Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert Oppvaskmaskin

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Produktfamilien (modellnummeret) tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Modell Type Produktfamilie Målesystem Adora 55 SL GS 55SLdi SMS 55 Adora 55 SL GS 55SLVi SMS 55 Adora 55 SL GS 55SLGdi / SMS 55 Adora 55 SL GS 55SLGVi / SMS 55 Adora 60 SL GS 60SLdi EURO 60 Adora 60 SL GS 60SLVi EURO 60 Adora 60 SL GS 60SLGdi / EURO 60 Adora 60 SL GS 60SLGVi / EURO 60 Adora 60 SLWP GS 60SLWPdi EURO 60 Adora 60 SLWP GS 60SLWPVi EURO 60 Modellavvik er nevnt i teksten. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Henvisninger for bruk Kassering 11 3 Maskinen din Beskrivelse av maskinen Maskinoppbygging Betjenings- og displayelementer Programoversikt Programmer Tilleggsfunksjoner Brukerinnstillinger Tilpasse brukerinnstillinger Språk Kontrast Lydsignal Oppvaskmiddel «Alt i 1» Barnesikring Glansmiddeldosering Vannhardhet Varmtvannstilkobling Temperaturenhet Lagringsvarighet tank Automatisk døråpning Innvendig belysning Varmepumpe * Fabrikkinnstillinger Skylling Forberede maskinen Tips om vasking Laste servisekurvene Lastetips bestikkskuff * Lastetips overkurv Lastetips underkurv Fyll på vaskemiddel Velge program

4 6.9 Velge eco-programmet Velge tilleggsfunksjon Lagre tilleggsfunksjon Startutsettelse Avbryt et program Avbryte programmet før tiden Programslutt Betjening ved aktiv barnesikring Pleie og vedlikehold Innvendig rengjøring Utvendig rengjøring Rengjør silsystemet Rengjør dysearmene Fyll på regenereringssalt Fyll med glansmiddel Rengjør filtersilen Tømme lagertanken Utbedre feil selv Dette gjør du når Strømbrudd Tilbehør og reservedeler Tekniske data Oversikt Produktdatablatt Forbruksverdier Merknader for testinstitutter Støymåling Stikkordregister Merknader Service & kundestøtte 75 4

5 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ikke overholdes, kan det føre til personskader, skader på apparatet eller på installasjonen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering Informasjon om bruksanvisningen Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 5

6 1 Sikkerhetshenvisninger 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta først apparatet i bruk etter at du har lest bruksanvisningen. Disse apparatene kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller har blitt opplært i sikker bruk av apparatet og forstår de farene som oppstår derav. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn. Hvis et apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel eller andre midler til frakobling fra nettet, som for hver pol har en kontaktåpningsbredde som tilsvarer betingelsene i overspenningskategori III for fullstendig separering, skal en skilleinnretning monteres i den faste elektriske installasjonen etter oppføringsbestemmelsene. Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. 6

7 1 Sikkerhetshenvisninger 1.3 Enhetspesifikke sikkerhetshenvisninger Maskinen er kun egnet til vasking av husholdningsservise og bestikk med vann og vanlig oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner. Bruk maskinen kun i husholdningen og til oppgitt bruk. Det tas intet ansvar for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil drift eller betjening. Barn under 3 år må holdes unna, dersom de ikke er under konstant oppsikt. Bruk aldri en damprengjører. Maskiner med lufteåpning i husbunnen må ikke bli tilstoppet av vegg-til-vegg-tepper. La maskindøren bare stå åpen i låsestilling. Det er fare for snubling og klemming når døren på maskinen er åpen! Ikke sett deg eller støtt deg på maskindøren og ikke sett fra deg ting på den åpne døren. OBS: Kniver og andre bruksgjenstander med skarpe spisser må legges vannrett i kurven eller med spissen ned. OBS: Ikke la kniver, gafler eller andre spisse gjenstander falle inn eller stikke inn i åpningen på dørlåsen. Det må ikke komme rengjøringsmiddel inn i åpningen på dørlåsen. Dette kan føre til at dørlåsen blir ødelagt. 7

8 1 Sikkerhetshenvisninger 1.4 Henvisninger for bruk Før den første oppstarten Maskinen må kun monteres og kobles til strømnettet i samsvar med den separate installasjonsveiledningen. Få en installatør med konsesjon eller en autorisert elektriker til å utføre det nødvendige arbeidet. Maskinen kontrolleres med vann før leveringen. Derfor kan det være vannrester i maskinen. Korrekt bruk Reparasjoner, endringer eller manipulering av eller i maskinen, spesielt på strømførende deler, må kun utføres av produsenten, dennes kundeservice eller personer med lignende kvalifikasjoner. Feil utførte reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på maskinen og innretningen samt driftsfeil. Ta hensyn til henvisningene i kapittel «Reparasjonsservice» ved feil på maskinen eller dersom en reparasjon må utføres. Ta kontakt med kundeservicen vår ved behov. Det må kun brukes original-reservedeler. Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du alltid kan slå opp ved behov. Ved barn i husholdningen Vannet i maskinen er ikke egnet til drikkevann. Dersom det er igjen rester av vaskemiddelet i maskinen er det fare for kjemiske brannskader! Hold barn unna maskinen når den er åpen. Til bruk Bruk mulighetene for barnesikring. Hvis maskinen har synlige skader, må du ikke ta den i bruk. Ta kontakt med vår kundeservice. Hvis du oppdager en funksjonsfeil på maskinen, skal den kobles fra strømnettet. Forsikre deg om at det ikke er noen fremmedlegemer eller husdyr i maskinen før du lukker døren og starter et program. Fremmedlegemer, som spiker eller binders, kan skade maskinkomponenter eller serviset. 8

9 1 Sikkerhetshenvisninger Bruk kun vaskemiddel, glansmiddel og regenereringssalt der produsenten skriver i bruksanvisningen at de kan brukes i oppvaskmaskiner. Ta nøye hensyn til de tilhørende bruksanvisningene. Vask aldri uten eller med for lite vaskemiddel, fare for skader! Ikke bruk håndoppvaskmiddel da disse genererer mye skum og fører til funksjonsfeil. Etter oppfylling av saltbeholderen, velg programmet uten servise. Fyll aldri vaskemiddel i beholderne for glansmiddel eller regenereringssalt. Skulle dette likevel skje må maskinen ikke settes i drift, da dette fører til kostbare skader. Ring kundeservice. Sett aldri maskinen i drift uten silsystemet. Bruk kun myke materialer når du rengjør under silsystemet. Bruk aldri metallgjenstander til dette. Forsiktig, fare for forbrenning! Vask ikke gjenstander som er tilsmusset med brannfarlige eller korrosive løsemidler, farge, voks, kjemikalier (syre, base) eller jernspon, eller som kan avgi fiber. Unngå at døren til maskinen åpnes unødig mens den er i drift. Servise og vann kan være varmt, fare for forbrenning! På grunn av dampen som kommer ut kan kombinasjonsdekkplater av tre bli skadet. Brilleglass kan dugge til og påvirke sikten din. Forsiktig, fare for skader! Ikke støtt deg på deler på maskinen, fare for ulykker! Hold husdyr unna maskinen. Forsiktig, livsfare! Emballasjedeler, f.eks. folie og isopor, kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjematerialet vekk fra barn. 9

10 1 Sikkerhetshenvisninger Unngå skader på enheten Steng vannkranen hvis du skal være borte over lengre tid. Obs: For å opprettholde maskinbeskyttelsen (f.eks. vernet mot oversvømmelse) må maskinen alltid være tilkoblet strømmen. Når Automatisk døråpning / Ikke lukk døren! vises i displayet, skal ikke døren stenges. Ellers blir døråpneren skadet. Hvis etterfyllingsvisningen også når det brukes lyser, må det fylles på regenereringssalt, -vaskemidler. Maskinen skal kun transporteres i stående stilling! Enhver annen transportstilling fører til skade på maskinen! Når den bæres uten rystelser kan enheten vippes maks. 90 til den venstre siden (fronten). Front Front Front Bakside Front, satt på hodet Side 10

11 2 Kassering Emballasje Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og skal om mulig leveres til resirkulering og kasseres på en miljøvennlig måte. Avinstallering Kople apparatet fra strømnettet. Ved fastmontert apparat skal dette gjøres av en autorisert elektriker! Sikkerhet For å unngå ulykker på grunn av feil bruk, spesielt av barn som leker, skal apparatet gjøres ubrukelig. Dra ut kontaktene eller få tilkoplingen demontert av en elektriker. Kutt til slutt nettkabelen på apparatet. Fjern dørlåsen eller gjør den ubrukelig. Kassering Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Med fagmessig kassering vil råstoffene bli resirkulert. Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det gjør oppmerksom på at kassering i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må foretas i henhold til lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Ta kontakt med ansvarlig myndighet i din kommuneadministrasjon, med det lokale gjenvinningsanlegget for husholdningsavfall eller med forhandleren du kjøpte apparatet av for å få mer informasjon om behandling, utnyttelse og resirkulering av produktet. Henvisning varmepumpe Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R134a). 11

12 3 Maskinen din 3.1 Beskrivelse av maskinen Kapasitet 12 hhv. 13 internasjonale kuverter (SMS 55, bestikkskuff) * 13 hhv. 14 internasjonale kuverter (EURO 60, bestikkskuff) * 10 programmer «Automatisk» «Fondue/Raclette» «Hverdag kort» «Hygiene» «Sprint» «Forskylling» «Glass» «Maskinhygiene» «Intensiv» «Eco-program» Tilleggsfunksjoner «Energisparing» «Dellasting» «SteamFinish» «Startutsettelse» Språkvalg Oppvaskmiddel «Alt i 1» Barnesikring Lydsignal Innvendig LED-belysning Function Light * (på Adora SL helintegrert) Klartekstdisplay Varmtvannstilkobling Automatisk bløtgjøring av vannet med kalksensor Vannhardhetsregulering Automatisk glansmiddeldosering Smussensor Varmepumpe * * modellavhengig 12

13 3 Maskinen din 3.2 Maskinoppbygging Vario-bestikkhylle * 2 Dysearm 3 Bestikkurv 4 Bestikkurv * 5 Glansmiddelbeholder 6 Betjenings- og displayelementer 7 Kort bruksanvisning 8 Oppvaskmiddelbeholder 9 Saltbeholder 10 Silsystem 11 Bestikkskuff * 12 Function Light * 13 Klartekstdisplay på glassdisplay * * modellavhengig 11 13

14 3 Maskinen din 3.3 Betjenings- og displayelementer Programknapper Programvalg Eco-program Programslutt Tilleggsfunksjoner (knapper) Energisparing SteamFinish Dellasting Startutsettelse Programsymboler Automatisk Hverdag kort Sprint Glass Intensiv Fondue/Raclette Hygiene Forvask Tilleggsfunksjoner/henvisninger (symboler) Energisparing Oppvaskmiddel «Alt i 1» SteamFinish Dellasting Etterfyllingsvisning, glansmiddel Etterfyllingsvisning, salt 14

15 3 Maskinen din Display (klartekstvisning) Under programvalg og programforløp står det forskjellig informasjon i displayet: Programnavn med varighet/temperatur Programstatus og resterende tid Tilleggsfunksjoner Startutsettelse Barnesikring Henvisning- og feilmeldinger Lydsignal Når et program er avsluttet og ved feil høres et lydsignal. Function Light * lyser mens programmet er i gang blinker i løpet av ettertørkingsfasen * modellavhengig 15

16 4 Programoversikt 4.1 Programmer Automatisk Optimalt rengjøringsresultat med minimalt forbruk av energi og vann. Ved enhver grad av smuss, med unntak av fastbrent, sterkt inntørket smuss. Hverdag kort Kortprogram for normalt tilsmusset hverdagsservise. Rengjøring med høyere spyletrykk. Sprint Kortprogram for lett skittent servise, f.eks. aperitiff- eller kaffeservise. I innstillingen «Alt i 1» økes programtiden med 10 minutter. Ikke egnet for tabletter som løser seg opp langsomt. Glass Skåneprogram for glass. Intensiv Sterkt tilsmusset servise, spesielt for rester med mye stivelse (potetmos, ris...). 16

17 4 Programoversikt Fondue / Raclette Høyere grad av tilsmussing, spesielt sterkt fastbrente rester (fondueog racletteservise, gratengformer...). Bruk kun fonduegryter som er egnet for oppvaskmaskiner. Rengjøringsresultatet kan forbedres ved at man fyller rengjøringsmiddel i forvaskrommet. Hygiene Servise med høyere krav til hygiene (babyflasker, skjærebrett...) kan vaskes med høyere temperatur. Rengjør silsystemet før programstart. Grundig rengjøring av maskinen og avløpet. Forvask Hindrer at smusset tørker inn dersom et program først begynner senere. + Maskinhygiene Maskinen skylles hygienisk, særlig lagertanken. Før programstart må silsystemet rengjøres, og oppvaskmiddel tilsettes i beholderne. Eco-program Det mest effektive programmet når det gjelder vann- og energiforbruk for normalt skittent servise (deklarasjonsprogram). 17

18 4 Programoversikt 4.2 Tilleggsfunksjoner Energisparing Reduserer vasketemperaturen ved rengjøring med 5 C. Det spares ca. 10 % energi og glassene skånes. På apparater med varmepumpe varmes det opp til en bestemt oppvasktemperatur kun med varmepumpen, energiforbruket reduseres helhetlig sett med inntil 30 %, programvarigheten blir forlenget. SteamFinish Under glansskylling kjører en aktiv dampfase. Det oppstår damp på serviset og gir et optimalt, glinsende tørkeresultat. Programtiden økes med ca. 15 minutter. Dellasting Ved delbelastning tilpasses programmet til mindre belastning. Vannmengden reduseres betraktelig, det spares mellom 1 og 6 l vann. Med tilleggsfunksjonen «Delbelastning» forkortes programmet med opp til 30 minutter. Startutsettelse Med startutsettelse kan man kjøre maskinen i timene med minst aktivitet (f.eks. med lavtariff for strøm). Innstillingsområdet er på mellom 30 minutter og 24 timer. Den sist angitte varigheten av startutsettelsen vises som forslag. 18

19 5 Brukerinnstillinger 5.1 Tilpasse brukerinnstillinger Brukerinnstillingene kan endres når det ikke er noe program i gang. Fremgangsmåten er lik for alle innstillinger. Endre brukerinnstillinger Trykk og hold inne (ca. 5 sekunder) til følgende vises i displayet: Brukerinnstillinger Trykk på knappen til den ønskede innstillingen vises i displayet. Trykk på knappen for å endre. Innstillingen lagres. Gå ut av brukerinnstillinger Trykk på knappen til displayet viser: Innstillinger lagret Hvis ingen av knappene trykkes innen ca. 15 sekunder, lagres brukerinnstillingene og displayet slukker. 19

20 5 Brukerinnstillinger Mulige innstillinger Den følgende grafikken gir en oversikt over de mulige brukerinnstillingene. Hold knappen inne i 5 sekunder. Brukerinnstillinger Språk TYSK Velge ønsket språk Kontrast Lydsignal Alt i 1 HØY AV Kontrast kan stilles inn i 7 trinn Av Stille ** Høy Av ** På Barnesikring AV Glansmiddel AUTOMATISK Enhet for vannhardhet fh Vannhardhet AUTOMATISK Varmtvann NEI Temperaturenhet C Av ** På Automatisk ** Av fh ** dh Automatisk ** 13 grader stilles inn ( fh) 13 grader kan stilles inn ( dh) Nei ** Ja Uten oppvarming C ** F Lagringsvarighet tank 36t Av 12t, 24t, 36t ** Automatisk døråpning JA Nei Ja ** Innvendig belysning 10 min Av 1,2,5,10 **,20 min Varmepumpe * PÅ Av På ** Fabrikkinnstillinger NEI Nei ** Ja * modellavhengig ** fabrikkinnstilling 20

21 5 Brukerinnstillinger 5.2 Språk Språket i displayet kan endres. Language ENGLISH Endre språk (se side 19) Tilbakestille språk Hold inne knappene og i 10 sekunder mens maskinen er slått av. Brukerinnstillingene åpnes og i displayet står språkinnstillingen på et forhåndsdefinert språk. Trykk på knappen vises i displayet. til ønsket språk Trykk på knappen til displayet viser: Innstillinger lagret 5.3 Kontrast Med denne funksjonen kan kontrasten på displayet endres. Kontrast Endre kontrast (se side 19) Øke kontrasten: Redusere kontrasten: Knapp Knapp 21

22 5 Brukerinnstillinger 5.4 Lydsignal Lydsignalet høres når et program er avsluttet og ved maskinfeil. Lydsignal STILLE Den kan stilles inn på 3 ulike trinn ("Av", "Lav", "Høy"). Ved maskinfeil høres lydsignalet også når maskinen er slått av. Dersom det er innstilt startutsettelse høres det intet lydsignal når programmet er ferdig. Endre lydstyrke (se side 19) 5.5 Oppvaskmiddel «Alt i 1» Innstillingen «All in 1» fører til en optimal tilpasning av programmet når det brukes vaskemidler med integrert salt- og glansemiddelfunksjon. Alt i 1 AV Dersom etterfyllingsvisningen hhv. lyser, må man fortsatt fylle på med regenereringssalt hhv. glansmiddel. -produkter skal kun brukes opp til en bestemt hardhetsgrad på vannet. Svært korte programmer blir lengre, da -vaskemidler bruker lengre tid på å løse seg opp. Stille inn oppvaskmiddel «Alt i 1» (se side 19) 22

23 5 Brukerinnstillinger 5.6 Barnesikring Barnesikringen forhindrer oppstarten av et tilfeldig program. Barnesikring Når barnesikringen er slått på, kan et program kun startes når to knapper blir trykket samtidig. Stille inn barnesikring (se side 19) 5.7 Glansmiddeldosering Glansemiddelmengden blir automatisk tilpasset mengden oppvask og vannhardheten. Glansmiddel AV AUTOMATISK Hvis tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende, kan doseringen slås av manuelt (innstillingen "Av") eller stilles inn i 12 trinn. Still doseringen på 6 eller høyere dersom serviset enda er vått eller det oppstår tørkeflekker. Still doseringen på 3 ved slørdanning. Stille inn glansmiddeldosering (se side 19) 5.8 Vannhardhet Den innebygde avherdingen av vann fjerner kalk fra vannet og muliggjør dermed feilfri rengjøring. Effektiviteten garanteres med regelmessig, automatisk regenerering. Apparatet er utstyrt med en automatisk kalksensor. Vannets hardhetsnivå må derfor ikke stilles inn. Apparatet starter automatisk regenereringsforløpet ved riktig tidspunkt. Etter regenereringen begynner neste program med en gjennomspyling av enheten for avherding av vann ved at det samtidig tilføres og pumpes ut vann. Av hygieniske årsaker anbefales det å bruker regenereringssalt også ved lavere vannhardet, så vel som ved bruk av -vaskemidler. Enheten for vannhardhet kan stilles inn på fransk hardhet ( fh) eller på tysk hardhet ( dh). Enhet for vannhardhet fh 23

24 5 Brukerinnstillinger Stille inn enhet for vannhardhet (se side 19) Vannhardheten kan tilpasses lokale forhold. Vannhardhet AUTOMATISK Stille inn vannhardhet (se side 19) Ved nivå 05 fh hhv. 03 dh er vannavherdingen deaktivert. Hardhetsgrad Mulige innstillinger i fh (fransk hardhetsgrad) Automatisk Mulige innstillinger i dh (tysk hardhetsgrad) Automatisk Innstilling ved intern ioneveksler (vannavherdingsanlegg) Hardhetsgrad 0-5 fh må stilles inn på maskinen når: Tilførselsvannet før ioneveksleren har en hardhet på 40 fh eller mer. Påse at vannet som brukes i maskinen, renner gjennom ioneveksleren. Hvis ikke, trenger du ikke utføre noen innstilling. Maskinen stiller seg inn automatisk på vannhardheten. 24

25 5 Brukerinnstillinger 5.9 Varmtvannstilkobling Varmtvannet som er for hånden nyttes optimalt. Varmtvann Dersom det innstrømmende vannet er for kaldt, kjøres det en kort forvask. Deretter følger rengjøringsfasen med varmt vann. Velger man tilleggsfunksjonen «Energisparing» blir vannet kun oppvarmet til en minimaltemperatur, noe som fører til ytterligere senking av energiforbruket. Stille inn varmtvannstilkobling (se side 19) NEI Innstilling «UTEN OPPVARMING» Ingen etteroppvarming med den integrerte oppvarmingen. Derfor bør denne innstillingen velges hvis en vanntilførselstemperatur på 60 C er sikret. Ved lavere temperaturer er ikke et tilfredsstillende rengjørings- og tørkeresultat gitt Temperaturenhet Temperaturenheten kan stilles inn på grader Celsius [ C] eller grader Fahrenheit [ F]. Temperaturenhet C Endre temperaturenhet (se side 19) 25

26 5 Brukerinnstillinger 5.11 Lagringsvarighet tank Hvis det siste skyllevannet har en tilstrekkelig vannkvalitet, lagres det i en tank og brukes til det neste programmet. Lagringsvarighet tank Etter den spesifiserte tiden tappes vannet ut og pumpes bort. Denne prosessen utføres når maskinen er slått av, du kan da høre pumpelyder. 36t Displayet viser: Tøm tanken.... Du kan ikke velge noe program på flere minutter. Hvis denne funksjonen slås av, renner det ikke noe skyllevann inn i tanken. Etter ca. 20 programomganger skylles tanken med varmt vann. Dette øker programtiden med ca. 30 minutter. Ved programvalg vises med tankspyling en kort stund. Endre lagringsvarighet tank (se side 19) 26

27 5 Brukerinnstillinger 5.12 Automatisk døråpning Den automatiske døråpningen gir et optimalt tørkeresultat ved lavt energiforbruk. Automatisk døråpning I tørke- eller ettertørkingsfasen åpnes døren automatisk litt. Døråpningsautomatikken kan slås av. Dette forlenger programtiden med ca. 10 minutter. Stille inn automatisk døråpning (se side 19) 5.13 Innvendig belysning JA Fra en bestemt vinkel på døråpningen slås lyset på inne i oppvaskmaskinen for en spesifisert tid. Den innvendige belysningen kan slås av. Innvendig belysning 10 min For å slå av den innvendige belysningen før tiden trykker du på knappen. Endre innvendig belysning (se side 19) 27

28 5 Brukerinnstillinger 5.14 Varmepumpe * Når varmepumpen brukes, reduseres energiforbruket kraftig, programtiden økes. Varmepumpe Avhengig av skylletemperatur er varmepumpen innkoblet i ulik varighet. Hvis flere programmer startes etter hverandre, kan det hende at varmepumpen forblir utkoblet. Du kan høre lyder når varmepumpen kjører. For å sørge for god ventilering av varmepumpen kan det oppstå noen lyder flere timer etter at maskinen er slått av. Med innstillingen "AV" kan varmepumpen slås av. Avhengig av innstillingen (brukerinnstillinger, tilleggsfunksjoner) varierer programtiden. Nedenfor er et eksempel med programmet «Hverdag kort»: Program Brukerinnstilling Varmepumpe Tilleggsfunksjon energisparing Hverdag kort Varmepumpe AV Ikke valgt 0t51 Valgt Programvarighet 0t49 Varmepumpe PÅ Ikke valgt 0t48 Stille inn varmepumpe (se side 19) Valgt 0t58 PÅ * modellavhengig 5.15 Fabrikkinnstillinger Fabrikkinnstillingene kan gjenopprettes. Fabrikkinnstillinger NEI Gjenopprette fabrikkinnstillinger (se side 19) 28

29 6 Skylling 6.1 Forberede maskinen Maskin med varmepumpe er klar til bruk etter en påkrevet ventetid på ca. 2 timer i vanlig driftsposisjon. Åpne døren til maskinen Trekk håndtaket fremover. Et program som er i gang blir automatisk avbrutt. Før den første vaskeomgangen Kople til strømmen. Åpne vannkranen. Fyll saltbeholderen med ca. 1,0 l vann og 1 kg regenereringssalt. Av hygieniske årsaker anbefales det å bruker regenereringssalt også ved lavere vannhardet, så vel som ved bruk av Tørk vekk saltrester fra kanten av beholderen. Fyll glansmiddel i glansmiddelbeholderen. -vaskemidler. Velg programmet uten servise for å beskytte maskinen mot korrosjon på grunn av eventuelle saltrester og for å fjerne fettrester fra produksjonen. Ved den første oppstarten kan etterfyllingsvisningen etter flere vaskeomganger. fortsatt lyse slokker, så snart saltkonsentrasjonen i beholderen er jevnt fordelt (etter ca. 10 vaskeomganger). 29

30 6 Skylling 6.2 Tips om vasking Servise Ikke alt servise er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. Lutvaskede- og varmeømfintlige deler av tre eller kunststoff såvel som kunsthåndverk må rengjøres for hånd. Påtrykk på glass og porselen er kun betinget motstandsdyktig og kan løsne over tid. Pottemakerprodukter (leirvarer) tenderer til sprekker og løsning av splinter. Gjenstander av sølv, kopper og tinn har en tendens til å farges brune eller svarte. I slipte krystallglass og skåler med tykke vegger kan det oppstå spenninger som fører til brudd. Alt etter type glass og vaskemiddel kan det oppstå sløring som ikke kan fjernes igjen. Få informasjon fra glassforhandleren om glasset er egnet for oppvaskmaskiner. Aluminium får lett flekker og kan påvirke serviset (det kan oppstå flekker på porselen). Vask helst aluminium separat. Ikke vask servise med klistrelapper. Klistrelapper kan føre til at silsystemet klebes igjen. Generelt For å unngå skader og vannflekker på glass, plasser dem slik at de ikke er i kontakt med hverandre. Ikke last for mye i servisekurvene. Sett inn kopper, glass, kjeler og lignende med åpningen ned, slik at vannet kan renne ut. Spar energi, vann og vaskemiddel ved å utnytte maskinens volum fullt ut. Det er nødvendig med maksimaldosering av vaskemiddel når fettfilter fra avtrekkshetter vaskes. Velg programmet. Hvis det oppstår lukt, må tankens lagringsvarighet reduseres. 30

31 6 Skylling 6.3 Laste servisekurvene Ikke alt servise er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. Ta hensyn til anvisningene under 'Tips om oppvask'. Fjern først store og faste rester og fremmedlegemer fra serviset. Det må ikke komme tannpirkere i maskinen. De fører til at silsystemet blir tett. Sterkt fastbrente rester bør settes i bløt. Kontroller at dysearmene kan bevege seg fritt etter at du har fylt opp maskinen. For at du skal kunne bruke maskinen optimalt, finner du noen tips om innlasting vedlagt. 31

32 6 Skylling 6.4 Lastetips bestikkskuff * * modellavhengig Plasser skjeer helst med håndtaket ned i nålerekken. For skjeer med tykt håndtak eller hvis sidedelen er løftet opp, kan munndelen plasseres i nålerekken. 32

33 6 Skylling Bestikkskuffen kan tilpasses ileggingen: Hvis det er høye glass i den øverste kurven, kan de to sidedelene løftes opp 2 cm, eller den høyre sidedelen kan skyves inn til midten. Vær forsiktig når det er høye glass i den øverste kurven. Glassene kan kollidere med rammen på bestikkskuffen og bli skadet. 33

34 6 Skylling 6.5 Lastetips overkurv Trekk ut overkurven til stopperen, og fyll den opp. Rydd inn mindre servisedeler som skåler, glass, kopper og boller. Sett inn serviset forskjøvet når det brukes nedfellbare hyller 1. Da når vannet alle de tilsmussede stedene på serviset bedre. Salatbestikk, øser osv. kan legges på Vario-bestikkunderlaget. Len glassene mot den foldbare glassholderen

35 6 Skylling Glassholder Glassholderne 1 egner seg spesielt godt for høye glass. De kan vippes opp eller ned. Trykk glassholderne lett nedover eller trekk dem opp til de griper inn. 1 Hyller Hyllene 1 kan brukes som glassholdere. 1 Fjernes hyllene, er det plass til høye glass. Demonter/still inn høyde for hyller Høyden til hyllene kan reguleres. 1. Trykk hyllen 1 oppover ved festet Før deretter hyllen innover og vekk Fest hyllen i en høyere posisjon 3 ved behov

36 6 Skylling Easy-nåler Easy-nålene 1 kan settes inn over kurvnålene som ønsket. Ved bruk av easy-nåler kan drikkeglass, babyflasker, sportsdrikkflasker, vaser og karafler plasseres i hele kurven. For bredere beholdere er det best å bruke 2 easy-nåler. 1 Klapprekke Vippes klapprekken 1 til høyre, har man et ekstra underlag for kopper og glass. 1 36

37 6 Skylling Vario-bestikkhylle * Legg øser 1, kniver(spisse) 2 og stekespader 3 vendt bakover i fordypningene. Plasser skjeene 4 liggende på siden Plasser Vario-bestikkunderlaget på glideføringen bak og på kurvgrepet. Ikke plasser større servicedeler under Vario-bestikkunderlaget (panner, fat ), da de dekker til den nedre dysestrålen for mye. * modellavhengig 37

38 6 Skylling Regulerbar overkurv Overkurven kan reguleres over 2 / 3 nivåer med til sammen ca. 2-4 cm.* Kombinerte skjevstillinger er mulig. * modellavhengig Løfte opp Hold overkurven i sidegrepene 1 og løft den til ønsket gripeposisjon. 1 Senke ned Hold overkurven i sidegrepene 1. Løft overkurven lett og trykk samtidig på knappen 2. Sperringen låses opp. Senk overkurven til ønsket posisjon, slipp knappen og la den gripe inn

39 6 Skylling 6.6 Lastetips underkurv Trekk ut underkurven til stopperen, og fyll den opp. Sett inn større servisedeler som tallerkener, boller, fat og kjeler. Sett inn brede gjenstander (suppetallerkner, lokk osv.) bak til høyre. Klapprekke Plasser plastboller i overkurven. I underkurven kan de heves opp på grunn av vanntrykket, og komme i kontakt med de roterende dysearmene. Rekkene 1 kan klappes ned. De utgjør en større underlagsflate, f.eks. for store plater, panner, fat eller mange kopper og glass. Bakker kan enkelt plasseres mellom nålene. EasyNåler sørger for optimal stabilitet. 1 39

40 6 Skylling For at rekkene skal kunne klappes ned, må sperregrepet på siden 2 trekkes opp. 2 Easy-nåler Easy-nålene 1 kan settes inn over kurvnålene som ønsket. Under bruk av Easynåler kan drikkeglass, baby-flasker, vaser og karafler plasseres i hele kurven. For bredere beholdere er det best å bruke 2 Easy-nåler. 1 Rengjør langpanner. Ved større langpanner må man ta ut overkurven. Trekk ut overkurven til stopperen. Fjern kurvsperren2, skyv opp. Trekk overkurven ut av skinnene. 2 Etter at overkurven settes inn igjen må kurvsperren 2 låses på nytt. 40

41 6 Skylling Plasser langpanner. Easy-nålene garanterer en god stabilitet. Bestikkurv * * modellavhengig For å unngå enhver fare for skade, sett kniver og bestikk med spisser og skarpe områder slik i bestikkurven at de ikke stikker ut (spissene ned). Ikke stikk kniver, gafler eller andre spisse gjenstander inn i åpningen på dørlåsen og la dem heller ikke falle inn i åpningen. Fare for skader på maskinen. Du kan også legge kniver og bestikk med skarpe områder horisontalt i overkurven. Bestikkurven kan plasseres der det måtte passe i underkurven over nålene. Fordel bestikket løst og med grepene ned i rommene i bestikkurven. Pass på at skjeene ikke ligger i hverandre. De medfølgende oppsatsene 1 hindrer at bestikk ligger mot hverandre, at det oppstår tørkeflekker og at mindre bestikk faller gjennom (f.eks. mokkaskjeer). Sett oppsatsene på bestikkurven. 1 41

42 6 Skylling Pass på at ingen bestikkdeler stikker over kanten av rommet og klemmes inn når du lukker døren til maskinen. Ellers er det ikke sikkert at maskinen er tett. 6.7 Fyll på vaskemiddel Det må ikke komme rengjøringsmiddel inn i åpningen på dørlåsen. Dette kan føre til at dørlåsen blir ødelagt. Pulver Åpne vaskemiddelbeholderen ved å trykke på låsemekanismen i pilens retning. Fyll vaskemiddel i beholderen. Doser i henhold til angivelsene fra produsenten av vaskemiddelet. Ta hensyn til markeringene 1 «20 og 30 ml». Fyll ca. 1 spiseskje vaskemiddel i forvaskbeholderen 2 ved sterk tilsmussing

43 6 Skylling Lukk dekselet. Tabletter Legg tabletten 3 flatt i doseringsbeholderen. 3 Valg av vaskemiddel Bruk aldri håndoppvaskmiddel. Det danner mye skum og kan føre til funksjonsfeil. Overhold doseringen som er angitt på pakken nøye. For høy dosering kan føre til skade på maskinen. Bruk kun vaskemiddel som er egnet for oppvaskmaskiner. Ta kontakt med produsenten av vaskemiddelet ved problemer (f.eks. dosering av vaskemiddel), de hjelper gjerne videre. Tabletter løser seg muligens ikke så godt opp ved vasketemperaturer på under 55 C, noe som kan påvirke vaskeresultatet. Bruk av kombinerte Rengjøringsprodukter (tabletter/pulver ) Ta vennligst hensyn til følgende ved bruk av kombinerte rengjøringsprodukter som skal gjøre bruken av glansemiddel og regenereringssalt overflødig: Med brukerinnstillingen Alt i 1 PÅ tilpasses program og visninger vaskemiddelet. 43

44 6 Skylling Dersom etterfyllingsvisningen eller lyser, må man fortsatt fylle på med regenereringssalt eller glansmiddel. Benytt konvensjonelle rengjøringsprodukter dersom vaske- eller tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende. Fyll opp beholderne for regenereringssalt og glansmiddel. Endre brukerinnstillingene i Alt i 1 vaskemiddelet ved reklamasjoner. 6.8 Velge program AV. Vennligst ta kontakt med produsenten for Trykk på knappen til symbolet for det ønskete programmet blinker. Lukk maskindøren. Programmet starter med en gang. Function Light lyser. * Dersom døren til maskinen ikke lukkes i løpet av 15 sekunder etter valg av program, slettes alle angivelser, symboler og displayet. Det høres i tillegg et lydsignal, 2 ganger. Programvalget må startes på nytt. Programvalget kan avbrytes til enhver tid ved at man trykker på knappen. 44

45 6 Skylling 6.9 Velge eco-programmet Trykk på knappen mens maskinen er slått av. blinker. Lukk maskindøren. Programmet starter med en gang. Function Light lyser. * * modellavhengig 6.10 Velge tilleggsfunksjon Etter valg av program kan man i løpet av 15 sekunder, mens programsymbolet blinker velge tilleggsfunksjoner. Klikk på tilleggsfunksjonsknappen. lyser (eksempel). Lukk maskindøren. Programmet starter med en gang. I programmet og «Maskinhygiene» kan man ikke velge tilleggsfunksjonen. I programmet kan man ikke velge tilleggsfunksjonene og. 45

46 6 Skylling 6.11 Lagre tilleggsfunksjon Lagres en tilleggsfunksjon forblir denne aktiv ved alle programvalg. Velg program. Hold knappen for tilleggsfunksjoner inne i 5 sekunder. Valget lagres. Lagringen kan avsluttes ved at man holder inne knappen en gang til i 5 sekunder. Lagring og avslutning av lagring bekreftes ved at det tilsvarende symbolet blinker kort og det høres et lydsignal Startutsettelse Med startutsettelse kan man kjøre maskinen i timene med minst aktivitet (f.eks. med lavtariff for strøm). Innstillingsområdet er på mellom 30 minutter og 24 timer. Den sist angitte varigheten av startutsettelsen vises som forslag. Innstilling Velg et program og tilleggsfunksjonen «startutsettelse». Trykk på knappen f.eks. Start om 2 timer. Lukk maskindøren. Displayet blir mørkt. * til ønsket varighet for startutsettelsen står i visningen, Det telles tilbake til den innstilte startutsettelsen. I løpet av startutsettelseperioden kan man stille inn mer servise. Når tiden for utsatt start er over, starter det valgte programmet automatisk. Det høres intet lydsignal ved slutten av programmet. * modellavhengig 46

47 6 Skylling Slette Åpne maskindøren. Trykk på knappen til startutsettelsen er tilbakestilt og programfasen vises. Lukk maskindøren. Det valgte programmet starter Avbryt et program Servise og vann kan være varmt, fare for forbrenning! Åpne døren til maskinen forsiktig. Programmet er avbrutt. Programsymbolet blinker. Visning (vekslende), f.eks.: Lukk døren Rengjøring 1t05 47

48 6 Skylling 6.14 Avbryte programmet før tiden Servise og vann kan være varmt, fare for forbrenning! Åpne døren til maskinen forsiktig. Programmet er avbrutt. Hold knappen inne i 2 sekunder. Vannet pumpes ut. Visning (vekslende): Det høres et lydsignal, 5 ganger. Displayet og symbolene slokner. Program avbrutt vennligst vent... 48

49 6 Skylling 6.15 Programslutt Når Automatisk døråpning / Ikke lukk døren! vises i displayet, skal ikke døren stenges. Ellers blir døråpneren skadet. Ved programslutt høres et lydsignal, 5 ganger. Hvis døren forblir lukket, starter ettertørkingen: Displayet lyser hhv. Function Light blinker i opp til 90 minutter. * Etter ettertørkingen høres tre lange lydsignaler. I tørke- eller ettertørkingsfasen åpnes døren automatisk. For optimal tørking bør serviset tas ut først når visningene slukker. Etter ettertørkingen er maskinen i stand-by-energisparemodus. * modellavhengig Utrydding Rydd ut serviset. Ta ut av underkurven først. Kontroller silsystemet med jevne mellomrom, og rengjør om nødvendig. 49

50 6 Skylling 6.16 Betjening ved aktiv barnesikring Når barnesikringen er aktiv, må man først kople fra denne ved å trykke på to knapper samtidig før man kan velge program. Etter 'programtilgang' kan videre betjeningstrinn (som beskrevet i tidligere avsnitt) utføres. Programinngang Maskindør åpne. Visning i 15 sekunder: Barnesikring Hold knappen (for eco-program-knappen ) inne og trykk samtidig på knappen. Du får tilgang. Man trenger ikke å ta hensyn til barnesikringen ved den videre betjeningen. 50

51 7 Pleie og vedlikehold 7.1 Innvendig rengjøring Maskinen rengjøres innvendig av seg selv ved riktig dosering av vaskemiddel. Vi anbefaler å rengjøre maskinen to ganger i året med pleiemiddel for oppvaskmaskiner. Bruksanvisningen for pleiemiddelet for oppvaskmaskiner må følges. Pleiemiddel for oppvaskmaskiner kan for det meste først fungere korrekt ved høyere temperaturer. Derfor anbefaler vi at programmet velges. 7.2 Utvendig rengjøring Bruk aldri skurende eller svært sure rengjøringsmidler. Bruk ikke skuresvamper, stålull osv. skader på overflaten. Smuss eller rester av rengjøringsmidler må fjernes umiddelbart. Rengjøringsmiddel: Håndoppvaskemiddel, glassrengjører Rengjør overflaten kun med en myk, fuktig klut i sliperetningen på metalloverflater. Tørk deretter med en myk klut. Rengjør betjeningsfeltet med en fuktig klut og tørk det etterpå. Rengjøringsmiddel: Håndoppvaskemiddel, glassrengjører Rengjør pakningene og karmene på døren fra tid til annen med en myk, fuktig klut. 51

52 7 Pleie og vedlikehold 7.3 Rengjør silsystemet Bruk kun myke materialer når du rengjør under silsystemet. Bruk aldri metallgjenstander. Dersom silsystemet er satt inn feil kan det føre til maskinfeil. Et tilsmusset silsystem kan føre til et unøyaktig rengjøringsresultat og hindre utløp av vann. Kontroller og rengjør derfor silsystemet regelmessig. Åpne døren til maskinen og trekk underkurven ut. Løsne silsystemet med finsilgrepet 1, drei mot urviseren, og ta det ut. Løsne grovsilen 2 ved å trykk på lukkehaspen 3 og rengjør silsystemet i flytende vann med en børste. Fjern store rester. Sett inn silsystemet igjen, og drei finsilgrepet 1 med urviseren til stopperen Rengjør dysearmene Dersom vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende, eller vaskemiddelet ikke vaskes fullstendig bort, kan det hende at spyledysene på dysearmene er tilstoppet. Øvre dysearm Trekk ut overkurven helt. Løsne bajonettlåsen 1 mot urviseren og ta den ut. Trekk dysearmen 2 fra dreieakselen og skyll den godt under rennende vann. Kontroller sprededysene

53 7 Pleie og vedlikehold Nedre dysearm Ta tak i midten av dysearmen 3 og trekk kraftig opp. Skyll dysearmen godt under rennende vann. Kontroller sprededysene. 3 Rengjør silsystemet og grovsilen samtidig, se 'Rengjør silsystemet'. 7.5 Fyll på regenereringssalt Fyll aldri vaskemiddel i beholderen for salt! Er beholderen for salt tom, lyser etterfyllingsvisningen og ved slutten av et program. under programvalg Display: Etterfylle salt Åpne døren til maskinen, trekk ut underkurven og ta den eventuelt ut. Åpne lokket til saltbeholderen ved å løfte håndtaket. Fyll opp med ca.1,0 l vann ved den første oppstarten. Fyll deretter på med 1 kg vanlig regenereringssalt. Utløpspumpen startes muligens et kort øyeblikk. Tørk vekk saltrester fra kanten av beholderen. Trykk på lokket til smekklåsen griper inn. Velg programmet uten servise for å beskytte maskinen mot korrosjon på grunn av eventuelle saltrester. 53

54 7 Pleie og vedlikehold Ved den første oppstarten kan etterfyllingsvisningen fortsatt lyse etter flere vaskeomganger. slokker, så snart saltkonsentrasjonen i beholderen er jevnt fordelt (etter ca. 10 vaskeomganger). Omtrentlig forbruk av regenereringssalt A = vannhardhet på tilførselsvannet B = antall vaskeomganger per kg salt A fh 0 5 dh B Fyll med glansmiddel Fyll aldri vaskemiddel i beholderen for glansmiddel. Tørk opp spilt glansmiddel (fare for skumdannelse og feilmeldinger A0 skumdannelse? hhv. A2 kontroller vannutløpet ). Ta hensyn til sikkerhets- og advarselshenvisningene fra produsenten Glansemiddelet fører til at det siste skyllevannet (glansvask) strømmer dråpefritt vekk. Glansemiddelet doseres automatisk fra lagerbeholderen i døren til maskinen. Er beholderen for glansmiddel tom, lyser etterfyllingsvisningen programvalg og ved slutten av et program. under Display: Fyll opp med glansmiddel 54

55 7 Pleie og vedlikehold Åpne glansmiddelbeholderen ved å trykke på låsemekanismen i pilens retning. Fyll opp med glansmiddel til markeringen «max.» (1,3 dl er nok til ca. 35 vaskeomganger). Lukk dekselet. Tørk opp spilt glansmiddel. 7.7 Rengjør filtersilen Rengjøringen av filtersilen skal kun utføres av fagfolk. Ved feil utførelse er det fare for oversvømmelse! Filtersilen som er innebygget i vanntilkoplingen kan bli tett på grunn av kalkavleiring, rust eller fremmedlegemer. Dette kan føre til feilmeldingen A9 kontroller vanntilførselen. Steng vannkranen. Løsne skrueforbindelsen 1. Ta ut filtersilen 2 med en spiss nebbtang og rengjør eller erstatt den. Rengjør pakning 3. Sett inn filtersilen 2 og pakningen 3 igjen og skru fast skrueforbindelsen 1 på vannkranen. Åpne vannkranen og kontroller at den er tett

56 7 Pleie og vedlikehold 7.8 Tømme lagertanken Før maskinen kobles fra strømmen, må lagertanken tømmes (f.eks. i ferieboliger, bytte av leietaker). Hold knappen Tanken tømmes. inne i 5 sekunder mens maskinen er slått av. 56

57 8 Utbedre feil selv 8.1 Dette gjør du når... Nedenfor er det en liste med feil, som på en enkel måte kan rettes med beskrevet framgangsmåte. Hvis det vises en annen feil eller feilen ikke kan utbedres, ta kontakt med kundeservice. Skriv opp feilmeldingen og FN-nummeret før du ringer til kundeservice. Feilhenvisninger med lydsignal Ved feil høres et lydsignal i 1 minutt. Feilhenvisninger med lydsignal høres også om lydsignaler er slått av i 'Brukerinnstillinger'. I visningen er det detaljert informasjon om den aktuelle feilen.... vises på displayet A0 skumdannelse? Mulig årsak Det er brukt sterkt skummende vaskemiddel. Spilt glansmiddel. Det er brukt håndoppvaskmiddel. Utbedring Tørk vekk det spilte glansemiddelet med en klut. Destruer skummet med ca. 1 dl eddik. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Velg programmet.... vises på displayet A1 Kontroller silsystem Mulig årsak Silsystem ikke satt inn. Silsystem ikke helt i lås. Utbedring Kontroller silsystemet, sett det inn og drei finsilgrepet 1 med urviseren til stopperen. 57

58 8 Utbedre feil selv... vises på displayet A2 kontroller vannutløpet Mulig årsak Silsystemet er tett. Knekk på avløpsslangen. Avløpspumpen eller vannlåsen er tett. For stor skumdannelse på grunn av spilt glansmiddel. Utbedring Rengjør silsystemet. Utbedre feilen. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt.... vises på displayet A7 Feil på varmepumpe Mulig årsak Utbedring Feil på varmepumpen Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på... vises på displayet A9 kontroller vanntilførselen knappen. Maskinen er igjen klar til bruk. Varmepumpen brukes ikke foreløpig. Mulig årsak Vannkranen er stengt. Filtersilen i tilførselsledningen er tett. Brudd på vanntilførselen. For lavt vanntrykk. Utbedring Utbedre feilen eller vent til vannforsyningen er satt i stand. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt. 58

59 8 Utbedre feil selv F8 / E18 se veiledning / FN XXXXX XXXXXX vises Mulig årsak Vannet som pumpes inn er varmere enn 79 C (varmtvanntilkopling). Utbedring Få en rørlegger til å redusere temperaturen på vannet som pumpes inn. F.. / E.. se anvisning / FN XXXXX XXXXXX vises Mulig årsak Forskjellige situasjoner kan føre til en «F» melding. Utbedring Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Blir feilmeldingen stående: Avbryt strømtilførselen i ca. 1 minutt. Slå på strømtilførselen igjen. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt. Noter feilmeldingen og FN-nummeret dersom feilen opptrer på nytt. Steng vannkranen og koble fra strømtilførselen. Ring kundeservice. 59

60 8 Utbedre feil selv... vises på displayet U.. / E.. se anvisning Mulig årsak Feil på den elektriske tilkoblingen. Overspenning. Utbedring Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Blir feilmeldingen stående: Avbryt strømtilførselen i ca. 1 minutt. Slå på strømtilførselen igjen. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt. Noter feilmeldingen og FN-nummeret dersom feilen opptrer på nytt. Avbryt strømtilførselen. Få fagpersonell til å undersøke den elektriske installasjonen. 60

61 8 Utbedre feil selv... maskinen starter ikke Lukk maskindøren. Sett i kontakten. Kontroller sikringene. Se 'Betjening ved aktiv barnesikring'. Mulig årsak "Demomodus" er slått på. Utbedring Åpne maskindøren. Hold knappene og trykket. Trykk samtidig på knappen. Demomodus - I displayet vises: PÅ Trykk på knappen. Demomodus - I displayet vises: Trykk på knappen. AV... serviset blir ikke rent Velg sterkere program. Last servisekurvene på en annen måte, unngå spesielt sprutskygge. Rengjør silsystemet og sett det inn på riktig måte. Kontroller om dysearmene er blokkert eller tilsmusset. Doser vaskemiddelet korrekt eller bytt vaskemiddel. Still inn vannhardheten korrekt. Fyll på mer regenereringssalt 61

62 8 Utbedre feil selv... et hvitt belegg sitter fast på serviset Fyll opp med regenereringssalt og velg deretter programmet servise. Doser vaskemiddelet korrekt eller bytt vaskemiddel. Fyll opp med glansmiddel. Still doseringen av glansmiddel opp. uten Hvis det ikke brukes vaskemiddel, må stilles inn i brukerinnstillingene. Alt i 1 AV... det er slør, striper eller melkeaktige flekker på serviset Still doseringen av glansmiddel lavere. Hvis det ikke brukes vaskemiddel, må stilles inn i brukerinnstillingene. Alt i 1 AV... serviset er vått og uten glans eller har flekker etter tørkingen Fyll opp med glansmiddel. Still doseringen av glansmiddel opp. Åpne først døren til maskinen etter at det høres et langt lydsignal og displayet hhv. Function Light* slukker. * modellavhengig Hvis det ikke brukes vaskemiddel, må stilles inn i brukerinnstillingene. Alt i 1 AV... det er synlige rustflekker på oppvasken Det dreier seg om fremmedrust fra bestikk, kjeler, fra vannledninger osv. Maskinen er av rustfritt stål. Etter oppfylling av regenereringssalt, velg programmet uten servise. 62

63 8 Utbedre feil selv... det er rester av vaskemiddelet i maskinen. Kontroller om dysearmene er blokkert eller tilsmusset. Bruk et annet vaskemiddel. Kontroller luken på beholderen for vaskemiddel.... tidsvisningen blir stående, ved programstart eller under vaskeforløpet, i opp til 4 minutter Avherdingen av vann spyles gjennom etter regenereringsforløpet. Varigheten til programmet og tidsvisningen tilpasses tilsmussingen av serviset.... bestikkurv og plastdeler i maskinen farges Det ble vasket servise med matrester som farger (f.eks. tomat- eller karrisaus). Fargen kan gradvis blekne etter flere vaskeomganger.... maskinen har en tendens til å utvikle lukt Rengjør silsystemet. Kjør programmet «Maskinhygiene» med vaskemiddel. Velg sterkere program. Fyll på nok regenereringssalt. Reduser tankens lagringsvarighet (f.eks. 12t). 8.2 Strømbrudd Ved et strømbrudd skjer følgende: Programmet som er i gang blir avbrutt. Når strømavbruddet utbedres, fortsetter programmet. Feilovervåkingen blir avbrutt. 63

64 9 Tilbehør og reservedeler Ved bestillinger må du oppgi maskinens produktfamilie og nøyaktig betegnelse på tilbehøret eller reservedelen. Tilbehør Bestikkurv «liten» Bestikkurv «stor» Koppeholder Vario-bestikkunderlag 64

65 9 Tilbehør og reservedeler Hyller Sett med easy-nåler (4 stykk) Reservedeler Pakning/filtersil til Aqua-Stopp Silsystem 65

66 10 Tekniske data 10.1 Oversikt Utvendige mål SMS 55 SMS 55 stort rom EURO 60 EURO 60 stort rom EURO 60 WP Høyde (evt. med glideplate) [cm]: Høyde (med regulerbar sokkel) [cm]: 75,9 82,4 75,9 82,4 86,4 84,5-89,0 78,0-89,8 84,5-96,3 87,0-91,5 Bredde [cm]: 54,6 54,6 59,6 59,6 59,6 Dybde [cm]: 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 Vekt [kg]: Omgivelsestemperatur Minste omgivelsestemperatur: +10 C Sanitærtilkobling Kaldt- eller varmtvann opp til 60 C: Tillatt trykk i tilførselsledningen for vann: Maks. løftehøyde for avløpet: G¾" 0,11,0 MPa (110 bar) 1,2 m Elektrisk tilkobling Se merkeskilt Sikkerhetskonsept Så lenge strømforsyningen er sikret, overvåkes maskinen av den elektroniske styringen. Feil som opptrer vises med feilmeldinger. 66

67 10 Tekniske data Vern mot oversvømmelse Vernet mot oversvømmelse fungerer ikke ved strømavbrudd, steng derfor vannkranen når maskinen ikke skal brukes over et lengre tidsrom. Den elektroniske styringen overvåker vann-nivået i maskinen. Ved feil slås avløpspumpen på og vanntilførselen blokkeres Produktdatablatt Iht. EU-direktiv 1059/2010 Merke - V-ZUG Ltd Modellmerking (de første 5 sifrene i FN) Nominell kapasitet i standardkuverter for standard rengjøringssyklus Energieffektivitetsklasse - A+++ Årlig energiforbruk 1 ) kwh/år Energiforbruk standard vaskeomgang Effektforbruk i av-tilstand og i ikke avslått tilstand - 0,69 0,72 0,70 0,73 0,49 W 0,00/0,00 Vektet årlig vannforbruk 2 ) l/år Tørkeeffektivitetsklasse på en skala fra G (laveste effektivitet) til A (høyeste effektivitet). - A Standardprogram 3 ) - Eco Programvarighet standard vaskeomgang Programvarighet standard vaskeomgang *) min min

68 10 Tekniske data Varighet på ikke avslått tilstand Emisjon av luftbåren lyd type Vi Emisjon av luftbåren lyd type di min 0 db (A) db (A) Årlig energiforbruk basert på 280 standard vaskeomganger ved kaldtvannfylling og forbruket til driftsmåter med lavt effektforbruk. ) Det faktiske energiforbruket avhenger av den faktiske bruken av maskinen. 2 Vektet årlig vannforbruk basert på 280 standard vaskeomganger. Det faktiske vannforbruket avhenger av den faktiske bruken av ) maskinen. 3 Standardprogram som informasjonen i dette databladet referer til. Dette programmet er egnet til rengjøring av normalt skittent ) servise og er det mest effektive med tanke på kombinert energi- og vannforbruk. *) Enfaset tilkobling (230V ~ 50 Hz, 2200 W, 10 A) 10.3 Forbruksverdier Forbruksdataene refererer til tofaset tilkobling 400 V 2 N. V = Forvask T = Tørking R = Rengjøring D = Varighet Z = Mellomskylling W = Vann G = Glansvasking E = Energi Maskin uten varmepumpe Program V R Z G T D * W E [ C] [ C] [ C] [l] [kwh] Automatisk ved behov ved behov 55 Ja 0t ,70-1t ,20 Hverdag kort Ja 55 Kort 0t ,05 Sprint Nei 55 Nei 55 Kort 0t19 9 0,75 Glass Nei 45 Ja 55 Ja 0t ,75 68

Bruksanvisning REFRESH-BUTLER. Tekstilpleiesystem

Bruksanvisning REFRESH-BUTLER. Tekstilpleiesystem Bruksanvisning REFRESH-BUTLER Tekstilpleiesystem Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Varmeskuff WS55162 til WS60312 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n A u t o m a t i s k o p p v a s k m a s k i n Brukerinformasjon ESF 6231 822 961 630-00-130704-01 n Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer