LEDENDE PÅ MILJØVENNLIG ENERGI I EUROPA? Europadirektør Oluf Ulseth, Statkraft AS 12. november, Vassdragsseminaret 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDENDE PÅ MILJØVENNLIG ENERGI I EUROPA? Europadirektør Oluf Ulseth, Statkraft AS 12. november, Vassdragsseminaret 2007"

Transkript

1 LEDENDE PÅ MILJØVENNLIG ENERGI I EUROPA? Europadirektør Oluf Ulseth, Statkraft AS 12. november, Vassdragsseminaret

2 EN EUROPEISK ENERGIPOLITIKK I UTVIKLING.... DANNER GRUNNLAG FOR STATKRAFTS VEKST BÅDE UTE.... OG HJEMME side 2 Vaqssdragsseminaret

3 EN EUROPEISK ENERGIPOLITIKK Bærekraft Konkurranseevne Forsyningssikkerhet side 3 Vaqssdragsseminaret

4 AMBISIØSE KLIMAMÅL I EU 20% innen % 20% side 4 Vaqssdragsseminaret

5 AMBISIØSE KLIMAMÅL I EU 20 % reduksjon i klimautslipp 20% 20 % fornybar energi 20 % bedre energieffektivitet innen % 20% side 5 Vaqssdragsseminaret Begrense global temperaturøkning til 2 C

6 EUROPEISK KVOTEHANDEL EU EMISSION TRADING SCHEME (ETS) Fase Fase Fase (?) Det europeiske kvotemarkedet er avgrenset til enkelte industrisektorer og omfatter ca halvparten av de samlede klimautslipp i EU Andre virkemidler for å møte klimautfordringen er skatter, avgifter og regulatoriske tiltak (lov- og regelverk) EU ETS startet i 2005, tre år før Kyoto-perioden EUs beslutning om å redusere med 20% ift 1990-nivå uansett, betyr at det europeiske kvotemarkedet vil fortsette etter 2012 uansett. Forventet CO2-pris og opplegg for tildeling av gratiskvoter etter 2012 vil være svært viktig for hva slags type ny kraftproduksjon som vil komme i årene fremover side 6 Vaqssdragsseminaret

7 KVOTEMARKEDET BETYR MYE FOR KRAFTBRANSJEN Klimakvoter har har stor stor betydning for for kraftprisen Handel med med klimakvoter som som forretning Gasskraftverk med med kvoteplikt i i Norge Norge og og Tyskland SN SN Power Power genererer klimakvoter gjennom prosjekter side 7 Vaqssdragsseminaret

8 DAGENS LAPPETEPPE AV ULIKE STØTTESYSTEMER FOR FORNYBAR Europa Innmatingstariffer Markedsbaserte grønne sertifikatordninger Annen støtte gjør det viktigere å se etter høye subsidier enn gode prosjekter side 8 Vaqssdragsseminaret

9 ..BØR ERSTATTES AV ET FELLES EUROPEISK SYSTEM Grønne sertifikater tildeles produsenter av fornybar energi Forbrukere pålegges å kjøpe en andel fornybar energi Investeringer skjer uavhengig av land og teknologi, med en felles europeisk sertifikatpris Byrdefordeling mellom land og kundegrupper kan være resultatet av en politisk prosess 600 TWh i ny produksjon tilsvarer en marginalkostnad rundt 90/MWh (72 øre/kwh) Det samlede støttenivået for fornybar kraft vil med disse forutsetningene være ca 25 mrd per år (200 mrd kr) Vår vurdering er at støttenivået må være 20-30% høyere ( 5-10 mrd / år) dersom en fortsetter med nasjonale systemer og innmatingstariffer side 9 Vaqssdragsseminaret

10 ET EUROPEISK GRØNT SERTIFIKATMARKED Nye mål krever en ny politikk, der et felles markedsbasert system vil bli: Mindre kostbart og mer robust enn andre alternativer Mindre miljøbelastning ved ny kraftproduksjon Støtte utviklingen av det indre energimarked og det europeiske kvotehandelssystemet Skape en felles europeisk arena for innovasjon og teknologiutvikling Styrke forutsetningene for økte investeringer i fornybar energi i Europa side 10 Vaqssdragsseminaret

11 Energieffektivisering EU-mål om 20% reduksjon ift forventet vekst til 2020 Forbrukssiden Toveis kommunikasjon Mer energieffektive produkter og løsninger side 11

12 EN EUROPEISK ENERGIPOLITIKK I UTVIKLING.... DANNER GRUNNLAG FOR STATKRAFTS VEKST BÅDE UTE.... OG HJEMME side 12 Vaqssdragsseminaret

13 STATKRAFTS VISJON ER Å VÆRE EN LEDENDE EUROPEISK LEVERANDØR AV MILJØVENNLIG ENERGI Vannkraft Vindkraft Gasskraft En bred prosjektportefølje innen vann- og vindkraft hjemme og ute Tre nye gasskraftverk i løpet av (Tyskland og Norge) Globale ambisjoner innen vannkraft side 13 Vaqssdragsseminaret

14 .. I ET STADIG MER INTEGRERT EUROPEISK ENERGIMARKED Statkraft har mer enn 15 års erfaring med åpne kraftmarkeder Handel med elektrisitet, gass, utslippskvoter og grønne sertifikater Statkraft is No. 1 at Nord Pool measured by volume Nord Pool Kraftbørser Gass handel Statkraft is active on NBP and UKPX Statkraft is 3rd largest member of the Dutch power exchange NBP UKPX APX TTF Statkraft is the 5th largest member of the German power exchange as well as Power Next Zeebrugge EEX PPX side 14 Vaqssdragsseminaret and OMEL in Spain Power Next EXAA.. and EXAA

15 FØRSTE GASSKRAFTVERK I STATKRAFTS HISTORIE ÅPNET 17 OKTOBER.. HRH King Harald V at Knapsack today side 15 Vaqssdragsseminaret

16 ..DET ANDRE ÅPNET 31 OKTOBER.. [Om 10 års erfaring, kompetanse, her i Dusseldorf osv] HERDECKE (400 MW), 50/50 partnerskap med Mark-E side 16 Vaqssdragsseminaret

17 side 17 Vaqssdragsseminaret.. FØR KÅRSTØ BLE ÅPNET 1 NOVEMBER!

18 STATKRAFT VOKSER GJENNOM BYTTEAVTALE MED E.ON.. Statkraft og E.ON inngikk 12. oktober en intensjonsavtale om å bytte Statkrafts aksjer i E.ON Sverige med kraftproduksjon i Sverige, Tyskland, Storbritannia og Polen, samt aksjer i E.ON AG Bytteavtalen er verdt 4.4 mrd euro (33 mrd kr), og endelig avtale forventes å bli undertegnet I løpet av første kvartal 2008 Statkraft overtar 1/3 av E.ON Sveriges vannkraft (4,2 TWh) og fem fjernvarmeanlegg I Tyskland overtar Statkraft to gasskraftverk, gasslagerkapasitet, et pumpekraftverk (vannkraft), 10 elvekraftverk Et elvekraftverk i Storbritannia og fjernvarme i Polen Statkraft I dag Nye vannkraftanlegg Fjernvarme Skellefteälv Umeälv Gidälv Ångermanälv Inndalsälv Ljungan Lagan Nissan side 18 Vaqssdragsseminaret Hvilke aktiva som vil omfattes av transaksjonen vil bla avhenge av verdivurdering og tredjeparts forkjøpsretter

19 .. TIL POSISJONEN SOM STØRSTE EUROPEISKE PRODUSENT AV FORNYBAR ENERGI.. Kraftproduksjon fra vann- og vindkraft, TWh EdF Statkraft Enel Vattenfall Verbund Iberdrola/SPW E.ON Fortum EnBW Endesa Byttehandelen med E.ON vil øke Statkrafts vannkraftproduksjon med ytterligere ~ 5 TWh Norsk Hydro side 19 Vaqssdragsseminaret Kilde:: 2005 og 2006 årsrapporter

20 STATKRAFT SATSER PÅ VIND I STORBRITANNIA.. Baillie 57 MW**** Decision Council Q4-07 Spittal Hill 65 MW**** Under development Berry Burn 67 MW* Recommended by Council Decision SE Q4-07 Fairwind Statkraft Orkney Ltd 126 MW*** Under development Carraig Gheal 60 MW** Recommended by Council Decision SE Q4-07 Barmoor 27 MW* Decision Council Q4-07 Blaengwen 30 MW* Licence awarded March Andershaw 45 MW* Application about to be submitted Decision Council Q3-07 side 20 *50/50 JV with Catamount **50/50 JV with GreenPower ***50/50 JV with Fairwind ****Initial investments in new projects, step-by-step increase in ownership through funding of remaining activities SE: Scottish Executive PI: Public Inquiry PP: Planning Permission

21 OG SER SPENNENDE MULIGHETER I SVERIGE Avtale om å utvikle vindkraft sammen med SCA 7 vindkraftanlegg ~ 2,8 TWh årlig produksjon ~ MW installert effekt Hvorfor Sverige? Egnede områder tilgjengelig for vindkraftutvikling Høye politiske ambisjoner Langsiktig sertifikatmarked Markedsbasert system der pris er gitt av marginal-kostnad for ny produksjon side 21

22 SATSING I SØRØST EUROPA Statkraft har identifisert et potensial for ny vannkraft I Sørøst-Europa Statkraft har inngått partnerskap med lokale energiselskaper, og har etablert lokal tilstedeværelse med hensikt å utvikle vannkraftprosjekter lokalt side 22

23 SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI GLOBALT Investerer i, utvikler og driver vannkraftverk i Chile, Peru, India, Nepal, Filippinene, Sri Lanka (+Laos) Høy vekst i SN Power eies av Statkraft og Norfund side 23

24 EN EUROPEISK ENERGIPOLITIKK I UTVIKLING.... DANNER GRUNNLAG FOR STATKRAFTS VEKST BÅDE UTE.... OG HJEMME side 24 Vaqssdragsseminaret

25 VANNKRAFTPROSJEKTER I NORGE.. Offervann side 25 Trollheim Nordsvorka Jostedal Eiriksdal Makkoren Storlia Grasbotntjørn Blådalsvatn Markkjelkevatn Middagsvatn Ringedal Kvangrevatn til Jukla Mølneelva Fykanvann Rana Kjensvatn Røssvatn SØ Under bygging (66 GWh) Har konsesjon (119 GWh) Konsesjonssøkt (178 GWh) Meldt (266 GWh) Under utvikling (1195 GWh) Pålsbu Rødberg Strengen Rosjå overføring Tokke Rev. februar I tillegg diverse OU-prosjekter under utvikling Pr feb 07

26 .. I TILLEGG TIL SMÅKRAFT Småkraft AS Antall GWh I drift 6 70 Under bygging Konsesjoner Konsesjon søkt Fallrettigheter side 26

27 Nytt aggregat vurderes Habitatinngrep? Bedre vannføring? Mer miljøbasert vannføring? Endret krav til minstevannføring? Ny konsesjon? Nytt inntak vurderes Tiltak i Rinna? Dagens inntak er sub optimalt Småkraftverk under vurdering Optimalisering av framtidig produksjon av settefisk Miljødesign Trollheim side 27 Meso-habitat modellen i Surna videreutvikles (FoU prosjektet fase II) Surna inn i ENVIDORR Overvåkingen av vill-laksen fortsetter Konsekvensutredning/melding trolig ved årsskiftet 07/08

28 KJENSVATN I NORDLAND Kunstig spylerenne fra tunnel kan fjernes og landskapet restaureres Breslam - kan reduseres Mindre temperaturpåvirkning Fra 8 m regulering til fast høy vannstand side 28

29 MILJØDESIGN? Kjensvatn Spylerennen foreslått fjernet Nytt vann hentes inn ved å snu innsjøen

30 VI HAR STORE AMBISJONER PÅ VIND I NORGE Vadsø * MW Berlevåg MW Nordkyn <750 MW Åfjord MW Lebesby 40 MW Fosen 360 MW Nordkapp * 50 MW Agdenes/ Snillfjord Hitra Smøla Aure / Hitra <710 MW 55 MW 150 MW 150 MW Hammerfest Samlet teknisk potensial Installert effekt MW Kraftproduksjon (årsgj.snitt) 8 TWh 110 MW Fræna MW Idriftsatt Austevoll * 40 MW Bømlo MW Eigersund MW Fått konsesjon Konsesjonssøkt Under utvikling side 30 * påklaget / behandles av OED Rev. aug

31 ..MEN DET ER TUNGE KONSESJONSPROSESSER Økende kompleksitet i konsesjonsbehandlingen Fylkesvise planer Flere meningsberettigede myndighetsorganer DN, Riksantikvar, Forsvaret, Reindriftsforvaltningen Folkelig mobilisering Liten kapasitet i konsesjonsbehandlingen Alle gitte konsesjoner blir påklaget Uklart hvordan fordeler skal veies mot ulemper Lokale miljøeffekter mot klimagassutslipp Konsesjonsbehandling på saker som krever nettløsning trekker ut i tid side 31

32 .. OG UTFORDRENDE IFT NETTINVESTERINGER Behov for nettinvesteringer av hensyn til forsyningssikkerheten, særlig i Midt-Norge og Finnmark Riktige beslutninger vil kunne legge til rette for betydelige mengder vindkraft Liten vilje til å ta beslutninger som gagner vindkraften Tidspunkt for investeringer viktig for videre utvikling av vindkraften side 32

33 Italia side 33.. MED ET STØTTENIVÅ SOM ER FOR LAVT TOTALT INNTEKTSNIVÅ FOR VINDKRAFT ( C/kWh) Kilde: Statkraft Norway Ireland Denmark Sweden Greece Portugal Austria Bulgaria Germany France Romania Poland Hungary Spain Nertherland UK Belgium

34 TEKNOLOGI FOR VIDERE VEKST Havenergi er bølgekraft, tidevannskraft og offshore vindkraft Statkraft bygger verdens første saltkraftverk To utviklingsprosjekter innen offshore vindkraft Flytende løsninger Sway Solkraft investeringer i Italia og Spania side 34 Vaqssdragsseminaret

35 EN FOKUSERT STRATEGI.. Norge og Sverige Sør-øst Europa Asia og Sør-Amerika Vannkraft Vindkraft Norge Storbritannia Gasskraft Norge Tyskland Nederland side 35 Vaqssdragsseminaret

36 .. FOR VEKST I EUROPA Hovedkontor i Oslo Datterselskaper Europakontor Tilknyttede selskaper vannkraftverk vindparker Baltic Cable Gasskraftverk Nye anlegg (E.ON byttehandel) Fjordkraft Småkraft BKK Agder Energi Amsterdam London Düsseldorf Trondheim Energi Statkraft Stockholm Skagerak Energi Beograd Bucuresti Sofia side 36 Vaqssdragsseminaret

37 side 37 Vaqssdragsseminaret

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked Side side 30 1 Frokostseminar: STATKRAFT Et JUNI europeisk 2007 grønt sertifikatmarked EUROPEISKE RAMMEBETINGELSER FOR FORNYBAR ENERGI - gir forslag til fornybardirektiv muligheter for kraftbransjen? EUROPADIREKTØR

Detaljer

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 Finansielle nøkkeltall Statkraft AS konsern Enhet 2014 2013 2012 (omarbeidet) 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter***** Mill. kr 52 254 49 564 37 550 22 449 29 252 Netto

Detaljer

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft Årsrapport 2012 Innhold Del 1 Om Statkraft 4 Konsernsjefens brev 5 Konsernledelsen 6 Statkraft på tvers 8 Vekstkraft av vannkraft 10 Internasjonal vekst med ren energi 13 Kraft fra havvindene 14 Medvind

Detaljer

Statkraft SF Årsrapport 2014

Statkraft SF Årsrapport 2014 Statkraft SF Årsrapport 2014 Design: Tangram Design Statkraft/People&Power Rainpower AS Shutterstock Årsberetning Statkraft fikk et godt resultat fra driften til tross for betydelig lavere nordiske kraftpriser

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS

Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS Lindesnesseminaret Smøla 2006 Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS 12,000 Installed Wind Power in the World - Annual and Cumulative - 60,000 10,000 50,000 8,000 40,000 MW per year 6,000 4,000 30,000

Detaljer

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100 Statkraft årsrapport med bærekraftrapport 2004 Finansielle nøkkeltall 2004 2001 Konsernet Enhet justert*** 2004 2003 2002 justert** 2000 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill. kr 10 276 11

Detaljer

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon Industriens PA-Messen 11.10.2007 Sverre Gotaas, Statkraft Kort introduksjon til Statkraft STATKRAFT 2007 Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1%

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Årsrapport Bærekraftrapport

Årsrapport Bærekraftrapport Årsrapport Bærekraftrapport 01 Om statkrafts årsrapport God eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdiskaping 05 ÅRSBERETNING Statkraft Statkraft AS konsern 68 26 69 27 70 28 Egenkapital 29 71 30

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

ABC STATKRAFT PÅ KARTET MANNEN OG HAVET. Seks nye land i porteføljen. Mark Williamson lever av å overvåke havets svingninger på Sheringham Shoal

ABC STATKRAFT PÅ KARTET MANNEN OG HAVET. Seks nye land i porteføljen. Mark Williamson lever av å overvåke havets svingninger på Sheringham Shoal ABC KVOTEHANDEL STATKRAFT PÅ KARTET Seks nye land i porteføljen MANNEN OG HAVET Mark Williamson lever av å overvåke havets svingninger på Sheringham Shoal MELDER FREMTIDENS VÆR TEMA: Fornybar energi spiller

Detaljer

Støtte til fornybar energi er viktig

Støtte til fornybar energi er viktig Støtte til fornybar energi er viktig En stor utbygging av fornybar energi er nødvendig for å nå langsiktige klimamål. Likevel hevdet Michael Hoel i Brennpunkt 25/9 2012 at mer fornybar energi i Europa

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

EROBRET. 100 mill. TIL SIKKERHET. GOD IDÉ GIR GOD BUTIKK Små produsenter gir store muligheter i Düsseldorf.

EROBRET. 100 mill. TIL SIKKERHET. GOD IDÉ GIR GOD BUTIKK Små produsenter gir store muligheter i Düsseldorf. GOD IDÉ GIR GOD BUTIKK Små produsenter gir store muligheter i Düsseldorf. UTFORDRENDE SIKRING AV TREDJEPERSON Ekstremsport går ut over sikkerheten ved Statkrafts produksjonsanlegg. TEMA: SN POWER TI ÅR

Detaljer