. Kontrollera alltid att elkabeln är hel innan användning. Avlägsna genast elkabeln från eluttaget om den är skadad. Pumpen skall anslutas till eluttag med jordfelsbrytare 30 ma eller överbelastningsskydd (RCD). Vid osäkerhet, kontakta en behörig elektriker. Risk för förgiftning/magsjuka Drick aldrig vattnet som pumpas upp och tvätta händerna efter kontakt med pumpen. 4

5 8. HANDHAVANDE 8.1 Installation Pumpen skall anslutas till eluttag med jordfelsbrytare 30 ma eller överbelastningsskydd (RCD) Elkontakten får ej vara våt då den ansluts i eluttaget. Alla eluttag utomhus ska vara godkända för utomhusbruk och installerade av en behörig eltekniker. Pumpen ska stå stabilt på botten där vattnet är som djupast. Minsta vattendjup vid pumpning är ca 25 cm. Håll i pumpens handtag när den sänks ner i vatten. Håll aldrig i elkabeln. Vattnet som ska pumpas får inte innehålla partiklar större än 3 mm. Kontrollera att utloppsröret är korrekt anslutet till utloppet. Pumpen bör inte nedsänkas ned mer än 7 m under vattenytan. Marknivå Nedsänkning Brunn eller kar Vattennivå Dränkbar pump Utlopp Utsläpp Marknivå 8.2 Användning Förberedelser a. Säkerställ att elkabelns kopplingar är skyddade mot regn och fukt. b. Kontrollera att pumpen och elkabeln är hel och skadefri. Eventuella skador ska repareras av en behörig tekniker. c. Kontrollera att filtret är helt och rent. Rengör eller byt vid behov. Start a. Montera utloppsrör och slang. b. Öppna kulventilen. c. Sänk ned pumpen i vattnet och vänta ca 30 sekunder. d. Anslut pumpens elkabel till ett elnät för att starta pumpmotorn. Starta endast motorn då pumpen är nedsänkt i vatten. Stopp a. Bryt strömmen. b. Stäng kulventilen c. Ta bort slangen. d. Låt pumpen torka och svalna. e. Rengör pumpen och förvara den på en säker plats. OBS! Kulventilen får endast stängas av max 1 minut när pumpen är igång, till exempel för byte av slang eller koppling. Behöver pumpen vara avstängd en längre period ska strömmen brytas. Vid översvämning då pumpen används i grunt vatten så är det naturligt att överhettningsskyddet löser ut om motorn ej får svalna regelbundet. Användningstips Utloppsslangens längd och diameter påverkar vattentryck och vattenflöde. Ta hänsyn till följande: Maximala tryckvärden på tillbehör ska överskrida pumpens tryckvärden med en marginal på minst 10 %. Sträva efter att använda slangar och rör som har större diameter än utloppet. Tryck och flöde kan påverkas vid kraftiga 5

6 böjar på slangen. Lämna aldrig pumpen i vatten som kan frysa. Förvara den på en torr och säker plats. Vid pumpning av gråvatten kan en strumpa sättas ovanpå filterlocket för att stoppa stora partiklar. 9 FÖRVARING 11 MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Torka av pumpen och rengör filtret. Förvara den i ett torr och frostsäkert utrymme. 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL VARNING! Dra ut stickkontakten från eluttaget före service och underhåll. Bär alltid arbetshandskar Pump och pumphus Torka rent med en fuktig trasa. Låt torka före förvaring Filter 1. Ta bort locket till filtret (6) genom att vrida det medurs. 2. Lyft ut filtret. 3. Rengör filtret genom att slå det mot ett hårt underlag, byt ut det om det är trasigt. 4. Sätt tillbaka filtret i locket. 5. Sätt tillbaka locket genom att vrida det moturs tills det låser fast Felsökning PROBLEM Pumpen startar inte. För lite vatten pumpas. Inget vatten pumpas. Överhettningsskyddet har löst ut ORSAK/LÖSNING Kontrollera elnätet. Rengör filtret. Överhettningsskyddet har löst ut. Luftbubbla i pumphuset. Lyft och luta pumpen försiktigt medan den pumpar. Ta inte bort den från vattnet. För låg vattennivå. Utloppsrör, slang eller kopplingar är inte täta. Utloppsröret är blockerat. Filtret är blockerat. Kulventilen är inte helt öppen. Luftbubbla i pumphuset. Lyft och luta pumpen försiktigt medan den pumpar. Ta inte bort den från vattnet. För låg vattennivå. Blockerat filter. För varmt vatten, över 35 C. Omgivningstemperatur för hög, över 40 C. Vätskan är för tjock. Pumpa endast rent vatten. Späd eventuellt ut vätskan. 6

7 REGNVANNSPUMPE SP 300 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1 INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Operatøren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2 TEKNISKE DATA Regnvannpumpe SP 300 oppfyller følgende CE-direktiver: 2006/95/EU Lavspenning (LVD) 2004/108/EU C Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2011/65/EU Begrensning av bruk av enkelte farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Biltema art.nr Biltema modell: sp 300 Spenning V ~ 50 Hz Effekt W Kabellengde m Kabel H05RN-F Maks. trykkhøyde m Maks. vannmengde ,2 m 3 / h Min vannivå ved vannfylt pumpehus..2 mm Maks. nedsenkingsdybde....7 m Lydvolum (L WA ) < 65 dba Isolasjon Class I Beskyttelsesgrad IPX8 Mål (montert) x 15 x 97 cm Vekt ,9 kg 3 BRUKSOMRÅDE Regnvannpumpe SP 300 er konstruert for intermitterende drift 50 % i løpet av en 10-minuttersperiode. Den er beregnet for tømming av regnvannstønner, forflytting av vann, tømming ved oversvømmelse m.m. Pumpen skal brukes kun for rent vann eller lett tilsmusset vann, såkalt gråvann. Den slås av manuelt ved at strømforsyningen slås av. Pumpen er ikke beregnet for kommersiell bruk. Pumpen må ikke brukes: til kontinuerlig drift. til kjemikalier, brannfarlige og etsende væsker. til bordfontene eller akvarium. til avløpsvann, saltvann eller klorert vann. til drikkevann. Pumpen må ikke modifiseres eller bygges om. 7

8 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med pumpen bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der pumpen brukes. Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn må ikke leke med pumpen. Grip alltid tak i pumpens håndtak når du bærer den. Rengjør pumpen etter bruk, og utfør service jevnlig. Oppbevar pumpen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. Behandle kabler varsomt og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en kabeltrommel. Dra hele kabelen ut av trommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Ute skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal kun utføres av autorisert elektriker. 5 OVERSIKTSBILDE 1. Forlengelsesrør 2. Utløpsrør 3. Elkabel 4. Håndtak 5. Pumpe 6. Vanninntak og filter 7. Vannutløp 8. Slangetilkoblinger 9. Knapp for ventil

9 6 MONTERING 7.2 Symboler og skilt på maskinen OBS! Stram alle koblinger med håndkraft. For hard stramming kan forårsake sprekker og skader på pakninger. Bruk ikke verktøy. Oppakking Løft pumpen forsiktig opp, og kontroller at alle deler er med. Kildesorter emballasjematerialet. Utløpsrør Skru utløpsrøret sammen med forlengelsesrøret, og skru fast på utløpet. Kuleventil Skru kuleventilen fast på utløpsrøret. Forsikre deg om at alle koblinger er passe strammet, slik at de ikke lekker eller tar inn luft. Alle koblinger er utstyrt med pakninger slik at kun håndkraft trengs for å stramme dem. OBS! Det går an å bytte utløpsrøret av aluminium med slange eller rør og bruke pumpen som en nedsenkbar pumpe. 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Risikoer ved bruk av regnvannspumpe Les hele bruksanvisningen grundig før pumpen brukes. 7m Må ikke brukes i dypere vann enn 7 m. 7.3 Sikkerhetsanordninger Pumpen er utstyrt med et termisk overopphetingsvern. Dersom motoren overopphetes, løser vernet ut. Motoren stanser da automatisk, og den går ikke i gang igjen før temperaturen har minsket. Dette tar ca. 20 minutter, og den starter da automatisk igjen. Årsaken kan være følgende: For varmt vann. Filteret er tilstoppet. Impelleren er blokkert. For dårlig kjøling, pumpen er ikke helt nedsenket i vannet. Risiko for elektrisk støt Pumpens og eventuell skjøtekabels støpsel skal alltid holdes tørt. Løft aldri pumpen etter kabelen. Kabelgjennomføringen kan da skades slik at vannlekkasje kan forårsake kortslutning. Kontroller alltid at kabelen er hel før bruk. Trekk straks støpselet ut av strømuttaket dersom det er skadet. Pumpen skal kobles til strømuttak med jordfeilbryter 30 ma eller overbelastningsvern (RCD). Ved usikkerhet, kontakt godkjent elektriker. Risiko for forgiftning/magesyke Drikk aldri vannet som pumpes opp, og vask hendene etter kontakt med pumpen. 9

