Bent Gether- Rønning (H)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bent Gether- Rønning (H)"

Transkript

1 Oslo kommune Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Bent Gether- Rønning (H) Bente M. Larsen (Ap) Bjørn Gilbert (Ap) Eli Voksø (Ap) Sigmund Hov Moen (Ap) Anne Marit Heber Nærby (Ap) Per Henry Christiansen (H) Brit Teien (H) Øivind Tandberg (H) Henriette Amundrustad (H) Kristin Vik (H) Erik Borge Skei (V) Gunnar Løchø Brevig (V) Hanne Lyssand (SV) Hans A. Kielland Aanesen (FrP) Per Morten Klette (H) Pål Sørgaard (Ap) Helene Salvesen (Ap) May-Brith Døssland (V) Øivind Tandberg (H) Bjørn Gilbert (Ap) Eli Voksø (Ap) Gunnar Løchø Brevig (V) Preben Winger, assisterende bydelsdirektør Eivind Marthinsen, avdelingsdirektør Marit Neby

2 Åpen halvtime Arne Kristian Groven,- vedr. fritidsklubben Leker`n Leker`n fritidsklubb benyttes av barn og ungdom som sogner til Marienlyst skole. Barna på skolen kommer fra bydelene St.Hanshaugen, Frogner og Nordre Aker. Fritidsklubben driftes av Bydel St.Hanshaugen som i budsjettbehandlingen for 2014 helt tydelig uttalte at man ville opprettholde driften av fritidsklubben. Dette ser de nå ut til å ha gått tilbake på. Foreldre og ungdom har derfor opprettet en aksjonsgruppe for å bevare dette tilbudet og ber alle bydelene som har ungdom på denne klubben om å komme på banen! Jan Sandstrøm, sameiet Minister Ditleffs vei 23, sak 157 Sameiet i Minister Ditleffs vei 23 er det sameiet som ligger nærmest de planlagte studentboligene. Sameiet har invitert PBE på befaring for å se hva slags konsekvenser utbyggingen vil ha for naboene i øst. Sameiet har fått tilsvar på innsendt klage. I dette tilsvaret henvises det til soldiagrammer. Disse soldiagrammene er langt fra gode nok! Videre ønsker sameiet å påpeke at figurene som er lagt frem i rapporten ikke medfører riktighet når den viser til utsikten for naboene i øst før og etter utbygging. Sameiet er rett og slett uteglemt i planforslaget. Sameiet ber om at bydelsutvalget oppfordrer og går inn for en løsning hvor det bygges lavere hus. Harald., Nordberg terrasse boligsameie, sak 157 Nordberg Terrasse boligsameie vil komme til å levere en særskilt høringsuttalelse. Den utbyggingen som skisseres i det forelagte planforslaget er lite akseptabelt. Innvendingene retter seg først og fremst mot de blokkene som etter planen skal ligge mot Sognsveien. Disse ødelegger friområdet og vil være sjenerende for all ferdsel i området. Høyblokker mot Sognsveien er lite tilpasset områdets bebyggelse og arkitektur for øvrig. Helheten i området vil bli ødelagt. PBE har påpekt at blokkene vil ligge i gul støysone. Dette er forunderlig med tanke på at det er studentboliger. Nordberg Terrasse boligsameie ber om at planene omarbeides. Tor Arne Løken, nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 Premissene som har blitt brukt for utbyggingen av Kringsjå studentby er at man har hatt og skal ha et grønt belte langs bygningene og Sognsveien. De nye byggene vil bli lagt helt inntil Sognsveien og det er heller ikke hensynstatt hvilke støyforhold dette vil ha for studentene som faktisk skal bo der eller for naboene rundt. Ved å legge så høye bygninger på vestsiden av Sognsveien skaper man trafikkfarlige forhold. Det er skapt et bilde om et nytt sentrum og myldreområde,- dette er ikke forenelig med trafikken som er i området i dag. Det bes derfor om at de planlagte høyblokkene flyttes og legges lengre vest i området. Magnus Nystrøm, styreleder SiO, sak 157 Det er stort behov for studentboliger i Oslo. Det står personer i kø for studentboliger hvert år. Vi ønsker ikke bare boliger, men å revitalisere Kringsjå som studentboligområde. En økende trend blant studenter er å ha nærhet til marka og naturen. Dette får man på Kringsjå. SiO jobber for at Oslo kommune sammen med Ruter vil legge fler nattbusser og t- baneavganger til området. Det samme gjelder utbygging av vei og sykkelsti. SiO er ikke hvilken som helst utbygger, men en ressurs for nærmiljøet og hele området. Studentsamskipnaden ønsker å ha et godt samarbeid og en god dialog med naboene og bydelen rundt denne utbyggingen. ii

3 Magne Storebø nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 Har full forståelse for at SiO ønsker å bygge ut, men nå gjøres dette på feil måte. Kringsjå er ikke et området som passer for en slik bebyggelse og området er ikke en del av høyhusplanen for Oslo. Videre er det verdt å merke seg at Kringsjå skole kommer dårlig ut av det økonomisk med så mye studentfamilier som sogner til skolen. Elevtallet synker drastisk hvor lenger opp i klassene man kommer. Dette skyldes at studenter med familie flytter fra studentboligene når de er ferdig studert og tar med seg barna, selvsagt, og de begynner på andre skoler andre steder i byen eller i andre byer. Målfrid Veiterås, nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 Forstår godt valget av området og også behovet for fler studentboliger. Forstår likevel ikke plandokumentene og måten utbyggingen er tenkt. De planene som nå foreligger er ikke forenelig med den boligpolitikk som har vært regjerende i det samme området tidligere. Naboene bor der lenger enn studentene. Det føles derfor ikke rettferdig at de som skal bo der kortest er de som tydeligvis kan ta seg mest til rette. Ta hensyn til oss som skal bo der hele livet! Vi vil bo der! Tenk på oss og barna våre! Vi mister både sol og utsikt. Andreas Skjeret, student ved UiO og representant for SiO, sak 157 Studenter har ikke mulighet til å være på det ordinære boligmarkedet, og har derfor et behov for de tjenestene SiO kan tilby. SiO er åpne for å justere de planene som foreligger i dag og ønsker gjerne en dialog med naboene. Men vi vil benytte Kringsjå som boligområde for studenter. Har forståelse for at den situasjonen som beskrives på Kringsjå skole er helt reell, og SiO vil gjerne jobbe for at kommunen endrer kriterieordningene for økonomi, slik at dette ikke slå så skjevt ut. Høyhusplanen som flere av naboene referer til definerer høyhus som over 42 meter. Ingen av de planlagte husene i dette området vil ha den høyden. Anders Kløvstad,nabo til de planlagte studentboligene på Kringsjå, sak 157 I planforslaget er all høy bebyggelse lagt inn mot der folk bor og tett inntil veien. Dette endrer hele området totalt. Siden man foreløpig er på tegneplanet i prosessen må det da være mulig å gjøre noe med dette nå? Slik studentbyen ligger i dag har den et ghetto-preg,- vil dette bli mindre av å bygge på denne måten? Sånn føles det i alle fall ikke for naboene. Det ser også til at studenter flytter fra studentboligen i løpet av året, og en slik type studentbolig er bare en belastning for området. iii

4 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Godkjenning av sakskart Sak vedrørende supplering av medlemmer til råd og utvalg ble lagt til på dagsorden og fikk saksnummer 160/14. Sakskartet ble deretter godkjent. Etter ønske fra tilhørere ble sak 157/14 behandlet rett etter protokollsakene. Referatsaker til orientering Protokoll fra møte i arbeidsutvalget Protokoll fra møte MPS-komiteen Protokoll fra møte i KO-komiteen Informasjon Diverse informasjon fra administrasjonen. Eventuelt 3 saker Saker behandlet under møte Sak 137 /14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget Sak 138 /14 Statistikk søknadskontoret september... 1 Sak 139 /14 Rapportering om økonomisk status pr september Sak 140 /14 Kommentarer til helse- og sosialkomiteen om konsekvenser av budsjettforslag for Sak 141 /14 Klagesaker 1. halvår Sak 142 /14 Status barnehager oktober Sak 143 /14 Unge gjengangere våren Sak 144 /14 Situasjonsbeskrivelse av bydelens barnevern pr dato... 3 Sak 145 /14 Matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker... 4 Sak 146 /14 Endring av inntaksområdet for Grefsen og Kjelsås skoler... 4 Sak 147 /14 Helsestasjon 2-4 års kontroller i Sak 148 /14 Støtteordninger for idrettslag... 5 Sak 149 /14 Rapport fra Prosjektgruppe for Abelloftet høst Sak 150 /14 Status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten Sak 151 /14 til navn på ny barnehage i Claus Borchs vei -Tåsenløkka... 6 Sak 152 /14 Forprosjektmidler til John Colletts Plass... 7 Sak 153 /14 Varsel om igangsatt regulering-gjerdrums vei Sak 154 /14 Omgjøring av Sognsveien som forkjørsveg... 8 Sak 155 /14 Grefsenplatået-forslag til planbeskrivelse... 8 Sak 156 /14 Trollfaret 6 A og B. Byggesak til uttalelse... 9 Sak 157 /14 Planforslag til offentlig ettersyn-olav M. Troviks vei 2-66,Kringsjå Stundentby 9 Sak 158 /14 Landbruksmelding for Oslo-Høringssak Sak 159 /14 Søknad om bevilling Thon Hotell Ullevål Stadion, Cooly AS, Sognsveien 77 C Sak 160/14 Supplering av medlemmer til råd og utvalg...6 iv

5 v

6

7 Sak 137 /14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møte ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møte Sak 138 /14 Statistikk søknadskontoret september Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret til orientering. Sak 139 /14 Rapportering om økonomisk status pr september 2014 Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr september 2014 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr september 2014 til orientering. Sak 140 /14 Kommentarer til helse- og sosialkomiteen om konsekvenser av budsjettforslag for 2015 Bydelsutvalget tar notat om konsekvenser av byrådets budsjettforslag 2015 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar notat om konsekvenser av byrådets budsjettforslag 2015 til orientering. 1

8 Sak 141 /14 Klagesaker 1. halvår 2014 Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i Bydel Nordre Aker 1. halvår 2014 til orientering ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i Bydel Nordre Aker 1. halvår 2014 til orientering Sak 142 /14 Status barnehager oktober 2014 Bydelsutvalget tar sak vedr. status barnehager til orientering. Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet Bydelsutvalget ønsker at administrasjonen ved avvikling av drift i midlertidige barnehager (lokaler/paviljonger) i Pastor Fangens vei og Nils Bays vei, skal se på barnehagedekningen totalt i bydelen. Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Grefsen/Lillo/Disen, og ber administrasjonen melde inn behov for å opprette barnehage på den ledige tomten i Bråtenalléen. Omforent endringsforslag Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Lillo Terasse og ber administrasjonen kontinuerlig vurdere behovet for å opprette barnehage på den ledige tomten i Bråtenalléen. ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar sak vedr. status barnehager til orientering. Bydelsutvalget ønsker at administrasjonen ved avvikling av drift i midlertidige barnehager (lokaler/paviljonger) i Pastor Fangens vei og Nils Bays vei, skal se på barnehagedekningen totalt i bydelen. Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Lillo Terrasseog ber administrasjonen kontinuerlig vurdere behovet for å opprette barnehage på den ledige tomten i Bråtenalléen. 2

9 Sak 143 /14 Unge gjengangere våren 2014 Bydelsutvalget tar rapport om unge gjengangere våren 2014 til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO- komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er fornøyd med nedgangen i antall unge gjengangere både i Oslo generelt og i bydel Nordre Aker. Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes ressurser til forebyggende arbeid. Rapporten tas ellers til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er fornøyd med nedgangen i antall unge gjengangere både i Oslo generelt og i bydel Nordre Aker. Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes ressurser til forebyggende arbeid. Rapporten tas ellers til orientering. Sak 144 /14 Situasjonsbeskrivelse av bydelens barnevern pr dato Bydelsutvalget tar situasjonsbeskrivelse av bydelens barnevern tas til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO- komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes tilstrekkelig midler til barnevernets tiltaksapparat og er bekymret for at det ikke finnes tilstrekkelig beredskapshjem for ungdom i Oslo. BU ønsker å få en begrunnelse på manglende beredskapshjem for ungdom. Situasjonsbeskrivelsen tas ellers til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er opptatt av at det avsettes tilstrekkelig midler til barnevernets tiltaksapparat og er bekymret for at det ikke finnes tilstrekkelig beredskapshjem for ungdom i Oslo. BU ønsker å få en begrunnelse på manglende beredskapshjem for ungdom. Situasjonsbeskrivelsen tas ellers til orientering 3

10 Sak 145 /14 Matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget tar sak om matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar sak om matservering i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker til orientering. Sak 146 /14 Endring av inntaksområdet for Grefsen og Kjelsås skoler Bydelsutvalget tar endring av inntaksområdene mellom Grefsen og Kjelsås skoler og tidlig oppstart av Fernanda Nissen skole til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. Tilleggsforslag fra Venstre Nytt punkt 2: Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endring av inntaksområder ser på muligheten for at adressene Eikelundsveien 1-26, Disengrenda og Disenveien får plass ved bydelens skoler, dvs. Disen barneskole og Morellbakken ungdomsskole, som er nærskoler og naturlig ut fra tilhørighet til lokalmiljø. Dette bør hensynstas når man beregner skolebehovet i Nordre Aker ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar endring av inntaksområdene mellom Grefsen og Kjelsås skoler og tidlig oppstart av Fernanda Nissen skole til orientering. Bydelsutvalget ber om at Utdanningsetaten ved senere endring av inntaksområder ser på muligheten for at adressene Eikelundsveien 1-26, Disengrenda og Disenveien får plass ved 4

11 bydelens skoler, dvs. Disen barneskole og Morellbakken ungdomsskole, som er nærskoler og naturlig ut fra tilhørighet til lokalmiljø. Dette bør hensynstas når man beregner skolebehovet i Nordre Aker Sak 147 /14 Helsestasjon 2-4 års kontroller i 2014 Bydelsutvalget tar sak om Helsestasjonens 2- og 4-års kontroller til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO- komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er tilfreds med at 2-årsundersøkelsen økes til 100 % i bydelen. Bydelsutvalget tar ellers sak om Helsestasjonens 2- og 4-årskontroller til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er tilfreds med at 2-årsundersøkelsen økes til 100 % i bydelen. Bydelsutvalget tar ellers sak om Helsestasjonens 2- og 4-årskontroller til orientering. Sak 148 /14 Støtteordninger for idrettslag Bydelsutvalget tar sak om støtteordninger for idrettslag til orientering og at det ikke legges føringer som hindrer idrettslag å søke på bydelens frivillighetsmidler. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. Bydelsdirektørens forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar sak om støtteordninger for idrettslag til orientering og at det ikke legges føringer som hindrer idrettslag å søke på bydelens frivillighetsmidler. Sak 149 /14 Rapport fra Prosjektgruppe for Abelloftet høst 2014 Bydelsutvalget tar rapport fra Prosjektgruppen for Abelloftet høst 2014 til orientering. 5

12 Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen KO komiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er fornøyd med administrasjonens arbeid med å skape gode tilbud ved Abelloftet i samarbeid med lokale og private aktører. Rapporten tas ellers til orientering. KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er fornøyd med administrasjonens arbeid med å skape gode tilbud ved Abelloftet i samarbeid med lokale og private aktører. Rapporten tas ellers til orientering. Sak 150 /14 Status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten 2014 Bydelsutvalget tar status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten 2014 til orientering. Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar status galleri og kafé ved Frysja Kunstnersenter høsten 2014 til orientering. Sak 151 /14 FORSLAG TIL NAVN PÅ NY BARNEHAGE I CLAUS BORCHSVEI - TÅSENLØKKA : Barnehagebygget i Claus Borchs vei gis navnet Tåsenløkka barnehage Saken ble behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. KO-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget slutter seg til forslag fra Tåsen Hageby Vel og ønsker at navn på barnehagebygget i Claus Borchs vei blir Tåsenløkka barnehage. 6

13 KO-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget slutter seg til forslag fra Tåsen Hageby Vel og ønsker at navn på barnehagebygget i Claus Borchs vei blir Tåsenløkka barnehage. Sak 152 /14 Forprosjektmidler til John Colletts Plass Saken tas til orientering. Saken ble behandlet i MPS-komiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Sak 153 /14 Varsel om igangsatt regulering-gjerdrums vei 12 Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler planforslaget for omregulering av Gjerdrums vei 12 til bebyggelse og anlegg; bolig/forretning/undervisning (videregående skole/høyskole e.l.)/annen offentlig eller privat tjenesteyting(helse/trening/kultur), kontor/bevertning samt samferdsel og teknisk infrastruktur. Saken ble behandlet i MPS-komiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler planforslaget for omregulering av Gjerdrums vei 12 til bebyggelse og anlegg; bolig/forretning/undervisning (videregående skole/høyskole e.l.)/annen offentlig eller privat tjenesteyting(helse/trening/kultur), kontor/bevertning samt samferdsel og teknisk infrastruktur. 7

14 Sak 154 /14 Omgjøring av Sognsveien som forkjørsveg 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker deler lokalbefolkningens bekymringer for trafikksikkerheten i miljøgaten Sognsveien, slik trafikksikkerhetskartleggingen av elever og foresatte ved Ullevål skole påviser. 2. Bydelsutvalget henstiller derfor til kommunens veimyndighet om å omgjøre Sognsveiens status som forkjørsveg, samt å tilbakeføre de opphøyede gangfeltene som ble fjernet da forkjørsvegstatusen ble etablert. Saken ble behandlet i MPS-komiteen MPS-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget ber om at man snarest mulig ser på tiltak for å bedre trafikksikkerheten i miljøgate Sognsveien, spesielt for fotgjengere. MPS- komiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 9 (2H, 4Ap, 2V,1FrP) mot 6 (4H, 1Ap, 1SV) stemmer. Bydelsutvalget ber om at man snarest mulig ser på tiltak for å bedre trafikksikkerheten i miljøgate Sognsveien, spesielt for fotgjengere. Sak 155 /14 Grefsenplatået-forslag til planbeskrivelse 1. Bydelsutvalget anbefaler at det arbeides videre med ett av alternativene der mest mulig av torgarealet ligger i samme plan. 2. Det planlegges inntil 8 parkeringsplasser i Jupiterveien samt et tilsvarende antall langs Grefsenveien. 3. Taxi-holdeplassen søkes plassert inn i området 4. Det utlyses en lokal konkurranse om kunstnerisk utsmykning av torget, og det søkes om tilskudd til gjennomføring av konkurransen. Egen sak om dette fremmes for MPS/BU. 5. Parkområdet ved høyspentlinjen inkluderes i torgplanene. 8

15 Saken ble behandlet i MPS-komiteen MPS-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget tar forslag til planbeskrivelse for Grefsenplatået til orientering. MPS- komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar forslag til planbeskrivelse for Grefsenplatået til orientering. Sak 156 /14 Trollfaret 6 A og B. Byggesak til uttalelse : Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler at det gis dispensasjon fra markalovens 5 for bygging av tre parkeringsplasser langs vei i Trollfaret da dette vurderes ikke å ha noen innvirkninger på natur og friluftsliv i området. Saken ble behandlet i MPS-komiteen Komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens vedtaksforslag. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler at det gis dispensasjon fra markalovens 5 for bygging av tre parkeringsplasser langs vei i Trollfaret da dette vurderes ikke å ha noen innvirkninger på natur og friluftsliv i området. Sak 157 /14 Planforslag til offentlig ettersyn- Olav M. Troviks vei 2-66, Kringsjå Stundentby 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler Plan- og bygningsetatens alternative planforslag ved at høyhuset reduseres til 28 meters byggehøyde, samt at det etableres bedre uterom i nord-vest av planområdet ved å fjerne og flytte bebyggelse. 2. Nær markasonen er den foreslåtte utnyttelsesgraden, og de øvrige plangrep med gangsti, grøntdrag og høyeste byggehøyder mot Sognsveien hensiktsmessige plangrep som bydelsutvalget støtter. Saken ble behandlet i MPS-komiteen

16 MPS- komiteen anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 1. Bydelsutvalget anbefaler at man tar utgangspunkt i PBE s alternative planforslag, men at man ser på mulighetene til å redusere byggehøydene ut mot Sognsveien ytterligere. 2. Nær markasonen er den foreslåtte utnyttelsesgraden, og de øvrige plangrep med gangsti, grøntdrag og høyeste byggehøyder mot Sognsveien hensiktsmessige plangrep som bydelsutvalget støtter. sforslag fra Høyre: Bydelsutvalget er positive til planer om å bygge flere studentboliger på Kringsjå, men kan ikke støtte planene slik de nå er fremlagt: 1. Planene forutsetter bygging av flere høyhus som er i strid med vedtatte overordnede plandokumenter for bygging av høyhus i Oslo; jfr Bystyrets vedtak sak 314/05. Bystyrets vedtak her var basert på Plan- og bygningsetatens (PBE) dokument «Høyhus i Oslo - strategi for videre arbeid» fra april Dette dokumentet fra PBE, og vedtaket i Bystyret, ga klare føringer med hensyn til hvor høyhus bør kunne bygges. Kringsjå er ikke et slikt område. 2. PBE s plandokument understreker også at topografien i et område skal være styrende for plassering av eventuelle høye bygninger. Det tilsier at man i dette tilfelle bør plassere enventuelle høyblokker i de lavere delene av tomten (i sentrum og vest), og redusere bygghøyden i blokkene som vender mot lavhusbebyggelsen i øst. I det foreliggende forslag er noen av de høyeste bygningene plassert på de høyeste områdene og helt inntil Sognsveien. 3. Turvei B 6/7 går fra toppen av Damefallet og opp til Sognsvann. Denne er mye benyttet og ligger i dag i åpent terreng med grøntarealer ned mot studentbyen/sognsveien. Med den høybebyggelse som er planlagt i studentbyen mot øst vil opplevelsen av turveien bli at den er lagt i en slukt og brukerene vil miste store deler av naturopplevelsen. Dette er i strid med formålene til turveier som skal sikre åpen tilgang til byens naturområde. En høybebyggelse som foreslått, vil også harmonere dårlig med øvrig bebyggelse vest for Sognsveien mellom Carl Kjelsens vei og parkeringsplassen ved Sognsveien. Så vel Kringsjåhallen, Nordberg og Kringsjå skoler og Idrettshøyskolen er bebygget med lavblokker. 4. Øvre del av Sognsveien er en av de viktigste adkomstveiene til Marka. Med flere høye bygninger helt inntil Sognsveien vil brukere som ankommer Sognsvann oppleve en mørk trakt og et bylignende område på vei til sitt friluftsområde. 5. På side 50 i forslaget heter det: «Støyberegninger viser at arealet mot Sognsveien ligger i gul sone og Sognsveien er definert som gul og delvis rød støysone. Kringsjå studentby ligger utenfor definert avvikssone i Byrådets forslag til kommuneplan, Oslo mot Plan- og bygningsetaten synes det er uheldig at det etableres ensidige studentboliger i gul støysone,». På denne bakgrunn har vi vanskelig for å forstå at deler av bebyggelsen plasseres som høyblokker i denne del av området. 10

17 Bydelsutvalget anmoder om at det utarbeides et nytt planforslag som i hovedsak baseres på lavblokker og at de høyeste bygningene plasseres på de laveste områdene og ikke tett opp til Sognsveien. sforslag fra Venstre 1. Bydelsutvalget er positiv til en videre utvikling av Kringsjå studentby, og støtter hovedgrepet i planen om utvikling av en friluftstudentby, med vekt på grønne uteoppholdsareal som bindes sammen av en gjennomgående gangforbindelse. 2. Bydelsutvalget er sterkt i mot å bygge høyt og tett mot Sognsveien. Volumet totalt bør opprettholdes, men ber om at det revurderes i tråd med SiOs opprinnelige forslag, altså en forskyvning mot vest og sentrum av planområdet. Dermed kan byggehøydene i øst reduseres og bygningsmassen der brytes opp slik at dette ikke vil oppleves som en mur ut mot Sognsveien. 3. Bydelsutvalget ber om at man i samsvar med PBEs alternative forslag sikrer større uteområde i nordvest, og legger viktige servicefunksjoner ut mot Sognsveien. sforslag fra FrP Bydelsutvalget forkaster PBE s nåværende planer om storstilt utbygging av Kringsjå studentby Det ble først stemt over FrPs vedtaksforslag. Deretter ble vedtaksforslag fra Høyre og Venstre satt opp mot hverandre. FrPs vedtaksforslag falt med 1 (FrP) mot 14 (6H, 5Ap, 2V, 1 SV) stemmer. Høyres vedtaksforslag falt med 5 (5H) mot 10 (1FrP, 1 H, 5Ap, 2V, 1SV) stemmer. Venstres vedtaksforslag ble vedtatt med 10 (1FrP, 5Ap, 2V, 1SV) mot 5 (5H) stemmer. 1. Bydelsutvalget er positiv til en videre utvikling av Kringsjå studentby, og støtter hovedgrepet i planen om utvikling av en friluftstudentby, med vekt på grønne uteoppholdsareal som bindes sammen av en gjennomgående gangforbindelse. 2. Bydelsutvalget er sterkt i mot å bygge høyt og tett mot Sognsveien. Volumet totalt bør opprettholdes, men ber om at det revurderes i tråd med SiOs opprinnelige forslag, altså en forskyvning mot vest og sentrum av planområdet. Dermed kan byggehøydene i øst reduseres og bygningsmassen der brytes opp slik at dette ikke vil oppleves som en mur ut mot Sognsveien. 3. Bydelsutvalget ber om at man i samsvar med PBEs alternative forslag sikrer større uteområde i nordvest, og legger viktige servicefunksjoner ut mot Sognsveien. Sak 158 /14 Landbruksmelding for Oslo-Høringssak 11

18 Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter en utvikling som stimulerer til og legger til rette for et urbant landbruk, og som også kan utvikle og gjøre det bynære landbruket mere mangfoldig og tilgjengelig for byens borgere. Saken ble behandlet i MPS-komiteen MPS- komiteen anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter en utvikling som stimulerer til og legger til rette for et urbant landbruk, og som også kan utvikle og gjøre det bynære landbruket mere mangfoldig og tilgjengelig for byens borgere. 2. Bydelsutvalget er spesielt opptatt av å forvalte det verdifulle kulturlandskapet i Maridalen gjennom aktiv drift og tiltak som bidrar til stabil bosetting 3. Bydelsutvalget er positiv til at det opprettes nye skolehager og andre former for urbant landbruk i bydelen. Endringsforslag og tilleggsforslag fra SV Endring i punkt 2: legge til «og vernede» slik at punktet bilr: 2 Bydelsutvalget er spesielt opptatt av å forvalte det verdifulle og vernede kulturlandskapet i Maridalen gjennom aktiv drift og tiltak som bidrar til stabil bosetting. Nye punkt: 4. Oslo må vurdere å legge inn krav om grønne tak i reguleringssaker, for å kompensere for at fler områder blir fortette og det blir mindre hager og grøntarealer mellom bygningene. 5. Bydelsutvalget er også opptatt av å bevare de siste restene av edelløvskog som finnes i byen, sammen med de restene vi fremdeles har av gamle gårdsanlegg. Eksempler på slike områder er Berg gård, Bergsallen, Bergsskogen og store Ullevål gård og Ullevålsskrenten. 6. De grønne rutene som er ment å binde fjorden og marka sammen, og som er viktige tur og rekreasjonsområder må videreutvikles og bevares. MPS komiteens forslag med SV s tillegg i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. SVs forslag til tilleggspunkt 4 falt med 3 (1SV,2V) mot (6H,5Ap,1FrP) stemmer. SVs forslag til tilleggspunkt 5 ble vedtatt med 9 (6H,1SV,2V) mot 6 (5Ap,1FrP) stemmer. SVs forslag til tilleggspunkt 6 ble vedtatt med 9 (6H,1SV,2V) mot 6 (5Ap,1FrP) stemmer. 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter en utvikling som stimulerer til og legger til rette for et urbant landbruk, og som også kan utvikle og gjøre det bynære landbruket mere mangfoldig og tilgjengelig for byens borgere. 2. Bydelsutvalget er spesielt opptatt av å forvalte det verdifulle og vernede kulturlandskapet i Maridalen gjennom aktiv drift og tiltak som bidrar til stabil bosetting 12

19 3. Bydelsutvalget er positiv til at det opprettes nye skolehager og andre former for urbant landbruk i bydelen. 4. Bydelsutvalget er også opptatt av å bevare de siste restene av edelløvskog som finnes i byen, sammen med de restene vi fremdeles har av gamle gårdsanlegg. Eksempler på slike områder er Berg gård, Bergsallen, Bergsskogen og store Ullevål gård og Ullevålsskrenten. 5. De grønne rutene som er ment å binde fjorden og marka sammen, og som er viktige tur og rekreasjonsområder må videreutvikles og bevares. Sak 159 /14 Søknad om bevilling Thon Hotell Ullevål Stadion, v/ Cooly AS, Sognsveien 77 C. Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens uttalelse vedrørende serverings og skjenkebevilling fra COOLY AS v/ Thon Hotell Ullevål Stadion, Sognsveien 77 c, til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens uttalelse vedrørende serverings og skjenkebevilling fra COOLY AS v/ Thon Hotell Ullevål Stadion, Sognsveien 77 c, til orientering. Sak 160 /14 Supplering av representanter i råd og utvalg Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektør. Venstre ønsker at det oppnevnes ny vararepresentant for partiet i Helse- og sosialkomiteen for å erstatte Erik Befring. sforslag fra Venstre Ingeborg Briseid Kraft oppnevnes som vararepresentant for Venstre i Helse- og sosialkomiteen. Venstres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Ingeborg Briseid Kraft oppnevnes som vararepresentant for Venstre i Helse- og sosialkomiteen. 13

20 Eventuelt Høring om finansiering av sykehjem (administrasjonen) Helse- og sosialkomiteen i rådhuset har sendt ut en sak og ber om en høringsuttalelse om finansieringsordningen for sykehjem. Bydelsadministrasjonen ber om at det avholdes et ekstraordinært bu-møte slik at høringsuttalelsen kan sendes innen fristen. Det vil derfor bli sendt ut elektronisk sakskart med vedlegg til et ekstraordinært møte i bydelsutvalget. Møtet vil bli avholdt 10. november kl Nordre Aker budstikke (Bent Gether-Rønning, H) Nordre Aker budstikke avvikler driften fra nyttår Det må derfor benyttes andre informasjonskanaler for å nå publikum. Administrasjonen kommer med sak om dette til bydelsutvalgets møte i desember. Toaletter ved Sognsvann (Bjørn Gilbert, Ap) Det er dårlige toalettforhold ved Sognsvann. Da dette er et område som benyttes av veldig mange mennesker bør dette bli bedre. Området rundt Sognsvann skal nå oppgraderes og bydelsutvalget bør be om at dette utredes i den forbindelse. Administrasjonen setter saken på dagsorden til MPS-komiteen. Informasjon Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Bydel Nordre Aker gjør det veldig bra i brukerundersøkelser i hjemmetjenesten og er best i byen på hjemmesykepleie. Bydelen ligger også helt i toppen blant de kommunale aktørene på praktisk bistand. Ny byste på Disenjordet Bydelen har vært i kontakt med Maridalen Rotary og det ser nå ut til at man kan få erstattet bysten som ble stjålet fra Disenjordet i sommer. Busslinje 55 Ruter har svart på henvendelsen vedr. busslinje 55 og inviterer til møte 20. november kl Møtet ble hevet kl. 20:30 Oslo, Bent Gether- Rønning (H) bu-leder Øyvind Henriksen bydelsdirektør Marit Neby møtesekretær 14

21 15

Erik Borge Skei V. Sigmund Hov Moen A Anne Ebbing SV Hans A. Kielland Aanensen FrP Henriette Amundrustad H Bent Gether-Rønning H

Erik Borge Skei V. Sigmund Hov Moen A Anne Ebbing SV Hans A. Kielland Aanensen FrP Henriette Amundrustad H Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A)

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalen VGS, biblioteket. Nydalsveien 30 c, 0484 Oslo. Møtetid: Tirsdag 14. oktober 2014 kl. 18.00

Detaljer

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget torsdag 08.12.2011 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Bente M. Larsen A. Ingen

Bente M. Larsen A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 04. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV)

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Ullevål Skole, personalrom Møtetid: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Erik Borge Skei V. Henriette Amundrustad H Sigmund Hov Moen A. Bent Gether-Rønning H

Erik Borge Skei V. Henriette Amundrustad H Sigmund Hov Moen A. Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 27. mai 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 10. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

Erik B. Skei V. Bent Gether- Rønning H Sidsel Kjeldaas Salte H Arne Østreng FrP Snorre Kverndokk SV Helle Solberg A Sigmund Hov Moen A

Erik B. Skei V. Bent Gether- Rønning H Sidsel Kjeldaas Salte H Arne Østreng FrP Snorre Kverndokk SV Helle Solberg A Sigmund Hov Moen A Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalveien 21 Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Kjelsås skole, Asbjørnsensvei 3, 0494 Oslo Møtetid: Tirsdag 27. august 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Erik B. Skei V. Bent- Gether Rønning H, (under informasjonen fra PBE)

Erik B. Skei V. Bent- Gether Rønning H, (under informasjonen fra PBE) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 6/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 07. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 05/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 25. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Byutviklings-, miljø- og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. juni 2012 kl. 19.00

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 20. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Erik Borge Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Helle Solberg H. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Helle Solberg H. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 28. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV)

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 5/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg. Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 7/09

Oslo kommune. Protokoll 7/09 Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wera B Holst Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Helse- og sosialkomite Nydalsveien 21, BU-salen tirsdag 28. september 2010 kl.18.00 Marit

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c

Oslo kommune Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 1/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 1/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 1/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 16. februar 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. januar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 18.00 19.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bolig for utviklingshemmede, Neptunvn. 24 Møtetid: tirsdag 19. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsaltunet barnehage, Oppsalveien 21 Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom 2.etg. Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Vera Houck og Øyvind Ekker fra Selvaagbygg tok ordet til sak 18/07 og orienterte om forslaget til utforming av Lørenveien.

Vera Houck og Øyvind Ekker fra Selvaagbygg tok ordet til sak 18/07 og orienterte om forslaget til utforming av Lørenveien. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/07 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 26. mars 2007

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 13. juni 2013 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nest leder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Bjørg Rolland (FrP) Anna Buverud (V)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nest leder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Bjørg Rolland (FrP) Anna Buverud (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: BU salen Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. september 2006 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Møteinnkalling 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 08. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.11.2014 kl. 16.30 17.20 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.11.2014 kl. 16.30 17.20 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.11.2014 kl.

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A)

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 16. januar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Rune Haaland (A), Jorun Gulbrandsen (R), Ted Heen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Rune Haaland (A), Jorun Gulbrandsen (R), Ted Heen (F) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 15. februar 2010 kl. 17.30-19.20 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Ingen. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir.

Ivar Christiansen A. Ingen. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir. 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 11. april 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Marit Ulstrup. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Eivind Marthinsen avd.sjef økonomi Preben Winger

Marit Ulstrup. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Eivind Marthinsen avd.sjef økonomi Preben Winger Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/11 Møte: Kultur og oppvekskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg. Møtetid: Tirsdag 6. 12-2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2.

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

Svein Roar Johansen (A) Glenn Korshaugen (A) Bjørg Mai Salberg (A) Jorun H. Olafsen (A) Sten - Arvid Fredriksen (Frp)

Svein Roar Johansen (A) Glenn Korshaugen (A) Bjørg Mai Salberg (A) Jorun H. Olafsen (A) Sten - Arvid Fredriksen (Frp) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 8/14 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Nærmiljøsenteret - Romsås senter 2-4 Møtetid: Torsdag 04. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 Møteleder:

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Fra

Detaljer

Orientering om ungdomsrådets protokoll i september: Tatt til orientering.

Orientering om ungdomsrådets protokoll i september: Tatt til orientering. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 20. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 31. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Torkild Strandvik (V) Andreas Meeg-Bentzen (H) Gudmund Brede (A)

Torkild Strandvik (V) Andreas Meeg-Bentzen (H) Gudmund Brede (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. november 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/14 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Nydalsveien 21, Møterom Lille Hauge. Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 14.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 25. august 2014 kl. 18.00 20.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 23.08.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Protokoll 8/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

Jorun Rymarczyk, A. Fra Nav Grorud Jarle Botnen og Hanne Jacobsen Fra adm. Anne Rasmussen Anne Elisabeth Stålung

Jorun Rymarczyk, A. Fra Nav Grorud Jarle Botnen og Hanne Jacobsen Fra adm. Anne Rasmussen Anne Elisabeth Stålung Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 29. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421981 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen halvtime. Ingen saker meldt.

Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen halvtime. Ingen saker meldt. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 30. april 2007

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV) Lena Haugseth (A) Gerhard Rinner (F)

Åsmund Strand Johansen (SV) Lena Haugseth (A) Gerhard Rinner (F) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kari Haug

Detaljer

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Torunn K. Husvik

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A)

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Møtetid: torsdag 31. januar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Wenche

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 6/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget (H) Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget (H) Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 3/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.04.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen Oppnevning av representant til foreldreutvalg (FUB) barnehager i Oslo

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen Oppnevning av representant til foreldreutvalg (FUB) barnehager i Oslo Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 3/16 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, Sørkedalsveien 150, inngang på baksiden av bygget Møtetid: 01.09.2016 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. januar 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 11.06.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 2/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 13. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [13/01790-6] Sak 171 Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel - Byrådssak 228 av 19.12.2013 Sendt til byrådet.

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Jane Steenbuch (H) Terje Bjøro (V) Elin Horn Galtung (H) Jon Magne Nielsen (H) Astrid Charlotte Seeberg (V)

Sven Marius Gjeruldsen (H) Jane Steenbuch (H) Terje Bjøro (V) Elin Horn Galtung (H) Jon Magne Nielsen (H) Astrid Charlotte Seeberg (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 7/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150B, møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 21. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

May-Brith Døssland (V)

May-Brith Døssland (V) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: BU-salen Møtetid: tirsdag 12. februar 2008 kl. 18.00-2050 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H),

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 03/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssalen Olaf Helsets vei 6 Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Rashid Nawaz (A), Sigrun Torbo Benbow (A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (Frp), Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V)

Rashid Nawaz (A), Sigrun Torbo Benbow (A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (Frp), Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V) Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 16. januar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonen Møteleder:

Detaljer