PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE"

Transkript

1 PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE

2 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen for barn i Rygge kommune. Planen er forpliktende for barnehager og skoler i kommunen, og skal gjøres kjent for foreldrene til 5- åringene ett år før skolestart. Planen ble vedtatt i 2009 og revidert nå etter å ha vært praktisert i tre år. Planen er rullert av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra barnehager og skoler i kommunen, og arbeidet er sluttført etter medvirkning og høring. Ved rullering har følgende vært lagt til grunn: Planen skal videreføre god etablert praksis. Planen skal fortsatt være enkel og oversiktlig. Planen skal være lett gjenkjennelig og ha samme oppbygging. Planen skal være mest mulig konkret og forpliktende. Planen skal synliggjøre foreldrenes rolle og betydning. Planen er i tråd med retningslinjene i veilederen fra Kunnskapsdepartementet " Fra yngst til eldst samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole fra Kunnskapsdepartementet, samt føringer om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i stortingsmeldingen om Kvalitet i barnehagen. Betydningen av tidlig innsats i førskolealder er også vektlagt i stortingsmeldingen om "Kvalitet i skolen. Videre vises det til nasjonal og internasjonal forskning som tilsier at pedagogisk tilbud i førskolealder har positiv effekt på læring og utvikling for alle barn. Det er derfor viktig at læring i skolen bygger på arbeidet som er utført i barnehagen, slik at det blir god progresjon for barna. M Å L E T M E D P L A N E N : Sikre sammenheng og helhet i læringsløpet til barn, både faglig og sosialt. Sikre og forbedre informasjonsflyten mellom barnehage, skole og foreldre. Utvikle praktiske ordninger og rutiner mellom enhetene og slik sikre større kontinuitet og mer kraft i det pedagogiske arbeidet. A N S V A R Ansvaret for å sikre god sammenheng mellom barnehage og skole i opplæringsløpet for alle barn i Rygge kommune ligger på foresatte, barnehagene og skolene i kommunen. PPT er medansvarlig i forhold til barn med behov for spesialundervisning. Planen skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på barnehagenes og skolenes hjemmesider. Kommunenivået har etablert et faglig forum der styrere/daglige ledere fra barnehagene og rektorene møtes til drøfting og felles kompetanseutvikling en gang per halvår. I tillegg inviteres barnehagene til å delta på den årlige kompetansehevingen for lærere som underviser på 1. trinn. 2

3 V E I L E D E R Departementet anbefaler i veilederen at: Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen/sfo forbereder seg på å ta imot barnet. Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne. Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging. Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeidet. Gjennom framlagte plan mener Rygge kommune å ha ivaretatt veilederens hovedintensjoner. Rygge kommune vil se til at planen blir vurdert og eventuelt rullert igjen i V E D L E G G "Informasjon om barnet" m/ samtykkeerklæring. Informasjonsfolder til foresatte. Fra Rammeplan til Kunnskapsløftet (læringsmål i barnehage og skole). N Y T T I G E H E N V I S N I N G E R Barnehageloven Rammeplanen Opplæringsloven Kunnskapsløftet med kompetansemål etter 2. trinn Veileder for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. U.dir. Flerspråklige barn i Ryggebarnehagen Arbeidsgruppe Eva Løvig Svendsen (pedagogisk leder Bredsandkroken barnehage), Solveig Haugland (daglig leder Heimdalenga barnehage, Anne Berit Michalsen (assisterende rektor Øreåsen barne- og ungdomsskole), Knut Opdal (rektor Vang skole) og Anne Utnes Borgaas (rådgiver ). I tillegg har minoritetspedagog Åse Melkeraaen deltatt på et møte 3

4 1.F Ø R I N G E R F O R S A M M E N H E N G B A R N E H A G E O G S K O L E. Tidspunkt Tiltak Ansvar August Skolene oversender barnehagene aktivitetsplanen/plan over arrangementer der det er naturlig å invitere 5-åringene til skolen, inkludert SFO. Selv om barnehagen har barn som skal begynne på ulike skoler, forholder barnehagen seg som hovedregel til nærmeste skole når det gjelder felles arrangementer av praktiske årsaker. Rektor Innen 1. september September Innen 15. februar Barnehagen sender oversikt over de barna som skal begynne på skolen neste skoleår til den skolen barna sogner til. Barn med annet morsmål presiseres. NB! Listen oppdateres på våren før førskoledagene. Foreldremøte i barnehagen med egen informasjon til foreldrene til 5-åringene om barnehagens pedagogiske tilbud siste året før skolestart. Nærmeste skole kan inviteres til å delta for å si noe kort om opplæringen på 1. trinn. Plan for sammenheng barnehage og skole presenteres. Den deles evt ut, og det henvises til hvor den finnes på nettet. Innskriving Skolen sender ut et brev til alle foresatte i skolekretsen med informasjon om at de må benytte et elektronisk skjema på kommunens hjemmeside for innskriving. Det orienteres videre om skolens opplegg for skolestartere på førskoledagene, om foreldremøte og om SFO i samme brev. Det er viktig å være særlig oppmerksom på barn i skolekretsen som ikke går i barnehage, samt barn som kommer flyttende til skolekretsen utover våren og før skolestart i august. Skolen må ha en fast rutine for oppfølging. Barnehagen er behjelpelig med å fylle ut skjemaet ved behov. Kommunenivået setter inn felles annonse i avisa samtidig med at brev sendes foresatte. Styrer Styrer Rektor Styrer Mars/april Foreldresamtale skolestartere Skjemaet Informasjon om barnet fylles ut sammen med barnet og foresatte. Foresatte må samtykke til informasjonsoverføring, og det avklares i et samarbeid hva som skal stå i overføringsskjemaet. Barnehagen har et spesielt ansvar for å Styrer 4

5 Mars/april + juni for nytilflyttede Mai Mai (siste uka) Mai/juni Gjennom hele året informere foresatte om viktigheten av at skolen får nødvendig informasjon der de anser det som faglig viktig til barnets beste. Dersom foresatte ikke samtykker til informasjonsoverføring, skal de også underskrive og datere skjemaet sammen med barnehagen. Skolen sender skjema til foresatte uten barnehageplass Et tilpasset skjema Informasjon om barnet sendes foresatte til barn uten barnehageplass. Skjemaet bes returnert utfylt innen fastsatt dato. Dersom skjemaet ikke returenes og/eller foresatte pga språkvansker har problemer med utfylling, innkalles foresatte til et møte. Behovet for tolk må vurderes. Samarbeidsmøte mellom barnehage og skole. Ferdig utfylte skjemaer "Informasjon om barnet" med samtykkeerklæring og underskrift fra foresatte tas med til møtet. Førskoledager. 2 dager á to klokketimer - eller 1 dag á 4 timer. Det er viktig at barna opplever et trygt og hyggelig møte med skolen. Skolen lager et pedagogisk innhold for dagen(e). Skolens spes.ped. koordinator og eventuelt sosiallærer kan være til stede for å observere. Representanter fra barnehagen kan etter avtale delta. Informasjon til foresatte. Foreldremøte med informasjon om skolen, planer, samarbeidspartnere m. m. avholdes om kvelden i samme periode som førskoledagene. Besøk Skolen skal i løpet av året invitere 5-åringene til ulike arrangement som sangstund, konsert, skuespill etc. Skolebarn, f.eks kommende faddere for nye elever, besøker barnehagen og har lesestund med 5-åringene. Skolen og barnehagen forplikter seg til å gjennomføre minimum et felles opplegg. Av praktiske årsaker samarbeider barnehagen som hovedregel med skolen i nærmiljøet selv om de har barn som skal begynne på ulike skoler. I samarbeid med foresatte, skolen og barnehagen søkes det å få til et besøk på skolen barnet sokner Rektor Rektor: innkalling. Styrer: skjema Rektor Rektor Styrer/ Rektor Rektor/ Styrer/ foresatte 5

6 til når dette ikke er skolen i nærmiljøet. Juni/juli Barnehagen sørger for god avskjed fra barnehagen. Styrer September Etter skolestart Foreldresamtale/bli-kjent-samtale. Skolen bygger foreldresamtalen/bli-kjent-samtalen på innholdet i skjemaet/ene fra barnehagen (fra barnesamtalen og foreldresamtalen, samt evt skjemaet annet morsmål enn norsk). Kontaktlærer skal ha gjort seg kjent med innholdet før samtalen. Foresatte inviteres til å si noe om det er spesielle forhold rundt barnet de mener bør følges opp for å sikre god skolestart. Rektor 2.B A R N M E D M I N O R I T E T S S P R Å K L I G B A K G R U N N. Tidspunkt Tiltak Ansvar Året før skolestart September Mai Barnehagen arbeider systematisk med opplegg for å styrke barnas norskspråklige kompetanse. Plan for flerspråklige arbeid i Ryggebarnehagen legges til grunn. Barnehagene anmodes spesielt til å bruke bøker og fortellinger i arbeid med språkstimulering. Barnehagen informerer skolen om minoritetsspråklige barn og deres behov. I samarbeidsmøte barnehage - skole, gir barnehagen spesiell informasjon om gjennomførte opplegg knyttet til de minoritetsspråklige barna. Styrer Rektor Styrer Styrer 3. B A R N M E D S Æ R S K I L T E B E H O V S O M T R E N G E R T I L T A K E T T E R 5-1 I O P P L Æ R I N G S L O V E N. Tidspunkt Tiltak Ansvar Høsten året før skolestart eller i noen tilfeller tidligere. Innen 1. november året før Skolen som barnet sogner til, inviteres med i ansvarsgruppa til barnet. Avhengig av behov utarbeides en individuelt tilpasset plan for overgangen. Møte mellom barnehage og skole. Gjennomgang av elever med spesielle behov og arbeid med Styrer Rektor/styrer Rektor Styrer 6

7 skolestart tilmelding starter i samarbeid mellom skole, barnehage og spesialpedagog. I tiden 1. november 1. februar Samtykkeerklæring må i forkant være underskrevet av forsatte. Skole, spesialpedagogen og barnehagen samarbeider om tilmeldingen. Rektor I tiden 1. februar 1. mai Arbeid med sakkyndig vurdering. PPT August IOP er utarbeidet og vedtak om spesialundervisning er fattet Rektor 7

8 VEDLEGG 1. S K J E M A I N F O R M A S J O N O M B A R N E T. F O R B A R N S O M G Å R I B A R N E H A G E. T I L U T F Y L L I N G 2. S K J E M A - I N F O R M A S J O N O M B A R N E T. F O R B A R N S O M I K K E G Å R I B A R N E H A G E. T I L U T F Y L L I N G 3. F O L D E R T I L F O R E S A T T E 4. F R A R A M M E P L A N T I L L Æ R E P L A N I K U N N S K A P S L Ø FTET 8

9 V E D L E G G 1. S K J E M A I N F O R A M S J O N O M B A R N E T Formålet med dette skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barn. Barnehagene har ansvar for at skjemaet fylles ut i samarbeid med barnet og barnets foresatte i barnesamtalen og foreldresamtale innen utgangen av april. I de tilfeller der barnet ikke går i barnehage, har den enkelte skole ansvar for at skjema fylles ut i samarbeid med barnets foresatte. Styrer har ansvar for at foreldrene får kopi av skjemaet, og at skjemaet tas med til samarbeidsmøtet mellom barnehage - skole i mai. Rektor har ansvar for at kontaktlærer gjør seg kjent med innholdet i dette skjemaet, og at innholdet blir aktivt brukt i første foreldresamtale/bli-kjent-samtale på skolen. 9

10 INFORMASJON OM BARNET fra barnet, foresatte og barnehagen til skolen/sfo Til enhetsleder/rektor ved...skole. Informasjonen formidles til inspektør (FØP) med ansvar for tinn og videre til kontaktlærer på 1. trinn og SFO-leder. Barnets navn:... Fødselsdato:... Navnet på barnehagen barnet går i:... År i barnehage totalt:... DEL A: Informasjon fra barnet, fra barnesamtalen: DETTE VIL JEG AT SKOLEN SKAL VITE O M MEG: 1. Hvordan fungerer barnet i lek(alene og sammen med andre)? DETTE TENKER JEG OM Å BEGYNNE PÅ SKOLEN: 10

11 DEL B: Informasjon om barnet. Utarbeides i samarbeid med foresatte. 1. Hvordan fungerer barnet i lek (alene og sammen med andre)? 2. Hvordan fungerer barnet i styrte aktiviteter? 3. Tar barnet kontakt med jevnaldrende? 4. Tar barnet kontakt med voksne og melder fra om egne behov? 5. I hvilke situasjoner trenger barnet ekstra omsorg/tilrettelegging? 6. Hvilke aktiviteter, områder og situasjoner liker og mestrer barnet spesielt godt? 7. Hvilke situasjoner eller aktiviteter kan virke skremmende/liker barnet spesielt dårlig? (gå på do alene, mange store barn, brannalarm el)? 8. Er det opplysninger dere synes det er viktig at skolen får ut over det som er nevnt (fysisk utvikling, motorisk, syn, hørsel, språk eller annet)? 9. Er barnet henvist eller vurderes henvist til PPT eller andre instanser? 10. Annet av betydning? ( for eksempel lekekamerater, allergier, e.likn.) 11

12 Del C. Fylles ut for barn med annet morsmål enn norsk. Språklig funksjonsnivå. Fylles ut sammen med foresatte. I hvilket land er barnet født: Hvis ikke Norge, hvor mange år var barnet da det kom til Norge? Har barnet adekvat språklig forståelse på morsmålet? Dvs forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, ta i mot beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Har barnet adekvat talespråk på morsmålet? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 12

13 Hvilke(t) språk bruker barnet i kommunikasjon med foresatte og søsken? Norsk Morsmål hvilke(t) Begge språk Mor Far Søsken Kommentar I hvilke sammenhenger har barnet brukt norsk? Situasjon Antall år Barnehage Hjemme Lek med andre Annet Har barnet adekvat norskspråklig forståelse? Dvs, forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, individuelle og kollektive beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 13

14 Har barnet adekvat talespråk på norsk? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Er det informasjon du som forelder/foresatt mener at skolen burde ha, som du ikke ønsker å gi skriftlig, er det fint om du kontakter skolen. Hvis skolen har behov for ytterligere informasjon fra barnehagen, avklares dette med foreldrene/foresatte i forkant. Rygge, den foresattes underskrift foresattes underskrift virksomhetsleders/styrers underskrift pedagogisk leders underskrift SAMTYKKEERKLÆRING Barnets navn og ødselsdata:.. Foreldreansvaret for barnet:.. Det er barnehagens ansvar å sørge for at opplysninger som blir gitt har relevans og er til beste for barnet. Det blir kun gitt informasjon til skolen som er av betydning for barnets skolegang. Jeg/vi samtykker i at. barnehage ved styrer/pedagogisk leder gir informasjon til skolen. Jeg /vi samtykker IKKE i at.barnehage ved styrer/pedagogisk leder gir informasjon til skolen. Dato:.. Foresattes underskrift Foresattes underskrift... 14

15 INFORMASJON OM BARNET For barn som ikke går i barnehage fra barnet og foresatte til skolen/sfo Til enhetsleder/rektor ved...skole. Informasjonen formidles til inspektør (FØP) med ansvar for trinn og videre til kontaktlærer på 1. trinn og SFO-leder. Barnets navn:... Fødselsdato:... DEL A: Informasjon fra barnet i samtale med foresatt/e: DETTE VIL JEG AT SKOLEN SKAL VITE OM MEG: 11. Hvordan fungerer barnet i lek(alene og sammen med andre)? DETTE TENKER JEG OM Å BEGYNNE PÅ SKOLEN: 15

16 DEL B: Informasjon fra foresatte 1.Hvordan fungerer barnet i lek (alene og sammen med andre)? 2. Hvordan fungerer barnet i styrte aktiviteter? 3. Tar barnet kontakt med jevnaldrende? 4. Er barnet ditt aktivt eller passivt i kontakt med andre barn? 5. Kjenner barnet ditt noen som skal begynne på skolen, eller går på skolen? 6. Tar barnet kontakt med voksne og melder fra om egne behov? 7. I hvilke situasjoner trenger barnet ekstra omsorg/tilrettelegging? 8. Hvilke aktiviteter, områder og situasjoner liker og mestrer barnet spesielt godt? 9. Hvilke situasjoner eller aktiviteter kan virke skremmende/liker barnet spesielt dårlig? (gå på do alene, mange store barn, brannalarm el)? 10. Er det opplysninger dere synes det er viktig at skolen får ut over det som er nevnt (fysisk utvikling, motorisk, syn, hørsel, språk eller annet)? 11. Har barnet ditt vært i kontakt med PPT eller andre instanser? 12. Annet av betydning? ( for eksempel lekekamerater, allergier, e.likn.) 16

17 Del C. Fylles ut for barn med annet morsmål enn norsk. Språklig funksjonsnivå. Fylles ut sammen med foresatte. I hvilket land er barnet født: Hvis ikke Norge, hvor mange år var barnet da det kom til Norge? Har barnet adekvat språklig forståelse på morsmålet? Dvs forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, ta i mot beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Har barnet adekvat talespråk på morsmålet? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 17

18 Hvilke(t) språk bruker barnet i kommunikasjon med foresatte og søsken? Norsk Morsmål hvilke(t) Begge språk Mor Far Søsken Kommentar I hvilke sammenhenger har barnet brukt norsk? Situasjon Antall år Barnehage Hjemme Lek med andre Annet Har barnet adekvat norskspråklig forståelse? Dvs, forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, individuelle og kollektive beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 18

19 Har barnet adekvat talespråk på norsk? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Er det informasjon du som forelder/foresatt mener at skolen burde ha, som du ikke ønsker å gi skriftlig, er det fint om du kontakter skolen. Hvis skolen har behov for ytterligere informasjon fra barnehagen, avklares dette med foreldrene/foresatte i forkant. Rygge, den foresattes underskrift foresattes underskrift 19

20 GOD SKOLESTART S L I K K A N D U S O M F O R E L D R E / F O R E S A T T E H J E L P E B A R N E T : 20

21 B E G R E P S T R E N I N G : - k u n n e e g e t n a v n, a d r e s s e o g f ø d s e l s d a g - k u n n e s t ø r s t / m i n s t, u n d e r / o v e r, f o r a n / b a k ø v e r s t / n e d e r s t M A T E M A T I S K E G R U N N B E G R E P E R : - T E L L E - u l i k e f o r m e r : s i r k e l, f i r k a n t, t r e k a n t o s v. - t e r n i n g s p i l l, f o r e k s e m p e l l u d o o g d o m i n o - l a b a r n e t f å u l i k e o p p g a v e r i b u t i k k e n ; h e n t e t o l i t e r m e l k, t r e l ø k, f e m t o m a t e r o s v. - l a b a r n e t t e l l e o p p o g b e t a l e f o r e k s e m p e l D o n a l d - l a b a r n e t d e l t a i m a t l a g i n g o g b a k i n g ; t e l l e, m å l o g v e k t - l a b a r n e t d e l t a i h v e r d a g s l i g e a k t i v i s e r e r d e r t e l l i n g e r n a t u r l i g, d e k k e b o r d S P R Å K L I G B E V I S S T H E T S T R E N I N G : - s n a k k e m e d b a r n e t d i t t - l e s e f o r b a r n e t d i t t - l æ r e s a n g e r, l e k e r, r i m o g r e g l e r S E L V S T E N D I G H E T S T R E I N G: 21

22 - k l e p å s e g, g l i d e l å s, k n a p p e r, s k o l i s s e r - t r e n e p å s k o l e v e i e n - h o l d e o r d e n p å e g e t t ø y - k l a r e s e g a l e n e p å w c - å p n e m e l k e k a r t o n g e r - k l i p p e m e d s a k s - t e g n e - o g m a l e o p p g a v e r - h o l d e o r d e n i p e n n a l - b r e t t e o g r i v e p a p i r S A M S P I L L S T R E N I N G : - h i l s e - l y t t e t i l a n d r e - o p p f a t t e b e s k j e d e r - r e k k e o p p h å n d a - v e n t e p å t u r - l e k e - r e g l e r - v æ r e e n g o d v e n n 22

23 DET VIKTIGSTE Å LÆRE BARNET: - JEG ER GOD NOK - DET JEG IKKE KAN, KAN JEG ØVE PÅ 23

24 V E D L E G G 1. F R A R A M M E P L A N T I L L Æ REP L A N - F R A P R O S E S S M Å L T I L K O M P E T A N S E M Å L Barnehage fagområde Kommunikasjon - språk og tekst Natur, miljø og teknikk Barnehage prosessmål - lytte, observere, gi respons i samhandling -økt begrepsforståelse og ordforråd -språk som uttrykk for følelser, ønsker og erfaringer løse konflikter og skape relasjoner - utvikle positivt forhold til tekst og bilde - lytte til lyder og rytme i språket, bli fortrolig med tallsiffer og bokstaver - bli kjent med bøker, sanger, bilder, media - oppleve naturen og undring over naturens mangfold -innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - oppleve glede ved å ferdes i naturen - iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden Skole fagområder Norsk- Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Naturfag Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi og design Skole Kompetansemål Etter 2.trinn lytte og gi respons til andre, i samtaler, under fremføringer og ved høytlesning -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger - uttrykke egne følelser og meninger - fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer -samtale om hvordan stemmebruk, valg av ord og intonasjon skaper ulik mening i tekst - rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer - bruke enkle strategier for leseforståelse -sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom skriftspråk og talespråk - bruke bokstaver og eksperimentere med ord tekstskaping på pc - finne skjønnlitteratur og faktabøker til egen lesing Etter 2.trinn -stille spørsmål, samtale og filosofere rundt natur-opplevelser og naturen - bruke sansene til å utforske nærmiljøet -beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere disse Prioritering bhg-skole

25 Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet -erfaring med og kunnskaper om dyr og veksters gjensidige avhengighet, betydning for matproduksjon - erfare hvordan teknikk kan brukes i lek og hverdagsliv - få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring - få gode og allsidige bevegelses erfaringer -videreutvikle kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet -gode erfaringer med friluftsog uteliv, utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få forståelse for hvordan man bruker og samtidig tar vare på naturen -forståelse og respekt for egen og andres kropp, -respekt for at alle er forskjellige - få kunnskap om menneske kroppen, gode vaner og sunt kosthold - utvikle sin følsomhet for å lytte, iaktta og utvikle seg gjennom møter med kultur, kunst og estetikk Naturfag forts. Kunst- og håndverk Visuell kommunikasjon Design -beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene -delta i ulike aktiviteter ute i naturen, og fortelle om det. -beskrive og samtale om sansene -beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg ift hverandre -sortere stoffer etter lett identifiserbare kjennetegn - gjøre forsøk med vann og lys(refleksjon) årstider, døgn, ulike månefaser -inndeling av året i samisk kultur - benevne og beskrive noen ytre og indre deler av menneskekroppen Etter 2.trinn - uttrykke egne opplevelser gjennom tegning - blande og bruke primærfargene - eksperimentere med form, farge og rytme i border 25

26 Etikk, religion og filosofi -styrke kulturell identitet og personlig uttrykk - bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede - bearbeide og kommunisere inntrykk, varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet -elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form - uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans, drama - oppleve at kunst, kultur og estetikks bidrag til nærhet og forståelse - erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige - tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - toleranse og interesse for hverandre, respekt for hverandres bakgrunn uansett kulturell, religion eller livssyn -innsikt i de kristne grunnverdier og deres plass i kulturen -kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn - bli kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kultur og samfunn Kunst Arkitektur RYLE -faget Kristendom Jødedom Islam Hinduisme Buddhisme Livssyn Religiøst mangfold Filosofi og etikk - lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil - lage enkle gjenstander i leire - bygge med enkle geometriske grunnformer -gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander -gjenkjenne kunst i nærmiljøet - ta utgangspunkt i nasjonale og samiske kunstnere for eget arbeid -enkle modeller av hus i naturmateriale tegne hus rett forfra og fra siden - ulike typer hus og rom i nærmiljøet Etter 4.årstrinn (sammendrag) - gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendom/jødedom/islam/hinduisme/ budhisme/livssyn - fortelle om innholdet i sentrale tekster/fortellinger fra alle religioner/livssyn og om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, høytider, seremonier, matregler i de ulike religioner/livssyn - utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker - føre enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis - samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett 26

27 Nærmiljø og samfunn - utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet - erfare at alle mennesker, uansett forutsetninger inngår i fellesskapet - oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter - bli kjent med noen historiske endringer i nærmiljø og samfunn - utvikle forståelse for tradisjoner og levesett - bli kjent med at samene er Norges urbefolkning, få kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur. Samfunnsfag Historie Geografi Samf.kunnskap Etter 4.årstrinn (Sammendrag) Historie - bruke tidsbegrep om seg selv og familien sin fortelle om sin egen familie for en/ to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerke beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, fortelle om samene og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samene fram til vikingtida fortelle om hvordan jordbruket forandra levemåten i Norge og Norden og beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen forklare hvorfor en feirer 17. mai Geografi sette navn på og plassere hjemsted/kommune/fylke - utforske landskapet nær skolen - peke ut og orientere seg etter himmelretninger - planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett Samfunnskunnskap samtale om oppgavene til familien og om variasjoner i familieformer, gi døme på ulike forventninger til gutter og jenter og drøfte hvordan forventningene kan oppleves - lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvenser ved å bryte normene - utforme og praktisere regler for samspill med andre og være med og ta demokratiske avgjersler i skolesamfunnet - samtale om toleranse og om hvordan møte mellom ulike kulturer kan være både givende og konfliktfylte - drøfte oppfatninger av rettferd 27

28 Antall rom og form -oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former -tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper -ulike typer størrelser, former og mål, gjennom å sortere og sammenligne erfare plassering og orientering, utvikle evne til lokalisering Matematikk Tal Geometri Måling Statistikk Etter 2.årstrinn telle til 100, dele opp og bygge mengder, tiergrupper - bruke tallinje til beregninger og tallstørrelser -overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall - varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon trekk ved enkle to - og tredimensjonale figurer: hjørne kanter og flater -doble og halvere - bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner - lage og utforske enkle geometriske mønster - sammenligne størrelser som omhandler lengde og areal - dager, måneder og enkle klokkeslett - kjenne igjen de norske myntene og bruke dem ved kjøp og salg - samle, sortere notere og illustrer data medtellestrek og søylediagram 28

29

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Livet er en sammenhengende overgang Overganger innebærer forandringer Gode overganger innebærer vekst Revidert siste gang 06.10.14 INNHOLD SIDE 3 SIDE

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Hvorfor en progresjonsplan?

Hvorfor en progresjonsplan? Hvorfor en progresjonsplan? Dette er en hjelp for oss i personalet til å sikre at alle barna har en god og naturlig progresjon i utviklingen sin. Progresjonsplanen er knyttet opp til fagområdene fra rammeplanen.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Cumulus 2 (Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Talking and Thinking Floorbooks «Gulvbøker» Asker 10.11.2015

Talking and Thinking Floorbooks «Gulvbøker» Asker 10.11.2015 Talking and Thinking Floorbooks «Gulvbøker» Asker 10.11.2015 Hval gård og Vepsebolet barnehager har valgt å jobbe med «Floorbook», her kalt «gulvbok». Hvorfor valgte vi «Gulvboka» Hvorfor drive med denne

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino

HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino HALVÅRSPLAN VÅREN 2018 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo Caprino eventyrbøker film samtale om personer og handling i eventyr

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino

HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 2. trinn FAG: Naturfag/ samfunnsfag UKE TEMA/ EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1-2 Eventyr Ivo caprino eventyrbøker film samtale om personer og handling i eventyr

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Det dugger, det dugger. Det regner, det regner. Det hagler, det hagler. Det lyner, det lyner. Det tordner, det tordner. Alle barna løper hjem.

Det dugger, det dugger. Det regner, det regner. Det hagler, det hagler. Det lyner, det lyner. Det tordner, det tordner. Alle barna løper hjem. Det dugger, det dugger. Pekefingrene i gulvet. Det regner, det regner. Alle fingertuppene i gulvet. Det hagler, det hagler. Fingerknokene i gulvet. Det lyner, det lyner. Slå armene ut i luften. Det tordner,

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage 1. Antall, rom og form Bli kjent med tala 1-3 Bli kjent med liten mellom stor, over under, likhet ulikhet Begynnende fargeforståelse Kjennskap til sortering av farge,

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold/metode vurdering. Eleven skal lære: Navnet på vanlige

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold/metode vurdering. Eleven skal lære: Navnet på vanlige Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Innhold/metode vurdering 34 Naturfag Eleven skal kunne gjenkjenne og 35 beskrive noen norske husdyr og plante og dyrearter, grønnsaker. 36 og sortere dem 37 38 39 Husdyr,

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Tinn kommune Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen, tenkte han at

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsmål for perioden: Norsk - Lytte til og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. - Uttrykke egne tekstopplevelser

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 4 klasse

Lokal læreplan i samfunnsfag 4 klasse Lokal læreplan i samfunnsfag 4 klasse Tema: Klassemiljø og forventninger til gutter og jenter Lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser av å bryte normen

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1 I?111 1.1 v 1 I, BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG PLAN FOR OVERGANG BARN EHAGE - SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole, ønsker Agdenes kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer