Årsberetning NTLs Fylkesutvalg i Oslo Perioden 15. september september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NTLs Fylkesutvalg i Oslo Perioden 15. september 2010 1. september 2011"

Transkript

1 Årsberetning NTLs Fylkesutvalg i Oslo Perioden 15. september september 2011 Innhold: 1. Styrets sammensetning i perioden 2. Deltakelse i styrer, råd og utvalg 3. Styrets arbeid i perioden 1. Styrets sammensetning i perioden: Årsmøtet i NTLs Fylkesutvalg i Oslo valgte 14. september 2010 følgende styre: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Varamedlem Varamedlem Valgkomite Valg komite Valgkomite Ragnar Bøe Elgsaas fra NTL Finanstilsynet Kjersti Barsok fra NTL Sentralforvaltningen Synneva Aga fra NTL Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Ole Henry Bøe fra NTL Politiet, Kripos Klaus Kristensen fra NTL NRK Janne Johnsen fra NTL Forsvaret Viken Heid-Randi Nilsen fra NTL i Arbeidsdepartementet Gudrun Høverstad fra NTL Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øivind Kruse fra NTL Arkivverket Berit Moen fra NTL Norges Bank Tor Hernes fra NTL Forsvarsdepartementet Per Myklebust fra NTL Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Utskifting av styremedlemmer i perioden Årsmøtet hadde gitt styret fullmakt til å supplere styret i perioden og følgende suppleringer og omrokkeringer ble foretatt: Ragnar Bøe Elgsaas ble på NTLs landsmøte november 2010 valgt til forbundssekretær i NTL og fratrådte derved vervet som leder i Fylkesutvalget. Nestleder Kjersti Barsok ble konstituert som ny leder i utvalget Klaus Kristensen rykket opp som nestleder og Gudrun Høverstad rykket opp fra varaplass til fast plass i styret. Styret ble på medlemsmøte supplert med Kjetil Larsen fra NTL Skatteetaten på fast plass og Morten Bergland fra NTL Etterretningstjenesten på fast møtende varaplass 1

2 etter at Heid-Randi Nilsen og Janne Johnsen trakk seg fra styret. Øivind Kruse rykket da opp på fast plass i styret. Styrets sammensetning per 1. september 2011 er som følger: Leder Kjersti Barsok fra NTL Sentralforvaltningen Nestleder Klaus Kristensen fra NTL NRK Sekretær Synneva Aga fra NTL Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Kasserer Ole Henry Bøe fra NTL Politiet, Kripos Gudrun Høverstad fra NTL Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øivind Kruse fra NTL Arkivverket Kjetil Larsen fra NTL Skatt Varamedlem Per Morten Bergland fra NTL Etterretningstjensten Revisorer: Gro Vedeler fra NTL Vegdirektoratet og Anne Marie Kittelsen fra NTL Innovasjon Norge reviderte 2. Deltakelse i styrer, råd og utvalg I mandatet til Fylkesutvalget står det at det ved behov skal koordinere valg av representanter til LO-avdelinger. På årsmøtet i 2010 ble det vedtatt egne retningslinjer for dette og styret har gjennom året foretatt suppleringsvalg til ulike styrer, råd og utvalg. Under følger en gjennomgang av disse. Fylkesutvalgets styre etterstreber å være ryddige i oppnevningen av nye kandidater, være demokratiske samt å holde frister i den grad valgene er gjort kjent for oss i rimelig tid og vi har fått relevant informasjon om valgene som skal foretas. Det har vært noen utfordringer i forhold til at styret har fått kort frist til å komme opp med kandidater, men i de fleste tilfelle så har dette ikke vært noe problem. LO i Oslos representantskap NTLs fylkesutvalg i Oslo har arrangert formøter til alle representantskapsmøtene til LO i Oslo og i forkant av LO i Oslos årsmøte. Formøtene har normalt blitt ledet av lederen i fylkesutvalget, Ragnar Bøe Elgsaas og etter hans avgang, Kjersti Barsok. På formøtene har dagsorden for representantskapsmøtene blitt gjennomgått og alle representanter har hatt muligheten for å drøfte sine synspunkter til de ulike sakene. I den grad det har vært behov for det har oppgaver i forbindelse med møtet, innlegg etc. blitt fordelt og representantene har samarbeidet om uttalelser til representantskapet. NTLs representanter har i stor grad forsøkt å framstå samlet på møtene samtidig som ingen har blitt pålagt noen begrensninger i friheten til å ytre seg. Følgende satt i LO i Oslos representantskap fram til årsmøtet 2011: Faste representanter Personlig vara Arbeidssted Navn Navn Arbeidssted Norges Bank Berit Moen Arne Bjørnvolden NAV Oslo NTL Sentralforv. Kjersti Barsok Lene Christiansen Riksrevisjonen Vegvesen Gro Vedeler Wiggo Knudsen Vegvesen NVE Gudrun Høverstad Kai Nygård Politiet NAV Hans Olav Kirknes Geir.K.Elstad Jansen NAV Oslo Internasjonal AD Heid-Randi Nilsen Anne Synnøve Østensen Statens Havarikomisjon for transport NTL Sentralforv. Iren-Diana Fjellum Lisbeth Kvam Holstad Statens Pensjonskasse NAV Oslo Runa Blomstrand Jon Ofteral Roli NAV Oslo 2

3 Faste representanter Personlig vara Arbeidssted Navn Navn Arbeidssted NRK Klaus Kristensen Synneva Aga NAV dir UiO Olaf Svorstøl Claus Jervell Likestillings- og diskrimineringsombudet NTL Sentralfov. Kari A.S.Paulsen Eva Juvet Pristo Utlendingsnemnda NTL Sentralforv. Lill Sæther Kjetil Larsen NTL Skatt Øst NAV Oslo Hafsa Elkam Eva Johnskareng Kunsthøgskolen UIO Ravichandrarazan Benjamin Endré Larsen Universitetet i Oslo Shanmuganathan UIO Ingvild Reymert Mari Helen Varøy Leder av studentparlamenet UiO NAV dir Peter R. Myklebust Marc Gayorfar Nasjonalt Folkehelseinstitutt FD Tor Hernes Lars Runar Zahl-Jensen Utdanningsdirektoratet NAV Oslo Dagfinn Vestby Jørund Gustavsen NAV Oslo Arkivverket Øyvind Kruse Mari A. Eriksen Skatteetaten Følgende personer representerer NTL i LO i Oslo sitt representantskap per : Representanter Personlig vara Navn Arbeidssted Navn Arbeidssted Berit Moen Norges Bank Arne Bjørnvolden NAV Oslo Kjersti Barsok NTL Sentralforv. Lene Christiansen Riksrevisjonen Gro Vedeler Vegvesen Wiggo Knudsen Vegvesen Gudrun Høverstad NVE Kai Nygård Politiet Hans Olav Kirknes NAV Geir.K.Elstad Jansen NAV Oslo Internasjonal Heid-Randi Nilsen Arbeidsdep. Anne Synnøve Østensen Statens Havarikomisjon for transport Iren-Diana Fjellum NTL Sentralforv. Lisbeth Kvam Holstad Statens Pensjonskasse Runa Blomstrand NAV Oslo Jon Ofteral Roli NAV Oslo Klaus Kristensen NRK Synneva Aga NAV dir Olaf Svorstøl UiO Claus Jervell Likestillings- og diskrimineringsombudet Kari A.S.Paulsen NTL Sentralfov. Eva Juvet Pristo Utlendingsnemnda Lill Sæther NTL Sentralforv. Kjetil Larsen NTL Skatt Hafsa Elkam NAV Oslo Eva Johnskareng Kunsthøgskolen Ravichandrarazan UIO Benjamin Endré Larsen Universitetet i Oslo Shanmuganathan Ingvild Reymert UIO Mari Helen Varøy Leder av studentparlamenet UiO Peter R. Myklebust NAV dir Marc Gayorfar Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tor Hernes FD Lars Runar Zahl-Jensen Utdanningsdirektoratet Dagfinn Vestby NAV Oslo Jørund Gustavsen NAV Oslo Øyvind Kruse Arkivverket Mari A. Eriksen Skatteetaten NTL representanter i LO Oslos styre Bjørn Halvorsen, styremedlem Gudrun Høverstad, varamedlem 3

4 Tiltredende: Berit Moen, leder av Studieutvalget (til og med mai 2011) Kjersti Barsok, leder av Ungdomsutvalget Mandana Yousefi, leder av Familie- og likestillingspolitisk utvalg (til vår 2011) Valgkomiteen for LO i Oslos årsmøte 2011 Lill Sæther NTL- representanter i LO i Oslos ulike utvalg: Internasjonalt utvalg, Kulturutvalget, Næringspolitisk utvalg og Studieutvalget oppnevnes fra LO i Oslo mens Ungdomsutvalget og Familie- og likestillingspolitisk utvalg oppnevnes fra LOs distriktskontor i Oslo og Akershus. Følgende har sittet i de ulike utvalgene i perioden september august 2011: Internasjonalt utvalg Lill Sæther Olaf Svorstøl Brit Gagnat (til og med mai 2011) Bjørn Halvorsen (fra juni 2011) Kjetil Larsen (fra juni 2011) Kulturutvalget Trond Ydersbond Unni Øgård Eva S. Johnskareng Klaus Kristensen (til og med mai 2011) Næringspolitisk utvalg Synneva Aga Per Morten Bergland (til og med mai 2011) Kari Solaas Paulsen (fra juni 2011) Studieutvalget Berit Moen, leder (til og med mai 2011) Iren Diana Fjellum (til og med mai 2011) Jon Albert Risahagen (fra juni 2011) Ingrid Hindagl Natvig (fra juni 2011) Ungdomsutvalget Kjersti Barsok, leder NTL-representanter i LOs familie- og likestillingsutvalg for Oslo Mandana Yousefi (til våren 2011) Ingen ny represenant valgte per NTL representanter i LO Stats fylkeskartell i Oslo Leder og arbeidsutvalg Varastyremedlem Varastyremedlem Varastyremedlem Gunn Wenche Heen, NTL Statens Pensjonskasse Gudrun Høverstad, NTL NVE Tor Hernes, NTL Forsvarsdepartementet Heid-Randi Nilsen, NTL Arbeidsdepartementet Synneva Aga, NTL NAV Dagfinn Vestby, NTL NAV 4

5 3. Styrets arbeid i perioden Fylkesutvalget skal 1 : arbeide for de formål som er nedfelt i NTLs prinsipp- og handlingsprogram tilrettelegge og drive informasjons- og vervearbeid gi opplæring for organisasjonstillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer lokalt markedsføre forbundets politikk og eventuelt avgi uttalelser på forbundets vegne utføre arbeidsoppgaver pålagt av forbundet representere NTL der formelle organisasjonsledd ikke er representert, for eksempel på LOs fylkeskonferanser ved behov koordinere valg av representanter til LOs lokalorganisasjoner ved behov koordinere NTLs kontakt med de lokale enheter av LO, LO Stat og andre lokale samarbeidspartnere Det har vært avholdt ett ordinært årsmøte og 6 styremøter. I tillegg har det blitt avholdt et medlemsmøte hvor Asbjørn Wahl fra For Velferdsstaten holdt en innledning under tema New Public Management og hvordan ta tjenestene tilbake. På samme møtet ble det også foretatt suppleringsvalg til Fylkesutvalgets styre samt LO i Oslo sitt representantskap. Styret har også denne perioden hatt et nært samarbeid med NTL Sentralforvaltningen i forbindelse 1. mai arrangement. I år så vi en økning i antall deltakere og arrangementet må sies å være svært vellykket. Fylkesutvalget arrangerte også en pensjonskonferanse i samarbeid med NTL Sentralforvaltningen. På denne konferansen deltok i alt 163 NTLere. 60 som er medlemmer i NTL Sentralforvaltningen og 103 i det øvrige NTL-området i Oslo. Møte ble avholdt på Anker hotell 11. november Innledere var Bente Sletbak fra NAV, Kristoffer Sørlie SPK og Dag Westhrin fra forbundskontoret. Som nevnt ovenfor så har det vært avholdt formøter til representantskapsmøtene i LO Oslo samt årsmøte. På disse møtene har styret kjøpt inn pizza til representantene. Mye av styrets tid har gått til å finne representanter/vararepresentanter til representantskapsmøtene i LO Oslo og andre verv. I tillegg har styret brukt en del tid på å finne en egnet arbeidsform siden det har vært såpass store utskiftninger i perioden. Per opplever styret at de får til et godt samarbeid og at styrearbeidet fungerer greit. Styret utarbeidet også to uttalelser til LO i Oslo sitt årsmøte. Begge disse uttalelsene ble vedtatt. Uttalelsene omhandlet motstand mot Datalagringsdirektivet og mot utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. NTLs Fylkesutvalg i Oslo arrangerte en ungdomskonferanse i samarbeid med NTL Politiet og NTL Sentralforvaltningen. Vi har fått mye skryt for programmet på konferansen, og gjennomføringen gikk bra. Blant innlederne var bl.a. Ali Esbati, Gerd Liv Valla, Fredrik Oftebro, Leif Helland og representanter fra SV og AP. Det var noe færre deltakere enn vi håpet og vi hadde noe frafall i siste liten som vi ikke hadde forutsett. De deltakerne som var til stede uttalte seg udelt positivt om konferansen. Konferansen ble omtalt både i NTLØ Magasinet og i Sentralposten. I perioden har styret i fylkesutvalget oppdatert utvalgets nettside med mål om at nettsiden skal inneholde oppdatert informasjon om relevante møter, 1 Hentet fra NTLs retningslinjer for fylkesutvalg. 5

6 dokumenter, kontaktinformasjon og annen informasjon som er relevant for utvalgets arbeid. Fylkesutvalget har også opprettet en egen åpen gruppe på Facebook, men det er ikke iverksatt noen tiltak for å markedsføre denne. Ut fra målene til NTLs fylkesutvalg har styret gjort det som var planlagt i perioden, men det er en generell utfordring å få folk til å stille på medlemsmøtene våre. Dette er noe styret har hatt fokus på hele perioden. I tillegg til arrangementene som nevnt over vil det bli arrangert et foredrag i forkant av årsmøtet Dette vil bli omtalt i neste års beretning. *** 6

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2010 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s.

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. april - 31. desember 2009 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 18. mai 2009 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 18. mai 2009 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 18. mai 2009 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 26. mars 2008 1. april 2009 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer

Detaljer

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014 Protokoll NTL Sentralforvaltningen Representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sørmarka kurs- og konferansesenter 1 Sak 1 Åpning og konstituering Leder Bjørn Halvorsen åpnet møtet. Innkalling Bjørn Halvorsen

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014

ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014 ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er å

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden 22.9.2012 til 3.9.2014 Representantskapsmøte 3.- 4.9. 2014 1 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon

Detaljer

LO i Oslo. Beretning

LO i Oslo. Beretning LO i Oslo Beretning 15. april 1999-10. april 2000 1 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer og utvalg s. 5 LO i Oslos representantskap

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

LO i Oslo Beretning 9. april 2002 7. april 2003

LO i Oslo Beretning 9. april 2002 7. april 2003 LO i Oslo Beretning 9. april 2002 7. april 2003 Innhold: Innledning s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 5 Styresammensetning, revisor, komitéer og utvalg s. 6 LO i Oslos representantskap

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 24.02.2000 Postadresse Post nr. Leder Arne Hauan 8661 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder John R Samuelsen 8657

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer