2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S"

Transkript

1 Årsrapport 2011 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon

2 GI NOEN EN FISK, OG HAN BLIR METT HELE DAGEN. LÆR NOEN Å FISKE, OG HAN BLIR METT HELE LIVET. KINESISK ORDTAK

3 Innholdsfortegnelse leder ved adm. direktør Sveinung Flem Side 9 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte Side 11 REPRESENTANTSKAPSMØTE mai 2011 Side 14 Styrets beretning Side 27 Nøkkeltall grafisk Side 32 resultatregnskap Side 34 Balanse Side 37 Noter Side 38 Revisjonsberetning Side 44 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond Side 46 Tilskuddsregnskap Side 48 Driftsrapport Side 51

4 6 7 surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

5 Rekord med bismak Aldri før har omsetningen i Surofi vært høyere enn i Sjømatprodukter for vel 2,3 mrd. kr. pas- notgruppens overfiske året før, at dette påførte 3- og 4-åringene ekstra dødelighet. HI anmodet Fiskeri- den av annen fisk eller andre alternative produkter før eller siden. 9 serte gjennom vårt omsetningssystem. Vår egen direktoratet om ikke å la notgruppen overfiske sin Den andre bismaken er den generelt dårlige mar- salgsavdeling stod selv for mesteparten av salget, gruppekvote i Fiskeridirektoratet var innstilt kedssituasjonen for torsk og flere andre viktige herav ble det meste solgt på auksjon. Slik som før. på å følge denne anmodningen, men ble overstyrt fiskeslag. Etter at markedet kollapset i 2008 og Våre ansatte hadde rikelig å ta seg av i de mest hek- av Fiskeri- og kystdepartementet. Resultatet var at elendigheten fortsatte i 2009, hadde vi forventet tiske sesongene. Kystfisket vinteren 2011 var uvan- notgruppens kvote ble overfisket også i 2011 med at etterspørsel og priser skulle komme raskere til- lig godt. Det var kjekt å oppleve de mange kystfis tonn. Når seibestanden er på vei nedover, bake enn det har gjort. Riktignok er førstehånds- kerne som kunne glede seg over mer torsk enn på fremstår en slik forvaltning som i stor grad belas- prisene noe høyere enn de var på bunnen i 2009, mange, mange år. Værgudene var også med på ter de unge årsklassene som mer enn merkelig men det er langt opp til det som kalles et ansten- laget. Så langt alt vel. Vi gleder oss over rekorden, etter min mening. Enda mer merkelig blir det når dig prisnivå. Noe av årsaken er nok at økte kvoter den har gitt penger i kassa for fiskerne og for oss. forskjeller i pris tas med i diskusjonen. Det kan har dempet en mulig prisoppgang, men i all ho- jeg illustrere med følgende regneeksempel: Der- vedsak ligger årsaken på markedssiden. Finans- Men så var det denne bismaken. Først nedgangen som notgruppens overfiske på tonn sei de krisen i 2008 har blitt avløst av en statsgjeldskrise i landingene av sei. I Surofi landes normalt cirka to siste år, alternativt kunne bli værende i sjøen og i viktige europeiske markeder. I Norges desidert halvparten av all sei som landes i Norge. Endrin- vokse til for eksempel dobbel størrelse før fangst- viktigste torskemarked, Portugal, er det innført ger i våre landingstall avspeiler derfor i stor grad ing, vil hvert kilo sannsynligvis kunne omsettes til omfattende innstramminger i den private øko- utviklingen i det totale fiske av sei. I 2008 var lan- en pris som også er dobbelt så høy. Da er tapet i nomien for å unngå en statskonkurs. Dette har dingene av sei i Surofi tonn. Deretter har førstehåndsverdi av dette overfisket nær 200 mill. skapt økt arbeidsledighet og synkende kjøpekraft kvantumet gått ned hvert år og endte i fjor på 96 kr.! Det er sikkert flere innvendinger mot et slikt i befolkningen, og det er så langt på ingen måte 000 tonn, dvs en nedgang på 20 %. I vinterseson- regnestykke, men riv ruskende galt er det ikke. avklart hvordan dette vil ende. For å holde salget gen 2012 har nedgangen fortsatt med landinger pr. oppe dumpes prisen på klippfisk i portugisiske utgangen av uke 12 som ligger hele 27 % ( Midt i denne bekymringen om seiens bestandssi- supermarkeder. Det kan ta lang tid å få prisene tonn) under tilsvarende periode i Endrede tuasjon skal vi likevel glede oss over at seien har opp igjen. fangstforhold, som dårlig vær, kan selvsagt påvirke fått stor anerkjennelse i markedet. Verdien av fisket fra det ene år til det andre, men dette er altså klippfiskeksporten av sei har aldri vært høyere enn Hele Europa er gjennom euro-samarbeidet vevd en vedvarende trend over flere år. i 2011, med fortsatt vekst i Brasil og god etterspør- sammen i denne store og kompliserte gjeldsfloken. sel også fra andre latinamerikanske og afrikanske Jeg er derfor ikke veldig optimistisk for prisene på Nord for 62 grader, hvor ca 75 % av den norske land. Eksportverdien av fryst kappa/sløyd (HG) torsk, hyse med flere på kort sikt. Men verdens seien fangstes, har ikke kvotene vært tatt i noe år sei har heller aldri vært høyere enn i fjor. I Surofi befolkning vokser, sunn sjømat fra rene hav nyter siden På tross av dette er det nedgang i har førstehåndsprisen på sei steget 44 % fra 2008 stadig større anerkjennelse. På lang sikt er det bestanden. Den eneste flåtegruppen som har tatt til 2011, og økningen har fortsatt i inneværende år. grunn til å være optimist! sine kvoter de siste årene, er de som driver med Prisoppgangen har således mer enn kompensert not. På tross av at de fisker på ung fisk, har de for redusert kvantum i disse årene sett under ett. likevel fått anledning til å overfiske sine kvoter be- Men, det er en grense for hvor langt markedet er tydelig. I 2010 var overskridelsen hele tonn. villig til å kompensere lavere kvantum med høy- I forkant av reguleringsmøtet den 7. juni 2011 ut- ere pris. Det finnes rikelig nok av billige matvarer talte Havforskningsinstituttet, med henvisning til rundt om i butikkene. Blir seien for dyr, erstattes Sveinung Flem Adm. direktør

6 STYRET knut støbakk, styreleder Einar remøy, Nestleder Giske Ålesund Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Remi Teistklubb Fridtjov Vorren Hjørungavåg Arve Teige Bølandet Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide Varamedlem: Tore Hauge Martin Leinebø Bodvar Åsbø Bud Ola Inge Grønnevet Hareid Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølvik Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet trond h. magnussen Ålesund Kjell Lorgen Ellingsøy " Å fiske er den eneste filosofi man blir mett av." Peter Bamm Varamedlem: Johan Karsten Skjong Sigmund Finnøy terje blomvik Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Leif Steinar Alnes Leif-Egil Grytten Eva Søvik Uri (Ansatte representant), Ellingsøy Varamedlem: Marit Furnes Ragnhild Skog

7 REPRESENTANTSKAPET ORDFØRER: Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Tore Roaldsnes, Vigra Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy LØNS- OG VALGNEMND LEDER: Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Tore Hauge 13 VARAORDFØRER: Jack Remøy, Fosnavåg Hallgeir Holmeset, Grytastranda Dag A. Gjøsund, Valderøy Øvrige medlemmer: Eivind Volstad, Ålesund Helge Lønes, Hareid Øvrige: v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Magne Grytten, Vatne Nummeriske vararepresentanter; Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Bjørn Giske, Giske Knut Grønnevet, Jan Erik Fiskerstrand, Stian Ståle Dyb, Godøy v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Skjong, Per Kjell Vågsholm, Jørn Remøy, Ole v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Ståle Otto Dyb, Godøy Edvardsen d.y. Olav K. Remøy, Øystein Hurlen, Jarle Valderhaug, Vigra v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Jon Ivar Leine, Lise Strand, Kjetil Holmeseth, v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Martin Leinebø, Leinøy Arild Alnes, Kjell Lorgen Fred O. Urkedal, Grytastranda v.m. Tore Hauge, Hans Kvalsvik v.m. Magne Grytten, OleEdvardsen d.y. Hans Ole Inderhaug, Bud Vidar Hareide, Eidsdal Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk Helge Lønes, Hareid v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy Erling Viseth, Ørskog v.m. Svein Tore Sætre, Arve Teige Steinar Krøvel, Fiskåbygd Bernt Åsbø, Hustad HJELPEFONDET v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Nummeriske vararepresentanter: Fredd Nilsen, Skodje Sindre Johan Dyb, Godøy Vebjørn Hellton, Inge Henden Førde, Jarle v.m. Jermund Hide v.m. Per Oskar Rotnes, Kåre Egil Dyb Østringen, Tracy Hichey, Lars Hessen, Frank Oddvar Urkedal, Vatne Alf Inge Leine, Leinøy Robert Brandal, Knut Åge Sandnes, Terje v.m. Narve Engeseth v.m. Halvard Leine, Crister Remø Leinebø Slagnes. Vigdis Torheim, Ålesund Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m. Janita Arhaug v.m. Willy Andre Kvalsvik, Kjell Inge Hole KONTROLLNEMNDA Kjetil Måløy, Ålesund LEDER: REVISOR v.m. Kåre Giske, Ivar Bjørnevik Anders Solheim, Bud KPGM Ålesund Tormund Grimstad, Valderøy v.m. Remi Teistklubb, Reidar Finnøy V/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal v.m Stian Skjong, Pål Arne Roaldsnes Ingmund Pedersen, Elnesvågen ØVRIGE MEDLEMMER: LAGERS OFFENTLIGE KONTROLLØR v.m. Anders Solheim, Stig Jansen Per Jan Giske, Ellingsøy Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke v.m. Kjell Ove Solheim, Kristian Breivik Kjetil Holmeset, Vatne Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal v.m. Svein Tormod Pedersen, Kåre Håksnes

8 REPRESENTANTSKAPSMØTE I SUROFI 11. OG 12. MAI Møtet ble avholdt på Rica Parken Hotell i Ålesund. Møtet starter kl med mindre lagets vedtekter bestemmer Leif Midtflø Sparebanken Møre Johnny Dyb (Ansattes representant) 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, Tormund Grimstad, Valderøy Sparebanken Møre Einar Fiskarstrand Vigdis Torheim, Ålesund SAK 2 KONSTITUERING 15 Sparebanken Møre Frode Amundsen Ordfører Jan Ole Stokke hilste alle velkommen. noe annet. Geir Arve Sandøy, Sandøy SAK 2 E VALG AV SEKRETÆRER Møre og Romsdal Ole Morten Sorthe Til åpningen ble Mellom bakkar og berg ut 6. Hvis noen av representantene forlanger det, Ståle Vidar Gjerde, Bud KONTROLLNEMNDA Marit Furnes og Ragnhild Skog Fiskarlag mot havet sunget. skal valgene foregå skriftlig. Halvard Astor Leine Møre og Romsdal Janita Arhaug (1.dag) Leif Steinar Alnes, Godøy Godkjent Fiskarlag 7. Gjester har talerett. Aalesund Rederiforening Øystein Hurlen LØNS- OG VALGNEMNDA SAK 2 D: GODKJENNING AV SAKLISTEN: Ordføreren gikk så til sak 2 A, Godkjenning av 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Aalesund Rederiforening; Aalesund Rederiforening Paul Gustav Remøy (2.dag) innkallingen Forretningsorden godkjent Tore Roaldsnes, Vigra Leder: Hans Sande, Bølandet S A K L I S T E Godkjent Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Norsk Sjøoffiserersforbund Asbjørn Furnes (1. dag) Øvrige medlemmer: SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET Møtet satt kl 11,10. SAK 2 C OPPROP AV REPRESENTANTER OG Arnstein Leinebø, Leinebø KPMG Rune Grøvdal Ståle Vidar Gjerde, Bud TALE VED ORDFØREREN. GJESTER Jack Remøy, Fosnavåg Tidligere styreformann Geir Solevåg Jarle Valderhaug, Vigra SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Søknad om setterepresentant. Pål Roaldsnes i Surofi Dalan Advokat firma Stein Owe (2. dag) Fredd O. Urkedal, Grytastranda SAK 2: KONSTITUERING. TALE VED ORDFØREREN. Med bakgrunn i at flere av de valgte representanter Magne Dyb DA Tore Roaldsnes, Vigra A. Godkjenning av innkallingen. Ordfører Jan Ole Stokke holdt åpningstalen. og vararepresentanter er opptatt med Fiskeri Kontali Julian Leirvik Vangen Analyse A B. Forretningsorden. Ordføreren bad om ett minutts stillhet til fiskeri, har arbeidsutvalget i Møre og Romsdal Norsk Sjømannsforbund: Stiftelsen Rubin Sigrun Bekkevold (2.dag) HJELPEFONDET C. Opprop av representanter og gjester. minne om de som har kommet bort siden siste Fiskarlag i møte den 10. mai 2011 oppnevnt Fred Vidar Hareide, Eidsdal Lerøy Seafood Ivar Wulff (2. Dag) Fredd Nilsen, Skodje D. Godkjenning av saklisten. Group årsmøtet. Ove Urkedal som setterepresentant for Magne Frank Robert Brandal Lerøy Seafood Kjetil Christensen (2. Dag) Oddvar Urkedal, Vatne E. Valg av sekretærer. Grytten, Leif Midtflø som setterepresentant for Erling Viseth, Ørskog Group Eksportutvalget Egil Ove Sundheim Vigdis Torheim, Ålesund F. Valg av redaksjonsnemnd. SAK 2 B FORRETNINGSORDEN Ingmund Pedersen og Lars Petter Nyvoll som Vartdal Seafood Atle Vartdal / Katrine Ordfører refererte forretningsorden sålydende: setterepresentant for Sindre Johan Dyb på Representantskapet i Sunnmøre og Romsdal Fistantskapet bestå av28 medlemmer med person- Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad ÅR I følge SUROFIs sine vedtekter skal Represen- Florvaag STATENS OFFENTLIGE KONTROLLØR: SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Fiskeribladet/ Einar Lindbæk Fiskaren FORRETNINGSORDEN kesalslag 11. og 12. mai lige eller nummererte varamedlemmer. Sunnmørsposten Svein Aam A. Revisors beretning. 1. Representantskapets forhandlinger er offentlige REVISOR B. Melding fra Kontrollnemnda. i den utstrekning Representant- REPRESENTANTSKAPET GJESTELISTE: SUROFI KPMG Ålesund C. Regnskap Hjelpefondet. skapet ikke selv vedtar noe annet. Ordfører: Jan Ole Stokke, Langevåg. Fiskeri- og kystdepartementet Christian Wormstrand Sveinung Flem, Jon Grimstad, Ragnhild Skog, v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal. 2. Representantskapets forhandlinger ledes av Varaordfører: Hallgeir Holmeset, Grytastranda. Fiskeridirektoratet Per Sandberg Marit Furnes, Eva Søvik Uri SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD - ordfører og varaordfører. Øvrige: Fiskeridirektoratet Kristin Skarbøvik Ordføreren åpnet for hilsningstaler. PRISOPPLEGG FOR Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av Møre og Romdal Fiskarlag: Norges Råfisklag Robert Hansen STYRET Følgende hilste møtet: Norges Råfisklag Jan Erik Strøm arbeidet. Fred Ove Urkedal Styreleder: Knut Støbakk, Giske Christian Wormstrand fra Fiskeri- og kystdeparte mentet hilste fra fiskeri- og kystminis- TEKTENE FOR HJELPEFONDET SAK 5: FORSLAG OM ENDRING I VED- Vest-Norges Magnar Aasbø 3. Ordfører skal, når han finner det påkrevet, Bjørn Giske, Giske Nestleder: Viktor Hauge, Haugsbygda Fiskesalslag foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes Martin Leinebø, Leinøy Norges Sildesalslag Øyvind Furnes Øvrige styremedlemmer: ter Lisbeth Berg Hansen, fiskeridirektoratet og SUNN møre OG ROMSDAL foreslå strek satt med de inntegnede Hans Ole Inderhaug, Bud Leif-Richard Sande, Fosnavåg kystvakta. FISKESALSLAG: Norges Sildesalslag Rune Hovden Møreforskning Kari Fjørtoft talere. Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy Bodvar Åsbø, Bud Marin Robert Hansen hilste fra Råfisklaget, Sildesalgslaget Innleder: Styreleder i Hjelpefondet, Fredd Nilsen. og Vest-Norges Fiskesalgslag 4. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører Bernt Åsebø, Hustad Møreforskning Margareth Kjerstad Ola Inge Grønnevet, Hareid Marin og undertegnes av forslagstilleren. Forslag Lars Petter Nyvoll NSL Jurgen Meinert Trond Magnussen, Ålesund Jan Erik Indrestrand fra Norges Fiskarlag, hilste SAK 6 FORSLAG OM ENDRINGER AV VEDtil vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes Alf Inge Dyb, Leinøy Innovasjon Norge Louis Nordstrand (1. dag) Einar Remøy, Ålesund fra Jan Skjervø og Reidar Nilsen og fra Faglaga i TEKTER I SUROFI TILPASNING tilbake, etter at strek er satt. Frode Kvalsvik, Fosnavåg Giek Kredittforsikring Eirinn Torvik Fridtjov Vorren, Hjørungavåg lagets distrikt. TIL SAMVIRKELOVEN. Kjetil Måløy, Ålesund Terje Blomvik, Fiskerstrand Innleder: Advokat Stein Owe

9 SAK 7: VALG: sel, priser, markeder. Torsdag 12. mai Vi har ingen merknader til drifta av salgslaget årsregnskap som ikke inneholder vesentlige feilinformasjon Konklusjon A. Valg av styreleder og nestleder. B. Valg av styremedlemmer. C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. D. Valg av kontrollnemnd. E. Valg av ordfører og varaordfører i Representantskapet. Innleder: Julian Leirvik Vangen Leder Fiskeri Kontalia Analyse AS Brik-Landenes betydning som marked for norsk hvitfisk nå og i fremtiden. Innleder: Egil Ove Sundheim. Direktør Markedsinformasjon KL Kl Kaffepause Kl Lunsj Kl SAK 7 : Valg SAK 8: Lønnsnemndas innstilling for år 2011 og meiner; Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningslinjer fra representantskapet og styret, er gjennomført av administrasjonen. Vi viser til Revisjonsberetning for 2010 og godkjenner som følge av misligheter eller feil. Revisor oppgaver og plikter. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjons- Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og foreskrifter, og gir ett rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag per 31. desember 2010 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god SAK 8: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING Eksport utvalget. SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR det fremlagte årsregnskapet. standardene krever at vi etterlever etiske krav, og regnskapsskikk i Norge. FOR ÅR Kl 19,00 Aperitiff ÅR 2010 planlegger og gjennomfører revisjonen for å Ordføreren refererte sakslisten. Godkjent Kl 19,30 Festmiddag med underholdning og dans. Ordfører gikk gjennom beretningen punktvis. Ingen hadde ordet til årsberetninga. Ålesund, nders Solheim Leif Steinar Alnes oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som SAK 2 F VALG AV REDAKSJONSNEMND TORSDAG 12. mai Regnskap. En revisjon innebærer utførelse av handlinger beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i Representantskapet forslo: Kl 09,00 Fagseminar fortsetter; Adm.dir Sveinung Flem gikk igjennom regnskapet SAK 3 A REVISORS BERETNING for å innhente revisjonsbevis for beløpene og årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningene Martin Leinebø, Bjørn Giske, Tormund Grimstad, Pål Roaldnes og Vidar Hareide. Godkjent Formann: Martin Leinebø Vår satsing og vårt syn på hvitfiskmarkedet. Innleder fra Lerøy Seafood: Ivar Wulff, Teamleder, grossist Norge Ketil Christensen, salgsansvarlig for SUROFI for 2010, og utviklingene i første kvartal i Ordføreren åpnet for spørsmål: Ingen bad om ordet. Statsautorisert revisor Rune Grøvdal refererte sålydende beretning og den var ren. Til generalforsamlingen i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag AL opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og foreskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Godkjent trade/frys Uttalelse om årsregnskapet. tar revisor hensyn til den interne Basert på vår revisjon av årsregnskapet som Muligheter og begrensninger for SAK 3 B MELDING FRA KONTROLLNEMNDA Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre og kontroll som er relevant for selskapets utarbeidelse beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har Til å underskrive protokollen: Jan Ole Stokke, Hallgeir Holmeset, Marit Furnes og Ragnhild Skog. Godkjent REPRESENTANTSKAPSMØTE I SUROFI 11. og 12. MAI - KJØREPLAN Onsdag 11. Mai Kl Sak 1: Åpning av årsmøtet Sak 2: Konstituering Sak 3: Årsmelding og regnskap 2010 Kl Lunsj Kl Sak 4: Pris og omsetningforhold- Prisopplegg for Fagseminar: Det globale Hvitfiskmarkedet tilfør- ilandføring av biprodukt. Innleder: Sigrun Bekkevold - daglig leder Stiftelsen RUBIN. Kl 12,00 Lunsj Kl. 13,00 Sak 5: Forslag til endringer i vedtektene for Hjelpefondet Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Innleder: Styreleder i Hjelpefondet Fredd Nilsen Sak 6: Forslag om endring av vedtektene i Surofi Tilpasning til samvirkeloven. Innleder: Advokat Stein Owe Leif steinar Alnes refererte nemndas melding sålydende.. melding FRA KONTROLLMEMNDA FOR ÅRET 2010 Kontrollnemnda har hatt to møter på kontoret i Ålesund. Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgt for de ansatte. Medlemmene i nemnda har også snakket med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda, fikk vi svar på. Regnskapet for 2010 ble gjennomgått av adm. direktør. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredstillende besvart. Revisor gikk gjennom revisjonsrapport for 2010 og revisjonsberetning for 2010 ble fremlagt. Romsdal Fiskesalslag AL, som består av balanse pr 31.desember 2010, resultatregnskap som viser ett overskudd på kr ,- og kontantstrømsoppstilling for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglige leders ansvar for årsregnskapet. Styrets og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir ett rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et av ett årsregnskap som gir ett rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, med ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. funnet nødvendig i henhold til international standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Ålesund 5. april 2011 KPMG AS Rune I Grøvdal Statsautorisert revison

10 Ordfører refererte styret sitt forslag til vedtak: de mest formålstjenlige omsetningsformene for Innlederen spurte om det var spørsmål om Brasil. Styreformann Knut Støbakk takket Ivar Wulff disse er i harmoni med loven når den trer i kraft. FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR SUROFI A: Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2010 som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Enstemmig vedtatt. B: Representantskapet tar årsmeldingen for 2010 til orientering. Ingen hadde merknader til årsmeldingen. de ulike flåtegrupper, fiskeslag og anvendelser. Ordføreren ga ordet fritt: Jack Remøy, Jon Grimstad kommenterte. Ordfører tok styrets forslag til avstemming. Enstemmig vedtatt Møtet hevet for lunch kl. 12,40. Møtet satt: kl Spørsmål: Jack Remøy og Jon Grimstad. Innlederen spurte om det var spørsmål om India. Spørsmål: Hallgeir Holmeseth Ordstyreren spurte om det var flere spørsmål. Spørsmål: Lars Petter Nyvoll, Julian Leirvik Vangen, Jon Grimstad og Louis Nordstrand. Styreformann Knut Støbakk takket Egil Ove for innlegget og overrakte Klippfiskpakke til han og Kjetil Christensen. Søknad om permisjon: Leif Richard Sande kl Møtet hevet for kaffepause kl Møtet satt kl MULIGHETER OG BEGRENSNINGER FOR ILANDFØRING AV BIPRODUKT Representantskapet gir styret i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet, herunder knytte til seg nødvendig juridisk ekspertise. Styret gis videre fullmakt til å nedsette et utvalg av tillitsvalgte fra eierorganisasjonene dersom dette anses nødvendig for å drøfte og forankre eventuelle forslag til vedtektsendringer. Saken fremlegges til behandling på representantskapsmøtet i Styret igangsatte arbeidet med å revidere vedtektene 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket sitt virkeområde er Sunnmøre og Romsdal. Foretaket har forretningskontor i Ålesund kommune. 3 Formål SAK 3 C REGNSKAP HJELPEFONDET FAGSEMINAR UNDER REPRESENTANT- Sundheim for innlegget og overrakte Klippfiskpakke Innleder: Sigrun Bekkevold, Daglig leder Stiftelsen sommeren 2010 med juridisk bistand Foretaket sitt formål er å ta seg av førstehands- Adm.dir Sveinung Flem redegjorde for regnskapet til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Hjelpefond for Ordføreren gav ordet fritt, og følgende hadde ordet: Ingen merknader til regnskapet Ordføreren refererte styrets forslag til vedtak. C: Representantskapet godkjenner det fremlagte SKAPSMØTET 2011: DET GLOBALE HVITFISKMARKEDET TILFØRSEL, PRISER, MARKEDER. Innøleder: Julian Leirvik Vangen, Leder Fiskeri Kontali Analyse AS. Ordstyrer ga ordet fritt. Kommentarer: Hallgeir Holmeseth, Jon Grimstad, Einar Remøy, Sveinung Flem, Jack Remøy, Møtet hevet dag 1, kl Møtet satt dag 2 kl 09,08 Ordføreren ønsket velkommen til nye gjester FAGSEMINARET FORTSATTE FRA DAG 1: VÅR SATSING OG VÅRT SYN PÅ HVIT- RUBIN. Knut Støbakk og Jon Grimstad stilte spørsmål underveis. Ordstyrer spurte om det var flere spørsmål Kommentarer: Einar Remøy og Jon Grimstad. Styreformann Knut Støbakk takket for innlegget og overrekte Klippfiskpakke til Sigrunn Bekke vold. fra advokat Stein Owe fra DALAN Advokatfirma DA. Styret fikk også en gjennomgang av tilsvarende arbeid og forslag til nye vedtekter i Norges Råfisklag. Underveis i arbeidet deltok representanter fra de tre eierorganisasjonene før forslaget til nye vedtekter første gang ble behandlet i styret i desember Forslaget ble deretter sendt på høring hos de tre eierorganisasjonene. En høringsuttalelse ble mottatt, og et endelig forslag til nye omsetning av viltlevande marine ressursar i samsvar med gjeldande lov og forskrift(er). Verksemd som foretaket driv, og som ikkje direkte er organisering av slik førstehandsomsetning, skal skje gjennom eigne selskap. 4 Medlemskap Fiskar, fangar eller oppdrettar som leverer viltlevande marine ressursar gjennom foretaket, mellom anna eigar av eller mannskap på fartøy årsregnskapet for 2010 for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Hjelpefond. Fredd Nilsen, Pål Roaldsnes, Einar Remøy 2.g., Hallgeir Holmeseth 2.g., og Lars Petter Nyvoll. FISKMARKEDET Innleder: Ivar Wulff, Product Manager Lerøy SAK 6 ORIENTERING OM SAMVIRKE- LOVEN vedtekter ble behandlet i styret den for videre oversendelse til Representantskapet. som gjer slike leveransar, og som har bopel eller forretningsadresse i Sunnmøre og Romsdal, Enstemmig godkjent. Styreformann Knut Støbakk takket Julian Leirvik Seafood Group. Innleder: Stein Owe kan vere medlem av foretaket. Vangen for innlegget og overrekte Klippfisk- FORSLAG OM ENDRINGER AV VEDTEKTER Ordfører refererte styrets forslag til vedtak. Medlem av foretaket blir ein ved å melde seg SAK 4 PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD - pakke Advokat Stein Owe ankom kl I SUROFI TILPASNING TIL SAMVIRKE- inn i lokal eller landsomfattande organisasjon OMSETNINGSOPPLEGG FOR 2011 Jon Grimstad orienterte. Søknad om permisjon fra kl og ut dagen Sigrun Bekkevold, Stiftelsen RUBIN, ankom kl LOVEN Representantskapet gjorde i møtet den Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: for dei som er nemnde i første ledd. Medlemskap i foretaket opphøyrer ved utmelding fra Janne Grete Strand Aasnes. Ordføreren ønsket dem velkommen følgende vedtak: Representantskapet tar innledningen fra advokat av organisasjon som nemnd i andre ledd. Styret la fram følgende forslag til vedtak som ble referert av ordfører. Styret vil tilrå representantskapet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte pris- og omsetningssystemet Møter hevet for kaffepause kl Møtet satt kl BRIK-LANDENES BETYDNING SOM MARKED FOR NORSK HVITFISK NÅ OG I FREMTIDEN. Innlederen spurte om det var spørsmål til produktene. Kommentar: Fredd Nilsen, Hallgeir Holmeset, Jack Remøy, Einar Remøy, Sveinung Flem Magnar Aasebø, Pål Roaldsnes, Sveinung Flem Representantskapet tar innledningen fra advokat Stein Owe til orientering. Representantskapet konstaterer at Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) også vil omfatte fiske salgslagene fra Som følge av dette er det nødvendig for Surofi Stein Owe til orientering. Representantskapet konstaterer at Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) også vil omfatte fiskesalgslagene fra og henviser for øvrig til vedtak på representantskapsmøtet i Representantskapet vedtar det fremlagte for- Utmelding av foretaket gir ikkje rett til utbetaling av nokon del av midlane til foretaket. Ein utmeld medlem skal ikkje ha noko krav ved mogleg etterbetaling frå foretaket. 5 Økonomiske forhold i salgslaget opprettholdes. Innleder: Egil Ove Sundheim, Direktør 2.g., Fredd Nilsen 2.g. og Jon Grimstad. å foreta en gjennomgang av vedtekter og evenslag til nye vedtekter for Sunnmøre og Romsdal Foretaket sin eigenkapital består av akkumu- Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne Markeds informasjon Eksportutvalget. tuelt andre av lagets bestemmelser for å sikre at Fiske salslag SA. lerte årsoverskot.

11 Medlemmene heftar ikkje for foretaket si gjeld. før årsmøtet. Endra innkalling skal sendast slik Vedtektsendringar som inneber 13 Styret møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta trollnemda eller varamedlem for medlem av Foretaket krev inn avgift etter råfisklovens 3. Avgifta vert fastsett av årsmøte i foretaket og skal at den kan kome fram minst ei veke før års møtet. Ekstraordinært årsmøte vert halde når styret bestemmer 1. vesentlege endringar av formålsparagrafen, 2. meir tyngande heftereglar for medlemmene, I styret for foretaket skal det vere ti (10) medlemmer, der ni (9) vert valde av årsmøtet og ein (1) for eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn ein tredel av alle kontrollnemda, og fast utsending til årsmøte, medlem av styret eller varamedlem for utsen- godkjennast av Fiskeri-og kystdepartementet. det, eller når revisor eller minst ein ti- 3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foreta- av og blant dei tilsette. styremedlemmene. ding eller styremedlem. Foretaket sine medlemmer skal ikkje betale del av medlemmene krev det skriftlig for å få tatt ket, eller Fem (5) styremedlemmer skal veljast etter innstilling Det skal førast protokoll over møta i samsvar medlemskontingent i tillegg til avgift. 6 Disponering av årsoverskot Årsoverskot vert lagt til foretaket sin eigenkapital. opp eit klart oppgitt emne. Styret skal syte for at slikt årsmøte blir halde innan ein månad etter at kravet er sett fram. Innkalling skal sendast slik at den kan kome fram minst ei veke før det ekstraordinære 4. avgrensningar i retten til å tre ut, krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt. Avrøystingar skal vere skriftleg eller ved namne- frå Møre og Romsdal Fiskarlag, tre (3) styremedlemmer skal veljast etter innstilling frå Aalesunds Rederiforening og ein (1) styremedlem skal veljast etter innstilling frå Norsk Sjø- med samvirkelova Styret sine oppgaver Styret skal: 18 Dagleg leiar Styrets tilsetting av dagleg leiar for foretaket skal godkjennast av Fiskeri- og kystdepartementet. årsmøtet. opprop, når nokon krev det. Krav om skriftleg mannsforbund. 1. Forvalte og organisere verksemda i selska- 19 Tillitsvalde og tilsette 7 Årsmøte Årsmøtet har høgste rådvelde i foretaket. Medlemmene skal vere representerte ved utsendingar på årsmøtet. For å vere valfør som utsending Styre, dagleg leiar og kontrollnemnd skal innkallast til årsmøta. Dei tek del i drøftingane, men utan stemmerett. Styreleiar og dagleg leiar skal vere til stades på møta. avrøysting går framom krav om namneopprop. Ved val der ingen får eit fleirtal av røystene vert det halde omval mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Det skal veljast personlege varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for to år om gongen med unntak av dei tilsette sin representant og varamedlem, som vert valde for pet i tråd med vedtektene og vedtak på årsmøtet. 2. Fastsetje forretningsreglar etter 4 i råfisklova. Ein som er tilsett i foretaket kan ikkje ha tillitsverv i foretaket, med unntak av dei tilsette sitt styremedlem. Utsending til årsmøte, medlem av styret eller eller varamedlem må ein vere medlem av Mellom like røystetal ved skriftleg avrøysting eitt år om gongen. 3. Halde seg orientert om den økonomiske kontrollnemnda, eller varamedlem for nemnde foretaket, jf. 4. Det skal veljast tjueåtte (28) utsendingar til årsmøtet med personlege eller nummererte varamedlemmer. Av desse utsendingane vel årsmøtet 9 Vedtak i årsmøte Årsmøtet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av utsendingane eller deira varamedlemmer møter. Møter ikkje så mange, vert det kalla saman vert avgjerda teken ved loddtrekning. Ved like røystetal elles, gjeld det som første møteleiar sluttar seg til. Vedtekter og vedtektsendringar skal godkjen- Ingen kan samstundes vere vald som fast utsending eller varamedlem for utsending, og medlem av styret eller varamedlem for medlem av styret. situasjonen i selskapet. 4. Sjå til at det blir ført fullgod kontroll med verksemda, rekneskapen og formuesforvaltninga. tillitsvalde kan berre ha minoritetsinteresser i forretning som kjøper fangst av foretaket for tilverking eller omsetning. Unnateke er overtaking av eigen fangst. i Møre og Romsdal Fiskarlag seksten (16), til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak nast av Fiskeri- og kystdepartementet. Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt 5. Tilsetje dagleg leiar. Aalesunds Rederiforening åtte (8) og Norsk Sjømannsforbund utan omsyn til kor mange som møter. val for eitt år. 6. Avgjere kven som kan binde selskapet samt 20 Offentleg kontrollør i Sunnmøre og Romsdal fire (4). 12 Årsmøtet sine oppgåver Dei tilsette sin representant vert vald ved direkte tildele prokura. Fiskeri- og kystdepartementet kan nemne opp Utsendingane med varamedlemmer vert valde 10 Møteleiing og protokoll Ordinært årsmøte skal ta føre seg: val mellom de tilsette i foretaket. ein offentleg kontrollør for foretaket. Kontrolløren for to år om gongen, og gjer teneste til nytt val. Styreleiaren eller den styret har peikt ut, opnar 1. Konstituering og val av nemnder. Valperioden er mellom to påfølgjande ordinære 16 Arbeidsutval si løn skal fastsetjast av departementet og årsmøtet. 2. Styrets og kontrollnemndas melding for årsmøte. Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval på betalast av foretaket. 8 Innkalling til årsmøte Årsmøtet vel to møteleiarar, første og andre møteleiar, siste år. Lengste samanhengande tenestetid i styret er fire (4) medlemmer for eitt år om gongen. Dette Ordinært årsmøte skal haldast kvart år før 30. juni. blant utsendingane. 3. Styrets forslag til årsrekneskap. åtte år som styremedlem. Styreleiar kan ha sa- utvalet kan dagleg leiar tilkalle og rådføre seg 21 Tvister Styret kallar inn til årsmøte ved skriftlig melding til dei valde utsendingane med varsel på minst Det skal førast protokoll over møta. Første møteleiar og minst ein annan person som årsmøtet 4. Val av styremedlemmer med personlege vara medlemmer. manhengande tenestetid i styret i inntil tolv år. med i særskilde høve, og det har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne av styret. Styret set opp rett- Tvistemål mellom foretaket og medlemmene kan, dersom partene vert samde om det, med seks veker. Innkallinga skal innehalde framlegg skal velja mellom dei som er til stades, skal 5. Val av styreleiar og nestleiar. 14 Styret sine møter leiing for dette utvalet. Over møta skal det førast rettskraft avgjerast av ei meklingsnemnd på tre til saksliste og klart oppgi dei sakene som årsmøtet skrive under protokollen. 6. Val av kontrollnemnd, val- og lønsnemnd. Styremøte vert halde når styreleiar eller minst protokoll som utvalet og dagleg leiar skriv under. medlemmer. Partane nemner opp ein meklingsringar skal handsame. Framlegg til vedtektsend- 7. Vederlag til styret, nemnder og utsendingane. tre (3) av styremedlemmene krev det. Dagleg mann kvar og Fiskeridirektøren nemner opp skal takast inn i denne innkallinga. Årsmelding, årsrekneskap og revisjonsmelding skal sendast saman med innkallinga, eller om dette ikkje er mogleg, seinast ei veke før årsmøtet. Andre saker som skal leggast fram for årsmøtet, må vere komne inn til styret seinast fire veker 11 Avrøysting Eit vedtak av årsmøte krev fleirtal av dei røystene som er gitt. Blanke eller avståande røyster er ikkje tillate, utanom ved val. Årsmøtet kan vedta vedtektsendringar med 2/3 av dei røystene som er gitt. 8. Val av revisor og godkjenning av revisors honorar. 9. Andre saker som følgjer av innkallinga til årsmøtet, eller som er nemnd i samvirkelova 50 (2). leiar deltek i styremøta utan stemmerett. Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og fire (4) andre medlemmer av styret er til stades. Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmer som er med på behandlinga av ei sak, har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som 17 Kontrollnemnd Foretaket skal ha ei kontrollnemnd på tre (3) medlemmer med personlege varamedlemmer, som vert valde av årsmøtet kvart år. Årsmøtet vel leiaren i kontrollnemnda. Ingen kan samstundes vere medlem av kon- den tredje som fungerar som leiar av nemnda. Meklingsnemnda avgjer kvar gong kven som skal bere sakskostnader. Dersom partane ikkje vert samde om å løyse tvisten på denne måten, står det dei fritt å søkje tvisten avgjort ved vanleg rettergang.

12 22 22 Oppløysing Til oppløysing av foretaket krevst at framlegg øvrig til vedtak på representantskapsmøte i Styret vel sjølv sin leiar og nestleiar. Styret fører møtebok over dei sakene dei behandler. Styret 23 om det først har vore handsama av styret. Representantskapet vedtar det fremlagte for- er vedtaksføre berre når 3 styremedlemer eller Vedtak om oppløysing krev at minst 2/3 av ut- slag til nye vedtekter for Sunnmøre og Romsdal varamedlemer er tilstades. Vanleg fleirtal kan sendingane på årsmøtet som handsamar saka Fiske salslag SA. gjere bindande vedtak. røyster for oppløysing, og at minst 2/3 av dei Styremedlemer i fondet skal ha en godtgjerelse i valde utsendingane er til stades på møtet. Enstemmig vedtatt. forhold til møtelengde, i samsvar med årsmøte Møter ikkje så mange, vert det kalla inn til nytt i Surofi gjeldande vedtak. møte. Røyster minst 2/3 av dei som då møter for SAK 5 FORSLAG OM ENDRINGER I framlegget, vert foretaket å løysa opp. VEDTEKTENE FOR HJELPEFON- 4 Fondsmidlane. Ved oppløysing skal nettoformua til foretaket gå DET - SUNNMØRE OG ROMSDAL Fondet sine midlar skal styrast i samsvar med til allmennyttige formål innanfor norsk fiskeri- FISKESALSLAG. Stiftelses lovens reglar. (Jmf. 18). næring i foretaket sitt virkeområde. Ordstyrer gav ordet til formann Fredd Nilsen, Vedtak om nytting av formua må godkjennast av som orienterte om de nye vedtektene. 5 Kven som kan få stønad. Fiskeri- og kystdepartementet. Stønad av fondet kan løyvast til kone, sambuar, Om oppløysing gjeld elles kapittel 10 i samvirke- VEDTEKTER FOR born eller foreldre til fiskarar som mister livet lova. SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAGS eller fiskarar som vert sjuke eller ufør og som HJELPEFOND nemnt i 1 (andre avsnitt). Søkeren eller etter- Ordstyrer ga ordet fritt. latne av fiskaren, må ha levert fangst i Sunmøre Kommentarer: Hans Sande, Paul Gustav 1 - Formål med fondet. og Romsdal Fiskesalslag. Remøy, Ole Morten Sorthe, Knut Støbakk, Jack Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Hjelpe- Remøy fond er skipa etter vedtak på laget sitt Represen- 6 Yting av stønad. tantskapsmøte den 23. og 24. November Søknad om stønad av fondet skal sendast til fon- Møter hevet for lunsj kl Formålet med fondet er å yte stønad til huslyden dets styre. Fondsstyret tek avgjerd om stønad i Møter satt kl 13,05. til fiskarar som mister livet, eller fiskarar som kvart einskilt høve. vert sjuke eller ufør. Det kan ikke ytes stønad mer enn en ½ G til Kommentarene fortsatte: Knut Støbakk og Fondet er ein sjølvstendig juridisk person. enkelt personer. Styret kan ikkje, innen for et Jan-Ole Stokke. kalenderår, treffe vedtak som medfører at total- Advokat Stein Owe svarte på kommentarene. 2 Fondets grunnkapital. kapitalen i Stiftelsen reduseres med mer enn kr. Fondets grunnkapital er kr , ,-. Ordfører refererte styrets forslag til vedtak Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende 3 Styringa av fondet. 7 Årmelding og rekneskap. vedtak: Fondet skal ha eit styre på 3 medlemmer. Fondstyret skal kvart år leggje fram årsmelding Representantskapet tar innledningen fra advo- Eit medlem vert valgt av styret i Sunnmøre og og rekneskap. Revidert rekneskap saman med kat Stein Owe til orientering. Romsdal Fiskesalslag og to medlemer vert valgt årsmelding vert å leggje fram for styret i Sunn- Representantskapet konstaterer at Lov om sam- av Årsmøte i Sunnmøre og Romsdal Fiske- møre og Romsdal Fiskesalslag til orientering. virkeforetak (samvirkelova) også vil omfatte salslag. Samstundes vert det valgt varamedlem- Styret i fondet syter for at årsmelding og rekne- fiske salgslagene fra og henviser for mer for kvart styremedlem. Valet gjeld for 3 år. skap vert sendt til Stiftelsestilsynet.

13 8 Revisor. SAK 7 VALG D Valg av kontrollnemnd 24 LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Styret i fondet velger revisor. Leder i valgnemnda Hans Sande las opp valgnemndas Per Jan Giske Styreleder Kr ,- innstilling sålydende: v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Nesleder Kr ,- 9 Omdanning oppløysing. A Valg av styreleder: Kjetil Holmeset Styremedlemmer Kr ,- Omdanning etter stiftelsesloven kapittel 6 hører Knut Støbakk v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal Ordfører i Representantskapet Kr ,- inn under stiftelsens styre. Valg av nestleder: Einar Remøy Leder: Varaordfører Kr ,- Går omdanning ut på at: Anders Solheim Møtegodtgjørelse representantskapets medlemmer. Kr ,- pr. møtedag - Stiftelsen oppheves eller avvikles B Valg av styremedlemmer: v.m. Remi Teistklubb, Reidar Finnøy Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder Kr ,- pr. møtedag - Stiftelsen slås i sammen med en eller flere Kjell Lorgen Sekretær årsmøte Kr ,- pr. møtedag stiftelser med i det vesentlige likeartet formål. v.m. Leif Steinar Alnes, Leif-Egil Grytten E Ordfører og varaordfører i Representantskapet - Stiftelsen deles i flere stiftelser. Ola Inge Grønnevet v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Ordfører: Jan Ole Stokke Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. - Det gjøres unntak fra vedtektene i enkelttilfelle Arve Teige Varaordfører: Hallgeir Holmeset v.m. Tore Hauge, Martin Leinebø skal fondstyret forelegge endringsforslagene for uttalelse til årsmøtet i Surofi. Bodvar Åsbø v.m. Hans Ole Inderhaug, Arthur Sølvik Alle enstemmig valgt etter valgnemndas innstilling. Ålesund, Hans Sande Tore Roaldsnes Helge Lønes Ordføreren ga ordet fritt for kommentarer. C Valg av val- og lønsnemnd Helge Lønes Hans Sande la frem lønnsnemndas innstilling til vedtak sålydende: Enstemmig vedtatt. Kommentarer: Ole Morten Sorthe, Statens off kontrollør Bjørn Inge Rørstad, Knut Støbakk, og Paul Gustav Remøy. Fredd Nilsen fikk ordet og redgjorde for arbeidet som har vært gjort i Stiftelsen. Innstilling: v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug v.m. Bjørn Avslutning; Knut Støbakk takket for tilliten og ønsket Kjell Lorgen og Arve Teige velkommen i styret. Videre så takket han Leif-Richard Sande og Viktor Hauge for innsatsen i styret og han takket Ordfører, Varaordfører og Sekretærer for godt arbeid. Så ble det sunget: Gud signe vårt dyre fedreland under ledelse av Sveinung Flem. Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: Giske, Tormund Grimstad Fred O. Urkedal Ordføreren takket for møtet og spesielt Vigdis Torheim for god innsats med planlegging av årsmøtet. Representantskapet tar gjennomgangen fra styreleder Fredd Nilsen i Sunnmøre og Romsdal v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Ordføreren hevet møtet kl 14,06. Fiskesalslags Hjelpefond til orientering. Tore Roaldsnes Representantskapet vedtar det fremlagte forslag til nye vedtekter i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Hjelpefond, med endring av de feil som v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Leder: Hans Sande Jan Ole Stokke ordfører ble påpekt. v.m. Leif Midtflø, Tore Hauge Hallgeir Holmeset Marit Furnes Ragnhild Skog varaordfører sekretær sekretær Enstemmig vedtatt.

14 Styrets beretning 26 Virksomheten Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA somheten har sammenheng med den nye loven om forvaltning av viltlevende marine etterspørsel både fra Brasil og andre land både i Amerika og Afrika. Etterspørselen et- 27 (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har ressurser, som trådte i kraft På ter fryst sei for bearbeiding til filét og andre som formål å drive førstehåndsomsetning av bakgrunn av denne loven er det iverksatt en produkter har også vært god gjennom hele viltlevende marine ressurser med hjemmel ny forskrift om salgslagenes virksomhet. året. Dette har ført til fortsatt stigende pris- i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) Årsaken til omsetningsveksten er først og er. Prisen på sei økte med vel 5 % i Surofi i av Surofi ble i 2011 omdannet til sam- fremst at kvantum av torsk og hyse har fort Det er tredje året på rad med økning i virkeforetak i henhold til bestemmelser i satt å stige som følge av en god kvotesitua- prisene. Totalt har seiprisen steget med 44 samvirkeloven. sjon. Samlet sett gikk kvantum av torsk og % siden 2008, i en periode hvor andre vik- I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi hyse opp med nær tonn (henholdsvis tige fiskeslag (herunder torsk og hyse) har ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet 13 og 11 %). Prisen på torsk steg i 2011 med falt vesentlig i pris. Prisøkningen på sei siste til ressurskontroll og innkreving av offen- ca 5 % mens prisen på hyse var praktisk talt år kunne likevel ikke fullt ut kompensere for tlige avgifter. Surofi driver også en betydelig uendret. Prisnivået på disse artene er ikke nedgangen i kvantum. Omsetningsverdien informasjonsvirksomhet. tilfredsstillende selv om det har vært økning av sei gikk derfor ned med 34 mill. kr. og Fisker, fanger eller oppdretter som leverer fra bunnivået for et par år siden. Dette må seiens andel av den totale omsetningsver- viltlevende marine ressurser gjennom Surofi ses i sammenheng med en vanskelig økono- dien sank fra 42 til 37 %. og som har bolig eller forretningsadresse i misk situasjon i flere viktige importland for Det ble omsatt vesentlig mer blåkveite i 2011 Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av norsk hvitfisk, særlig i Europa, med blant enn året før. I tillegg utviklet prisene seg foretaket. annet betydelige innstrammingstiltak som svært positivt, slik at omsetningsverdien av Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund reduserer befolkningens kjøpekraft. Dette blåkveite økte med 55 mill. kr. (83%). Det var sentrum. påvirker også prisutviklingen på flere andre også en betydelig økning i omsetningen av Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt fiskeslag, som for eksempel lange. For Surofi krill, mens omsetningen av reke er tilnærmet drift, og årsregnskapet er avgitt under den er det likevel tilfredsstillende at omsetningen borte. Dette som følge av at reketrålflåten har forutsetning. av torsk og hyse samlet økte med 135 mill. kr. blitt gradvis mindre og heller ikke i nevnev- I 2011 ble det landet tonn sei til en erdig grad har drevet fiske på Grønland det Omsetning og marked verdi av 861 mill. kr. Dette er første gang siste året. Omsetningen i 2011 kom opp i 2,311 mill. siden 2004 at seikvantumet kom under 100 Styret er tilfreds med at det har vært en god kr., som er ny rekord. Den forrige rekorden 000 tonn. Sei er likevel fortsatt det klart vik- omsetningssituasjon også gjennom Et- var fra 2006 og ble slått med vel 50 mill. kr. tigste fiskeslaget i Surofi, men for tredje år terspørselen har for de fleste fiskeslag vært Sammenlignet med 2010 var økningen på på rad gikk kvantumet ned. Nedgangen fra god, noe som også avspeiler seg i at prisene 177 mill. kr., en økning på 8 %. Omsatt kvan var på tonn og fra toppåret 2008 har steget noe for de fleste fiskeslag. Det tum av fisk og skalldyr økte med 1 % til 212 hele tonn (20 %). Årsaken til dette er lyktes ikke å komme til enighet om minste- 000 tonn (rund vekt). Av den totale omset- sviktende fiske og lavere kvoter. Utviklingen prisene for torsk og hyse under forhandlin- ningsverdi utgjorde landinger fra utenland- i seibestanden både i Nordsjøen og Norske- gene med kjøperorganisasjonene i januar ske fartøy 34 mill. kr. (1,5 %). Tilsvarende i havet er usikker. På den positive siden må Surofi fastsatte derfor minsteprisene 2010 var 45 mill. kr. (2,1 %). det tilføyes at markedet for alle produkter på disse artene i tråd med siste tilbud gitt I tillegg til fisk og skalldyr omsatte Surofi av sei har vist fortsatt god utvikling. I det under forhandlingene, slik det også ble gjort tonn alger (tare). Utvidelsen av virk- konvensjonelle markedet har det vært god for torsk året før. Det har ikke vært nødvendig å

15 Likestilling Pr består bemanningen av 9 kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). Den lave kvinneandelen i næringen gjør det vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Styret vil likevel anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til ulike tillitsverv i Surofi. Diskriminering Surofi legger vekt på å etterkomme formålet i Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom utforming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestreber selskapet seg på å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Selskapet har som mål at ansatte uavhengig av etnisitet, religion mv gis like rettigheter og muligheter for utvikling. 28 justere noen minstepriser i løpet av året. Selv om torskefisket utenfor kysten var vesentlig kontrollvirksomheten kom ut med et underskudd på 0,2 mill. kr. Finansiell risiko Den største finansielle risikoen i Surofi er 29 bedre enn de foregående år, gikk omsetnin- Det har i 2011 ikke vært noen kredittap som knyttet til utestående kundefordringer. Er- gen greitt unna. Det er heller ikke iverksatt følge av konkurser eller lignende i kjøper- faringene fra tidligere viser at bråe endringer i reguleringer i noe fiske gjennom 2011, bort- korpset. Styret har likevel besluttet å avsette markeds- eller finansielle forhold kan påvirke sett fra at det i hummerfisket i høst ble inn- ytterligere 1 mill. kr. til å øke delkredereavset- store deler av kjøperkorpset i større eller min- ført tørnordning for levering for å jevne ut ningen (avsetning for fremtidige tap i kunde- dre grad og dermed skape økonomiske prob- leveransene. fordringene), slik at denne ved utgangen av lem for flere i bransjen samtidig. Når de fleste 2011 er på totalt 3 mill. kr. Økningen i avset- kjøpere nå stiller sikkerhet for oppgjør i form Økonomisk stilling og resultat. ningen inngår i posten andre driftskostnader. av kredittforsikring, hvor Surofi selv har 10 % Surofi hadde et godt økonomisk resultat Avskrivningene utgjorde i 2011 knapt 1,6 mill. egenrisiko, vil tap derfor kunne oppstå med i Årsaken til dette er den rekordhøye kr., en økning på vel 0,1 mill. kr. fra ujevne mellomrom og svinge mye. Som en omsetningen som direkte avspeiles i inntek- Driftsresultatet for 2011 viser 1,1 mill. kr. støtpute mot eventuelle fremtidige kredittap tene. Provisjonsinntektene kom således opp mot 0,2 mill. kr. i Forbedringen skyl- har Surofi som nevnt en delkredereavsetning i 16,7 mill. kr., 1,5 mill. kr. mer enn året før. des som det fremgår ovenfor økte provisjon- på 3 mill. kr. ved utgangen av I prosent av omsetningen utgjorde provis- sinntekter som følge av større omsetning. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital jonen 0,72 %, mot 0,71 % i foregående år. Netto finansinntekter kom på knapt 4,0 mill. på 59,1 mill. kr., en forbedring på 2,8 mill. Andre driftsinntekter utgjorde 2,3 mill. kr. kr. i 2011, økning på nær 0,5 mill. kr. Øknin- kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen mot 1,6 mill. kr i Den største enkelt- gen skyldes blant annet at rederiene i større benyttes til å finansiere utestående fordring- posten er inntektsføring av inndratte midler. grad benyttet seg av forskuddsordningen for er til kjøperne. I tillegg har Surofi en drifts- Disse inntektene benyttes til å finansiere utbetaling av fangstverdi. finansieringsramme på 150 mill. kr. hos vår kontrollvirksomheten som salgslaget utfører Resultatet før skatt utgjorde 5,0 mill. kr. i bankforbindelse. Driftskreditten har vært i henhold til bestemmelser i havressursloven mill. kr., og var dermed 1,3 mill. kr. benyttet i store deler av året. Trekkbehovet Driftskostnadene var i 2011 på 18,0 mill. kr., bedre enn året før. Med fradrag av skattekost- varierer med aktiviteten, med en topp i slut- en økning fra 16,6 mill. kr. i naden på 2,0 mill. kr. kom årsresultatet på ten av vintersesongen (mars/april). Av de totale driftskostnader utgjorde personal- 3,0 mill. kr. mot 2,6 mill. kr. i Surofi er direkte utsatt for markedssving- kostnadene 9,1 mill. kr., en økning på 0,2 Ved årsskiftet hadde Surofi en egenkapital på ninger, siden provisjonsinntektene beregnes mill. kr. fra året før. Bemanningen har vært 66,3 mill. kr., tilsvarende 37 % av totalkapi- som prosent av omsetningsverdien. Endring- uendret i talen. Totalkapitalen, som for en vesentlig del er i landet kvantum og prisnivå har derfor Andre driftskostnader kom på totalt 7,3 mill. består av kundefordringer, svinger mye gjen- stor betydning for inntekter og resultat. kr. en økning på 1 mill. kr. fra året før. Den nom året, men var pr tilnærmet største enkeltposten er kostnadene til kon- på samme nivå som ved forrige årsskifte. Arbeidsmiljø og ytre miljø. trollvirksomheten, som i 2011 utgjorde vel Styret er opptatt av at Surofi skal ha en høy Surofi hadde i ansatte, tilsvarende 1,4 mill. kr., en økning på 0,2 mill. kr. fra egenkapital og en god likviditet. 12,6 årsverk. Sykefraværet var i 2011 hele 7,1 året før. Denne kostnaden har en motpost %, en økning fra 2,6 % året før. Økningen under andre driftsinntekter (inntekter fra skyldes i hovedsak ett langtidsfravær. Det ble inndratte midler). Inntektene dekket hel- ikke registrert noen personskader. Surofis ler ikke i 2011 fullt ut kostnadene, slik at virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

16 Fremtidsutsikter Veksten i torske- og hysekvantum har de siste årene kompensert for et betydelig fall i omsatt kvantum av sei. Kvotene av sei er i 2012 satt ned med ytterligere tonn i Nordsjøen og nord for 62 grader. Bestandssituasjonen for sei vurderes som usikker, og fangstene kan derfor komme til å bli lavere enn kvotene. Det positive er at torsk- og hysekvotene øker også i 2012, med til sammen ca tonn (norsk andel). Det meste av dette vil bli landet utenfor Surofis distrikt. Styret forventer samlet sett at totalt omsatt kvantum vil bli noe lavere i 2012 enn i Styret konstaterer at prisen på sei har holdt 30 seg på et relativt høyt nivå gjennom Ulike markeder for sei har vist seg å være mer robuste enn vi nøkternt sett kunne forvente. Kombinert med synkende kvantum legger styret til grunn at prisen på sei vil holde seg stabil utover i For torsk og hyse, som er mer avhengig av den økonomiske utviklingen i europeiske markeder, er det grunn til bekymring så lenge den økonomiske krisen i flere viktige importland for norsk fisk ikke er avklart. Styret forventer derfor at prisnivået på disse artene vil forbli lavt i det kommende år. For andre arter, som i sum utgjør vel 20 % av den totale omsetningsverdien, viser de senere år betydelige svingninger for enkeltarter, men det er grunn til å anta at disse i sum vil holde et relativt stabilt nivå. Totalt sett forventer styret en omsetning i 2012 som er lavere enn i 2011 og et fortsatt positivt, men noe svakere resultat. Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i Ålesund, 28. februar 2011 Knut Støbakk Einar Remøy Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kjell Lorgen Trond H. Magnussen Arve Teige Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Eva Søvik Uri Sveinung Flem Styremedlem Ansattes representant Adm. dir.

17 12 Prisutvikling pr kg rundfisk omsatt i Surofi de siste 5 år 10 8 kroner Omsetning i kvantum (høyre akse) og verdi (venstre akse) de siste 5 år Resultatutvikling i Surofi de siste 5 år TUSEN KRONER TUSEN KRONER TONN RUND VEKT TUSEN KRONER VERDI KVANTUM ÅRSRESULTAT DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER ÅRSRESULTAT DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER

18 RESULTATregnskap Kr Kr Driftsinntekter og driftskostnader: Brutto omsetning note , ,00 -Brutto fiskekjøp , ,00 Provisjon note , ,00 Andre driftsinntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 35 Lønn og sosiale kostnader note , ,00 Andre driftskostnader , ,00 Ordinære avskrivninger note , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansinntekter/finanskostnader: Finansinntekter note , ,00 Finanskostnader note , ,00 Netto finansposter: , ,00 Resultat før skattekostnader , ,00 Skattekostnader note , ,00 Årsoverskudd , ,00 Overføringer : Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00

19 BALANSE Eiendeler anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc note , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer note , ,00 Andre langsiktige fordringer note , ,00 Sum finansielle driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 36 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer note , ,00 Andre fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd og kontanter note , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,00 37 egenkapital note 10 Andelskapital 0, ,00 Felleseid andelskapital 0, ,00 Sum innskutt egenkapital 0, ,00 Opptjent egenkapital Bunden egenkapital iht vedtekter 0, ,00 Annen egenkapital , ,00 Sum opptjent egenkapital , ,00 Sum egenkapital , ,00 kortsiktig gjeld Skyldig fiskere og andre leverandører , ,00 Betalbar skatt note , ,00 Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Ålesund, 28. februar 2011 Knut Støbakk Einar Remøy Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kjell Lorgen Trond H. Magnussen Arve Teige Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Eva Søvik Uri Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

20 Vi som er fiskere, vet at etter en høy bølgetopp kommer det en større bølgedal... Kjell Inge Røkke 38 Note 1: Note 2: Omsetning: kr kr regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Avgiftspliktig omsetning , ,00 Avgiftsfri omsetning , ,00 Eksport , ,00 Tare ,00 0, , ,00 Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 3: Provisjonsinntekter: kr kr Provisjon av avgiftspliktig omsetning , ,00 Provisjon av avgiftsfri omsetning , ,00 Provisjon av eksport , ,00 Provisjon Tare ,00 0, , ,00 Gjennomsnitt provisjonsats 0,72 0,71 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Pensjoner Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende regelverk. Note 4: 4: Lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/nærstående parter. Antall årsverk i år 2011 var 12,6. Lønnskostnader på 5 mill kr er redusert med kr ,- som er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18. jan SKATTER Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det renskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av inntekts- og formueskatt. Lønn til daglig leder kr ,- er inkludert skattepliktig del av gruppelivsforsikring, IPA, behandlingsfors. og elektronisk kommunikasjon. Annen godtgjørelse som bil, diett etc utgjør kr 6.427,-. Kostnader til foretakspensjon var kr ,-. Godtgjørelse til styret kr ,- hvorav kr ,- er lønn til styrets formann. Revisjonshonorar utgjør kr ,- hvorav kr ,- gjelder bistand ved møter og annet arbeid. Daglig leder har ett langsiktig lån hos selskapet, stort kr ,-. Rentesatsen har vært 2,75% gjennom hele året, og restløpetid er 3 år og 6 mnd. Samlede lån til øvrige ansatte utgjør kr ,-. Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført. Samtlige ansatte er med i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en foretakspensjon som oppfyller kravene til denne lov. Kostnadene til foretakspensjon var i år 2011 kr ,-. Foretakspensjonens premiefond pr var kr ,-. Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette medfører. Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr ,-. Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremedlemmer.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2011-2012 Styret Leder: Nestleder: Arnstein Næss, 6570 Smøla* Bjørn Thomassen, 6515 Kristiansund Arve Flø, 6689 Aure Per Jan Kvalsvik, 6094 Leinøy*

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2006 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " D e n n o r s k e s j ø m a n n e r e t g j e n n o m b a r k e

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 5 70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA Surofi ESTERÅLEN RØST ressurskontroll og innkreving av offentlige

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

Å r s r a p p o rt 2008

Å r s r a p p o rt 2008 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2007 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen. Kjell

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Protokoll Styremøte 26. November 2013

Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 1 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2005 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E DAG E

Detaljer

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1 V E D T E K T E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende m.v.f. 22. april 2016 Side 1 1 Organisasjon Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak. Foretakets navn er Skagerakfisk

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2012-2013 STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Mobil Om bord E-post Styremedlem Kyst Nord: Arnstein Næss, 6570 Smøla 975 21 430 Arnstein_nass@hotmail.com

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA.

Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA. Vedtekter Vedtatt Årsmøtet 2016 1 Organisasjon Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA. 2 Forretningskontor Foretakets forretningskontor er i Tromsø kommune. 3 Formål

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. VEDTEKTER Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital.

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på det konstituerende representantskapsmøte i Bodø 9. 12. november 1938 med revisjon på årsmøter, senest mai 2014.

Vedtekter Vedtatt på det konstituerende representantskapsmøte i Bodø 9. 12. november 1938 med revisjon på årsmøter, senest mai 2014. Vedtekter Vedtatt på det konstituerende representantskapsmøte i Bodø 9. 12. november 1938 med revisjon på årsmøter, senest mai 2014. Forsidefoto: Øystein Ingilæ Vedtekter for Norges Råfisklag SA 1 Organisasjon

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer