SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER?"

Transkript

1 SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER? DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON.. Forelesningsnotet 3. Hva kjennetegner gode beslutningsmodeller? B) Når har informasjon verdi? C) Verdi av tilleggsinformasjon versus fleksibilitet D) Notasjon og begreper E) Generelle strukturer F) Ulike beslutningskriterier G) Verdi av perfekt informasjon H) Repetisjon av sannsynlighetsregning I) Bayesiansk læring J) Verdi av imperfekt informasjon K) Litt om binomisk fordelte testresultater Tor Tangenes, BI-Sandvika, V03

2 B) NÅR HAR INFORMASJON ØKONOMISK VERDI? Informasjon av betydning for en beslutning som vi i utgangspunktet har eller som vi med letthet og uten vesentlige kostnader kan skaffe oss kalles a priori informasjon. Et sentralt problem i beslutningssammenhenger blir derfor om tilleggsinformasjon bør innhentes. Eksempelvis bør et oljeselskap prøvebore eller ikke? Tilleggsinformasjon har normalt en kostnad som må vurderes opp mot verdien av informasjonen. Temaet verdi av tilleggsinformasjon dreier seg om å utforme hensiktsmessige beslutningsstrukturer samt å vurdere den økonomiske verdien av tilleggsinformasjon. Sentralt i vår sammenheng blir å strukturere beslutningsproblemet slik at den økonomiske verdien av tilleggsinformasjon kan beregnes i forkant av beslutningen om å anskaffe og bruke tilleggsinformasjonen. forventede kontantstrømmer fra feltet til USD 50 mill. Oljeselskapet kan foreta en testboring med to mulige testresultat; Oljefunn eller ikke. Det er rimelig at testresultatet påvirker forventet NV for feltet. Finner en olje ved prøveboringen, øker NV av forventede kontantstrømmer til USD 300 mill. Finner en ikke olje ved prøveboringen reduseres NV av forventede kontantstrømmer til USD 50 mill. Oljeselskapet har ingen prosjekter som konkurrerer med dette prosjektet. Investeringene som må foretas i dag er anslått til USD 5 mill. Hva er forventet verdi av tilleggsinformasjonen fra en eventuell testboring? Generelt kan vi si at tilleggsinformasjon har økonomisk verdi for beslutningstaker når... Oppgave Et oljeselskap vurderer å kjøpe et felt, men er usikker på hvor mye olje det er på feltet. Basert på a priori informasjon beregnes nåverdien av 3 4

3 C) VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON VERSUS FLEKSIBILITET Informasjonsmengde Fleksibilitet: Når bør investeringen gjøres? Tilleggsinfo.: Hvor mye tilleggsinfo bør innhentes? D) NOTASJON OG BEGREPER. BESLUTNINGSTAGER - BT Tid for investering. BESLUTNING: A k {A, A,...} (HANDLINGER / PROSJEKTER / LOTTERIER) 3. HYPOTESER (tilstander) : H i {H, H,... } Avspeiler ikke-kontrollerbare faktorer. Samlebetegnelse på en bestemt kombinasjon av ikke-kontrollebare faktorer, som er relevante i den aktuelle beslutningssituasjonen. Tilstandene er gjensidig utelukkende og kollektivt uttømmende. 4. A PRIORI SANNSYNLIGHETER: H i ), Σ H i ) Normalt subjektivt bestemt. Sannsynligheter basert på eksisterende kunnskap om tilstandene. 5. TESTRESULTATER: D j {D, D,...} Tilleggsinformasjon fremskaffes ofte ved en test, men kan også skaffes til veie ved kjøp av informasjon fra f.eks. et ekspertmiljø. Eksempel på det første er prøveboring, kontroll av PC-komponenter og graviditetstester. 6. A POSTERIORI SANNSYNLIGHETER: H i D j ) A posteriori sannsynligheter kalles også oppdaterte sannsynligheter og gjenspeiler både eksisterende kunnskap om hypotesene (tilstandene) og kunnskap fra testen (testresultatet) 7. KONSEKVENSER: X ki { X, X,...} Gitt beslutning og tilstand er konsekvensen forutsatt kjent. Konsekvensene måles ofte i penger og vil i bedriftsøkonomiske sammenhenger kunne være dekningsbidrag, overskudd, nåverdi e.l. 6. BT S PREFERANSER: u(x) Egenskaper ved BT s nyttefunksjon: u (X) > 0 BT er grådig og u (X) < 0 BT er risikoavers) 7. KRITERIER (Beslutningsregel) Tilordner en numerisk verdi til et beslutningsalternativ - eks. prosjektets forventede verdi eller forventede nytte. Ved hjelp av kriteriet kan vi rangere beslutningsmulighetene. 5 6

4 E) GENERELLE BESLUTNINGSSTRUKTURER Med bruk av tilleggsinformasjon: Uten bruk av tilleggsinformasjon: 7 8

5 F) ULIKE BESLUTNINGSKRITERIER. MAXIMAX (uten sannsynligheter) For hver prosjekt bestemmes den mest fordelaktige konsekvensen, som kan inntreffe. Deretter velges det prosjektet der den beste konsekvensen er størst. Gjenspeiler sterk optimisme.. MAXIMIN (uten sannsynligheter) For hver prosjekt bestemmes den minst fordelaktige konsekvensen, som kan inntreffe. Deretter velges det prosjektet der den dårligste konsekvensen er minst. Gjenspeiler sterk pessimisme. 3. HURWICZ (uten sannsynligheter) Et vektet gj.sn. av maximax og maximin 4. GJENNOMSNITTSVERDI (likeveide sannsyn.) Hver konsekvens tilordnes en sannsynlighet lik /n, der n er lik ant. hypoteser(tilstander). Dette kan gjøres når kunnskap om tilstandenes sannsynligheter mangler. 5. MEST SANNSYNLIG HYPOTESE Først bestemmes den hypotese som er mest sannsynlig, og så velges det prosjektet som har mest fordelaktig konsekvens ved den mest sannsynlige hypotesen. 6. FORVENTET VERDI Forventet verdi E[X] Forventet verdi av et prosjekt er den veide sum av prosjektets konsekvenser, der sannsynlighetene for de aktuelle hypoteser fungerer som vekter. Når forventet verdi fungerer som beslutningskriterium, må det forutsetter at BT er risikonøytral forventningsverdien er lineær i X. 7. FORVENTNING/VARIANS-KRITERIET For to prosjekter A og A fortrekkes A hvis og bare hvis E[A ] E[A ] og Var[A ] Var[A ] med minst en streng ulikhet. Kriteriet forutsetter risikoaversjon, men kan ikke rangere alle prosjekter. 8. FORVENTET NYTTE Her må vi kjenne til BT s nyttefunksjon. Antar vi at BT er risikomotvillig, vil nyttefunksjonen, u(x), høre til klassen av konkave funksjoner. Eksempler på slike funksjoner er: a) u(x) ln (x) logaritmisk b) u(x) -x + bx kvadratisk u (x) > 0 (restriksjon) c) u(x) - {exp} -bx negativ eksp. Forventet nytte beregnes ved å plugge konsekvensene ved hver tilstand inn i nyttefunksjonen og multiplisere med den tilhørende sannsynlighet (som også her fungerer som en vekt). En risikoavers BT foretrekker et sikkert beløp tilsvarende lotteriets forventningsverdi fremfor selve lotteriet. En risikonøytral BT er indifferent i valget over, mens en risikosøkende investor foretrekker prosjektet fremfor et sikkert beløp tilsvarende prosjektets forventningsverdi. 9 0

6 Oppgave Prosjekter: A{A, A } A : Prosjekt med høy oljepris som suksesskriterium A : Prosjekt med lav oljepris som suksesskriterium Hypoteser: H{H, H, H 3, H 4 } H : Høy oljepris og høye konjunkturer H : Lav oljepris og høye konjunkturer H 3 : Høy oljepris og lave konjunkturer H 4 : Lav oljepris og lave konjunkturer A priori sannsynligheter (for hypoteser): H) {H ), H ), H 3 ), H 4 ) } a) Beregn prosjektenes forventningsverdi, varians og standardavvik. b) Kan du rangere prosjektene etter forventning/varianskriteriet? c) Hvilket prosjekt vil du velge etter maximax-, maximingjennomsnittsverdi- og mest sannsynlig tilstandkriteriet? d) Hvilket prosjekt vil du velge hvis ditt beslutningskriterium er å maksimere forventet verdi. Hva innebærer dette med hensyn til din risikoholdning. e) Strukturér problemet ved hjelp av et beslutningstre f) Du er usikker på de subjektive hypotesesannsynlighetene som ligger til grunn for analysen (a priori sannsynligheter). Kom med realistiske forslag for hvordan disse kan oppdateres. (Vi skal gjennomgå dette formelt i neste forelesning.) H ) 0, H ) 0,4 H 3 ) 0, H 4 ) 0,3 Konsekvensmatrise: Hypoteser/ H H H 3 H 4 Prosjekter A A G) VERDI AV PERFEKT TILLEGGSINFORMASJON Med informasjon menes informasjon utover vår a priori kunnskap omkring hypoteser, sannsynligheter og konsekvenser. Med perfekt informasjon menes at hypotesen (tilstanden) avsløres før vi velge prosjektet.

7 Uten perfekt informasjon er beslutningsprosessen slik:. Kartlegg hypoteser, sannsynligheter og konsekvenser. Velg prosjekt med høyest forventningsverdi 3. Hypotesen avsløres og konsekvensen blir kjent. Med perfekt informasjon er beslutningssituasjonen slik:. Kartlegg hypoteser, sannsynligheter og konsekvenser. Hypotesen avsløres og konsekvensene blir kjent 3. Velg prosjekt med best konsekvens. Verdifull informasjon kan defineres som informasjon som gir potensiell endring i beslutning. Anta at vi har følgende beslutningsproblem: BT er risikonøytral, dvs. at BT maksimerer forventet verdi i kr. Prosjekter: Hypoteser: A{A, A } H{H, H } A priori sannsynligheter (for hypoteser): H) {H ) 0,, H ) 0,8 } Konsekvensmatrise: Hypoteser/ H H Prosjekter A A Oppgave 3: a) Strukturér problemet ved hjelp av et beslutningstre. b) Beregn forventet verdi til begge prosjektene og angi optimal beslutning. c) Invertér beslutningstreet (først hypoteser, så beslutninger) og vis hvilket prosjekt som blir valgt, gitt hypotese som avsløres. d) Beregn forventet verdi med perfekt informasjon samt verdien av perfekt informasjon. SIKKERHETSEKVIVALENS OG LITT OM FORVENTET NYTTE (Ikke eksamensrelevant) I alle beregningene har vi forutsatt at BT er risikonøytral. En risikonøytral person er indifferent mellom å delta i et usikkert prosjekt og å motta prosjektets forventningsverdi med sikkerhet. En risikoavers investor vil i motsetning foretrekke et sikkert beløp, tilsvarende prosjektets forventningsverdi, fremfor selve prosjektet. 3 4

8 Med sikkerhetsekvivalent (SE) menes et sikkert beløp som gjør at BT er indifferent mellom å motta dette beløpet eller å delta i selve prosjektet. Risikopremien er definert som differansen mellom prosjektets forventningsverdi og prosjektets sikkerhetsekvivalens. Eks. En investor kan delta i et usikkert prosjekt med forventningsverdi 00. Hvis investor er risikonøytral er han/hun indifferent mellom å motta kr. 00 med sikkerhet og å delta i det usikre prosjektet. Er investor risikoavers, vil han/hun foretrekke kr. 00 fremfor selve prosjektet. Hvis investor spørres om hvilket sikkert beløp som gir indifferens og svarer f.eks. kr. 85, så er kr. 85 prosjektets SE. Risikopremien blir i dette tilfellet kr. 00 kr. 85 kr. 5 Skal modellen over gjelde for risikoaverse investorer kan to fremgangsmåter benyttes;. Omregne alle forventningsverdier til sikkerhetsekvivalenter og velge prosjektet med høyest SE. Kartlegge BT s nyttefunksjon og velge prosjektet med høyest forventede nytte. Problem (ikke pensum): Anta at investoren i problem ikke er risikonøytral, slik forutsatt der, men risikoavers. Du har prøvet å kartlegge nyttefunksjonen hennes ved å stille henne overfor en rekke binære valg. På grunnlag av svarene, estimerer du følgende nyttefunksjon og beregner forventet nytte: Nyttefunksjonen ivaretar BT s risikopreferanse, slik at prosjektet med høyest nyttetall er det beste. Fremgangsmåten gjør det mulig å vurdere og rangere ethvert prosjekt og har derfor ikke de samme begrensningene, som forventning-varianskriteriet. Notasjon: u ( X ) X E 0,5 [ u ( X )] P ( H ) u ( i X i SANNSYNLIGHETSREGNING T: Totalmengde A og B: Delmengder av T N(T): Antall elementer i T N(: Antall elementer i A A': Komplementærmengden til A (les: ikke A B: Snittet av mengdene A og B (både og) A B: Unionen av mengdene A og B (enten eller) : Symbol for en tom mengde A B : A og B er disjunkte mengder, hvis snittet er tomt. Det vil si at A og B er gjensidig utelukkende. Fr(: Andel elementer i delmengden A, dvs. N( / N(T) ) 5 6

9 : Sannsynlighet for delmenge A A B): Simultan sannsynlighet, dvs. sannsynlighet for både A og B. A B): Betinget sannsynlighet, dvs. sannsynlighet for A, gitt B. Uformell definisjon av sannsynlighet: N( P ( Fr( N( T ) Regneregler for sannsynligheter: trekning av en stort ball symboliseres med S og trekning av en grønn ball symboliseres med G. a) Bestem S) og G) Anta at to baller trekkes med tilbakelegning. b) Bestem S S), G G), S G), G S) Anta nå at du først trekker en sort ball, som legges tilbake. Hva er da: c) G S) Anta nå at den første fallen som trekkes er grønn. Den legges tilbake. Hva er da: d) S G) () () (3) (4) (5) (6) T ) 0 B) + B) A B) B) + B), når A og B er disjunkte A B) B), når A og B er uavhengige A B) A B) B) B, når A og B er avhengige Du skal nå trekke én ball fra en annen urne. I denne urnen er det ti baller, seks hvite og fire gule. Fire av de hvite ballene er påskrevet en bokstav, men de resterende to er på-skrevet et tall. Tre av de gule ballene er påskrevet en bokstav, men den siste er påskrevet et tall. 4 hvite baller (H) med bokstaven (B) hvite baller (H) med tallet (T) 3 gule baller (G) med bokstaven (B) gul ball (G) med tallet (T). Oppgave 4 (Enkel sannsynlighetsregning) Anta at du har en urne med tre sorte og syv grønne baller. Du skal nå bestemme sannsynligheten for ulike hendelser, der Beregn følgende sannsynligheter: e) H B), H T), G B), G T), H), G), B), T), B G), T G), B H), T H 7 8

10 Oppgave 6 (Beregn. av sannsynlighter for testresultater) Struktur med to hypoteser: BAYESIANSK LÆRING To mulige hypoteser eller tilstander - H i H i {H, H } med tilhørende a priori sannsynligheter - H i ) H i ) { H ), H ) } To mulige testresultater eller datasett - D j D j {D, D } med betingede sannsynligheter - D j H i ) D j H i ) { D H ) D H ) D H ) D H ) } Oppgave 5 (Konstruksjon av sannsynlighetstre) Konstruér et sannsynlighetstre der hypotesene med a priori sannsynligheter er på første sett av grener, deretter testresultater med betingede sannsynligheter og til slutt de simultane sannsynlighetene (sannsynligheter for både hypotese og testresultat). Vis hvordan sannsynlighetene for et gitt testresultat kan beregnes, dvs. D ) og D ) med utgangspunkt i: a) de simultane sannsynlighetene b) de betingede sannsynlighetene Bayes regel: Bayes regel følger av at den simultane sannsynlighet kan skrives på to måter. D H H ) H D D ) D ) D ) D H) H D ) ) D H) H) D H) D H ) H ) D H ) Eksempel: Anta at vi har to urner med ulikt antall røde og hvite baller. I urne nr. er det 70 røde og 30 hvite balller. I urne nr. er det 30 røde og 70 hvite baller. Urne nr. Antall røde Antall hvite Totalt Problemet ditt er å bestemme hvilken urne som er nr. og hvilken som er nr.. i H ) H ) i i i i 9 0

11 Vi har her to hypoteser, nemlig at urnen du velger er nr. eller nr.. H i {H, H }, der H er urne med flest røde baller og H er urne med flest hvite baller. Før vi kan innhente informasjon ved å å trekke en eller flere baller fra urnen er våre a priori sannsynligheter lik: H i ) { H ) 0,5, H ) 0,5 } Testresultatet (data) vil her være en (eller flere) ball(er) trukket fra den valgte urnen. Kjennskap til dataprosessen gjør at vi ved trekning av en ball kan konkludere som følger: D H ) 0,7 D H ) 0,3 D H ) 0,3 D H ) 0,7 der D er trekning av rød ball og D er trekning av hvit ball Fullstendig kjennskap til dataprosessen innebærer at sannsynlighetene over er objektive. Summerer vi hypoteser over et bestemt testresultat, blir summen i eksemplet over lik én. Generelt sett er dette ikke tilfelle. Summer vi derimot testresultater over en bestemt hypotese, må summen alltid bli lik én. Eksemplet over belyser det generelle problemet ved bayesiansk læring. for oppdatering av a priori sannsynligheter - Oppdateringen skjer ved hjelp av Bayes regel - De oppdaterte sannsynlighetene (a posteriori sannsynligheter benyttes i den endelige beslutning. Oppgave 7 (Konstruksjon av sannsynlighetstre) Konstruér et sannsynlighetstre med hypoteser og test-resultater fra eksemplet over. Før også opp a priori, betingede og simultane sannsynligheter. Anta at du kan trekke én ball fra urnen du velger og at testresultatet (ballen du trekker) er rød. Vi kan da samle informasjonen i nedenstående tabell. Testresultat er rød ball Hypotese A priori sannsyn. Betinget sannsyn. Simultan sannsynl A posteriori sannsyn. H 0,5 0,7 0,35 0,7 H 0,5 0,3 0,5 0,3 ΣH i ) D ) 0,50 ΣH i D ) Hvis testresultatet hadde vært en hvit ball, ville tabellen ha sett slik ut: Testresultat er hvit ball Hypotese A priori sannsyn. Betinget sannsyn. Simultan sannsynl A posteriori sannsyn. H 0,5 0,3 0,5 0,3 H 0,5 0,7 0,35 0,7 ΣH i ) D ) 0,50 ΣH i D ) - Begrenset a priori kunnskap - Kjennskap til en dataprosess (testmetode) gir oss de betingede sannsynlighetene og muligheter

12 Invertert sannsynlighetstre: A porteriori sannsynlighter kan alternativt beregnes ved hjelp av et invertert sannsynlighetstre. Prosessen er som følger:. Konstruér et tre med grener først for mulige testresultater.. Utvid treet med grener for hypoteser, gitt testresultat. 3. Før på de simultane sannsynlighetene; D H ), D H ), D H ), D H ) der eksempelvis D H ) D H ) H ) 4. Beregn deretter sannsynlighetene for testresultater ved å summere sannsynligheten for hvert testresultat over de ulike hypotesene. D ) og D ) der eksempelvis D ) Σ D H i ) H i ) 5. Beregn til slutt de oppdaterte sannsynlighetene ved å dele den simultane sannsynligheten med sannsynligheten for testresultatet. H D ), H D ) og H D ), H D ) Verdi av imperfekt informasjon: Tidligere viste vi hvordan verdien av perfekt informasjon kunne beregnes. I de fleste praktiske tilfeller er ikke testmetoden (presisjonen i datamaterialet) perfekt og vi får følgelig ikke avslørt hypotesen før beslutningen skal fattes. Anta at du vurderer å investere i ett av to aktuelle prosjekter, hvis avkastninger er følsomme for hvorvidt oljeprisen går opp eller ned. Det første prosjektet (A ) reagerer positivt på en prisoppgang, mens det andre prosjektet (A ) reagerer negativt. Problemstillingen er den samme som den vi studerte da vi beregnet verdien av perfekt informasjon i notat (se s. 8). Beslutningsproblemets struktur er der som følger: Prosjekter: A{A, A } Hypoteser: H{H, H } der H er prisoppgang på olje og H er prisnedgang. Ut fra egne erfaringer anslår vi det som mest sannsynlig at oljeprisen går ned. Vi kommer opp med følgende fordeling. A priori sannsynligheter (for hypoteser): Oppgave 8 (Invertert sannsynlighetstre) H) {H ) 0,, H ) 0,8 } Konstruér et invertert sannsynlighetstre med utgangspunkt i tallene fra oppgave

13 Konsekvensmatrise: Hypoteser/ H H Prosjekter A A For å bedre ditt beslutningsgrunnlag, kontakter du en bekjent som er sentralt plassert i OPEC. Du spør ham om utfallet av neste OPEC-møte. Du har tidligere kontaktet ham for lignende konsultasjoner. I disse sammenhenger har han vist en 00 % treffsikkerhet i situasjoner der prisen har gått opp, men har bare truffet i 50 % av gangene prisen har gått ned. Vi kan nå strukturere og løse problemet ved hjelp av sannsynlighets- og beslutningstrær. Sannsynlighetstre A priori s. Betingede s. Simultane s. D 0, H D 0, 0 0 H D 0,4 0,8 0,5 D 0,5 0,4 Inverter sannsynlighetstre Sann. for testres. A posteriori s. Simultane s. H D 0, 0,33 D H D 0,6 0,4 0,67 D H D 0 0,4 0 H D 0,4 Oppgave 9 (Oppdatering, prosjektvalg og verdi av info.) Konstruér et beslutningstre og velg det prosjektet som gir høyest forventningsverdi. Beregn også verdien av imperfekt informasjon, dvs. av din OPEC-kontakts råd. Hvor meget er du maksimalt villig til å betale for dette rådet? Oppgave 0 (Oppdatering av sannsynligheter) Anta at du er engasjert i oljeleting og at et bestemt felt vurderes. Feltet er enten fullt av olje, halvfullt eller tomt. Vi har følgelig tre hypoteser. A priori sannsynligheter for hver hypotese er hhv. 0,, 0,4 og 0,5. 5 6

14 En prøveboring vil bedre din kunnskap om feltet er fullt, halvfullt eller tomt. Hvis feltet er fullt, vil du med helt sikkert finne olje ved en prøveboring. Hvis feltet er halvfullt, er sannsynligheten 50 % for at du finner olje ved en prøveboring. Hvis feltet er tomt, vil du ikke finne olje ved en prøveboring. Strukturér problemet og finn a posteriori sannsynlighter (oppdaterte) under forutsetning av at prøveboringen medfører oljefunn. Gjenta beregningen under forutsetning av at prøveboringen ikke gir oljefunn. Anta videre at verdien av et fullt oljefelt er lik 0, verdien av et halvfullt felt er lik 5 og verdien av et tomt felt er lik 0. 0,3 A') 0,7 Enten finnes det olje eller ikke. Følgelig må de to sannsynlighetene over summere til. Hvis feltet inneholder olje, vil en geologisk test vise at olje finnes med 70 % sannsynlighet. Hvis feltet ikke inneholder olje vil en geologisk test vise at olje finnes med 0 % sannsynlighet. La B symbolisere positivt testresultat. Med utgangspunkt i denne kunnskap kan vi formulere betingende sannsynligheter. B 0,70 B' 0,30 B A') 0,0 B' A') 0,80 Siden testmetoden ikke gir perfekt informasjon, er her en situasjon med imperfekt informasjon. Det er 30 % sannsynlig at det finnes olje i feltet og 70 % sannsynlig at en test vil gi korrekt resultat når olje finnes. Sannsynligheten for at det både er olje og at testen gir korrekt resultat, må derfor være lik: P ( A B) * B 0,3* 0,7 0, Benytt a posteriori sannsynligheter og beregn: a) Forventet verdi, gitt oljefunn ved testboring b) Forventet verdi, gitt ikke oljefunn ved testboring c) Forventet verdi uavhengig av testresultat. Eksempel på oppdatering av sannsynligheter Du skal igjen vurdere et oljefelt. Erfaring viser at 30 % av slike oljefelt inneholder olje. Vi symboliserer at olje finnes (hypotese ) med A og at olje ikke finnes (hypotese ) med A'. Vi får da: Vi kan på tilsvarende måte regne ut de øvrige simultane sannsynlighetene. P ( A' B) A') * B A') 0,7 *0, 0,4 P ( A B') * B' 0,3* 0,3 0,09 P ( A' B') A') * B' A') 0,7 * 0,8 0,56 Tabellarisk kan de betingede sannsynligheter vises slik: 7 8

15 Bayes regel: T A A' B 0, 0,4 0,35 B' 0,09 0,56 0,65 A B) A B) B) Benytter vi tallene fra tabellen over får vi: 0,3 0,7,0 0, A B) 0,60 0,35 0,4 A' B) 0,40 0,35 0,09 A B') 0,385 0,65 0,56 A' B') 0,865 0,65 Benytt Bayes regel og finn følgende sannsynligheter: - en dømt person er skyldig - en dømt person er uskyldig - en frikjent person er skyldig - en frikjent person er uskyldig BINOMIALFORDELT TESTRESULTAT Ta utgangspunkt i oppg. 7 og forutsett nå at foretar fem prøveboringer og finner olje i to av dem. De er rimelig å anta at antall hull med olje er binomisk fordelt med betinget sannsynlighet lik: D der a n a n a a H i ) p ( p) a er antall suksesser, n er antall forsøk, p betinget sannsyn. j n n! for suksess gitt hypotese og a a!( n a)! n over a gir antall uordnede muligheter uten tilbakelegning for a suksesser fra n forsøk. I vårt eksempel er det 0 ulike muligheter for å få to oljefunn fra fem forsøk. Oppgave Anta at T er mengden av alle som blir tiltalt i norske rettssaker. En tiltalt kan enten bli funnet skyldig eller frifunnet. Anta videre at 75 % av alle tiltalte er skyldige, at sannsynligheten for at en skyldig blir dømt er 70 % og sannsynligheten for at en uskyldig blir dømt er 0 %. Våre a priori sannsynligheter vedr. feltets størrelse var: H Fullt felt) 0, H Halvfullt felt) 0,4 H Tomt felt) 0,5 De betingede sannsynlighetene (sannsynlighet for test-resultat, gitt hypotese) for oljefunn i ett tilfeldig hull var: 9 30

16 3 D oljefunn ved prøveboring H ) D ikke oljefunn ved prøveboring H ) 0 D oljefunn ved prøveboring H ) 0,5 D ikke oljefunn ved prøveboring H ) 0,5 D oljefunn ved prøveboring H 3 ) 0 D ikke oljefunn ved prøveboring H 3 ) Når vi nå gjør fem testboringer og finner olje i to hull, blir de betingede sannsynlighetene som følger: Sjekk ved Bayes regel at H D ) 0 H D ) H 3 D ) ) ( 0,35 0,5 0,5 5 ) ( ) ( H D P H D P H D P j j j 3

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle. aksjemarked

Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle. aksjemarked Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarked av Tobias Erevik Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2014 En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus Lene Aronsveen og Agnes Bing Orgland Veileder: Professor Dr.oecon Stein Ivar Steinshamn Masterutredning i økonomisk

Detaljer

10.5 Mer kombinatorikk

10.5 Mer kombinatorikk bestemt person skal utvikle en hjertesykdom er 70 %. Har du noen forslag på hvilket grunnlag en slik sannsynlighet kan settes opp? 10.5 Mer kombinatorikk Den måten å nærme seg løsningen på kombinatoriske

Detaljer

Effekten av fastpris pa bøker

Effekten av fastpris pa bøker NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Effekten av fastpris pa bøker En teoretisk tilnærming Jørgen Roberg Andersen Veileder: Sissel Jensen Masterutredning i fordypningsområdet Økonomisk Analyse (ECO)

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Jens Østli Conjoint er en metode som kan brukes for å avdekke preferansehierarkier eksempelvis i matprodukter. Preferansehierarkier oppstår fordi produkters

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Lead-lag relationship

Lead-lag relationship Lead-lag relationship Et grundigere studium av lead-lag forholdet Kristian Bakkevig Valheim Veileder Valeri Zakamouline Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Guttorm Nygård, Våren 2014 Master i finansiell økonomi Innleveringsdato: Juni

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen' Vibeke Opheim Øyvind Wiborg 37/2012

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer