Bent Gether- Rønning (H)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bent Gether- Rønning (H)"

Transkript

1 Oslo kommune Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Bent Gether- Rønning (H) Bente M. Larsen (Ap) Bjørn Gilbert (Ap) Eli Voksø (Ap) Sigmund Hov Moen (Ap) Anne Marit Heber Nærby (Ap) Per Henry Christiansen (H) Brit Teien (H) Øivind Tandberg (H) Henriette Amundrustad (H) Kristin Vik (H) Erik Borge Skei (V) Gunnar Løchø Brevig (V) Hanne Lyssand (SV) Hans A. Kielland Aanesen (FrP) Per Morten Klette (H) Pål Sørgaard (Ap) Helene Salvesen (Ap) May-Brith Døssland (V) Øivind Tandberg (H) Bjørn Gilbert (Ap) Eli Voksø (Ap) Gunnar Løchø Brevig (V) Preben Winger, assisterende bydelsdirektør Eivind Marthinsen, avdelingsdirektør Marit Neby

2 Åpen halvtime Arne Kristian Groven,- vedr. fritidsklubben Leker`n Leker`n fritidsklubb benyttes av barn og ungdom som sogner til Marienlyst skole. Barna på skolen kommer fra bydelene St.Hanshaugen, Frogner og Nordre Aker. Fritidsklubben driftes av Bydel St.Hanshaugen som i budsjettbehandlingen for 2014 helt tydelig uttalte at man ville opprettholde driften av fritidsklubben. Dette ser de nå ut til å ha gått tilbake på. Foreldre og ungdom har derfor opprettet en aksjonsgruppe for å bevare dette tilbudet og ber alle bydelene som har ungdom på denne klubben om å komme på banen! Jan Sandstrøm, sameiet Minister Ditleffs vei 23, sak 157 Sameiet i Minister Ditleffs vei 23 er det sameiet som ligger nærmest de planlagte studentboligene. Sameiet har invitert PBE på befaring for å se hva slags konsekvenser utbyggingen vil ha for naboene i øst. Sameiet har fått tilsvar på innsendt klage. I dette tilsvaret henvises det til soldiagrammer. Disse soldiagrammene er langt fra gode nok! Videre ønsker sameiet å påpeke at figurene som er lagt frem i rapporten ikke medfører riktighet når den viser til utsikten for naboene i øst før og etter utbygging. Sameiet er rett og slett uteglemt i planforslaget. Sameiet ber om at bydelsutvalget oppfordrer og går inn for en løsning hvor det bygges lavere hus. Harald., Nordberg terrasse boligsameie, sak 157 Nordberg Terrasse boligsameie vil komme til å levere en særskilt høringsuttalelse. Den utbyggingen som skisseres i det forelagte planforslaget er lite akseptabelt. Innvendingene retter seg først og fremst mot de blokkene som etter planen skal ligge mot Sognsveien. Disse ødelegger friområdet og vil være sjenerende for all ferdsel i området. Høyblokker mot Sognsveien er lite tilpasset områdets bebyggelse og arkitektur for øvrig. Helheten i området vil bli ødelagt. PBE har påpekt at blokkene vil ligge i gul støysone. Dette er forunderlig med tanke på at det er studentboliger. Nordberg Terrasse boligsameie ber om at planene omarbeides. Tor Arne Løken, nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 Premissene som har blitt brukt for utbyggingen av Kringsjå studentby er at man har hatt og skal ha et grønt belte langs bygningene og Sognsveien. De nye byggene vil bli lagt helt inntil Sognsveien og det er heller ikke hensynstatt hvilke støyforhold dette vil ha for studentene som faktisk skal bo der eller for naboene rundt. Ved å legge så høye bygninger på vestsiden av Sognsveien skaper man trafikkfarlige forhold. Det er skapt et bilde om et nytt sentrum og myldreområde,- dette er ikke forenelig med trafikken som er i området i dag. Det bes derfor om at de planlagte høyblokkene flyttes og legges lengre vest i området. Magnus Nystrøm, styreleder SiO, sak 157 Det er stort behov for studentboliger i Oslo. Det står personer i kø for studentboliger hvert år. Vi ønsker ikke bare boliger, men å revitalisere Kringsjå som studentboligområde. En økende trend blant studenter er å ha nærhet til marka og naturen. Dette får man på Kringsjå. SiO jobber for at Oslo kommune sammen med Ruter vil legge fler nattbusser og t- baneavganger til området. Det samme gjelder utbygging av vei og sykkelsti. SiO er ikke hvilken som helst utbygger, men en ressurs for nærmiljøet og hele området. Studentsamskipnaden ønsker å ha et godt samarbeid og en god dialog med naboene og bydelen rundt denne utbyggingen. ii

3 Magne Storebø nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 Har full forståelse for at SiO ønsker å bygge ut, men nå gjøres dette på feil måte. Kringsjå er ikke et området som passer for en slik bebyggelse og området er ikke en del av høyhusplanen for Oslo. Videre er det verdt å merke seg at Kringsjå skole kommer dårlig ut av det økonomisk med så mye studentfamilier som sogner til skolen. Elevtallet synker drastisk hvor lenger opp i klassene man kommer. Dette skyldes at studenter med familie flytter fra studentboligene når de er ferdig studert og tar med seg barna, selvsagt, og de begynner på andre skoler andre steder i byen eller i andre byer. Målfrid Veiterås, nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 Forstår godt valget av området og også behovet for fler studentboliger. Forstår likevel ikke plandokumentene og måten utbyggingen er tenkt. De planene som nå foreligger er ikke forenelig med den boligpolitikk som har vært regjerende i det samme området tidligere. Naboene bor der lenger enn studentene. Det føles derfor ikke rettferdig at de som skal bo der kortest er de som tydeligvis kan ta seg mest til rette. Ta hensyn til oss som skal bo der hele livet! Vi vil bo der! Tenk på oss og barna våre! Vi mister både sol og utsikt. Andreas Skjeret, student ved UiO og representant for SiO, sak 157 Studenter har ikke mulighet til å være på det ordinære boligmarkedet, og har derfor et behov for de tjenestene SiO kan tilby. SiO er åpne for å justere de planene som foreligger i dag og ønsker gjerne en dialog med naboene. Men vi vil benytte Kringsjå som boligområde for studenter. Har forståelse for at den situasjonen som beskrives på Kringsjå skole er helt reell, og SiO vil gjerne jobbe for at kommunen endrer kriterieordningene for økonomi, slik at dette ikke slå så skjevt ut. Høyhusplanen som flere av naboene referer til definerer høyhus som over 42 meter. Ingen av de planlagte husene i dette området vil ha den høyden. Anders Kløvstad,nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 I planforslaget er all høy bebyggelse lagt inn mot der folk bor og tett inntil veien. Dette endrer hele området totalt. Siden man foreløpig er på tegneplanet i prosessen må det da være mulig å gjøre noe med dette nå? Slik studentbyen ligger i dag har den et ghetto-preg,- vil dette bli mindre av å bygge på denne måten? Sånn føles det i alle fall ikke for naboene. Det ser også til at studenter flytter fra studentboligen i løpet av året, og en slik type studentbolig er bare en belastning for området. iii

4 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Godkjenning av sakskart Sak vedrørende supplering av medlemmer til råd og utvalg ble lagt til på dagsorden og fikk saksnummer 160/14. Sakskartet ble deretter godkjent. Etter ønske fra tilhørere ble sak 157/14 behandlet rett etter protokollsakene. Referatsaker til orientering Protokoll fra møte i arbeidsutvalget Protokoll fra møte MPS-komiteen Protokoll fra møte i KO-komiteen Informasjon Diverse informasjon fra administrasjonen. Eventuelt 3 saker Saker behandlet under møte Sak 137 /14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget Sak 138 /14 Statistikk søknadskontoret september... 1 Sak 139 /14 Rapportering om økonomisk status pr september Sak 140 /14 Kommentarer til helse- og sosialkomiteen om konsekvenser av budsjettforslag for Sak 141 /14 Klagesaker 1. halvår Sak 142 /14 Status barnehager oktober Sak 143 /14 Unge gjengangere våren Sak 144 /14 Situasjonsbeskrivelse av bydelens barnevern pr dato... 3 Sak 145 /14 Matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker... 4 Sak 146 /14 Endring av inntaksområdet for Grefsen og Kjelsås skoler... 4 Sak 147 /14 Helsestasjon 2-4 års kontroller i Sak 148 /14 Støtteordninger for idrettslag... 5 Sak 149 /14 Rapport fra Prosjektgruppe for Abelloftet høst Sak 150 /14 Status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten Sak 151 /14 til navn på ny barnehage i Claus Borchs vei -Tåsenløkka... 6 Sak 152 /14 Forprosjektmidler til John Colletts Plass... 7 Sak 153 /14 Varsel om igangsatt regulering-gjerdrums vei Sak 154 /14 Omgjøring av Sognsveien som forkjørsveg... 8 Sak 155 /14 Grefsenplatået-forslag til planbeskrivelse... 8 Sak 156 /14 Trollfaret 6 A og B. Byggesak til uttalelse... 9 Sak 157 /14 Planforslag til offentlig ettersyn-olav M. Troviks vei 2-66,Kringsjå Stundentby 9 Sak 158 /14 Landbruksmelding for Oslo-Høringssak Sak 159 /14 Søknad om bevilling Thon Hotell Ullevål Stadion, Cooly AS, Sognsveien 77 C Sak 160/14 Supplering av medlemmer til råd og utvalg...6 iv

5 v

6

7 Sak 137 /14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møte ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møte Sak 138 /14 Statistikk søknadskontoret september Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. Sak 139 /14 Rapportering om økonomisk status pr september 2014 Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr september 2014 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr september 2014 til orientering. Sak 140 /14 Kommentarer til helse- og sosialkomiteen om konsekvenser av budsjettforslag for 2015 Bydelsutvalget tar notat om konsekvenser av byrådets budsjettforslag 2015 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar notat om konsekvenser av byrådets budsjettforslag 2015 til orientering. 1

8 Sak 141 /14 Klagesaker 1. halvår 2014 Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i Bydel Nordre Aker 1. halvår 2014 til orientering ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i Bydel Nordre Aker 1. halvår 2014 til orientering Sak 142 /14 Status barnehager oktober 2014 Bydelsutvalget tar sak vedr. status barnehager til orientering. Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet Bydelsutvalget ønsker at administrasjonen ved avvikling av drift i midlertidige barnehager (lokaler/paviljonger) i Pastor Fangens vei og Nils Bays vei, skal se på barnehagedekningen totalt i bydelen. Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Grefsen/Lillo/Disen, og ber administrasjonen melde inn behov for å opprette barnehage på den ledige tomten i Bråtenalléen. Omforent endringsforslag Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Lillo Terasse og ber administrasjonen kontinuerlig vurdere behovet for å opprette barnehage på den ledige tomten i Bråtenalléen. ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar sak vedr. status barnehager til orientering. Bydelsutvalget ønsker at administrasjonen ved avvikling av drift i midlertidige barnehager (lokaler/paviljonger) i Pastor Fangens vei og Nils Bays vei, skal se på barnehagedekningen totalt i bydelen. Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Lillo Terrasseog ber administrasjonen kontinuerlig vurdere behovet for å opprette barnehage på den ledige tomten i Bråtenalléen. 2

9 Sak 143 /14 Unge gjengangere våren 2014 Bydelsutvalget tar rapport om unge gjengangere våren 2014 til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO- komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er fornøyd med nedgangen i antall unge gjengangere både i Oslo generelt og i bydel Nordre Aker. Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes ressurser til forebyggende arbeid. Rapporten tas ellers til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er fornøyd med nedgangen i antall unge gjengangere både i Oslo generelt og i bydel Nordre Aker. Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes ressurser til forebyggende arbeid. Rapporten tas ellers til orientering. Sak 144 /14 Situasjonsbeskrivelse av bydelens barnevern pr dato Bydelsutvalget tar situasjonsbeskrivelse av bydelens barnevern tas til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO- komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes tilstrekkelig midler til barnevernets tiltaksapparat og er bekymret for at det ikke finnes tilstrekkelig beredskapshjem for ungdom i Oslo. BU ønsker å få en begrunnelse på manglende beredskapshjem for ungdom. Situasjonsbeskrivelsen tas ellers til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes tilstrekkelig midler til barnevernets tiltaksapparat og er bekymret for at det ikke finnes tilstrekkelig beredskapshjem for ungdom i Oslo. BU ønsker å få en begrunnelse på manglende beredskapshjem for ungdom. Situasjonsbeskrivelsen tas ellers til orientering 3

10 Sak 145 /14 Matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget tar sak om matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar sak om matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker til orientering. Sak 146 /14 Endring av inntaksområdet for Grefsen og Kjelsås skoler Bydelsutvalget tar endring av inntaksområdene mellom Grefsen og Kjelsås skoler og tidlig oppstart av Fernanda Nissen skole til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. Tilleggsforslag fra Venstre Nytt punkt 2: Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endring av inntaksområder ser på muligheten for at adressene Eikelundsveien 1-26, Disengrenda og Disenveien får plass ved bydelens skoler, dvs. Disen barneskole og Morellbakken ungdomsskole, som er nærskoler og naturlig ut fra tilhørighet til lokalmiljø. Dette bør hensynstas når man beregner skolebehovet i Nordre Aker ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar endring av inntaksområdene mellom Grefsen og Kjelsås skoler og tidlig oppstart av Fernanda Nissen skole til orientering. Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endring av inntaksområder ser på muligheten for at adressene Eikelundsveien 1-26, Disengrenda og Disenveien får plass ved 4

11 bydelens skoler, dvs. Disen barneskole og Morellbakken ungdomsskole, som er nærskoler og naturlig ut fra tilhørighet til lokalmiljø. Dette bør hensynstas når man beregner skolebehovet i Nordre Aker Sak 147 /14 Helsestasjon 2-4 års kontroller i 2014 Bydelsutvalget tar sak om Helsestasjonens 2- og 4-års kontroller til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO- komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er tilfreds med at 2-årsundersøkelsen økes til 100 % i bydelen. Bydelsutvalget tar ellers sak om Helsestasjonens 2- og 4-årskontroller til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er tilfreds med at 2-årsundersøkelsen økes til 100 % i bydelen. Bydelsutvalget tar ellers sak om Helsestasjonens 2- og 4-årskontroller til orientering. Sak 148 /14 Støtteordninger for idrettslag Bydelsutvalget tar sak om støtteordninger for idrettslag til orientering og at det ikke legges føringer som hindrer idrettslag å søke på bydelens frivillighetsmidler. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. Bydelsdirektørens forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar sak om støtteordninger for idrettslag til orientering og at det ikke legges føringer som hindrer idrettslag å søke på bydelens frivillighetsmidler. Sak 149 /14 Rapport fra Prosjektgruppe for Abelloftet høst 2014 Bydelsutvalget tar rapport fra Prosjektgruppen for Abelloftet høst 2014 til orientering. 5

12 Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er fornøyd med administrasjonens arbeid med å skape gode tilbud ved Abelloftet i samarbeid med lokale og private aktører. Rapporten tas ellers til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er fornøyd med administrasjonens arbeid med å skape gode tilbud ved Abelloftet i samarbeid med lokale og private aktører. Rapporten tas ellers til orientering. Sak 150 /14 Status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten 2014 Bydelsutvalget tar status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten 2014 til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten 2014 til orientering. Sak 151 /14 FORSLAG TIL NAVN PÅ NY BARNEHAGE I CLAUS BORCHSVEI - TÅSENLØKKA : Barnehagebygget i Claus Borchs vei gis navnet Tåsenløkka barnehage Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. KO-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget slutter seg til forslag fra Tåsen Hageby Vel og ønsker at navn på barnehagebygget i Claus Borchs vei blir Tåsenløkka barnehage. 6

13 KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget slutter seg til forslag fra Tåsen Hageby Vel og ønsker at navn på barnehagebygget i Claus Borchs vei blir Tåsenløkka barnehage. Sak 152 /14 Forprosjektmidler til John Colletts Plass Saken tas til orientering. Saken ble behandlet i MPS-komiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Sak 153 /14 Varsel om igangsatt regulering-gjerdrums vei 12 Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler planforslaget for omregulering av Gjerdrums vei 12 til bebyggelse og anlegg; bolig/forretning/undervisning (videregående skole/høyskole e.l.)/annen offentlig eller privat tjenesteyting(helse/trening/kultur), kontor/bevertning samt samferdsel og teknisk infrastruktur. Saken ble behandlet i MPS-komiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler planforslaget for omregulering av Gjerdrums vei 12 til bebyggelse og anlegg; bolig/forretning/undervisning (videregående skole/høyskole e.l.)/annen offentlig eller privat tjenesteyting(helse/trening/kultur), kontor/bevertning samt samferdsel og teknisk infrastruktur. 7

14 Sak 154 /14 Omgjøring av Sognsveien som forkjørsveg 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker deler lokalbefolkningens bekymringer for trafikksikkerheten i miljøgaten Sognsveien, slik trafikksikkerhetskartleggingen av elever og foresatte ved Ullevål skole påviser. 2. Bydelsutvalget henstiller derfor til kommunens veimyndighet om å omgjøre Sognsveiens status som forkjørsveg, samt å tilbakeføre de opphøyede gangfeltene som ble fjernet da forkjørsvegstatusen ble etablert. Saken ble behandlet i MPS-komiteen MPS-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget ber om at man snarest mulig ser på tiltak for å bedre trafikksikkerheten i miljøgate Sognsveien, spesielt for fotgjengere. MPS- komiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 9 (2H, 4Ap, 2V,1FrP) mot 6 (4H, 1Ap, 1SV) stemmer. Bydelsutvalget ber om at man snarest mulig ser på tiltak for å bedre trafikksikkerheten i miljøgate Sognsveien, spesielt for fotgjengere. Sak 155 /14 Grefsenplatået-forslag til planbeskrivelse 1. Bydelsutvalget anbefaler at det arbeides videre med ett av alternativene der mest mulig av torgarealet ligger i samme plan. 2. Det planlegges inntil 8 parkeringsplasser i Jupiterveien samt et tilsvarende antall langs Grefsenveien. 3. Taxi-holdeplassen søkes plassert inn i området 4. Det utlyses en lokal konkurranse om kunstnerisk utsmykning av torget, og det søkes om tilskudd til gjennomføring av konkurransen. Egen sak om dette fremmes for MPS/BU. 5. Parkområdet ved høyspentlinjen inkluderes i torgplanene. 8

15 Saken ble behandlet i MPS-komiteen MPS-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget tar forslag til planbeskrivelse for Grefsenplatået til orientering. MPS- komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar forslag til planbeskrivelse for Grefsenplatået til orientering. Sak 156 /14 Trollfaret 6 A og B. Byggesak til uttalelse : Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler at det gis dispensasjon fra markalovens 5 for bygging av tre parkeringsplasser langs vei i Trollfaret da dette vurderes ikke å ha noen innvirkninger på natur og friluftsliv i området. Saken ble behandlet i MPS-komiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler at det gis dispensasjon fra markalovens 5 for bygging av tre parkeringsplasser langs vei i Trollfaret da dette vurderes ikke å ha noen innvirkninger på natur og friluftsliv i området. Sak 157 /14 Planforslag til offentlig ettersyn- Olav M. Troviks vei 2-66, Kringsjå Stundentby 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler Plan- og bygningsetatens alternative planforslag ved at høyhuset reduseres til 28 meters byggehøyde, samt at det etableres bedre uterom i nord-vest av planområdet ved å fjerne og flytte bebyggelse. 2. Nær markasonen er den foreslåtte utnyttelsesgraden, og de øvrige plangrep med gangsti, grøntdrag og høyeste byggehøyder mot Sognsveien hensiktsmessige plangrep som bydelsutvalget støtter. Saken ble behandlet i MPS-komiteen

16 MPS- komiteen anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 1. Bydelsutvalget anbefaler at man tar utgangspunkt i PBE s alternative planforslag, men at man ser på mulighetene til å redusere byggehøydene ut mot Sognsveien ytterligere. 2. Nær markasonen er den foreslåtte utnyttelsesgraden, og de øvrige plangrep med gangsti, grøntdrag og høyeste byggehøyder mot Sognsveien hensiktsmessige plangrep som bydelsutvalget støtter. sforslag fra Høyre: Bydelsutvalget er positive til planer om å bygge flere studentboliger på Kringsjå, men kan ikke støtte planene slik de nå er fremlagt: 1. Planene forutsetter bygging av flere høyhus som er i strid med vedtatte overordnede plandokumenter for bygging av høyhus i Oslo; jfr Bystyrets vedtak sak 314/05. Bystyrets vedtak her var basert på Plan- og bygningsetatens (PBE) dokument «Høyhus i Oslo - strategi for videre arbeid» fra april Dette dokumentet fra PBE, og vedtaket i Bystyret, ga klare føringer med hensyn til hvor høyhus bør kunne bygges. Kringsjå er ikke et slikt område. 2. PBE s plandokument understreker også at topografien i et område skal være styrende for plassering av eventuelle høye bygninger. Det tilsier at man i dette tilfelle bør plassere enventuelle høyblokker i de lavere delene av tomten (i sentrum og vest), og redusere bygghøyden i blokkene som vender mot lavhusbebyggelsen i øst. I det foreliggende forslag er noen av de høyeste bygningene plassert på de høyeste områdene og helt inntil Sognsveien. 3. Turvei B 6/7 går fra toppen av Damefallet og opp til Sognsvann. Denne er mye benyttet og ligger i dag i åpent terreng med grøntarealer ned mot studentbyen/sognsveien. Med den høybebyggelse som er planlagt i studentbyen mot øst vil opplevelsen av turveien bli at den er lagt i en slukt og brukerene vil miste store deler av naturopplevelsen. Dette er i strid med formålene til turveier som skal sikre åpen tilgang til byens naturområde. En høybebyggelse som foreslått, vil også harmonere dårlig med øvrig bebyggelse vest for Sognsveien mellom Carl Kjelsens vei og parkeringsplassen ved Sognsveien. Så vel Kringsjåhallen, Nordberg og Kringsjå skoler og Idrettshøyskolen er bebygget med lavblokker. 4. Øvre del av Sognsveien er en av de viktigste adkomstveiene til Marka. Med flere høye bygninger helt inntil Sognsveien vil brukere som ankommer Sognsvann oppleve en mørk trakt og et bylignende område på vei til sitt friluftsområde. 5. På side 50 i forslaget heter det: «Støyberegninger viser at arealet mot Sognsveien ligger i gul sone og Sognsveien er definert som gul og delvis rød støysone. Kringsjå studentby ligger utenfor definert avvikssone i Byrådets forslag til kommuneplan, Oslo mot Plan- og bygningsetaten synes det er uheldig at det etableres ensidige studentboliger i gul støysone,». På denne bakgrunn har vi vanskelig for å forstå at deler av bebyggelsen plasseres som høyblokker i denne del av området. 10

17 Bydelsutvalget anmoder om at det utarbeides et nytt planforslag som i hovedsak baseres på lavblokker og at de høyeste bygningene plasseres på de laveste områdene og ikke tett opp til Sognsveien. sforslag fra Venstre 1. Bydelsutvalget er positiv til en videre utvikling av Kringsjå studentby, og støtter hovedgrepet i planen om utvikling av en friluftstudentby, med vekt på grønne uteoppholdsareal som bindes sammen av en gjennomgående gangforbindelse. 2. Bydelsutvalget er sterkt i mot å bygge høyt og tett mot Sognsveien. Volumet totalt bør opprettholdes, men ber om at det revurderes i tråd med SiOs opprinnelige forslag, altså en forskyvning mot vest og sentrum av planområdet. Dermed kan byggehøydene i øst reduseres og bygningsmassen der brytes opp slik at dette ikke vil oppleves som en mur ut mot Sognsveien. 3. Bydelsutvalget ber om at man i samsvar med PBEs alternative forslag sikrer større uteområde i nordvest, og legger viktige servicefunksjoner ut mot Sognsveien. sforslag fra FrP Bydelsutvalget forkaster PBE s nåværende planer om storstilt utbygging av Kringsjå studentby Det ble først stemt over FrPs vedtaksforslag. Deretter ble vedtaksforslag fra Høyre og Venstre satt opp mot hverandre. FrPs vedtaksforslag falt med 1 (FrP) mot 14 (6H, 5Ap, 2V, 1 SV) stemmer. Høyres vedtaksforslag falt med 5 (5H) mot 10 (1FrP, 1 H, 5Ap, 2V, 1SV) stemmer. Venstres vedtaksforslag ble vedtatt med 10 (1FrP, 5Ap, 2V, 1SV) mot 5 (5H) stemmer. 1. Bydelsutvalget er positiv til en videre utvikling av Kringsjå studentby, og støtter hovedgrepet i planen om utvikling av en friluftstudentby, med vekt på grønne uteoppholdsareal som bindes sammen av en gjennomgående gangforbindelse. 2. Bydelsutvalget er sterkt i mot å bygge høyt og tett mot Sognsveien. Volumet totalt bør opprettholdes, men ber om at det revurderes i tråd med SiOs opprinnelige forslag, altså en forskyvning mot vest og sentrum av planområdet. Dermed kan byggehøydene i øst reduseres og bygningsmassen der brytes opp slik at dette ikke vil oppleves som en mur ut mot Sognsveien. 3. Bydelsutvalget ber om at man i samsvar med PBEs alternative forslag sikrer større uteområde i nordvest, og legger viktige servicefunksjoner ut mot Sognsveien. Sak 158 /14 Landbruksmelding for Oslo-Høringssak 11

18 Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter en utvikling som stimulerer til og legger til rette for et urbant landbruk, og som også kan utvikle og gjøre det bynære landbruket mere mangfoldig og tilgjengelig for byens borgere. Saken ble behandlet i MPS-komiteen MPS- komiteen anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter en utvikling som stimulerer til og legger til rette for et urbant landbruk, og som også kan utvikle og gjøre det bynære landbruket mere mangfoldig og tilgjengelig for byens borgere. 2. Bydelsutvalget er spesielt opptatt av å forvalte det verdifulle kulturlandskapet i Maridalen gjennom aktiv drift og tiltak som bidrar til stabil bosetting 3. Bydelsutvalget er positiv til at det opprettes nye skolehager og andre former for urbant landbruk i bydelen. Endringsforslag og tilleggsforslag fra SV Endring i punkt 2: legge til «og vernede» slik at punktet bilr: 2 Bydelsutvalget er spesielt opptatt av å forvalte det verdifulle og vernede kulturlandskapet i Maridalen gjennom aktiv drift og tiltak som bidrar til stabil bosetting. Nye punkt: 4. Oslo må vurdere å legge inn krav om grønne tak i reguleringssaker, for å kompensere for at fler områder blir fortette og det blir mindre hager og grøntarealer mellom bygningene. 5. Bydelsutvalget er også opptatt av å bevare de siste restene av edelløvskog som finnes i byen, sammen med de restene vi fremdeles har av gamle gårdsanlegg. Eksempler på slike områder er Berg gård, Bergsallen, Bergsskogen og store Ullevål gård og Ullevålsskrenten. 6. De grønne rutene som er ment å binde fjorden og marka sammen, og som er viktige tur og rekreasjonsområder må videreutvikles og bevares. MPS komiteens forslag med SV s tillegg i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. SVs forslag til tilleggspunkt 4 falt med 3 (1SV,2V) mot (6H,5Ap,1FrP) stemmer. SVs forslag til tilleggspunkt 5 ble vedtatt med 9 (6H,1SV,2V) mot 6 (5Ap,1FrP) stemmer. SVs forslag til tilleggspunkt 6 ble vedtatt med 9 (6H,1SV,2V) mot 6 (5Ap,1FrP) stemmer. 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter en utvikling som stimulerer til og legger til rette for et urbant landbruk, og som også kan utvikle og gjøre det bynære landbruket mere mangfoldig og tilgjengelig for byens borgere. 2. Bydelsutvalget er spesielt opptatt av å forvalte det verdifulle og vernede kulturlandskapet i Maridalen gjennom aktiv drift og tiltak som bidrar til stabil bosetting 12

19 3. Bydelsutvalget er positiv til at det opprettes nye skolehager og andre former for urbant landbruk i bydelen. 4. Bydelsutvalget er også opptatt av å bevare de siste restene av edelløvskog som finnes i byen, sammen med de restene vi fremdeles har av gamle gårdsanlegg. Eksempler på slike områder er Berg gård, Bergsallen, Bergsskogen og store Ullevål gård og Ullevålsskrenten. 5. De grønne rutene som er ment å binde fjorden og marka sammen, og som er viktige tur og rekreasjonsområder må videreutvikles og bevares. Sak 159 /14 Søknad om bevilling Thon Hotell Ullevål Stadion, v/ Cooly AS, Sognsveien 77 C. Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens uttalelse vedrørende serverings og skjenkebevilling fra COOLY AS v/ Thon Hotell Ullevål Stadion, Sognsveien 77 c, til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens uttalelse vedrørende serverings og skjenkebevilling fra COOLY AS v/ Thon Hotell Ullevål Stadion, Sognsveien 77 c, til orientering. Sak 160 /14 Supplering av representanter i råd og utvalg Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektør. Venstre ønsker at det oppnevnes ny vararepresentant for partiet i Helse- og sosialkomiteen for å erstatte Erik Befring. sforslag fra Venstre Ingeborg Briseid Kraft oppnevnes som vararepresentant for Venstre i Helse- og sosialkomiteen. Venstres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Ingeborg Briseid Kraft oppnevnes som vararepresentant for Venstre i Helse- og sosialkomiteen. 13

20 Eventuelt Høring om finansiering av sykehjem (administrasjonen) Helse- og sosialkomiteen i rådhuset har sendt ut en sak og ber om en høringsuttalelse om finansieringsordningen for sykehjem. Bydelsadministrasjonen ber om at det avholdes et ekstraordinært bu-møte slik at høringsuttalelsen kan sendes innen fristen. Det vil derfor bli sendt ut elektronisk sakskart med vedlegg til et ekstraordinært møte i bydelsutvalget. Møtet vil bli avholdt 10. november kl Nordre Aker budstikke (Bent Gether-Rønning, H) Nordre Aker budstikke avvikler driften fra nyttår Det må derfor benyttes andre informasjonskanaler for å nå publikum. Administrasjonen kommer med sak om dette til bydelsutvalgets møte i desember. Toaletter ved Sognsvann (Bjørn Gilbert, Ap) Det er dårlige toalettforhold ved Sognsvann. Da dette er et område som benyttes av veldig mange mennesker bør dette bli bedre. Området rundt Sognsvann skal nå oppgraderes og bydelsutvalget bør be om at dette utredes i den forbindelse. Administrasjonen setter saken på dagsorden til MPS-komiteen. Informasjon Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Bydel Nordre Aker gjør det veldig bra i brukerundersøkelser i hjemmetjenesten og er best i byen på hjemmesykepleie. Bydelen ligger også helt i toppen blant de kommunale aktørene på praktisk bistand. Ny byste på Disenjordet Bydelen har vært i kontakt med Maridalen Rotary og det ser nå ut til at man kan få erstattet bysten som ble stjålet fra Disenjordet i sommer. Busslinje 55 Ruter har svart på henvendelsen vedr. busslinje 55 og inviterer til møte 20. november kl Møtet ble hevet kl. 20:30 Oslo, Bent Gether- Rønning (H) bu-leder Øyvind Henriksen bydelsdirektør Marit Neby møtesekretær 14

21 15

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. Møtetid: 13.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 05. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 3/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Sognsveien 210 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00. Omvisning kl. 17.00. Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 67/06 Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 15.06.2006 kl. 18.00-23.40 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME.

Detaljer

Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker.

Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker. Oslo kommune Møteinnkalling 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wera B Holst SAKSKART Per dags dato er dette sakskartet til

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordre Aker Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Nordre Aker Arbeiderparti 1. Bente M. Larsen, f. 1964 2. Pål Sørgaard, f. 1958 3. Helene Salvesen, f. 1990

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 31. august 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014 NYHETSBREV Nr. 4 2014 URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR Bård Folke Fredriksen, Jan Bøhler og Peter Butenschøn Les om Urbant friluftsliv Nettjenester fra PBE Bydelsvise velmøter Hausmannskvartalenes vel Hyblifisering

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U)

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for. Carl Oscar Pedersen

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for. Carl Oscar Pedersen Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Møtebok Utvalg: Ullern bydelsutvalg Møtedato: 21.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Hoffsveien 48 Møterom: Bydelsutvalgets møtesal Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet. BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2007 til april 2008 Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 7/10 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 8. desember 2010 kl. 17.00 19.25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Møteinnkalling 5/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen

Detaljer