REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300"

Transkript

1 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 REGNVATTENPUMP SP 300 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1 INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2 TEKNISKA DATA Regnvattenpump SP 300 uppfyller följande CE direktiv: 2006/95/EC Lågspänning (LVD) 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2011/65/EC Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS). Biltema art nr Biltema modell: sp 300 Spänning V ~ 50 Hz Effekt W Kabellängd m Kabel H05RN-F Max tryckhöjd m Max vattenflöde ,2 m 3 / h Min vattennivå vid vattenfyllt pumphus.2 mm Max nedsänkningsdjup m Ljudvolym (L WA ) < 65 dba Isolering Class I Skyddsklass IP X8 Mått (monterad) x 15 x 97 cm Vikt ,9 kg 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE Regnvattenpump SP 300 är konstruerad för intermittent drift 50% under en 10 minutersperiod. Den är avsedd för tömning av regnvattentunnor, förflyttning av vatten, dränering vid översvämning med mera. Pumpen får bara användas till rent vatten eller lätt smutsigt vatten, så kallat gråvatten. Avstängning sker manuellt med genom att strömförsörjningen stängs av. Pumpen är ej avsedd för kommersiellt bruk. Pumpen får ej användas: till kontinuerlig drift. till kemikalier, brandfarliga frätande frätande vätskor. till bordsfontäner eller akvarium. till avloppsvatten, saltvatten eller klorerat vatten. till dricksvatten. Pumpen får ej modifieras, byggas om. 2

3 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn får inte leka med pumpen. Fatta alltid tag i pumpens handtag när du bär maskinen. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 5 ÖVERSIKTSBILD 1. Förlängningsrör 2. Utloppsrör 3. Elkabel 4. Handtag 5. Pump 6. Vattenintag och filter 7. Vattenutlopp 8. Slanganslutning 9. Vred till ventil

4 6 MONTERING 7.2 Symboler och skyltar på maskinen OBS! Dra åt alla kopplingar med handkraft. Överspänning kan orsaka sprickor och skador på packningar. Använd ej verktyg. Uppackning Plocka upp pumpen försiktigt och kontrollera att alla delar finns med. Sopsortera förpackningsmaterialet. Utloppsrör Skruva ihop utloppsröret med förlängningsröret och skruva fast på utloppet. Kulventil Skruva fast kulventilen på utloppsröret. Säkerställ att alla kopplingar är lagom åtspända så att de inte läcker eller tar in luft. Alla kopplingar är utrustade med packningar så att endast handkraft behövs för att spänna dem. OBS! Det går bra att byta ut utloppsröret av aluminium mot slang eller rör och använda pumpen som en dränkbar pump. 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Risker vid användning av regnvatten pump. Läs hela manualen noggrant före användande av pumpen! 7 m Får ej sänkas ned djupare i vattnet än 7 m. 7.3 Säkerhetsanordningar Pumpen är utrustad med ett termiskt överhettningsskydd. Om motorn överhettas så löser skyddet ut varvid motorn stannar automatiskt och den går ej igång igen förrän dess temperatur har minskat. Det tar ca 20 minuter varvid den startar automatiskt igen. Orsaken kan bero följande: För varmt vatten. Filtret är igensatt. Impellern är blockerad. För dålig kylning, pumpen är ej helt nedsänkt i vattnet. Risk för elstöt Pumpens och eventuell förlängningskabels elkontakt skall alltid hållas torr. Lyft aldrig pumpen i dess elkabel. Kabelgenomföringen kan skadas varvid vattenläckage kan förorsaka kortslutning. Kontrollera alltid att elkabeln är hel innan användning. Avlägsna genast elkabeln från eluttaget om den är skadad. Pumpen skall anslutas till eluttag med jordfelsbrytare 30 ma eller överbelastningsskydd (RCD). Vid osäkerhet, kontakta en behörig elektriker. Risk för förgiftning/magsjuka Drick aldrig vattnet som pumpas upp och tvätta händerna efter kontakt med pumpen. 4

5 8. HANDHAVANDE 8.1 Installation Pumpen skall anslutas till eluttag med jordfelsbrytare 30 ma eller överbelastningsskydd (RCD) Elkontakten får ej vara våt då den ansluts i eluttaget. Alla eluttag utomhus ska vara godkända för utomhusbruk och installerade av en behörig eltekniker. Pumpen ska stå stabilt på botten där vattnet är som djupast. Minsta vattendjup vid pumpning är ca 25 cm. Håll i pumpens handtag när den sänks ner i vatten. Håll aldrig i elkabeln. Vattnet som ska pumpas får inte innehålla partiklar större än 3 mm. Kontrollera att utloppsröret är korrekt anslutet till utloppet. Pumpen bör inte nedsänkas ned mer än 7 m under vattenytan. Marknivå Nedsänkning Brunn eller kar Vattennivå Dränkbar pump Utlopp Utsläpp Marknivå 8.2 Användning Förberedelser a. Säkerställ att elkabelns kopplingar är skyddade mot regn och fukt. b. Kontrollera att pumpen och elkabeln är hel och skadefri. Eventuella skador ska repareras av en behörig tekniker. c. Kontrollera att filtret är helt och rent. Rengör eller byt vid behov. Start a. Montera utloppsrör och slang. b. Öppna kulventilen. c. Sänk ned pumpen i vattnet och vänta ca 30 sekunder. d. Anslut pumpens elkabel till ett elnät för att starta pumpmotorn. Starta endast motorn då pumpen är nedsänkt i vatten. Stopp a. Bryt strömmen. b. Stäng kulventilen c. Ta bort slangen. d. Låt pumpen torka och svalna. e. Rengör pumpen och förvara den på en säker plats. OBS! Kulventilen får endast stängas av max 1 minut när pumpen är igång, till exempel för byte av slang eller koppling. Behöver pumpen vara avstängd en längre period ska strömmen brytas. Vid översvämning då pumpen används i grunt vatten så är det naturligt att överhettningsskyddet löser ut om motorn ej får svalna regelbundet. Användningstips Utloppsslangens längd och diameter påverkar vattentryck och vattenflöde. Ta hänsyn till följande: Maximala tryckvärden på tillbehör ska överskrida pumpens tryckvärden med en marginal på minst 10 %. Sträva efter att använda slangar och rör som har större diameter än utloppet. Tryck och flöde kan påverkas vid kraftiga 5

6 böjar på slangen. Lämna aldrig pumpen i vatten som kan frysa. Förvara den på en torr och säker plats. Vid pumpning av gråvatten kan en strumpa sättas ovanpå filterlocket för att stoppa stora partiklar. 9 FÖRVARING 11 MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Torka av pumpen och rengör filtret. Förvara den i ett torr och frostsäkert utrymme. 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL VARNING! Dra ut stickkontakten från eluttaget före service och underhåll. Bär alltid arbetshandskar Pump och pumphus Torka rent med en fuktig trasa. Låt torka före förvaring Filter 1. Ta bort locket till filtret (6) genom att vrida det medurs. 2. Lyft ut filtret. 3. Rengör filtret genom att slå det mot ett hårt underlag, byt ut det om det är trasigt. 4. Sätt tillbaka filtret i locket. 5. Sätt tillbaka locket genom att vrida det moturs tills det låser fast Felsökning PROBLEM Pumpen startar inte. För lite vatten pumpas. Inget vatten pumpas. Överhettningsskyddet har löst ut ORSAK/LÖSNING Kontrollera elnätet. Rengör filtret. Överhettningsskyddet har löst ut. Luftbubbla i pumphuset. Lyft och luta pumpen försiktigt medan den pumpar. Ta inte bort den från vattnet. För låg vattennivå. Utloppsrör, slang eller kopplingar är inte täta. Utloppsröret är blockerat. Filtret är blockerat. Kulventilen är inte helt öppen. Luftbubbla i pumphuset. Lyft och luta pumpen försiktigt medan den pumpar. Ta inte bort den från vattnet. För låg vattennivå. Blockerat filter. För varmt vatten, över 35 C. Omgivningstemperatur för hög, över 40 C. Vätskan är för tjock. Pumpa endast rent vatten. Späd eventuellt ut vätskan. 6

7 REGNVANNSPUMPE SP 300 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1 INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Operatøren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2 TEKNISKE DATA Regnvannpumpe SP 300 oppfyller følgende CE-direktiver: 2006/95/EU Lavspenning (LVD) 2004/108/EU C Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2011/65/EU Begrensning av bruk av enkelte farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Biltema art.nr Biltema modell: sp 300 Spenning V ~ 50 Hz Effekt W Kabellengde m Kabel H05RN-F Maks. trykkhøyde m Maks. vannmengde ,2 m 3 / h Min vannivå ved vannfylt pumpehus..2 mm Maks. nedsenkingsdybde....7 m Lydvolum (L WA ) < 65 dba Isolasjon Class I Beskyttelsesgrad IPX8 Mål (montert) x 15 x 97 cm Vekt ,9 kg 3 BRUKSOMRÅDE Regnvannpumpe SP 300 er konstruert for intermitterende drift 50 % i løpet av en 10-minuttersperiode. Den er beregnet for tømming av regnvannstønner, forflytting av vann, tømming ved oversvømmelse m.m. Pumpen skal brukes kun for rent vann eller lett tilsmusset vann, såkalt gråvann. Den slås av manuelt ved at strømforsyningen slås av. Pumpen er ikke beregnet for kommersiell bruk. Pumpen må ikke brukes: til kontinuerlig drift. til kjemikalier, brannfarlige og etsende væsker. til bordfontene eller akvarium. til avløpsvann, saltvann eller klorert vann. til drikkevann. Pumpen må ikke modifiseres eller bygges om. 7

8 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med pumpen bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der pumpen brukes. Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn må ikke leke med pumpen. Grip alltid tak i pumpens håndtak når du bærer den. Rengjør pumpen etter bruk, og utfør service jevnlig. Oppbevar pumpen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. Behandle kabler varsomt og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en kabeltrommel. Dra hele kabelen ut av trommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Ute skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal kun utføres av autorisert elektriker. 5 OVERSIKTSBILDE 1. Forlengelsesrør 2. Utløpsrør 3. Elkabel 4. Håndtak 5. Pumpe 6. Vanninntak og filter 7. Vannutløp 8. Slangetilkoblinger 9. Knapp for ventil

9 6 MONTERING 7.2 Symboler og skilt på maskinen OBS! Stram alle koblinger med håndkraft. For hard stramming kan forårsake sprekker og skader på pakninger. Bruk ikke verktøy. Oppakking Løft pumpen forsiktig opp, og kontroller at alle deler er med. Kildesorter emballasjematerialet. Utløpsrør Skru utløpsrøret sammen med forlengelsesrøret, og skru fast på utløpet. Kuleventil Skru kuleventilen fast på utløpsrøret. Forsikre deg om at alle koblinger er passe strammet, slik at de ikke lekker eller tar inn luft. Alle koblinger er utstyrt med pakninger slik at kun håndkraft trengs for å stramme dem. OBS! Det går an å bytte utløpsrøret av aluminium med slange eller rør og bruke pumpen som en nedsenkbar pumpe. 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Risikoer ved bruk av regnvannspumpe Les hele bruksanvisningen grundig før pumpen brukes. 7m Må ikke brukes i dypere vann enn 7 m. 7.3 Sikkerhetsanordninger Pumpen er utstyrt med et termisk overopphetingsvern. Dersom motoren overopphetes, løser vernet ut. Motoren stanser da automatisk, og den går ikke i gang igjen før temperaturen har minsket. Dette tar ca. 20 minutter, og den starter da automatisk igjen. Årsaken kan være følgende: For varmt vann. Filteret er tilstoppet. Impelleren er blokkert. For dårlig kjøling, pumpen er ikke helt nedsenket i vannet. Risiko for elektrisk støt Pumpens og eventuell skjøtekabels støpsel skal alltid holdes tørt. Løft aldri pumpen etter kabelen. Kabelgjennomføringen kan da skades slik at vannlekkasje kan forårsake kortslutning. Kontroller alltid at kabelen er hel før bruk. Trekk straks støpselet ut av strømuttaket dersom det er skadet. Pumpen skal kobles til strømuttak med jordfeilbryter 30 ma eller overbelastningsvern (RCD). Ved usikkerhet, kontakt godkjent elektriker. Risiko for forgiftning/magesyke Drikk aldri vannet som pumpes opp, og vask hendene etter kontakt med pumpen. 9

10 8 HÅNDTERING 8.1 INSTALLASJON Pumpen skal kobles til strømuttak med jordfeilbryter 30 ma eller overbelastningsvern (RCD) Støpselet må ikke være vått når det settes i strømuttaket. Alle strømuttak utendørs skal være godkjent for utendørs bruk og installert av godkjent elektriker. Pumpen skal stå stabilt på bunnen der vannet er dypest. Minste vanndybde ved pumping er ca. 25 cm. Hold i pumpens håndtak når den senkes ned i vann. Hold aldri i kabelen. Vannet som skal pumpes, må ikke inneholde partikler større enn 3 mm. Kontroller at utløpsrøret er korrekt koblet til utløpet. Pumpen bør ikke senkes dypere ned enn 7 meter under vannoverflaten. Utslipp 8.2 Bruk Forberedelser a. Forsikre deg om at kablenes koblinger er beskyttet mot regn og fukt. b. Kontroller at pumpe og kabel er hele og skadefrie. Eventuelle skader skal repareres av en godkjent tekniker. c. Kontroller at filteret er helt og rent. Rengjør eller skift ved behov. Start a. Monter utløpsrør og slange. b. Åpne kuleventilen. c. Senk pumpen ned i vannet, og vent ca. 30 sekunder. d. Koble pumpens kabel til strømnettet for å starte pumpemotoren. Start motoren kun når pumpen er nedsenket i vann. Stopp a. Bryt strømmen. b. Steng kuleventilen c. Ta bort slangen. d. La pumpen tørke og avkjøles. e. Rengjør pumpen og oppbevar den på et sikkert sted. Bakkenivå Nedsenking Brønn eller kar Vannivå Bakkenivå OBS! Kuleventilen må kun stenges av maks. 1 minutt når pumpen er i gang, for eksempel for bytte av slange eller kobling. Dersom pumpen må være avslått i en lengre periode, skal strømmen brytes. Ved oversvømmelse, når pumpen brukes i grunt vann, er det naturlig at overopphetingsvernet løser ut dersom motoren ikke får avkjøles jevnlig. Utløp Nedsenkbar pumpe Brukstips Utløpsslangens lengde og diameter påvirker vanntrykk og vannstrømming. Ta hensyn til følgende: Maksimale trykkverdier på tilbehør skal overskride pumpens trykkverdier med en margin på minst 10 %. Forsøk å bruke slanger og rør som har større diameter enn utløpet. Trykk og strømming kan påvirkes ved kraftig bøy på slangen. 10

11 Gå aldri fra pumpen i vann som kan fryse. Oppbevar den på et tørt og sikkert sted. Ved pumping av gråvann kan en strømpe settes oppå filterlokket for å stoppe store partikler. 9 OPPBEVARING 11 MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Tørk av pumpen, og rengjør filteret. Oppbevar den i et tørt og frostsikkert rom. 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk støpselet ut av stikkontakten før service og vedlikehold. Bruk alltid arbeidshansker Pumpe og pumpehus Tørk rent med en fuktig klut. La tørke før bortsetting for oppbevaring Filter 1. Ta av lokket til filteret (6) ved å vri det med klokka. 2. Løft ut filteret. 3. Rengjør filteret ved å slå det mot et hardt underlag, skift det ut det dersom det er defekt. 4. Sett filteret tilbake på plass i lokket. 5. Sett lokket på igjen ved å vri det mot klokka til det låses fast Feilsøking PROBLEM Pumpen starter ikke. For lite vann pumpes. Det pumpes ikke vann. Overopphetingsvernet har løst ut. ÅRSAK/LØSNING Kontroller strømnettet. Rengjør filteret. Overopphetingsvernet har løst ut. Luftboble i pumpehuset. Løft opp og skråstill pumpen forsiktig mens den pumper. Ta den ikke ut av vannet. For lavt vannivå. Utløpsrør, slange eller koblinger er ikke tette. Utløpsrøret er blokkert. Filteret er blokkert. Kuleventilen er ikke helt åpen. Luftboble i pumpehuset. Løft opp og skråstill pumpen forsiktig mens den pumper. Ta den ikke ut av vannet. For lavt vannivå. Blokkert filter. For varmt vann, over 35 C. Omgivelsestemperatur for høy, over 40 C. Væsken er for tykk. Pump kun rent vann. Fortynn eventuelt væsken. 11

12 SADEVESIPUMPPU SP 300 SISÄLTÖ 1. ESITTELY 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1 ESITTELY Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2 TEKNISET TIEDOT Sadevesipumppu SP 300 täyttää seuraavien CE-direktiivien vaatimukset: 2006/95/EC Matalajännite (LVD) 2004/108/EC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 2011/65/EC Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS). Bilteman tuotenro: Bilteman malli: sp300 Jännite V ~ 50 Hz Teho W Johdon pituus m Johto H05RN-F Suurin painekorkeus m Suurin veden virtaama ,2 m 3 /h Pienin vedenpinnan korkeus pumpun rungossa mm Maks. laskusyvyys m Äänenvoimakkuus (L WA )......< 65 dba Eristys Class I Suojausluokka IP X8 Mitat (koottuna) x 15 x 97 cm Paino ,9 kg 3 KÄYTTÖKOHTEET Uppopumppu SP 300 on tarkoitettu keskeytyvään käyttöön: 50 % 10 minuutin aikana. Se on suunniteltu esimerkiksi sadevesitynnyrien tai tulvivien kellarien tyhjentämiseen. Pumpulla saa pumpata vain puhdasta tai vain vähän likaantunutta eli harmaavettä. Pumppu sammutetaan käsin katkaisemalla virransyöttö. Tätä pumppua ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Pumppua ei saa käyttää jatkuvasti kemikaalien tai syttyvien tai syövyttävien nesteiden pumppaamiseen suihkulähteissä tai akvaarioissa jäteveden, meriveden tai klooratun veden pumppaamiseen juomaveden pumppaamiseen. Pumppuun ei saa tehdä muutoksia. 12

13 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä pumpulla. Kanna pumppua aina sen kädensijasta. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rulllattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 5 YLEISKUVA 1. Jatkoputki 2. Juoksuputki 3. Sähköjohto 4. Kahva 5. Pumppu 6. Veden sisäänmeno ja suodatin 7. Veden ulostulo 8. Letkuliitäntä 9. Venttiilin väännin

14 6 KOKOAMINEN 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit HUOMIO! Kiristä kaikki liitokset vain käsivoimin. Liian voimakas kiristäminen voi aiheuttaa halkeamia tiivisteisiin. Älä käytä työkaluja: Purkaminen Poista pumppu pakkauksesta varovaisesti. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. Lajittele pakkausmateriaali kierrätettäväksi. Juoksuputki Ruuvaa juoksuputki jatkoputkeen, ja kiinnitä ulostulo paikalleen. Palloventtiili Kiinnitä palloventtiili juoksuputkeen. Tarkista, että kaikki liitokset on kiristetty kohtuullisesti, jotta ne eivät vuoda eikä niihin pääse ilmaa. Kaikissa liitoksissa on tiivisteet, joten niiden kiristäminen käsivoimin riittää. HUOMIO! Alumiinisen juoksuputken voi vaihtaa letkuun tai putkeen, jolloin pumppua voidaan käyttää uppopumppuna. 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Vaarat käytettäessä sadevesipumppua Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen pumpun käyttämistä! 7m Ei saa laskea vedessä yli 7 metrin syvyyteen. 7.3 Turvalaitteet Pumppu on suojattu ylikuumenemista vastaan. Jos moottori ylikuumenee, suojaus laukeaa ja moottori pysähtyy automaattisesti. Se voidaan käynnistää uudelleen, kun se on jäähtynyt. Aikaa kuluu noin 20 minuuttia. Tämän jälkeen pumppu käynnistyy uudelleen automaattisesti. Mahdollisia syitä: Liian lämmin vesi Tukkeutunut suodatin Juoksupyörä on tukossa Pumppua jäähdytetään huonosti, sillä sitä ei ole upotettu veteen. Sähköiskun vaara Pumpun ja mahdollisen jatkojohdon pistoke on aina pidettävä kuivana. Älä koskaan nosta pumppua sen sähköjohdosta. Tällöin johdon sisäänmenokohta pumppuun voi vaurioitua, jolloin pumppuun vuotava vesi aiheuttaa oikosulun. Tarkista aina ennen käyttämistä, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vaurioitunut, irrota pistoke heti pistorasiasta. Yhdistä pumppu 30 ma:n vikavirtakytkimellä tai ylikuormitussuojauksella varustettuun sähköpistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Ruokamyrkytyksen tai vatsasairauden vaara Älä juo tämän pumpun avulla pumpattua vettä. Pese kädet kosketettuasi pumppua. 14

15 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Asentaminen Yhdistä pumppu 30 ma:n vikavirtakytkimellä tai ylikuormitussuojauksella varustettuun sähköpistorasiaan. Pistoke ei saa märkä, kun se työnnetään sähköpistorasiaan. Kaikkien pistokkeiden tulee olla ulkokäyttöön hyväksyttyjä ja pätevän sähköasentajan asentamia. Pumpun on seistävä tukevasti pohjassa paikassa, jossa vesi on syvintä. Matalin veden syvyys pumpattaessa on 25 cm. Kun pumppu lasketaan veteen, kannattele sitä kahvasta. Älä koskaan tartu sähköjohtoon. Pumpattava vesi ei saa sisältää yli 3 mm:n kokoisia hiukkasia. Tarkista, että juoksuputki on yhdistetty ulostuloon oikein. Pumpun saa upottaa enintään 7 metrin syvyyteen. 8.2 Käyttäminen Valmistelut a. Varmista, että sähköjohdon liitännät ovat suojassa sateelta ja kosteudelta. b. Tarkista, että pumppu ja sähköjohto ovat ehjiä. Mahdolliset vauriot saa korjata vain valtuutettu teknikko. c. Tarkista, että suodatin on ehjä ja puhdas. Puhdista tai vaihda tarvittaessa. Aloittaminen a. Asenna juoksuputki ja letku. b. Avaa palloventtiili. c. Upota pumppu veteen, ja odota noin 30 sekuntia. d. Yhdistä pumpun pistoke sähköpistorasiaan. Käynnistä pumpun moottori. Käynnistä moottori vasta kun pumppu on upotettu veteen. Pysäyttäminen a. Katkaise virta. b. Sulje palloventtiili. c. Irrota letku. d. Anna pumpun kuivua ja jäähtyä. e. Puhdista pumppu, ja säilytä se varmassa paikassa. Maan pinta Upotus Kaivo tai allas Vedenkorkeus Ulostulo Maan pinta HUOMIO! Palloventtiilin saa sulkea esimerkiksi letkun tai liitoksen vaihtamiseksi korkeintaan 1 minuutiksi, kun pumppu on käynnissä. Jos vedentulo on keskeytettävä pidemmäksi ajaksi, pumpusta on katkaistava virta. Jos pumppua käytetään matalassa vedessä, ylikuumenemissuoja voi laueta, jos moottoria ei jäähdytetä riittävästi. Ulostulo Käyttövihjeitä Letkun pituus ja läpimitta vaikuttavat veden paineeseen ja virtaamaan. Ota seuraavat seikat huomioon. Uppopumppu Pumppuun yhdistettävien varusteiden on kestettävä pumpusta lähtevä paine vähintään 110-prosenttisesti. On viisainta käyttää letkuja ja putkia, joiden läpimitta on suurempi kuin pumpun ulostulon läpimitta. Jos letkussa on jyrkkiä mutkia, paine ja virtaama voivat heiketä. Älä jätä pumppua veteen, joka voi jäätyä. 15

16 Säilytä pumppua turvallisessa ja kuivassa paikassa. Harmaavettä pumpattaessa suodattimen päälle voidaan asettaa sukka suurehkojen hiukkasien pääsyn estämiseksi suodattimeen. 9 SÄILYTTÄMINEN 11 YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Kuivaa pumppu ja puhdista suodatin. Säilytä kuivassa jäätymiseltä suojatussa paikassa. 10 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VAROITUS! Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen huoltamista ja puhdistamista. Käytä aina suojakäsineitä Pumppu ja sen runko Pyyhi puhtaaksi kostealla kankaalla. Anna kuivua ennen asettamista säilytykseen Suodatin 1. Irrota suodattimen (6) kansi kääntämällä myötäpäivään. 2. Nosta suodatin ulos. 3. Puhdista suodatin koputtamalla sitä kovaa alustaa vasten. Vaihda rikkinäinen suodatin uuteen. 4. Aseta suodattimen kansi takaisin paikoilleen. 5. Kiinnitä kansi kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes se lukittuu kiinni Vianetsintä ONGELMA Pumppu ei käynnisty. Liian vähän vettä pumpataan. Pumpusta ei tule vettä. Ylikuumenemissuoja on lauennut. SYY/RATKAISU Tarkista sähkönsyöttö. Puhdista suodatin. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Pumpun rungossa on ilmakupla. Nosta ja kallista pumppua varovasti sen ollessa toiminnassa. Älä nosta pumppua ylös vedestä. Veden pinta on liian alhainen. Juoksuputki, liitokset tai letku eivät ole tiiviitä. Juoksuputki on tukossa. Suodatin on tukossa. Palloventtiili ei ole täysin auki. Pumpun rungossa on ilmakupla. Nosta ja kallista pumppua varovasti sen ollessa toiminnassa. Älä nosta pumppua ylös vedestä. Veden pinta on liian alhainen. Suodatin on tukossa. Liian lämmin vesi (yli 35 C). Liian korkea ympäristön lämpötila (yli 40 C). Neste on liian sakeaa. Pumppaa vain puhdasta vettä. Laimenna nestettä tarvittaessa. 16

17 REGNVANDSPUMPE SP 300 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. PASNING 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1 INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2 TEKNISKE DATA Regnvandspumpe SP 300 opfylder følgende CE direktiver: 2006/95/EC Lavspænding (LVD) 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2011/65/EC Begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Biltema art. nr.: Biltema model: sp 300 Spænding V ~50 Hz Effekt W Ledningslængde m Kabel H05RN-F Maks. trykhøjde m Vandkapacitet, maks ,2 m 3 / h Laveste vandniveau med vandfyldt pumpehus mm Maks. nedsænkningsdybde...7 m Lydvolumen (L WA ) < 65 dba Isolering Class I Beskyttelsesklasse IP X8 Mål (monteret) x 15 x 97 cm Vægt ,9 kg 3 ANVENDELSESOMRÅDE Regnvandspumpe SP 300 er konstrueret til 50 % periodevis drift indenfor en 10 minutters periode. Den er beregnet til tømning af regnvandsbeholdere, flytning af vand, bortledning af vand ved oversvømmelser med mere. Pumpen må kun bruges til rent eller lettere snavset vand, det såkaldte grå vand. Den slukkes manuelt ved at afbryde strømforsyningen. Pumpen er ikke beregnet til professionelt brug. Pumpen må ikke anvendes: til kontinuerlig drift. til kemikalier, brandfarlige og ætsende væsker. til bordfontæner eller akvarier. til afløbsvand, saltvand eller klorholdigt vand. til drikkevand. Pumpen må ikke modificeres eller ombygges. 17

18 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Lad ikke børn lege med pumpen. Tag altid fat i pumpens håndtag, når pumpen skal bæres. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 5 OVERSIGTSBILLEDE 1. Forlængerrør 2. Udløbsrør 3. Elledning 4. Håndtag 5. Pumpe 6. Vandindtag og filter 7. Vandudløb 8. Slangetilkobling 9. Greb til ventil

19 6 MONTERING 7.2 Symboler og skilte på maskinen OBS! Stram alle tilkoblinger med hånden. For hård stramning kan forårsage revner og skader på pakninger. Brug ikke værktøj. Udpakning Tag forsigtigt pumpen op og kontroller, at alle dele er med. Emballagen affaldssorteres. Udløbsrør Skru udløbsrøret og forlængerrøret sammen og skru dem fast på udløbet. Kugleventil Skru kugleventilen fast på udløbsrøret. Sørg for, at alle tilkoblinger er tilpas spændt til, så de ikke lækker eller tager luft ind. Alle tilkoblinger er udstyret med pakninger, så de blot kan tilspændes med håndkraft. OBS! Det er muligt at udskifte udløbsrøret af aluminium med en slange eller et rør, så pumpen kan anvendes som dykpumpe. 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Risici ved brug af en regnvandspumpe Læs hele manualen omhyggeligt inden brug af pumpen! 7m Må ikke sænkes dybere ned i vand end 7 m. 7.3 Sikkerhedsanordninger Pumpen er udstyret med en termisk overophedningssikring. Hvis motoren overophedes, udløses sikringen, hvorefter motoren standser automatisk, og den starter ikke igen, før temperaturen er dalet. Det tager ca. 20 minutter, hvorefter den starter automatisk. Årsagen kan være: For varmt vand. Filtret er tilstoppet. Impelleren er blokeret. For dårlig afkøling, pumpen er ikke sænket helt ned i vandet. Risiko for elektrisk stød Pumpens og en eventuel forlængerlednings stik skal altid være tørre. Løft aldrig pumpen i ledningen. Ledningsgennemføringen kan beskadiges, hvorved vandlækage kan forårsage kortslutning. Kontroller altid, at ledningen er hel før brug. Fjern straks stikket fra stikkontakten, hvis ledningen er beskadiget. Pumpen skal sluttes til en stikkontakt med jordfejlsafbryder på 30 ma eller overbelastningssikring (RCD). Er du usikker, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Risiko for forgiftning/maveonde Drik aldrig af vandet, som pumpes op og vask hænder efter kontakt med pumpen. 19

20 8 PASNING 8.1 Installation Pumpen skal sluttes til en stikkontakt med jordfejlsafbryder på 30 ma eller overbelastningssikring (RCD). Stikket må ikke være vådt, når det tilsluttes stikkontakten. Alle udendørs stikkontakter skal være godkendt til udendørs brug og installeret af en autoriseret elektriker. Pumpen skal stå stabilt på bunden, hvor vandet er dybest. Mindste vanddybde, når der pumpes er ca. 25 cm. Hold i pumpens håndtag, når den nedsænkes i vand. Hold aldrig i ledningen. Vandet, som skal pumpes, må ikke indeholde partikler, som er større end 3 mm. Kontroller, at udløbsrøret er korrekt sluttet til udløbet. Pumpen bør ikke sænkes mere end 7 m ned under vandoverfladen. Jordniveau Nedsænkning Brønd eller kar Vandniveau Vandudløb Jordniveau 8.2 Anvendelse Forberedelser a. Sørg for, at ledningens samlinger er beskyttet mod regn og fugt. b. Kontroller, at pumpe og ledning er hel og uskadt. Eventuelle skader skal repareres af en autoriseret elektriker. c. Kontroller, at filtret er helt og rent. Rengør eller udskift efter behov. Start a. Monter udløbsrør og slange. b. Åben kugleventilen. c. Sænk pumpen ned i vandet og vent ca. 30 sekunder. d. Slut pumpens ledning til en stikkontakt for at starte pumpemotoren. Motoren må kun startes, når pumpen er nedsænket i vand. Stop a. Afbryd strømmen. b. Luk kugleventilen. c. Fjern slangen. d. Lad pumpen tørre og køle af. e. Rengør pumpen og opbevar den et sikkert sted. OBS! Når pumpen kører, må kugleventilen kun være lukket maks. 1 minut, når der for eksempel skiftes slange eller tilkobling. Hvis pumpen skal være slukket i en længere periode, skal strømmen afbrydes. Ved oversvømmelser, når pumpen anvendes i smult vande, er det almindeligt, at overophedningssikringen udløses, hvis motoren ikke får lov at køle af regelmæssigt. Dykpumpe Udløb Brugstips Udløbsslangens længde og diameter påvirker vandtryk og vandflow. Tag hensyn til følgende: Tilbehørs maksimale trykværdi skal overstige pumpens trykværdi med en marginal på mindst 10 %. Forsøg at anvende slanger og rør, som har større diameter end udløbet. Tryk og flow kan påvirkes af kraftige bøjninger på slangen. Efterlad aldrig pumpen i vand, som kan 20

21 fryse til. Opbevar den tørt og sikkert. Når der pumpes gråt vand, kan man sætte en strømpe på filterdækslet, så store partikler sorteres fra. 9 OPBEVARING Tør pumpen af og gør filtret rent. Opbevar den i et tørt og frostfrit rum. 11 MILJØ El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 10 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Fjern stikket fra stikkontakten før service og vedligeholdelse. Brug altid arbejdshandsker Pumpe og pumpehus Tør rent med en fugtig klud. Lad det tørre, før opbevaring Filter 1. Fjern dækslet til filtret (6) ved at dreje det med uret. 2. Løft filtret ud. 3. Rengør filtret ved at slå det mod et hårdt underlag. Udskift det, hvis det er i stykker. 4. Sæt filtret på igen. 5. Sæt dækslet tilbage ved at dreje det mod uret, indtil det låser sig fast Fejlsøgning PROBLEM Pumpen starter ikke. Der pumpes for lidt vand. Der pumpes intet vand. Overophedningssikringen er udløst. ÅRSAG/LØSNING Kontroller strømforsyningen. Rengør filtret. Overophedningssikringen er udløst. Luftbobler i pumpehuset. Løft og tip forsigtigt pumpen, medens den pumper. Tag den ikke op af vandet. For lavt vandniveau.. Udløbsrør, slange eller tilkoblinger er ikke tætte. Udløbsrøret er blokeret. Filtret er blokeret. Kugleventilen er ikke helt åben. Luftbobler i pumpehuset. Løft og tip forsigtigt pumpen, medens den pumper. Tag den ikke op af vandet. For lavt vandniveau.. Blokeret filter. For varmt vand, over 35º C. Omgivende temperatur for høj, over 40º C. Væsken er for tyk. Pump kun rent vand. Fortynd eventuelt væsken. 21

22 22

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C402-DK-FIN-N-S 09/2014 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren...

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C366-DK-FIN-N-S 12/2010 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer