TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG"

Transkript

1 FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet av Utgiver Dok type Løpenr Rev Side

2 Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKT OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE FORKORTELSER OG DEFINISJONER GENERELT OM TILSLUTNING AV FJERNVARME Dimensjonerende data Kontroll, rådgivning TEKNISK BESKRIVELSE Teknisk grensesnitt Trykk og temperatur i kundeanlegget Koplingsprinsipper for kundeanlegg Varmeanlegg Tappevannsanlegg Gulvvarme Gatevarme Vannbehandling... 12

3 Side 3 av 12 1 HENSIKT Hensikten med denne spesifikasjonen er å presentere krav og anvisninger for de kundeanlegg som skal tilknyttes BKKVs fjernvarmeanlegg. Krav i forbindelse med innmontering av varmevekslerenhet er også medtatt. Ansvarlig for utgivelse av denne spesifikasjon er BKKV. Dersom ikke annet er angitt spesielt, gjelder spesifikasjonen for alle de oppgitte leveranser og/eller ytelser. Avvik fra spesifikasjonen skal være skriftlig akseptert av BKKV. 2 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE Denne spesifikasjon omfatter krav og anvisninger for følgende: Kundeanlegg i nye bygninger Kundeanlegg i eksisterende bygninger Der det i forskjellige dokumenter er angitt motstridende krav eller spesifikasjoner, gjelder kravene og spesifikasjonene hver for seg og samlet. Hvilket innebærer at BKKV ene og alene kan bestemme hvilke krav eller spesifikasjon som skal gjøres gjeldende, uten at dette får betydning for kontraktsforholdet mellom leverandør og kunde.

4 Side 4 av 12 3 FORKORTELSER OG DEFINISJONER Følgende forkortelser er benyttet i spesifikasjonen: BKKV = BKK Varme AS Følgende definisjoner gjelder for spesifikasjonen: Leverandør = BKK Varme AS som leverer fjernvarme. Kunde = Den eller de som ifølge kontrakt med leverandør BKK Varme AS, forbruker energi (varme) levert fra BKKVs fjernvarmenett. Kundesentral = Varmeveksler/ere med tilhørende utstyr ( energimåler med følere og skap for integreringsverk og eltilførsel, reguleringsutstyr med styreskap med føler på kundenettet og uteføler, isolert røropplegg med ventiler og grovfilter frem til veksler på fjernvarmesiden) som overfører energi (varme) fra BKKVs fjernvarmenett til kundens eget varmeanlegg, kundenettet. (Kundesentralen er leverandørens eiendom. Leverandøren har også drifts- og vedlikeholdsansvaret for kundesentralen). Fjernvarmenettet = Fellesbenevnelse for BKKVs fordelingsnett for fjernvarmeleveranse frem til og med kundesentral. Kundeanlegg/ kundenett = Kundens rørnett med utstyr regnet frem til stusser ut fra veksler/ne på kundesentralen Leveringsgrense = Grense mellom leverandørens og kundens utstyrsleveranse. Ansvarsgrense = Grense mellom leverandørens og kundens ansvar for prosjektering, drift og vedlikehold

5 Side 5 av 12 4 GENERELT OM TILSLUTNING AV FJERNVARME Kunden eller hans konsulent/entreprenør skal så tidlig som mulig etter kontraktsinngåelse om fjernvarmeleveranse, kontakte BKKV for å få avklart og godkjendt inntakssted av fjernvarmeledning og rørføring frem til kundesentralen. Spesielt henvises det til dokument BKKV-ST Tekniske krav/anvisninger til rom for kundesentraler. Vedrørende bestilling av fjernvarmeleveranse henvises til BKKV-SP BKK Varme vil bekoste rør, rørleggingsarbeider frem til kundesentral. Utbygger må tilrettelegge og bekoste grøft for fjernvarmerør fra tomtegrense frem til bygget. BKK Varme bekoster også kundesentralen. 4.1 DIMENSJONERENDE DATA Kunden er ansvarlig for å fremskaffe oppgave over alle dimensjonerende behov for det anlegg som skal tilknyttes BKKVs fjernvarmenett. Opplysningene skal gis på fastsatt skjema BKKV-SP-0003, som vil bli tilsendt fra BKKV. Skjemaet skal returneres BKK Varme AS, Postboks 7050 Bergen. Kunden er ansvarlig for at dimensjoneringskravene som er angitt i pkt. 5.3, overholdes. For at BKKV skal få mulighet til å planlegge og fremføre ledningsnett samt bestille nødvendig utstyr, bør bestilling av fjernvarmeleveranse skje i god tid. Helst 6 måneder innen installasjonsarbeidet skal igangsettes. 4.2 KONTROLL, RÅDGIVNING I den innledende fasen av planleggingen av bygget skal plassering av kundesentral og trasé for stikkledning frem til kundesentralen avtales mellom kunden og BKKV. Når VVS-prosjekteringen starter skal koplingsprinsipper, plassering og plassbehov for prefabrikkert vekslerenhet samt plassering av rettstrekk for BKKVs måleutstyr, avtales. Kunden skal sende prinsipptegninger så som flytskjemaer og koblingsskjemaer for sitt vannbårne energianlegg til BKKV for kommentar. Det er spesielt viktig at dette skjer i god tid før byggestart. BKKVs gjennomgang kan ikke på noen måte sees på som noen kvalitetssikring av det mottatte underlag. Ansvaret for korrekt utførelse og konstruksjon ligger fortsatt hos kunden og hans leverandører og konsulenter.

6 Side 6 av 12 5 TEKNISK BESKRIVELSE 5.1 TEKNISK GRENSESNITT Kundesentral og røropplegg fra fjernvarmenettet frem til og med stusser etter varmevekslere i kundesentralen leveres og eies av BKKV. Likeså føler og tilhørende kabel for registrering av utetemperatur for styring av fjernvarmeleveransen og signalledning for registrering av data og fjernstyring av kundesentralen. Figur 1 Grensesnitt mellom BKKV og kundens varmeanlegg BKKV har drifts- og vedlikeholdsansvar for selve kundesentralen med ovennevnte utstyr og ledninger. Kunden har drifts- og vedlikeholdsansvar for rommet der kundesentralen er plassert og det tekniske utstyr som eies av kunden. Se dokument BKKV-ST-0001 tekniske krav for kundesentraler i nye bygg og dokument BKKV-ST-0002 tekniske krav for kundesentraler i eksisterende bygg. Fjernvarme leveres i form av varmt vann med følgende data: Trykk max 2,5 MPa. 25bar overtrykk Turtemperatur dimensjonerende 120 C Returtemperatur dimensjonerende 70 C Min. turtemperatur sommer 75 C Returtemperatur, sommer 65 C

7 Side 7 av 12 TURTEMPERATUR FJERNVARME OG KUNDE 120 TEMPERATUR FJERNVARME 100 TURVANNTEMPERATUR TILGJENGELIG TEMPERATUR OPPVARMINGSFORMÅL TAPPEVANN 55ºC (65ºC VED AKKUMULERING) UTETEMPERATUR Fjernvarmeside Kundenett Tappevann Figur 2 Turtemperatur i fjernvarmenettet og internt hos kunden Turtemperaturen i fjernvarmenettet vil reguleres over året etter en kurve i forhold til utetemperaturen som angitt i figur 2 (fjernvarmesiden).

8 Side 8 av Trykk og temperatur i kundeanlegget Anleggstrykk Sekundærsidens systemtrykk. Bestemmes av kunden Trykkdifferanse over BKKVs veksler på kundesiden kpa (Med nedforstående temperaturdifferanse) Turtemperatur i kundeanlegg, max 80 C v/dimensjonerende utetemperatur (DUT) Min. temperaturdifferanse radiatoranlegg 20 K Min. temperaturdifferanse ventilasjonsanlegg 40 K Temperatur tappevann 55ºC (65ºC ved akkumulering) Avvik avklares med BKKV i hvert enkelt tilfelle. 5.2 KOPLINGSPRINSIPPER FOR KUNDEANLEGG Varmeanlegg Varmeanlegg som skal tilkobles BKKVs varmevekslerenhet, skal konstrueres og utføres slik at lavest mulig returtemperaturer på henholdsvis kundeanlegget og fjernvarmeanlegget oppnås ved alle belastninger/varmeuttak og årstider. Dette oppnås i praksis best ved å konstruere anlegget for varierende volumstrøm (såkalt mengderegulert system). Dersom annet system velges skal kunden dokumentere at det valgte system enten gir lavere eller samme returtemperatur som et system basert på varierende volumstrøm. Generelt skal alle shuntkurser etc baseres på 100 % variabel volumstrøm. For shuntkurser til varmebatterier på ventilasjonsanlegg, hvor det er viktig med rask tilførsel av varmtvann etter at varmetilførselen har vært stengt en periode, aksepteres at det monteres stengbart og/eller strupbart omløp (bypass) med egnet dimensjon (f.eks. DN10) på tilførselssiden av shuntkoblingen. Kunden er ansvarlig for å påse at hans system sikres slik at BKKVs vekslere ikke utsettes for overtrykk. Det skal monteres grovfilter på returledning før varmeveksler for å beskytte denne. Maskevidde skal være 0,6 mm. Det skal også monteres manometer for avlesning av differansetrykk over filter. Figur 3 Prinsippskjema. Radiator/ventilasjonsveksler

9 Side 9 av Tappevannsanlegg Anlegg for varmt tappevann skal sikres med temperaturstyrt blandeventil rett etter BKKVs vekslerenhet. Tappevannsanlegget skal konstrueres slik at det alltid er sirkulasjon forbi temperaturføler for regulering av fjernvarmeventil/reguleringsventil for tappevannveksler. Volumet i sirkulasjonskretsen skal minst være 40 liter. Dersom det ikke er mulig å oppnå god nok sirkulasjon, kan kunden settes inn utjevningstank etter varmeveksler som vist i figur 5. Ved store tappevannsbehov, kan kunden montere turboløsning, dvs VV-tank, sirkulasjonspumpe og strupeventil etter varmeveksler som vist i figur 6. Dersom kunden har utstyr som krever høyere temperatur enn angitt, må dette avklares med BKKV. Figur 4 Prinsippskjema. Radiator-/tappevannsveksler

10 Side 10 av 12 Figur 5 Prinsippskjema. Radiator-/tappevannsveksler med utjevningstank Figur 6 Prinsippskjema. Radiator-/tappevannsveksler med turboløsning Gulvvarme

11 Side 11 av 12 På store gulvvarmeanlegg kan man med fordel montere egen varmeveksler. Små gulvvarmeanlegg kan kobles direkte i serie med radiator- og ventilasjonskretsen på returledning med egen pumpekrets og termostatstyrt blandeventil, begge med maksimumsbegrensning på 40 C. Se figur Gatevarme Vannet til gatevarme bør frostsikres med minimum 30% glykol/frostvæske, og kunden bør derfor ha egen veksler til gatevarme med maksimumsbegrensning på 40 C. Se figur 7. Figur 7 Prinsippskjema. Gulvvarmekurs og gatevarmekurs

12 Side 12 av VANNBEHANDLING I tillegg til filter nevnt i pkt anbefaler BKKV at det installeres ett vannbehandlingsanlegg som ivaretar følgende funksjoner: spedevann/ sirkulerende vann filtreres for partikler ned til 20µm initielt luft skilles ut ph, alkaliet og hardhet holdes stabilt på ønsket nivå bakteriell vekst forebygges Vannkvaliteten i varmeanlegget bør tilfredstille følgende parametrer: ph Fe < 0,10 mg/l Cu < 0,02 mg/l O2 <0,02 mg/l BKKV vil kunne kreve kostnader i forbindelse med rensing av vekslerens sekundærside dekket av kunden dersom dette skyldes manglende vannbehandlingsanlegg. Det er kun BKKV som skal rense varmevekslerens sekundærside når dette er påkrevet ut fra trykkfall eller overført effekt.

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no Org.Nr 977 044 863 TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.01.2011 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Paul Tengesdal Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Utgave 2012 Denne boka er tilegnet alle dem som strever for å få mer energi-effektive varme- /kjøleanlegg 2 COVA / Vannbårne Energianlegg Energisparing

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering Varme- og kjøleanlegg HOVEDFORDELING PRIMÆRKRETSER SEKUNDÆRKRETSER Forfatter av 1. utg. desember 1991: Arvid Grindal, RESØK A.S Forfattere av 2. utg. mars 1998:

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

Leveringsvilkår for fjernvarme

Leveringsvilkår for fjernvarme 1 Leveringsvilkår for fjernvarme Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Leveringsvilkårene er utarbeidet

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Hovedpumpe... 4 1.3 Varmekilder... 4 1.4 Elektroteknikk... 4 1.6 Prinsippskjema... 5 Prinsippskjema... 5 Kort funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM RÅDHUS 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

HIN - Hovedoppgave Master i teknologi Postboks 385, Postboks 385 8505 NARVIK

HIN - Hovedoppgave Master i teknologi Postboks 385, Postboks 385 8505 NARVIK HIN - Hovedoppgave Master i teknologi Postboks 385, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel Optimale fjernvarmeanlegg og buildingsmart Optimal district heating plant and

Detaljer