OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. ARRANGØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER"

Transkript

1 OSLOÅPNEHUSNO FACEBOOK OSLO ÅPNE HUS 2011 arragr lørdag 10 & ødag 11 ptmbr vlkomm i wwwoloåphuo ARRANGØRER

2 Lørdag 10 & ødag 11 ptmbr arragr OSLO ÅPNE HUS 2011 Vlkomm i Olo Åp Hu r t grati arragmt om gir publikum aldig til å bøk t rikt utvalg av Olo bygigr og utalgg om valigvi ikk r åp llr tilgjglig Ogå flr tørr byromprojktr vi frm 100 ulik byggvrk, itriørr og utalgg åp hlg 10 og 11 ptmbr For mag av algg arragr dt ogå g omviigr Olo Åp Hu gir publikum uik aldig til å tift bkjtkap md by arkitktur på dirkt og dltagd måt Arragmtt måltig r å yliggjør god arkitktur og å pr bgitrig for hovdtad arkitktoik og kulturhitorik prlr Olo Åp Hu arragr av Olo Arkitktforig (OAF), Nork itriørarkitktr og møbldigr Ladforig (NIL), Nork ladkaparkitktr forig avd Olo/Akrhu (NLA) og Statbygg Olo Åp Hu takkr i tøttpillr Nork form Miljøvrdpartmtt, Avdlig for kulturmiforvaltig Miljøvrdpartmtt, Skjo for byutviklig Groruddalatig Offtlig bygg 3 Mur, kirkr og kulturbygg 3 Arkitktkotor 4 Boligr 5 Udrviig/forkig 7 Kotor- og ærigbygg 8 Parkr, plar, hagr og gårdrom 9 Kart 16 Adgag til algg r grati Eklt tdr vil adgag vær bgrt til pill rom llr dlr av algg For o algg vil adgag ogå ku vær bgrt til g omviigr og atall bøkd For ærmr iformajo om åpigtidr, dtaljrt iformajo om hvrt klt algg Vd tor pågag må pårg vttid og adgag i puljr Dt ta forbhold om drigr i programmt Evtull drigr vil aor på ttid wwwoloåphuo Hvrt algg har uik trkkod (QR-kod) om ka l md marttlfo md grati-programvar (QR-kod-lr) Vd å hold kamrat mot kod vidrfør du dirkt til alggt id på wwwoloåphuo Dr fi flr bildr, mr iformajo, kart/atlittbildr, amt iformajo om kollktivtraport Abfalt QR-kodlr for ipho r i-igma BYROM OG UTEAREALER i byr og ttttdr r vår fllarar Vd å på byrom om ammhgd ifratruktur, og bdr kvalitt i utaral, vil byrom ku bidra til bærkraftig tdutviklig båd oialt, for klimat og miljøt Miljøvrdpartmtt, kjo for Byutviklig, r viktig tøttpillr i årt arragmt, og har bidratt i utformig av programmt I Miljøvrdpartmtt arbid md byrom og utaralr igår bla Rgjrig arkitkturpla «arkitkturå», Arkitktur år 2011, Miljøvrdpartmtt program «Framtid byr» og Stat bymiljøpri, hvor årt tma var «Utrom og møtplar» Miljøvrdpartmtt har d it fm år bidratt md 117 millior kror til Groruddalatig, hvor mag projktr i tilkytig til d blågrø truktur å r ralirt Projktgrupp Ell Haukå, Ida Ftrvoll, Bba S Vaxvaidou Holøy, Thor Sigurd Thor, Eva Kvadal og Siri Mog Projktldr Olo Åp Hu 2011 Siri Mog Wb wwwoloåphuo Facbook Trykk Allkopi Papir MultiOfft 120 g/m 2 Dig Halvor Bodi SIDE 2 olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 offtlig bygg

3 Offtlig bygg OSLO TINGHUS C J Hambro pla 4 Olo tighu r tgt av Øtgaard arkitktr AS og to frdig i 1994 E tralt plart hovdigag md hvdl mot Hambro pla og t tort vggmaiv dkkt av ly aturti dar faad hovdlmtr Flatt tak md halvirklformt kjrm rflktrr dagly d i midt av bygig I i byggt r aturti og tr toagivd Foaj r i hl bygig høyd Itriørr vd itriørarkitkt Bat Ellig AS Ei og forvalt av Statbygg kl Foto Lif Gabril OSLO BISPEGÅRD St Halvard pla 3 Foto Jaro Holla Bipbolig oppført i 1884 i ygotik til på rui av Olavklotrt fra 1239 Bygig, om r tgt av arkitkt Hrik Thrap-Myrr, r i to tajr md altak dkkt av kifr Sidtilt tår i tr tajr Bygig bl frdt i 1994 Statbygg totalrtaurrt og oppgradrt byggt i 2000 for å tilfrdtill dag krav til arbidmiljø og komfort Samtidig r dt tatt hy til båd ktriør og itriør i bygig Ei og forvalt av Statbygg Omviig kl 12, 13 og 14 Bgr at Oppmøt i bakgård STORTINGSBYGNINGEN Karl Johagat 23 Bygig r tgt av arkitkt Emil Victor Laglt og bl oppført Nyromak Navt Løvbakk kommr ttr to hvild graittløvr av kulptør Chritophr Borch 1866 Ombyggig + tilbygg mot Akrgata r tgt av arkitkt Nil Holtr i 1958 OBSERVATORIET Obrvatorigat 1 Dt atroomik obrvatorium bl oppført for Uivrittt i Olo i av arkitkt Chr H Groch Ekl mpir I bruk om obrvatorium frm til 1933, drttr til Nork Polarititutt og Uivrittbibliotkt muikkhitorik amligr Frmtidig td for Muum for uivritt- og vitkaphitori I dag ogå Str for Ib-tudir kl RYTTERKORPSETS RIDEHUS Mytgat 5 (v/kotrakjært) Ridhut fra 1900, tgt av arkitkt Hrik Ni, r rikt utformt i murti md bidigvrk i møtr Ivdig takkotrukjo utviklt av d frak igiør Camill Polocau Rtaurrt av Statbygg i 2008 i amarbid md Rikatikvar Ny klimaloggr i vgg målr fuktivåt og kal ikr byggt mot fuktkadr i frmtid Ryttr fra ryttrkorpt vil vær til td md i htr Ei og forvalt av Statbygg Olo Bør Tollbugata 2 Omviig kl 10, 1130 og 13 Bgrt atall Ryttrkorpt tall Mytgat 5 Foto Trod Iak Stall r fra 1891 og r tgt av arkitkt Hrik Ni, opprilig oppført om privat bygg på tat gru om offirtall md familililight i a taj Stat kjøpt tall i 1931 og i 1971 flyttt ryttrkorpt i Statbygg rtaurrt tall i 2009 i amarbid md Rikatikvar Rommr å bla 13 htr, kotorr og bad/badtu Ei og forvalt av Statbygg Sødag 11 pt kl Oppført av arkitkt ChrHGroch i Empirtil Ombyggt i 1910 og kutrik utmykkt av Grhard Muth i 1912 Ny Børal bl irdt i 1988 av Hill+Mlby Arkitktkotor AS og t i 2002 ombyggt av Nil Torp Arkitktr AS Bygig r frdt kl Sødag 11 pt kl Mur, kirkr og kulturbygg Foto Trod Iak Rikarkivt Folk Bradottvi 21 v/sogva tajo Forvart høgkol bibliotk Bygig 10, Akrhu ftig Foto Bba V Holøy Sødag 11 pt kl Oppviig md politi og ht Bygig fra 1978 (arkitkt Carl & Motu) bl utvidt i 1990 og i 2005 av Kritt Arkitktr AS Bygig r utformt md tor glaflatr fra gulv til tak lik at dt oppå viull kotakt md adkomt og kogladkapt rudt Md itt avklart volum, høy lak øylr og tor glaparti profilrr vtibyl Rikarkivt mot vrd utfor og gir aoiajor til klaik arkitktur Bygig iholdr uikt arkivmatrial tilgjglig for itrrt Ei og forvalt av Statbygg kl Omviig v/ark Oddvar Joha, Kritt arkitktr Bygig fra 1700-tallt bl opprilig byttt om proviatlagr, og fra 1830-år om arbidatalt for lavr og r fgl E rkk ombygigr r fortatt I dag holdr Forvart høgkol til i bygig, hvor bibliotkt r lv hjrtt I 2010 fikk bibliotkt y lokalr Itriørarkitkt MNIL, Bba S Vaxvaidou Holøy har gitt bibliotkt modr utformig, amtidig om lokalt origial arkitktoik truktur r bvart Bibliotkt bl om t fagbibliotk omirt til pri «Årt bibliotk 2010» kl Sødag 11 pt kl Itriørarkitkt r tiltd Villa Grad Huk avy 56, Bygdøy ( ogå #81 Villa Grad Hag) Villa Grad, tgt av arkitkt J ZM Killad, var opprilig plalagt om bolig for dirktør i Nork Hydro i 1917 Hut to ufrdig frm til 2 vrdkrig, da Vidku Quilig ovrtok Arkitkt Edrop og Egbrg fullført hut Er i dag Str for tudir av Holocaut og livymiorittr Udr omviig får vi d frdt romm fra Quiligpriod om valigvi r tgt for publikum Ei og forvalt av Statbygg Sødag 11 pt kl Omviig i v/hl-trt og ut v/adkaparkitkt olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 offtlig bygg + MUSEER, KIRKER OG KULTURBYGG id 3

4 Villa Str Tug allé 10 c Foto Stff Aalad, Nork Form Villa Str, om r tgt av arkitkt Ar Kormo, to frdig i 1938 Villa bl oppført for forrtigma og kutm Rolf Str Villa Str btg gjr om t hovdvrk, båd i Kormo produkjo og i ork fukjoalim, og karaktrir om t vært itrajoalt prgt hu Villa rg om bvarigvrdig av Rikatikvar, og dt pågår gradvi rtaurrig av hut tilbak til opprilig fargr og matrialr Ei idag av Statbygg, og admiitrr av Nork Form kl Sødag 11 pt kl Omviig hvr tim, it kl 15 Mortrud kirk Hlga Vak vi 15 Oppført i 2002 for Mortrud might Tgt av J & Skodvi Arkitktkotor AS Kirk liggr på topp av åkam mllom brgkaur og furutrær Flr av furutrær r bvart i atrir i bygigkropp, og o av fjllt tikkr opp om øyr i btoggulvt i kirk Byggt har mottatt rkk ajoal og itrajoal prir Najoalmut Arkitktur Arkitkturmut Bakpla 3 Foto Jaro Holla Opprilig Norg Bak filial, å btåd av tr bygigr D y paviljog fra 2008 r tgt av Svrr Fh D ldt bygig fra 1828 (arkitkt Chritia Hirich Groch) og magait fra 1911 (arkitkt Hirich Buchr) r omprojktrt av Fh Uttilligpaviljog har ikgulv og glavggr md liggd lamllr om hidrr lyt i å fall dirkt i Btogtakt bær av fir tor btogøylr Omviig kl 15 Sødag 11 pt Omviig kl 15 v/ark Marti Ditricho Bogtad Gård Sørkdal 826 v/bogtadvat Hrkaplig våighu i é taj av laftt tømmr og utmurt bidigvrk oppført 1761 for bygghrr Mort Luch dy og tilføylr for Pdr Akr i 1780 Igagparti tilføyt i 1914 av arkitkt Arti Arbrg Romatik parkalgg i glk til ca 1785 Fra 1954 i bruk om muum Frdt Foto Ja Olav J kl Sødag 11 pt kl D Nork Opra og BalltT Kirt Flagtad pl 1 Bjørvika Oprahut i Bjørvika, tgt av arkitktfirmat Søhtta, r av by tor attrakjor Md m 2 marmorkldd tak og forpla, og tor vidur mot by og jø, ibyr dt til bøk båd på og i hut Dt r lagt tor vkt på kutrik utmykkig Båd ti og mtallfaad r viktig lmtr i dtt, dt amm r ctppt I foaj r dt 2000 kvadratmtr tor bølgvgg av ik Ei og forvalt av Statbygg Sødag 11 pt kl Omviig Mak 25 pr grupp kl Sødag 11 pt kl Omviig kl 13 og 14 Nobl Frdtr Bryjulf Bull Pla 1 Foto Trod Iak Gallri GAD v/much Mut, Tøy T-batajo GAD r digt utfra id om dt mi-tmporær gallri, om klt ka dmotr og flytt til altrativ tdr ttr bhov Ti tadard tålcotair utgjør grulagt for projktt Fm grrr grutaj, tr omluttr utvdig gårdrom i 2tg, m d to it utgjør topptaj md utgag til balkog Idutrill tigr og trappr forbidr cotairma og gir t kotiurlig irkulajoforløp gjom gallrit Vd å la kompot dlvi ovrlapp, kap rkk ulik utrom kl Sødag 11 pt kl Arkitktkotor Foto Timothy Soar/Adjay Aociat Foto Timothy Soar/Adjay Aociat Nobl Frdtr åpt 11 jui 2005 og vir fat itallajor og kiftd uttilligr til bøkr i årt E projktgrupp arbidt fra 2002 D britik arkitkt David Adjay bl gajrt og ha utviklt dt krativ koptt «patial maipulatio» Strk fargr, tktur og ulik matrialr bl brukt for å omform dt frdt Vtbabyggt til t modr muum kl Omviig kl 13 (glk) og kl 14 (ork) J & Skodvi Arkitktkotor AS Sivi 4D Sivi 4D r tidligr vakhall for bilr Lokalt på 280 m 2 r bholdt akkurat om dt var md utak av våtrom og t modllvrktd Arbidpla r plart lag t bord mot d yttrvgg D kompakt løig av arbidpla gir t tort rtaral om ka bruk til mag forkjllig aktivittr ttr bhov J & Skodvi tår bla bak projktr om Mortrud Kirk, DogA, Tautra Mariaklotr og Juvt ladkaphotll om all har fått tor itrajoal oppmrkomht kl Sødag 11 pt kl Foto JSA Riulf Ramtad Arkitktr a Øvrgata 7 Foto Robrto Di Trai Kotort har irdt i lokalr i tidligr «Chritiaia Kut- og Kobbrvrktd» hvor Siatagg i i tid bl tøpt Bygig fra 1800-tallt liggr i t kvartal md ldr idutribbyggl i områdt om populært kall «Ny York» på Ndr Grürløkka RRA har projktr i Olo om MIX bykiokr og Carl Brr T-batajo, i tillgg til projktr om fk Trolltigplatåt, ybygg for Romdalmut i Mold og Tøbrg y Rådhu Sødag 11 pt kl Søhtta AS Skur 39 Vipptag Foto Mart G Joha Skur 39 r t tidligr lagrlokal ombyggt til åpt kotorladkap D origial åpig i faad mot kaia r tilbakført og åpt opp Btog r rtattt md gla, og tor glafolddørr gjør at ovrgag ut/ i glir ovr i hvradr Trapp opp til mai r 12 mtr brd og bytt om tribu for møtr og ammkomtr Kotort har høtt prir og brømml i i- og utlad for bla bibliotkt i Alxadria, kulturhu i Sadvika og opra i Olo kl Sødag 11 pt kl SIDE 4 olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 MUSEER, KIRKER OG KULTURBYGG + ARKITEKTKONTOR

5 Mad Øtr Elvbakk 7 Foto MAD MAD flyttt i i yoppud lokalr i Øtr Elvbakk 7 i 2005 Lokal r i amm bygigkomplk om DogA, og vdr ut mot lv md d karaktritik 40 mtr lag vidubåd Kovrtrig til kotorr bl utført av J & Skodvi i ammhg md DogA lokalr MAD diporr å 2 tajr og har til amm ca 540 m 2 kotoraral MAD btår i dag av 30 aatt, og d har t brdt pktr av projktr, for tid md hovdvkt på boligr og ærigbygg i Olorgio kl Sødag 11 pt kl Spac group Haumagat 16 Spac Group bl tablrt i 1999, og r t itrajoalt kotor btåd av arkitktr fra hl vrd Spac Group r t «ttvrkbart» kotor md brd itrajoal kompta, dr tilærml til arkitktur r dirkt og ffktiv, t åpt ytm for flkibilitt og utvklig av kukap Kotort amarbidr ttt md oppdraggivr for å fi uik løigr og tratgir for hvrt klt projkt Spac Group holdr til i amm bygigkomplk om bla DogA og arkitktkotort MAD kl diva arkitktr Idutrigata 54 diva arkitktr har traformrt kitrd tallbygig til modr kotorlokalr Et ytt 3-taj volum r plart i bakgård, mot abobbyggl da t lit atrium Mot gat r kitrd bygigvolum bholdt Dt r bvit pilt på forholdt mllom ytt og gammlt, dr målt har vært poitiv kotrat diva arkitktr bl tablrt i 1987, kotort har allidig oppgavr fra boligr og hyttr til tørr boligalgg, mur, kolr og byplalggig kl Sødag 11 pt kl Brt Itriørarkitktr AS Arbo gat 2 Brt itriørarkitktr kotor r båd god arbidpla og t kmpl for oppdraggivr Lokalt i Arbo gat r fulltdig rovrt Kotoraralt r krvd, m r blitt båd flkiblt og iholdrikt Brt Itriørarkitktr bl tildlt Olo By arkitkturpri 2007 for rhabilitrig av Urbygig på Uivrittt amt Olo By kulturtipd Kotort har bl a projktrt irdig av Dt Koglig Slott, t tort atall dpartmtr i Rgjrigkvartalt og kotorbyggt til Ritagrupp Sitvt r åpt udr OÅH kl Sødag 11 pt kl Foto Ja Richard Ha Arkitkturvrktdt i Olo/Apla Viak Maridalvi 29 Arkitkturvrktdt r lokalirt i t arkitkturfaglig miljø i Maridal - vi 29 amm md bla AHO, i lokal til tidligr Olo Ergi Hovd dl av bygigma bl traformrt av Jarmud/ Vigæ Arkitktr AS og tod frdig i 2002 Forvadlig vir rpkt for oppri lig rom, matrialr og kotrukjor, dr dt røff, idutrill prgt har blitt vidr ført md y lmtr i gla, tål og poxy malig Arkitkturvrktdt arbidr tvrrfaglig og btår av arkitktr, pla arkitktr, itriør arkitktr og ladkaparkitktr Kotort r dl av Apla Viak kl Sødag 11 pt kl Lud Hagm Arkitktr AS Filiptadvi 5 Kotorlokalt liggr i Mohgård vd Filiptad Brygg Opprilig må cllkotorr r byggt om til t åpt ladkap Lokal domir av t tort amld ovrly i midto om fugrr om kombirt trafikk/ møtaral Ombyggig r gjort av Lud Hagm Arkitktr i amarbid md Mllby Arkitktr, om ogå r lokalirt hr amm md Gullik Gullik ladkaparkitktr Lud Hagm Arkitktr har mottatt rkk prir for itt arbid Sødag 11 pt kl Foto Chritoffr Jakob Boligr Boligr Bjørvi Bjørvi 119 Ått lavrgiboligr, patio-, vrada- og altahu, i t ttt boligområd Hu r utformt om yt av ulik boligtypr md o av båd bolig, rkkhut og lilight kvalittr Flltu ovr garaj udr bakk md dirkt igag til bolig Bolig varm opp av vabår varm i gulv om brukr olrgi og ga om kildr Arkitkt: Dahl/Dahl/Britti AS Byggår 2005 Sødag 11 pt kl Oritrig v/arkitktkotort Villa Furulud Furuludv 10 A Foto Svi Lud Boligr Korgata Korgata 5 Tomabolig bliggd i t gammlt hagalgg i Furuludvi Bolig r ipat mllom kitrd gaml trær, og utformt i dialog md di Bolig r orgairt omkrig fll mur om dlr tomt på lag, og om kapr privat utrom for d to ht Bygig r uført i put mur og ubhadlt ik Villa Furulud r tgt av Lud Hagm Arkitktr AS og bl frdigtilt i 1998 Tildlt Grorr Sudt prmi i 1999, og Hou fod i 2000 kl Kvartalt r t jldt gjværd kmpl på bladig av måkala bolig- og idutribbyggl fra dt ittd århudr Nybyggt r pialdigt i forhold til omgivl Dt har vlartikulrt arkitktoik form md god plaløigr, dtaljr og t modr formuttrykk Byggt gjpilr magfoldt på tdt vd å tilby tor variajo av lilighttypr til mkr i ulik far av livt Bolig liggr båd rolig og tralt plart, og har rajoll og flkibl plaløigr Arkitkt: Riulf Ramtad Arkitktr Sødag 11 pt kl Paivhu Ladvi Ladvi 20 A Foto Jiri Havra Ebolig i Ladvi r oppført i maivtr, og r Olo ført paivhu Bolig r oppført på lit tomt, hvor hovdhu, carport og uthu r orgairt rudt t avgrt tu Dt r lagt vkt på aralffktiv løigr og bruk av t klt og kompakt bygigvolum Glaaral r optimalirt md hy til tørrl og oritrig Bolig bl frdigtilt i 2009 Arkitktr: Mdpla AS Arkitktr og Sivilarkitkt Sti Stok kl Sødag 11 pt kl Ebolig Gjdm/Roga Bygdøyvi 23 Ebolig r ombyggig av t frdighu fra 70-år Ekitrd garaj bl rvt, y carport, to må tilbygg og to lvggr bl oppført Gjom dtt opptod hlt y ituajo md fir ulik vldfirt utrom Hut kotruktiv priipp gjord dt mulig å lag t hlt ytt idr ladkap md åp oppholdrom dfirt av lukkt ort trvolumr Arkitkt: Kut Hjlt kl Foto Jpr Ray Malay olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 ARKITEKTKONTOR + BOLIGER id 5

6 Ebolig Styrmo/Klv Skogvi 122, Stabkk Foto Kut Hjlt Trotrudti 1 Trotrudti 1 Ebolig Styrmo/Klv fokurr på forholdt mllom d grll oppholdromm og d pifikk oppbvarig- og btjiglmtr I hag til t kitrd hu, bl dt tablrt tr mtr høy tglmur mllom vi og hag D tglrygg dar hut bakvgg og rommr hut pifikk lmtr Hut hovdrom, tu, liggr mot tglrygg og rttr g ut mot hag Hut fir ovrom liggr i hgd trbok ovr tu Arkitkt: Kut Hjlt kl Sødag 11 pt kl Ebolig på Gråkamm r tgt av Wch og J Slmr i 1962, og var ktpart g bolig Bolig rg om klaikr i ork trhuarkitktur, og t iko i modr boligarkitktur Ebolig i Trotrudti bl bløt md Sudt prmi for god arkitktur 1962/63 Wch og J Slmr mottok i 1969 Trpri for i iat md å vidrfør og utvikl ork trhubyggri kl Villa Wormdal/Haug Halhaugvi 28 Foto Ja Olav J Villa Bjart Mohr Hyrdahl vi 6 Villa Wormdal/Haug bl frdigtilt i 1991, og r tgt av J & Skodvi Arkitktr AS Ebolig r orgairt i to hovdvolumr og plart mllom tor trær Vidu r utformt lik at d klt romm får forkjllig blikk til hag og d gaml trærbolig oppholdaralr dkk av t bærd tglhvlv md ovrly, m d mr privat romm r lokalirt i kub md taktrra, ogå utført i tgl Bolig r tildlt flr arkitkturprir kl Sødag 11 pt kl Hut r tgt av arkitkt Bjart Mohr rudt 1971, og r kompoijo av rktagulær, vartbid volumr D lag igagfløy bid amm av ovromkorridor om r hut ryggrad, m tu og vømmbagt trkkr g ørovr mot ol og utikt Hagalggt har i forbildr fra japak hagkut Bjart Mohr har ogå tgt Holmbu Billdgallri i 1971, om ha mottok AC Hou fod diplom for kl Sødag 11 pt kl Foto Børr Høtlad Ebolig Rykki Buoppvi 5, Rykki Foto MORFEUS Arkitktr AS v/ptr Przybill Stdtilpat bolig vd fot av Eiå, frdigtilt vår 2011 Tilpaig til tomt varirt og gartd kvalittr r vktlagt Boligfukjo r trappt i trrgt og favr ovrgag mllom kultivrt trrg og ubrørt kog Eiå ku gjomgåd om blikkfag mot ord, og fra hovdoppholdrommt opplv torlag utikt md 180 gradr uty fra Olofjord i øt til Rifjllt i vt Arkitkt: MORFEUS Arkitktr kl Sødag 11 pt kl Oritrig v/arkitktkotort Villa Bakk Solhaugvi 55, Sadvika mmwo foto: Jiri Havra Villa Bakk bl tgt av Ni og Bryhig arkitktr i 1965, og ombyggt i 2001 av Mag Maglr Wigg Bygghrr økt at itriørt arkitktoik uttrykk kull pa amm md d y fukjo i hut og bygg opp udr flkibilitt Origial matrialr og løigr kull ikk bryt md dt y koptt Bygghrr itr for kulpturr var til tor ipirajo Tildlt Btogtavl i 2003 for frmragd byggkut i btog kl Omviig v/arkitktkotort Cotairhut Fhiltx på Sukkrbit, bak Opra To tadard tålcotair r traformrt til t 62 m² tort paviljoghu plart på fir b av tål Alt ma trgr for å lv t modr liv fi i paviljog: bad, kjøkk, ovrom, oppholdrom og gardrob Takr for rt og kittt va, gabholdr og olcllpalr gjør paviljog uavhgig av all ifratruktur Kom i og, og yt utikt ovr Fjordby Silo Studthu Marli gat 24 Møllbakk Eikmarka Foto Fi Eidom Ifill Parkvi Parkvi 5 Silo bl bygd i 1953, og bl byttt til lagrig av kor frm til 1990 I 2000 tartt arbidt md å omform ilo til tudthjm D 53 m høy bygig iholdr å 18 tajr md ca 220 ulik hyblr om all r plart i d irklformd ilo, md korridor i midtpartit 17 og 18 tg r hholdvi taktrra og fllrom Bygig fikk Olo By Arkitkturpri i 2002 Arkitkt: HRTB AS Omviig kl 11 og 12 Møllbakk 2 r tgt av Odd Brochma i 1958 og rhabilitrt i 2011 av mmw arkitktr Som boligarkitkt fikk Brochma btydlig gjomlag ttr d a vrdkrig Fra 1947 projktrt ha boligområdt Øvr Lja Boligbygglag, og r blokkbbyggl på Tvita og trrahu på Lja Ekprimtt Grt-hut (1952) og Hawl-hut (1958) var bygd opp av flkibl lmtr og åp plaløig; av dt it hut bl dt bygd ca 300 Møllbakk 2 r t Hawl-hu Sødag 11 pt kl Oritrig v/ark Mag Maglr Wigg Boligbyggt i Parkvi to frdig vår 2011 I palt 7 m brd og 28 m lag r dt tablrt 9 bohtr omkrig t atrium, om md i klatrplatr fugrr om vrtikal hag På takt r fll taktrra, md prgola, grillbk, dujr og privat utrom Arkitkt: Kima arkitktur a Ladkaparkitkt: Gullik Gullik Ladkaparkitktr mmwo foto: Kut Bry kl Omviig v/ark Mag Maglr Wigg Ifill Platou gat Platou gat 6 Platou gat 6 btår av 26 lilightr, og r byggt på tidligr parkrigpla Projktt r t itrat kmpl på hvorda rtaralr i by ka utytt All lilight r gjomgåd Faad og igagparti r prgt av Pia Myrvold ilktrykk i hrdt balkogglaplatr Søhtta har utformt takhag Bygig r tgt av Elmt arkitktr og bl frdigtilt i jui 2009 Foto Fi Stål Flbrg kl Sødag 11 pt kl Udrviig/ forkig kl Sødag 11 pt kl Foto Kim Rørmark SIDE 6 olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 BOLIGER + UNDERVISNING/FORSKNING

7 Ititutt for amfuforkig Muthgat 31 Kotorbygig oppført for Ititutt for amfuforkig i 1960 av arkitkt Trod Elia og Birgr Lambrtz-Nil, Moll og Pr Cappl Utvidl 1980 av Elia og Lambrtz-Nil A/S Byggt bl tildlt Grorr Harald Sudt pri for arkitktoik frmragd privatbygig i Pri utdl av Olo arkitktforig athvrt år og bl utdlt ført gag i 1908 Najoalbibliotkt Hrik Ib gat 110 Opprilig utformt av Holgr Sidig-Lar , drttr utvidt i 1933 og mllom 1939 og 1945 I 2005 kom ybyggt «Halvbror» av Logva arkitktr og totalrhabilitrig av hovdbygig vd Økaw arkitktr Øtg og Brgo Ladkaparkitktr r avarlig for utaral Kuthøgkol i Olo Fovi 24 Foto Fi Srck-Ha kl Kuthøgkol i Olo r Norg tørt og frmt utdaigititujo i kutfag md 500 tudtr Alggt på Silduk på Grurløkka r pialbyggt til formålt md cr, datudior og all rlvat vrktdr Alggt omfattr m 2 Byggtri 1 for cfag to frdig i 2005, m byggtri 2 to frdig i 2010 Arkitktr: Lud Hagm Arkitktr AS og Søylad Arkitktr AS Itriørarkitkt: Studio Mort Kal og Ell Kvad itriørarkitktr Omv kl 11 og 13 Sødag 11 pt Omv kl 12 Margarifabrikk barhag Stavagrgata 40/42 Margarifabrikk barhag btår av to dlr, md pla for til amm ca 500 bar Dl 1 var opprilig fabrikk tgt av arkitkt Thv Atrup på 1920-tallt D hadd vært gjtad for flr ombyggigr og foradrigr i itriørt, da NAV arkitktr gjord omformig til barhag Dl 1 bl frdigtilt 2010 Dl 2 bl frdigtilt ommr 2011 Utaral md bla byvv og ahag r digt av tudio HP Sødag 11 pt Omviig kl 12 og 1330 v/ark Pr Ar Bjørtad Arkitkthøgkol i Olo (AHO) Maridalvi 29 Foto AHO Tøy Hovdgård Botaik hag Byggt i 1936/1938 om vrktd og lagr for Olo Lyvrkr, og bl oppført i tglforbldt btog Arkitkt var Olo Byarkitktkotor v/harald Eg I 2000 tartt arbidt md å bygg om alggt lik at Arkitktur- og dighøgkol ku flytt i Arkitkt Jarmud/Vigæ har digt ombyggig av alggt, og projktt var prgt av klar arkitktoik holdig hvor kl arkitktur kovrtrt t vrktdbygg til vlfugrd forkig- og utdalititujo Ei og forvalt av Statbygg Sødag 11 pt Omv bgg d: kl 12, 13, og 14 Oppmøt vd ykkltativt/hovdigag Uivrittt byttr Tøy Hovdgård til rprtajoog møtlokalr Gård btår av hovdbygig og driftbygig Alggt bl i 2008 gjåpt ttr omfattd rhabilitrig Stilhitorik tok rhabilitrig utgagpukt i priod på lutt av 1700-tallt, da bygig bl påbyggt og omirdt Fargttig og bhadlig av ovrflatr i romm utført i hhold til atikvarik rtiglijr Itriørarkitkt: Bat Ellig AS, arkitkt: Erhaug arkitktkotor AS kl Itriørarkitkt r tiltd og oritrr Uivrittt i Olo, Aula Karl Joha gat 47 Båd Much malrir og Aula r yrtaurrt til UiO 200-årjubilum Aula bl byggt på Domu Mdia (Midtbygig) fra 1852 i forbidl md 100-årjubilt i 1911 Domu Mdia r tgt av ark Chritia Hrik Groch, m Aula r tgt av arkitkt Harald Bødtkr og Holgr Sidig-Lar Statbygg har rovrt aula i ært amarbid md Rikatikvar, bla for å bvar akutikk og tilbakfør al til opprilig uttrykk Sødag 11 pt kl Stipragt Barhag Stipragt 6 Foto Nil Pttr Dal Stipragt barhag r åp babarhag md yv avdligr ovr to pla om bl frdigtilt i 2009 Erhaug arkitktkotor kopt bl fortrkt md fargrik møblrig og fargttig av pialdigt fatirdig Itriørarkitktkotort Cadi AS har bitått md plaløig og møblrigpla, ivdig fargkopt og lø irdig Cadi AS har pialtgt mobil og multifukjoll htr om fugrr til lk og tgig, oppbvarig og ittig kl Sødag 11 pt kl Itriørarkitkt r tiltd lørdag Fagrborg Barhag Sophu Bugg pla Foto Thoma Bjørflat kl Omviig Hovdbygig kl 12, Halvbror kl 14 Fagrborg might har fått y barhag, tgt av Riulf Ramtad Arkitktr AS Barhag liggr midt i t lokalt parkdrag, o om gir utområdt avkjrmt og hagaktig karaktr Barhag hovdplaløig r utformt md tak på at d fir avdlig kal ku fugr båd parat og i fllkap alt ttr projktr og bhov Avdlig har t fll amligtd og kjøkk i hjrt av bygig Proaldl amt kut- og formigal r plart i byggt øvrt pla Sødag 11 pt kl Mtorologik ititutt Hrik Moh Pla 1 Foto Futurbuilt/Ep G Mtorologik ititutt ybygg på Blidr, Tallhall, to frdig vår 2011 Klimaffktivitt har vært viktig udr plalggig, og dt r fokurt pilt på matrial- og rgibruk Bygig r todlt, md t datatr på dr ivå, og publikumrttd fukjor om kati og møtrom på øvr ivå D fukjodlig gjpil ogå i bygig formal uttrykk Faad btår av alumiiumplatr prforrt i t kymøtr, om viualirr itituttt virkomht Arkitkt: PIR II arkitktkotor AS kl Sødag 11 pt kl Ititutt for iformatikk (IFI2) (Ol-Joha Dahl hu) Gautadall 23 B Foto Iva Brody Dt y byggt for Ititutt for iformatikk to frdig vår 2011 Dt r tgt av Lud Hagm Arkitktr og Statbygg har vært bygghrr D 176 mtr lag bygig har utgag til vapil på øtid md t amfi md ittplar d til vat Matrialr og fargr fagr opp Blidr øvrig bygg: rød tgl båd ut og i Ivdig r dt ogå my hltr ik Røff, idutrill til Ihugg i faad gir ktra ly ivdig Sødag 11 pt kl Omviig v/arkitktkotort NB! Tidpukt ka dr g, wwwoloåphuo Domu Acadmica Karl Joha gat 46 (Urbygig) Foto Jaro Holla Dt koglig Frdrik Uivritt oppført i år av Chritia HGroch Faadr av put tgl md koloalpilatr Empir md ilag av klaik grk arkitkturformr Urbygig iholdr gaml ftal, t rikt utformt halvirkulært auditorium Rhabilitrt i av arkitktkotort NAV AS Itriørarkitkt MNIL A Brt Sødag 11 pt kl NB! Tidpukt ka dr g, wwwoloåphuo olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 UNDERVISNING/FORSKNING id 7

8 Kotor- og ærigbygg Fritt Ord Wrgladvi 29 ( ogå #84 Fritt Ord Hag) Tgt av arkitkt Hry Farly Coll og oppført for Olo Lærrkol i 1932 Fritt Ord flyttt i i 2007, ttr å ha omformt bygig til t modr littraturhu, om iholdr bla auditorium, cafè, miarrom og krivloft D dritig ombyggig av dt bvarigvrdig loftt har fått tor oppmrkomht, og har rultrt i flr arkitkturprir Arkitkt: Akim/Latto Arkitktr MNAL Sødag 11 pt kl Foto Jiri Havra Gylddal Nork Forlag Shtd gat 4 Gylddalhut bl åpt høt 2007 ttr total ombyggig bak d vrvrdig faad mot Shtd pla og Uivrittgat Dlr av hut bl kjøpt av Gylddal i 1912 og drttr omdat til forlagkotor I dag frmtår hut om rultatt av t uikt ampill mllom hitori og modritt Btogkotrukjo kulpturll vrdi har gitt bygig trk og karaktritik idtitt Arkitkt: Svrr Fh Itriørarkitkt: Zic AS Smykkkrit/Lærr hu Otrhau gat 4A Elmt var vir av utdaigforbudt kokurra om ytt kofratr E uttrykkfull faad md tkt lyr opp gat Vir av Olo by Arkitkturpri 2010 Arkitktkotort Elmt var vir Foto Jiri Havra kl Sødag 11 pt kl Foto Vidar Kut Sødag 11 pt kl Omviig v/arkitktkotort Blloahut Maridalvi 17B Blloahut på Vulka tod frdig vår 2011, og r t av Norg mt rgiffktiv kotorbygg Hr r dt it i rgivlig løigr tatt i bruk for å par mt mulig rgi ifor bærkraftig økoomik rammr Ergiforbrukt r brgt til om lag fjrddl av dt t gjomittlig kotorbygg forbrukr Byggt kal ogå bli foryt md miljøvlig rgi fra gobrør, pillvarm og olvarm Blloahut r utviklt av Apli Ramm Arkitkt: LPO Dt Nork Vitkapakadmi Drammvi 78 Moumtal bygig i yra oppført for tatråd Ha R Atrup i 1887 av arkitkt Hrma Backr Praktfull vtibyl, trapprom og rprtajogmakkr Vrada md øylfrot og rkkvrk i mijr Fra 1910 kotor og møtlokalr for vitkapakadmit Foto Fi Stål Flbrg Sødag 11 pt Omv kl 12, 13 og 14 Bgrt atall Litr for forhådpåmldig lgg ut utfor Blloahut amm dag Omviig kl 13 og kl 14 Bgrt atall, mak 30 tk Showroom Fagfli Sagvi 21 Foto Imag Photo Ritagrupp Gladgvi 2 Bygig fra 1859 var i i tid av Norg tørt idutriarbidplar, A/S Vøi Bomuldpidri I 2007 åpt FagFli itt howroom om r Skadiavia tørt t utradijolt opplvltr for flir Produkt kombiajomulightr og avdlområdr frmhv gjom vlrgirt og ttik korografi av fargr og formr, dr ogå fukjoalitt r ivartatt Itriørarkitkt: Bba S Vaxvaidou Holøy MNIL og Trod Ramøkar MNIL kl Sødag 11 pt kl Byggt bl frdigtilt i 2009, og rommr hovdkotor for Ritagrupp hadlvirkomht; REMA 1000, Narv, 7-Elv og Spacworld Lokal r irdt flkiblt og modr, tilpat kjd bhov for fukjoll og ffktiv arbidplar og fllaralr Torgt md d gaml Narvkiok r aturlig møtpla og t av i kommuikajo mllom d ulik fukjo, mllom hitori og åtid Arkitkt: Torti Rambrg AS Itriørarkitkt: Brt Itriørarkitktr AS Clario Collctio Hotl Folktatrt Storgat Foto Ol Waltr Jacob Da D Nork Opra og Balltt flyttt til Bjørvika i bgyl av 2008 bgyt traformajo av Folktatrbygig I tillgg til rhabilitrig av tatrt, bl Opra tidligr lokalr mot Storgata byggt om til hotll Ipirajo til itriør bl htt fra tatrvrd farg- og matrialvalg, att amm md itrykk fra arbidt md kulir, ly og kygg Dtt kommr til uttrykk bla i rpjo prforrt, llipformt kjrmvgg om gir pd ly og kyggvirkigr Itriørarkitktr: Mllby Arkitktr AS kl Sødag 11 pt kl NHO Middlthugat 27 ( ogå #74 NHO-pla) Byggt r på m 2 Itriørarkitkt i Zic og arkitkt i øtrlkapt Dark Arkitktr jobbt i tam fra ført tud Dt ttt amarbidt ga rultatr ma llr ikk oppår Hlht bl ivartatt i all ldd, fra møblr til utaralr For NHO var dt viktig å vlg ork møblr, hlt fra mdlmbdriftr Protadl r 97 Byggt rommr t tort kofratr md auditorium, kofraal for 300 pror, 25 møtrom og ca 700 arbidplar Omv kl 11 og 12 Sødag 11 pt Omv kl 11 og 12 Omv kl 11 og 12 Sødag 11 pt Omv kl 11 og 12 Foto Ja Richard Ha Mak 15 pr gr Forhpåmldig: Foto Jiri Havra Mak 15 pr gr Forhpåmldig: Ekbrgrtaurat Kogvi 15 I 1927 vat Lar Backr kokurra om å tg y Ekbrgrtaurat, og i 1929 to t av Europa frmt fukibyggvrk frdig I dag r byggt frdt, og rtauratkoptt drift av Bjør Tor Furt Eidompar ovrtok byggt i 2002, og md hjlp av Mllby Arkitktr og itriørarkitktkotort Radiu Dig, har Ekbrgrtaurat gjopptått i y prakt md vkt på fukjoalim ttr dag krav for rtauratdrift Sødag 11 pt Omv bgg dagr kl 11 og 14 Rtaurat Olivia Tjuvholm allé 6 Ny Olivia Tjuvholm r d trdj i rkk Hvr Olivia har itt ærprg, båd i uttrykk og på my Ny Olivia r digt av itriørarkitktkotort Mtropoli arkitktur & dig Fotograf Ol Waltr Jacob har htt ipirajo fra kaal i Vzia, og brigr atmofær hjm til kaal på Tjuvholm Olivia Tjuvholm r modr og raffirt, i fortolkig av Vzia jarm hvor bild tar dg på ri til kaalby Sødag 11 pt kl Omviig v/itriørarkitkt SIDE 8 olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 KONTOR- OG NÆRINGSBYGG

9 USBL hovdkotorr Arbidramfut pla 1 Foto Pr Guaro USBL hovdadmiitrajo md ca 100 aatt flyttt høt 2010 i i totalrovrt lokalr i Arbidramfut pla 1 i 7 og 8 tg Byggt r t fukjoalitik igalbygg fra 1940 tgt av arkitkt Ov Bag, i dag kjt for å hu Strum Sc Aral har tidligr rommt amfualr, råloft og kotorr Dtt gjpil i lokal dr d gaml kotorområd r holdt r og tramm, m områd dr dt var råloft har bholdt itt vært røff prg Itriørarkitkt Ell Ldt MNIL Sødag 11 pt kl Itriørarkitkt r tiltd Vokå kultur- og kofratr Ullvi 4 Vokå kofratr bl tgt av Ha- Kjll Lar og Trj Thort, og bl frdigtilt i 1960 Arkitktur r ipirrt av kadiavik 50-tall arkitktur, og karaktrirt om yfukjoalitik På lutt av 90-tallt fikk itriørarkitkt MNIL Ravig Gtz avar for modririg av alggt D y irdig udrbyggr dt opprilig kadiavik og fukjoll prgt Utikt og atur omkrig har vært viktig ipirajokildr Sødag 11 pt kl Omviig kl 16 Parkr, plar, hagr og gårdrom Villa Damma hag Hava Allé 15 Foto XX Foto Adra Harvik/Najoalmut Villa Damma bl tgt av Ar Kormo og Svrr Aalad og to frdig i 1932 Villa og hag rg om t av d ork hovdvrk i fukjoalim Utområd bl plalagt om t hlhtlig algg, dr gjrdr, prgola, garaj og hu frmtår md tydlig flltrkk Villa Damma bl frdt i 1997, og omfattr båd hu og hag Sødag 11 pt kl Svartdal, turvg lag Ala Oppmøt Ettrtadltta Ny parll lag Alati r frdig og går gjom dt tidligr utilgjglig juvt i Svartdal og vidr i i frodig Fagrlia Turvi r byggt opp om bordgag på øylr og or g lag lv udr to jrbabror og vibro Dt r alagt ptig wirbro for å kry dt gologik møtpuktt mllom grufjllt om tupr d i lv og d kambroilurk lvbu Bygghrr har vært Olo kommu v/frilufttat Projktt r dl av Groruddalatig og ødag 11 pt Omviig kl 13 og 14 Oppmøt Ettrtadltta Gårdrom Myrløkka I Wlgat 4b Kvartalt btår av 11 idommr Dt falld trrgt r utyttt til trrarigr lik at dt da midr, varirt rom i rommt Sittplar og ykklparkrigr r lagt i tilkytig til hvr idom Stor plflatr r løftt opp og dar dt tral motivt Blomtrd trær plat i mllom kitrd tor trær Klipt hkkr kapr midr rom Staudr i gult, rødt og blått plat ttr t ytm bart på himmlrtig Ladkaparkitkt: Øtg & Brgo kl Sødag 11 pt kl Omviig v/joha Øtg Schlägrgård Lillakrvi 30 Foto Skaara Arkitktr IT Forbu Marti Lig vi 25 Foto Thoma Ektröm Eidomm btår av tr bygg; hovdhut, idbygig og uthu Di bl oppført av glamtr Schlägr på 1800 tallt I 2009 tartt rtaurrig av d tr gaml bygg I tillgg bl dt byggt t mllombygg i gla, om frmtår om t tidriktig upplmt til alggt, tilpat dag krav til y bruk Byggt har gjomgåd bruk av gla for optimal trapar lik at d frdd bygg frmhv, ogå i itriørt Arkitkt: Skaara Arkitktr a Sødag 11 pt Omviig bgg dagr kl 13 og 14 v/arkitktkotort Trmialbyggt bl byggt i 1963 ttr arkitkt Odd Na tgigr Dt bl rhabilitrt i og iholdr å ca m 2 kotor Alggt ikludrr flytrmial gaml akomt-og avgaghall md vggmalrir av Kaj Fjll IT Forbu r i dag t kukaporitrt tr for høytkologik ærigvirkomht på ajoalt og itrajoalt ivå Sødag 11 pt kl Oritrig v/ark Odd Klv Paviljog i Vigladpark v/hudjordt/moolitt Paviljog i Vigladpark imøtkommr t udkkt bhov for t klt bøktr ord i park Målt har vært å kap t mykk av t bygg båd i form av lgat og kl form, og md tak på matrialbruk Byggt btår av t lagtrakt volum ipirrt av park kl og maiv lmtr og matrialr Platøpt btogvggr, -tak og -gulv md tillag av graitt gir byggt t olid, maivt og tidløt prg Arkitkt: diva arkitktr kl 14 Sødag 11 pt kl 14 Oritrig v/arkitktkotort Skatpark i Gamlby Dyvk bru, St Halvard gat 3 Dt bgyt md baktballkurv på t tr; ttrhvrt bl katboardramp i trplatr byggt midt på pla, og å kom afalt på pla Utgravig udr brua var tart på tor utc, om har hut o av d allr tørt i ork rockhitori Ettrhvrt bl dt kotbart å kift platr på all lmt i trvrk Utgift to ikk i forhold til hvor lg d holdr i værhard Norg Skatpark bl drmd byggt i btog Gamlby Sport & Fritid har byggt og drivr katpark kl Sødag 11 pt kl Pttr Hjultad r til td for pørmål NHO-pla Middlthugat 27 ( ogå #63 NHO) NHO y hovdkotor md tilliggd park og forpla r utformt md dt mål å fi god arkitktoik og fukjoll løigr om ivartar viktig hitorik vrdir Dt kitrd alggt hovdgrp r bvart, md åp rktagulær pla og t parkdrag trukkt frm mllom d pla og Middlthugat For å bdr tilgjglight r dlr av d kitrd brytig fjrt for å åp opp mot omgivl Stir r opparbidt gjom bjrkkog, og bkr ivitrr til opphold Ladkaparkitkt: dark arkitktr kl Sødag 11 pt kl Omviig Gårdrom Myrløkka II Wlgat 4b Vd å trrar gårdromm vd hjlp av lav graittmurr, -trappr og -rampr, har dt blitt kapt ammhgd truktur Barrirr for bruk av gårdromm har blitt rdurt Tak r at gårdrommt kal kap gld og trivl for bbor i all aldr, og at dt kal vær rom for all Dt r opparbidt tor, åp og olfylt fll tralpla md grill og flr ittgruppr Dt r lagt vkt på å bytt vgtajo om tydliggjør årtidvariajor Ladkaparkitkt: Gridakr AS kl Ig guidig olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 KONTOR- OG NÆRINGSBYGG + PARKER, PLASSER, HAGER OG GÅRDSROM id 9

10 Schadorff pla Pla liggr gutig vtvdt og olrikt, omgitt av moumtal bygigr Pla har fått trrart utformig, md to midr pladalr fora kotorbyggt Pla r kyttt amm md trappløp lag byggt Trfoldightkirk får grøtaral rudt g, og trkkr områdt grøttruktur d til Akrgata Md utgagpukt i uivrll utformig itgrr kulpturll ramp fra Akrgata til Frdborgvi Stor taudflt kapr frodight og fargr Ladkaparkitkt: Øtg & Brgo AS kl Omviig v/chritoph Köpr Carl Brr Pla Foto Adam Stirlig/Droiga ladkap Et grått vgkry på bil prmir r forvadlt til pulrd bypla md bplata gatr og jrø fortau på by og mk prmir Dt r gjomført hlhtlig trplatigpla for hl områdt, lik at d tor bypla til Harald Hal fra 1929 r fullført ttr 80 år Dt r platt paltt md ovr 200 bytrær for å itrodur kjøht og frodight i dt offtlig byrom Ladkaparkitkt: Droiga ladkap kl Sødag 11 pt kl Arbidramfut Pla Arbidramfut pla liggr lag Torggata Pla liggr midt i t områd md my aktivitt og md Strum Sc og Rockfllr om ærmt abor Lag øtid av pla liggr Samfuhut, om r av Olo mt moumtal fukibygigr Utformig av pla gir rom for cr av ulik form, my publikum og utrvrig Matrialbruk r kl og robut Dtaljrig i blgg og bkr htr ipirajo i fukiarkitktur lijr og bur Ladkaparkitkt: Gridakr AS kl Sødag 11 pt kl Gårdrom Skøyhag Skøyhag 3 Boligområdt Skøyhag liggr mllom trikktraé og boligbbyggl Amaliborg i ord og Hofflva i ør E viktig foruttig i projktt var at dt kull tablr flr forbidlr på tvr av broa og ammhgd gagti lag lva Elva md i kraftig trvgtajo og itt aturlig madrrd uttrykk r bholdt Barbidl av områdr lag lva gir mulightr for opphold og pd opplvlr av lva og lvmiljøt Ladkaparkitkt: Bar Bakk kl Sødag 11 pt kl Villa Grad Hag Huk avy 56, Bygdøy ( ogå #10 Villa Grad) Hagalggt r rtaurrt og bl frdigtilt i 2006 Hag r att vakkrt i tad md prigva, blomtr og prydbukr lik d var i 1941 Ladkaparkitkt: Sudt & Thoma AS Sødag 11 pt kl Omviig v/willy Thoma Kud Kud pla Kud Kud pla har kyttt kotakt md d grø park rudt St Hahaug Pla har t ærprgt, gomtrik dkk av baalt og graitt Vgtajobruk på pla r varirt md ipirajo fra park rudt St Hahaug Dt opphøyd platfltt på pla har ulik typr taudr, amt vårblomtrd prydkirbær og løk Mot park avlutt pla md y bukplatigr av yri og budkkd taudr Ladkaparkitkt: Gridakr AS kl Sødag 11 pt kl Att Thomm pla Schwigaard gat Att Thomm pla r t attraktivt møttd og t kutpukt for t fargrikt fllkap mllom Grølad og Bjørvika Pla har tr hovdlmtr: Batio md grø oppholdpl, ladigflat for trapp og ramp, og områdt for utrvrig Gagbro mllom pla og Stajoallmig i Bjørvika bl åpt vår 2011 Idé- og forprojkt r utført i amarbid md Lud+Slaatto Arkitktr Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS kl Fritt Ord Hag Uraiborgvi 2 ( ogå #X55 Fritt Ord) Et møttd og grø ramm om faglig/oial arragmtr i ordt og littratur tjt r utformt i gamml patriirvilla bak lottt D gaml hag r rvitalirt: E lliptik utpla r lagt kjvt på d gaml hagtrapp, d r dkt for å itimir rommt og irammt av klippt alprip og blomkar Utmøbl lkr vidr md blomkar ulik fargr Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS Omviig kl 11 v/ladkaparkitkt Napark Forbu Napark på d tidligr flypla liggr om t grøt amld hjrt for hl Forbu Park r formgitt i dyamikk mllom dt hard flyplarlatrt og dt myk orgaik Va r bærd lmt md d tor damm og ftpla om midtpukt Økologik priippr md tdg vgtajo og åp ovrvahådtrig Park på 200 dkar åpt ptmbr 2008 Oppdraggivr: Statbygg og Olo kommu Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS Sødag 11 pt Omviig kl 12 v/ladkaparkitkt Oppmøt v/tårpla Hudud Grdtr Sarøyvi 81 Forbu Ugdomkol, barhag, vømmhall, idrtthall og idrttbar r kotrrt om amld grdgat om fugrr om adkomto og møttd E vaår r lagt i om t amld motiv i Grdgata graittløpr Skol utaral har blat at «rull opp/rull d-gropr» i pla-tøpt btog, aktivitttrg md tauvrk, oial rom og c Barhag har Marihøipirrt trrgform, ladby md lkhu, hudrmtrkog og var Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS Sødag 11 pt Omviig kl 13 v/ladkaparkitkt Oppmøt Grdgata Storøyodd Forbu Rolfbukta boligområd Forbu Storøya Friområd r utformt på d tidligr rullba på Forbu Dt opprilig kulturladkapt r byggt opp på ytt, m i tilirt form Trrgt r formt md lliptik kollr og t kråd trrg mot ør for å gi utikt mot jø Ny, brd badbuktr r kårt ut i d gaml fyllma Områdt bl frdigtilt i 2007 Oppdraggivr: Statbygg og Olo Kommu Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS Sødag 11 pt Omv kl 1330 v/ladkaparkitkt Oppmøt v/fugltårt Rolfbukta boligområd liggr vd jø ordøt på Forbu Nærht til vat fortrk vd kaalr/vapil om før i i områdt, og vd bvit formgivig av ovrgag va/lad Pollområdt irt i Rolfbukta har promad lag vapil og tråfot, prydgr og ffktblyig Hr ivitr dt til vaipirrt lk Maria- og Tag-områd yttrt mot Rolftag ibyr til parturr og opphold lag lag bryggpromad md itgrrt itt- og oppholdmulightr Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS Sødag 11 pt Omviig kl 14 v/ladkaparkitkt Oppmøt irt dl av kaal SIDE 10 olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 PARKER, PLASSER, HAGER OG GÅRDSROM

11 Tjuvholm Projktt ført dl r frdigtilt: ført dl av Dokkpla vi-a-vi Bryggtorgt på Akr brygg, Boltt brygg om r paaj lag Dokka ut mot fjordid, Lill Strad r pladal i ovrgag mllom bbyggl og fjord, Tjuvholm allé md dlr av Olav Slvaag pla fotalgg md varr gatplatig og gatdkkr Områd rudt F3 og dt lill parkområdt Stradhag forvt frdig i løpt av ommr Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS Omviig kl 11 v/ladkaparkitkt Oppmøt v/bølg & Moi Piltrdt Park Igag Piltrdt Boligalgg på dt gaml Rikhopitalt md vkt på miljøvlig byggri, matrialbruk og gjbruk Utaral byr på oial møttdr, lk- og oppholdarlr og r bart på byøkologik priippr dr bruk av ovrflatva tår tralt Frdigtilt 2006 Ladkaparkitkt: Bjørbkk & Lidhim AS og Apla Viak Omviig kl 12 v/ladkaparkitkt Oppmøt Stralpark BygdøY jøbad Bygdøy Blågrø vadrig i Groruddal Foto Sudt & Thoma AS Bli md på vadrig gjom rhabilitrt og ykapt parkr, grøtdrag, bkkfar, kulturmir og turtir i Groruddal Chritr Karlo og L M Svig guidr og forklarr om d fatatik parkutviklig og aturmiljøt om vokr i Groruddal: Grorudpark- Prtgårdhag, Lirfo, Hølaløkka, Foumbkk, Furut kulturpark og Vrdpark Vadrig avlutt vd Furut T-batajo Dt blir utdlig av brojyr md kart, lik at ma ikk trgr å gå hl tur md gag kl 11 Møt opp vd Grorud T-batajo Hl vadrig varr ca 3 timr Grorudpark Prtgårdhag Som gruir og forvaltr att Statbygg i gag oppgradrig av Bygdøy Sjøbad i 2005 Arbidt rultrt i pla for opprutig av trad, d hitorik mur og gagvi amt tyig i kog og grll oppryddig Som vidrutviklig av dtt bl dt igagatt arbid md hlhtpla for hl Bygdøy Sjøbadområd Alggt tod frdig høt 2007 og bl tatt i bruk vår 2008 Ladkaparkitkt: LINK arkitktur, Ladkap Sødag 11 pt Omviig bgg dagr kl 11 D gaml prtgårdhag bl rtaurrt og frdigtilt i 2011, og blir viktig dl av Grorudpark D ttt vgtajo framfor gård har tor aturvrdi og pd faua Projktt r dl av Groruddalatig Hølaløkka vd Grorud tajo Grorudpark Foto Sudt & Thoma AS Vijo om gjåpig av Alavadragt gjom Groruddal bgyt md mulighttudi utarbidt at LINK arkitktur, Ladkap, tidligr 133 Ladkaparkitktr, i 2002 Studi ført til at Alavadragt å r i frd md å gjåp på flr områdr LINK arkitktur, Ladkap har vært md på projktrig av gjåpig av vadragt vd Hølaløkka og Lirfo, amt forprojkt vd Grorud tajo Ladkaparkitkt: LINK arkitktur, Ladkap Sødag 11 pt Omviig bgg dagr kl 11 My av Grorudpark frdigtill dtt årt Park kal trkk g om blågrø lug fra Ammrud til Hølaløkka Tilgjglight for bfolkig har vært prioritt Projktt r t amarbid mllom Va- og avløptat, Pla- og bygigtat, Byatikvar, E-by, Frilufttat og Bydl Grorud, og r fiairt om dl av Groruddal-atig kl 11 Grorudpark r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 Lirfo åpig av lv/fofall D mtr høy Lirfo r av Olo flottt for Ettr at d bl gjåpt 6 jui i år, r d igj blitt tral og viktig dl av Alalva I bu r dt kutig oppdmmt dam og vapark r t populært møttd for bar Gjåpiga av Lirfo r dl av Groruddalatig Ladkaparkitkt: LINK arkitktur, Ladkap Foto Sudt & Thoma AS Hølaløkka åpig av Alalva Furut kulturpark kl 11 Prtgårdhag r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 Hølaløkka bl åpt i 2004 og r blitt t populært rkrajoområd for bbor i ærområdt Projktt r dl av Groruddalatig Ladkaparkitkt: LINK arkitktur, Ladkap kl 11 Hølaløkka r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 Ladkappark md rtaurrt dam fra 1800 tallt, aubit md lø, turvi og utikttår vd d gaml pilgrimld Tårt r t lag itat av dt opprilig vitrtårt på tabburt til Furut gård Dt r utformt om lk/klatrkulptur, og fra topp har ma utikt ovr Groruddal Park r uivrlt utformt D r dl av Groruddalatig og har pla til aktivittr om kiløyp for ybgyr, crickt, dragflygig og pikikområd Ladkaparkitkt: Studio HP og Ladkapfabrikk kl 11 Furut kulturpark r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 Turvi lag Foumbkk Foto Sudt & Thoma AS kl 11 Lirfo r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 Turvi Profor Birkladvi går gjom t bvarigvrdig aturområd md tort biologik magfold Dt bl lagt vkt på å miimr igrpt Hl turvi r lagt om bordgag på kl plabygd btogfudamtr Dt r byttt trvrk fra Kboy-Viorwood Bordgag, bkr og rkkvrk r digt om ammhgd kotrukjo Turvi r dl av Groruddalatig Ladkaparkitkt: Sudt og Thomma kl 11 Foumbkk r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 Vrdpark plalagt parkopprutig Park r byggt opp md klar ovrordd trukturr, dr parkvir og trplatigr rammr i park ulik or Ravikråig form til grø ladkappark md bkk, tir og amfi i trrgt Områdt i ord utvikl til vakkr møtpla md vapil, amfi, paviljog og plagulv ipirrt av oramtikk fra ulik vrddlr Parkpla lggr til rtt for utviklig i tappr Projktt r dl av Groruddalatig Ly arkitktr AS og Ladkapfabrikk v/ell Huaa og Aat Guld Sakya kl 11 Vrdpark r dl av Blågrø vadrig For ifo, #93 olo åp hu program 10 & 11 pt 2011 PARKER, PLASSER, HAGER OG GÅRDSROM id 11

12 Portrait Japr Morrio: Suki Dhada D Nork Opra & Balltt Arkitkt: Søhtta AS Foto: Jaro Holla UiO, IFI2 Arkitkt: Lud Hagm Arkitktr Foto: Iva Brody Statbygg pilr amtidarkitktur Vi r mdarragør for Olo Åp Hu for adr gag wwwtatbyggo Najoalmut Arkitktur Arkitktkotort Svrr Fh AS Foto: Jaro Holla Hi, w ar HAL W ar a big w family of chair Japr Morrio digd u, ritrprtig th hll chair Vitra dvlopd u i Switzrlad W com i lot of colour ad v mor ba Mt u at wwwvitracom/hal Vitra Scadiavia AS, Stortiggat 30, 0161 Olo, Tl: , wwwvitracom Olo Åp Hu Advokatfirmat Bull & Co bitår ork og itrajoal arkitktr og utbyggr md juridik rådgivig Skadiavia tørt SHOWROOM på 450m 2 KOtAKt Bt Holmvag // Kriti M Mad // Tom G Eilrt // Amud Grimtad // Liv Zimmrma // Nil Hrik Jørg // Kritoffr Aabø // Frod Viltr Sørli // Ja-Erik Svrr // Ol B Gudm Paradi foud/suri wwwbullcoo Sagvi 21 A, 0459 Olo, Tlf , wwwfagflio

13 GRORUDDALSSATSINGEN Vi rutr opp Groruddal! Groruddalatig r t amarbid mllom tat og Olo kommu Mllom 2007 og 2016 ivtrr vi ovr milliard kror i tiltak om kal før til bdr miljø, lvkår og boforhold i Groruddal Hr r t utvalg av vår fyik projktr: Turvi vd Haugtua Foto: Ig-Li Pttr Haugport åpr dt om før var turvibarrir mllom Stovr og Grorud/Ala E kulvrt r ført på bakkpla gjom jrbafylliga vd Haugtua tajo, og dt r alagt flott møtplar vd Foumbkk (Frdigtilt 2008) Furut kulturpark Foto: Ep Bratli Utviklig av grøtområdt mllom Furut kirk og Furuhut har gitt områdt t rolig prg om altrativ til d mag aktivittpark E gamml gårddam r rtaurrt md bplatig rudt, og dt r att opp y grillr og utmøblr Vi har ogå att opp t utkikktår og alagt y turvir (Frdigtilt 2009) Svarttjr Motortr og kathall på Haugtua Foto: Roy Tjomlad Svarttjr liggr tralt på Romå og r t populært rkrajoområd Badig var tidligr frarådt på gru av høyt baktriihold i vat Opprutig av tjrt har ført til tabilt god badvakvalitt I tillgg har områdt fått tr y adtrdr, trappr i graitt, bryggr, toalttr og y lkpla (Frdigtilt 2009) Foto: Birgitt Tørby Olo-ugdomm motortr og kathall r t hlårig idør kattilbud for bar og ug Ettr i- og utvdig oppgradrig av motortrt og kathall, tablrig av utdør katpark i graitt og idør kaf, har dt vært klar økig i bøkt (Frdigtilt 2010) Mr iformajo om Groruddalatig: wwwolokommuo/groruddal

14 Brajforig for arkitktkotor i Norg wwwarkitktbdrifto ARKITEKTENS VALG! wwwordvtviduto vtrcom wwwaplirammo D om byggr md Lca ka ov trygt om att For Lca brr ikk Dt r md adr ord klt å bygg my mr braikkrt i Norg Og dt trg, for dt brr mr hr i ladt i d flt adr lad Lca produr av Wbr, Europa tørt lvradør av murproduktr, og blir bt og vakrt amm md Wbr pu og mørtl wwwwbr-orgo 100% braikkr OKTAN Ao Faktaark Olo Åp Hu 1275x425mmidd :49:23

15 INSPIRASJON & KREATIVITET Ditt bild trykkt på pd matrialr Alumiium l Akryl l Lrrt l Fotoplakat l Foli l Putr l Tapt Prikmpl gt bild: 690,- gjldr 50x50 cm alumiium og akryl Vlkomtgav! Vi gir dg å kr 200,- å hadl for! Rgitrr dg om y brukr i vår ttbutikk på: idkoro/vlkomm i dag! Lag di g prolig dkor! Btill på i vår butikkr llr i vår ttbutikk: Cocpt Stor Olo: Parkvi l Ndr Slottgat l Skøy l Forbu l Høvik l Lilltrøm

16 LILLEVANN VOKSENÅSEN HØGÅSEN SOGNSVANN OS KRINGSJÅ ØSTHORN Kjl å Storøya Brkk v i Sø rk NYDALEN Rolf TÅSEN vi vi Wicktrøm Muk Gr i da lv Frog r BERG v ii i Holm STORO ko trv os tor v i g Ri Tro KJELSÅS 3 H am D m a g a vr kjø i ld Ø KB VI AN EN SOLEMSKOGEN LINDERUDSETER- LO M al md Sl v g a t d ta g AMMERUD GRORUD G r o vi rud kv ak i rv NYLAND Ak lb Ka t Ø i E6 Sam Eydi v BÅ NITTEDAL OSLO F r S v r Iv r i v r va rg Od lb i So v ROMSÅS GRORUD riha HO VE ELLI vi ug FURUSET Ka r Ga Ro v Sj og Fr So g v i H g r lm a Hja tig Bra vi d ha i ug U l a d ga t Ha Rig 3 k Væ i v Fr og a m u gt Fi ma rkga ta i Rig 1 Ri g 2 Kjøl brggt ol f Ad d i H vi E6 gv al Svartd vi Hll rudvi - Ko Ek b r jøvi Marih PUTTÅSEN LINDEBERG LUTÅSEN TROSTERUD Øtmarktra HAUGERUD Ndr v i Ka lbakk v Lill a v tr vi SKØYENÅSEN v øm S tr VEITVET V i t v tv RØDTVET KALBAKKEN Lillomarka KOLÅS Rv4 3 R v1 6 ÅRVOLLÅSEN HØGDENE Lidrudkoll LACHMANNSFJELL Trollvatua Grfkoll GREFSENÅSEN llv i vo HELLERUD GODLIA TVEITA ALNA R f ta d v LINDERUD i VOLLEBEKK RISLØKKA Ulvplitt i v Tvt vi HELSFYR Vall Hovi øm ØKERN vi im dh Akr uivrittykhu GREFSEN i v å f vi llv G r Nordbrg v i Carl K j l v i HOLSTEIN So 3 j Rig K a ULLEVÅL STADION A rdalgata Rig 2 M Th a rc ra gt Mic HASLE ENSJØ Str BRYNSENG HØYENHALL H T OPPSAL Øtmarkvi OS BÆ g Mo gv i ULSRUD i v E kkv ba i v BØLER R avkoll b k TRYVANNSHØGDA VETTAKOLLEN GULLERÅSEN VETTAKOLLEN SKÅDALEN FROGNERSETEREN VOKSENKOLLEN Holmkollbakk MIDTSTUEN BESSERUD GRÅKAMMEN SLEMDAL 2 v r Øk TØYEN h Ch l r l vi gt CARL BERNER Grv h d GJ g t Ry b r Ø t MANGLERUD RYEN Plog TALLBERGET Ha SKOGEN HOLMENKOLLEN A k r v i Stajov i g S a rgt T ro TØYEN GRØNLAND Sc gt hw iga a rd Koo w Valhall v i Rykryt BRATTLIKOLLEN r VOKSENLIA HOVSETER y t Rikorg td RIS hopitalt T g r i v S GAUSTAD Bo ar m gt d al W hra T Rig 1 NATIONALTHEATRET JERNBANETORGET i v m m da k STORTINGET u v M OSLO S Akr brygg a ga t Bip i JOMFRUBRÅTEN År A m mr ud vi vi d la HOLMEN B rv y g dø ya llé Ri FORSKNINGSo VINDEREN PARKEN MAKRELLgg Vi ti BEKKEN Ha v BLINDERN Ullvål uivrittsteinerud ykhu Sø SMESTAD rk Kirk v FRØEN o vi da l NRK i o l it Su Rv v hm BORGEN g Ri E1 8 D r am r tr a da Akrhu lott og ftig SJØMANNSKOLEN v l Kj N NE SPORTSPLASSEN irk rb o of Pr RØA Rv 168 MONTEBELLO ULLERNÅSEN MAJORSTUEN FROGNERPARKEN THUNE øl y tv KAVRINGEN HOVEDØYA BLEIKØYA Gr f Bogtad gård SKØYEN vi g i o ca DrBla i v v LINDØYA SJURSØYA a BA IK GJ ØV v H ÅSJORDET mm k rø FURULUND D ra BYGDØY M u um v org Co ga ll t t t i KILLINGEN i b k rk v i l vi r i m gtv i kollvi ollv k Vok mv BJØRNSLETTA B æ ru r HOFF ll ØRAKER U u ULLERN l a ABBEDIENGEN SKØYEN ch tu SOLLERUD E1 8 LILLEAKER F r dri LILLE HERBERN NAKKHOLMEN STORE Ki Mar id a Sa Da lv i vi g GRESSHOLMEN i v O i v ug N vi vik A NE E DB HO V Tv t ra l R G 3 D O l A H dolf d v i i g Ri Sv Ha ar lvd t a gt Brg gata Toft gat Nyla vi d rk v Pa Kov tv i V ækrø v Hol m H offvi borgv S trøm Gra fo rv LO RU M St i i

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo kust rtt vst 105 åp dørr kustrud i 16 kommur vst for Oslo Åp lirr 105 kusr r imot publikum 14. 16. og 21. 23. oktobr S kus dr kus skps! Norgs størs rgiol stsig på billdkust og kusthådvrk Fllsutstillig

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Velkommen til Krydderhagen

Velkommen til Krydderhagen byggetrinn 1: Basilikum/A2 Velkommen til Krydderhagen ny, grønn hageby med alt innen rekkevidde! Vakre bygg i grønne omgivelser - nøye plassert for å gi optimale solforhold Krydderhagen På Hasle, på stedet

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008 LØRDAG 13. OG SØNDAG 14. SEPTEMBER åpnes dørene inn til Oslos mange spennende bygg og uteanlegg. OSLO ÅPNE HUS inviterer byens befolkning til å besøke

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Samarbeidspartnere LØRDAG 21. OG SØNDAG 22. SEPTEMBER 2013 åpner 107 bygg og hager sine dører for allment publikum. Alle andre dager er det meste av Oslos fantastiske arkitektur og hagekunst forbeholdt

Detaljer