Regional Kraftsystemutgreiing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional Kraftsystemutgreiing"

Transkript

1 Børtveit koplingsstasjon Regional Kraftsystemutgreiing Hovedrapport for Sunnhordland og Nord-Rogaland 10. utgåve SKL Nett AS Side 1

2 Innhald: 1. SAMANDRAG INNLEIING SKILDRING AV UTGREIINGSPROSESSEN UTGREIINGSOMRÅDET OG DELTAKARAR I PROSESSEN SAMORDNING MED TILGRENSA UTGREIINGSOMRÅDE SAMORDNING MED SENTRALNETTET SAMORDNING MED KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE PLANAR NETT-BRANSJEN I ENDRING FØRESETNADER FOR UTGREIINGSARBEIDET MÅL OG AMBISJONAR FOR UTGREIINGSARBEIDET Tidshorisont for utgreiinga Mål for leveringskvaliteten Mål for beredskap Verknader for miljø, naturressursar og samfunn Elektromagnetiske felt Kabel som alternativ til luftnett Arealutnytting ØKONOMISKE FØRESETNADER Kalkulasjonsmetode Investeringskostnader Avbruddskostnader Tapskostnader Eventuell restverdi Tilknytingsplikt og tapte produksjonsinntekter TEKNISKE FØRESETNADER Generelt Tekniske kriterier Termisk overføringsevne for komponentar Spenningsnivå i regionalnettet Spenningskvalitet Stabilitet Temperaturkorrigering av forbruk Bruk av feilstatistikk ved planlegging Prosedyrar for planlagde avbrudd SÆREIGNE TILHØVE INNAN UTGREIINGSOMRÅDET DAGENS KRAFTSYSTEM OVERFØRINGSGRENSER OG KRAFTBALANSE Sentralnettet Regionalnettet GENERELL SKILDRING AV OVERFØRINGSNETTET Nokre nøkkeltal om 300 kv sentralnett Nokre nøkkeltal om 66 kv regionalnett Hovednettet og regionalnettet Generelt OVERFØRINGSTARIFFAR SKL Nett AS Side 2

3 LEVERINGSKVALITET OG LEVERINGSTRYGGLEIK KRAFTPRODUKSJON OG ENERGIKJELDER Tilgang på elektrisk kraft Produksjonsanlegg Mini- og småkraft Vindkraft Bølgjekraft Gasskraft Bruk av Naturgass Fjernvarme i Skåredalen i Haugesund KRAFTFORBRUK OG PÅVERKNADER Overført effekt og energi Lastkategoriar og verknader for kraftforbruket Påverknad ved vindkraft i regionen Påverknad ved Mini- og småkraftverk Utveksling på viktige snitt DETALJERT SKILDRING AV OVERFØRINGSNETTET REGIONALNETTET VIKTIGE TILHØVE FOR UTNYTTING AV KRAFTSYSTEMET Nettdrift og driftskoplingar Jordslutningsstraumar Spenningstilhøve Nettap Reaktiv kompensering FORSYNINGSIKKERHETEN I UTGREIINGSOMRÅDET FRAMTIDIGE OVERFØRINGSTILHØVE DRIVKREFTER SOM PÅVERKAR SAMFUNNSUTVIKLINGA FORBRUKARFLEKSIBILITET ALTERNATIV FOR UTVIKLING I REGIONEN ENERGIBRUK OG ENERGIBALLANSE Energiballanse for dei ulike alternativa EFFEKTBALLANSEN Effektprognose Energiballanse for dei ulike alternativa UTVIKLING AV 300 KV HOVEDNETT Nord-Rogaland KOSTNADER VED LANGSIKTIG UTVIKLING AV KRAFTSYSTEMET NETTUTVIKLINGSPLANAR GJENNOMFØRTE ENDRINGAR SISTE ÅRA KONKRETE UTBYGGINGSPLANAR Nettutvikling regionalnett, Sunnhordland Fornying av regionalnettet i Sunnhordland - område Nord Ny 66 kv linje og sjøkabel Langeland Otteråi Oppgradering av 66 kv leidning Stord-Ekornsæter Ny trafo 66/22 kv Stord Transformatorstasjon Tilkopling av ny småkraft i Sunnhordland område nord Småkraft i Etne og Kvinnherad Sunnhordland område sør SKL Nett AS Side 3

4 Ny treviklingstrafo 300/66/22 kv i Blåfalli III Kraftstasjon /22 kv Transformator på Husnes Odda kv Stanavegen-Eitrheimsneset (1) kv Ringedalen-Åsen (2) Økt 300/66 kv transformatorkapasitet i Åsen/Tyssedal Ny 300/22 kv transformering i Røldal Nord-Rogaland Ølen tr.st Spanne tr.st Skåredalen tr.st Haugaland Næringspark Nye 66 kv linjer Ølen Våg Spanne Vindkraftprosjekt i Nord-Rogaland og Sveio REFERANSAR: KAPITTEL 10 ER UTGÅTT VEDLEGG: MEDLEMER I REGIONALT KRAFTSYSTEMUTVAL OG DELTAKARAR I UTGREIINGSPROSESSEN OVERSIKTSKART OVER UTGREIINGSOMRÅDET OG KRAFTLAGA SINE FORSYNINGSOMRÅDE (DETALJERT KART I GRADERT VEDLEGGSDEL) OMRÅDEKONSESJONÆRAR I UTGREIINGSOMRÅDET NETTKAPASITET FOR NY KRAFTPRODUKSJON SKL Nett AS Side 4

5 1. SAMANDRAG Regional kraftsystemutgreiing er ein grunnlagsrapport som skal bidra til samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av det elektriske kraftnettet. Rapporten inneheld viktige informasjon som dei ulike kraftaktørane nyttar når dei skal utvikle prosjekta sine, herunder Målsetjingar for framtidig kraftsystem og føresetnader for utgreiinsarbeidet Informasjon om kraftsystemet slik det er i dag Analysar og drøfting av faktorar som kan påverke behovet for kraft i framtida og Oversikt over aktuelle tiltak i nettet Dette dokumentet vert revidert kvart 2. år i samarbeid med dei andre kraftaktørane i Sunnhordland og Nord-Rogaland. I tillegg til overordna mål har vi i årets rapport hatt ekstra fokus på følende områder: Tilpasse rapporten til oppdatert forskrift og nye krav frå NVE Prognoser Overordna mål: Det er eit overordna mål at Regional Kraftsystemutgreiing skal vera eit grunnlagsdokument som gjev god oversikt over dagens kraftforsyningssituasjon, og legg til rette for framtidsretta og kostnadseffektiv utbygging av kraftnettet i regionen. Rapporten skildrar målsetjingar for mellom anna leveringskvalitet, miljøpåverknad og økonomi. I kapittel 5 og 6 vert eksisterande kraftsystem skildra. Her finst det oversikt over kraftproduksjon og mulig tilgang på vasskraft, vindkraft og andre aktuelle kraftkjelder. Ein vil og finna skildring av overføringsnettet samt oversikt over leveringstryggleiken dei siste åra. Regionalnettet er med nokre unntak godt utbygd med omsyn på kapasitet. Nokre av 66 kv leidningane og stasjonsanlegg har nådd teknisk levetid og skal behovsvurderast dei næraste åra. Figuren viser utviklinga for energi (GWh) og effekt (MW) dei siste åra. SKL Nett AS Side 5

6 Auke i energiforbruket grunna auken i folketal utgjer 12,7 GWh. Det temperaturkorrigerte energiforbruket har gått opp også siste året, noko som tyder på høg aktivitet i vare- og tenesteproduksjonen i regionen. Småindustri og teneteyting utgjer omlag 54 % av alminneleg elforbruk i regionalnettet. Forbruk i hushald utgjer då om lag 46 % av totalforbruket. Framtidige overføringstilhøve er skildra i kapittel 8 og 9. Det skal utarbeidast alternativ for utvikling av produksjon og forbruk basert på ulike forestillingar (scenarier) om korleis samfunnet vil utvikle seg i framtida. I denne kraftsystemutgreiinga er det etablert 3 alternativ som skal bidra til å gje ein oversikt over det mulige utfallsrommet for kraftbalansen i området i framtida: Miljø-alternativet, Forventa utvikling og Industri-alternativet. Det er forventa omlag 0,8 1,3 % årleg auke i elektrisitetsforbruket (alminneleg forsyning) over utgreiingsperioden. Viktige faktorar som kan påverke behovet for kraftnett i framtida er: Etablering av vindkraft Etablering av småkraft Utvikling og etablering av tenesteyting og industri Busetjingsmønster og samfunnsutvikling generellt Historikk over maksimal effekt og nokre prognosar for effektbehov frå 2014 er vist i figuren under. Figuren gjeld for heile utgreiingsområdet. Denne er basert på folketalsutviklinga i regionen og pågande aktivitetar: Tiltak i kraftnettet som er under planlegging for tida er m.a.: 66 kv kraftleidning Rullestad-Blåfalli for å løyse ut småkraft 66 kv kraftleidning Ølen Våg Spanne 66 kv kraftleidning Ekornsæter - Stord Langeland Otteråi Utskifting av krafttransformatorar Stord, Husnes m.m. SKL Nett AS Side 6

7 2. INNLEIING NVE etablerte i 1988 ordninga med regional kraftsystemutgreiing for å systematisera energiplanlegginga på fylkesnivå. Føremålet var å fastsetje langsiktige mål og klarare retningslinjer for utviklinga av kraftsystemet, med revidering kvart 4. år. I perioden vart Kraftsystemutgreiinga revidert årleg, og vart regulert av Forskrift om energiutredninger (foe) (2003) [1] samt rettleiing [10]. Frå 2007 stiller styresmaktene (NVE) krav om ein offentleg hovedrapport tilpassa målgruppa politikarar, journalistar og andre interessentar og ein grunnlagsrapport med tekniske og meir detaljerte opplysningar. Frå 2013 er det gjort gjeldande oppdatert Forskrift om energiutgreiingar, med krav om oppdatering kvart 2. år. Utgreiingane skal bidra til ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet, og hovudmålet er eit godt og tenleg kraftnett slik at kundane får nok elektrisk kraft, med høg oppetid og med rett kvalitet. Gjennom utgreiingsarbeidet vert det lagt vekt på å skapa lokale prosessar som bidrar til god koordinering mellom nettselskapa, og målsetjinga med arbeidet er å framskaffa og systematisera den informasjonen som er nødvendig for å gjera rette tiltak og investeringar. Kraftsystemutgreiinga vert nytta av nettselskapa som eit grunnlagsdokument for å byggje ut og vedlikehalde kraftnettet. Dette dokumentet utgjer hovedsrapporten, og er den 10. utgåva sidan oppstart i Vi tek gjerne i mot tilbakemeldingar på rapporten. Merknader vil verta vurdert fortløpande. Sunnhordland Kraftlag er i brev datert utpeikt som utgreiingsansvarleg selskap av NVE. Utgreiinga vert sendt NVE kvart andre år innan 1. juni, og NVE nyttar denne mellom anna som grunnlag for handsaming av konsesjonar. Planområdet omfattar SKL, Haugaland Kraft (HK), Suldal Everk og Odda Energi sine forsyningsområde. SKL Nett AS Side 7

8 3. SKILDRING AV UTGREIINGSPROSESSEN 3.1. UTGREIINGSOMRÅDET OG DELTAKARAR I PROSESSEN Utgreiingsområdet strekkjer seg frå Boknafjorden i sør, til Bjørnafjorden i nord, og omhandlar kommunane Austevoll, Fusa, Tysnes, Bømlo, Fitjar, Stord, Kvinnherad, Odda, Etne, Sveio, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy og Utsira, Sauda, Suldal samt del av Hjelmeland. Av store forbrukarar av elektrisk kraft innom utgreiingsområdet, kan nemnast Haugesund by, Norsk Hydro - Karmøy Fabrikker og Sør Norge Aluminium, Statoil Kårstø, Eramet Sauda, Boliden i Odda og Tizir Titanium & Iron i Odda. Sjå ellers kartvedlegg for oversikt over området. I Nord-Rogaland er, i tillegg til SKL, Haugaland Kraft (HK), Saudefaldene og Suldal Elverk eigarar av konsesjonspliktige regionalnettsanlegg, og er ansvarlege for planlegging i område der dei har ansvar for forsyning. I Odda kommune planlegg og driv Odda Energi regionalnett med spenning 66 kv samt ein 300/66 kv trafo i Sentralnettet. I Sunnhordland planlegg og driv SKL sentralnett og regionalnett med spenningane 300 og 66 kv. HK og SKL har samarbeid om planlegging og drift av nokre regionalnettsanlegga. I tråd med oppdatert Forskrift om energiutgreiingar vart det valgt nytt kraftsystemutval i kraftsystemmøte 24. sept Utvalet består av 5 medlemmer utan om SKL, og medlemene er lista opp i vedlegg SKL held sekretariat for utvalet. Utvalet skal bistå utgreiingsansvarleg i utgreiingsarbeidet, herunder: Bistå med innhald i rapporten etter behov (R.nett konsesjonærar) Behandle og uttala seg om kraftsystemutgreiinga før denne vert vedteken, innspel på disposisjon, fokusområde og innhald mv Diskusjonspartner i generelle saker som vedkjem drift og utvikling av regionalnettet Uttala seg om konsesjonssaker for anlegg som ikkje samsvarar med gjeldande kraftsystemutgreiinga. Oppnevne (valgnemd) evt. utvalg/ad hoc grupper som får mandat til å behandle spesielle saker Kraftsystemutvalget skal ha minst to møter i tidsperioden mellom kraftsystemmøte ved oppstart av utgreiingsarbeidet og sluttføring av kraftsystemutgreiinga. Utan om møtene vert det lagt opp til kommunikasjon via telefon og epost. Enkeltsaker og dokument vert sendt ut på høyring med høveleg frist for tilbakemelding. Det vert etter behov halde arbeidsmøter for å drøfte konkrete problemstillingar og saker. SKL Nett AS Side 8

9 3.2. SAMORDNING MED TILGRENSA UTGREIINGSOMRÅDE Geografisk grensar utgreiingsområdet for Sunnhordland og Nord-Rogaland mot Lyse Nett i sør, BKK Nett i nord, og Skagerak Nett og Agder Energi Nett i aust. Det er nødvendig samordning på følgjande område: Jondal kommune ligg i BKK sitt utgreiingsområde men er delvis forsynt over 66 kv linje frå Jukla i Mauranger, som ligg i SKL sitt utgreiingsområdet. Det er aktuelt å mate småkraftproduksjon mot Mauranger. Området nord for Jøsenfjorden i Hjelmeland kommune ligg under SKL sitt utgreiingsområdet, og grensar til Lyse sitt utgreiingsområde. Deltakarane i utgreiingsbeidet for regionalnettet i Sunnhordland og Nord-Rogaland har alle som målsetting å vidareutvikla samarbeidet seg imellom og mot andre anleggskonsesjonærar i sentral- og regionalnettet SAMORDNING MED SENTRALNETTET SKL og HK eig saman med Statnett 300 kv sentralnett i ringen Sauda Blåfalli - Husnes - Stord - Spanne (Haugesund) - Håvik (Karmøy) Kårstø - Sauda. Nettet er ein viktig del av forsyninga i området, som i tillegg til alminneleg forsyning skal forsyna Norsk Hydro - Karmøy Fabrikker og SørNorge Aluminium på Husnes med elektrisk kraft. Transformering i Spanne og Håvik eig SKL saman med HK. Sentralnettet er delvis parallellt med regionalnettsanlegga i området, og utgjer i tillegg knutepunkta mot omverda for regionen. Suldal-området er i hovedsak tilknytt Statkraft sine anlegg i Hjorteland og Saurdal. Odda-området er forsynt over Statnett si 300 kv linje Sauda- Nesflaten-Åsen. Utstrekning og drift av sentralnettet i vårt område har difor stor betydning for leveringstryggleiken i området. Vi har difor i dette arbeidet - og i ulike samanhengar forøvrig - hatt nødvendig kontakt med Statnett om tilhøve som gjeld drift, koordinering, planarbeid, overføringskapasitet, m.v. Det kan og nemnast at Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, som tredde i kraft 17. mai 2002, ytterlegare formaliserer dette samarbeidet. Det er mellom anna utarbeidd lokale vedlegg som inneheld tekniske opplysningar om driftstilhøve for regionalnetta. Desse vedlegga er fylkesvise. I 2011 vart det gjennomført lastflytanalysar i samarbeid med mellom anna Statnett og BKK for å sjå på lastflyten frå nord til sør i samarband med innmating av småkraft og vindkraft. Resultata frå arbeidet og analysane er samanfatta i dokumentet «Straumnettet på Vestlandet mot 2025». Statnett har no beslutta oppgradering av leidningen Samnanger - Sauda. SKL Nett AS Side 9

10 3.4. SAMORDNING MED KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE PLANAR Regional Kraftsystemutgreiing for Sunnhordland og Nord-Rogaland er eit grunnlagsdokument som i hovedsak omhandlar lagsiktige målsetjingar og behov for vidare utvikling av det elektriske kraftnettet. Utgreiingane skal bidra til samfunnsmessig rasjonell utbygging og drift av kraftnett på regionalt nivå, og hovedmålet er at kraftnettet skal vera innretta og dimensjonert for å møta framtidig utvikling. Kraftsystemutgreiing vert såleis eit av hovedelementa i den totale energiplanlegginga, men fangar ikkje opp alle elementa som kjem inn under omgrepet energiplanlegging. Forskrifta om energiutgreiingar inneheldt tidlegare eit kapittel om lokale (kommunale) energiutgreiingar. Desse skulle auke kunnskapen om lokal energiforsyning og alternativ på dette området, og gjennom dette bidra til rasjonell utvikling av energisystemet. Desse utgreiingane gav ikkje dei ønska verknadane og vart lite nytta i praksis. Ordninga med lokale energiutgreiingar vart difor fasa ut i Hordaland Fylkeskommune gav i 2000 ut Fylkesdelplan for Vindkraft Med denne planen ønskjer dei å gjera vindkraft til ein del av den fylkeskommunale energipolitikken på ein samfunnstenleg måte. Hordaland fylkeskommune gav i 2012 ut Klimaplan for Hordaland Denne klimaplanen har eit tiltak, som er retta mot Energibruk (Smartnett Forstudie). Rogaland Fylkeskommune gav i 2007 ut Fylkesdelplan for Vindkraft. Med denne planen ønskjer dei mellom anna å sikre tilstrekkeleg og stabil energi til alle deler av Rogaland samt å stimulere til balansert utnytting av fornybar energi Nett-bransjen i endring Reiten-utvalget la våren 2014 fram rapporten «Et bedre organisert strømnett», etter oppdrag frå Olje- og Energidepartementet. I rapporten vert det gitt ulike tilrådingar, som vil kunne bidra til ein meir rasjonell nettstruktur framover. Dei viktigaste tilrådingane er: Selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheta og aktivitetar innan produksjon, omsetning og marknad vil kunne bidra til å unngå uheldig samanblanding, og bidra til større fokus på nettdrifta. Dette vil også gjere det enklare å slå saman nettselskap. Det bør utpeikast Distribusjonsnett System Operatørar (DSO) med utgangspunkt i gjeldande kraftsystemutgreiingsområder, og dessa må få ansvar for samordning og koordinering på tvers av konsesjonsgrensene, slik at ein oppnår rasjonelle investeringar i nettet. Regionalnettet bør utgå som nettnivå, og bør innlemmast i distribusjonsnettet. Nettselskapa si tilknytingsplikt bør utvidast til å gjelde heilt fram til produksjonsanlegg/forbruk i nettet. Det foreslås endring i NVE sin reguleringsmodell, slik at eigne kostnader vert dekka med 30 % (30/70 mot tidlegare 40/60), dette for å auke fokuset på kostnadseffektivitet. Kompetanseforskrifta bør fjernast då omsynet til leveringskvalitet og beredskap synest å vera dekka opp gjennom Beredskapsforskrifta. SKL Nett AS Side 10

11 4. Føresetnader for utgreiingsarbeidet Ordninga med regional kraftsystemutgreiing er heimla i Energilova 7-1 [2] og i Forskrift om energiutredninger [1]. Utbygging av kraftanlegg er heimla i Energilova. Utbygging og drift av kraftanlegg er i tillegg regulert av Tilsynslova Mål og ambisjonar for utgreiingsarbeidet Overføringsnettet er ein viktig del av infrastrukturen i samfunnet, og er underlagt energipolitiske føringar for til dømes leveringstryggleik. Det er difor av stor betydning å utvikla regionalnettet på ein måte som bidrar til eit trygt og effektivt energiforsyningssystem: Overordna mål: Det er eit overordna mål at Regional Kraftsystemutgreiing skal vera eit grunnlagsdokument som gjev god oversikt over dagens kraftforsyningssituasjon, og legg til rette for framtidsretta og kostnadseffektiv utbygging av kraftnettet i regionen. Ambisjonen er at utgreiinga i stor nok grad gjev ein oversikt over dagens kraftforsyningssituasjon, som eit utgangspunkt for den vidare utviklinga av regionalnettet. Utgreiinga må drøfte utbyggingsalternativ og skisser til løysingar for dei alternativ for samfunnsutvikling som ein ser for seg dei næraste åra. Detaljplanlegging og prosjektering inngår ikkje i dette planarbeidet. Dei konkrete tiltaka har dei ulike netteigarane sjølve ansvar for å vidareutvikla. Utgreiingsarbeidet er ein kontinuerleg prosess, med bidrag frå alle regionalnettskonsesjonærane, og der rapporten med vedlegg vert oppdatert kvart andre år. Utgreiinga vert vidare nytta av NVE i sitt arbeid med handsaming av meldingar og søknader om konsesjon m.v. Det skal takast nødvendig omsyn til påverknad frå andre energibærarar. Dokumentet skal vera tilpassa føringane gjevne i forskrift om energiutgreiingar. Det er forutsett samfunnsøkonomiske vurderingar i utgreiingsarbeidet, noko som gjer at det er nødvendig å ta i betraktning parallelle nettnivå - fordelingsnettet og sentralnettet. Utgreiinga presenterer difor ein del hovuddata for sentralnett og distribusjonsanlegg. Utgreiinga skal i nødvendig grad vurdere kva nettnivå det er rasjonellt å investere i. I denne samanheng er det gjort berekningar der fordelingsnettet er forenkla representert. Utgreiinga er og i hovedsak knytt til utbygging og i mindre grad omhandla kortsiktig teknisk/økonomisk drift. SKL Nett AS Side 11

12 Tidshorisont for utgreiinga Utgreiinga har ein tidshorisont på 20 år. Ambisjonen er å gi høgast detaljeringsgrad for analysar og forventa tiltak som kjem første 10 åra i utgreiingsperioden. For siste del av utgreiingsperioden er det mindre grunnlag og dårlegare føresetnader for å planleggja, så her vil detaljeringsnivået vera mindre Mål for leveringskvaliteten Forskrift om leveringskvalitet stiller krav til ulike aktørar om å bidra til å sikre tilfredstillande leveringskvalitet i kraftsystemet. Leveringskvalitet er eit omgrep som omfattar leveringstryggleik og spenningskvalitet samt nokre ikkje-tekniske element som service, informasjon i samband med feil og vedlikehald osb. Leveringstryggleik kan karakteriserast med talet på avbrot i året, årleg avbrotstid og ikkje levert energi (ILE). Kraftlaga er pålagt å rapportera nøkkeltal for dette til NVE. Målsetjinga er at kvalitet på spenning og frekvens osb. skal oppfylle til ein kvar tid gjeldande forskrifter og normer for bransjen, og ellers tilfredstilla dei normale behov som kundane har innanfor ei balansert vurdering mellom kunden sitt behov og nettselskapet sin ressursbruk Mål for beredskap Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalysar for alle kraftforsyningsanlegg. Ut frå tilhøve som er avdekka her er det etablert beredskapsplanar for å kunne møte ulike uønska hendingar som kan oppstå. Hovudmålsetjinga med beredskap i kraftforsyninga er å ha tilpassa beredskapslager, vaktordningar, kommunikasjon og rutinar for å møta dei situasjonar som kan oppstå slik at overordna måletjing om eit samfunnsøkonomisk rasjonellt kraftsystem vert oppnådd Verknader for miljø, naturressursar og samfunn Det er stort fokus på miljøinteresser i samband med lokalisering av nettanlegg. Det kan her nemnast frykt for helserisiko hos menneska som bur nærme overføringsanlegg, arealbruk, busetnad, bumiljø og estetisk oppleving av netanlegg, infrastruktur og bianlegg, friluftsliv og rekreasjon, landskap og kulturminner, naturmangfald og utslipp/forureining. Det blir lagt vekt på å minimalisere beslag på jord og skogbruksareal samt å planlegge ut frå å minimalisere visuelle verknader for busetnad. Eksisterande og planlagt infrastruktur blir tatt omsyn til i planleggingsfasen av nye overføringsanlegg. Landskap, kulturminner og naturmangfald blir kartlagt for å minimalisere skadeverknader visuelt og unngå negative konsekvensar på naturmangfaldet. Naturmangfaldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltast kunnskapsbasert. Dette medfører plikt til også å greia ut og vurdere konsekvensane tiltaket får for naturmangfaldet. Det vert lagt vekt på å ha god dialog med dei ulike interessegruppene, og på å trekkja dei med i planlegginga svært tidleg i prosjektet. Då det er viktig å skapa forståing for eit prosjekt, er det viktig med god informasjon og vilje til forståing for dei innvendingar som kjem fram. SKL Nett AS Side 12

13 På bygningssida er det lagt stor vekt på å tilpassa stasjonane omgivnaden og miljøet dei ligg i. Stasjonar som ligg nær busetnad vert ofte teikna av arkitekt i nært samarbeid med naboar og lokale styresmakter Elektromagnetiske felt Rundt alle straumførande ledningar og elektrisk utstyr finnes det elektriske og magnetiske felt. Det er vanlig å bruke nemninga elektromagnetiske felt som ein samlebetegnelse for elektriske og magnetiske felt. Generelt kan elektromagnetiske felt ikkje frikjennas som mulig forklaring på negative helseverknadar, men nyare forsking tyder på at eventuelle verknader er beskjedne. Det kan likevel ikkje avvisas at det kan være en svak samanheng mellom nærleik til kraftleidningar og negative helseverknadar. I mai 2005 vart det gjeve ut ein ny rapport [3] om magnetfelt og helse. Denne vart utarbeidd på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Olje- og Energidepartementet (OED), og Statens strålevern var ansvarleg for rapporten. Rapporten er tilgjengeleg på Statens strålevern si heimeside: I rapporten heiter det: Arbeidsgruppen anbefaler at nåværende praksis videreføres ved at man velger alternativer som gir lavest mulig magnetfelt når dette kan forsvares i forhold til merkostnader eller andre ulemper av betydning. Ved bygging av nye boliger eller nye høyspentanlegg, anbefales det å gjennomføre et utredningsprogram som grunnlag for å vurdere tiltak som kan redusere magnetfelt. Det anbefales 0,4 µt som utredningsnivå for mulige tiltak og beregninger som viser merkostnader og andre ulemper. I den grad det er mogleg prøver ein på planleggingstadiet å leggja anlegga i trygg avstand frå busetnad, slik at tilrådd grense for magnetfeltet (0,4 µt) kan overhaldast. Dersom tilrådd grense ikkje kan overhaldast, må alternative tiltak drøftast. Netteigarane vil til ei kvar tid følgja dei pålegg og grenseverdiar som vert kravd frå styresmaktene. Det er og viktig at ein har ein "informasjonsberedskap" slik at dei som tek kontakt om slike spørsmål vert møtt med god, sakleg informasjon og forståing for eventuelle problem. Auka bruk av kabling er krav som ofte vert reist både i samanheng med desse problema og andre miljøfaktorar. Dette vil ha store kostnadsmessige konsekvensar. Vi viser til publikasjon om jordkabel som alternativ til luftleidning [4]. Andre tiltak som ulike faseopphengskonfigurasjonar som alternativ til det tradisjonelle planopphenget har vore/vil bli vurdert i kvart enkelt tilfelle ut frå det ein vil oppnå i feltreduksjonar kontra kostnader og ev. andre miljøfaktorar som estetikk o.l. HK og SKL har apparat for måling av lavfrekvent magnetfelt og utfører òg målingar for andre lag i regionen Kabel som alternativ til luftnett Ofte vert det stilt krav frå ulikt hald om kabling i staden for luftlinje. Både jordkabel og sjøkabel for høgare spenning (66 og 300 kv) er vesentleg dyrare enn luftlinje og vert difor SKL Nett AS Side 13

14 som oftast vurdert å ikkje vera samfunnsøkonomisk lønsamt. NVE publikasjon (KTE-notat nr. 42/2003) «Kabel som alternativ til luftledning» konkluderer med følgjande; «NVE finner ikke grunnlag for å revidere eksisterende administrativ praksis/kablingspolicy. Etter NVEs vurdering bør krav om kabel fortsatt møtes med en konkret vurdering av hvorvidt ekstrakostnadene står i et rimelig forhold til den nytte som oppnås. NVE legger til grunn at kostnadsforholdene for kabelanlegg tilsier at det er mest å oppnå i forhold til estetikk, nærmiljø og arealbruk, ved at kabling prioriteres i distribusjonsnettet.» Arealutnytting Arealutnytting er eit problemområde ein møter både ved ombygging av eldre overføringsanlegg og bygging av nye. Ein del av dei aktuelle anlegga i denne utgreiinga er frå byrjinga av talet. Mindre vekt på m.a. arealutnytting og begrensa med utstyr for transport i vanskeleg terreng, gjorde at anlegga ofte vart bygt i område som var lett tilgjengelege, som langs veg eller sjø. Ved ombygging av desse anlegga vert straks spørsmålet om eventuelle nye traséar reist, og det kan verta aktuelt med omlegging av deler av traséen. Traséutnytting og framtidige overføringstilhøve/-behov tilseier at luftleidningar kanskje bør byggjast med større overføringsevne enn aktuelle prognoser og nettanalyser skulle tilsei. Det er relativt liten auke i anleggskostnadene med å gå opp eit tverrsnitt no, medan auke i tverrsnittet på eit seinare tidspunkt er svært kostbart. Normal båndleggings bredde for luftlinjer 66 kv 26 meter 420 kv 40 meter 4.2. Økonomiske føresetnader Investeringar i kraftnettet skal vera basert på samfunnsøkonomiske vurderingar. Analysar og vurderingar i dette dokumentet er utført som forenkla samfunnsøkonomiske vurderingar i samsvar med metodiske krav og føringar frå NVE [1]. Følgjande faktorar skal inngå i vurderingane: Estimerte investeringskostnader (Anleggskostnader) Forventa avbruddskostnader for nettkundane Tapskostnader (elektriske tap) Eventuell restverdi Det er ikkje teke omsyn til drifts- og vedlikehaldskostnadane då det i dei fleste tilfelle ikkje påverkar utfallet av vurderingane. Det skal vurderast minst ein alternativ løysing i tillegg til anbefalt løysing og nullalternativet. Det skal vere størst detaljeringsgrad for tiltak som ligg inne i første 10 års-periode. Sikker straumforsyning er særs viktig for å ha eit velfungerande service- og tenestetilbud i dagens moderande samfunn. Det vert difor, i tillegg til reint økonomiske planleggingskriterier, operert med retningsgjevande planleggingskriterier for gjenopprettingstider ved driftsforstyrringar i regionalnettet som fører til at kundar vert straumlause. SKL Nett AS Side 14

15 Målsetjinga å gje dei straumen attende snarast råd, og seinast innan 3 timar. I dei fleste tilfeller tyder dette planlegging iht. N-1. Vurdering av N-1 tek utgangspunkt i maksimal belastning og normale driftsforhold. Dei ulike kostnadselementa og metodikk er skildra nærare i teksten under Kalkulasjonsmetode I hovudsak vert nåverdi-metoden nytta som kalkulasjonsmetode. Analyseperiode vert 40 år. Det nyttast 4,0 % kalkulasjonsrente.alle kostnader er referert til år Dette samsvarar med anbefalingar frå NVE, og er i tråd med rundskriv R-109/14 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv utgitt av Finansdepartementet 2014 [13] Investeringskostnader I plansamanheng vil ein her nytte ein kombinasjon av erfaringstal for eigne anlegg og tal frå kostnadskatalogar, t.d.[5]. For byggtekniske anlegg nytter ein stort sett eigne erfaringer/individuelle kostnadsoverslag. Ein tek omsyn til restlevetida til anlegget ved slutten av analyseperioden ved å finne annuiteten over anleggets levetid og kapitaliserer så denne over analyseperioden Avbruddskostnader Når nettkundane opplever avbrudd i straumforsyninga, er dette ei ulempe som medfører kostnader for kvar enkelt kunde. Kostnadselement fell i utgangspunktet altså ikkje på nettselskapet. NVE har difor innført KILE-regelverk [6], som syter for at desse avbrotskostnadane vert belasta nettselskapa. KILE står for Kvalitetsjustert inntekt ved ikkje levert energi, og tyder i praksis at nettselskapet får redusert inntekta dersom avbrudd fører til att nettkundar misser straumforsyninga. Frå 2015 vert det innført nye KILE-satsar. Metoden for beregning av KILE er komplisert, og det krevst difor beregningsprogram [11] for å estimere avbruddskostnadane. Grunnsatsane for beregning ved referansetidspunkt er vist i tabell under. I tillegg er det ulike justeringsparameter. KILE-kostnaden skal også justerast i høve til konsumprisindeksen. SKL Nett AS Side 15

16 Tabell : Kostnadsfunksjon for spesifikke avbruddskostnader, der r=avbruddsvarighet oppgitt i timar. Avbruddskostnaden skal i tillegg korrigerast for aktuell månad, dag og time, og i tillegg dersom avbruddet er varsla. Berekninga er altså nokså komplisert. Avbrudd 0,5 minutt 1 time 2 timar 4 timar 24 timar Jordbruk Husholdning Industri Handel og tenester Offentleg verksemd Eldreven industri Tabell : Tabellen viser KILE-satsar ved 1 MW avbrot ved referansetidspunkt (ugunstigste tidspunkt) for nokre varigheiter (2012-kroner). Det er òg innført ei tilleggsordning med direkte utbetaling til sluttbruk ved svært langvarige avbrudd som varer meir enn 12 timar, jfr. [6]. Svært langvarige avbrudd skal normalt ikkje forekoma, og inngår difor ikkje i forenkla samfunnsøkonomiske vurderingar av tiltak Tapskostnader For berekning av kapitaliserte tapskostnader nyttar ein prinsippa i Planleggingsbok for kraftnett [5], herunder Brukstid for tap t vert normalt nytta for forbruk. Dersom faktisk brukstid for tap kan kan estimerast høvesvis nøyaktig, vert denne brukstida nytta. Til grunn for bedriftsøkonomiske tapsberekningar ligg ein gjennomsnittleg kraftpris på 35 øre/kwh Eventuell restverdi Eventuell restverdi kan hentast frå bokført verdi i anleggsregisteret Tilknytingsplikt og tapte produksjonsinntekter Det er innført tilknytingsplikt både for produksjonsanlegg og forbruksanlegg. I dette ligg det at nettselskapa har ei plikt til å greie ut, søkje konsesjon og investere i nødvendige nettanlegg dersom tiltaket er samfunnsøkonomisk rasjonelt, noko som skal bidra til effektiv utbygging av lønsame produksjonsanlegg. Det samfunnsmessige tapet for produksjonsanlegg som ikkje vert realisert kan utreknast etter følgjande formel: PRODTAP NV = (Årsproduksjon x områdepris) NV Utbyggingskostnad* - (D&Vkostnad) NV * Utbyggingskostnad er samla utbyggingskostnad for produksjonsanlegg og produksjonsrelaterte nettanlegg. D&V = Drift og vedlikehald. Tilknyting kan utsetjast til det er driftsmessig forsvarleg, men utbygging må ikkje utsetjast utan grunn. Departementet kan gi unntak frå tilknytings- og investeringsplikta dersom tiltaket ikkje er samfunnsøkonomisk rasjonelt. SKL Nett AS Side 16

17 I den grad dette regelverket kan føre til usemje om kven som bør ha investeringsplikt, bør slike problemstillingar takst opp med NVE eller departementet Tekniske føresetnader Generelt Regionalnettet i utgreiingsområdet er utbygd for 72 kv systemspenning (66 kv driftsspenning), og vert betrakta som overliggande distribusjonsnett. Regionalnettet er godt tilpassa distribusjonsnetta i regionen, og det skal difor store endringar til i overføringsbehov for at det skal vera kostnadseffektivt å vurdera høgare spenningsnivå, som td 132 kv. Utfordringa for oss i denne utgreiingsperioden vil vera å halda fram med å utvikla regionalnettet til beste for samfunnet og basert på rammevilkåra slik dei er i dag. Ein er no inne i ein periode med ombygging av eldre kraftleidningar, der mange av desse strekningane har to parallelle leidningar som truleg blir erstatta med ei masterekke. For strekningar med to parallelle leidningar, står ein friare til å driva vedlikehald og risikoen for at driftsforstyringar skal føra til KILE er mindre. Dette er argument som talar for å halda begge leidningane i drift så lenge dette er kostnadseffektivt. Ellers vert nye alternativ og tidspunkt for desse vurdert ut frå forenkla samfunnsøkonomiske vurderingar. Dei viktigaste faktorane som påverkar utforming og dimensjonering, kan grovt delast inn som følgjer: Tekniske krav Krav frå styresmakter/forskrifter Persontryggleik Kvalitetskrav/leveringtryggleik Tekniske dimensjoneringsdata Metodikk for prognosering mv Driftstekniske krav/vedlikehald mv Miljømessige krav Ved nettplanlegging er vurdering av leveringstryggleik og reserve viktig. Ein ønskjer anlegg med stor driftstryggleik som gjev forbrukarane høg leveringstryggleik. Det kan likevel vera tekniske og økonomiske tilhøver som gjer det nødvendig å avgrensa denne tryggleiken. Ei viktig oppgåve vert difor å vurdera rett nivå og rette midlar for slik leveringstryggleik. Figur 2.1 viser føretrekt struktur og leveringstryggleik: 1. Overføringsnettet inkludert Sentralnettet bør vera dimensjonert for full reserve til hovedområda. Dette vil i praksis bety tilstrekkeleg tilgjengeleg effekt på 66 kv nivå ved utfall av kva som helst leidning/hovedtransformator. Odda har berre har ein tilførsel frå Nesflaten via Røldal. Spanne har heller ikkje full reserve per i dag. 2. Som hovedregel er regionalnettet dimensjonert for full reserve (ikkje nødvendigvis momentan) til delområde, dvs. tosidig/dobbel innmating. SKL Nett AS Side 17

18 3. For enkelte mindre transformatorstasjonane innan delområde kan det etter samfunnsøkonomiske vurderingar aksepterast at det ikkje er installert full reserve. Tilfredstillande reserve må då søkjast nådd via 22 kv nettet og eventuelt med naudkoplingar. Figur 2.1 Modell for kraftsystem (org./geografi) Tekniske kriterier Termisk overføringsevne for komponentar Tekniske komponetar i kraftnettet vert tilverka etter gjeldande normer og krav, ofte IECnormer eller liknande, og termisk grenselast for komponentar er ein viktig parameter. For luftleidningar vert termisk grenselast bestemt når leidningen vert konstruert ved at det vert sett ei øvre temperaturgrense for linetråden, for at ein skal kunne opretthalde nødvendig høgde over terreng. Overføringsevne til ein luftleidning vil derfor variere med lufttemperaturen. Termisk grensestraum for liner beregna i høve til Planleggingsboka (REN) [5]. Eldre luftleidningar vart normalt dimensjonert for enten 40 eller 50 grader C. I dag vert luftleidningar dimensjonert for minimum 80 grader C. SKL Nett AS Side 18

19 Termisk overføringsevne for liner og kablar er oppgitt i eige vedlegg for ulike omgjevnadstemperaturar. Leverandørdata er nytta for kablar. Det er også oppgitt dimensjonerande linetemperatur Luftleidningar og kablar med tilhøyrande endepunktskomponentar kan normalt belastast kortvarig (inntil 15 min.) med inntil 120 %. Transformatorar kan lastast ut over si nominelle yting avhengig av aktuell lufttemperatur, og ved 0 C tillet ein ei last på 125 % av påstempla straum i maksimallasttimen og 115 % kontinuerleg, jfr. IEC-norm [7] Spenningsnivå i regionalnettet Spenningsnivået i regionalnettet må til ei kvar tid vere tilpassa omsetningsnivået til installerte transformatorar slik at ein held nominell sekundærspenning. Historiske tilhøve gjer at spenningsnivået er lågt i deler av nettet. Det er ei måletjing å på sikt heve spenningsnivået i 66 kv nettet til kv Spenningskvalitet Det skal førast tilsyn med at ein til ei kvar tid oppfylle dei krav normer og forskrifter set til spenningskvalitet med omsyn til deformasjon av sinuskurve, frekvensvariasjonar, spenningsendringar (hurtige og langsomme) m.v. Dette bør skje i samarbeid med kraftlaga i området. Spenningskvaliteten er regulert i Forskrift om leveringskvalitet [8] Stabilitet I tilfelle med høg produksjonsinnmating i relativt sett svake nett / lange overføringslengder kan margin mot stabilitetsgrensen vere avgrensande for overføringskapasiteten i nettet. Går ein ut over stabilitetsgrense vil ein oppleve effekt- og spenningspendlingar utan naturleg demping og overføringa må reduserast, ev. koplast ut. Teoretisk berekning av stabilitetsgrenser i nettet er utfordrande, men bør utførast for eksempel i område med aukande småkraftinnmating og relativt sett høg nettimpedans Temperaturkorrigering av forbruk I nettplanlegging er det normal praksis å temperaturkorrigere forbruket for alminneleg forsyning mot ein felles referanse for lettare å kunne samanlikne forbruk frå år til år. Framtidig effektprognose vert beregna ut frå såkalla ekstrem tunglast, som vert bestemt i høve til lågaste 3-døgn middeltemperatur med 10 års returtid for målestasjon Karmøy Lufthavn, med temperaturreferanse 10,6 C. Det vert nytta temperatur-korrigeringsfaktoren 1 % pr C for 70 % av forbruket. Energiforbruket vert korrigert ut frå graddøgntalet for målestasjonen Karmøy Lufthavn. Det vert korrigert for 30 % av energiforbruket. Normalt graddøgntal er Graddøgnstalet er eit mål for generelt oppvarmingsbehov over døgnet, og vert nytta til å temperaturkorrigere energiforbruket når ein har behov for å samanlikne energiforbruk frå år til år. Energiforbruket vert korrigert etter formelen E*(1-k) + E*k*Gn/G, der E er ukorrigert energiforbruk, Gn er graddøgnstalet i eit normalår, G er graddøgnstalet i det året SKL Nett AS Side 19

20 som skal korrigerast og k er korreksjonsfaktoren som seier kor stor del av energiforbruket som skal temperaturkorrigerast (K for einebustad er normalt 0,55) Bruk av feilstatistikk ved planlegging Feilstatistikk ved planlegging av kraftnett vert henta frå Planleggingsbok for kraftnett [5]. Feilstatistikk vert mellom anna nytta for å estimere avbruddskostnader Prosedyrar for planlagde avbrudd I samsvar med Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 17 skal driftsstansar som kan påverke andre konsesjonærar innmeldast til og godkjennast av systemansvarleg (Statnett). Rutinar for dette er nærare skildra i håndbok Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser (ref ), som er tilgjeneleg på Statnett si heimeside Særeigne tilhøve innan utgreiingsområdet Generelt Utgreiingsområdet er eit typisk vestnorsk kystområde med klimatiske og topologiske forhold. Store deler av linjenettet i regionen går gjennom kupert og vanskeleg terreng, og nokre område har vanskar med hakkespetthol, rasfare og liknande. Kystnært leidningsnett er utsett for saltbelegg. Nettet vert difor karakterisert som godt over middels vanskeleg å drifte og vedlikehalde. I overføringsnettet inngår ein stor del sjøkablar og mellom desse har vi nokre djupe fjordkryssingar, som gjer det utfordrande å drifte. Vidare fins det òg ein del fjordspenn. I utgreiingsområdet er det 13 kraftlag med ansvar for distribusjon. Den tettaste busetnaden finn vi i Haugesund, på Karmøy og Stord. Ut over dette er det i området ein spreidd busetnad med eit eller to typiske tettstrok innan kvart kraftlag sitt forsyningsområde, som stort sett følgjer kommunegrensene. Dette gjer at det, sett på bakgrunn av forbruket i området, etter tilhøva er mange transformatorstasjonar i regionalnettet. Eit anna særskilt trekk er innslaget av kraftintensiv industri med Eramet Sauda, Boliden Odda, Tizir Titanium & Iron, og aluminiumsverka Hydro Karmøy og SørAl på Husnes. Denne industrien har vorte sett under press den siste tida grunna høge kraftprisar og svingande konjunkturar. Området har også stort potensial for utbygging av småkraft, og utbygging er godt i gang. Det er flaskehalsar for innmating av småkraft i fleire deler av utgreiingsområdet, noko som er omtalt andre stader i dette dokumentet. Det er mange områdekonsesjonærar i området, og det er utvikla eit nødvendig og godt samarbeid mellom regionalnetteigarar og dei lokale kraftlaga innan drift- og vaktsamarbeid. Samarbeidet gjeld fleire tema, så som teknisk drift, planarbeid, IT,måling/AMS m.v. og gjennom utarbeiding av denne utgreiinga. Av miljømessige restriksjonar kan det nemnast at utgreiingsområdet i 2005 fekk Folgefonna nasjonalpark, som strekkjer seg over kommunan Odda, Kvinnherad, Jondal, Etne og SKL Nett AS Side 20

21 Ullensvang, med dertilhøyrande restriksjonar for utbygging. Det er òg område som går under omgrepet Kulturlandskap (m.a. på Høyland i Stord kommune) og som det derved ikkje er ønskjeleg å føra fram elektriske anlegg. Systemjording 66 kv nettet i regionen er spolejorda, og det er utplassert jordslutningsspolar ulike stader i nettet, jf vedleggsdel. 300 kv nettet er direktejorda. SKL Nett AS Side 21

22 5. Dagens kraftsystem 5.1. Overføringsgrenser og Kraftbalanse Sentralnettet Lasta i regionen i 2013 er om lag 1500 MW i tunglast, 1350 MW middellast og 1180 MW i lettlast. Overføringskapasiteten Mauranger-Samnanger er om lag 570 MW ved 20 C, noko som gjer denne leidningen til ein flaskehals i nettet. Sauda Liastølen vart sett i drift hausten Gasskraftverket på Kårstø er sjeldan i drift, men kan utgjere ein beredskap for regionen. Ser ein på innmatingstilhøva i hovednettet (300 kv) inn til regionen, så er det varierande behov for både import og eksport. I tunglast (vinter) er det ofte importen til vårt område både over Saudasnittet (Sauda-Nesflaten og Sauda-Hylen) og over linja frå Samnanger. I sommarhalvåret er det ofte lastflyt sørover frå BKK-området og vidare gjennom vårt område til Lyse sitt område, dette grunna mykje produksjon som skal matast ut frå Vestlandet. Statnett har no fått konsesjon, og har nyeleg starta oppføring av 420 kv forbindelsen Sima Samnanger. Denne linja vil ytterlegare betra leveringstryggleiken og auka kapasiteten i regionen vår. Linja vil truleg stå ferdig i I samband med elektrifisering av Utsira-høgda (2020) og mulig utviding av aluminiumsproduksjonen ved Hydro Karmøy er det venta at industrilasta kan auke med inntil 800 MW. Dette er ikkje nettet dimensjonert for. Statnett har difor, i samarbeid med SKL og andre aktørar i regionen, starta arbeidet med ei konseptvalgutgreiing for å sjå på forsterking i SKL-ringen, som består av sentralnettet vest for Sauda-Blåfalli. Konseptvalutgreiinga er venta å ver klar for ekstern kvalitetssikring våren Regionalnettet Sett under eitt kan ein seia at regionalnettet i Sunnhordland/Nord-Rogaland fram til 2008 har vore relativt moderat belasta i normal drift sjølv i tunglast. Dette skuldast m.a. 300 kv ringen Blåfalli - Stord - Spanne - Sauda som har avlasta fleire regionalnettsliner i området. Ein ser no at kapasiteten fleire stader i nettet i stadig aukande grad vert nytta fult ut, særleg i Haugesundområdet der kapasiteten til tider har lagt visse restriksjonar på drifta. Ein går difor no inn i ein ny periode med behov for større investeringar i nettet. Tekniske overføringsgrenser er skissert i kap Detaljert oversikt over overføringgrenser er vist i vedlegg kap. 11. I Odda Energi sitt delområde er det flaskehals mot Sentralenettet i dag (T3 Åsen), som medfører produksjonsbegrensning (ca. 25 MW). Dette problemet vil auke ytterlegare ved tilkobling av meir produksjon. Dette gjeld også i Røldal. Som nemnt tidlegare er linjene i hovudsak dimensjonert for 50 C linetemperatur. Etter kvart som lasta aukar, kan det verta aktuellt å oppgradere enkelte leidningar til ein høgare temperatur. SKL Nett AS Side 22

23 5.2. Generell skildring av overføringsnettet Området mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden og Sauda/Suldal er ei naturleg geografisk eining når det gjeld kraftsystemutgreiing. Regionalnettet i området er eigd av Sunnhordland Kraftlag (SKL), Haugaland Kraft (HK) og Suldal Elverk. Det er ikkje noko direkte samband frå området mot nord/sør til andre Nettselskap i fylka på regionalnettsnivå. Detaljert oppgåve over dei elektriske anlegga i regionen, og kven som er eigar, er å finna i grunnlagsrapporten. Ei oversikt over dei kraftlaga utgreiingsområdet omfattar, er vist i vedlegg 1. SKL er eigd av 6 kraftlag i Sunnhordland og Nord-Rogaland samt Stord Kommune og BKK. Dei største eigarane, HK (40,5 %) og BKK (33,4 %), er vertikaltintegrerte aksjeselskap. HK, som har ansvar for distribusjon i Nord-Rogaland og Sveio kommune i Hordaland, har eit forbruk som svarar til om lag heile SKL sin produksjon. SKL leverer krafta på 66 kv spenningsnivå og HK eig og driv eigne 66 kv overføringsanlegg. BKK eig 33,4 % etter oppkjøp av aksjar frå Kvinnherad Kommune, Stord Kommune, Austevoll Kraftlag og Fusa Kraftlag. Dei andre eigarane ligg i Sunnhordland og har ein samla eigardel på 26 %. Kraftlaga er organisert som partlag. Via regionalnettet vert krafta levert på 22 kv spenningsnivå på sentrale stader i kraftlaga sine område. Etne Elektrisitetslag, som òg ligg i Sunnhordland, er ikkje medeigar i SKL. HK er eit vertikalt integrert energiverk som forsyner kommunane Haugesund, Karmøy, Utsira, Bokn, Vindafjord, Tysvær, Sauda og Sveio. HK har eigne produksjonsanlegg og 66 kv overføringsanlegg. Suldal Elverk er kommunalt eigd, og får sitt kraftbehov dekka av konsesjonskraft. Det er i hovedsak SKL, HK og Suldal Elverk, som planlegg og byggjer konsesjonspliktige anlegg som vert omfatta i denne utgreiinga. I området er det ei rekke kraftintensiv verksemder som får krafta levert direkte frå 300 kv sentralnettet eller eigne kraftanlegg. Dei største er Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker, Sør- Norge Aluminium AS, Eramet Sauda og Statoil Kårstø Nokre nøkkeltal om 300 kv sentralnett 300 kv leidning Trafo Utveksl.punkt Sluttkundar Eigarselskap Luftl. (km) Kabel (km) Antal Antal Antal Sunnhordland Kr.lag 67 11,4 3,8 5 0 Haugaland Kraft 13,1 1,5 1,2 0 0 Statnett SKL Nett AS Side 23

24 Tala er henta frå anleggsregister for teknisk rapportering, samt underlag frå Statnett Nokre nøkkeltal om 66 kv regionalnett 66 kv leidning Trafo Utveksl.punkt Sluttkundar Eigarselskap Luftl. (km) Kabel (km) Antal Antal Antal Sunnhordland Kr.lag Haugaland Kraft Suldal Elverk Odda Energi Saudefaldene Figur 4.2 gjev ein oversikt over alderen på kablar og leidningane. Gjennomsnittsalder er om lag 36 år. Figur 4.2 Alderssamansetjing for 66 kv linjene i utgreiingsområdet Figur 4.2 Alderssamansetjing for 66 kv kablene i utgreiingsområdet Tilsvarande viser figur 4.3 alderssamansetting for transformatorane i regional og sentralnettet. Gjennomsnittsalderen her er om lag 29 år. SKL Nett AS Side 24

25 Figur 4.3 Alderssamansetjing for transformatorane i utgreiingsområdet Hovednettet og regionalnettet Generelt Ei skjematisk framstilling av kraftsystemet frå produksjon til forbrukar er vist i figur 3.1. Det vert nytta ulike inndelingar og namn for ulike nettnivå. Dei mest vanlege omgrepa er vist på figuren: KRAFTSTASJON HOVEDNETT REGIONALNETT FORD.NETT FORD.NETT SENTRALNETTET HØGSPENT LÅGSPENT G kv kv kv 0,4-0,23 kv Figur 3.1 Skjematisk framstilling av kraftsystemet Sentralnettet (300 kv hovudnett), med ringsambandet Sauda - Kvinnherad - Stord - Haugesund - Karmøy - Kårstø Sauda, saman med Blåfalli - Mauranger og 300 kv sambanda Sauda - Hylen - Saurdal og Sauda - Nesflaten utgjer hovudnettet i Sunnhordland og Nord- Rogaland. Knyting mot det øvige norske hovudnettet er det i 300 kv linjene Hylen/Liastøl mot Førre, Nesflaten/Suldal mot Røldal og vidare mot Åsen, og Mauranger BKK (Samnanger). I tillegg har ein knytting mot 420 kv systemet i Saurdal. Det er 300/66 kv transformering i Kvinnherad, Stord, Haugesund, Karmøy, Sauda og Odda. Dei kraftintensive industriverksemdene Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker, Søral og Statoil Kårstø har i tillegg 300/22 kv transformering. Regionalnettet i området er bygd og vert drive med 66 kv spenning. Det er ikkje aktuelt å gå over til anna systemspenning på dette nettnivået. Det meste av eigenproduksjonen til regionalnettseigarane i området skjer i Blåfalli, Etne og Eikelandsosen. SKL Nett AS Side 25

Energiutgreiing 2013. Ulvik herad

Energiutgreiing 2013. Ulvik herad Energiutgreiing 2013 Ulvik herad Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003, revidert 01.07.2008, skal områdekonsesjonær utarbeida, og kvart andre år oppdatera og offentleggjera

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing for Vang kommune

Energiutgreiing for Vang kommune Vang Energiverk KF Energiutgreiing for Vang kommune 2012 Vang Energiverk KF 2012 Innhald 1 SKILNADEN MELLOM ENERGIPLAN, KRAFTSYSTEMUTGREIING OG ENERGIUTGREIING... 4 2 UTDRAG FRÅ FORSKRIFT OM ENERGIUTGREIINGAR

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Forord I følgje forskrift om energiutgreiing utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2007 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Grunngjeving 4 2.3 0-alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET

Detaljer

Utkast 1: 11.08.04. Energiutgreiing. for. Vang kommune. Vang Energiverk KF

Utkast 1: 11.08.04. Energiutgreiing. for. Vang kommune. Vang Energiverk KF Utkast 1: 11.08.04 Energiutgreiing for Vang kommune Av områdekonsesjonær: Vang Energiverk KF August 2004 2 Innhald Utdrag frå Forskrift om energiutgreiingar med heimel i energilova 7-6. 4 1. Føresetnader

Detaljer

Energiutgreiing 2010. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2010. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2010 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing Fjell kommune

Energiutgreiing Fjell kommune Energiutgreiing Fjell kommune Rullering 2006 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Fjell kommune

Energiutgreiing Fjell kommune Energiutgreiing Fjell kommune Rullering 2007 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad April 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 8 c. Gass 8 d. Biobrensel 8 e. Varmepumper

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015

Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015 Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015 KOLOFON Rapport: 6-2015 ISBN: 978-82-410-1052-1 ISSN: 1501-2832 Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 100 Redaksjon: Hanne Nordang Solum og Jan Henning L Abée-Lund Fotografi:

Detaljer

Energiutgreiing Førde kommune

Energiutgreiing Førde kommune Energiutgreiing Førde kommune Førde. Foto: Førde kommune 2013 SAMANDRAG Prospektkort frå 1940. Her ligg Sentralsjukehuset i dag. Foto: Olai Fauske. Sunnfjord Muséum/Fylkesarkivet. Førde kommune Innbyggarar

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima

Kommunedelplan for energi og klima Kommunedelplan for energi og klima Masfjorden kommune 2011-2015 Vedteken i Masfjorden kommunestyre den 07.06.2011 som sak 035/11 SAMANDRAG Dette dokumentet er Masfjorden kommune sin kommunedelplan for

Detaljer

Energiutgreiing Luster kommune

Energiutgreiing Luster kommune Energiutgreiing Luster kommune Desember 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2011

Energiutgreiing Hjartdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 INNBYGGJARAR... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 8 4 ENERGIBRUK... 9 4.1 UVISSE OG ATTERHALD MED OMSYN

Detaljer

Energiutgreiing Gulen kommune

Energiutgreiing Gulen kommune Energiutgreiing Gulen kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer