Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv. Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv. Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS"

Transkript

1 Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS

2 Hva vil det kommende vanndirektivet bety for bransjen og er vi foreberedt? Lite om tekniske kraftstasjonsløsninger, mer om konsekvenser og miljøvirkninger. Hva vanndirektivet vil bety for vår bransje i Norge er ikke gitt per i dag men er vi forberedt? Ja, vi er forberedt men er det godt nok? Vi har et godt grunnlag Eksempler fra Forbedring av gyteforhold i Matrevatnet Tiltaksplan i Samnangervassdraget LIV-prosjektet Juletreff I Norsk Vannforening, avd Vestlandet,

3 BKK på Vestlandet Kart fra

4 Virksomhetsområder - Kjernevirksomhet: produksjon, omsetning og transport av kraft I tilknytning til hovedaktivitetene leverer vi også: rådgivings- og entreprenørtjenester bredbånd, boligalarm, varmepumper, kabel-tv, bredbåndstelefoni fjernvarme fellesmåling av energi. Kraftproduksjon 32 heleide vannkraftverk Midlere årlig produksjon: 6,7 TWh Omsetning: 4.1 mill. NOK (2008)

5 Vannressursforvaltning - en rekke lover, for eksempel: Industrikonsesjonsloven (1917) Vannressursloven (2000) Vassdragsreguleringsloven (1917) Plan- og bygningsloven (1995) + mange andre Vanndirektivet blir et supplement Dagens norske vannressursforvaltning er i tråd med direktivet

6 Matrevatnet Nord-Hordaland Foto: BKK

7 Matrevatnet: Innsnevring av utløps-forholdene Problem: Gyteområdet gjengrodd pga lav gjennomstrøming Tiltak: Innsnevring av utløpsforholdene og fjerning av gress og finstoff og utlegging av gytegrus

8 Matrevatnet: Innsnevring av utløpsosen gir økt vannhastighet og reduserer gjengroing - samt utlegging av gytegrus Foto: BKK/ LFI-Unifob

9 Samnangervassdraget - Frøland kraftverk og Storelva

10 Samnangervassdraget

11 Kraftverk i Samnangervassdraget Grønsdal 36 MW, 1948 Kvittingen 42 MW, 1984 Myra 3.7 MW, 1988 Frøland 21 MW, 1912

12 KONSESJONER Samtlige reg. konsesjoner gitt i perioden utløp i april 1993 Begrenset miljøkrav gitt i konsesjon Ingen krav til minstevannføring HISTORISK SAKSGANG NY KONSESJON Ny reg. konsesjon innsendt til NVE i 1992 NVEs forslag til konsesjon ble oversendt OED 1999 BKKs uttalelse gikk til OED 1999 OED var på synfaring i 2000 Ny konsesjon ble gitt i 2001

13 NVEs forslag til manøvreringsreglement Krav: Fra 1. mai til 1. oktober skal det slippes minst: 0,5 m³/s over dammene ved Svartevatn og Fiskevatn 1,0 m³/s over dammene ved Kvittingsvatn og Grønsdalsvatn Foto: BKK

14 NVEs begrunnelse og BKKs kommentarer NVEs begrunnelse: Det er ikke gitt vilkår om minstevannføring i vassdraget tidligere Forholdet til estetikk, landskap og fisk Står fritt til å fremme forslag Tilrår DN sitt forslag Minstevannføringen settes til 10% av middelvannføringen (ellers ingen spesifikk begrunnelse for størrelsen på vannføringen) BKK sine kommentarer var: Det faglig grunnlag var dårlig og foreldet (8-9 år gammelt) Mangelfull dokumentasjon Hva er nytteverdien? (samfunnmessig og faglig) Finnes det kanskje likeverdige alternative tiltak?

15 Minstevannføringen tilsvarer.. en årlig tapt kraftmengde på 12 GWh Eller kraftproduksjonen fra et småkraftverk Eller strømbehovet til 600 husstander Myra kraftverk. Årlig produksjon: 13 GWh Osvatn kraftverk. Årlig produksjon: 13 GWh Rehabilitert for 29 mill kr (2009)

16 Ny konsesjon i Samnangervassdraget BKK framsatte forslag som alternativ til minstevannføring: Tilstandsrapport for vassdraget må utarbeides På bakgrunn av tilstandsrapporten må det utarbeides en tiltaks- og driftsplan for vassdraget Tiltakene skal gjennomføres i samarbeid med Samnanger kommune og Fylkesmannen Spørsmålet om innføring av en eventuell minstevannføring i vassdraget utsettes og skal vurderes på ny etter at tiltakene er gjennomført og evaluert

17 Ny konsesjon i Samnangervassdraget Dette resulterte i (1): Møte og synfaring med OED og Samnanger kommune i oktober Samnanger kommune syntes at BKK sitt forslag var interessant og modererte sine krav noe Dette resulterte i (2): OED: Syntes at BKK sitt forslag var interessant, men: MD hadde i sin innstilling foreslått slipping av minstevannføring hele året. Dette kompliserte en eventuell endring av NVEs forslag og endring av innstilling til vilkår BKKs alternativ mot NVEs forslag

18 Ny konsesjon i Samnangervassdraget Hva gjorde BKK så? Håpet var: Ny innstilling fra MD til OED BKK presenterte forslaget sitt for Fylkesmannens miljøvernavdeling Fylkesmannen stilte seg positiv til BKK sitt forslag og ga ny uttalelse til MD

19 Ny konsesjon i Samnangervassdraget Konsesjon av 18. mai 2001, post 10 (sammendrag): BKK skal i samarbeid med NVE, kommunen og fylkesmannen i løpet av tre år ha utarbeidet en tilstandsrapport og en tiltaks- og driftsplan for vassdraget Tiltakene skal gjennomføres innen fem år Dersom tiltakene ikke fungerer etter hensikten kan fylkesmannen eller NVE innen 10 år framsette krav om at minstevannsføringsspørsmålet blir tatt opp til ny vurdering OED avgjør pålegget, som ikke kan gå utover man.regl. post 1. (NVEs opprinnelige forslag)

20 Tilstansanalyse : Tiltaksplan : Målsettingen med tiltakene var å skape en elvestrekning som til tross for reguleringen: Gir et godt visuelt inntrykk der den er synlig Gir brukbare oppvekstvilkår for fisk Heller redusere enn øke flomrisikoen ved Langeland Gjør det mulig å nytte området ved Langeland til rekreasjon (bading og fisking) 12 different measures proposed

21 Celleterskler i Storelva nær utløpsosen i Frølandsvatnet Etter: Før:

22 Celleterskler i Storelva nær utløpsosen i Frølandsvatnet

23 Betongterskel Grønsdalsvatn Fiskevatn, nedre

24 Terskel nedstrøms Kleivavatn Før: Etter:

25 Terskler nedstrøms Kleivavatn Før: Etter:

26 Terskel og høler, Langeland

27 Status Tiltakene fra tiltaksplanene er gjennomført I forhold til opprinnelig krav til minstevannføring håper vi på en inntjening av produksjonen på GWh/år! Foreløpig evaluering antyder behov for slipping av en viss minstevannføring fra Fiskevatn Fornuftige tiltak? Men tiltakene kan vanskelig evalueres uten fisk! NB: Dette har vært mulig å få til pga dialog og samarbeid med ulike etater som Fylkesmannen, NVE, DN og OED.

28 LIV Liv i vassdrag Samarbeidsprosjekt mellom BKK Produksjon AS og Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI, Uni Miljø) Miljøundersøkelser i seks BKK-elver: Matreelva Ekso Modalselva Daleelva Bolstadelva og Teigdalselva (begge i Vossovassdraget) Foto: S.Klyve

29 LIV Liv i vassdrag BKK Produksjon AS investerer 5 mill kr i løpet av prosjektet til LFIs undersøkelser. I tillegg kommer kostnader fra intern BKK-tid til prosjektet. Daleelva er i tillegg en del av ENVIDORRprosjektet (increased power and salmon production with ENVIronmentally Designed Operation of Regulated Rivers) Prosjektet startet i 2006 og vil avsluttes i 2011.

30 Målsettingene med LIV-prosjektet er å: Undersøke hvilke forhold som er avgjørende for laks og sjøørret Daleelva er plukket ut for nærmere undersøkelse i ENVIDORR-prosjektet for sammenligning med lakseelver over hele landet. Evaluere eksisterende tiltak i vassdragene Vurdere om disse tiltakene bør endres for å bedre miljøforholdene for fisken og eventuelt iverksette nye tiltak. METODER I FELT: Gytefisktelling om høsten (LFI) Registrering av gytegroper og eggoverlevelse om våren (LFI) Kartlegging av ungfiskbestanden (LFI) Vannføringsmåling (BKK Produksjon AS) GIS-kartlegging (BKK Produksjon AS) Foto: S.Klyve

31 Med LIV-prosjektet vil BKK: Legge forholdene bedre til rette for laksefisk i BKK-elvene ved hjelp av bevissthet om kjøremønster i kraftverkene. Få ny kunnskap om bestandsregulerte mekanismer hos laksefisk basert på langsiktig forskning. Ha årlig oppdatert miljøstatus (høy relevans ved revisjoner av konsesjonsvilkår og endringer i vannføringsregimet). Kunne evaluere allerede iverksatte miljøtiltak, som minstevannføring, endring i kjøremønster (Myster), utlegging av gytegrus og bygging av terskler. Formidle BKKs miljøsatsing til allmennheten, Gjennomføre miljødesignet vassdragsdrift og øke verdiskapning på både kraft og laks, jmf ENVIDORRs strategi.

32 BKK og vanndirektivet BKK ønsker et faktabasert og objektiv forvaltning av vassdragene velkommen BKK har forhåpninger til at dette medfører: Bedre kunnskap om hvordan vassdragene påvirkes av vassdragsregulering Mer treffsikre og kostnadseffektive avbøtende tiltak Mer forutsigbare konsesjonsvilkår Bedre evaluering og oppfølging av gjennomførte tiltak

33 BKK og vanndirektivet (forts) Innføring av vanndirektivet krever god koordinering mellom alle involverte aktører Det krever trolig stor innsats å oppnå en felles forståelse BKK håper at vanndirektivet også gir et godt grunnlag for fremtidig kraftutbygging fordi: Vannkraft er fornybart og bygges ut med betydelig mindre konsekvenser og miljøulemper i dag - og i fremtiden! EU og resten av verden trenger betydelig mer fornybar og regulerbar energi! JA - vi tror at vi er godt forberedt fordi vi gjennom tiltaksplaner og overvåking handler i tråd med intensjonene i vanndirektivet.

34 Vi jobber med morgendagens løsninger. I dag. BKK - Morgendagen er her.

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR Plan for friluftslivstiltak Avtaledokument med vertskommunene Miljødesign Sira November 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Miljødesign som metode... 4 1.2 Planforutsetninger...

Detaljer

Jakter på bredbåndsmuligheter

Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye

Detaljer

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING.

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. Rjukan, 10. desember 2014 Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi

Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi Innledning Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi av Atle Harby Seniorforsker og senterleder Centre for Environmental Design of Renewable Energy SINTEF Energi Postboks 4761 Sluppen, 7465 Trondheim

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra Tokke Jeger & Fiskerforening Water is not a commercial product like any other but,a heritage which must

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009 RVISJONSDOKUMNT ALTVASSRGULRINGN STATKRAFT NRGI AS MARS 2009 INNHOLDSFORTGNLS 1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget 2. Omfang og virkeområde for de konsesjoner som skal revideres 2.1. Statsregulering

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

KRAFTUTBYGGING OG NATUR Hvordan sikre kunnskap, gjøre økosystemvurderinger og håndtere naturkonsekvenser ved kraftutbygginger

KRAFTUTBYGGING OG NATUR Hvordan sikre kunnskap, gjøre økosystemvurderinger og håndtere naturkonsekvenser ved kraftutbygginger KRAFTUTBYGGING OG NATUR Hvordan sikre kunnskap, gjøre økosystemvurderinger og håndtere naturkonsekvenser ved kraftutbygginger Eksempel fra Svartevassmagasinet i Sirdal og Miljødesign av Kvina Per Ø. Grimsby

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 forum for natur og friluftsliv TROMS Vannregionmyndigheten v/troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 15. desember 2014 Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer