Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?"

Transkript

1 Fusk hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

2 «De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon» UiBs grunnpilarer Desember 2010 Innhold Studieadministrativ avdeling, UiB Utforming Kommunikasjonsavdelingen, UiB Forsidefoto Paul Erik Rosenbaum Trykk Bodoni 241 MILJØMERKET Trykksak 699

3 Hva er fusk? Fusk er å oppnå et resultat på ulovlig vis. Det reageres strengt på fusk og forsøk på fusk både på skole- og hjemmeeksamen, obligatoriske innleveringer og andre oppgaver/arbeider som studenten skal levere inn i løpet av studiet. Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor medstudenter og universitetet. Eksempler på fusk: Å ikke oppgi kilder Å oppgi fiktive kilder Å ikke klart markere gjengivelser fra andre som sitater (plagiat) Besvarelsen er hentet fra internett og utgitt som egen besvarelse Besvarelsen er tidligere brukt av en annen person eller studenten selv ved en tidligere eksamen/innlevering Besvarelsen er laget av en annen person enn studenten selv Brudd på regler om samarbeid Å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt (som for eksempel lapper og ark med pensumstoff på, mobiltelefoner, egne kladdeark med tekst på) Hvordan oppdages fusk? Fusk og forsøk på fusk kan oppdages av eksamensvakt i eksamenslokalet, av sensor ved vurdering av eksamen/innlevering eller av underviser ved innlevering av oppgaver. I tillegg brukes Ephorus ved UiB. Ephorus er et tekstgjenkjenningsprogram som sjekker studentens oppgave ved elektronisk innlevering mot andre studenters oppgaver og tekster på internett. Hva er konsekvensen av fusk? Dersom fusk eller forsøk på fusk oppdages, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte student. Hvis mistanken er berettiget, kan dette i henhold til Universitets- og høgskoleloven føre til annullering av eksamen og utestengning fra alle universiteter og høgskoler i Norge i ett eller to semester. Retten til å annullere eksamen foreldes ikke. 1 Fusk kan derfor tas opp, selv om det kan ha skjedd en god stund tilbake i tid og studenten har forlatt universitetet. Etter vedtak om annullering skal eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakeleveres institusjonen. 2 1 Universitetsloven 4 7 nr. 4 2 Universitetsloven 4 7 nr. 5

4 Dine rettigheter Mens instituttet og fakultetet gjør undersøkelser og vurderer om det er grunn til å fremme fuskesak, har studenten rett til å se saksdokumentene, til å forklare seg og til å si sin mening. Studenten kan også bruke advokat eller en annen til å hjelpe seg, men det vil ikke bli betalt av universitetet. Når fakultetet har sendt saken over til klagenemnda, har studenten rett til å bruke advokat på universitetets regning. Studenten har fortsatt rett til å se saksdokumentene og til å uttale seg skriftlig. Eventuelt kan studenten be om en samtale med nemndas sekretær. Studenten kan påklage vedtak til den nasjonale Felles klagenemnd for studentsaker innen tre uker. Studenten har rett til å få advokathjelp i forbindelse med klagesaken dekket hvis han/hun er blitt utestengt, ellers ikke. Hvordan kan du lære mer og få hjelp? UiB ønsker at alle studenter skal ha kunnskap om god kildebruk og krav til akademisk redelighet, og dette blir tatt opp som tema av undervisere på alle utdanningsnivå. Dokumentet «Bruk av kilde i skriftlige arbeider ved Universitetet i Bergen» gir en innføring i korrekt kildehenvisning og er tilgjengelig på Mi side og uib.no/etikk-i-utdanningen. I tillegg har Universitetsbiblioteket tilbud om kurs i informasjonskompetanse og god kildebruk både på nett og på bibliotekene. For mer informasjon: uib.no/ub. Studentsamskipnaden (SiB) tilbyr også forskjellige kurs i studiemestring, læring, eksamensforberedelse og mer, se sib.no. Dersom du er usikker på hvilke krav som stilles til akademisk redelighet og god kildebruk, ta kontakt med underviser, studieveileder eller bibliotekar. uib.no/etikk-i-utdanningen

5 Your rights While the department or faculty are carrying out investigations to decide whether or not to initiate a case on grounds of cheating, the student is entitled to see relevant documents, to explain her/himself and to voice her/ his opinion. The student can also be assisted by a lawyer or another person, although such expenses will not be covered by the university. Once the faculty has sent the case to the Appeals Committee, the student is entitled to a lawyer at the university s expense. The student is still entitled to have access to the case documents and to comment on the case in writing. The student can also request a meeting with the committee's secretary. If the student is convicted, he/she can appeal the decision to the national Felles klagenemnd (Joint Appeals Committee for Student Matters) within three weeks. The student is entitled to have her/his legal expenses covered if he/she has been expelled, but not otherwise. How can you learn more and get help? UiB wants all its students to be familiar with the correct use of sources in written work and with the requirements for academic integrity. These topics are raised by lecturers at both bachelor and master level. The document The use of sources in written work at the University of Bergen gives an introduction to correct referencing and is available at My Space and uib.no/ academic-integrity. In addition, the university library offers courses, both online and at the libraries, in how to write an assignment and how to use sources. For more information, see: The Student Welfare Organisation (SiB) offers counselling when it comes to study techniques, exam preparation and other topics related to studying in Norway. For more information, see: If you are uncertain about the requirements for academic integrity and use of sources, please ask your lecturer, your academic advisor or a librarian. uib.no/academic-integrity

6 What is cheating? Academic dishonesty or cheating means achieving a result by unlawful means. The university reacts strongly to cheating and attempts to cheat in connection with class exams, take-home exams, mandatory assignments and other assignments/tasks that the student is required to submit. Cheating is a serious breach of trust in relation to fellow students and the university. Examples of cheating: Not referring to your sources Referring to fake sources Not marking text from other sources as citations (plagiarism) Finding a paper on the internet and submitting it as your own Submitting a paper used by another person earlier or by the student him/ herself in another exam or assignment. The paper is written by someone other than the student Breaking the rules for collaboration and working together Using aids that are not allowed (for example pieces of paper with subjectrelated information on them, mobile phones, your own notes containing information) How is cheating discovered? Cheating and attempts to cheat can be discovered by exam invigilators, by the examiner when grading an exam or paper, or by a lecturer when grading an exam or assignment. The University of Bergen also uses Ephorus, an antiplagiarism program that checks students assignments electronically against other students papers and the internet. What are the consequences of cheating? If cheating or attempts to cheat are discovered, this can have serious consequences for a student. Pursuant to the Act relating to Universities and University Colleges, if the suspicion is justified, this can result in the exam being annulled and in expulsion from all universities and university colleges in Norway for one or two semesters. No time bar applies to the right to annul an exam. 1 Suspicion of cheating can therefore be investigated long after it happened, even after the student has left the university. If it is decided to annul an exam, transcripts of grades and any diploma must be returned to the university. 2 1 The Act relating to Universities and University Colleges, 4 7 nr. 4 2 The Act relating to Universities and University Colleges, 4 7 nr. 5

7 The fundamental values relating to academic activities at UiB are openness, verifiability, scientific integrity and critical discussion. UiB s pillars December 2010 Content Division of Student Affairs, UiB Layout Division of Communication, UiB Coverphoto Paul Erik Rosenbaum Print Bodoni, Bergen Trykksak MILJØMERKET

8 Cheating and its consequences

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE WELCOME VELKOMMEN LYKKE TIL MED STUDIETIDEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK! Høgskolen i Gjøvik (HiG) legger stor vekt på å skape et miljø kjennetegnet

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Høgskolen i Hedmark Informasjonsrapport nr. 1 2006 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Tax return 2012 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Sjekkliste for søkere til study abroad (1-2 semestre) ved Hawaii Pacific University

Sjekkliste for søkere til study abroad (1-2 semestre) ved Hawaii Pacific University SØKNAD Study Abroad (delstudier) Hawaii Pacific University KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Hawaii Pacific University. Du får blant annet informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

RAPPORT OM KLAGENEMNDAS ARBEID STUDIEÅRET 2012-2013

RAPPORT OM KLAGENEMNDAS ARBEID STUDIEÅRET 2012-2013 RAPPORT OM KLAGENEMNDAS ARBEID STUDIEÅRET 2012-2013 Innledning I henhold til universitets- og høyskoleloven 5-1 skal universiteter og høyskoler opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

KLAGER OG ANMELDELSER MOT POLITIET KLAGER OG MELDINGAR MOT POLITIET COMPLAINTS AND REPORTS AGAINST THE POLICE

KLAGER OG ANMELDELSER MOT POLITIET KLAGER OG MELDINGAR MOT POLITIET COMPLAINTS AND REPORTS AGAINST THE POLICE KLAGER OG ANMELDELSER MOT POLITIET KLAGER OG MELDINGAR MOT POLITIET COMPLAINTS AND REPORTS AGAINST THE POLICE INNHOLD INNHALD contents OVERSIKT SIDE 3 OVERSIKT SIDE 3 OVERVIEW PAGE 3 KLAGE SIDE 4 KLAGE

Detaljer

SØKNAD. Undergraduate Macquarie University

SØKNAD. Undergraduate Macquarie University SØKNAD Undergraduate Macquarie University KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Macquarie University. Du får blant annet informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger, Lånekassen, bomuligheter

Detaljer