Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 06/2013 Fredag 8. februar 1. Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav 2. Hardest kamp om veikontrakter på Sør-Østlandet 3. Frykter mindre effektivt KOFA 4. Lønn, arbeidsvilkår og innovasjon 5. Forsvaret redde for å nytte «galt regelverk» 6. Lange funksjonskontrakter åpner for gevinst 7. Satte grense for kommunal egenregipraksis 8. Vil ha meir målretta krav i tenestetilbod Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav Espen Skistad i Konserninnkjøp i Oslo kommune og Difis Jenny Ählström. Oslo kommune skal inngå rammeavtaler for kontraktoppfølging av sosiale/etiske krav i leverandørkjedene. Alle offentlige virksomheter kan tegne seg som part på avtalen. Det koster ikke noe, men en tilknytningserklæring må sendes inn på forhånd. Gjennom minikonkurranser kan så den enkelte gjøre avtale med den eller de valgte leverandørene om en konkret kontroll av forholdene som egne varekjøp stammer fra. Prosjektet er et samarbeid med Difi, som bidrar med sin kompetanse på sosialt ansvarlige innkjøp i det offentlige. Espen Skistad i Konserninnkjøp i Oslo kommune forteller: - I mange tilfeller vegrer offentlige oppdragsgivere seg for å gi seg i kast med en slik revisjon av kontraktoppfølgingen bakover i leverandørkjeden. Dels skyldes det kostnader, dels usikkerhet på egen kompetanse. De avtalene vi nå skal inngå, åpner for at de oppdragsgivere som er med kan kjøpe denne typen tjenester av de leverandørene vi inngår kontrakt med. Flere oppdragsgivere på avtalene kan selvsagt slå seg sammen om et slikt oppdrag og dele regningen. For å komme på avtalene må det sendes en forpliktelseserklæring innen 1. mars til Konserninnkjøp i Oslo kommune. I Norge er for øvrig reglene slik at man ikke kan slutte seg til avtalen underveis. Derimot kan virksomheter som eventuelt har egen avtale på området, forplikte seg til å delta på Oslos rammeavtaler når egen avtale utløper. 1

2 Selv om ikke konkurransegrunnlaget er helt ferdig ennå, er det klart at viktige kvalifikasjonskrav blir erfaring fra liknende revisjoner, leverandørbesøk i utlandet, synliggjøring av nettverk, referanser fra store prosjekter o.l. Pris og oppdragsforståelse står sentralt blant tildelingskriteriene for inngåelse av rammeavtalene. Konserninnkjøp har drevet med revisjon i forbindelse med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår siden Det har vært to-tre revisjoner årlig. Kommunen har en egen avtale for denne typen revisjon. Samarbeid med Difi Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Difi, hvor Oslo kommune står for den praktiske gjennomføringen av anskaffelsen og Difi bistår med sin kompetanse og sitt nettverk. Prosjektet støttes økonomisk av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ansvarlig for dette prosjektet fra Difis side er Jenny Ählström: - Difi er en faglig medspiller i samarbeidet. Vi skal bl.a. utvikle en mal til bruk ved minikonkurransene, forteller hun. Oslo kommune planlegger selv å gjøre en minikonkurranse ganske raskt etter at rammeavtalen er i havn, og erfaringene skal benyttes til utviklingen av en slik mal. Etter hvert kommer flere minikonkurranser, erfaringsgrunnlaget blir bedre, og dermed økes også kvaliteten i malen. Noe kunnskap har vi fra tidligere, bl.a. at det er fornuftig å ta revisjonen her hjemme først, ikke å begynne med å dra til leverandørens produksjonssted. De to forteller at rapportene fra de ulike revisjonene som følger av avtalen, etter planen skal legges ut på anskaffelsesportalen til Oslo kommune. Formålet er at erfaringer skal deles, og at dersom det nylig har vært en revisjon hos en leverandør, kan man like gjerne lese rapporten om den, fremfor å belaste leverandøren med enda en revisjon kort tid etterpå. Effektivt og lønnsomt for alle, poengterer Skistad, som legger til at det ikke er et krav at rapportene skal legges ut på nettet, bare en sterk anbefaling om det. Du kan lese mer om Oslo-prosjektet her. Hardest kamp om veikontrakter på Sør-Østlandet Konkurransen om Statens vegvesens anleggskontrakter var i fjor størst på Sør-Østlandet. Der var også den gjennomsnittlige kontraktsverdien størst i Dette fremgår av en analyse som Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har utarbeidet. For hele landet sett under ett var det 3,8 tilbydere pr. kontrakt. Det var en liten økning sammenliknet med året før. Nær seks av ti kontrakter hadde en verdi mindre enn 10 millioner kroner. MEF la nylig fram en analyse av markedssituasjonen i anleggsbransjen for 2012 med utgangspunkt i Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB. Hovedpunktene er: Statens vegvesen hadde i 4. kvartal 2012 anbudsfrist for 64 kontrakter, mot 119 kontrakter i løpet av 3. kvartal. Samlet har det vært anbudsfrist for 484 kontrakter i regi av Statens vegvesen i 2012, mot 503 kontrakter i løpet av fjoråret. Utelater man samtlige driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer) var antallet 443 kontrakter. 2

3 Samlet kontraktverdi Basert på laveste anbud per kontrakt hadde kontraktene i 2012 en samlet verdi på 17,7 milliarder kroner. Samlet verdi for 2011 var 16,2 milliarder kroner. Utelater man driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer) er samlet verdi 14,1 mrd. kr (443 kontrakter), mot 12,6 mrd. kr i 2011 (479 kontrakter). Høyest samlet kontraktsverdi var det i Region Øst, med 7,5 mrd. kr, og lavest i Region Sør, med om lag 1,8 mrd. kr. På landsbasis i 2012 har det i snitt, for samtlige kontrakter, vært 3,8 tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, mot 3,6 tilbydere i Det samme antallet tilbydere gjelder også for begge årene hvis man utelater samtlige driftskontrakter. Konkurransen har vært sterkest i Region Sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold) med 4,2 tilbydere per kontrakt, og svakest i Region Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane), med 3,6 tilbydere per kontrakt. Anbudsfrister Det var i 2012 anbudsfrist for flest kontrakter i regi av Statens vegvesen i Region Vest, med 118 kontrakter, og færrest i Region Midt (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag), med 70 kontrakter. I 2012 hadde om lag 58 prosent av kontraktene i regi av Statens vegvesen en verdi under 10 millioner kroner, målt etter laveste anbud per kontrakt. MEF publiserer «Fakta og analyse» fire ganger i året. Neste «Fakta og analyse», for 1. kvartal 2013, vil bli publisert medio april. Frykter mindre effektivt KOFA KOFA blir et mindre effektivt organ etter den kraftige økningen i klagegebyrene sist sommer og etter at klagenemnda mistet retten til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser. Det mener Bedriftsforbundet, som går hardt ut mot gebyrøkningen. Forbundet frykter mer korrupsjon som følge av denne økningen, og fremholder at klagenemnda er et godt organ for å sikre at vi holder korrupsjon og snusk i Norge på et lavt nivå. I en melding fra KOFA heter det at klagenemnda i siste halvår av 2012 mottok 11 klager i snitt pr. måned mot 28 i første halvår. Bare fem klager på ulovlige direkteanskaffelser er kommet inn siden gebyrøkningen 1. juli i fjor. Klagegebyret for vanlige klagesaker gikk opp fra 860 til Tidligere kostet det ingenting å klage på ulovlige direkteanskaffelser, mens det nå koster 1000 kroner. Nemnda har heller ikke lenger adgang til å ilegge overtredelsesgebyr, det er det domstolene som nå håndterer. Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet frykter mer korrupsjon som følge av økningen i klagegebyrene. Advokat Eirik Kollerøy i forbundet sier til NRK Alltid Nyheter: - Bedriftsforbundet har sammen med NHO fremmet flere forslag som kunne gjøre at driftskostnadene til klagenemnda ikke behøvde å gå opp, selv om man ivaretok dagens 3

4 adgang til å klage. Det er klart at veldig mange småbedrifter nå vil kvie seg for å klage. Vi tror det at nemnda har hatt et noe høyt antall klager, skyldes at man har vært for dårlig til å informere om praksisen som nemnda har gått inn for i forhold til tolkningen av regelverket. Når våre innspill nå ikke er blitt lyttet til, burde et minimum være at de som får medhold i klagene, får tilbake dette gebyret på kroner. Korrupsjon og snusk Kollerøy mener at gebyret på kroner representerer en terskel, og peker på at selv om man får medhold i klagen, betyr ikke det at man vinner kontrakten. - Vi mener, fremholder han, at klagenemnda er et godt organ for å sikre at vi holder korrupsjon og snusk i Norge på et lavt nivå. Han er redd at mange nå føler at de er henvist til domstolene, der det lett kan bli enda dyrere. I sin begrunnelse for økningen i klagegebyrene la regjeringen bl.a. vekt på at det var mange useriøse klager, og at det var riktig å innføre en høy avgift for å få klagemengden ned. Kollerøy er uenig, og minner om at regjeringen henledet oppmerksomheten mot at det var oppunder 30 prosent som var useriøse klager. - Men, det var jo faktisk 70 prosent som var berettigede klager, fremhever han. Da burde man før man skrudde opp gebyret, forsøkt å informere mer om hvordan KOFAs praksis i forhold til regelverket var. Advokaten i Bedriftsforbundet mener økningen i gebyret og at man tar fra klagenemnda myndighet, gjør at nemnda blir et mindre effektivt organ. Forsvaret redde for å nytte «galt regelverk» Dei som kjøper inn for Forsvaret får om ikkje lenge enda eit regelverk å nytte. Det uroar dei, skal ein tru ei høyringsfråsegn frå Forsvaret Logistikkorganisasjon (FLO). Allereie i dag er det ikkje klart kva regelverk som skal nyttast, og no kjem enda eitt. Faren for å nytte «galt regelverk» er stor allereie i dag, skriv FLO, og dei nye føresegnene kan kome til å auke denne faren. No har dei den same lova om offentlege innkjøp som dei sivile òg har, og eit unntak frå denne. For unntaket har dei ein eigen, intern instruks som skal nyttast. Så kjem den nye attåt Forsvarsdepartementet har hatt på høyring framlegg til nye føresegner for forsvars- og tryggleikskjøp. Framlegget er laga i samarbeid med Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet (FAD). Det er direktivet som EU vedtok sommaren 2009, som no er på veg inn i norsk rett. Norge må, etter EØS-avtalen, gjere direktivet til norske reglar, men førebels er ikkje direktivet teke med i denne avtalen. Det er òg uklart når det blir. EU-landa hadde frist til august 2011 å gjere direktivet til reglar hos seg. Effektiv europeisk marknad Føremålet med direktivet er å etablere ei nye europeisk regelramme for kontraktar på området. Samstundes skal direktivet hjelpe til med å få opp ein effektiv marknad for forsvarsutstyr. Det skal verte ein opnare og gjennomskinleg marknad. Direktivet liknar mykje på dei reglane som gjeld for kjøp i dei klassiske sektorane (forvaltinga), men 4

5 inneheld nokre tilpassingar som er naudsynt ut frå det dei treng på forsvars- og tryggleiksområdet. Etter dette vert det ein tredeling av forsvarskjøpa i Noreg. Vanlege kjøp skal også framover gjerast etter lov om offentlege innkjøp med tilhøyrande føresegner. Nokre forsvarskjøp er unnateke frå dette regelverket etter EU/EØS-regelverket. Det gjeld kjøp som er naudsynte for tryggleiken i en nasjon osb. Her skal ARF nyttast det er ei stuttnemning for «Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren» og er ein intern instruks. ARF kan òg fylle ut der dei vanlege føresegnene for forsvarskjøp vert gjort. Dei nye føresegnene, som no er på veg inn i landet, gjeld kjøp som ikkje er vanlege kjøp på line med sivile kjøp, men heller ikkje strategiske kjøp på line med det nemnde unntaket. Dei nye føresegnene går inn som føresegner til den noverande lov om offentlege innkjøp. Når skal dei nye føresegnene nyttast? Mykje av kjøpa til Forsvaret vert handtert av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). I si høyringsfråsegn peikar dei på utmaningar med enda eit regelverk, nemleg å kjenne til når dei skal nytte det eine eller andre. Det verkar som at dei nye føresegnene, heiter det i fråsegna, får eit avgrensa verkeområde. Grensa mellom dei to føresegnene og den interne instruksen vert framleis uklar. Departementet bør freiste å skrive meir presist når dei nye føresegnene skal nyttast og når ikkje. Faren for å nytte «galt regelverk» er stor allereie i dag. Dei nye føresegnene kan kome til å auke denne faren, og FLO rår til at departementet vurderer å skrive inn i dei nye føresegnene ut frå pedagogiske og brukarvenlege omsyn positivt kva kjøp reglane skal femne om. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Lønn, arbeidsvilkår og innovasjon Statens vegvesen og Jernbaneverket avdekker brudd på lønns- og arbeidsvilkår i fellesprosjekt og vegvesenet sjekker tilsvarende i forbindelse med Hardangerbru-byggingen. Nærings- og handelsdepartementet har gjort rammeavtale for bistand til styrerekruttering i statlige selskaper. En annen kontrakt er tildelt en leverandør med innovativt forslag til utnyttelse av biogass til bruk som drivstoff, og mer innovasjon: En svensk-norsk dialogkonferanse går av stabelen i Stockholm med fremtidens, høyteknologiske og miljøvennlige endreboliger som tema. Danskene sparer milliardbeløp på sitt statlige innkjøpsprogram, og i Sverige konkluderer en undersøkelse med at konkurranse bidrar til høyere kvalitet i eldreomsorgen. Avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår (I) En nylig gjennomført undersøkelse avdekket brudd på bestemmelser knyttet til lønn og arbeidstid hos firmaer som jobber på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Undersøkelsen er gjennomført av revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte på oppdrag av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fellesprosjektet ser meget alvorlig på de avvikene som ble funnet, og da spesielt at utenlandske ansatte avlønnes under norske minstetariffer og at bestemmelsene for arbeids- og hviletid ikke overholdes. Forholdene er nå rettet opp. 5

6 Avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår (II) Statens vegvesen krever at den danske elektro-entreprenøren på Hardangerbrua dokumenterer at lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte er i samsvar med norsk regelverk, heter det i en melding på etatens nettsted. Like før jul ble vegvesenet oppmerksom på forhold som tyder på at utenlandske ansatte hadde lønns- og arbeidsavtaler som er i strid med norsk regelverk. Statens vegvesen har gått gjennom saken og sendt brev til entreprenøren, der byggherren blir bedt om å komme med sitt syn på saken. Vegvesenet vil avvente svar fra entreprenøren før man eventuelt går videre med saken. Hjelp til statlig styrerekruttering Nærings- og handelsdepartementet har nylig gjort rammeavtale om levering av bistand som ledd i departementets arbeid med styrevalg i enkelte selskaper der staten er eier. Andre departement i departementsfellesskapet kan benytte seg på avtalene og oppfordres til å gjøre så. Det gjelder i år to delkontrakter for å øke tilgangen på kandidater med ulik geografisk tilhørighet og egnethet for arbeid i selskaper med sektorpolitiske mål: Esholdt Executive AS (samme som i styrevalgåret 2012) tildeles kontrakt for rekruttering av styremedlemmer til selskaper med forretningsmessige mål (kategori 1 og 2 i Eierskapsmeldingen). Visindi AS tildeles kontrakt for rekruttering av styremedlemmer til selskaper med sektorpolitiske mål (kategori 4 i Eierskapsmeldingen). Innovativ løsning med biogass Det interkommunale selskapet Hias IKS og Norsk Vann utfordret sist høst teknologibransjen til å komme med innovative forslag til energiutnyttelse av biogass fra avfallsdeponi og avløpsslam. Idékonkurransen er et pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO/KS. Nærenergi AS er nå kåret til vinner av konkurransen med et småskala oppgraderingsanlegg for biogass til bruk som drivstoff. Løsningen har potensial til å gjøre småskala oppgraderingsanlegg for biogass konkurransedyktige. Det kom inn fem meget interessante løsningsforslag, heter det, og forslaget til vinneren er premiert med kroner. Europeisk leverandørdialog om fremtidens eldreboliger 14. mars skal kommunene Lyngdal og Falun sammen arrangerer dialogkonferanse for leverandører og forskermiljøer på Clarion Hotel Arlanda Airport i Stockholm. De jakter på innovative løsninger for bærekraftige, høyteknologiske boligtilbud for eldre. Boligtilbudet de to kommunene sikter mot, skal være miljøvennlig, ha lave livsløpskostnader, forhindre stresset personale og legge til rette for økt livskvalitet for eldre med sammensatte behov. Byggeprosjektene skal starte i De to kommunenes planer er en del av EU-prosjektet InnoBuild. Påmelding til konferansen skjer via nettstedet Registeringen er åpnet. Sparer milliardbeløp på innkjøpsprogram 280 millioner kroner over de neste fire år og omkring mill. kroner i året. Så mye sparer staten på innkjøp som følge av de seneste innkjøpsavtalene for statlige institusjoner i Danmark. Effektiviseringen kommer fra den sjuende fasen i Statens Indkøbsprogram og kommer i tillegg til effektiviseringene på drøyt en milliard årlig fra 2012 som følge av de første seks fasene av programmet. I tillegg kommer effektiviseringer i de statlige, selveiende institusjonene, kommunene og regionene. 6

7 Avtalene i den sjuende fase omfatter kontormøbler, nettverkskomponenter, rengjøringsog forbruksartikler, flyttetjenester og kontorartikler. Avtalene trådte i kraft fra januar 2013, og er inngått av Statens Indkøb, som er en del av Moderniseringsstyrelsen. Konkurranse gir høyere kvalitet i eldreomsorgen En undersøkelse i regi av Svenskt Näringsliv viser at konkurranse gir høyere kvalitet i eldreomsorgen. Det er svenskenes nasjonalt benyttede kvalitetsindikatorer som er lagt til grunn i undersøkelsen. Resultatene viser at de private driverne skårer bedre enn de offentlige på åtte av indikatorene, de offentlige er bedre enn de private på en, og på to av indikatorene er forskjellene for små til å innebære noen forskjell. Undersøkelsen som er utført av konsulentselskapet Sirona, gjaldt drift av eldreboliger. Indikatorene er hentet fra Socialstyrelsens webverktøy Äldreguiden. Lange funksjonskontrakter åpner for gevinst Ved å gå over til bruk av kombinerte utbyggings- og vedlikeholdskontrakter ved bygging og vedlikehold av jernbaner, åpner det seg gevinster både økonomisk og miljømessig for ikke å snakke om for innovasjon. Dette er konklusjonen i en svensk licentiatavhandling som nylig er offentliggjort. Lange kontrakter med oppmerksomhet mot livsløpskostnader og kvalitet bør avløse korte kontrakter der «laveste pris» er avgjørende. Utfordringen nå er å dokumentere kvantitativt de mulige gevinstene, konkluderes det med i avhandlingen. Doktorand Sofia Lingegård ved Linköping Universitet står bak avhandlingen. Temaet er IPSO (Integrated Product Service Offerings), som er den engelskspråklige betegnelsen på funksjonskontrakter med livsløpsperspektiv, altså en kombinasjon av utbyggings- og vedlikeholdskontrakter. Hun har tatt for seg bygging og vedlikehold av jernbane i Sverige, men gjør det klart at hennes funn kan være relevante for tilsvarende oppgaver i andre land og sektorer. Materiale til sin forskning har hun hentet gjennom litteraturstudier, intervjuer med enkeltpersoner og grupper i bransjen og i tillegg undersøkelser. Trafikverket har stått for finansieringen av arbeidet med avhandlingen. Hun konstaterer at utbyggingskontrakter ofte inngås et helt annet sted i oppdragsgiverens organisasjon enn vedlikeholdskontraktene. En lang rekke produkter benyttes i bygging og vedlikehold, og miljøvirkningen er påtagelig. Hos så vel oppdragsgiver som leverandør er det lav motivasjon for innovasjon, nye produkter og metoder tas sjelden i bruk og laveste pris er hoveddriveren i valg av tilbyder. Fordeler og ulemper Det er flere fordeler med de kontraktene som for tiden benyttes i forbindelse med jernbaneutbygging og vedlikehold, konstaterer hun, ikke minst fordi det er en tilvant modell som er enkel å regne på. Imidlertid er den ikke optimal for innovasjon fordi den er detaljert i sine spesifikasjoner, standarder og teknologi. I tillegg har kontraktmodellene en innlåsingsvirkning på markedet, og det er mangel på informasjonsflyt mellom ulike kontrakter og aktører. Kjøperens konservative forretningskultur gjør det vanskelig å bane vei for nye kontrakttyper siden det innebærer å bryte gamle vaner, heter det. 7

8 På den annen side påpeker leverandørene at det ikke er noen barriere at de må gjøre organisatoriske grep for å tilpasse seg annerledes kontrakttyper enn dagens. Informasjonsflyt gjennom livsløpet Dersom det skal tas i bruk funksjonskontrakter med livsløpsperspektiv, krever det forbedret informasjonsflyt, som igjen vil virke stimulerende på innovasjon og gi inspirasjon til evalueringen av kontraktene, skriver doktoranden i sin avhandling. En annen fordel er at denne kontrakttypen innebærer mulige incentiver til å få entreprenøren trukket inn i planleggings- og designfasen. Her tas avgjørende beslutninger knyttet til livsløpet til prosjektet, og dermed til redusert miljøvirkning og totale livsløpskostnader. Resultatet er at kjøperen i større grad må rette sin oppmerksomhet mot livsløpskostnadene og hva han får av kvalitet gjennom livsløpet enn dagens kortsiktige prisbetraktninger. Funksjonskontrakter med livsløpsperspektiv vil formodentlig, slik Sofia Lingegård påpeker, være til fordel for så vel oppdragsgiver som leverandør. Risiko og usikkerhet er de utfordringene som står i sentrum i forbindelse med lange, kombinerte kontrakter. Gjennom informasjonsdeling og åpenhet mellom partene kan risikoen reduseres, likeledes mulighet for å reforhandle underveis, fordi det skjer endringer (f.eks. i trafikkvolumet). Utfordringene kan tas ad hoc eller man kan utvikle dyktighet og kompetanse på å håndtere risiko strategisk og derved får en fordel. Licentiatavhandlingen kan du lese her. Satte grense for kommunal egenregipraksis Når 25 prosent av omsetningen i et kommunalt eiet selskap som produserer bedriftshelsetjenester, stammer fra kunder som er andre enn eierne, kan ikke eierne tildele kontrakt til selskapet uten forutgående konkurranse. Slik konkluderte Högsta förvaltningsdomstolen i Finland nylig, og indikerte dermed en grense den praktiske organiseringen av kommunal tjenesteproduksjon. Bakgrunnen for saken (HFD ) var en anke til Högsta förvaltningsdomstolen etter en avgjørelse i Marknadsdomstolen, som er klageinstans for offentlige anskaffelser i Finland. En bykommune eier sammen med to såkalte samkommuner et aksjeselskap hvis formål er å ivareta bedriftshelsetjenesten for eierne. Selskapet produserer på oppdrag for kommunene slike tjenester for kommunene og for arbeidsgivere som virker i kommunene. Eierne hadde forpliktet seg til at de i en periode ikke skulle konkurranseutsette disse tjenestene, men la selskapet få kontrakten uten konkurranse først. Av selskapet omsetning besto 75 prosent av tjenester form oppdragsgiverne og resten av tjenester som selskapet utførte for eksterne kunder. Marknadsdomstolen hadde slått fast, etter en klage fra en potensiell konkurrent til det kommunalt eide selskapet, at tjenesten skulle vært satt ut på anbud. Denne avgjørelsen ble anket av eierne. 8

9 Kriterier for egenregi Högsta förvaltningsdomstolen konstaterer at denne typen egenregi, dvs. kontraktstildeling uten forutgående konkurranse, kan foregå dersom visse kriterier er oppfylte. Ifølge EU-domstolens rettspraksis dreier det seg om når eierne har slik kontroll over selskapet som over egne, interne avdelinger, og når det alt overveiende av virksomheten består i å betjene eierne. Det var særlig det andre av de to nevnte kriteriene som domstolen tok for seg. Her konstaterte den at det i Finland er lovpålagt med kommunal bedriftshelsetjeneste. Derimot har ikke kommunene plikt til, etter loven, å produsere eller sørge for tilsvarende som del av arbeidsgiveres bedriftshelsetjeneste. Retten foretok dermed et skille mellom hva som kommunen var lovpålagt og hva som var frivillig, og vurderte aksjeselskapets virksomhet ut fra det. Også foretak ute i markedet produserer slike tjenester, heter det, og kommunene har ingen spesiell grunn til å produsere slike tjenester for andre enn dem selv. Konkurrerer i det åpne markedet På denne bakgrunn kom domstolen til at ettersom eksterne kunder utgjorde 25 prosent av selskapets omsetning, var ikke «omsetningskriteriet» for egenregi oppfylt. Selskapet utfører med andre ord ikke hoveddelen av sin virksomhet for eierne. For denne delen av sin virksomhet konkurrerer selskapet med private leverandører i markedet, slo Högsta förvaltningsdomstolen fast. Høgsta förvaltningsdomstolens avgjørelse (på finsk). Kort sammendrag på svensk. Vil ha meir målretta krav i tenestetilbod Svenske kommunar er dårlege på å nytte kvalitetskrav ved tevlingar som gjeld botilbod innanfor eldreomsorg. Det går fram av ein studie som nyleg er offentleggjord. I studien vert det gjort framlegg om fleire tiltak for å lyfte kvalitetskrava i tevlingane. Mellom anna må talet på skal-krav ned, og dei som vert att, må rette seg mot mål og resultat. I dag fins det ofte fleire hundre skalkrav på ulike nivå i ei tevling, medan berre mindre enn 10 prosent av krava gjeld resultat av tenesta som skal gjerast. Health Navigator gjennomførde sist haust ein studie av korleis kommunane sikrar kvalitet i tevlingar som gjeld botilbod for dei eldste. 70 tevlingar i tida frå januar 2011 til juni 2012 vart undersøkte. Studien vart finansiert av Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna og Friskolornas Riksförbund alle arbeidsgjevarorganisasjonar med medlemmer som er knytte til tenesteområdet eldreomsorg. Mellom konklusjonane er eit framlegg om å redusere talet på såkalla skal-krav i tevlingsunderlaget. I dag, heiter det, er desse underlaga svært vidfemnande, ofte med fleire hundre skal-krav på ulike nivå. Dette gjer det vanskeleg både for oppdragsgjevarar og tenesteytarane. Tilrådinga frå undersøkinga er å leggje til grunn standardiserte krav, slik at kvar kommune kan leggje til eller trekkje frå og såleis rette merksemda mot det dei treng. 9

10 Tydelege mål Berre noko mindre enn 10 prosent av skal-krava som vert stilte i dag, gjelder resultat, går det fram av undersøkinga. Dersom merksemda i større grad vert retta inn mot resultat, vil dette kunne bidra til auka kvalitet på fleire måtar: aktørar som ikkje eignar seg, kunne avvisast, det kunne inspirere til høgare kvalitet og gje større plass for innovasjon gjennom redusert detaljregulering. Tydelege og robuste mål på kvalitet er ein føresetnad. Prisnivået på tenestene varierer mellom kommunane, utan at dei som står bak undersøkinga, finn ei direkte kopling mellom pris og kvalitet. Det er rett nok ein samanheng mellom pris og det som leverandøren tilbyr av tenester. Det leverandørane meiner det er mogeleg å levere, er påverka av om kommunen seier at dei kjem til å betale 1000 eller 1800 kroner for kvar brukar og døgn. Tilrådinga i studien er å leggje meir vekt på høg kvalitet ved dei ulike prisnivåa. Ambisjonar og tevlingsmodell Det er ikkje funne ein samanheng mellom ambisjonsnivå og val av tevlingsmodell, og ein kommune kan nå eit høgt eller lågt prisnivå utan omsyn til kva tevlingsmodell som vart vald. I alle tevlingar er det viktig, heiter det, at utforminga av tevlingsunderlaget speglar ambisjonane til kommunen. Til dømes må skal-krava halde eit høgt nok nivå der det er lågaste pris som gjeld. Like eins må den faste prisen vere høg nok der kvalitetskravet er styrande, og kvaliteten må ha stor nok vekt der det er vekting som gjeld der kvalitet kan vinne over pris. Ingen av tevlingane som vart undersøkte, hadde med seg særskilde stimulansar for å auke kvaliteten undervegs i avtaleperioden, som til vanleg var minst seks år om opsjonane vart tekne med. Målstyring med økonomiske vinstar, minimikrav til kvalitet der avtalen vert forlenga eller fastlagde spelereglar for betaling for kvalitetsfremjande innovasjon innanfor avtalen er døme til stimulansar, slik det går fram av studien. Studien finn du her. 10

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Norges Miljøvernforbund (NMF) Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no 10.02.2017 ref.: 16/2036 - Ny forskriftsbestemmelse

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 15. juni 2017 i sakene 2016/169, 2016/202 og 2017/1

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 15. juni 2017 i sakene 2016/169, 2016/202 og 2017/1 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder en rammeavtale for rådgivningstjenester til bygge- og anleggsvirksomhet. Klagers anførsel om at innklagede

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 30. juni 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Offentlige oppdragsgivere kan ikke bestille så mye og hva slags dokumentasjon som helst. Dokumentasjonen må være etterprøvbar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer