SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER?"

Transkript

1 SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER? DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON.. Forelesningsnotet 3. Hva kjennetegner gode beslutningsmodeller? B) Når har informasjon verdi? C) Verdi av tilleggsinformasjon versus fleksibilitet D) Notasjon og begreper E) Generelle strukturer F) Ulike beslutningskriterier G) Verdi av perfekt informasjon H) Repetisjon av sannsynlighetsregning I) Bayesiansk læring J) Verdi av imperfekt informasjon K) Litt om binomisk fordelte testresultater Tor Tangenes, BI-Sandvika, V03

2 B) NÅR HAR INFORMASJON ØKONOMISK VERDI? Informasjon av betydning for en beslutning som vi i utgangspunktet har eller som vi med letthet og uten vesentlige kostnader kan skaffe oss kalles a priori informasjon. Et sentralt problem i beslutningssammenhenger blir derfor om tilleggsinformasjon bør innhentes. Eksempelvis bør et oljeselskap prøvebore eller ikke? Tilleggsinformasjon har normalt en kostnad som må vurderes opp mot verdien av informasjonen. Temaet verdi av tilleggsinformasjon dreier seg om å utforme hensiktsmessige beslutningsstrukturer samt å vurdere den økonomiske verdien av tilleggsinformasjon. Sentralt i vår sammenheng blir å strukturere beslutningsproblemet slik at den økonomiske verdien av tilleggsinformasjon kan beregnes i forkant av beslutningen om å anskaffe og bruke tilleggsinformasjonen. forventede kontantstrømmer fra feltet til USD 50 mill. Oljeselskapet kan foreta en testboring med to mulige testresultat; Oljefunn eller ikke. Det er rimelig at testresultatet påvirker forventet NV for feltet. Finner en olje ved prøveboringen, øker NV av forventede kontantstrømmer til USD 300 mill. Finner en ikke olje ved prøveboringen reduseres NV av forventede kontantstrømmer til USD 50 mill. Oljeselskapet har ingen prosjekter som konkurrerer med dette prosjektet. Investeringene som må foretas i dag er anslått til USD 5 mill. Hva er forventet verdi av tilleggsinformasjonen fra en eventuell testboring? Generelt kan vi si at tilleggsinformasjon har økonomisk verdi for beslutningstaker når... Oppgave Et oljeselskap vurderer å kjøpe et felt, men er usikker på hvor mye olje det er på feltet. Basert på a priori informasjon beregnes nåverdien av 3 4

3 C) VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON VERSUS FLEKSIBILITET Informasjonsmengde Fleksibilitet: Når bør investeringen gjøres? Tilleggsinfo.: Hvor mye tilleggsinfo bør innhentes? D) NOTASJON OG BEGREPER. BESLUTNINGSTAGER - BT Tid for investering. BESLUTNING: A k {A, A,...} (HANDLINGER / PROSJEKTER / LOTTERIER) 3. HYPOTESER (tilstander) : H i {H, H,... } Avspeiler ikke-kontrollerbare faktorer. Samlebetegnelse på en bestemt kombinasjon av ikke-kontrollebare faktorer, som er relevante i den aktuelle beslutningssituasjonen. Tilstandene er gjensidig utelukkende og kollektivt uttømmende. 4. A PRIORI SANNSYNLIGHETER: H i ), Σ H i ) Normalt subjektivt bestemt. Sannsynligheter basert på eksisterende kunnskap om tilstandene. 5. TESTRESULTATER: D j {D, D,...} Tilleggsinformasjon fremskaffes ofte ved en test, men kan også skaffes til veie ved kjøp av informasjon fra f.eks. et ekspertmiljø. Eksempel på det første er prøveboring, kontroll av PC-komponenter og graviditetstester. 6. A POSTERIORI SANNSYNLIGHETER: H i D j ) A posteriori sannsynligheter kalles også oppdaterte sannsynligheter og gjenspeiler både eksisterende kunnskap om hypotesene (tilstandene) og kunnskap fra testen (testresultatet) 7. KONSEKVENSER: X ki { X, X,...} Gitt beslutning og tilstand er konsekvensen forutsatt kjent. Konsekvensene måles ofte i penger og vil i bedriftsøkonomiske sammenhenger kunne være dekningsbidrag, overskudd, nåverdi e.l. 6. BT S PREFERANSER: u(x) Egenskaper ved BT s nyttefunksjon: u (X) > 0 BT er grådig og u (X) < 0 BT er risikoavers) 7. KRITERIER (Beslutningsregel) Tilordner en numerisk verdi til et beslutningsalternativ - eks. prosjektets forventede verdi eller forventede nytte. Ved hjelp av kriteriet kan vi rangere beslutningsmulighetene. 5 6

4 E) GENERELLE BESLUTNINGSSTRUKTURER Med bruk av tilleggsinformasjon: Uten bruk av tilleggsinformasjon: 7 8

5 F) ULIKE BESLUTNINGSKRITERIER. MAXIMAX (uten sannsynligheter) For hver prosjekt bestemmes den mest fordelaktige konsekvensen, som kan inntreffe. Deretter velges det prosjektet der den beste konsekvensen er størst. Gjenspeiler sterk optimisme.. MAXIMIN (uten sannsynligheter) For hver prosjekt bestemmes den minst fordelaktige konsekvensen, som kan inntreffe. Deretter velges det prosjektet der den dårligste konsekvensen er minst. Gjenspeiler sterk pessimisme. 3. HURWICZ (uten sannsynligheter) Et vektet gj.sn. av maximax og maximin 4. GJENNOMSNITTSVERDI (likeveide sannsyn.) Hver konsekvens tilordnes en sannsynlighet lik /n, der n er lik ant. hypoteser(tilstander). Dette kan gjøres når kunnskap om tilstandenes sannsynligheter mangler. 5. MEST SANNSYNLIG HYPOTESE Først bestemmes den hypotese som er mest sannsynlig, og så velges det prosjektet som har mest fordelaktig konsekvens ved den mest sannsynlige hypotesen. 6. FORVENTET VERDI Forventet verdi E[X] Forventet verdi av et prosjekt er den veide sum av prosjektets konsekvenser, der sannsynlighetene for de aktuelle hypoteser fungerer som vekter. Når forventet verdi fungerer som beslutningskriterium, må det forutsetter at BT er risikonøytral forventningsverdien er lineær i X. 7. FORVENTNING/VARIANS-KRITERIET For to prosjekter A og A fortrekkes A hvis og bare hvis E[A ] E[A ] og Var[A ] Var[A ] med minst en streng ulikhet. Kriteriet forutsetter risikoaversjon, men kan ikke rangere alle prosjekter. 8. FORVENTET NYTTE Her må vi kjenne til BT s nyttefunksjon. Antar vi at BT er risikomotvillig, vil nyttefunksjonen, u(x), høre til klassen av konkave funksjoner. Eksempler på slike funksjoner er: a) u(x) ln (x) logaritmisk b) u(x) -x + bx kvadratisk u (x) > 0 (restriksjon) c) u(x) - {exp} -bx negativ eksp. Forventet nytte beregnes ved å plugge konsekvensene ved hver tilstand inn i nyttefunksjonen og multiplisere med den tilhørende sannsynlighet (som også her fungerer som en vekt). En risikoavers BT foretrekker et sikkert beløp tilsvarende lotteriets forventningsverdi fremfor selve lotteriet. En risikonøytral BT er indifferent i valget over, mens en risikosøkende investor foretrekker prosjektet fremfor et sikkert beløp tilsvarende prosjektets forventningsverdi. 9 0

6 Oppgave Prosjekter: A{A, A } A : Prosjekt med høy oljepris som suksesskriterium A : Prosjekt med lav oljepris som suksesskriterium Hypoteser: H{H, H, H 3, H 4 } H : Høy oljepris og høye konjunkturer H : Lav oljepris og høye konjunkturer H 3 : Høy oljepris og lave konjunkturer H 4 : Lav oljepris og lave konjunkturer A priori sannsynligheter (for hypoteser): H) {H ), H ), H 3 ), H 4 ) } a) Beregn prosjektenes forventningsverdi, varians og standardavvik. b) Kan du rangere prosjektene etter forventning/varianskriteriet? c) Hvilket prosjekt vil du velge etter maximax-, maximingjennomsnittsverdi- og mest sannsynlig tilstandkriteriet? d) Hvilket prosjekt vil du velge hvis ditt beslutningskriterium er å maksimere forventet verdi. Hva innebærer dette med hensyn til din risikoholdning. e) Strukturér problemet ved hjelp av et beslutningstre f) Du er usikker på de subjektive hypotesesannsynlighetene som ligger til grunn for analysen (a priori sannsynligheter). Kom med realistiske forslag for hvordan disse kan oppdateres. (Vi skal gjennomgå dette formelt i neste forelesning.) H ) 0, H ) 0,4 H 3 ) 0, H 4 ) 0,3 Konsekvensmatrise: Hypoteser/ H H H 3 H 4 Prosjekter A A G) VERDI AV PERFEKT TILLEGGSINFORMASJON Med informasjon menes informasjon utover vår a priori kunnskap omkring hypoteser, sannsynligheter og konsekvenser. Med perfekt informasjon menes at hypotesen (tilstanden) avsløres før vi velge prosjektet.

7 Uten perfekt informasjon er beslutningsprosessen slik:. Kartlegg hypoteser, sannsynligheter og konsekvenser. Velg prosjekt med høyest forventningsverdi 3. Hypotesen avsløres og konsekvensen blir kjent. Med perfekt informasjon er beslutningssituasjonen slik:. Kartlegg hypoteser, sannsynligheter og konsekvenser. Hypotesen avsløres og konsekvensene blir kjent 3. Velg prosjekt med best konsekvens. Verdifull informasjon kan defineres som informasjon som gir potensiell endring i beslutning. Anta at vi har følgende beslutningsproblem: BT er risikonøytral, dvs. at BT maksimerer forventet verdi i kr. Prosjekter: Hypoteser: A{A, A } H{H, H } A priori sannsynligheter (for hypoteser): H) {H ) 0,, H ) 0,8 } Konsekvensmatrise: Hypoteser/ H H Prosjekter A A Oppgave 3: a) Strukturér problemet ved hjelp av et beslutningstre. b) Beregn forventet verdi til begge prosjektene og angi optimal beslutning. c) Invertér beslutningstreet (først hypoteser, så beslutninger) og vis hvilket prosjekt som blir valgt, gitt hypotese som avsløres. d) Beregn forventet verdi med perfekt informasjon samt verdien av perfekt informasjon. SIKKERHETSEKVIVALENS OG LITT OM FORVENTET NYTTE (Ikke eksamensrelevant) I alle beregningene har vi forutsatt at BT er risikonøytral. En risikonøytral person er indifferent mellom å delta i et usikkert prosjekt og å motta prosjektets forventningsverdi med sikkerhet. En risikoavers investor vil i motsetning foretrekke et sikkert beløp, tilsvarende prosjektets forventningsverdi, fremfor selve prosjektet. 3 4

8 Med sikkerhetsekvivalent (SE) menes et sikkert beløp som gjør at BT er indifferent mellom å motta dette beløpet eller å delta i selve prosjektet. Risikopremien er definert som differansen mellom prosjektets forventningsverdi og prosjektets sikkerhetsekvivalens. Eks. En investor kan delta i et usikkert prosjekt med forventningsverdi 00. Hvis investor er risikonøytral er han/hun indifferent mellom å motta kr. 00 med sikkerhet og å delta i det usikre prosjektet. Er investor risikoavers, vil han/hun foretrekke kr. 00 fremfor selve prosjektet. Hvis investor spørres om hvilket sikkert beløp som gir indifferens og svarer f.eks. kr. 85, så er kr. 85 prosjektets SE. Risikopremien blir i dette tilfellet kr. 00 kr. 85 kr. 5 Skal modellen over gjelde for risikoaverse investorer kan to fremgangsmåter benyttes;. Omregne alle forventningsverdier til sikkerhetsekvivalenter og velge prosjektet med høyest SE. Kartlegge BT s nyttefunksjon og velge prosjektet med høyest forventede nytte. Problem (ikke pensum): Anta at investoren i problem ikke er risikonøytral, slik forutsatt der, men risikoavers. Du har prøvet å kartlegge nyttefunksjonen hennes ved å stille henne overfor en rekke binære valg. På grunnlag av svarene, estimerer du følgende nyttefunksjon og beregner forventet nytte: Nyttefunksjonen ivaretar BT s risikopreferanse, slik at prosjektet med høyest nyttetall er det beste. Fremgangsmåten gjør det mulig å vurdere og rangere ethvert prosjekt og har derfor ikke de samme begrensningene, som forventning-varianskriteriet. Notasjon: u ( X ) X E 0,5 [ u ( X )] P ( H ) u ( i X i SANNSYNLIGHETSREGNING T: Totalmengde A og B: Delmengder av T N(T): Antall elementer i T N(: Antall elementer i A A': Komplementærmengden til A (les: ikke A B: Snittet av mengdene A og B (både og) A B: Unionen av mengdene A og B (enten eller) : Symbol for en tom mengde A B : A og B er disjunkte mengder, hvis snittet er tomt. Det vil si at A og B er gjensidig utelukkende. Fr(: Andel elementer i delmengden A, dvs. N( / N(T) ) 5 6

9 : Sannsynlighet for delmenge A A B): Simultan sannsynlighet, dvs. sannsynlighet for både A og B. A B): Betinget sannsynlighet, dvs. sannsynlighet for A, gitt B. Uformell definisjon av sannsynlighet: N( P ( Fr( N( T ) Regneregler for sannsynligheter: trekning av en stort ball symboliseres med S og trekning av en grønn ball symboliseres med G. a) Bestem S) og G) Anta at to baller trekkes med tilbakelegning. b) Bestem S S), G G), S G), G S) Anta nå at du først trekker en sort ball, som legges tilbake. Hva er da: c) G S) Anta nå at den første fallen som trekkes er grønn. Den legges tilbake. Hva er da: d) S G) () () (3) (4) (5) (6) T ) 0 B) + B) A B) B) + B), når A og B er disjunkte A B) B), når A og B er uavhengige A B) A B) B) B, når A og B er avhengige Du skal nå trekke én ball fra en annen urne. I denne urnen er det ti baller, seks hvite og fire gule. Fire av de hvite ballene er påskrevet en bokstav, men de resterende to er på-skrevet et tall. Tre av de gule ballene er påskrevet en bokstav, men den siste er påskrevet et tall. 4 hvite baller (H) med bokstaven (B) hvite baller (H) med tallet (T) 3 gule baller (G) med bokstaven (B) gul ball (G) med tallet (T). Oppgave 4 (Enkel sannsynlighetsregning) Anta at du har en urne med tre sorte og syv grønne baller. Du skal nå bestemme sannsynligheten for ulike hendelser, der Beregn følgende sannsynligheter: e) H B), H T), G B), G T), H), G), B), T), B G), T G), B H), T H 7 8

10 Oppgave 6 (Beregn. av sannsynlighter for testresultater) Struktur med to hypoteser: BAYESIANSK LÆRING To mulige hypoteser eller tilstander - H i H i {H, H } med tilhørende a priori sannsynligheter - H i ) H i ) { H ), H ) } To mulige testresultater eller datasett - D j D j {D, D } med betingede sannsynligheter - D j H i ) D j H i ) { D H ) D H ) D H ) D H ) } Oppgave 5 (Konstruksjon av sannsynlighetstre) Konstruér et sannsynlighetstre der hypotesene med a priori sannsynligheter er på første sett av grener, deretter testresultater med betingede sannsynligheter og til slutt de simultane sannsynlighetene (sannsynligheter for både hypotese og testresultat). Vis hvordan sannsynlighetene for et gitt testresultat kan beregnes, dvs. D ) og D ) med utgangspunkt i: a) de simultane sannsynlighetene b) de betingede sannsynlighetene Bayes regel: Bayes regel følger av at den simultane sannsynlighet kan skrives på to måter. D H H ) H D D ) D ) D ) D H) H D ) ) D H) H) D H) D H ) H ) D H ) Eksempel: Anta at vi har to urner med ulikt antall røde og hvite baller. I urne nr. er det 70 røde og 30 hvite balller. I urne nr. er det 30 røde og 70 hvite baller. Urne nr. Antall røde Antall hvite Totalt Problemet ditt er å bestemme hvilken urne som er nr. og hvilken som er nr.. i H ) H ) i i i i 9 0

11 Vi har her to hypoteser, nemlig at urnen du velger er nr. eller nr.. H i {H, H }, der H er urne med flest røde baller og H er urne med flest hvite baller. Før vi kan innhente informasjon ved å å trekke en eller flere baller fra urnen er våre a priori sannsynligheter lik: H i ) { H ) 0,5, H ) 0,5 } Testresultatet (data) vil her være en (eller flere) ball(er) trukket fra den valgte urnen. Kjennskap til dataprosessen gjør at vi ved trekning av en ball kan konkludere som følger: D H ) 0,7 D H ) 0,3 D H ) 0,3 D H ) 0,7 der D er trekning av rød ball og D er trekning av hvit ball Fullstendig kjennskap til dataprosessen innebærer at sannsynlighetene over er objektive. Summerer vi hypoteser over et bestemt testresultat, blir summen i eksemplet over lik én. Generelt sett er dette ikke tilfelle. Summer vi derimot testresultater over en bestemt hypotese, må summen alltid bli lik én. Eksemplet over belyser det generelle problemet ved bayesiansk læring. for oppdatering av a priori sannsynligheter - Oppdateringen skjer ved hjelp av Bayes regel - De oppdaterte sannsynlighetene (a posteriori sannsynligheter benyttes i den endelige beslutning. Oppgave 7 (Konstruksjon av sannsynlighetstre) Konstruér et sannsynlighetstre med hypoteser og test-resultater fra eksemplet over. Før også opp a priori, betingede og simultane sannsynligheter. Anta at du kan trekke én ball fra urnen du velger og at testresultatet (ballen du trekker) er rød. Vi kan da samle informasjonen i nedenstående tabell. Testresultat er rød ball Hypotese A priori sannsyn. Betinget sannsyn. Simultan sannsynl A posteriori sannsyn. H 0,5 0,7 0,35 0,7 H 0,5 0,3 0,5 0,3 ΣH i ) D ) 0,50 ΣH i D ) Hvis testresultatet hadde vært en hvit ball, ville tabellen ha sett slik ut: Testresultat er hvit ball Hypotese A priori sannsyn. Betinget sannsyn. Simultan sannsynl A posteriori sannsyn. H 0,5 0,3 0,5 0,3 H 0,5 0,7 0,35 0,7 ΣH i ) D ) 0,50 ΣH i D ) - Begrenset a priori kunnskap - Kjennskap til en dataprosess (testmetode) gir oss de betingede sannsynlighetene og muligheter

12 Invertert sannsynlighetstre: A porteriori sannsynlighter kan alternativt beregnes ved hjelp av et invertert sannsynlighetstre. Prosessen er som følger:. Konstruér et tre med grener først for mulige testresultater.. Utvid treet med grener for hypoteser, gitt testresultat. 3. Før på de simultane sannsynlighetene; D H ), D H ), D H ), D H ) der eksempelvis D H ) D H ) H ) 4. Beregn deretter sannsynlighetene for testresultater ved å summere sannsynligheten for hvert testresultat over de ulike hypotesene. D ) og D ) der eksempelvis D ) Σ D H i ) H i ) 5. Beregn til slutt de oppdaterte sannsynlighetene ved å dele den simultane sannsynligheten med sannsynligheten for testresultatet. H D ), H D ) og H D ), H D ) Verdi av imperfekt informasjon: Tidligere viste vi hvordan verdien av perfekt informasjon kunne beregnes. I de fleste praktiske tilfeller er ikke testmetoden (presisjonen i datamaterialet) perfekt og vi får følgelig ikke avslørt hypotesen før beslutningen skal fattes. Anta at du vurderer å investere i ett av to aktuelle prosjekter, hvis avkastninger er følsomme for hvorvidt oljeprisen går opp eller ned. Det første prosjektet (A ) reagerer positivt på en prisoppgang, mens det andre prosjektet (A ) reagerer negativt. Problemstillingen er den samme som den vi studerte da vi beregnet verdien av perfekt informasjon i notat (se s. 8). Beslutningsproblemets struktur er der som følger: Prosjekter: A{A, A } Hypoteser: H{H, H } der H er prisoppgang på olje og H er prisnedgang. Ut fra egne erfaringer anslår vi det som mest sannsynlig at oljeprisen går ned. Vi kommer opp med følgende fordeling. A priori sannsynligheter (for hypoteser): Oppgave 8 (Invertert sannsynlighetstre) H) {H ) 0,, H ) 0,8 } Konstruér et invertert sannsynlighetstre med utgangspunkt i tallene fra oppgave

13 Konsekvensmatrise: Hypoteser/ H H Prosjekter A A For å bedre ditt beslutningsgrunnlag, kontakter du en bekjent som er sentralt plassert i OPEC. Du spør ham om utfallet av neste OPEC-møte. Du har tidligere kontaktet ham for lignende konsultasjoner. I disse sammenhenger har han vist en 00 % treffsikkerhet i situasjoner der prisen har gått opp, men har bare truffet i 50 % av gangene prisen har gått ned. Vi kan nå strukturere og løse problemet ved hjelp av sannsynlighets- og beslutningstrær. Sannsynlighetstre A priori s. Betingede s. Simultane s. D 0, H D 0, 0 0 H D 0,4 0,8 0,5 D 0,5 0,4 Inverter sannsynlighetstre Sann. for testres. A posteriori s. Simultane s. H D 0, 0,33 D H D 0,6 0,4 0,67 D H D 0 0,4 0 H D 0,4 Oppgave 9 (Oppdatering, prosjektvalg og verdi av info.) Konstruér et beslutningstre og velg det prosjektet som gir høyest forventningsverdi. Beregn også verdien av imperfekt informasjon, dvs. av din OPEC-kontakts råd. Hvor meget er du maksimalt villig til å betale for dette rådet? Oppgave 0 (Oppdatering av sannsynligheter) Anta at du er engasjert i oljeleting og at et bestemt felt vurderes. Feltet er enten fullt av olje, halvfullt eller tomt. Vi har følgelig tre hypoteser. A priori sannsynligheter for hver hypotese er hhv. 0,, 0,4 og 0,5. 5 6

14 En prøveboring vil bedre din kunnskap om feltet er fullt, halvfullt eller tomt. Hvis feltet er fullt, vil du med helt sikkert finne olje ved en prøveboring. Hvis feltet er halvfullt, er sannsynligheten 50 % for at du finner olje ved en prøveboring. Hvis feltet er tomt, vil du ikke finne olje ved en prøveboring. Strukturér problemet og finn a posteriori sannsynlighter (oppdaterte) under forutsetning av at prøveboringen medfører oljefunn. Gjenta beregningen under forutsetning av at prøveboringen ikke gir oljefunn. Anta videre at verdien av et fullt oljefelt er lik 0, verdien av et halvfullt felt er lik 5 og verdien av et tomt felt er lik 0. 0,3 A') 0,7 Enten finnes det olje eller ikke. Følgelig må de to sannsynlighetene over summere til. Hvis feltet inneholder olje, vil en geologisk test vise at olje finnes med 70 % sannsynlighet. Hvis feltet ikke inneholder olje vil en geologisk test vise at olje finnes med 0 % sannsynlighet. La B symbolisere positivt testresultat. Med utgangspunkt i denne kunnskap kan vi formulere betingende sannsynligheter. B 0,70 B' 0,30 B A') 0,0 B' A') 0,80 Siden testmetoden ikke gir perfekt informasjon, er her en situasjon med imperfekt informasjon. Det er 30 % sannsynlig at det finnes olje i feltet og 70 % sannsynlig at en test vil gi korrekt resultat når olje finnes. Sannsynligheten for at det både er olje og at testen gir korrekt resultat, må derfor være lik: P ( A B) * B 0,3* 0,7 0, Benytt a posteriori sannsynligheter og beregn: a) Forventet verdi, gitt oljefunn ved testboring b) Forventet verdi, gitt ikke oljefunn ved testboring c) Forventet verdi uavhengig av testresultat. Eksempel på oppdatering av sannsynligheter Du skal igjen vurdere et oljefelt. Erfaring viser at 30 % av slike oljefelt inneholder olje. Vi symboliserer at olje finnes (hypotese ) med A og at olje ikke finnes (hypotese ) med A'. Vi får da: Vi kan på tilsvarende måte regne ut de øvrige simultane sannsynlighetene. P ( A' B) A') * B A') 0,7 *0, 0,4 P ( A B') * B' 0,3* 0,3 0,09 P ( A' B') A') * B' A') 0,7 * 0,8 0,56 Tabellarisk kan de betingede sannsynligheter vises slik: 7 8

15 Bayes regel: T A A' B 0, 0,4 0,35 B' 0,09 0,56 0,65 A B) A B) B) Benytter vi tallene fra tabellen over får vi: 0,3 0,7,0 0, A B) 0,60 0,35 0,4 A' B) 0,40 0,35 0,09 A B') 0,385 0,65 0,56 A' B') 0,865 0,65 Benytt Bayes regel og finn følgende sannsynligheter: - en dømt person er skyldig - en dømt person er uskyldig - en frikjent person er skyldig - en frikjent person er uskyldig BINOMIALFORDELT TESTRESULTAT Ta utgangspunkt i oppg. 7 og forutsett nå at foretar fem prøveboringer og finner olje i to av dem. De er rimelig å anta at antall hull med olje er binomisk fordelt med betinget sannsynlighet lik: D der a n a n a a H i ) p ( p) a er antall suksesser, n er antall forsøk, p betinget sannsyn. j n n! for suksess gitt hypotese og a a!( n a)! n over a gir antall uordnede muligheter uten tilbakelegning for a suksesser fra n forsøk. I vårt eksempel er det 0 ulike muligheter for å få to oljefunn fra fem forsøk. Oppgave Anta at T er mengden av alle som blir tiltalt i norske rettssaker. En tiltalt kan enten bli funnet skyldig eller frifunnet. Anta videre at 75 % av alle tiltalte er skyldige, at sannsynligheten for at en skyldig blir dømt er 70 % og sannsynligheten for at en uskyldig blir dømt er 0 %. Våre a priori sannsynligheter vedr. feltets størrelse var: H Fullt felt) 0, H Halvfullt felt) 0,4 H Tomt felt) 0,5 De betingede sannsynlighetene (sannsynlighet for test-resultat, gitt hypotese) for oljefunn i ett tilfeldig hull var: 9 30

16 3 D oljefunn ved prøveboring H ) D ikke oljefunn ved prøveboring H ) 0 D oljefunn ved prøveboring H ) 0,5 D ikke oljefunn ved prøveboring H ) 0,5 D oljefunn ved prøveboring H 3 ) 0 D ikke oljefunn ved prøveboring H 3 ) Når vi nå gjør fem testboringer og finner olje i to hull, blir de betingede sannsynlighetene som følger: Sjekk ved Bayes regel at H D ) 0 H D ) H 3 D ) ) ( 0,35 0,5 0,5 5 ) ( ) ( H D P H D P H D P j j j 3

Litt om forventet nytte og risikoaversjon. Eksempler på økonomisk anvendelse av forventning og varians.

Litt om forventet nytte og risikoaversjon. Eksempler på økonomisk anvendelse av forventning og varians. H. Goldstein Revidert januar 2008 Litt om forventet nytte og risikoaversjon. Eksempler på økonomisk anvendelse av forventning og varians. Dette notatet er ment å illustrere noen begreper fra Løvås, kapittel

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

SØK400 våren 2002, oppgave 7 v/d. Lund

SØK400 våren 2002, oppgave 7 v/d. Lund SØK400 våren 2002, oppgave 7 v/d. Lund (a) Spillet er vist i figur 1 på siste side. Legg merke til at når det ikke er et endelig antall handlingsalternativ, men valget gjøres innenfor en kontinuerlig mengde,

Detaljer

MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy

MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Skriftlig eksamen: MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Eksamensdato: 19.06.2002, kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere [4]

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere [4] ST0202 Statistikk for samfunnsvitere [4] Kapittel 4: Sannsynlighet 4.4: Disjunkte hendelser, 4.5: Uavhengige hendelser 4.6: Er disjunkthet og uavhengighet relatert til hverandre? Bruk av sannsynlighetsregning

Detaljer

Systematisk usikkerhet

Systematisk usikkerhet Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Systematisk usikkerhet Basert på et utkast utarbeidet under ledelse av Dovre International AS Versjon

Detaljer

Fagdag 5-08.01.09. 2) Du skal fylle ut en tippekupong. På hvor mange måter kan dette gjøres?

Fagdag 5-08.01.09. 2) Du skal fylle ut en tippekupong. På hvor mange måter kan dette gjøres? Fagdag Plan Fagdag - 08.01.0 1,2 time: Repetisjon kapittel 3 - Sannsynlighet Oppgaver Teori (lesestoff) 3, time: Arbeide med.1 og.2: 16, 17, 18, 1 3, time: Ekstra vurdering før terminoppgjør Repetisjon

Detaljer

LO118D Forelesning 3 (DM)

LO118D Forelesning 3 (DM) LO118D Forelesning 3 (DM) Mengder og funksjoner 27.08.2007 1 Mengder 2 Funksjoner Symboler x y Logisk AND, både x og y må være sanne x y Logisk OR, x eller y må være sann x Negasjon, ikke x x For alle

Detaljer

1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet. 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning. 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger

1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet. 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning. 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger 1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger 4 Section 5-2: Tilfeldige variable 5 Section 5-3: Binomisk

Detaljer

OPPGAVER TIL SEMINARET I SØK400 MIKROØKONOMISK TEORI, TREDJE AVDELING, VÅREN 2002

OPPGAVER TIL SEMINARET I SØK400 MIKROØKONOMISK TEORI, TREDJE AVDELING, VÅREN 2002 Økonomisk institutt Universitetet i Oslo OPPGAVER TIL SEMINARET I SØK400 MIKROØKONOMISK TEORI, TREDJE AVDELING, VÅREN 2002 Oppgave (Eksamen V-98, oppg. ) Betrakt et individ som maksimerer forventet nytte.

Detaljer

a) Siden man baserer sine beslutninger på forventet verdi, er man risikonøytral. Vi kan sette opp følgende tabell:

a) Siden man baserer sine beslutninger på forventet verdi, er man risikonøytral. Vi kan sette opp følgende tabell: Oppgave (30 %) a) Siden man baserer sine beslutninger på forventet verdi, er man risikonøytral. Vi kan sette opp følgende tabell: Nåverdi Høy Lav Sannsynlighet 0,65 0,35 Investere 350-00 Leie 50-50 Ikke

Detaljer

Spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse DST 9530

Spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse DST 9530 Spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse DST 950 Disposisjon Bruk av LP i økonomiske problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende sammenhenger Lineær programmering og bedriftsøkonomiske

Detaljer

Oppgave 6 (4 poeng) La X være utbyttet til kasinoet ved en spilleomgang. a) Forklar at. b) Skriv av og fyll ut tabellen nedenfor.

Oppgave 6 (4 poeng) La X være utbyttet til kasinoet ved en spilleomgang. a) Forklar at. b) Skriv av og fyll ut tabellen nedenfor. Oppgave 6 (4 poeng) I et terningspill på et kasino kastes to terninger. Det koster i utgangspunktet ikke noe å delta i spillet. Dersom summen av antall øyne blir 2 eller 12, får spilleren 200 kroner. Blir

Detaljer

Prinsipal-agent-modeller

Prinsipal-agent-modeller Prinsipal-agent-modeller gent: Person som utfører oppdrag for andre Prinsipal: Den som gir oppdraget Eksempler (oppgave, prinsipal, agent): o Helse, pasient, lege o nvestering, aksjeeier, bedriftsleder

Detaljer

Sammendrag R1. Sandnes VGS 19. august 2009

Sammendrag R1. Sandnes VGS 19. august 2009 Sammendrag R1 Sandnes VGS 19. august 2009 1 1 Notasjon Implikasjon Vi skriver A B hvis påstanden A impliserer B. Det vil si at hvis påstand A er riktig, så er påstand B riktig. Ekvivalens Vi skriver A

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning MATEMATIKK: 6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning 6.1 Forsøk. Utfallsrom. Sannsynlighet (sjanse). Sannsynlighetsmodell Ved ett kast med en terning vet vi at terningen vil vise enten ett, to,

Detaljer

Sammendrag R1. 26. januar 2011

Sammendrag R1. 26. januar 2011 Sammendrag R1 26. januar 2011 1 1 Notasjon Implikasjon Vi skriver A B hvis påstanden A impliserer B. Det vil si at hvis påstand A er riktig, så er påstand B riktig. Ekvivalens Vi skriver A B hvis to påstander

Detaljer

Betinget sannsynlighet

Betinget sannsynlighet Betinget sannsynlighet Multiplikasjonsloven for sannsynligheter (s. 49 i bok): P( AB ) = P( A B ) P(B) Veldig viktig verktøy for å finne sannsynligheter for snitt. (Bevises ved rett fram manipulering av

Detaljer

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Loven om total sannsynlighet La A og Ā være komplementære hendelser, mens B er en annen hendelse. Da er: P(B) P(B oga)+p(b ogā) P(B A)P(A)+P(B Ā)P(Ā) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist

Detaljer

Trekking uten tilbakelegging. Disjunkte hendelser (4.5) Forts. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Trekking uten tilbakelegging. Disjunkte hendelser (4.5) Forts. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Trekking uten tilbakelegging ST0202 Statistikk for samfunnsvitere o Lindqvist Institutt for matematiske fag En bolle inneholder 7 kuler, 5 gule (Y) og to røde (). To kuler trekkes uten tilbakelegging,

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

Tilfeldige variable (5.2)

Tilfeldige variable (5.2) Tilfeldige variable (5.) Dersom vi til hvert utfall av eksperimentet tilordner et tall, har vi laget en tilfeldig variabel. Tilfeldig variabel: En variabel som har en numerisk verdi for hvert utfall i

Detaljer

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal Formelsamling V-2014 MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal 2 Forord Dette er formelsamlingen i emnet MAT110 Statistikk 1 ved høgskolen i Molde. Formlene i denne formelsamlingen er stort sett de formlene

Detaljer

EKSAMEN. EMNEANSVARLIG: Terje Bokalrud og Hans Petter Hornæs. TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator og alle trykte og skrevne hjelpemidler.

EKSAMEN. EMNEANSVARLIG: Terje Bokalrud og Hans Petter Hornæs. TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator og alle trykte og skrevne hjelpemidler. KANDIDATNUMMER: EKSAMEN EMNENAVN: EMNENUMMER: Kvalitetsledelse med Statistikk. SMF2121 EKSAMENSDATO: 1. juni 2010 KLASSE: Ingeniørutdanning TID: kl. 9.00 13.00. EMNEANSVARLIG: Terje Bokalrud og Hans Petter

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

TMA4240/TMA4245 Statistikk Oppsummering diskrete sannsynlighetsfordelinger

TMA4240/TMA4245 Statistikk Oppsummering diskrete sannsynlighetsfordelinger TMA4240/TMA4245 Statistikk Oppsummering diskrete sannsynlighetsfordelinger Binomisk fordeling* ( ) n b(x; n, p) = p x (1 p) n x = x ( ) n p x q n x, x x = 0, 1, 2,..., n Fenomén: i) n forsøk. ii) Suksess/fiasko

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

Forelesning 4, kapittel 3. : 3.4: Betinget sannsynlighet.

Forelesning 4, kapittel 3. : 3.4: Betinget sannsynlighet. Forelesning 4, kapittel 3. : 3.4: Betinget sannsynlighet. Eksempel 1 (begrunnelse for definisjonen av betinget sannsynlighet): Hendelse A er "sum minst 8 på kast med 2 terninger" P(A) = 15/36 P(A) < 1/2

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Høsten 2012

Eksamen REA3028 S2, Høsten 2012 Eksamen REA308 S, Høsten 01 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (6 poeng) Deriver funksjonene 3x x a) gx 3 3x x 3x

Detaljer

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene.

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Anbefalt øving 11 Oppgavene i denne øvingen dreier seg om hypotesetesting og sentrale begreper

Detaljer

Sannsynligheten for en hendelse (4.2) Empirisk sannsynlighet. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Sannsynligheten for en hendelse (4.2) Empirisk sannsynlighet. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Sannsynligheten for en hendelse (4.2) Sannsynligheten for en hendelse sier oss hvor ofte vi forventer at hendelsen inntreffer, dvs. den forventede relative frekvens av hendelsen. ST0202 Statistikk for

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

Unik4590/Unik9590/TTK Mønstergjenkjenning

Unik4590/Unik9590/TTK Mønstergjenkjenning Sammendrag og eksempler Universitetssenteret på Kjeller Høsten 2016 (17. august 2016) Hva er mønstergjenkjenning? Formålet med mønstergjenkjenning Gjenkjenne objekter - tilordne objekter til én av flere

Detaljer

Dagens tema: Begrepsdannelse Eksterne entydighetsskranker Verdiskranker Mengdeskranker Underbegreper og underbegrepsskranker Kombinerte totale roller

Dagens tema: Begrepsdannelse Eksterne entydighetsskranker Verdiskranker Mengdeskranker Underbegreper og underbegrepsskranker Kombinerte totale roller UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Begrepsdannelse Eksterne entydighetsskranker Verdiskranker Mengdeskranker Underbegreper og underbegrepsskranker Kombinerte totale roller

Detaljer

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål:

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål: Frafall fra videregende skole (VGS) er et stort problem. Bare ca 70% av elevene som begynner p VGS fullfører og bestr i løpet av 5 r. For noen elever er skolen s lite attraktiv at de velger slutte før

Detaljer

Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I

Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I 4 Kombinatorikk Vi må lære tellemetoder når valgtrær, som vi brukte tidligere, blir for store og vanskelig å håndtere.

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Forelening 1, kapittel 4 Stokastiske variable

Forelening 1, kapittel 4 Stokastiske variable Forelening 1, kapittel 4 Stokastiske variable Eksempel X = "antall kron på kast med to mynter (før de er kastet)" Uniformt utfallsrom {MM, MK, KM, KK}. X = x beskriver hendelsen "antall kron på kast med

Detaljer

Forelesning 3, kapittel 3. : 3.2: Sannsynlighetsregning. Kolmogoroffs aksiomer og bruk av disse.

Forelesning 3, kapittel 3. : 3.2: Sannsynlighetsregning. Kolmogoroffs aksiomer og bruk av disse. Forelesning 3, kapittel 3. : 3.2: Sannsynlighetsregning. Kolmogoroffs aksiomer og bruk av disse. Den klassiske definisjonen (uniform modell) av sannsynlighet for en hendelse A i et utfallsrom S er at sannsynligheten

Detaljer

Statistikk 1 kapittel 3

Statistikk 1 kapittel 3 Statistikk 1 kapittel 3 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Kapittel 3 Sannsynlighetsregning Formål: å kvantifisere usikkerhet ved hjelp av sannsynligheter Viktige begreper stokastisk forsøk: et forsøk der

Detaljer

ECON1220 Høsten 2007 QUIZ

ECON1220 Høsten 2007 QUIZ ECON1220 Høsten 2007 QUIZ Uke 42 I oppgavene nedenfor skal du velge ett og bare ett av alternativene 1, 2, 3, 4 eller 5. Du får 2 poeng for et riktig svar, -1 for et galt svar og 0 for intet svar. Oppgave

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

> 6 7 ) = 1 Φ( 1) = 1 0.1587 = 0.8413 P (X < 7 X < 8) P (X < 8) < 7 6 1 ) < 8 6 1 ) = Φ(2) = 0.8413

> 6 7 ) = 1 Φ( 1) = 1 0.1587 = 0.8413 P (X < 7 X < 8) P (X < 8) < 7 6 1 ) < 8 6 1 ) = Φ(2) = 0.8413 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 7 Oppgave Sykkelruter a) P (Y > 6) P (Y > 6) P ( Y 7 > 6 7 ) Φ( ) 0.587 0.843 b) Hypoteser: H 0 : µ µ 2 H : µ < µ 2

Detaljer

Eksamensoppgaven. side 30

Eksamensoppgaven. side 30 side 30 Eksamensbesvarelsen gjengis av Marius Holm Rennesund side 31 side 32 Eksamensoppgaven side 33 side 34 Eksamensoppgaven side 35 side 36 Eksamensoppgaven side 37 side 38 Eksamensoppgaven Kommentar

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 10: Inferens om to populasjoner Situasjon: Vi ønsker å sammenligne to populasjoner med populasjonsgjennomsnitt henholdsvis μ 1 og μ. Vi trekker da ett utvalg fra hver populasjon. ST00 Statistikk for

Detaljer

Oppgave 1: Feil på mobiltelefoner

Oppgave 1: Feil på mobiltelefoner Oppgave 1: Feil på mobiltelefoner a) Sannsynlighetene i oppgaven blir P (F 1 F 2 ) P (F 1 ) + P (F 2 ) P (F 1 F 2 ) P (F 1 ) + 1 P (F2 C ) P (F 1 F 2 ) 0.080 + 0.075 0.006 0.149 P (F 1 F 2 ) P (F 1 F 2

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse

Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse Teori om preferanser (en person), samfunnsmessig velferd (flere personer) og frikonkurranse Flere grunner til å se på denne teorien tidlig i kurset De neste gangene skal vi bl.a. se på hva slags kontrakter

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning 1 Sannsynlighet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar berekne sannsyn ved hjelp av systematiske

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

statistikk, våren 2011

statistikk, våren 2011 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 011 Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable 1 Diskrete tilfeldige variable, innledning Hva er en tilfeldig variabel (stokastisk variabel)? Diskret tilfeldig

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Høsten 2011

Eksamen REA3028 S2, Høsten 2011 Eksamen REA08 S, Høsten 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave (4 poeng) a) Deriver funksjonene ) f f 4 ) g e g e 6e ) h

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser:

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: www.nhh.no 1 NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: Fokus på tilrådninger og virkninger for langsiktige investeringer innenfor samferdsel DFØ-seminar 12. desember 2012 Kåre P. Hagen Professor em. NHH

Detaljer

Kapittel 4: Sannsynlighet - Studiet av tilfeldighet

Kapittel 4: Sannsynlighet - Studiet av tilfeldighet Kapittel 4: Sannsynlighet - Studiet av tilfeldighet Vi så i forrige kapittel at utvalgsfordeling til en statistikk (observator) er fordelingen av verdiene til statistikken over alle utvalg av samme størrelse

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. Diskrete tilfeldige variable ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. Diskrete tilfeldige variable Diskrete tilfeldige variable, innledning

Detaljer

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode.

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode. Konsumentteori Nyttefunksjonen U(x 1, x 2 ) forteller oss hvordan vår nytte avhenger av konsumet av x 1 og x 2. En indifferenskurve viser godekombinasjonene som gir konsumenten samme nytte. Grensenytte

Detaljer

Utfallsrom og hendelser. Disjunkte hendelser. Kapittel 2: Sannsynlighet. Eirik Mo Institutt for matematiske fag, NTNU

Utfallsrom og hendelser. Disjunkte hendelser. Kapittel 2: Sannsynlighet. Eirik Mo Institutt for matematiske fag, NTNU 3 Utfallsrom og hendelser Kapittel 2: Sannsynlighet 2., 2.2: Utfallsrom og hendelser 2.3, 2.4: Kombinatorikk og sannsynlighet 2.5, 2.6, 2.7: Regneregler, betinget sanns. 2.8: Bayes regel DEF 2. Ufallsrom:

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

MAT4010 PROSJEKTOPPGAVE: Statistikk i S2. Olai Sveine Johannessen, Vegar Klem Hafnor & Torstein Mellem

MAT4010 PROSJEKTOPPGAVE: Statistikk i S2. Olai Sveine Johannessen, Vegar Klem Hafnor & Torstein Mellem MAT400 PROSJEKTOPPGAVE: Statistikk i S2 Olai Sveine Johannessen, Vegar Klem Hafnor & Torstein Mellem 20. mai 205 Innhold. Stokastisk Variabel.. Stokastiske variable som funksjoner 3 2. Forventningsverdi

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) Resultater fra QM: a) Maximin = 0 ved ikke å lansere. b) Maximax = 27000000 for produkt 2.

Oppgave 1 (25 %) Resultater fra QM: a) Maximin = 0 ved ikke å lansere. b) Maximax = 27000000 for produkt 2. Oppgave 1 (25 %) Resultater fra QM: a) Maximin = 0 ved ikke å lansere. b) Maximax = 27000000 for produkt 2. c) EMV max = 1000000 * 0.8 + 27000000 * 0.2 = 4600000 for produkt 2. d) 0.2 * 27000000 4600000

Detaljer

Løsningsforslag Til Statlab 5

Løsningsforslag Til Statlab 5 Løsningsforslag Til Statlab 5 Jimmy Paul September 6, 007 Oppgave 8.1 Vi skal se på ukentlige forbruk av søtsaker blant barn i et visst område. En pilotstudie gir at standardavviket til det ukentige forbruket

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

TDT4171 Metoder i kunstig intelligens

TDT4171 Metoder i kunstig intelligens Eksamensoppgave i TDT4171 Metoder i kunstig intelligens XX. Aug 2011, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Keith Downing og kvalitetssikrer Pauline Haddow. Kontaktperson under eksamen er

Detaljer

Betinget sannsynlighet, Total sannsynlighet og Bayes setning

Betinget sannsynlighet, Total sannsynlighet og Bayes setning Betinget sannsynlighet, Total sannsynlighet og Bayes setning Innhold: Produktsetning, avhengighet, betinget sannsynlighet (.2,.) Setningen om total sannsynlighet (.4) Bayes setning (.4) Disse tingene henger

Detaljer

Sannsynlighetsbegrepet

Sannsynlighetsbegrepet Sannsynlighetsbegrepet Notat til STK1100 Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Januar 2004 Formål Dette notatet er et supplement til kapittel 1 i Mathematical Statistics and Data Analysis

Detaljer

En kort innføring i sannsynlighetsregning

En kort innføring i sannsynlighetsregning En kort innføring i sannsynlighetsregning Harald Goldstein Sosialøkonomisk institutt Januar 2000 Innhold 1 Innledning 1 2 Begivenheter og sannsynlighet 4 2.1 Matematiskbeskrivelseavbegivenheter... 4 2.2

Detaljer

Indifferenskurver, nyttefunksjon og nyttemaksimering

Indifferenskurver, nyttefunksjon og nyttemaksimering Indifferenskurver, nyttefunksjon og nyttemaksimering Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 18. oktober 2013 En indifferenskurve viser alle godekombinasjoner som en konsument er likegyldig (indifferent)

Detaljer

Husk at minustegn foran et tall eller en variabel er å tenke på som tallet multiplisert med det som kommer etter:

Husk at minustegn foran et tall eller en variabel er å tenke på som tallet multiplisert med det som kommer etter: Økonomisk Institutt, november 2006 Robert G. Hansen, rom 1207 ECON 1210: Noen regneregler og løsningsprosedyrer som brukes i kurset (A) Faktorisering og brøkregning (1) Vi kan sette en felles faktor utenfor

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Wilcoxon Signed-Rank Test I uke, bruker vi Z test eller t-test for hypotesen H:, og begge tester er basert på forutsetningen om normalfordeling

Detaljer

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes.

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Skjulte egenskaper Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Nobel-prisen 2001: George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence Noen eksempler

Detaljer

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større Oppgave 11: Hva kan vi si om stigningen til gjennomsnittskostnadene? a) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er positiv når marginalkostnadene er høyere enn gjennomsnittskostnadene og motsatt. b) Stigningen

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Beslutninger under usikkerhet og bruk av beslutningstrær

Beslutninger under usikkerhet og bruk av beslutningstrær Bachelor-studiet i helseledelse og helseøkonomi. HMED 1102 Vår 2005 Beslutninger under usikkerhet og bruk av beslutningstrær Ivar Sønbø Kristiansen Institut for helseledelse og helseøkonomi, UiO P-pille

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 17-18 oktober 2006 Lillin Cathrine Knudtzon og Kristin Amundsen DESIGNMATRISE HVA HVOR- DAN GJENNOMFØR-

Detaljer

Statistikk 1 kapittel 5

Statistikk 1 kapittel 5 Statistikk 1 kapittel 5 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Kapittel 5 Sannsynlighetsmodeller I kap. 4 så vi et eksempel om en s.v. X som hadde en uniform sannsynlighetsfordeling: alle verdier av x har like

Detaljer

6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE

6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE 6 TOTALRESSURSER BEREGNET FRA LETEMODELLANALYSE En letemodellanalyse er en ressursberegningsmetode som er basert på geologiske modeller; letemodeller. Letemodellene er definert innenfor et avgrenset geografisk

Detaljer

Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd Økonomisk Institutt, oktober 006 Robert G. Hansen, rom 107 Oppsummering av forelesningen 03.10 Hovedtema: Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd (S & W kapittel 6 og 10 i

Detaljer

Forelesning 5, kapittel 3. : 3.5: Uavhengige hendelser.

Forelesning 5, kapittel 3. : 3.5: Uavhengige hendelser. Forelesning 5, kapittel 3. : 3.5: Uavhengige hendelser. Kast med to terninger, A er sekser på første terning og B er sekser på andre terning. Sekser på begge terningene er Fra definisjonen av betinget

Detaljer

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord Innhold Forord Innledning v xiii I Noen grunnleggende begrep 1 1 Hva er finansteori? 3 1.1 Verdipapirogandreaktiva... 4 1.2 Finansmarked... 5 2 Om foretak 7 2.1 Balansentilforetak... 8 2.1.1 Egenkapitaloglånekapital...

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 MEVIT2800 Metoder i medievitenskap Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 Plan for dagen Sentrale begreper Forskningsdesign Hva kjennetegner:

Detaljer

Løsningsforslag til seminar 4 Undervisningsfri uke

Løsningsforslag til seminar 4 Undervisningsfri uke Løsningsforslag til seminar 4 Undervisningsfri uke Iman Ghayoornia February 22, 2016 Oppgave 2.1 Se Excel-filen som er tilgjengelig på emnesiden. Hvis du lurer på hvordan jeg fikk verdiene i cellene så

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Forelesning 9. Mengdelære. Dag Normann februar Mengder. Mengder. Mengder. Mengder OVER TIL KAPITTEL 5

Forelesning 9. Mengdelære. Dag Normann februar Mengder. Mengder. Mengder. Mengder OVER TIL KAPITTEL 5 Forelesning 9 Mengdelære Dag Normann - 11. februar 2008 OVER TIL KAPITTEL 5 De fleste som tar MAT1030 har vært borti mengder i en eller annen form tidligere. I statistikk og sannsynlighetsteori på VGS

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Beskrivende statistikk.

Beskrivende statistikk. Obligatorisk oppgave i Statistikk, uke : Beskrivende statistikk. 1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke I løpet av uken blir løsningsforslag lagt ut

Detaljer

Nytte Kostnads Analyse. Teoretisk grunnlag. Nytte kostnadsanalyse (NKA), definisjon: J. S. Kapittel 11

Nytte Kostnads Analyse. Teoretisk grunnlag. Nytte kostnadsanalyse (NKA), definisjon: J. S. Kapittel 11 I perioden etter at Gardermobanen sto ferdig var det en del diskusjoner vedrørende om prosjektet var verdt pengene eller ikke. Bør det legges sjøkabler, luftlinje, eller ingen av delene i Hardanger? Nytte

Detaljer