10 8 HÅNDTERING 8.1 INSTALLASJON Pumpen skal kobles til strømuttak med jordfeilbryter 30 ma eller overbelastningsvern (RCD) Støpselet må ikke være vått når det settes i strømuttaket. Alle strømuttak utendørs skal være godkjent for utendørs bruk og installert av godkjent elektriker. Pumpen skal stå stabilt på bunnen der vannet er dypest. Minste vanndybde ved pumping er ca. 25 cm. Hold i pumpens håndtak når den senkes ned i vann. Hold aldri i kabelen. Vannet som skal pumpes, må ikke inneholde partikler større enn 3 mm. Kontroller at utløpsrøret er korrekt koblet til utløpet. Pumpen bør ikke senkes dypere ned enn 7 meter under vannoverflaten. Utslipp 8.2 Bruk Forberedelser a. Forsikre deg om at kablenes koblinger er beskyttet mot regn og fukt. b. Kontroller at pumpe og kabel er hele og skadefrie. Eventuelle skader skal repareres av en godkjent tekniker. c. Kontroller at filteret er helt og rent. Rengjør eller skift ved behov. Start a. Monter utløpsrør og slange. b. Åpne kuleventilen. c. Senk pumpen ned i vannet, og vent ca. 30 sekunder. d. Koble pumpens kabel til strømnettet for å starte pumpemotoren. Start motoren kun når pumpen er nedsenket i vann. Stopp a. Bryt strømmen. b. Steng kuleventilen c. Ta bort slangen. d. La pumpen tørke og avkjøles. e. Rengjør pumpen og oppbevar den på et sikkert sted. Bakkenivå Nedsenking Brønn eller kar Vannivå Bakkenivå OBS! Kuleventilen må kun stenges av maks. 1 minutt når pumpen er i gang, for eksempel for bytte av slange eller kobling. Dersom pumpen må være avslått i en lengre periode, skal strømmen brytes. Ved oversvømmelse, når pumpen brukes i grunt vann, er det naturlig at overopphetingsvernet løser ut dersom motoren ikke får avkjøles jevnlig. Utløp Nedsenkbar pumpe Brukstips Utløpsslangens lengde og diameter påvirker vanntrykk og vannstrømming. Ta hensyn til følgende: Maksimale trykkverdier på tilbehør skal overskride pumpens trykkverdier med en margin på minst 10 %. Forsøk å bruke slanger og rør som har større diameter enn utløpet. Trykk og strømming kan påvirkes ved kraftig bøy på slangen. 10

11 Gå aldri fra pumpen i vann som kan fryse. Oppbevar den på et tørt og sikkert sted. Ved pumping av gråvann kan en strømpe settes oppå filterlokket for å stoppe store partikler. 9 OPPBEVARING 11 MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Tørk av pumpen, og rengjør filteret. Oppbevar den i et tørt og frostsikkert rom. 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk støpselet ut av stikkontakten før service og vedlikehold. Bruk alltid arbeidshansker Pumpe og pumpehus Tørk rent med en fuktig klut. La tørke før bortsetting for oppbevaring Filter 1. Ta av lokket til filteret (6) ved å vri det med klokka. 2. Løft ut filteret. 3. Rengjør filteret ved å slå det mot et hardt underlag, skift det ut det dersom det er defekt. 4. Sett filteret tilbake på plass i lokket. 5. Sett lokket på igjen ved å vri det mot klokka til det låses fast Feilsøking PROBLEM Pumpen starter ikke. For lite vann pumpes. Det pumpes ikke vann. Overopphetingsvernet har løst ut. ÅRSAK/LØSNING Kontroller strømnettet. Rengjør filteret. Overopphetingsvernet har løst ut. Luftboble i pumpehuset. Løft opp og skråstill pumpen forsiktig mens den pumper. Ta den ikke ut av vannet. For lavt vannivå. Utløpsrør, slange eller koblinger er ikke tette. Utløpsrøret er blokkert. Filteret er blokkert. Kuleventilen er ikke helt åpen. Luftboble i pumpehuset. Løft opp og skråstill pumpen forsiktig mens den pumper. Ta den ikke ut av vannet. For lavt vannivå. Blokkert filter. For varmt vann, over 35 C. Omgivelsestemperatur for høy, over 40 C. Væsken er for tykk. Pump kun rent vann. Fortynn eventuelt væsken. 11

12 SADEVESIPUMPPU SP 300 SISÄLTÖ 1. ESITTELY 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1 ESITTELY Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2 TEKNISET TIEDOT Sadevesipumppu SP 300 täyttää seuraavien CE-direktiivien vaatimukset: 2006/95/EC Matalajännite (LVD) 2004/108/EC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 2011/65/EC Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS). Bilteman tuotenro: Bilteman malli: sp300 Jännite V ~ 50 Hz Teho W Johdon pituus m Johto H05RN-F Suurin painekorkeus m Suurin veden virtaama ,2 m 3 /h Pienin vedenpinnan korkeus pumpun rungossa mm Maks. laskusyvyys m Äänenvoimakkuus (L WA )......< 65 dba Eristys Class I Suojausluokka IP X8 Mitat (koottuna) x 15 x 97 cm Paino ,9 kg 3 KÄYTTÖKOHTEET Uppopumppu SP 300 on tarkoitettu keskeytyvään käyttöön: 50 % 10 minuutin aikana. Se on suunniteltu esimerkiksi sadevesitynnyrien tai tulvivien kellarien tyhjentämiseen. Pumpulla saa pumpata vain puhdasta tai vain vähän likaantunutta eli harmaavettä. Pumppu sammutetaan käsin katkaisemalla virransyöttö. Tätä pumppua ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Pumppua ei saa käyttää jatkuvasti kemikaalien tai syttyvien tai syövyttävien nesteiden pumppaamiseen suihkulähteissä tai akvaarioissa jäteveden, meriveden tai klooratun veden pumppaamiseen juomaveden pumppaamiseen. Pumppuun ei saa tehdä muutoksia. 12

13 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä pumpulla. Kanna pumppua aina sen kädensijasta. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rulllattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 5 YLEISKUVA 1. Jatkoputki 2. Juoksuputki 3. Sähköjohto 4. Kahva 5. Pumppu 6. Veden sisäänmeno ja suodatin 7. Veden ulostulo 8. Letkuliitäntä 9. Venttiilin väännin

14 6 KOKOAMINEN 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit HUOMIO! Kiristä kaikki liitokset vain käsivoimin. Liian voimakas kiristäminen voi aiheuttaa halkeamia tiivisteisiin. Älä käytä työkaluja: Purkaminen Poista pumppu pakkauksesta varovaisesti. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. Lajittele pakkausmateriaali kierrätettäväksi. Juoksuputki Ruuvaa juoksuputki jatkoputkeen, ja kiinnitä ulostulo paikalleen. Palloventtiili Kiinnitä palloventtiili juoksuputkeen. Tarkista, että kaikki liitokset on kiristetty kohtuullisesti, jotta ne eivät vuoda eikä niihin pääse ilmaa. Kaikissa liitoksissa on tiivisteet, joten niiden kiristäminen käsivoimin riittää. HUOMIO! Alumiinisen juoksuputken voi vaihtaa letkuun tai putkeen, jolloin pumppua voidaan käyttää uppopumppuna. 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Vaarat käytettäessä sadevesipumppua Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen pumpun käyttämistä! 7m Ei saa laskea vedessä yli 7 metrin syvyyteen. 7.3 Turvalaitteet Pumppu on suojattu ylikuumenemista vastaan. Jos moottori ylikuumenee, suojaus laukeaa ja moottori pysähtyy automaattisesti. Se voidaan käynnistää uudelleen, kun se on jäähtynyt. Aikaa kuluu noin 20 minuuttia. Tämän jälkeen pumppu käynnistyy uudelleen automaattisesti. Mahdollisia syitä: Liian lämmin vesi Tukkeutunut suodatin Juoksupyörä on tukossa Pumppua jäähdytetään huonosti, sillä sitä ei ole upotettu veteen. Sähköiskun vaara Pumpun ja mahdollisen jatkojohdon pistoke on aina pidettävä kuivana. Älä koskaan nosta pumppua sen sähköjohdosta. Tällöin johdon sisäänmenokohta pumppuun voi vaurioitua, jolloin pumppuun vuotava vesi aiheuttaa oikosulun. Tarkista aina ennen käyttämistä, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vaurioitunut, irrota pistoke heti pistorasiasta. Yhdistä pumppu 30 ma:n vikavirtakytkimellä tai ylikuormitussuojauksella varustettuun sähköpistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Ruokamyrkytyksen tai vatsasairauden vaara Älä juo tämän pumpun avulla pumpattua vettä. Pese kädet kosketettuasi pumppua. 14

15 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Asentaminen Yhdistä pumppu 30 ma:n vikavirtakytkimellä tai ylikuormitussuojauksella varustettuun sähköpistorasiaan. Pistoke ei saa märkä, kun se työnnetään sähköpistorasiaan. Kaikkien pistokkeiden tulee olla ulkokäyttöön hyväksyttyjä ja pätevän sähköasentajan asentamia. Pumpun on seistävä tukevasti pohjassa paikassa, jossa vesi on syvintä. Matalin veden syvyys pumpattaessa on 25 cm. Kun pumppu lasketaan veteen, kannattele sitä kahvasta. Älä koskaan tartu sähköjohtoon. Pumpattava vesi ei saa sisältää yli 3 mm:n kokoisia hiukkasia. Tarkista, että juoksuputki on yhdistetty ulostuloon oikein. Pumpun saa upottaa enintään 7 metrin syvyyteen. 8.2 Käyttäminen Valmistelut a. Varmista, että sähköjohdon liitännät ovat suojassa sateelta ja kosteudelta. b. Tarkista, että pumppu ja sähköjohto ovat ehjiä. Mahdolliset vauriot saa korjata vain valtuutettu teknikko. c. Tarkista, että suodatin on ehjä ja puhdas. Puhdista tai vaihda tarvittaessa. Aloittaminen a. Asenna juoksuputki ja letku. b. Avaa palloventtiili. c. Upota pumppu veteen, ja odota noin 30 sekuntia. d. Yhdistä pumpun pistoke sähköpistorasiaan. Käynnistä pumpun moottori. Käynnistä moottori vasta kun pumppu on upotettu veteen. Pysäyttäminen a. Katkaise virta. b. Sulje palloventtiili. c. Irrota letku. d. Anna pumpun kuivua ja jäähtyä. e. Puhdista pumppu, ja säilytä se varmassa paikassa. Maan pinta Upotus Kaivo tai allas Vedenkorkeus Ulostulo Maan pinta HUOMIO! Palloventtiilin saa sulkea esimerkiksi letkun tai liitoksen vaihtamiseksi korkeintaan 1 minuutiksi, kun pumppu on käynnissä. Jos vedentulo on keskeytettävä pidemmäksi ajaksi, pumpusta on katkaistava virta. Jos pumppua käytetään matalassa vedessä, ylikuumenemissuoja voi laueta, jos moottoria ei jäähdytetä riittävästi. Ulostulo Käyttövihjeitä Letkun pituus ja läpimitta vaikuttavat veden paineeseen ja virtaamaan. Ota seuraavat seikat huomioon. Uppopumppu Pumppuun yhdistettävien varusteiden on kestettävä pumpusta lähtevä paine vähintään 110-prosenttisesti. On viisainta käyttää letkuja ja putkia, joiden läpimitta on suurempi kuin pumpun ulostulon läpimitta. Jos letkussa on jyrkkiä mutkia, paine ja virtaama voivat heiketä. Älä jätä pumppua veteen, joka voi jäätyä. 15

16 Säilytä pumppua turvallisessa ja kuivassa paikassa. Harmaavettä pumpattaessa suodattimen päälle voidaan asettaa sukka suurehkojen hiukkasien pääsyn estämiseksi suodattimeen. 9 SÄILYTTÄMINEN 11 YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Kuivaa pumppu ja puhdista suodatin. Säilytä kuivassa jäätymiseltä suojatussa paikassa. 10 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VAROITUS! Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen huoltamista ja puhdistamista. Käytä aina suojakäsineitä Pumppu ja sen runko Pyyhi puhtaaksi kostealla kankaalla. Anna kuivua ennen asettamista säilytykseen Suodatin 1. Irrota suodattimen (6) kansi kääntämällä myötäpäivään. 2. Nosta suodatin ulos. 3. Puhdista suodatin koputtamalla sitä kovaa alustaa vasten. Vaihda rikkinäinen suodatin uuteen. 4. Aseta suodattimen kansi takaisin paikoilleen. 5. Kiinnitä kansi kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes se lukittuu kiinni Vianetsintä ONGELMA Pumppu ei käynnisty. Liian vähän vettä pumpataan. Pumpusta ei tule vettä. Ylikuumenemissuoja on lauennut. SYY/RATKAISU Tarkista sähkönsyöttö. Puhdista suodatin. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Pumpun rungossa on ilmakupla. Nosta ja kallista pumppua varovasti sen ollessa toiminnassa. Älä nosta pumppua ylös vedestä. Veden pinta on liian alhainen. Juoksuputki, liitokset tai letku eivät ole tiiviitä. Juoksuputki on tukossa. Suodatin on tukossa. Palloventtiili ei ole täysin auki. Pumpun rungossa on ilmakupla. Nosta ja kallista pumppua varovasti sen ollessa toiminnassa. Älä nosta pumppua ylös vedestä. Veden pinta on liian alhainen. Suodatin on tukossa. Liian lämmin vesi (yli 35 C). Liian korkea ympäristön lämpötila (yli 40 C). Neste on liian sakeaa. Pumppaa vain puhdasta vettä. Laimenna nestettä tarvittaessa. 16

17 REGNVANDSPUMPE SP 300 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. PASNING 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1 INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2 TEKNISKE DATA Regnvandspumpe SP 300 opfylder følgende CE direktiver: 2006/95/EC Lavspænding (LVD) 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2011/65/EC Begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Biltema art. nr.: Biltema model: sp 300 Spænding V ~50 Hz Effekt W Ledningslængde m Kabel H05RN-F Maks. trykhøjde m Vandkapacitet, maks ,2 m 3 / h Laveste vandniveau med vandfyldt pumpehus mm Maks. nedsænkningsdybde...7 m Lydvolumen (L WA ) < 65 dba Isolering Class I Beskyttelsesklasse IP X8 Mål (monteret) x 15 x 97 cm Vægt ,9 kg 3 ANVENDELSESOMRÅDE Regnvandspumpe SP 300 er konstrueret til 50 % periodevis drift indenfor en 10 minutters periode. Den er beregnet til tømning af regnvandsbeholdere, flytning af vand, bortledning af vand ved oversvømmelser med mere. Pumpen må kun bruges til rent eller lettere snavset vand, det såkaldte grå vand. Den slukkes manuelt ved at afbryde strømforsyningen. Pumpen er ikke beregnet til professionelt brug. Pumpen må ikke anvendes: til kontinuerlig drift. til kemikalier, brandfarlige og ætsende væsker. til bordfontæner eller akvarier. til afløbsvand, saltvand eller klorholdigt vand. til drikkevand. Pumpen må ikke modificeres eller ombygges. 17

18 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Lad ikke børn lege med pumpen. Tag altid fat i pumpens håndtag, når pumpen skal bæres. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 5 OVERSIGTSBILLEDE 1. Forlængerrør 2. Udløbsrør 3. Elledning 4. Håndtag 5. Pumpe 6. Vandindtag og filter 7. Vandudløb 8. Slangetilkobling 9. Greb til ventil

19 6 MONTERING 7.2 Symboler og skilte på maskinen OBS! Stram alle tilkoblinger med hånden. For hård stramning kan forårsage revner og skader på pakninger. Brug ikke værktøj. Udpakning Tag forsigtigt pumpen op og kontroller, at alle dele er med. Emballagen affaldssorteres. Udløbsrør Skru udløbsrøret og forlængerrøret sammen og skru dem fast på udløbet. Kugleventil Skru kugleventilen fast på udløbsrøret. Sørg for, at alle tilkoblinger er tilpas spændt til, så de ikke lækker eller tager luft ind. Alle tilkoblinger er udstyret med pakninger, så de blot kan tilspændes med håndkraft. OBS! Det er muligt at udskifte udløbsrøret af aluminium med en slange eller et rør, så pumpen kan anvendes som dykpumpe. 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Risici ved brug af en regnvandspumpe Læs hele manualen omhyggeligt inden brug af pumpen! 7m Må ikke sænkes dybere ned i vand end 7 m. 7.3 Sikkerhedsanordninger Pumpen er udstyret med en termisk overophedningssikring. Hvis motoren overophedes, udløses sikringen, hvorefter motoren standser automatisk, og den starter ikke igen, før temperaturen er dalet. Det tager ca. 20 minutter, hvorefter den starter automatisk. Årsagen kan være: For varmt vand. Filtret er tilstoppet. Impelleren er blokeret. For dårlig afkøling, pumpen er ikke sænket helt ned i vandet. Risiko for elektrisk stød Pumpens og en eventuel forlængerlednings stik skal altid være tørre. Løft aldrig pumpen i ledningen. Ledningsgennemføringen kan beskadiges, hvorved vandlækage kan forårsage kortslutning. Kontroller altid, at ledningen er hel før brug. Fjern straks stikket fra stikkontakten, hvis ledningen er beskadiget. Pumpen skal sluttes til en stikkontakt med jordfejlsafbryder på 30 ma eller overbelastningssikring (RCD). Er du usikker, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Risiko for forgiftning/maveonde Drik aldrig af vandet, som pumpes op og vask hænder efter kontakt med pumpen. 19

20 8 PASNING 8.1 Installation Pumpen skal sluttes til en stikkontakt med jordfejlsafbryder på 30 ma eller overbelastningssikring (RCD). Stikket må ikke være vådt, når det tilsluttes stikkontakten. Alle udendørs stikkontakter skal være godkendt til udendørs brug og installeret af en autoriseret elektriker. Pumpen skal stå stabilt på bunden, hvor vandet er dybest. Mindste vanddybde, når der pumpes er ca. 25 cm. Hold i pumpens håndtag, når den nedsænkes i vand. Hold aldrig i ledningen. Vandet, som skal pumpes, må ikke indeholde partikler, som er større end 3 mm. Kontroller, at udløbsrøret er korrekt sluttet til udløbet. Pumpen bør ikke sænkes mere end 7 m ned under vandoverfladen. Jordniveau Nedsænkning Brønd eller kar Vandniveau Vandudløb Jordniveau 8.2 Anvendelse Forberedelser a. Sørg for, at ledningens samlinger er beskyttet mod regn og fugt. b. Kontroller, at pumpe og ledning er hel og uskadt. Eventuelle skader skal repareres af en autoriseret elektriker. c. Kontroller, at filtret er helt og rent. Rengør eller udskift efter behov. Start a. Monter udløbsrør og slange. b. Åben kugleventilen. c. Sænk pumpen ned i vandet og vent ca. 30 sekunder. d. Slut pumpens ledning til en stikkontakt for at starte pumpemotoren. Motoren må kun startes, når pumpen er nedsænket i vand. Stop a. Afbryd strømmen. b. Luk kugleventilen. c. Fjern slangen. d. Lad pumpen tørre og køle af. e. Rengør pumpen og opbevar den et sikkert sted. OBS! Når pumpen kører, må kugleventilen kun være lukket maks. 1 minut, når der for eksempel skiftes slange eller tilkobling. Hvis pumpen skal være slukket i en længere periode, skal strømmen afbrydes. Ved oversvømmelser, når pumpen anvendes i smult vande, er det almindeligt, at overophedningssikringen udløses, hvis motoren ikke får lov at køle af regelmæssigt. Dykpumpe Udløb Brugstips Udløbsslangens længde og diameter påvirker vandtryk og vandflow. Tag hensyn til følgende: Tilbehørs maksimale trykværdi skal overstige pumpens trykværdi med en marginal på mindst 10 %. Forsøg at anvende slanger og rør, som har større diameter end udløbet. Tryk og flow kan påvirkes af kraftige bøjninger på slangen. Efterlad aldrig pumpen i vand, som kan 20

21 fryse til. Opbevar den tørt og sikkert. Når der pumpes gråt vand, kan man sætte en strømpe på filterdækslet, så store partikler sorteres fra. 9 OPBEVARING Tør pumpen af og gør filtret rent. Opbevar den i et tørt og frostfrit rum. 11 MILJØ El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 10 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Fjern stikket fra stikkontakten før service og vedligeholdelse. Brug altid arbejdshandsker Pumpe og pumpehus Tør rent med en fugtig klud. Lad det tørre, før opbevaring Filter 1. Fjern dækslet til filtret (6) ved at dreje det med uret. 2. Løft filtret ud. 3. Rengør filtret ved at slå det mod et hårdt underlag. Udskift det, hvis det er i stykker. 4. Sæt filtret på igen. 5. Sæt dækslet tilbage ved at dreje det mod uret, indtil det låser sig fast Fejlsøgning PROBLEM Pumpen starter ikke. Der pumpes for lidt vand. Der pumpes intet vand. Overophedningssikringen er udløst. ÅRSAG/LØSNING Kontroller strømforsyningen. Rengør filtret. Overophedningssikringen er udløst. Luftbobler i pumpehuset. Løft og tip forsigtigt pumpen, medens den pumper. Tag den ikke op af vandet. For lavt vandniveau.. Udløbsrør, slange eller tilkoblinger er ikke tætte. Udløbsrøret er blokeret. Filtret er blokeret. Kugleventilen er ikke helt åben. Luftbobler i pumpehuset. Løft og tip forsigtigt pumpen, medens den pumper. Tag den ikke op af vandet. For lavt vandniveau.. Blokeret filter. For varmt vand, over 35º C. Omgivende temperatur for høj, over 40º C. Væsken er for tyk. Pump kun rent vand. Fortynd eventuelt væsken. 21

22 22

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE 105 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

LÖVSUG/BLÅS LØVSUGER/-BLÅSER LEHTI-IMURI/PUHALLIN LØVSUGER/BLÆSER

LÖVSUG/BLÅS LØVSUGER/-BLÅSER LEHTI-IMURI/PUHALLIN LØVSUGER/BLÆSER LÖVSUG/BLÅS LØVSUGER/-BLÅSER LEHTI-IMURI/PUHALLIN LØVSUGER/BLÆSER LBS 2400 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Højtryksrenser

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Højtryksrenser Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Højtryksrenser HPC 110B Original manual Art. 17-188 Högtryckstvätt HPC 110B innehåll 1. INTRODUKTION 2. MILJÖ 3. TEKNISKA DATA 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. ALLMÄNNA

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

KOMPRESSOR KOMPRESSORI

KOMPRESSOR KOMPRESSORI KOMPRESSOR KOMPRESSORI 11-8 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine

Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine PM 150 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

KOMPRESSOR KOMPRESSORI

KOMPRESSOR KOMPRESSORI KOMPRESSOR KOMPRESSORI 30V-50 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS LUFTBÄDD med elektrisk pump LUFTMADRASS med elektrisk pumpe ILMAPATJA jossa sähköpumppu LUFTMADRAS med elektrisk pumpe Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-384_manual.indd 2011-10-3, 09.53.54 Art. 17-384 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1250 MAX Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-384

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV 710 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer