Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer"

Transkript

1 Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 11. mai 2012 Kl.: ca. kl Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø

2

3 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-26/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 11. mai 2012: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Side mars 2012 Sak Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalget Side 9 Sak Oppnevning av RBU-representanter til råd og utvalg Side 10 Sak Orienteringssaker Side Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte Side 14 styresaker Sak Referatsaker Side Brev av 2. april2012 fra LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 2. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. april 2012 med vedlagt forslag om endring i sak 12/12 av Torstein Møller og innspill fra Asbjørn Larsen og Stig Moe ad. sak om oppnevning av nytt brukerutvalg i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3. Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 17. og 18. september 2012 i Trondheim Sak Eventuelt Side 30 Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 1

4 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-27/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 21. mars 2012 Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 21. mars 2012 Møtetype: Møte i Regionalt Brukerutvalg Møtedato: 21. mars 2012 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø Neste møte: 20. april 2012 møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg 13. juni 2012 møte i Regionalt Brukerutvalg Tilstede Navn: Tittel: Organisasjon: Mildrid Pedersen leder FFO Ragnar Moan nestleder RIO Nord Nina Danielsen varamedlem møter for Ragnvald Mortensen FFO Arnfinn Hansen varamedlem møter for Iren-Marie Owe Soleng FFO Else Marie Nyby medlem FFO Bjørg Molander varamedlem møter for Arnfinn Sarilla FFO Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene Marit Østlund Hansen medlem Fylkeseldrerådene Torstein Møller varamedlem møter for Randi Nesje SAFO Randi Persson varamedlem møter for Gerd Harr Jansen Kreftforeningen Karin Paulke administrasjonsleder Helse Nord RHF Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF Arnborg Ramsvik Rådgiver Helse Nord RHF Forfall Navn: Tittel: Organisasjon: Ragnvald Mortensen medlem FFO Iren-Marie Owe Soleng medlem FFO Gerd Harr Jansen medlem Kreftforeningen Arnfinn Sarilla medlem FFO Randi Nesje medlem SAFO side 2

5 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 8. februar 2012 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg 1. mars 2012 Sak Årlig melding 2011 Sak Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan Sak Fagrådstruktur i Helse Nord Sak Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet sammendrag av rapporten fra SINTEF, oppfølging av sak Sak Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje I trygge hender kandidater til arbeidsgruppe for brukermedvirkning Sak Brukeropplæring videre planlegging, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Sak Brukerkonferanse 2012 program, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Sak Budsjett 2012 Regionalt Brukerutvalg, jf. sak Sak Orienteringssaker 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Sak Referatsaker 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg 2. Møteplan 2012 Regionalt Brukerutvalg 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord- Norge HF, den 9. februar Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF, den 16. februar Brev fra Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. februar 2012 ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 6. Årsrapport 2011 Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. Referat fra møte i Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF, den 22. februar Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF, den 8. mars Referat fra møtet i Brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 9. mars 2012 Sak Eventuelt Brev av 20. mars 2012 fra FFO Nordland ad. Jakten på engasjerte pasienter side 3

6 Innkallingen og sakslisten godkjennes. Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regional Brukerutvalg 8. februar 2012 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionale Brukerutvalget, den 8. februar 2012 godkjennes. Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg 1. mars 2012 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg, den 1. mars 2012 godkjennes. Sak Årlig melding Regionalt brukerutvalg er tilfreds med at Helse Nord opprettholder sin desentrale profil med sikring av viktige tilbud nært der folk bor på områder med store volum/når det haster, samtidig som befolkningen får spesialiserte tjenester, når det er behov for det. 2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at ventetidene for planlagt behandling på flere områder oppleves som for lange, ikke minst for pasienter som har behov for helsetjenester, men ikke blir vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Korte ventetider er viktig for pasientenes trygghet. Regionalt Brukerutvalg vil understreke behovet for at alle sykehus brukes optimalt for å gi folk tilbud om behandling raskt. 3. Fristbruddene, ikke minst innen psykisk helsevern for barn og unge, er for mange. Regionalt Brukerutvalg vil understreke at her må det gjennomføres en kraftinnsats på de områder dette gjelder. Regionalt Brukerutvalg vil sterkt understreke ansvaret sykehusene har for å opplyse pasientene om deres rettigheter til Fritt sykehusvalg og ved fristbrudd. 4. Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at fristbruddene innen tverrfaglig rusbehandling er nesten borte. 5. Mange pasienter i Helse Nord får behandling i flere sykehus i samme sykdomsforløp. Dette er bra for å få tilgang til spesialisert kompetanse, samtidig som det øker kommunikasjons- og samhandlingsutfordringene. Regionalt Brukerutvalg vil understreke behovet for godt planlagt pasientforløp på tvers av sykehusgrenser. side 4

7 6. Regionalt brukerutvalg er generelt tilfreds med at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet har fått økt oppmerksomhet i 2011 og vil understreke behovet for ytterligere innsats på dette feltet. 7. Regionalt Brukerutvalg er glad for at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og ressursinnsats til nye faglige utfordringer. 8. Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at Helse Nord i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2011 og anser årlig melding som et godt uttrykk for virksomheten i Regionalt Brukerutvalg har merket seg at Nordlandssykehuset HF har innført epikrise ved utskrivning og ber om at Helse Nord tilstreber at øvrige helseforetak innfører samme ordning. Sak Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan RBU vil understreke at pasienter i psykisk helsevern skal behandles med respekt og verdighet og at bruk av tvang, som et inngrep i den enkeltes integritet, må reduseres til det nivå hvor både den enkelte og samfunnets behov ivaretas. 2. RBU vil understreke nødvendigheten av at nødvendig kompetanse er til stede i alle ledd av pasientbehandlingen slik at grunnlaget for ivaretakelse av menneskets verdighet og gode behandlingssituasjoner styrkes. 3. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord og tiltaksplan 2012 til 2015, må legges til grunn for det videre arbeid og prioriteres i helseforetakene. 4. Gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar brukernes og pårørendes medvirkning, og i samarbeid med kommunene. 5. Det bes om at adm. direktør legger frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første gang i februar Sak Fagrådstruktur i Helse Nord 1. Regionalt Brukerutvalg gir sin tilslutning til endring av fagrådstrukturen i Helse Nord som fremlagt. 2. Regional Brukerutvalg vil utnevne representanter til de ulike fagrådene på invitasjon. side 5

8 Sak Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet sammendrag av rapporten fra SINTEF, oppfølging av sak Regionalt brukerutvalg tar evalueringsrapporten av ordningen med behandlingsreiser til utlandet til orientering. 2. Regionalt brukerutvalget peker på viktigheten av at tilbudet om behandlingsreiser til utlandet opprettholdes. 3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord ber om å få lagt frem en oversikt over den geografiske fordelingen av de som bruker tilbudet. Sak Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje I trygge hender kandidater til arbeidsgruppe for brukermedvirkning Mildrid Pedersen og Torstein Møller foreslås som kandidat fra det Regionale Brukerutvalget i Helse Nord RHF til arbeidsgruppen for brukermedvirkning i den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Sak Brukeropplæring videre planlegging, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Regionalt Brukerutvalg godkjenner program for brukeropplæringen, slik det ble lagt frem i møtet. Sak Brukerkonferanse 2012 program, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Regionalt Brukerutvalg godkjenner program for brukerkonferansen 2012, slik det ble lagt frem i møtet. side 6

9 Sak Budsjett 2012 Regionalt Brukerutvalg, jf. sak Regionalt Brukerutvalg tar regnskap 2011 for prosjekt 203 Brukerutvalg i fagavdelingens budsjett til orientering. 2. Regionalt Brukerutvalg vedtar det framlagte budsjettforslaget. Sak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig - Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012: Informasjon om nye styremedlemmer (Jan Sahl og Kristina Torbergsen) og saker som ble behandlet, blant annet Oppdragsdokument Arbeidsmøte i styringsgruppen for samhandlingsreformen, den 16. februar 2012: Informasjon om viktige saker - Konferanse Lederplattform i helseforetakene, den 27. februar 2012: Informasjon om arbeidet med å etablere en felles lederplattform i alle sykehusene. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF var representert som eneste RBU. - Styremøte i Helse Nord RHF, den 5. mars 2012: Informasjon om saker som ble behandlet, blant annet revidert fastlegeforskrift og godtgjørelse til brukerutvalgene m. m. - Konferanse La oss få det til å virke, 8. og 9. mars 2012: Informasjon. For mer informasjon se Konferansen La oss få det til å virke Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig - Konferanse La oss få det til å virke, den 8. og 9. mars 2012: Informasjon fra gruppearbeid, presentasjoner m. m. - Fagråd habilitering/rehabilitering innkalling til møte: Saken sjekkes ut av administrasjonen i Helse Nord RHF. 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 21. mars 2012 ad. brystrekonstruksjon og prioritering av pasientgrupper: Videre håndtering i det Regionale Brukerutvalget. 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Framlagte saker tas til orientering. side 7

10 Sak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg 2. Møteplan 2012 Regionalt Brukerutvalg 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 9. februar Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF, den 16. februar Brev fra Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. februar 2012 ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 6. Årsrapport 2011 Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. Referat fra møte i Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF, den 22. februar Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF, den 8. mars Referat fra møtet i Brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 9. mars 2012 Framlagte saker tas til orientering. Sak Eventuelt Lederen i det Regionale Brukerutvalget, Mildrid Pedersen orienterte om brev av 20. mars 2012 fra FFO Nordland ad. jakten på engasjerte pasienter. 1. Brevet tas til orientering. 2. Regionalt Brukerutvalg viser til departementets styringsdokumenter, der det slås fast at medlemmer i brukerutvalgene i helseforetakene skal settes sammen etter forslag fra brukerorganisasjoner og fylkeskommunale eldreråd. 3. Sammensetningen av brukerutvalget på Universitetssykehuset Nord-Norge HF med hensyn til representasjon fra hele regionen tas i forbindelse med oppnevning av brukerutvalgene Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 21. mars 2012 godkjennes. Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 8

11 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, Dato: Sak nr Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalget Innledning/bakgrunn Etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg (RBU) skal det også oppnevnes nytt arbeidsutvalg (AU). AU har de to siste periodene bestått av leder, nestleder og ett medlem fra RBU. I tidligere sak til RBU ble det vedtatt at det også skulle oppnevnes en vararepresentant til AU. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i perioden : A. Medlemmer: 1. NN 2. NN 3. NN B. Varamedlem: NN Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 9

12 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol/Karin Paulke, Dato: Sak nr Oppnevning av RBU-representanter til råd og utvalg Innledning/bakgrunn Representanter oppnevnt av Regionalt brukerutvalg (RBU) deltar i mange forskjellige råd og utvalg. De fleste representanter oppnevnes blant RBU-medlemmer, og siden det nå er valgt nytt RBU, må også flere oppnevninger gjøres på nytt. Noen oppnevninger er tidsbegrenset. I denne saken gjøres en gjennomgang av de råd og utvalg, der RBU må reoppnevne nåværende representant eller velge ny representant. Listen er ikke uttømmende, og det vil bli oppnevninger til forskjellige råd og utvalg også i tiden fremover. Aktuelle råd og utvalg I årsmeldingen for 2011 har Regionalt brukerutvalg laget en oversikt over de råd og utvalg som en er representert i. Dette gjelder følgende: Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) RBU-leder Mildrid Pedersen er oppnevnt uten tidsfrist, med Aud Fyhn som vara. Fagnettverket har gitt tilbakemelding på at det ikke er hensiktsmessig med vararepresentant i et slikt utvalg. Dette begrunnes med at brukerrepresentanten er en del av nettverket og må være med i "hele løpet". Det anses for å være uten verdi at en vararepresentant kommer på enkelte møter. Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF RBU-leder Mildrid Pedersen er oppnevnt uten tidsfrist. Denne arbeidsgruppen jobber prosjektbasert. Brukerpanelet Pasientreiser Arnfinn Sarilla er oppnevnt som representant for to år med RBU-leder Mildrid Pedersen som vara. Her vil det bli nyoppnevning om en stund med nye representanter fra to andre RHF. Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering Arnfinn Hanssen er oppnevnt til denne arbeidsgruppen. Oppdraget er tidsfestet, men han har ikke fått blitt med i arbeidet som avtalt, jf. sak /2 Orienteringssaker, andre strekpunkt. Oppfølging av oppgaver som omhandler psykisk helsevern i Oppdragsdokumentet 2011 Tidligere nestleder i RBU Ragnar Moan var oppnevnt som kontaktperson. Regionalt fagnettverk for CFS / ME Dette nettverket har ikke kommet i gang. side 10

13 Fagråd for gynekologi og fødselshjelp Marit Østlund Hansen har vært oppnevnt til dette fagrådet. Hun ønsker ikke å fortsette. Styringsgruppen for strategisk kompetanseplan, fase 2 RBU-leder Mildrid Pedersen ble midlertidig oppnevnt og skal delta i første møte, den 7. mai Oppnevning må enten bekreftes formelt, eller ny representant velges. Representasjon problemstilling Representasjon fra brukerne inn i slike faglige sammenhenger har flere funksjoner. Ideelt sett skal representativitet på vegne av en organisasjon eller gruppe kombineres med kompetanse på det aktuelle området. Dette er noen ganger vanskelig å oppnå. Etter administrasjonens vurdering bør Regionalt brukerutvalg ha dette særlig i mente, når en skal vurdere hvilke personer en setter inn i ulike sammenhenger. Merverdi til arbeidet gis først og fremst ved å bringe inn de erfaringer og den kunnskap som pasienter på det aktuelle felt sitter med. Konklusjon Medlemmer i Regionalt brukerutvalg bes om å vurdere deltakelsen i de forannevnte (og ev. andre) råd og utvalg. Oppnevning av representanter skjer i RBU-møte, den 11. mai Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Følgende representanter oppnevnes: Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) NN Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF NN Brukerpanelet Pasientreiser NN Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering NN Oppfølging av oppgaver som omhandler psykisk helsevern i Oppdragsdokumentet 2011 NN Regionalt fagnettverk for CFS / ME NN Fagråd for gynekologi og fødselshjelp NN side 11

14 Styringsgruppen for strategisk kompetanseplan, fase 2 NN Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 12

15 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-28/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Sak nr Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 13

16 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr /4 Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: Styremøte, den 01JUN2012 i Tromsø Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt onsdag, den 16. mai Vedtakssaker: Arbeidstittel: Internrevisjonsrapport 01/2011: Helse Nord RHF s styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene, oppfølging av styresak Landsverneplan spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Forvaltningsplaner. Rutiner og prosedyrer. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord evaluering, oppfølging av styresak Styreansvarsforsikring i Helse Nord Styrets instruks Virksomhetsrapport nr Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og lukking av avvik, oppfølging av styresak og Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis oppfølging av styresak Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra brukerne i samarbeidsorganer oppfølging av styresak Vridning fra døgn- til dagbehandling analyse/gjennomgang Internrevisjonsrapport 04/12 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord - oppsummering ansv.: HiR HiR HiR HiR/AER HiR/AER HiR JN JN JN JN TS Orienteringssaker: Arbeidstittel: Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring Anskaffelse somatiske sykehustjenester orientering Landsverneplan spesialisthelsetjenesten. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m. ansv.: LV/KP HiR HiR HiR/EAH side 14

17 Styremøte, den 22JUN2012 i Tromsø Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 8. juni Vedtakssaker: Arbeidstittel: tittel Fullmaktsstrukturen i HF-ene, oppfølging av styresak og styresak Rekruttering av lærlinger og gjennomføring av lærlingetiden Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i HF-ene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Budsjett 2013 RHF og foretaksgruppen, plan /premisser og rullering av investeringsplan Plan (4 år) Møteplan for RHF-styret Tertialrapport nr Virksomhetsrapport nr Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg mulighet for tidligere byggestart ansv.: HiR HiR JN HiR JN KP HiR HiR HiR Orienteringssaker: Foreløpig foreligger ingen orienteringssaker til dette styremøtet. side 15

18 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-29/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Sak nr Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev av 2. april2012 fra LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 2. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. april 2012 med vedlagt forslag om endring i sak 12/12 av Torstein Møller og innspill fra Asbjørn Larsen og Stig Moe ad. sak om oppnevning av nytt brukerutvalg i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3. Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 17. og 18. september 2012 i Trondheim Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 16

19 side 17

20 side 18

21 MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: onsdag 18. april 2012 kl Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt Sofie Illguth, Randi Nilsen, Barbro Marthinsen, Jon Arne Østvik, Asbjørn Larsen, Torstein Møller, Greta Altermark, Karin Næsvold Varamedlemmer: Ingrid Aspevik Havnø Forfall: Fra adm.: Vedtak Stig Moe Leif Hovden, Anne-Jorun Småback (sekr.) Godkjenning av innkalling og saksliste Saker meldt under eventuelt Innkalling og saksliste godkjent BU- 9/12: Godkjenning av referat fra møte Korrigering på sak 8/12 e): Fagseminaret ble arrangert av brukerorganisasjonene, LARiNord og LARtjenesten i Tromsø kommune Referatet godkjent med korrigering som fremkom under behandling av saken. BU- 10/12: Direktørens time Leif Hovden gjennomgikk sakene som skal behandles i styret En av sakene er oppnevning av nytt Brukerutvalg. Forslag til innstilling innbefatter 3 nye representanter og 3 nye vararepresentanter. De øvrige foreslås gjenoppnevnt. Forslag til innstilling er gjort med bakgrunn i vedtatt mandat og alle som velges har erfaring fra UNN enten som pasient eller pårørende. BU tar gjennomgangen til orientering side 19

22 Direktøren deltok på telefon og rettet en takk til de av dagens medlemmer som ikke har ønsket gjenvalg, og til utvalget forøvrig. Brukerutvalget har en sentral plass i UNN og det finnes eksempler på at flere saker har tatt en annen retning som følge av innspill fra utvalget. BU-11/12: BU-12/12: BU-13/12: BU-14/12: Orientering om Vardesentret v/hilde Nordhus Vardesentret er et ikke-medisinsk senter for kreftrammede og pårørende og er et samarbeid mellom Kreftforeningen og UNN. Sentret er lokalisert til A-9 Sentret driftes av Vardevakter (ansatte fra Kreftforeningen), likemenn (ferdigbehandlede kreftpasienter) og frivillige. Det er ca 100 personer innom daglig. De fleste er pasienter som går til poliklinisk behandling. Sentret tilbyr en rekke aktiviteter; så som turgruppe, undervisning og kurs BU tar orienteringen til etterretning og er tilfreds med at dette tilbudet nå er etablert i UNN. Åpning av Møteplassen Leif Hovden, på vegne av direktøren, og Cathrin Carlyle stod for åpningen av Møteplassen i foajeen ved UNN Tromsø. Dette er et kontor som skal driftes av brukerorganisasjonene og være et sted hvor pasienter og pårørende kan få informasjon om organisasjonene samt treffe likemenn. De som skal bemanne kontoret må gjennomgå opplæring. Organisasjonene jobber nå med detaljene rundt driften. Orientering om samhandlingsreformen v/kees Jan Verhage Status så langt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft er at antallet utskrivningsklare pasienter innenfor somatisk område viser en nedgang på 40 %, mens det innenfor psykiatrisk område er en økning på 50 %. Videre er det pr.april registrert totalt 70 avvik mot totalt 90 i hele De fleste avvikene er i forhold til kommunikasjon/samhandling internt på UNN og mellom UNN og kommunene. Det jobbes nå med å ferdigstille de siste tjenesteavtalene slik at den formelle godkjenningen i kommunene og i UNN kan gjøres i løpet av juni. Den nasjonale fristen er BU tar orienteringen til etterretning og ber om en ny oppdatering i løpet av høsten. Helseekspressen, orientering om status v/marit Gonsholt Anbudsrunden er avsluttet og det er inngått kontrakt med Stein Sørensen om etablering av helseekspress på strekningen Narvik Tromsø Narvik fra BU tar orienteringen til etterretning og er tilfreds med at dette tilbudet kommer i stand fra side 20

23 BU-15/12: BU-16/12: BU-17/12: BU-18/12: BU-19/12: Retningslinjer for pasienttransport v/marit Gonsholt Det er Pasientrettighetslovens 2.6 som er grunnlaget for all pasienttransport. Det er en medisinsk beslutning som ligger til grunn for hvilken transport pasientene gis og om de trenger ledsager. Pasientkontoret handler på bestilling fra medisinsk personell og pasientreiser kan ikke uttale seg om enkeltsaker. BU tar orienteringen til etterretning Orientering om PING v/cathrin Carlyle Pga dårlig tid utgår saken og settes i stedet opp til neste mote. Referatsaker Referatene fra Regionalt Brukerutvalg etterlyses. De fremlegges i neste møte. BU tar referatsakene a) e) til etterretning Rapporter fra prosjekt/arbeidsgrupper BU fikk en kort orientering i følgende saker: - OSO v/jon Arne Østvik - KSU, nye avtaler med kommunene v/torstein Møller og Randi Nilsen - KSU, individuell plan v/asbjørn Larsen (gruppen oppløst ) - A-fløya/nytt pasienthotell v/cathrin Carlyle - Klinisk etikk-komitee v/greta Altermark - Kvalitetsutvalget v/cathrin Carlyle og Tor Ingebrigtsen (på tlf) Eventuelt a) Sommerstengt fødeavdeling i Harstad Manglende legerekruttering og strengere kvalitetskrav fra Helsetilsynet har medført at fødeavdelingen i Harstad stenger 4 uker i sommer. b) Avtaler med kommunene Spørsmål om unge demente omhandles i noen av avtalene. Leif Hovden sjekker det med NST c) Evalueringskriterier i anbudskonkurranser Svar på henvendelse til Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) er mottatt og ble referert i møtet. Svaret sendes i sin helhet til BU til orientering d) Støtte til forskningsprosjekt; evaluering av samhandlingsreformen basert på individdata Prosjektet v/olav Helge Førde har rettet en henvendelse og bedt om Brukerutvalgets støtte. Erklæringen skal vedlegges søknad om økonomisk støtte. BU er positiv til et slikt prosjekt og BU ber Cathrin Carlyle utarbeide en støtteerklæring som sendes til forskingsprosjektet side 21

24 e) Innleggelse av eldre pasienter Eldre pasienter som opplever brått funksjonstap skal ifølge samhandlingsreformen innlegges i sykehus. Det er ønskelig at dette fremheves for helsetjenesten. I møtet opplyses at dette er tatt inn på generelt grunnlag i de allerede vedtatte tjenesteavtalene. f) Nummerering av saker i BU og AU For å hindre forveksling av sakene merkes de heretter med BU og AU foran saksnummeret i referatene. Kopi til: - Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN - Styret UNN HF - Helse Nord v/arnborg Ramsvik, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø - Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø - Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ - Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest - Klinisk etikkomite v/finn Sørensen, Administrasjonen, boks 100, UNN - Fysikalsk medisin og rehabilitering v/geir Nilsen, boks 1, UNN - Lærings- og mestringssenteret, UNN, postboks 1 - Styret ved UNN HF - som orienteringssak side 22

25 Hei Det gjelder sak 12/12 Åpning av Møteplassen Så vidt jeg har forstått Cathrin Carlyle så var det ikke noen åpning av dette kontoret, men en overlevering av lokalet fra Unn til Brukerutvalget. Derfor var heller ikke brukerne av kontoret (brukerorganisasjonene) invitert. Åpningen skal skje ved en senere anledning. Dog slik at organisasjonene kan ta lokalet i bruk når en del forhold er avklart Jeg ber om at dette rettes opp Vennlig hilsen Torstein Møller side 23

26 Page 1 of 2 Fra: Bikuben Dato: :49:52 Til: 'Asbjørn Larsen'; Småback Anne-Jorun; Greta Altermark; 'Barbro Marthinsen'; Cathrin Caryle; Hovden Leif; 'Illguth Britt Sofie'; 'Karin Næsvold'; 'Møller Torstein'; 'Randi Nilsen'; 'Østvik Jon Arne' Kopi: Nilsen Geir; Nøren Tone; 'Pasient- og brukerombudet i Finnmark'; 'Pasient- og brukerombudet i Nordland'; 'Pasient- og brukerombudet i Troms'; RHF-Postmottak; Sørensen Finn; Ann Kirsti Brustad; 'FfO nordland' Tittel: SV: Justert referat - Brukerutvalget UNN HF Jeg støtter Asbjørn i denne saken. For FFO og organisasjonene er dette viktige prinsipper skulle jeg tro. Jeg med flere medlemmer av UNN BU har også tidligere kommentert saken. Var dessverre ikke selv tilstede på BU møtet, men antar at saken ble tatt opp der. FFO Harstad har enstemmig vedtatt å sende dette frem som en sak til årsmøte i FFO Troms. Dette møtet avholdes i mai. Stig Moe Brukerrepresentant FFO Nordland Mvh Stig Moe daglig leder Bikuben, Regionalt brukerstyrt senter Postboks 34, 9476 Borkenes Telefon / Faks Headerbiku liten Fra: Asbjørn Larsen Sendt: 25. april :58 Til: 'Småback Anne-Jorun'; 'Greta Altermark'; 'Barbro Marthinsen'; 'Cathrin Caryle'; 'Hovden Leif'; 'Illguth Britt Sofie'; 'Karin Næsvold'; 'Møller Torstein'; 'Randi Nilsen'; 'Stig Moe'; 'Østvik Jon Arne' Kopi: 'Nilsen Geir'; 'Nøren Tone'; 'Pasient- og brukerombudet i Finnmark'; 'Pasient- og brukerombudet i Nordland'; 'Pasient- og brukerombudet i Troms'; 'RHF-Postmottak'; 'Sørensen Finn' Emne: SV: Justert referat - Brukerutvalget UNN HF Hei Bør det ikke stå i referatet at flere brukerorganisasjoner er kritiske til at UNN plukker ut brukere til brukerrådet som ikke er medlem av en organisasjon, og dermed stort sett bare kan utale seg på egne vegne? Dette i motsetning til de som kommer fra en organisasjon som dermed til enhver tid er oppdatert og kan utale seg i større grad på vegne av en stor pasientgruppe?? Asbjørn Larsen Tromsø Vær grønn skriv ikke ut denne e posten unødig mhtml:file://p:\karin\rbu\rbu-møte - saker til behandling\sak Referatsake side 24

27 Page 2 of 2 Fra: Småback Anne-Jorun Sendt: 24. april :24 Til: Greta Altermark; Barbro Marthinsen; Cathrin Caryle; Hovden Leif; Illguth Britt Sofie; Karin Næsvold Larsen Asbjørn Møller Torstein Randi Nilsen Stig Moe Østvik Jon Arne Kopi: Nilsen Geir; Nøren Tone; Pasient- og brukerombudet i Finnmark Pasient- og brukerombudet i Nordland Pasient- og brukerombudet i Troms RHF-Postmottak; Sørensen Finn Emne: Justert referat - Brukerutvalget UNN HF Hei! Viser til tidligere utsendte referat og ber om at dette makuleres. Vedlagt følger nytt referat fra møte i Brukerutvalget UNN HF med justert ordlyd i sak BU-12/12. Mvh Anne-Jorun A. Småback sekretær, Brukerutvalget UNN HF Tlf ======= E-posten er gjennnomsøkt med Spyware Doctor Det er ikke funnet noen virus eller spionprogrammer. ( Guard: , Virus-/spionprogramdatabase: ) ======= ======= E-posten er gjennnomsøkt med Spyware Doctor Det er ikke funnet noen virus eller spionprogrammer. ( Guard: , Virus-/spionprogramdatabase: ) ======= mhtml:file://p:\karin\rbu\rbu-møte - saker til behandling\sak Referatsake side 25

28 NASJONAL NETTVERKSKONFERANSE REVMATOLOGISK REHABILITERING Nettverk og samhandling for bedre rehabilitering MERÅKER SANITETSFORENINGS KURBAD og RADISSON BLU HOTELL Trondheim airport september 2012 Kjære kollega! For tredje gang ønsker vi alle hjertelig velkommen til å delta på høstens viktigste arena innen revmatologi og rehabilitering. I år treffes vi på midten av vårt langstrakte land, nærmere bestemt i vakre Meråker og Værnesregionen. Her finner du storslagen natur, og kan møte på OL-mestre og VM-konger hvor enn du ferdes. Meråker er stolte av å presentere seg som en idrettsbygd, og vil også settes på kartet når det gjelder helse. Vår årlige samling har vokst fra år til år og spesielt årvåkne sjeler vil se at vi nå har byttet ut betegnelsen Nettverksmøte med Nettverkskonferanse. Imidlertid står målet om å være en møteplass fortsatt i sentrum. Nettverkskonferansen skal fortsatt være et sted der du treffer kollegaer som er opptatt av akkurat det samme som deg! Tittel på årets konferanse er: Nettverk og samhandling for bedre rehabilitering. Samhandlingsreformen er trått i kraft og naturlig nok står samhandling sentralt. Videre vil faglig oppdatering og formidling av evidensgrunnlaget for revmatologisk rehabilitering alltid ha en selvsagt plass på agendaen. Temaer som i år vil belyses spesielt er; læringsog mestringstilbud, fysisk aktivitet og artrose. Videre vil vi også få smakebiter av mindfulness og motiverende intervju, og dere vil stifte bedre bekjentskap med de nasjonale kompetansetjenester innen feltet. Nettverksmøtet skal være en arena for motivasjon og inpspirasjon, og i år skal vi la oss motivere og inspirere av både en VM- og OL-medaljevinner og en helt spesiell polfarer. Nasjonalt nettverk revmatologisk rehabilitering har som mål å bidra til god kvalitet på det revmatologiske rehabiliteringstilbudet uavhengig av hvor man befinner seg i landet. Nettverkskonferansen er nettverkets viktigste middel for å: Utvikle felles faglige anbefalinger for rehabilitering innen revmatologi. Øke brukerinnflytelse på det faglige tilbudet. Stimulere til implementering av kunnskapsbasert praksis. Øke forskningsaktiviteten og gi pasienter og klinikere mulighet til å påvirke forskningsagendaen. Vi håper årets nettverkskonferanse også i år blir et sted for gode ideer, inspirasjon og fremtidig samarbeid! Meld deg på i dag, dette vil du ikke gå glipp av! side 26

29 Mandag 17. september Radisson SAS Blu hotell, Trondheim Airport (Frem til 14.30) Møteleder: Åse Skarbø Registrering, lunsj og REHABILITERINGSTORG Velkommen Daglig leder Steinar Volden, Meråker kurbad. Fagnettverkets visjon og misjon. Professor Kåre Birger Hagen, enhetsleder, NRRK Helhetlig rehabilitering for personer med revmatisk sykdom. Bakgrunn, utfordringer og muligheter i samhandlingsreformen Fritt rehabiliteringsvalg. Mona Larsen, Leder interessepolitisk utvalg NRF Riksrevisjonens rapport om rehabiliteringsfeltets tilstand. Ingvild Gulbrandsen, seniorrådgiver i Riksrevisjonen Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innen revmatologisk rehabilitering. Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Hvilke implikasjoner har Samhandlingsreformen for rehabiliteringstilbudet til personer med revmatiske sykdommer i Helse Midt. Hvilke føringer er gitt til de regionale vurderingsenhetene? Reidar Tessem, Seniorrådgiver i Helse Midt Behandlingsforløp for tidlig artritt ved St.Olav. Erik Rødevand, Leder i Norsk revmatologisk forening, overlege St.Olav PAUSE og REHABILITERINGSTORG Samhandlingsreformen er gjeldende fra og med 1.januar Fokus i reformen er bl.a. på samhandling, forebygging og tidlig intervensjon. I denne sesjonen vil vi få økt kunnskap om dagens revmatologiske rehabilitering reflektert i lys av samhandlingsreformen. Har du noe du har lyst til å vise frem, eller informere andre om? Rehabiliteringstorget skal være en samhandlingsarena, der hovedmålet er at vi skal bli bedre kjent med hva som skjer av stort og smått innen rehabilitering og revmatologi i Norge. Plakater, stands, gjettekonkurranser. Her skal mangfoldet være stort og terskelen lav. Har du/dere noe å formidle så spesifiser dette i påmeldingsskjemaet eller i en egen e-post Busstur til Meråker med faglig påfyll. Alle busser går til Meråker, men du kan velge hvilket faglig påfyll du vil ha underveis: Mindfulness eller Inkluderende arbeidsliv Meråkersesjon. (Gruppen deles i to hvorav halvparten får omvisning på Meråker kurbad først og forelesninger etterpå, og vise versa) 15.30: Meråker sanitetsforenings kurbad, regionalt rehabiliteringssenter? Samarbeidsprosjekt med kommunene i Værnesregionen. Kari Anita Furunes, MSc ysioterapeut/rehabiliteringsleder, Meråker Sanitetsforenings kurbad : Det er i motbakke det går oppover. Frode Estil. Frode Estil er en av verdens mestvinnende langrennsløpere. 13 OL og VM-medaljer ble det før han avsluttet toppsatsingen. Han bor og jobber i Meråker og i foredraget snakker han om viktigheten av motivasjon og målsetning; overførbart til store og små utfordringer i alles liv!? Pause 17.00: Omvisning på Meråker kurbad ( Inklusiv mulighet for avspenning/avslapping for de som trenger det ) Nettverksmiddag ( i Meråker ). Busstur tilbake til hotellet etter middagen. side 27

30 Tirsdag 18. september Radisson SAS Blu hotell, Trondheim Airport. Møteleder: Dagfinn Dahle Til sydpolen. Ingen bragd. Marit Figenschou. På slutten av 90-tallet opplevde Marit Figenschou at livet ble snudd opp ned. Fra å ha hatt sentrale lederstillinger i næringslivet var fallet dypt ned til en tilværelse som syk og ufør. Men Marit valgte å sette seg nye høye mål- og hun nådde dem alle: I perioden besteg hun fem av syv Seven Summits, og i desember 2010 nådde hun Sydpolen. I foredraget reflekterer hun over at det kanskje ikke er fjelltoppene som har vært hennes største bragd, men at det er mange hverdagslige prestasjoner og valg som har krevd langt større mot og innsats. Hun forteller hvordan hun har blitt organisasjonssjef i eget liv, og hvordan bli venn med dianosene i stedet for å kjempe mot dem Nasjonale behandlings- og kompetansetjenester. Hvordan kan de brukes? Nasjonal Rehabiliteringsenhet (NRRE) Enhetsleder Turid Dager. Nasjonalt Kompetansesenter for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR). Koordinator Mona Røysland. Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Ingvild Kjeken/ Kåre Birger Hagen. Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Koksvik, forskningssykepleier PAUSE med mulighet for utsjekking IDÈtorg. Idètorget er nettverkets arena for prosjektutvikling og samarbeid.idètorget arrangeres etter open space metoden. Dette innebærer at den enkelte deltaker, ved ankomst på Idètorget har mulighet til å melde inn et tema eller spørsmål som utgangspunkt for et gruppearbeid. Kanskje kan gruppearbeidet bli en startplan for et fremtidig samarbeidsprosjekt? Referat fra idetorget 2011 finner du under Nettverk på Oppsummering av IDÈtorg i plenum Lunsj Erfaringer med Motiverende intervju som metode i praksis. Elin Andresen, ergoterapeut, Revmatismesykehuset på Lillehammer Parallellsesjoner. Forskning og fagutvikling. Parallellsesjon A: Parallellsesjon B: Parallellsesjon C: Effekt av læring og mestringstilbud. Sesjonsleder: Berit Bjørke Et lærings- og mestringsopphold, hvilken forskjell gjør det i min hverdag? Ved brukerrepresentant. Poliklinisk pasientopplæring for personer med inflammatorisk leddsykdom - virker det? Kjersti Grønning, MSc sykepleier/ stipendiat, Høgskolen i Sør- Trøndeag og St.Olavs hospital HF. Effekt av en ukes lærings og mestringsopphold for personer med fibromyalgi. Bente Hamnes, MSc sykepleier/stipendiat, Revmatismesykehuset på Lillehammer. Fysisk aktivitet. Sesjonsleder: Anna Apelman La meg være fysisk aktiv og jeg kan jobbe Marte Stieng, bruker og arbeidstaker og Per Johan Bilkeng, arbeidsgiver. Utvikling av en retningslinje for trening ved polymyositt og dermatomyositt, et flerregionalt samarbeidsprosjekt. Ragnhild Walle-Hansen, fagansvarlig fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet. Måleinstrumenter for evaluering av fysisk form. (FYSIOprim-prosjektet). Hanne Dagfinrud, Phd fysioterapeut/ seniorforsker, NRRK Hva er god behandlingskvalitet for artrose? Sesjonsleder: Kåre Birger Hagen Hva er god behandlingskvalitet for meg som bruker? Randi Winje Rørstad Hva er god behandlingskvalitet for meg som forsker? Nina Østerås, Phd fysioterapeut, forsker, NRRK Hvordan er egentlig kvaliteten av artrosebehandling i Norge? Gudmund Grønhaug, MSc fysioterapeut, NRRK Vel hjem! side 28

31 Informasjon og PÅMELDING Planleggingsgruppa har også i år bestått av Dagfinn Dahle (Haugesund Sanitetsforenings revmatisme-sykehus as) Trine B Svingen (Meråker kurbad), Åse Skarbø (Revmatismesykehuset Lillehammer as) Anna Apelman (Bakke senter for mestring og rehabilitering) Berit Bjørke (Universitetssykehuset Nord Norge/Helse Nord) Jon Hagfors (Norsk revmatikerforbund) Kåre Birger Hagen og Mari Klokkerud (Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter) Påmelding Påmeldingsskjema finner du på eller du kan fylle ut vedlagte skjema og sende til: Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK), Diakonhjemmet sykehus, Pb 23, Vinderen, 0319 Oslo, eventuelt skannet på e-post: For spørsmål ring: / eller send e-post til Inkludert i deltakeravgiften er: Deltakelse på Nettverkskonferansen i to dager med god bevertning Nettverksmiddag i Meråker Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere. Siste frist for påmelding er 17. august ( lavere pris ved påmelding før 15.juni ) ( pris før / etter 15.juni ) ( sett X ) Deltakelse konferanse uten overnatting ( 3000,- / 3200,- ) Deltakelse med overnatting ( ) i enkeltrom ( 3800,- / 4000,- ) Deltakelse med overnatting ( ) i dobbeltrom ( 3400,- / 3600,- ) Jeg vil dele rom med ( navn ) NB! Begge må fylle ut påmeldingsskjema Jeg ønsker en ekstra overnatting ( ) Allergi eller spesiell diett Jeg ønsker ikke å delta på nettverksmiddagen Vi ønsker å presentere noe på rehabiliteringstorget ( foreløpig arbeidstittel ) Jeg ønsker å delta på parallellsesjon: A B C Navn: Tittel / profesjon: Arbeidssted: Fakturaadresse (koststed/referanse): Telefon: E-post: side 29

32 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-30/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr Eventuelt side 30

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 16.3.2012 Styresak 43-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 22.2.2012 Styresak 25-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Tirsdag 16.9.2014 kl. 12.00 16.00 Møtested: Grand hotel (lunsj sammen med styret på Grand hotel Tromsø, påfølgende møte frem til kl 14.00 sammen med styret.

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 21.01.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-77/012 Bodø, 24.10.2012 Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Kopi av protokollen var

Detaljer

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-69/012 Bodø, 20.9.2012 Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Se

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø. Presseprotokoll Vår ref. 2011/308-42/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 1.6.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl. 8.30 Møtested: Radisson

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSMELDING 2012 1 ÅRSMELDING 2012 Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Torsdag 16. juni 2011 kl 10.30 14.55 Møtested: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt- Sofie

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon:

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon: Protokoll Vår ref.: 2017/8 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 16.3.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 16. mars 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Neste møte:

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2017/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 11.5.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. mai 2017 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.8.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested:

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø, 10.11.2017 Styresak 133-2017/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Se vedlagt kopi. Protokoll

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-78/012 Bodø, 24.10.2013 Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Detaljer

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Årsrapport 2009 Brukerutvalget UNN HF Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Utvalgets sammensetning og aktivitet Brukerutvalg UNN HF ble oppnevnt av styret 17.12.07 etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 92-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200900005-73 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 22.

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 18. september 2008 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 80-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 23.

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN)

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) Møtedato: Onsdag 17.6.2015 kl. 09.00 14.30 Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Forfall: Fra adm.: Medlemmer: Cathrin Carlyle,

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.10.2009 200800072-89 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adressatene PROTOKOLL

Detaljer

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-100/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Narvik, 23.11.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 23. november 2011 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11 Dato: 14.10.2011 Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser,

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 8.6.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 8. juni 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 19.10.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 19. oktober 2016 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Werner Johansen. Åse Almås Johansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Werner Johansen. Åse Almås Johansen Protokoll Vår ref.: 2013/308-29/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 12.6.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. juni 2014 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF 20. mars 2014: Innholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Sammensetting... 3 2.1 Faste medlemmer:... 3 2.2 Vararepresentanter... 4 2.3 Fra administrasjonen:...

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter

Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter Medlemmer og varamedlemmer i Regionalt Brukerutvalg Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-14/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 12.05.2010 Møte i Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

styremedlem forlot styremøtet kl , etter behandling av styresak /4 observatør fra Regionalt brukerutvalg

styremedlem forlot styremøtet kl , etter behandling av styresak /4 observatør fra Regionalt brukerutvalg Presseprotokoll Vår ref.: 2012/338-27/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.3.2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 21. mars 2013 kl. 13.00 Møtested: Rica Diplomat

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 14.6.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. juni 2017 - kl. 8.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012 Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: 2011/308-30/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.4.2012 Styresak 47-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012 Protokoll styremøte 29. mars

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-108/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 14.12.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.02.2010 200800072-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PROTOKOLL FRA

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen Presseprotokoll Vår ref.: 2013/298-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.8.2014 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. august 2014 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Presseprotokoll Vår ref. 2011/308-9/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.2.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 13. februar 2012 kl. 08.00 Møtested: Soria

Detaljer

Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 8. februar 2012 Kl.: 9.30 til ca. 14.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler, Bodø Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF medlemmer

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017 Møtedato: 22. februar 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-11/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 10.2.2017 Styresak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017 Vedlagt oversendes

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-71/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Trondheim, 27.9.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.9.2005 200400457-83 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13:

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13: MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars 2016 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tid : 13:00 16.15 Møterom/sted: Store Møterom

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. DESEMBER 2008

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. DESEMBER 2008 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.12.2008 200800016-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-22/012 Bodø, 20.3.2014 Styresak 42-2014/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 Kopi av protokollen var ettersendt.

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Presseprotokoll Vår ref.: 2016/32-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 18./19.5.2016 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 18. mai 2016 - kl. 19.30 19. mai 2016

Detaljer

Kari B. Sandnes styremedlem forlot kl (etter styresak /1 Orienteringssaker, første strekpunkt)

Kari B. Sandnes styremedlem forlot kl (etter styresak /1 Orienteringssaker, første strekpunkt) Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-62/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Hammerfest, 29.8.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 29. august 2012 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 20.1.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 20. januar 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: 2010/916-95/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 11.11.2011 Styresak 130-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 2010/916-17/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 11.2.2011 Styresak 23-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer