HØRINGSINSTANSER- REGULERINGSPLANARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSINSTANSER- REGULERINGSPLANARBEID"

Transkript

1 HØRINGSINSTANSER- REGULERINGSPLANARBEID, revidert Følgende kommunale etater skal ALLTID varsles: Navn E-post Skal ALLTID vedlegges Etat for byggesak og private planer Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata 1. Kopi av kunngjøring planoppstart / 2. Varslingsbrev 3. Varslingsliste, grunneiere og naboer 4. Varslingsliste, høringsinstanser 1. Kopi av kunngjøring planoppstart / 2. SOSI-fil av planavgrensningen 1. Kopi av kunngjøring planoppstart / 2. SOSI-fil av planavgrensningen 2. Følgende instanser skal varsles dersom planarbeidet berører deres saksfelt, jf. kommentarfeltet: Navn Adresse Postnr. Poststed Kommentar Avinor AS Bergen lufthavn, Flesland Postboks BERGEN Spørsmål om lufttrafikk land og sjø, helikopterlandingsplasser. Lars Arne Nilssen Barn og unges Postboks BERGEN Skal ivareta barn og unges interesser i Komité for Miljø- og representant i byutvikling, jf. bl.a. omdisponering Komité for og av arealer satt av/ i bruk til lek, sikring av arealer til lek/ opphold byutvikling etc. Bør som regel Bystyrets kontor Bergen Brannvesen Postboks BERGEN Tilgjengelighet, slukkevann. Bør Bergen Kirkelige Fellesråd Kirkevergen i Bergen Helsevernetaten Seksjon for kunst og kultur Barnehage og skole som regel Bjørns gate BERGEN Spørsmål om hensyn til kirkebygg, gravplasser. (Presteboliger er kommunale med få unntak, forvaltes av Bergen, Bolig og Byfornyelse). Bontelabo BERGEN Har bl.a. ansvar for støy, forurensning, stråling, ulykkesforebygging. Bør som regel Postboks BERGEN Behov for areal til kulturaktiviteter og anlegg. Postboks BERGEN Skolekapasitet / barnehagekapasitet. Behov for areal til barnehage, skole. Bør som regel varsles

2 BIR AS Postboks 6004 Postterminalen Skole v/rektor Skole v/foreldrearbeidsutvalget Barnehage v/ styrer Byantikvaren sosial, bolig og områdesatsing Grønn etat Samferdselsetaten fylkeskommune Bybanen AS Regionalavdelingen v/marit Rødseth, revidert BERGEN Kan bl.a. mene noe om trafikksikkerhet for skolebarn og opplyse om planområdet er i bruk av skolen. Bør som regel Kan bl.a. mene noe om trafikksikkerhet for skolebarn, og opplyse om planområdet er i bruk av skolen/ barna. Bør som regel Kan bl.a. opplyse om planområdet er i bruk av barnehagen / barna. Bør som regel Postboks BERGEN Kulturminneinteresser, bygninger, bygnings, estetikk. Postboks BERGEN Friluftsinteresser, lekeområder for barn, friområder, landskap, naturvern, landskap, vassdrag, Byfjellsgrense. Postboks BERGEN Kommunale veier, gang- og sykkelveier. Avkjørsler. Trafikksikkerhet. Trafikkreguleringsspørsmål på kommunale veier. Omfatter også parkeringsspørsmål. Standardkrav. Drift og vedlikehold. Postboks BERGEN Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bybanens infrastruktur Bybanen Utbygging Postboks BERGEN Ansvar for videre utbygging av bybanen Postboks BERGEN Vannforsyning og avløp. Bør som klima, regel varsles og byutvikling VA-etaten Etat for Plan- og geodata Seksjon næring Postboks BERGEN Ansvar for overordnede planer og planforutsetninger. Bør alltid Postboks BERGEN I spørsmål om arealbruk som berører prinsipielle eller overordnede strategier for næringsutvikling i kommunen. Postboks BERGEN Behov for areal til idrettsformål

3 , revidert Idrettsetaten Postboks BERGEN Etat for landbruk Bergen Næringsråd Postboks BERGEN Dersom næringspolitiske spørsmål eller Bergen og Omland Friluftsråd Bergen og Omland Havnevesen Interessefelt blir berørt. Hellebakken BERGEN Dersom BOF sine friluftsområder blir berørt. Postboks BERGEN Dersom planområdet grenser til og/eller involverer sjøareal. Spørsmål om havner, kaibygging, utlegging av flytekai, utfylling, skipsled (også for fritidsbåttrafikk). Bergen Politidistrikt Postboks BERGEN Trafikkspørsmål, spørsmål om offentlig orden. Sivilforsvarsdistrikt Sandbrekketoppen NESTTUN Tilfluktsrom, beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen. Bergen Taxi Kokstadveien KOKSTAD I spørsmål om holdeplasser, terminaler og kjøremønster. Bergens Sjøfartsmuseum Postboks BERGEN Ved inngripen i sjøbunn (for eksempel utfylling). Myndighet for marine kulturminner. Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) Postboks 6004 Postterminalen Bjørgvin Bispedømmeråd Postboks 1960 Nordnes 5892 BERGEN Henteplasser for avfall. Tilkomst, fellesløsninger, lokalisering. Behov for kildesorteringsanlegg. Bossug som metode. Bør som regel 5817 BERGEN Statlig faginstans (innsigelsesrett) for kirkebygg, kirkegårder, samt eier av Fana prestegård og bispeboligen. BKK Nett A/S Postboks BERGEN El. forsyning. Hensyn til eksisterende kabler og anlegg. Vurderer også forholdet til ev. tilknyttingsplikt til fjernvarme, jf. konsesjonsområdet til BKK Varme. Bør som regel Fiskeridirektoratet, Region Vest Region Fortidsminneforeningen i Bergen og Fana Bondelag v/jan Hauge Postboks L 6701 MÅLØY Dersom spørsmål om fiskeriinteresser blir berørt, f.eks. fiskefelt, oppdrettslokaliteter, kaste- og låssettingsplasser og fiskerihavner. Klostergaten BERGEN Ideell organisasjon. Arbeider for ivaretakelse av kulturminner. Langedalen HAUKELAND Interesseorganisasjon i spørsmål om landbruksareal i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Arna. Forsvarsbygg Postboks OSLO Sivil del av Forsvaret som representerer grunneierinteressen og forsvaret sine anlegg. Koordinerer internt med militære synspunkt. Fylkesmannen i Kommunal- og Postboks BERGEN Dekker også Beredskapsavdelinga, Miljøvernavdelinga og Statens Forurensningstilsyn, SFT. Skal alltid varsles

4 samfunnsplanavdelinga Fylkesmannen i Landbruksavdelinga, revidert Postboks BERGEN Landbruksareal i drift eller område med ressurspotensial for jord - eller skogbruk. Bondelag Krokeidevegen FANA Interesseorganisasjon i landbruksspørsmål fylkeskommune Postboks BERGEN Dekker også kultur- og idrettsavdelingen og Regionalavdelinga samferdselsseksjonen (transport- og Planseksjonen kollektivinteresser). Uttale blir Jernbaneverket m.no Kommunalt råd for funksjonshemmede v/ Tollak Hjelmervik Kongelig Norsk Båtforbund Strømgaten BERGEN koordinert. Rom Eiendom koordinerer og besvarer høringsuttalelser på vegne av NSB. Samtlige tre e-postadresser skal nyttes. Postboks BERGEN Gjelder særlig spørsmål om tilkomst og tilgjengelighet til bygg og areal. Bør som regel Postboks BERGEN Interesseorganisasjon i spørsmål om etablering av havner, marinaer, infrastruktur og farleder for fritidsbåter og friluftsliv generelt i kystsonen. Kystverket Vest Postboks ÅLESUND Dersom spørsmål om hovedleder eller bileder blir berørt ved anlegg eller kryssing. Andre spørsmål er delegert til Bergen og Omland Havnevesen. Luks Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter Postboks OSLO E-post: Miljøvernforbundet Postboks BERGEN Interesseorganisasjon i Natur og Ungdom Postboks BERGEN Interesseorganisasjon i Naturvernforbundet Postboks BERGEN Interesseorganisasjon i Nesttun Vassdragets Venner v/atle Grimstad Stasjonsvei 11 b 5221 NESTTUN Interesseorganisasjon i spørsmål om bruk og vern av Nesttunvassdraget og strandsonen. Norges Handikapforbund Bergen Norgestaxi Bergen AS Damsgårdsveien NVE Riksantikvaren Distriktskontor vest Postboks 93 Nesttun 5852 BERGEN Interesseorganisasjon. Tilkomst, tilgjengelighet til bygg og areal LAKSEVÅG I spørsmål om holdeplasser, terminaler og kjøremønster. Postboks FØRDE Anlegg for kraftforsyning, overføringsanlegg, vassdragsreguleringer, flomfareområder Ras Postboks 8196 Dep OSLO Dersom fredet bygrunn i sentrum blir berørt, se kommuneplankart. Forvaltningsmyndighet. Skyss as Postboks BERGEN

5 Statens vegvesen Region vest Syklistenes Landsforening SLF Telenor Servicesenter for nettutbygging Rådet for byforming og arkitektur Etat for byggesak og private planer Det sentrale eldrerådet v/ Tollak Hjelmervik, revidert Askedalen LEIKANGER Europa-, riks- og fylkesveier. Avkjørsler. Trafikksikkerhet. Trafikkstøy og luftforurensning. Postboks BERGEN Interesseorganisasjon, sykkelveier/- traseer Postboks BERGEN Eksisterende kabler og anlegg, nye anlegg. Bør som regel Postboks BERGEN Estetikk, form, struktur i bebyggelse. Gjelder ikke flatereguleringer. Rådet skal kun ha materiale ved offentlig ettersyn, ikke oppstartmeldinger. Postboks BERGEN Interesseorgan i spørsmål som angår eldres levekår, bl.a. tilkomst, tilgjengelighet, uteareal og lokalisering av servicefunksjoner. Vestre Strømkaien BERGEN Interesseorganisasjon. Tilkomst, tilgjengelighet til bygg og areal. Funksjonshemmedes fellesorg. Bergen Rådalen nærforening Postboks 202 Rådal 5858 BERGEN Interesseorganisasjon. Ønsker tilsendt plansaker i Rå/ Rådal/ Apeltunområdet. Særlig interesse for trafikkspørsmål Velforeninger, eller lignende. klima, og byutvikling Seksjon eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler Ungdommens bystyre Postboks BERGEN Viktig representant i spørsmål om nær interesser. Undersøk alltid om det er velforeninger i nærområdet. Se bl.a. Postboks BERGEN Kun ved offentlig ettersyn v / Bystyrets kontor Bergen tomteselskap AS Solheimsgaten BERGEN Mattilsynet Bergen Postboks BRUMUNDDAL Dersom planforslaget berører drikkevannskilder/nedslagsfelt Opplysningsvesenets fond v/advokatfirmaet Harris Direktoratet for mineralforvaltning Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen Postboks BERGEN Sandviken Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM V/Stein Ugelvik Larsen, J.L.Mowinckels vei FYLLINGSDALE N

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

FM eiegedom AS. RISS LANDSKAP as. Landskapsarkitekter MNLA. Bergen 02.06.09

FM eiegedom AS. RISS LANDSKAP as. Landskapsarkitekter MNLA. Bergen 02.06.09 FM eiegedom AS MELAND KOMMUNE Forslag til reguleringsplan Næringsområde Dalstø-Mjåtveit Gnr 19 / bnr 1, 2 og 31, deler av gnr 22 / bnr 1 og 3, og gnr 18 / bnr 9 og 10 Bergen 02.06.09 Landskapsarkitekter

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Midsund kommune Rådmannen

Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2011/577-12 Arkiv: 143 Saksbeh: Linda Heimen Dato: 12.09.2013 Saksframlegg Endelig vedtak av planprogram - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden Utvalsak Utval Møtedato

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen A/Stab AS Midtunhaugen 10 5224 NESTTUN Vedr. saksnr 201506340, journalnr 2015068233 Dokumentet følger vedlagt. Dokumentet kan leses i «Min meldingsboks»

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Områdereguleringsplan Levanger Havn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune kirstine.karlsaune@innherred-samkommune.no 74 04 82 73 Arkivref: 2008/6808 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 07.03.2014/ 03.06.2014/12.06.2014/01.09.2014/ 26.01.2015 etter off. høring. Hamnnes hyttefelt

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn. Dyrøy kommune

Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn. Dyrøy kommune Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn Dyrøy kommune 12. juni 2009 1. INNLEDNING 4 1.1 Forslagstiller 4 1.2 Eiendoms - og eierforhold 4 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08. Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.2011 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Arealplan-ID Saksnummer Utarbeidet av Datert/Revidert Fana, gnr. 52, bnr. 1 m.fl, gnr. 53, bnr. 2

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer