PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE"

Transkript

1 PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE

2 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen for barn i Rygge kommune. Planen er forpliktende for barnehager og skoler i kommunen, og skal gjøres kjent for foreldrene til 5- åringene ett år før skolestart. Planen ble vedtatt i 2009 og revidert nå etter å ha vært praktisert i tre år. Planen er rullert av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra barnehager og skoler i kommunen, og arbeidet er sluttført etter medvirkning og høring. Ved rullering har følgende vært lagt til grunn: Planen skal videreføre god etablert praksis. Planen skal fortsatt være enkel og oversiktlig. Planen skal være lett gjenkjennelig og ha samme oppbygging. Planen skal være mest mulig konkret og forpliktende. Planen skal synliggjøre foreldrenes rolle og betydning. Planen er i tråd med retningslinjene i veilederen fra Kunnskapsdepartementet " Fra yngst til eldst samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole fra Kunnskapsdepartementet, samt føringer om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i stortingsmeldingen om Kvalitet i barnehagen. Betydningen av tidlig innsats i førskolealder er også vektlagt i stortingsmeldingen om "Kvalitet i skolen. Videre vises det til nasjonal og internasjonal forskning som tilsier at pedagogisk tilbud i førskolealder har positiv effekt på læring og utvikling for alle barn. Det er derfor viktig at læring i skolen bygger på arbeidet som er utført i barnehagen, slik at det blir god progresjon for barna. M Å L E T M E D P L A N E N : Sikre sammenheng og helhet i læringsløpet til barn, både faglig og sosialt. Sikre og forbedre informasjonsflyten mellom barnehage, skole og foreldre. Utvikle praktiske ordninger og rutiner mellom enhetene og slik sikre større kontinuitet og mer kraft i det pedagogiske arbeidet. A N S V A R Ansvaret for å sikre god sammenheng mellom barnehage og skole i opplæringsløpet for alle barn i Rygge kommune ligger på foresatte, barnehagene og skolene i kommunen. PPT er medansvarlig i forhold til barn med behov for spesialundervisning. Planen skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på barnehagenes og skolenes hjemmesider. Kommunenivået har etablert et faglig forum der styrere/daglige ledere fra barnehagene og rektorene møtes til drøfting og felles kompetanseutvikling en gang per halvår. I tillegg inviteres barnehagene til å delta på den årlige kompetansehevingen for lærere som underviser på 1. trinn. 2

3 V E I L E D E R Departementet anbefaler i veilederen at: Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen/sfo forbereder seg på å ta imot barnet. Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne. Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging. Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeidet. Gjennom framlagte plan mener Rygge kommune å ha ivaretatt veilederens hovedintensjoner. Rygge kommune vil se til at planen blir vurdert og eventuelt rullert igjen i V E D L E G G "Informasjon om barnet" m/ samtykkeerklæring. Informasjonsfolder til foresatte. Fra Rammeplan til Kunnskapsløftet (læringsmål i barnehage og skole). N Y T T I G E H E N V I S N I N G E R Barnehageloven Rammeplanen Opplæringsloven Kunnskapsløftet med kompetansemål etter 2. trinn Veileder for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. U.dir. Flerspråklige barn i Ryggebarnehagen Arbeidsgruppe Eva Løvig Svendsen (pedagogisk leder Bredsandkroken barnehage), Solveig Haugland (daglig leder Heimdalenga barnehage, Anne Berit Michalsen (assisterende rektor Øreåsen barne- og ungdomsskole), Knut Opdal (rektor Vang skole) og Anne Utnes Borgaas (rådgiver ). I tillegg har minoritetspedagog Åse Melkeraaen deltatt på et møte 3

4 1.F Ø R I N G E R F O R S A M M E N H E N G B A R N E H A G E O G S K O L E. Tidspunkt Tiltak Ansvar August Skolene oversender barnehagene aktivitetsplanen/plan over arrangementer der det er naturlig å invitere 5-åringene til skolen, inkludert SFO. Selv om barnehagen har barn som skal begynne på ulike skoler, forholder barnehagen seg som hovedregel til nærmeste skole når det gjelder felles arrangementer av praktiske årsaker. Rektor Innen 1. september September Innen 15. februar Barnehagen sender oversikt over de barna som skal begynne på skolen neste skoleår til den skolen barna sogner til. Barn med annet morsmål presiseres. NB! Listen oppdateres på våren før førskoledagene. Foreldremøte i barnehagen med egen informasjon til foreldrene til 5-åringene om barnehagens pedagogiske tilbud siste året før skolestart. Nærmeste skole kan inviteres til å delta for å si noe kort om opplæringen på 1. trinn. Plan for sammenheng barnehage og skole presenteres. Den deles evt ut, og det henvises til hvor den finnes på nettet. Innskriving Skolen sender ut et brev til alle foresatte i skolekretsen med informasjon om at de må benytte et elektronisk skjema på kommunens hjemmeside for innskriving. Det orienteres videre om skolens opplegg for skolestartere på førskoledagene, om foreldremøte og om SFO i samme brev. Det er viktig å være særlig oppmerksom på barn i skolekretsen som ikke går i barnehage, samt barn som kommer flyttende til skolekretsen utover våren og før skolestart i august. Skolen må ha en fast rutine for oppfølging. Barnehagen er behjelpelig med å fylle ut skjemaet ved behov. Kommunenivået setter inn felles annonse i avisa samtidig med at brev sendes foresatte. Styrer Styrer Rektor Styrer Mars/april Foreldresamtale skolestartere Skjemaet Informasjon om barnet fylles ut sammen med barnet og foresatte. Foresatte må samtykke til informasjonsoverføring, og det avklares i et samarbeid hva som skal stå i overføringsskjemaet. Barnehagen har et spesielt ansvar for å Styrer 4

5 Mars/april + juni for nytilflyttede Mai Mai (siste uka) Mai/juni Gjennom hele året informere foresatte om viktigheten av at skolen får nødvendig informasjon der de anser det som faglig viktig til barnets beste. Dersom foresatte ikke samtykker til informasjonsoverføring, skal de også underskrive og datere skjemaet sammen med barnehagen. Skolen sender skjema til foresatte uten barnehageplass Et tilpasset skjema Informasjon om barnet sendes foresatte til barn uten barnehageplass. Skjemaet bes returnert utfylt innen fastsatt dato. Dersom skjemaet ikke returenes og/eller foresatte pga språkvansker har problemer med utfylling, innkalles foresatte til et møte. Behovet for tolk må vurderes. Samarbeidsmøte mellom barnehage og skole. Ferdig utfylte skjemaer "Informasjon om barnet" med samtykkeerklæring og underskrift fra foresatte tas med til møtet. Førskoledager. 2 dager á to klokketimer - eller 1 dag á 4 timer. Det er viktig at barna opplever et trygt og hyggelig møte med skolen. Skolen lager et pedagogisk innhold for dagen(e). Skolens spes.ped. koordinator og eventuelt sosiallærer kan være til stede for å observere. Representanter fra barnehagen kan etter avtale delta. Informasjon til foresatte. Foreldremøte med informasjon om skolen, planer, samarbeidspartnere m. m. avholdes om kvelden i samme periode som førskoledagene. Besøk Skolen skal i løpet av året invitere 5-åringene til ulike arrangement som sangstund, konsert, skuespill etc. Skolebarn, f.eks kommende faddere for nye elever, besøker barnehagen og har lesestund med 5-åringene. Skolen og barnehagen forplikter seg til å gjennomføre minimum et felles opplegg. Av praktiske årsaker samarbeider barnehagen som hovedregel med skolen i nærmiljøet selv om de har barn som skal begynne på ulike skoler. I samarbeid med foresatte, skolen og barnehagen søkes det å få til et besøk på skolen barnet sokner Rektor Rektor: innkalling. Styrer: skjema Rektor Rektor Styrer/ Rektor Rektor/ Styrer/ foresatte 5

6 til når dette ikke er skolen i nærmiljøet. Juni/juli Barnehagen sørger for god avskjed fra barnehagen. Styrer September Etter skolestart Foreldresamtale/bli-kjent-samtale. Skolen bygger foreldresamtalen/bli-kjent-samtalen på innholdet i skjemaet/ene fra barnehagen (fra barnesamtalen og foreldresamtalen, samt evt skjemaet annet morsmål enn norsk). Kontaktlærer skal ha gjort seg kjent med innholdet før samtalen. Foresatte inviteres til å si noe om det er spesielle forhold rundt barnet de mener bør følges opp for å sikre god skolestart. Rektor 2.B A R N M E D M I N O R I T E T S S P R Å K L I G B A K G R U N N. Tidspunkt Tiltak Ansvar Året før skolestart September Mai Barnehagen arbeider systematisk med opplegg for å styrke barnas norskspråklige kompetanse. Plan for flerspråklige arbeid i Ryggebarnehagen legges til grunn. Barnehagene anmodes spesielt til å bruke bøker og fortellinger i arbeid med språkstimulering. Barnehagen informerer skolen om minoritetsspråklige barn og deres behov. I samarbeidsmøte barnehage - skole, gir barnehagen spesiell informasjon om gjennomførte opplegg knyttet til de minoritetsspråklige barna. Styrer Rektor Styrer Styrer 3. B A R N M E D S Æ R S K I L T E B E H O V S O M T R E N G E R T I L T A K E T T E R 5-1 I O P P L Æ R I N G S L O V E N. Tidspunkt Tiltak Ansvar Høsten året før skolestart eller i noen tilfeller tidligere. Innen 1. november året før Skolen som barnet sogner til, inviteres med i ansvarsgruppa til barnet. Avhengig av behov utarbeides en individuelt tilpasset plan for overgangen. Møte mellom barnehage og skole. Gjennomgang av elever med spesielle behov og arbeid med Styrer Rektor/styrer Rektor Styrer 6

7 skolestart tilmelding starter i samarbeid mellom skole, barnehage og spesialpedagog. I tiden 1. november 1. februar Samtykkeerklæring må i forkant være underskrevet av forsatte. Skole, spesialpedagogen og barnehagen samarbeider om tilmeldingen. Rektor I tiden 1. februar 1. mai Arbeid med sakkyndig vurdering. PPT August IOP er utarbeidet og vedtak om spesialundervisning er fattet Rektor 7

8 VEDLEGG 1. S K J E M A I N F O R M A S J O N O M B A R N E T. F O R B A R N S O M G Å R I B A R N E H A G E. T I L U T F Y L L I N G 2. S K J E M A - I N F O R M A S J O N O M B A R N E T. F O R B A R N S O M I K K E G Å R I B A R N E H A G E. T I L U T F Y L L I N G 3. F O L D E R T I L F O R E S A T T E 4. F R A R A M M E P L A N T I L L Æ R E P L A N I K U N N S K A P S L Ø FTET 8

9 V E D L E G G 1. S K J E M A I N F O R A M S J O N O M B A R N E T Formålet med dette skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barn. Barnehagene har ansvar for at skjemaet fylles ut i samarbeid med barnet og barnets foresatte i barnesamtalen og foreldresamtale innen utgangen av april. I de tilfeller der barnet ikke går i barnehage, har den enkelte skole ansvar for at skjema fylles ut i samarbeid med barnets foresatte. Styrer har ansvar for at foreldrene får kopi av skjemaet, og at skjemaet tas med til samarbeidsmøtet mellom barnehage - skole i mai. Rektor har ansvar for at kontaktlærer gjør seg kjent med innholdet i dette skjemaet, og at innholdet blir aktivt brukt i første foreldresamtale/bli-kjent-samtale på skolen. 9

10 INFORMASJON OM BARNET fra barnet, foresatte og barnehagen til skolen/sfo Til enhetsleder/rektor ved...skole. Informasjonen formidles til inspektør (FØP) med ansvar for tinn og videre til kontaktlærer på 1. trinn og SFO-leder. Barnets navn:... Fødselsdato:... Navnet på barnehagen barnet går i:... År i barnehage totalt:... DEL A: Informasjon fra barnet, fra barnesamtalen: DETTE VIL JEG AT SKOLEN SKAL VITE O M MEG: 1. Hvordan fungerer barnet i lek(alene og sammen med andre)? DETTE TENKER JEG OM Å BEGYNNE PÅ SKOLEN: 10

11 DEL B: Informasjon om barnet. Utarbeides i samarbeid med foresatte. 1. Hvordan fungerer barnet i lek (alene og sammen med andre)? 2. Hvordan fungerer barnet i styrte aktiviteter? 3. Tar barnet kontakt med jevnaldrende? 4. Tar barnet kontakt med voksne og melder fra om egne behov? 5. I hvilke situasjoner trenger barnet ekstra omsorg/tilrettelegging? 6. Hvilke aktiviteter, områder og situasjoner liker og mestrer barnet spesielt godt? 7. Hvilke situasjoner eller aktiviteter kan virke skremmende/liker barnet spesielt dårlig? (gå på do alene, mange store barn, brannalarm el)? 8. Er det opplysninger dere synes det er viktig at skolen får ut over det som er nevnt (fysisk utvikling, motorisk, syn, hørsel, språk eller annet)? 9. Er barnet henvist eller vurderes henvist til PPT eller andre instanser? 10. Annet av betydning? ( for eksempel lekekamerater, allergier, e.likn.) 11

12 Del C. Fylles ut for barn med annet morsmål enn norsk. Språklig funksjonsnivå. Fylles ut sammen med foresatte. I hvilket land er barnet født: Hvis ikke Norge, hvor mange år var barnet da det kom til Norge? Har barnet adekvat språklig forståelse på morsmålet? Dvs forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, ta i mot beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Har barnet adekvat talespråk på morsmålet? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 12

13 Hvilke(t) språk bruker barnet i kommunikasjon med foresatte og søsken? Norsk Morsmål hvilke(t) Begge språk Mor Far Søsken Kommentar I hvilke sammenhenger har barnet brukt norsk? Situasjon Antall år Barnehage Hjemme Lek med andre Annet Har barnet adekvat norskspråklig forståelse? Dvs, forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, individuelle og kollektive beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 13

14 Har barnet adekvat talespråk på norsk? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Er det informasjon du som forelder/foresatt mener at skolen burde ha, som du ikke ønsker å gi skriftlig, er det fint om du kontakter skolen. Hvis skolen har behov for ytterligere informasjon fra barnehagen, avklares dette med foreldrene/foresatte i forkant. Rygge, den foresattes underskrift foresattes underskrift virksomhetsleders/styrers underskrift pedagogisk leders underskrift SAMTYKKEERKLÆRING Barnets navn og ødselsdata:.. Foreldreansvaret for barnet:.. Det er barnehagens ansvar å sørge for at opplysninger som blir gitt har relevans og er til beste for barnet. Det blir kun gitt informasjon til skolen som er av betydning for barnets skolegang. Jeg/vi samtykker i at. barnehage ved styrer/pedagogisk leder gir informasjon til skolen. Jeg /vi samtykker IKKE i at.barnehage ved styrer/pedagogisk leder gir informasjon til skolen. Dato:.. Foresattes underskrift Foresattes underskrift... 14

15 INFORMASJON OM BARNET For barn som ikke går i barnehage fra barnet og foresatte til skolen/sfo Til enhetsleder/rektor ved...skole. Informasjonen formidles til inspektør (FØP) med ansvar for trinn og videre til kontaktlærer på 1. trinn og SFO-leder. Barnets navn:... Fødselsdato:... DEL A: Informasjon fra barnet i samtale med foresatt/e: DETTE VIL JEG AT SKOLEN SKAL VITE OM MEG: 11. Hvordan fungerer barnet i lek(alene og sammen med andre)? DETTE TENKER JEG OM Å BEGYNNE PÅ SKOLEN: 15

16 DEL B: Informasjon fra foresatte 1.Hvordan fungerer barnet i lek (alene og sammen med andre)? 2. Hvordan fungerer barnet i styrte aktiviteter? 3. Tar barnet kontakt med jevnaldrende? 4. Er barnet ditt aktivt eller passivt i kontakt med andre barn? 5. Kjenner barnet ditt noen som skal begynne på skolen, eller går på skolen? 6. Tar barnet kontakt med voksne og melder fra om egne behov? 7. I hvilke situasjoner trenger barnet ekstra omsorg/tilrettelegging? 8. Hvilke aktiviteter, områder og situasjoner liker og mestrer barnet spesielt godt? 9. Hvilke situasjoner eller aktiviteter kan virke skremmende/liker barnet spesielt dårlig? (gå på do alene, mange store barn, brannalarm el)? 10. Er det opplysninger dere synes det er viktig at skolen får ut over det som er nevnt (fysisk utvikling, motorisk, syn, hørsel, språk eller annet)? 11. Har barnet ditt vært i kontakt med PPT eller andre instanser? 12. Annet av betydning? ( for eksempel lekekamerater, allergier, e.likn.) 16

17 Del C. Fylles ut for barn med annet morsmål enn norsk. Språklig funksjonsnivå. Fylles ut sammen med foresatte. I hvilket land er barnet født: Hvis ikke Norge, hvor mange år var barnet da det kom til Norge? Har barnet adekvat språklig forståelse på morsmålet? Dvs forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, ta i mot beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Har barnet adekvat talespråk på morsmålet? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 17

18 Hvilke(t) språk bruker barnet i kommunikasjon med foresatte og søsken? Norsk Morsmål hvilke(t) Begge språk Mor Far Søsken Kommentar I hvilke sammenhenger har barnet brukt norsk? Situasjon Antall år Barnehage Hjemme Lek med andre Annet Har barnet adekvat norskspråklig forståelse? Dvs, forstår barnet enkeltord og setninger, mer avanserte ord og setninger, individuelle og kollektive beskjeder, fortellinger, har språkforståelse i lek og aktiviteter i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: 18

19 Har barnet adekvat talespråk på norsk? Dvs snakker barnet med enkeltord og/eller setninger, formilder fortellinger med begynnelse og slutt, stiller spørsmål, ber om hjelp, leker med rim/regler, bruker språket til å komme inn og ut av lek, bruker fortid, nåtid og fremtid i samsvar med det en bør forvente. JA NEI Hvis nei, gi en kort beskrivelse: Er det informasjon du som forelder/foresatt mener at skolen burde ha, som du ikke ønsker å gi skriftlig, er det fint om du kontakter skolen. Hvis skolen har behov for ytterligere informasjon fra barnehagen, avklares dette med foreldrene/foresatte i forkant. Rygge, den foresattes underskrift foresattes underskrift 19

20 GOD SKOLESTART S L I K K A N D U S O M F O R E L D R E / F O R E S A T T E H J E L P E B A R N E T : 20

21 B E G R E P S T R E N I N G : - k u n n e e g e t n a v n, a d r e s s e o g f ø d s e l s d a g - k u n n e s t ø r s t / m i n s t, u n d e r / o v e r, f o r a n / b a k ø v e r s t / n e d e r s t M A T E M A T I S K E G R U N N B E G R E P E R : - T E L L E - u l i k e f o r m e r : s i r k e l, f i r k a n t, t r e k a n t o s v. - t e r n i n g s p i l l, f o r e k s e m p e l l u d o o g d o m i n o - l a b a r n e t f å u l i k e o p p g a v e r i b u t i k k e n ; h e n t e t o l i t e r m e l k, t r e l ø k, f e m t o m a t e r o s v. - l a b a r n e t t e l l e o p p o g b e t a l e f o r e k s e m p e l D o n a l d - l a b a r n e t d e l t a i m a t l a g i n g o g b a k i n g ; t e l l e, m å l o g v e k t - l a b a r n e t d e l t a i h v e r d a g s l i g e a k t i v i s e r e r d e r t e l l i n g e r n a t u r l i g, d e k k e b o r d S P R Å K L I G B E V I S S T H E T S T R E N I N G : - s n a k k e m e d b a r n e t d i t t - l e s e f o r b a r n e t d i t t - l æ r e s a n g e r, l e k e r, r i m o g r e g l e r S E L V S T E N D I G H E T S T R E I N G: 21

22 - k l e p å s e g, g l i d e l å s, k n a p p e r, s k o l i s s e r - t r e n e p å s k o l e v e i e n - h o l d e o r d e n p å e g e t t ø y - k l a r e s e g a l e n e p å w c - å p n e m e l k e k a r t o n g e r - k l i p p e m e d s a k s - t e g n e - o g m a l e o p p g a v e r - h o l d e o r d e n i p e n n a l - b r e t t e o g r i v e p a p i r S A M S P I L L S T R E N I N G : - h i l s e - l y t t e t i l a n d r e - o p p f a t t e b e s k j e d e r - r e k k e o p p h å n d a - v e n t e p å t u r - l e k e - r e g l e r - v æ r e e n g o d v e n n 22

23 DET VIKTIGSTE Å LÆRE BARNET: - JEG ER GOD NOK - DET JEG IKKE KAN, KAN JEG ØVE PÅ 23

24 V E D L E G G 1. F R A R A M M E P L A N T I L L Æ REP L A N - F R A P R O S E S S M Å L T I L K O M P E T A N S E M Å L Barnehage fagområde Kommunikasjon - språk og tekst Natur, miljø og teknikk Barnehage prosessmål - lytte, observere, gi respons i samhandling -økt begrepsforståelse og ordforråd -språk som uttrykk for følelser, ønsker og erfaringer løse konflikter og skape relasjoner - utvikle positivt forhold til tekst og bilde - lytte til lyder og rytme i språket, bli fortrolig med tallsiffer og bokstaver - bli kjent med bøker, sanger, bilder, media - oppleve naturen og undring over naturens mangfold -innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - oppleve glede ved å ferdes i naturen - iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden Skole fagområder Norsk- Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Naturfag Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi og design Skole Kompetansemål Etter 2.trinn lytte og gi respons til andre, i samtaler, under fremføringer og ved høytlesning -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger - uttrykke egne følelser og meninger - fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer -samtale om hvordan stemmebruk, valg av ord og intonasjon skaper ulik mening i tekst - rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer - bruke enkle strategier for leseforståelse -sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom skriftspråk og talespråk - bruke bokstaver og eksperimentere med ord tekstskaping på pc - finne skjønnlitteratur og faktabøker til egen lesing Etter 2.trinn -stille spørsmål, samtale og filosofere rundt natur-opplevelser og naturen - bruke sansene til å utforske nærmiljøet -beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere disse Prioritering bhg-skole

25 Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet -erfaring med og kunnskaper om dyr og veksters gjensidige avhengighet, betydning for matproduksjon - erfare hvordan teknikk kan brukes i lek og hverdagsliv - få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring - få gode og allsidige bevegelses erfaringer -videreutvikle kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet -gode erfaringer med friluftsog uteliv, utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få forståelse for hvordan man bruker og samtidig tar vare på naturen -forståelse og respekt for egen og andres kropp, -respekt for at alle er forskjellige - få kunnskap om menneske kroppen, gode vaner og sunt kosthold - utvikle sin følsomhet for å lytte, iaktta og utvikle seg gjennom møter med kultur, kunst og estetikk Naturfag forts. Kunst- og håndverk Visuell kommunikasjon Design -beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene -delta i ulike aktiviteter ute i naturen, og fortelle om det. -beskrive og samtale om sansene -beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg ift hverandre -sortere stoffer etter lett identifiserbare kjennetegn - gjøre forsøk med vann og lys(refleksjon) årstider, døgn, ulike månefaser -inndeling av året i samisk kultur - benevne og beskrive noen ytre og indre deler av menneskekroppen Etter 2.trinn - uttrykke egne opplevelser gjennom tegning - blande og bruke primærfargene - eksperimentere med form, farge og rytme i border 25

26 Etikk, religion og filosofi -styrke kulturell identitet og personlig uttrykk - bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede - bearbeide og kommunisere inntrykk, varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet -elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form - uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans, drama - oppleve at kunst, kultur og estetikks bidrag til nærhet og forståelse - erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige - tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - toleranse og interesse for hverandre, respekt for hverandres bakgrunn uansett kulturell, religion eller livssyn -innsikt i de kristne grunnverdier og deres plass i kulturen -kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn - bli kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kultur og samfunn Kunst Arkitektur RYLE -faget Kristendom Jødedom Islam Hinduisme Buddhisme Livssyn Religiøst mangfold Filosofi og etikk - lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil - lage enkle gjenstander i leire - bygge med enkle geometriske grunnformer -gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander -gjenkjenne kunst i nærmiljøet - ta utgangspunkt i nasjonale og samiske kunstnere for eget arbeid -enkle modeller av hus i naturmateriale tegne hus rett forfra og fra siden - ulike typer hus og rom i nærmiljøet Etter 4.årstrinn (sammendrag) - gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendom/jødedom/islam/hinduisme/ budhisme/livssyn - fortelle om innholdet i sentrale tekster/fortellinger fra alle religioner/livssyn og om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, høytider, seremonier, matregler i de ulike religioner/livssyn - utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker - føre enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis - samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett 26

27 Nærmiljø og samfunn - utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet - erfare at alle mennesker, uansett forutsetninger inngår i fellesskapet - oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter - bli kjent med noen historiske endringer i nærmiljø og samfunn - utvikle forståelse for tradisjoner og levesett - bli kjent med at samene er Norges urbefolkning, få kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur. Samfunnsfag Historie Geografi Samf.kunnskap Etter 4.årstrinn (Sammendrag) Historie - bruke tidsbegrep om seg selv og familien sin fortelle om sin egen familie for en/ to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerke beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, fortelle om samene og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samene fram til vikingtida fortelle om hvordan jordbruket forandra levemåten i Norge og Norden og beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen forklare hvorfor en feirer 17. mai Geografi sette navn på og plassere hjemsted/kommune/fylke - utforske landskapet nær skolen - peke ut og orientere seg etter himmelretninger - planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett Samfunnskunnskap samtale om oppgavene til familien og om variasjoner i familieformer, gi døme på ulike forventninger til gutter og jenter og drøfte hvordan forventningene kan oppleves - lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvenser ved å bryte normene - utforme og praktisere regler for samspill med andre og være med og ta demokratiske avgjersler i skolesamfunnet - samtale om toleranse og om hvordan møte mellom ulike kulturer kan være både givende og konfliktfylte - drøfte oppfatninger av rettferd 27

28 Antall rom og form -oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former -tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper -ulike typer størrelser, former og mål, gjennom å sortere og sammenligne erfare plassering og orientering, utvikle evne til lokalisering Matematikk Tal Geometri Måling Statistikk Etter 2.årstrinn telle til 100, dele opp og bygge mengder, tiergrupper - bruke tallinje til beregninger og tallstørrelser -overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall - varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon trekk ved enkle to - og tredimensjonale figurer: hjørne kanter og flater -doble og halvere - bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner - lage og utforske enkle geometriske mønster - sammenligne størrelser som omhandler lengde og areal - dager, måneder og enkle klokkeslett - kjenne igjen de norske myntene og bruke dem ved kjøp og salg - samle, sortere notere og illustrer data medtellestrek og søylediagram 28

29

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer