Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer"

Transkript

1 Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 11. mai 2012 Kl.: ca. kl Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø

2

3 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-26/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 11. mai 2012: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Side mars 2012 Sak Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalget Side 9 Sak Oppnevning av RBU-representanter til råd og utvalg Side 10 Sak Orienteringssaker Side Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte Side 14 styresaker Sak Referatsaker Side Brev av 2. april2012 fra LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 2. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. april 2012 med vedlagt forslag om endring i sak 12/12 av Torstein Møller og innspill fra Asbjørn Larsen og Stig Moe ad. sak om oppnevning av nytt brukerutvalg i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3. Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 17. og 18. september 2012 i Trondheim Sak Eventuelt Side 30 Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 1

4 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-27/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 21. mars 2012 Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 21. mars 2012 Møtetype: Møte i Regionalt Brukerutvalg Møtedato: 21. mars 2012 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø Neste møte: 20. april 2012 møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg 13. juni 2012 møte i Regionalt Brukerutvalg Tilstede Navn: Tittel: Organisasjon: Mildrid Pedersen leder FFO Ragnar Moan nestleder RIO Nord Nina Danielsen varamedlem møter for Ragnvald Mortensen FFO Arnfinn Hansen varamedlem møter for Iren-Marie Owe Soleng FFO Else Marie Nyby medlem FFO Bjørg Molander varamedlem møter for Arnfinn Sarilla FFO Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene Marit Østlund Hansen medlem Fylkeseldrerådene Torstein Møller varamedlem møter for Randi Nesje SAFO Randi Persson varamedlem møter for Gerd Harr Jansen Kreftforeningen Karin Paulke administrasjonsleder Helse Nord RHF Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF Arnborg Ramsvik Rådgiver Helse Nord RHF Forfall Navn: Tittel: Organisasjon: Ragnvald Mortensen medlem FFO Iren-Marie Owe Soleng medlem FFO Gerd Harr Jansen medlem Kreftforeningen Arnfinn Sarilla medlem FFO Randi Nesje medlem SAFO side 2

5 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 8. februar 2012 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg 1. mars 2012 Sak Årlig melding 2011 Sak Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan Sak Fagrådstruktur i Helse Nord Sak Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet sammendrag av rapporten fra SINTEF, oppfølging av sak Sak Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje I trygge hender kandidater til arbeidsgruppe for brukermedvirkning Sak Brukeropplæring videre planlegging, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Sak Brukerkonferanse 2012 program, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Sak Budsjett 2012 Regionalt Brukerutvalg, jf. sak Sak Orienteringssaker 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Sak Referatsaker 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg 2. Møteplan 2012 Regionalt Brukerutvalg 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord- Norge HF, den 9. februar Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF, den 16. februar Brev fra Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. februar 2012 ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 6. Årsrapport 2011 Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. Referat fra møte i Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF, den 22. februar Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF, den 8. mars Referat fra møtet i Brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 9. mars 2012 Sak Eventuelt Brev av 20. mars 2012 fra FFO Nordland ad. Jakten på engasjerte pasienter side 3

6 Innkallingen og sakslisten godkjennes. Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regional Brukerutvalg 8. februar 2012 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionale Brukerutvalget, den 8. februar 2012 godkjennes. Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg 1. mars 2012 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg, den 1. mars 2012 godkjennes. Sak Årlig melding Regionalt brukerutvalg er tilfreds med at Helse Nord opprettholder sin desentrale profil med sikring av viktige tilbud nært der folk bor på områder med store volum/når det haster, samtidig som befolkningen får spesialiserte tjenester, når det er behov for det. 2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at ventetidene for planlagt behandling på flere områder oppleves som for lange, ikke minst for pasienter som har behov for helsetjenester, men ikke blir vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Korte ventetider er viktig for pasientenes trygghet. Regionalt Brukerutvalg vil understreke behovet for at alle sykehus brukes optimalt for å gi folk tilbud om behandling raskt. 3. Fristbruddene, ikke minst innen psykisk helsevern for barn og unge, er for mange. Regionalt Brukerutvalg vil understreke at her må det gjennomføres en kraftinnsats på de områder dette gjelder. Regionalt Brukerutvalg vil sterkt understreke ansvaret sykehusene har for å opplyse pasientene om deres rettigheter til Fritt sykehusvalg og ved fristbrudd. 4. Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at fristbruddene innen tverrfaglig rusbehandling er nesten borte. 5. Mange pasienter i Helse Nord får behandling i flere sykehus i samme sykdomsforløp. Dette er bra for å få tilgang til spesialisert kompetanse, samtidig som det øker kommunikasjons- og samhandlingsutfordringene. Regionalt Brukerutvalg vil understreke behovet for godt planlagt pasientforløp på tvers av sykehusgrenser. side 4

7 6. Regionalt brukerutvalg er generelt tilfreds med at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet har fått økt oppmerksomhet i 2011 og vil understreke behovet for ytterligere innsats på dette feltet. 7. Regionalt Brukerutvalg er glad for at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og ressursinnsats til nye faglige utfordringer. 8. Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at Helse Nord i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2011 og anser årlig melding som et godt uttrykk for virksomheten i Regionalt Brukerutvalg har merket seg at Nordlandssykehuset HF har innført epikrise ved utskrivning og ber om at Helse Nord tilstreber at øvrige helseforetak innfører samme ordning. Sak Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan RBU vil understreke at pasienter i psykisk helsevern skal behandles med respekt og verdighet og at bruk av tvang, som et inngrep i den enkeltes integritet, må reduseres til det nivå hvor både den enkelte og samfunnets behov ivaretas. 2. RBU vil understreke nødvendigheten av at nødvendig kompetanse er til stede i alle ledd av pasientbehandlingen slik at grunnlaget for ivaretakelse av menneskets verdighet og gode behandlingssituasjoner styrkes. 3. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord og tiltaksplan 2012 til 2015, må legges til grunn for det videre arbeid og prioriteres i helseforetakene. 4. Gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar brukernes og pårørendes medvirkning, og i samarbeid med kommunene. 5. Det bes om at adm. direktør legger frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første gang i februar Sak Fagrådstruktur i Helse Nord 1. Regionalt Brukerutvalg gir sin tilslutning til endring av fagrådstrukturen i Helse Nord som fremlagt. 2. Regional Brukerutvalg vil utnevne representanter til de ulike fagrådene på invitasjon. side 5

8 Sak Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet sammendrag av rapporten fra SINTEF, oppfølging av sak Regionalt brukerutvalg tar evalueringsrapporten av ordningen med behandlingsreiser til utlandet til orientering. 2. Regionalt brukerutvalget peker på viktigheten av at tilbudet om behandlingsreiser til utlandet opprettholdes. 3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord ber om å få lagt frem en oversikt over den geografiske fordelingen av de som bruker tilbudet. Sak Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje I trygge hender kandidater til arbeidsgruppe for brukermedvirkning Mildrid Pedersen og Torstein Møller foreslås som kandidat fra det Regionale Brukerutvalget i Helse Nord RHF til arbeidsgruppen for brukermedvirkning i den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Sak Brukeropplæring videre planlegging, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Regionalt Brukerutvalg godkjenner program for brukeropplæringen, slik det ble lagt frem i møtet. Sak Brukerkonferanse 2012 program, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Regionalt Brukerutvalg godkjenner program for brukerkonferansen 2012, slik det ble lagt frem i møtet. side 6

9 Sak Budsjett 2012 Regionalt Brukerutvalg, jf. sak Regionalt Brukerutvalg tar regnskap 2011 for prosjekt 203 Brukerutvalg i fagavdelingens budsjett til orientering. 2. Regionalt Brukerutvalg vedtar det framlagte budsjettforslaget. Sak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig - Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012: Informasjon om nye styremedlemmer (Jan Sahl og Kristina Torbergsen) og saker som ble behandlet, blant annet Oppdragsdokument Arbeidsmøte i styringsgruppen for samhandlingsreformen, den 16. februar 2012: Informasjon om viktige saker - Konferanse Lederplattform i helseforetakene, den 27. februar 2012: Informasjon om arbeidet med å etablere en felles lederplattform i alle sykehusene. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF var representert som eneste RBU. - Styremøte i Helse Nord RHF, den 5. mars 2012: Informasjon om saker som ble behandlet, blant annet revidert fastlegeforskrift og godtgjørelse til brukerutvalgene m. m. - Konferanse La oss få det til å virke, 8. og 9. mars 2012: Informasjon. For mer informasjon se Konferansen La oss få det til å virke Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig - Konferanse La oss få det til å virke, den 8. og 9. mars 2012: Informasjon fra gruppearbeid, presentasjoner m. m. - Fagråd habilitering/rehabilitering innkalling til møte: Saken sjekkes ut av administrasjonen i Helse Nord RHF. 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 21. mars 2012 ad. brystrekonstruksjon og prioritering av pasientgrupper: Videre håndtering i det Regionale Brukerutvalget. 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Framlagte saker tas til orientering. side 7

10 Sak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg 2. Møteplan 2012 Regionalt Brukerutvalg 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 9. februar Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF, den 16. februar Brev fra Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. februar 2012 ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 6. Årsrapport 2011 Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. Referat fra møte i Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF, den 22. februar Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF, den 8. mars Referat fra møtet i Brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 9. mars 2012 Framlagte saker tas til orientering. Sak Eventuelt Lederen i det Regionale Brukerutvalget, Mildrid Pedersen orienterte om brev av 20. mars 2012 fra FFO Nordland ad. jakten på engasjerte pasienter. 1. Brevet tas til orientering. 2. Regionalt Brukerutvalg viser til departementets styringsdokumenter, der det slås fast at medlemmer i brukerutvalgene i helseforetakene skal settes sammen etter forslag fra brukerorganisasjoner og fylkeskommunale eldreråd. 3. Sammensetningen av brukerutvalget på Universitetssykehuset Nord-Norge HF med hensyn til representasjon fra hele regionen tas i forbindelse med oppnevning av brukerutvalgene Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 21. mars 2012 godkjennes. Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 8

11 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, Dato: Sak nr Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalget Innledning/bakgrunn Etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg (RBU) skal det også oppnevnes nytt arbeidsutvalg (AU). AU har de to siste periodene bestått av leder, nestleder og ett medlem fra RBU. I tidligere sak til RBU ble det vedtatt at det også skulle oppnevnes en vararepresentant til AU. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i perioden : A. Medlemmer: 1. NN 2. NN 3. NN B. Varamedlem: NN Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 9

12 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol/Karin Paulke, Dato: Sak nr Oppnevning av RBU-representanter til råd og utvalg Innledning/bakgrunn Representanter oppnevnt av Regionalt brukerutvalg (RBU) deltar i mange forskjellige råd og utvalg. De fleste representanter oppnevnes blant RBU-medlemmer, og siden det nå er valgt nytt RBU, må også flere oppnevninger gjøres på nytt. Noen oppnevninger er tidsbegrenset. I denne saken gjøres en gjennomgang av de råd og utvalg, der RBU må reoppnevne nåværende representant eller velge ny representant. Listen er ikke uttømmende, og det vil bli oppnevninger til forskjellige råd og utvalg også i tiden fremover. Aktuelle råd og utvalg I årsmeldingen for 2011 har Regionalt brukerutvalg laget en oversikt over de råd og utvalg som en er representert i. Dette gjelder følgende: Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) RBU-leder Mildrid Pedersen er oppnevnt uten tidsfrist, med Aud Fyhn som vara. Fagnettverket har gitt tilbakemelding på at det ikke er hensiktsmessig med vararepresentant i et slikt utvalg. Dette begrunnes med at brukerrepresentanten er en del av nettverket og må være med i "hele løpet". Det anses for å være uten verdi at en vararepresentant kommer på enkelte møter. Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF RBU-leder Mildrid Pedersen er oppnevnt uten tidsfrist. Denne arbeidsgruppen jobber prosjektbasert. Brukerpanelet Pasientreiser Arnfinn Sarilla er oppnevnt som representant for to år med RBU-leder Mildrid Pedersen som vara. Her vil det bli nyoppnevning om en stund med nye representanter fra to andre RHF. Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering Arnfinn Hanssen er oppnevnt til denne arbeidsgruppen. Oppdraget er tidsfestet, men han har ikke fått blitt med i arbeidet som avtalt, jf. sak /2 Orienteringssaker, andre strekpunkt. Oppfølging av oppgaver som omhandler psykisk helsevern i Oppdragsdokumentet 2011 Tidligere nestleder i RBU Ragnar Moan var oppnevnt som kontaktperson. Regionalt fagnettverk for CFS / ME Dette nettverket har ikke kommet i gang. side 10

13 Fagråd for gynekologi og fødselshjelp Marit Østlund Hansen har vært oppnevnt til dette fagrådet. Hun ønsker ikke å fortsette. Styringsgruppen for strategisk kompetanseplan, fase 2 RBU-leder Mildrid Pedersen ble midlertidig oppnevnt og skal delta i første møte, den 7. mai Oppnevning må enten bekreftes formelt, eller ny representant velges. Representasjon problemstilling Representasjon fra brukerne inn i slike faglige sammenhenger har flere funksjoner. Ideelt sett skal representativitet på vegne av en organisasjon eller gruppe kombineres med kompetanse på det aktuelle området. Dette er noen ganger vanskelig å oppnå. Etter administrasjonens vurdering bør Regionalt brukerutvalg ha dette særlig i mente, når en skal vurdere hvilke personer en setter inn i ulike sammenhenger. Merverdi til arbeidet gis først og fremst ved å bringe inn de erfaringer og den kunnskap som pasienter på det aktuelle felt sitter med. Konklusjon Medlemmer i Regionalt brukerutvalg bes om å vurdere deltakelsen i de forannevnte (og ev. andre) råd og utvalg. Oppnevning av representanter skjer i RBU-møte, den 11. mai Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Følgende representanter oppnevnes: Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) NN Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF NN Brukerpanelet Pasientreiser NN Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering NN Oppfølging av oppgaver som omhandler psykisk helsevern i Oppdragsdokumentet 2011 NN Regionalt fagnettverk for CFS / ME NN Fagråd for gynekologi og fødselshjelp NN side 11

14 Styringsgruppen for strategisk kompetanseplan, fase 2 NN Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 12

15 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-28/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Sak nr Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 13

16 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr /4 Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: Styremøte, den 01JUN2012 i Tromsø Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt onsdag, den 16. mai Vedtakssaker: Arbeidstittel: Internrevisjonsrapport 01/2011: Helse Nord RHF s styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene, oppfølging av styresak Landsverneplan spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Forvaltningsplaner. Rutiner og prosedyrer. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord evaluering, oppfølging av styresak Styreansvarsforsikring i Helse Nord Styrets instruks Virksomhetsrapport nr Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og lukking av avvik, oppfølging av styresak og Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis oppfølging av styresak Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra brukerne i samarbeidsorganer oppfølging av styresak Vridning fra døgn- til dagbehandling analyse/gjennomgang Internrevisjonsrapport 04/12 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord - oppsummering ansv.: HiR HiR HiR HiR/AER HiR/AER HiR JN JN JN JN TS Orienteringssaker: Arbeidstittel: Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring Anskaffelse somatiske sykehustjenester orientering Landsverneplan spesialisthelsetjenesten. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m. ansv.: LV/KP HiR HiR HiR/EAH side 14

17 Styremøte, den 22JUN2012 i Tromsø Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 8. juni Vedtakssaker: Arbeidstittel: tittel Fullmaktsstrukturen i HF-ene, oppfølging av styresak og styresak Rekruttering av lærlinger og gjennomføring av lærlingetiden Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i HF-ene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Budsjett 2013 RHF og foretaksgruppen, plan /premisser og rullering av investeringsplan Plan (4 år) Møteplan for RHF-styret Tertialrapport nr Virksomhetsrapport nr Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg mulighet for tidligere byggestart ansv.: HiR HiR JN HiR JN KP HiR HiR HiR Orienteringssaker: Foreløpig foreligger ingen orienteringssaker til dette styremøtet. side 15

18 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-29/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Sak nr Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev av 2. april2012 fra LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 2. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. april 2012 med vedlagt forslag om endring i sak 12/12 av Torstein Møller og innspill fra Asbjørn Larsen og Stig Moe ad. sak om oppnevning av nytt brukerutvalg i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3. Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 17. og 18. september 2012 i Trondheim Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 4. mai 2012 Lars Vorland Adm. direktør side 16

19 side 17

20 side 18

21 MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: onsdag 18. april 2012 kl Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt Sofie Illguth, Randi Nilsen, Barbro Marthinsen, Jon Arne Østvik, Asbjørn Larsen, Torstein Møller, Greta Altermark, Karin Næsvold Varamedlemmer: Ingrid Aspevik Havnø Forfall: Fra adm.: Vedtak Stig Moe Leif Hovden, Anne-Jorun Småback (sekr.) Godkjenning av innkalling og saksliste Saker meldt under eventuelt Innkalling og saksliste godkjent BU- 9/12: Godkjenning av referat fra møte Korrigering på sak 8/12 e): Fagseminaret ble arrangert av brukerorganisasjonene, LARiNord og LARtjenesten i Tromsø kommune Referatet godkjent med korrigering som fremkom under behandling av saken. BU- 10/12: Direktørens time Leif Hovden gjennomgikk sakene som skal behandles i styret En av sakene er oppnevning av nytt Brukerutvalg. Forslag til innstilling innbefatter 3 nye representanter og 3 nye vararepresentanter. De øvrige foreslås gjenoppnevnt. Forslag til innstilling er gjort med bakgrunn i vedtatt mandat og alle som velges har erfaring fra UNN enten som pasient eller pårørende. BU tar gjennomgangen til orientering side 19

22 Direktøren deltok på telefon og rettet en takk til de av dagens medlemmer som ikke har ønsket gjenvalg, og til utvalget forøvrig. Brukerutvalget har en sentral plass i UNN og det finnes eksempler på at flere saker har tatt en annen retning som følge av innspill fra utvalget. BU-11/12: BU-12/12: BU-13/12: BU-14/12: Orientering om Vardesentret v/hilde Nordhus Vardesentret er et ikke-medisinsk senter for kreftrammede og pårørende og er et samarbeid mellom Kreftforeningen og UNN. Sentret er lokalisert til A-9 Sentret driftes av Vardevakter (ansatte fra Kreftforeningen), likemenn (ferdigbehandlede kreftpasienter) og frivillige. Det er ca 100 personer innom daglig. De fleste er pasienter som går til poliklinisk behandling. Sentret tilbyr en rekke aktiviteter; så som turgruppe, undervisning og kurs BU tar orienteringen til etterretning og er tilfreds med at dette tilbudet nå er etablert i UNN. Åpning av Møteplassen Leif Hovden, på vegne av direktøren, og Cathrin Carlyle stod for åpningen av Møteplassen i foajeen ved UNN Tromsø. Dette er et kontor som skal driftes av brukerorganisasjonene og være et sted hvor pasienter og pårørende kan få informasjon om organisasjonene samt treffe likemenn. De som skal bemanne kontoret må gjennomgå opplæring. Organisasjonene jobber nå med detaljene rundt driften. Orientering om samhandlingsreformen v/kees Jan Verhage Status så langt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft er at antallet utskrivningsklare pasienter innenfor somatisk område viser en nedgang på 40 %, mens det innenfor psykiatrisk område er en økning på 50 %. Videre er det pr.april registrert totalt 70 avvik mot totalt 90 i hele De fleste avvikene er i forhold til kommunikasjon/samhandling internt på UNN og mellom UNN og kommunene. Det jobbes nå med å ferdigstille de siste tjenesteavtalene slik at den formelle godkjenningen i kommunene og i UNN kan gjøres i løpet av juni. Den nasjonale fristen er BU tar orienteringen til etterretning og ber om en ny oppdatering i løpet av høsten. Helseekspressen, orientering om status v/marit Gonsholt Anbudsrunden er avsluttet og det er inngått kontrakt med Stein Sørensen om etablering av helseekspress på strekningen Narvik Tromsø Narvik fra BU tar orienteringen til etterretning og er tilfreds med at dette tilbudet kommer i stand fra side 20

23 BU-15/12: BU-16/12: BU-17/12: BU-18/12: BU-19/12: Retningslinjer for pasienttransport v/marit Gonsholt Det er Pasientrettighetslovens 2.6 som er grunnlaget for all pasienttransport. Det er en medisinsk beslutning som ligger til grunn for hvilken transport pasientene gis og om de trenger ledsager. Pasientkontoret handler på bestilling fra medisinsk personell og pasientreiser kan ikke uttale seg om enkeltsaker. BU tar orienteringen til etterretning Orientering om PING v/cathrin Carlyle Pga dårlig tid utgår saken og settes i stedet opp til neste mote. Referatsaker Referatene fra Regionalt Brukerutvalg etterlyses. De fremlegges i neste møte. BU tar referatsakene a) e) til etterretning Rapporter fra prosjekt/arbeidsgrupper BU fikk en kort orientering i følgende saker: - OSO v/jon Arne Østvik - KSU, nye avtaler med kommunene v/torstein Møller og Randi Nilsen - KSU, individuell plan v/asbjørn Larsen (gruppen oppløst ) - A-fløya/nytt pasienthotell v/cathrin Carlyle - Klinisk etikk-komitee v/greta Altermark - Kvalitetsutvalget v/cathrin Carlyle og Tor Ingebrigtsen (på tlf) Eventuelt a) Sommerstengt fødeavdeling i Harstad Manglende legerekruttering og strengere kvalitetskrav fra Helsetilsynet har medført at fødeavdelingen i Harstad stenger 4 uker i sommer. b) Avtaler med kommunene Spørsmål om unge demente omhandles i noen av avtalene. Leif Hovden sjekker det med NST c) Evalueringskriterier i anbudskonkurranser Svar på henvendelse til Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) er mottatt og ble referert i møtet. Svaret sendes i sin helhet til BU til orientering d) Støtte til forskningsprosjekt; evaluering av samhandlingsreformen basert på individdata Prosjektet v/olav Helge Førde har rettet en henvendelse og bedt om Brukerutvalgets støtte. Erklæringen skal vedlegges søknad om økonomisk støtte. BU er positiv til et slikt prosjekt og BU ber Cathrin Carlyle utarbeide en støtteerklæring som sendes til forskingsprosjektet side 21

24 e) Innleggelse av eldre pasienter Eldre pasienter som opplever brått funksjonstap skal ifølge samhandlingsreformen innlegges i sykehus. Det er ønskelig at dette fremheves for helsetjenesten. I møtet opplyses at dette er tatt inn på generelt grunnlag i de allerede vedtatte tjenesteavtalene. f) Nummerering av saker i BU og AU For å hindre forveksling av sakene merkes de heretter med BU og AU foran saksnummeret i referatene. Kopi til: - Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN - Styret UNN HF - Helse Nord v/arnborg Ramsvik, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø - Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø - Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ - Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest - Klinisk etikkomite v/finn Sørensen, Administrasjonen, boks 100, UNN - Fysikalsk medisin og rehabilitering v/geir Nilsen, boks 1, UNN - Lærings- og mestringssenteret, UNN, postboks 1 - Styret ved UNN HF - som orienteringssak side 22

25 Hei Det gjelder sak 12/12 Åpning av Møteplassen Så vidt jeg har forstått Cathrin Carlyle så var det ikke noen åpning av dette kontoret, men en overlevering av lokalet fra Unn til Brukerutvalget. Derfor var heller ikke brukerne av kontoret (brukerorganisasjonene) invitert. Åpningen skal skje ved en senere anledning. Dog slik at organisasjonene kan ta lokalet i bruk når en del forhold er avklart Jeg ber om at dette rettes opp Vennlig hilsen Torstein Møller side 23

26 Page 1 of 2 Fra: Bikuben Dato: :49:52 Til: 'Asbjørn Larsen'; Småback Anne-Jorun; Greta Altermark; 'Barbro Marthinsen'; Cathrin Caryle; Hovden Leif; 'Illguth Britt Sofie'; 'Karin Næsvold'; 'Møller Torstein'; 'Randi Nilsen'; 'Østvik Jon Arne' Kopi: Nilsen Geir; Nøren Tone; 'Pasient- og brukerombudet i Finnmark'; 'Pasient- og brukerombudet i Nordland'; 'Pasient- og brukerombudet i Troms'; RHF-Postmottak; Sørensen Finn; Ann Kirsti Brustad; 'FfO nordland' Tittel: SV: Justert referat - Brukerutvalget UNN HF Jeg støtter Asbjørn i denne saken. For FFO og organisasjonene er dette viktige prinsipper skulle jeg tro. Jeg med flere medlemmer av UNN BU har også tidligere kommentert saken. Var dessverre ikke selv tilstede på BU møtet, men antar at saken ble tatt opp der. FFO Harstad har enstemmig vedtatt å sende dette frem som en sak til årsmøte i FFO Troms. Dette møtet avholdes i mai. Stig Moe Brukerrepresentant FFO Nordland Mvh Stig Moe daglig leder Bikuben, Regionalt brukerstyrt senter Postboks 34, 9476 Borkenes Telefon / Faks Headerbiku liten Fra: Asbjørn Larsen Sendt: 25. april :58 Til: 'Småback Anne-Jorun'; 'Greta Altermark'; 'Barbro Marthinsen'; 'Cathrin Caryle'; 'Hovden Leif'; 'Illguth Britt Sofie'; 'Karin Næsvold'; 'Møller Torstein'; 'Randi Nilsen'; 'Stig Moe'; 'Østvik Jon Arne' Kopi: 'Nilsen Geir'; 'Nøren Tone'; 'Pasient- og brukerombudet i Finnmark'; 'Pasient- og brukerombudet i Nordland'; 'Pasient- og brukerombudet i Troms'; 'RHF-Postmottak'; 'Sørensen Finn' Emne: SV: Justert referat - Brukerutvalget UNN HF Hei Bør det ikke stå i referatet at flere brukerorganisasjoner er kritiske til at UNN plukker ut brukere til brukerrådet som ikke er medlem av en organisasjon, og dermed stort sett bare kan utale seg på egne vegne? Dette i motsetning til de som kommer fra en organisasjon som dermed til enhver tid er oppdatert og kan utale seg i større grad på vegne av en stor pasientgruppe?? Asbjørn Larsen Tromsø Vær grønn skriv ikke ut denne e posten unødig mhtml:file://p:\karin\rbu\rbu-møte - saker til behandling\sak Referatsake side 24

27 Page 2 of 2 Fra: Småback Anne-Jorun Sendt: 24. april :24 Til: Greta Altermark; Barbro Marthinsen; Cathrin Caryle; Hovden Leif; Illguth Britt Sofie; Karin Næsvold Larsen Asbjørn Møller Torstein Randi Nilsen Stig Moe Østvik Jon Arne Kopi: Nilsen Geir; Nøren Tone; Pasient- og brukerombudet i Finnmark Pasient- og brukerombudet i Nordland Pasient- og brukerombudet i Troms RHF-Postmottak; Sørensen Finn Emne: Justert referat - Brukerutvalget UNN HF Hei! Viser til tidligere utsendte referat og ber om at dette makuleres. Vedlagt følger nytt referat fra møte i Brukerutvalget UNN HF med justert ordlyd i sak BU-12/12. Mvh Anne-Jorun A. Småback sekretær, Brukerutvalget UNN HF Tlf ======= E-posten er gjennnomsøkt med Spyware Doctor Det er ikke funnet noen virus eller spionprogrammer. ( Guard: , Virus-/spionprogramdatabase: ) ======= ======= E-posten er gjennnomsøkt med Spyware Doctor Det er ikke funnet noen virus eller spionprogrammer. ( Guard: , Virus-/spionprogramdatabase: ) ======= mhtml:file://p:\karin\rbu\rbu-møte - saker til behandling\sak Referatsake side 25

28 NASJONAL NETTVERKSKONFERANSE REVMATOLOGISK REHABILITERING Nettverk og samhandling for bedre rehabilitering MERÅKER SANITETSFORENINGS KURBAD og RADISSON BLU HOTELL Trondheim airport september 2012 Kjære kollega! For tredje gang ønsker vi alle hjertelig velkommen til å delta på høstens viktigste arena innen revmatologi og rehabilitering. I år treffes vi på midten av vårt langstrakte land, nærmere bestemt i vakre Meråker og Værnesregionen. Her finner du storslagen natur, og kan møte på OL-mestre og VM-konger hvor enn du ferdes. Meråker er stolte av å presentere seg som en idrettsbygd, og vil også settes på kartet når det gjelder helse. Vår årlige samling har vokst fra år til år og spesielt årvåkne sjeler vil se at vi nå har byttet ut betegnelsen Nettverksmøte med Nettverkskonferanse. Imidlertid står målet om å være en møteplass fortsatt i sentrum. Nettverkskonferansen skal fortsatt være et sted der du treffer kollegaer som er opptatt av akkurat det samme som deg! Tittel på årets konferanse er: Nettverk og samhandling for bedre rehabilitering. Samhandlingsreformen er trått i kraft og naturlig nok står samhandling sentralt. Videre vil faglig oppdatering og formidling av evidensgrunnlaget for revmatologisk rehabilitering alltid ha en selvsagt plass på agendaen. Temaer som i år vil belyses spesielt er; læringsog mestringstilbud, fysisk aktivitet og artrose. Videre vil vi også få smakebiter av mindfulness og motiverende intervju, og dere vil stifte bedre bekjentskap med de nasjonale kompetansetjenester innen feltet. Nettverksmøtet skal være en arena for motivasjon og inpspirasjon, og i år skal vi la oss motivere og inspirere av både en VM- og OL-medaljevinner og en helt spesiell polfarer. Nasjonalt nettverk revmatologisk rehabilitering har som mål å bidra til god kvalitet på det revmatologiske rehabiliteringstilbudet uavhengig av hvor man befinner seg i landet. Nettverkskonferansen er nettverkets viktigste middel for å: Utvikle felles faglige anbefalinger for rehabilitering innen revmatologi. Øke brukerinnflytelse på det faglige tilbudet. Stimulere til implementering av kunnskapsbasert praksis. Øke forskningsaktiviteten og gi pasienter og klinikere mulighet til å påvirke forskningsagendaen. Vi håper årets nettverkskonferanse også i år blir et sted for gode ideer, inspirasjon og fremtidig samarbeid! Meld deg på i dag, dette vil du ikke gå glipp av! side 26

29 Mandag 17. september Radisson SAS Blu hotell, Trondheim Airport (Frem til 14.30) Møteleder: Åse Skarbø Registrering, lunsj og REHABILITERINGSTORG Velkommen Daglig leder Steinar Volden, Meråker kurbad. Fagnettverkets visjon og misjon. Professor Kåre Birger Hagen, enhetsleder, NRRK Helhetlig rehabilitering for personer med revmatisk sykdom. Bakgrunn, utfordringer og muligheter i samhandlingsreformen Fritt rehabiliteringsvalg. Mona Larsen, Leder interessepolitisk utvalg NRF Riksrevisjonens rapport om rehabiliteringsfeltets tilstand. Ingvild Gulbrandsen, seniorrådgiver i Riksrevisjonen Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innen revmatologisk rehabilitering. Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Hvilke implikasjoner har Samhandlingsreformen for rehabiliteringstilbudet til personer med revmatiske sykdommer i Helse Midt. Hvilke føringer er gitt til de regionale vurderingsenhetene? Reidar Tessem, Seniorrådgiver i Helse Midt Behandlingsforløp for tidlig artritt ved St.Olav. Erik Rødevand, Leder i Norsk revmatologisk forening, overlege St.Olav PAUSE og REHABILITERINGSTORG Samhandlingsreformen er gjeldende fra og med 1.januar Fokus i reformen er bl.a. på samhandling, forebygging og tidlig intervensjon. I denne sesjonen vil vi få økt kunnskap om dagens revmatologiske rehabilitering reflektert i lys av samhandlingsreformen. Har du noe du har lyst til å vise frem, eller informere andre om? Rehabiliteringstorget skal være en samhandlingsarena, der hovedmålet er at vi skal bli bedre kjent med hva som skjer av stort og smått innen rehabilitering og revmatologi i Norge. Plakater, stands, gjettekonkurranser. Her skal mangfoldet være stort og terskelen lav. Har du/dere noe å formidle så spesifiser dette i påmeldingsskjemaet eller i en egen e-post Busstur til Meråker med faglig påfyll. Alle busser går til Meråker, men du kan velge hvilket faglig påfyll du vil ha underveis: Mindfulness eller Inkluderende arbeidsliv Meråkersesjon. (Gruppen deles i to hvorav halvparten får omvisning på Meråker kurbad først og forelesninger etterpå, og vise versa) 15.30: Meråker sanitetsforenings kurbad, regionalt rehabiliteringssenter? Samarbeidsprosjekt med kommunene i Værnesregionen. Kari Anita Furunes, MSc ysioterapeut/rehabiliteringsleder, Meråker Sanitetsforenings kurbad : Det er i motbakke det går oppover. Frode Estil. Frode Estil er en av verdens mestvinnende langrennsløpere. 13 OL og VM-medaljer ble det før han avsluttet toppsatsingen. Han bor og jobber i Meråker og i foredraget snakker han om viktigheten av motivasjon og målsetning; overførbart til store og små utfordringer i alles liv!? Pause 17.00: Omvisning på Meråker kurbad ( Inklusiv mulighet for avspenning/avslapping for de som trenger det ) Nettverksmiddag ( i Meråker ). Busstur tilbake til hotellet etter middagen. side 27

30 Tirsdag 18. september Radisson SAS Blu hotell, Trondheim Airport. Møteleder: Dagfinn Dahle Til sydpolen. Ingen bragd. Marit Figenschou. På slutten av 90-tallet opplevde Marit Figenschou at livet ble snudd opp ned. Fra å ha hatt sentrale lederstillinger i næringslivet var fallet dypt ned til en tilværelse som syk og ufør. Men Marit valgte å sette seg nye høye mål- og hun nådde dem alle: I perioden besteg hun fem av syv Seven Summits, og i desember 2010 nådde hun Sydpolen. I foredraget reflekterer hun over at det kanskje ikke er fjelltoppene som har vært hennes største bragd, men at det er mange hverdagslige prestasjoner og valg som har krevd langt større mot og innsats. Hun forteller hvordan hun har blitt organisasjonssjef i eget liv, og hvordan bli venn med dianosene i stedet for å kjempe mot dem Nasjonale behandlings- og kompetansetjenester. Hvordan kan de brukes? Nasjonal Rehabiliteringsenhet (NRRE) Enhetsleder Turid Dager. Nasjonalt Kompetansesenter for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR). Koordinator Mona Røysland. Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Ingvild Kjeken/ Kåre Birger Hagen. Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Koksvik, forskningssykepleier PAUSE med mulighet for utsjekking IDÈtorg. Idètorget er nettverkets arena for prosjektutvikling og samarbeid.idètorget arrangeres etter open space metoden. Dette innebærer at den enkelte deltaker, ved ankomst på Idètorget har mulighet til å melde inn et tema eller spørsmål som utgangspunkt for et gruppearbeid. Kanskje kan gruppearbeidet bli en startplan for et fremtidig samarbeidsprosjekt? Referat fra idetorget 2011 finner du under Nettverk på Oppsummering av IDÈtorg i plenum Lunsj Erfaringer med Motiverende intervju som metode i praksis. Elin Andresen, ergoterapeut, Revmatismesykehuset på Lillehammer Parallellsesjoner. Forskning og fagutvikling. Parallellsesjon A: Parallellsesjon B: Parallellsesjon C: Effekt av læring og mestringstilbud. Sesjonsleder: Berit Bjørke Et lærings- og mestringsopphold, hvilken forskjell gjør det i min hverdag? Ved brukerrepresentant. Poliklinisk pasientopplæring for personer med inflammatorisk leddsykdom - virker det? Kjersti Grønning, MSc sykepleier/ stipendiat, Høgskolen i Sør- Trøndeag og St.Olavs hospital HF. Effekt av en ukes lærings og mestringsopphold for personer med fibromyalgi. Bente Hamnes, MSc sykepleier/stipendiat, Revmatismesykehuset på Lillehammer. Fysisk aktivitet. Sesjonsleder: Anna Apelman La meg være fysisk aktiv og jeg kan jobbe Marte Stieng, bruker og arbeidstaker og Per Johan Bilkeng, arbeidsgiver. Utvikling av en retningslinje for trening ved polymyositt og dermatomyositt, et flerregionalt samarbeidsprosjekt. Ragnhild Walle-Hansen, fagansvarlig fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet. Måleinstrumenter for evaluering av fysisk form. (FYSIOprim-prosjektet). Hanne Dagfinrud, Phd fysioterapeut/ seniorforsker, NRRK Hva er god behandlingskvalitet for artrose? Sesjonsleder: Kåre Birger Hagen Hva er god behandlingskvalitet for meg som bruker? Randi Winje Rørstad Hva er god behandlingskvalitet for meg som forsker? Nina Østerås, Phd fysioterapeut, forsker, NRRK Hvordan er egentlig kvaliteten av artrosebehandling i Norge? Gudmund Grønhaug, MSc fysioterapeut, NRRK Vel hjem! side 28

31 Informasjon og PÅMELDING Planleggingsgruppa har også i år bestått av Dagfinn Dahle (Haugesund Sanitetsforenings revmatisme-sykehus as) Trine B Svingen (Meråker kurbad), Åse Skarbø (Revmatismesykehuset Lillehammer as) Anna Apelman (Bakke senter for mestring og rehabilitering) Berit Bjørke (Universitetssykehuset Nord Norge/Helse Nord) Jon Hagfors (Norsk revmatikerforbund) Kåre Birger Hagen og Mari Klokkerud (Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter) Påmelding Påmeldingsskjema finner du på eller du kan fylle ut vedlagte skjema og sende til: Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK), Diakonhjemmet sykehus, Pb 23, Vinderen, 0319 Oslo, eventuelt skannet på e-post: For spørsmål ring: / eller send e-post til Inkludert i deltakeravgiften er: Deltakelse på Nettverkskonferansen i to dager med god bevertning Nettverksmiddag i Meråker Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere. Siste frist for påmelding er 17. august ( lavere pris ved påmelding før 15.juni ) ( pris før / etter 15.juni ) ( sett X ) Deltakelse konferanse uten overnatting ( 3000,- / 3200,- ) Deltakelse med overnatting ( ) i enkeltrom ( 3800,- / 4000,- ) Deltakelse med overnatting ( ) i dobbeltrom ( 3400,- / 3600,- ) Jeg vil dele rom med ( navn ) NB! Begge må fylle ut påmeldingsskjema Jeg ønsker en ekstra overnatting ( ) Allergi eller spesiell diett Jeg ønsker ikke å delta på nettverksmiddagen Vi ønsker å presentere noe på rehabiliteringstorget ( foreløpig arbeidstittel ) Jeg ønsker å delta på parallellsesjon: A B C Navn: Tittel / profesjon: Arbeidssted: Fakturaadresse (koststed/referanse): Telefon: E-post: side 29

32 Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-30/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Sak nr Eventuelt side 30

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. november 2012 Kl.: 10.30 til ca. 16.00 Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-82/012

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.04.2008 200800072-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Regionalt brukerutvalg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Møtereferat - Brukerutvalget unn hf

Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtedato: 11. juni 2009 kl 10.15 15.30 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Regionalt brukerutvalg 2009

Regionalt brukerutvalg 2009 Offentlig saksliste og dokumenter Regionalt brukerutvalg 2009 - Møteinnkalling - Sakspapirer Dato: Torsdag 5. november Tidspunkt: 09.30 14.30 Sted: Helse Nord RHF, Sjøgt. 10, Bodø Møterom Oversikten Saksbehandler:

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 15.00 18.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref: Vår ref: Dato:

Detaljer