Protokoll styremøte 16/12-14 onsdag 11. desember 2013 kl Stasjonsgaarden Kafe, Sande.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte 16/12-14 onsdag 11. desember 2013 kl 1700-1830 Stasjonsgaarden Kafe, Sande."

Transkript

1 Protokoll styremøte 16/12-14 onsdag 11. desember 2013 kl Stasjonsgaarden Kafe, Sande. Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Tommy Svendsrud, Torbjørn Nilsen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Lia. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Saker Sak104/12-14: Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak105/12-14: Resultatregnskap per Sak106/12-14: Gjennomgang av statutter VIKs Hedersmerke Sak107/12-14: Budsjett saken ble behandlet som siste sak. Sak108/12-14: Handlingsplan 2014 Sak109/12-14: Møteplan Sak110/12-14: Adm.gebyr på administrasjon av mva-komp.ordningen Sak111/12-14: Referatsaker Sak112/12-14: Orienteringssaker Sak113/12-14: Eventuelt Sak104/12-14: Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokollen fra styremøte er sendt styret tidligere. Protokollen godkjennes. Sak105/12-14: Resultatregnskap per 30. november 2013 Regnskapet viser et overskudd per 30. november på kr , jf. vedlegg 1. Som tidligere er det lønnskostnadene som er lavere enn budsjett og representerer det største avviket i forhold til budsjett.. Samtidig er det tilkommet noen ikke budsjetterte kostnader (arb.miljøundersøkelsen) samt at Idrettsgallaen 2014 er betalt. Det er gitt signaler om at årets MVA-kompensasjon blir noe høyere enn budsjett. MVA-kompensasjonen vil bli utbetalt rundt 20. desember. Tas til etterretning.

2 Sak106/12-14: Gjennomgang av VIKs hedersmerkestatuetter Statuttene fremgår av vedlegg 2. Behandling: Styreleder ga innledningsvis en forklaring på hvorfor saken ble satt opp, og mente at dagens statutter er for snevre og at det bør være mulig å hedre langt flere enn det dagens statutter gir mulighet til. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Trude Halvorsen, Tommy Svendsrud og Inger Ness som skal legge frem et forslag til nye statutter på styremøte i mars. Administrasjonen ber om innspill til mulige kandidater via nyhetsbrev til alle klubber hvor de bes melde kandidater inn til sitt lokale idrettsråd. Sak108/12-14: Handlingsplan/årshjul 2014 For 2014 er årshjul og handlingsplan samme dokument. For å skille på typiske årshjulhendelser, dvs. datofastsatte hendelser av typen frister eller gjentakende hendelser er disse kategorisert som årshjul. Øvrige hendelser er forsøkt kategorisert mest mulig likt avdelingene i budsjettet. De ulike kategoriene kan sorteres for eksempel etter dato, område, oppgave, ansvarlig. Behandling: Styret gir administrasjonen honnør for arbeidet med årshjul/handlingsplan og mener disse gir et godt styringsgrunnlag for Styret godkjenner handlingsplan/årshjul for 2014 slik det fremgår av vedlegg 4. Styret ønsker en gjennomgang av handlingsplanen på hvert styremøte i Det er ønskelig å i størst mulig grad koble budsjettet på handlingsplanen. Sak109/12-14: Møteplan 2014 Følgende 8 styremøter berammes (kretstinget er berammet til 26. april): 23. januar 27. mars 24. april 26. april Kretsting Mai dato ikke berammet 26. juni v1 Side 2 av 7

3 28. august 30. oktober 18. desember Møteplanen godkjennes. Det avholdes et ekstra styremøte rett i etterkant av kretstinget, dvs. i begynnelsen av mai. Det blir et styreseminar 5. januar på Oslo Plaza Hotell i forbindelse med Idrettsgallaen. Org.sjef vil ikke delta på dette møtet men følger med inviterte gjester tilbake til Tønsberg. Møtene innkalles via Outlook. Sak110/12-14: Adm.gebyr mva-komp.ordningen Ann Kristin Aanstad i Larvik IR har utfordret NIF i forhold til størrelsen på NIFs adm.gebyr på deres forvaltning av ordningen, jf. vedlegg.7 NIF har i e-post (vedlegg 8) besvart Aanstads henvendelse. Aanstad ønsker at Idrettstinget 2015 behandler saken og ber om at kretsen fremmer saken for idrettsstyret som tingsak. Behandling: Styreleder mente at det ikke var naturlig å fremme saken som en tingsak i 2015, hvilket fikk tilslutning fra øvrige styremedlemmer. Styret mente imidlertid at NIF burde synliggjøre bedre hva administrasjonsgebyret anvendes til. VIK ber NIF og tydeliggjøre behovet for og bruken av administrasjonsgebyret som tildeles NIF i forbindelse med administrasjon av mvakompensasjonsordningen. VIKs administrasjon bes formulere et svar til Larvik IR. Sak111/12-14: Referatsaker (I=inngående, U=utgående) R.sak229/12-14: I Møtereferat styremøte Stokke IR mottatt R.sak230/12-14: I Brev fra Larvik IR til NIF vedr. adm.gebyr på mvakomp.ordningen. R.sak231/12-14: I Brev fra NIF vedr. søknad 2014 KUD vedr. tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag. R.sak232/12-14: I Invitasjon til Borre IF sin 80 års dag. skjenkebevilgningssøknaden på Viking Stadion (vedlegg 4) v1 Side 3 av 7

4 R.sak233/12-14: I Mottatt ny lov for Strømm ILL til godkjenning. R.sak234/12-14: U - Godkjenning av Strømm IL sin lov. R.sak235/12-14: I Mottatt lov for Nesbygda IF til godkjenning. R.sak236/12-14: U- Godkjenning av lov for Nesbygda IF. R.sak237/12-14: I Disp.søknad fra Nøtterøy Golfklubb gjeldende reperesentasjon på Golftinget. R.sak238/12-14: U Dispensasjonsbrev til Nøtterøy Golfklubb. R.sak239/12-14: I Referat fra Stokke IR sitt stormøte 17. oktober. R.sak240/12-14: I Brev fra NIF vedr. revisjon av retningslinjer for dugnadsretter.. R.sak241/12-14: U Innspill fra VIK til NIF vedr. høringen av retningslinjer av dugnadsretter. R.sak242/12-14: I Invitasjon fra Antidoping Norge til nettverksseminar R.sak243/12-14: I Søknad om opptak i NIF fra Horten Capoeira klubb. R.sak244/12-14: I Rapport styrkeløftregionen østafjells om bruk av tildelte aktivitetsmidler. R.sak245/12-14: I Informasjon fra NIF vedr. tidsfrister gjeldende idrettsregistreringen R.sak246/12-14: I Utlysningsbrev fra NIF innen idrett og folkehelse. R.sak247/12-14: I Rapport NHF, region Sør om bruk av tildelt aktivitetstilskudd. R.sak248/12-14: I Mottatt lov for Holmestrand IR til godkjenning. R.sak249/12-14: U Godkjenning av lov for Holmestrand IR. R.sak250/12-14: U Brev til Tønsbergs Turnforening og Gogstad Bowlingklubb om stikkprøvekontroll av mva-komp R.sak251/12-14: I Mottatt lov fra Botne Skiklubb til godkjenning. R.sak252/12-14: U Godkjenning av Botne Skiklubb sin lov. R.sak253/12-14: U- Referat fra samarbeidsmøte med VFK. R.sak254/12-14: U Høringsuttalelse forvaltningsplan Mølen fuglefredningsområde. R.sak255/12-14: U Høring forskriftsendring motorisert ferdsel i Korvikavannet i Larvik. R.sak256/12-14: U Brev om utvidet medlemsundersøkelse Skogan Rideklubb, Sandefjord. R.sak257/12-14: U følgebrev og strategiplan er sendt på høring til alle org.ledd, med høringsfrist 1. februar 2014, vedlegg 5 og 6. Tas til etterretning. Sak112/12-14: Orienteringssaker O.sak354/12-14: Personalsituasjonen Anne Katrine Aas er ansatt i en 50% stilling ut april De budsjettmessige konsekvensene ble avklart med styret på forrige styremøte. O.sak355/12-14: 14. okt. Styringsgruppemøte Vestfold Toppidrett. Org.sjef deltok fra VIK v1 Side 4 av 7

5 O.sak356/12-14: 17. okt Styremøte VIK. O.sak257/12-14: 17. okt VIK deltok og hadde innlegg på Stormøte i Stokke i regi av Stokke IR. O.sak358/12-14: 18. okt Org.sjef møtte Else Blom og Tor Skytøen, VFK for å komme med innspill til ny SKP. O.sak359/12-14: 21. okt. Dagssamling for Vestfold Toppidrett på Thor Heyerdahl vgs 28 utøver samt styringsgruppa deltok. O.sak360/12-14: 22. okt. Infomøte om ny kunstisflate/hall i Tjølling. VIK deltok med org.sjef og fagkonsulent anlegg. O.sak361/12-14: 23. okt. Styreleder, nestleder og org.sjef møtte fylkesordfører og fylkesvaraordfører til infomøte hos VFK. O.sak362/12-14: 24. okt. klubbadminmøte i regi av Larvik IR og VIK. O.sak362/12-14: okt. VIK deltok på saksbehandlerseminar og lov og domseminar, Oslo. O.sak363/12-14: 28. okt. Org.sjef deltok på infomøte om ny forvaltningsplan for Mølen fuglefredningsområde hos Fylkesmannen. O.sak364/12-14: 30. okt. Org.sjef deltok på et møte om vinneren av Kristinastatuetten sammenmed Tønsberg Blad. O.sak365/12-14: 4. nov. - Styringsgruppemøte Vestfold Toppidrett O.sak366/12-14: 5. nov. Økonomidag Ullevål. Org.sjef deltok sammen med fagleder kompetanse. O.sak367/12-14: 6. nov. org.sjef deltok på et møte med Larvik kommune vedr. et mulig forbud mot vannskikjøring i Korvikavannet. O.sak368/12-14: 12. nov fagleder deltok i prosjektstyremøte Aktiv Larvik. O.sak369/12-14: 14. nov. Org.sjef deltok på infomøte om KiB, Statens Park Tønsberg. O.sak370/12-14: 21. nov. Juleavslutningssamling for 9 idrettsråd i Sande (20 deltakere fra IR). VIK var arrangør. O.sak371/12-14: 22. nov. - org.sjef hadde møte med varaordfører i Horten, Freddy Martinsen, om utnyttelse av Karljohansvern sine anlegg i Horten. O.sak372/12-14: nov VIK deltok på Ung i Vestfold konferansen, Rica Park Sandefjord. VIK hadde stand begge dagene. O.sak373/12-14: 26. nov. Markering av Vestfold Toppidretts 10 års jubileum, Park Hotell Sandefjord. O.sak374/12-14: 26. nov. Arbeidsmøte ny strategiplan for styret. O.sak375/12-14: 27. nov. org.sjef deltok på evalueringsmøte Aktivitetsdagen i Tønsberg. O.sak376/12-14: 28. nov. Styreleder og org.sjef møtte repr. fra Brunstad Idrettsbygg AS for info om status i utbyggingsplanene på Brunstad. O.sak377/12-14: 29. nov. - Org.sjef og fagleder deltok på VFK kulturdag i Horten. O.sak378/12-14: 29. nov - Juleavslutning idrettens Hus. O.sak379/12-14: 2. des. Samarbeidsmøte med VFK (4 av 4). O.sak380/12-14: 3. des. Deltakelse på Antidoping seminar på Bakkenteigen. Org.sjef og fagleder deltok v1 Side 5 av 7

6 O.sak381/12-14: des. Org.sjefmøte Ullevål. O.sak382/12-14: AktivSkole365 (AS365) 29. oktober Tag-rugbykurs for Kvelde og Lardal u.skoler 37 deltakere 30. oktober Tag-rugbykurs for Kongseik og Tjøme u.skoler 24 deltakere 1. november - Tag-rugbykurs for Brunla u.skole 21 deltakere 5. november - Tag-rugbykurs for Ra u.skole 21 deltakere 6. november - Tag-rugbykurs for Hedrum u.skole 21 deltakere 14. november - Tag-rugbykurs for Mellomhagen og Tjodalyng u.skoler 42 deltakere 15. november - Tag-rugbykurs for Vear u.skole 21 deltakere 26. november - Tag-rugbykurs for Nøtterøy vgs 22 deltakere 28. november - Tag-rugbykurs for Stokke u.skole 22 deltakere 3. desember Søknad om midler for 2014 fra NIF O.sak383/12-14: Kurs/kompetanse oktober - Lederkurs for ungdom, Rica Havna Tjøme 17 deltakere 14. oktober KURS Revisor i idrettslag 9 deltakere 14. oktober KlubbAdmin-kurs for idrettskretser, Gardermoen 15. oktober Klubbesøk Brunlanes IL 21. oktober KURS Anlegg generelt 28 deltakere oktober Fagdag og utviklingsseminar NIF, Ullevål stadion 25. oktober Saksbehandlerseminar, Rica Holmenkollen Park Hotell oktober KURS Aktivitetsleder barneidrett 5 deltakere 4. november KURS Møteledelse 4 deltakere 11. november KURS Lover, regler og retningslinjer 2 deltakere 18. november KURS Kontrollkomiteens arbeid 2 deltakere 27. november KURS Tilrettelegging av fysisk og aktivitet for barn og ungdom med spesielle behov 20 deltakere 2. desember KURS Sponsorarbeid 17 deltakere O.sak384/12-14: Oversikt over besøkte idrettsråd: 17/9 Stokke IR 1/10 Lardal (tildelingsmøte for LAM) IR 15/10 Horten IR 29/10 Holmestrand IR 19/11 Svelvik IR 28/11 Hof IR 9/12 Larvik IR O.sak385/12-14: Oversikt gjennomførte klubbtiltak: Gullhaug IL, Holmestrand. Svarstad IL, Lardal. Flint Tønsberg. Borre IF, Horten. Oseberg Skilag, Tønsberg v1 Side 6 av 7

7 Breidablikk IL, Sandefjord. Andebu IL. Vedtak Tas til etterretning. Sak107/12-14: Budsjett for 2014 Budsjettet for 2014 følger nå IRKs kontoplan, jf. vedlegg 3. I tillegg er budsjettet satt opp med 8 avdelinger. Disse er: 10. Idrettskretsstyret 11. Komiteer og utvalg 20. Administrasjon 30. Idrettens Hus 40. Folkehelse-aktivitet 50. Vestfold Toppidrett 60. Kompetanse 70. Myndighetskontakt Budsjettet legges opp til å gå i balanse med estimerte inntekter på om lag 5,6 mill. kr og estimerte utgifter/kostander på om lag 5,56 mill. kr (før finansposter). Lønnskostnadene tar utgangspunkt i 3 årsverk samt en 50% stilling ut april måned. Styret godkjenner budsjettet for 2014 slik det fremgår av vedlegg /12-14: Eventuelt - Org.sjef la frem et forslag om å melde inn en sak til Idrettstinget 2015 hvor det lovfestes at alle klubber må oppnevne en styrerepresentant som skal ha et særlig ansvar for verdier inkludert antidoping arbeid. Denne ordningen kan innrettes på samme måte som kravet til en politiattestansvarlig og vil praksis innebære et tillegg til 18 2 f. Saken kan tas opp som ordinær sak på et senere styremøte. Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Rolf Gunnar Haagensen Leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef v1 Side 7 av 7

Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness,

Detaljer

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger

Detaljer

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Styre- og varamedlemmer: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen,

Detaljer

Protokoll styremøte 8/12-14, tirsdag 11. desember 2012 kl 1500-1700 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 8/12-14, tirsdag 11. desember 2012 kl 1500-1700 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 8/12-14, tirsdag 11. desember 2012 kl 1500-1700 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi

Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi Tilstede var: Kirsten Borge Siri Marie Gundersen Anne Blakstad Tonje Berger

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Emne: BIK Styremøte nr. 4 /14-16 Dato: 23.oktober 2014 kl. 18 21 Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 Styremøte 05/14 ble avholdt onsdag 11. juni på Scandic Ørnen Hotel i Bergen sentrum. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2014 Dato: onsdag 291014 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/11 Styremøte 02/11 ble avholdt tirsdag 22. februar på Idretten Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.50. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer