Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen)"

Transkript

1 standard norge Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS løyve t lt ltak etter plan- og bygningslova g 93! rnrte tittar lïl Eit-tr nns søknadshandsam ng l-l Rammeløyve ansvarsrett for ansvarleg søkjar Sentral godkjenning? E :u! ruei Søknaden gjeld Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: Saknr.i kommunen (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen) Lom komr unc Midtgard 2686 Lom Har tiltaket innverknad på eksisterande eller fmmudige arbeidsplassar? Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. 38 1!:utrNei Dersom ja, skal søknad (byqqblankett 5177 med vedlegg) ændast til Arbeidstilsynet. Beskr v I eustad! caras e I Anna: Gjcisar bustadfelt: Skredvoll, vegar, VA-anlcgg Frittliggjande *) Parkeringsplass *) Anlegg Veg Byqn. typekode (if. s. 2) Typ t ltak pbl I 93 Vesentleg endring av tidligare drift (lìere kryss *) Byggblankett 5175 ryllast ut og Gjeld bere når nstallasjonen ikkje er ein del av eit støre t ltak..**) unntatt lra krav om anwafsfett. Behandlast etter delingslova. om ytre rammer for tiltaket og bygningsspesifìkason (byggblankelt 5175) Gjenpart av nabovarsel, naboprotestar, merknader til naboprotestar Søknader om ansvarsrett og konùollplan, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning Kontrollplan for viktige og kitiske område, kontrollerklæringar \ndre vedlegg Ansvar og kontroll andre offentlege organ Ansvarleg søkjar stadfester at heile tiltaket er belagt med ansvar og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova. Ein er ldent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. XVIII og XIX og at det kan medføre reaksjonar dersom det vert g tt urette opplysninqa. Underskrifter Ansvarleg sklar (SØK) for tiltaket Føretak SOLVANG OG FREDHEIM AS NYE SAMVIRKE Postnr, Poststad 2550 OS I ØSTERDALEN Kontaktperson ØYVIND PEDERSEN E-postadresse oyvind Telefon Underskrift 2s'06'2013 /yt'r'r,( Pcrle 'st^ Gjenb med blokkbokstavar ' ØYVIND PEDERSEN Organ sasjonsnr Mob ltelefon ' Telefaks Eventuelt orqanisasionsnr, E-posËadresse Underskrift Gjenta med blokkbokstavar Telefon(daqtid) O Standard Norge, Byggblankett 5174 Des Nr en Sem & Stenersen Prokom, Oslo, Side 1(2)

2 Bvoninostvoekodar BUSTAD Henvendelse om blanketten retles til: PRONORM AS Telefon: E-post: Dersom bruksarealet til bustad er støne enn bruksarealet til anna enn bustad, veljes kode innan "Bustad" ( ). Ved val av kode veljasl den med størst andel av arealet. Einebustad 111 E nebustad 112 Einebustad med hybel/sokkelle legheit I I 3 Våningshus Tomannsbustad 1 2l Tomannsbustad, verl kaldelt 1 22 Tomannsbusted, horisontaldelt I 23 Ván ngshus tomannsbustad, vert kaldelt 124 Våningshus tomannsbustad, horisontaldett Rekkjehus, kjedehus, andre småhus '131 Rekkjehus med 3-4 bustader 133 Kjedê. / atr umhus, innt l 4 bustader 'l35 Tenassehus 136 Andre småhus med 3-4 bustader Store bustadbygg 141 Stortf ittliggjande bustadbygg på 2 etg. 'l 42 Stort frittliggjande bustadbygg på 3 og 4 etg. 143 Stortfrittliggjande bustadbygg pâ 5 etg. eller meir '144 Store samanbygde bustadbygg på 2 etg. 145 Store samanbygde bustadbygg på 3 og 4 etg. 146 Store samanbygde bustadbygg på 5 etg. eller meir Bygning for bufellesskap 151 Bu- og servicesenter 1 52 Studentheim/studentbuslader 159 Annan bygning for bufellesskap ' Frltldsbustad 161 Hytter, sommarhus og liknande lrilidsbygg 162 Hellårsbuslad som nyttast som fritidsbustad 1 63 Våningshus som nyttast som fritidsbustad Koie, seterhus og liknande 171 Seterhus, sel, rorbu og liknande '172 Skogs- og ulme kskoie, gamme Garas, e og uthus til buslad 181 Garasje, uthus, anneks til busted 182 Garasje, uthus, anneks til fitidsbustad 183 Naust, båthus, sjøbu Annan bustadbygning I 93 Bustadbrakker 199 Annen bustadbygning (sekundærbuslad reindrift) ANNA Dersom bruksarealet ikkje omfattar bustad eller bruksarealet til bustad er mindre enn til anna, vel kode innanfor "Anna" (21'l-840). Ved val av kode veljast den med størst andel av arealet. INDUSTRI OG LAGER lndustrlbygn ng 211 Fabrikkbygning 212 Verksladsbygn ng 214 Bygn ng for reinseanlegg 2'16 Bygning for vassforsyn ng bl.a. pumpestasjon 219 Annan industribygning ' Energifo syningsbygn ng 221 Krafrstasjon (> kva) 223Transformatorstasjon (> kva) 229 Anna energiforsyning ' Lagerbygnlng 231 Lagerñall 232 Kjøle- og fryselager 233 Silobygning 239 Annan lagerbygning ' F sker - og landbruksbygning 24'l Hus for dyr/landbruk, lager/silo 243 Veksthus 244 Driftsbygnin g fiske/fan gsvoppdrett 245 Nausvredskapshus for fiske 248 Annan fiskeri- og fangstbygning 249 Annan landbruksbygning ' KONTOR OG FORRETNING Kontorbygn ng 31 I Kontor- og adm nistrasjonsbygning, rådhus 31 2 Bankbygning, posthus 313 Mediabygning 319 Annan kontorbygning " Forretningsbygning 321 Kjøpesenter, varehus 322 Bulikk/foretnin gsbygning 323 Bensinstasjon 329 Annan forelningsbygning ' 330 Messe. og kongressbygn ng SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Ekspedisjonsbygning, termlnal 41'l Ekspedisjonsbygn ng, flylerminal, konûolltåm 412 Jembane- og T-banestasjon 415 Godsterminal 4'16 Postterminal 41 9 Annan ekspedisjon- og terminalbygning ' Telekommunikasjonsbygning 429 Telekommunikasjonsbygn ng * *) eller bygn ng som har nær tilknytning til/ tener slike bygningar Garasje- og hangarbygning 431 Parkeringshus 439 Annan garasjethangarbygning * Veg- og traf kktilsynsbygnlng 441 TralìkKilsynsbygning 449 Annen veg- og bihilsynsbygning ' HOTELL OG RESTAURANT Hotellbygnlng 511 Hotellbygn ng 512 Motellbygn ng 5'f 9 Annan hotellbygning ' Bygn ng for overnatt ng 521 Hospits, pensjonat 522Vandøt- I feriehjem 523 Appartement 524 Camp ng-/utleigehytle 529 Annan bygning for ovematling ' Restaurantbygn ng 531 Restaurantbygn ng, kafébygning 532 Sentralkjøkken, kantinebygning 533 Getekjøkken, kioskbygning 539 Annan restaurantbygning ' KULTUR OG UNDERVISNING Skolebygning 61'l Leikepark 612 Bamehage 613 Bameskole 614 Ungdomsskole 61 5 Kombinert bame- og ungdomsskole 61 6 V deregåande skole 619 Annan skolebygning ' Unlve sltets-, høgskole og torskningsbygning 621 Universitet/hø gskole m/auditor um, lesesal mv. 623 Laboratoriebygning 629 Annan universilets-, høgskole og forskningsbygning Museums- og biblioteksbygning 64'l Museum, kunstgalleri 642 Biblioteumediatek 643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning) 649 Annan museums-/biblioteksbygning' ldrettsbygning 651 ldrettshall 652 lshall 653 Svømmehall 654 Tribune og idrettsgarderobe 655 Helsestud o 659 Annan idrettsbygning ' Kulturh us 661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning 662 Samfunnshus, grendehus 663 Diskotek 669 Anna kulturhus * Bygning lor religíøse aktlvlteter 671 Kyrkje, kapell 672 Bedehus, soknerådshus 673 Krematorium/grâvkapell/bàrehus 674 Synagoge, moske 675 Kloster 679 Annan bygning for religiøse akt v tetar' HELSE Sjukehus 71 9 Sjukehus' Sjukehe m 721 Sjukeheim 7 22 Bu- og behandlingssenler 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad 729 Annan sjukeheim ' Primærhelsebygning 731 Klinikk, legekontorêsenterêvakt 732 Helse-/sos alsenter, helsestasjon 739 Annan primærhelsebygn ng ' FENGSEL, VAKTHALD O.A. Fengselsbygnlng 819 Fengselsbygning ' Vakthaldsbygn ng 821 Politistasjon 822 Brannstasjon, ambulansestasjon 823 Fyrstasjon, losstesjon 824 Stasjon for radarovervak. av fly-lskipstrafikk 825 Tilfluktsrom/bunker 829 Annan vakhaldsbygning * 830 Monument 840 Ofientleg Standard Norge, Byggblankett 5174 Des Nr en Sem & Stenersen Prokom, Oslo, Side 2 av 2

3 Opplysningene gjelder Gnr lbnr lfestenr Opplysninger om tiltakets ytre rammer A-1 og byg ningsspesifikasjon Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder Vedlegg til NBR 5174 G'TETSAR Kartblad (hvis oppgitt på s tuasjonskart): Koordinatsystem (hvis oppgitt på situasjonskarl): EUREF LOM Senterpunkt angitt ved - sg srkoordinat X-koordinal: ly-koordinat: 47 jal2 Pbl$93a Forhåndskonferanse er avholdt fl Ja ly' Nei Dersom ja, vedlegg referat Vedlegg nr E. Pbr s 7, 88 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for -d-ispensasion gis på eget ark) f l etan- os bygningslov Lt Forskrifter til pbl tr [füijrïiro, - Arealplaner I e' vedtegg nr Pbl S 74, 2. ledd Estet sk utforming og forholdet til omgivelsene. Vedlegg nr E- Area ldisponering Planstatus Arealdel av kommuneplan lerinqsþlan for Gieisar buseadområde qodk-ient arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskr v skredwoll. Samferdselsanleqo. V Beregningsregler i reguleringsplan tf, Prosent bebygd areal (%BYA) I Prosent tomteutnyttelse (%TU)!l Sett kryss for eksisterende plan e Tillatt bruksareal (T-BRA m2) Annet fi gf Anlegg av skredvoll, beskriv bustsadområdet, vanndrenering av flomvann, Eilkomstvegar í øvre og avløpsanìegg. Antall etasjer (TEK S 4-1) Antall bruksenheter (NS 3940) Bebyggelsen - stø relse og grad av utnytting Bruksareal (NS 3940 eller TEK S 3-5) Bebygd areal (NS 3940) Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket Vis beregning av grad av utnytting Minste avstand fra den planlagte bygning t l: Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta? 7 la Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta? V,Ja Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket det her søkes om være avklart med berørt(e) NBR nr 5175 Juli-2003 Side I av 3

4 Grunnforhold, rasfare og m ljøforhold Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av: Tilknytning t l veg og ledn ngsnett V l^ l-- t e Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg V Ja l-- ttei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg V t^ [--t'tei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg Vannforsyning pbl $$ 65, 67 Gir tiltaket endrede avkjøringsforhold? l--1, 17 r. e Tilknyttn ng forhold t l tomta lf, - offentlig vannverk Pr vat vannverk Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: I I Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? I Kommunal veg I Privat veg r Annen privat vannforsyning, innlagt vann Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Er avkjør ngstillatelse gitt? Er vegrett sikret ved t nglyst erklæring? lv t. VJ, l--. [- Ne [- ttei [- r.lei Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? [-. [- ttei Tilknyttning i forhold til tomta )( Offentlig avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse? [-Jr l-- r. e 7t, l--t e Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklær ng? l--.j" [-- rue Takvann/overvann føres til: Nær ngsgruppe Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. (X) skal brukes kun når hele Næringsgrupper - gyldige koder A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D lndustri E Kraft og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet L Offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester O Andre sosiale og personlige tjenester G Varehandel, reparasjon av l øretøy og husholdningsapparat Q lnternasjonale organ og organisasjoner H Hotell- og restaurantvirksomhet X Boliger I Transport og kommunikasjon Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring. J Finansiell tjenesteyting og forsikring Bruksareal og antall etasjer Er det heis i bygningen? Bruksareal til bolig lr-, Bruksareal som skal brukes til boligformål registreres her. ll Ja I Nei Garasje regnes som areal til bolig når den er en del av boligbygningen. Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3. Bruksareal til annet enn bolig Her registreres det areal som ikke nyttes til boligformål Ved næringsgruppe A-Q, +Y skal alltid dette fylles ut. Feltet skal aldri fylles ut ved bruk av næringsgruppe = X Reglerfor arealmåling, se TEK kapittel 3. Bruksareal totalt Summen av bruksareal til bolig og bruksareal til annet enn bolig registreres. Bygn ngstype Se side 3 for valg av bygningstypekode. Side 2 av 3

5 I veãesñ. ----l I s'de l l"llt*l ) ansvarsrett etter plan- og bygnìngsloven Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr. lbnr lfestenr. lseks onsnr Bygningsnr lbolignr,*orrrn"l'_ Gjeisar boligområde Postnr. I Poststed Foretak Foretak Norges Geotekniske Institutt Ad'""'" Postboks 3930 Ullevål Station Postnr. I Poststed Oslo Lom Organ sasjonsnr lSlvIVA Kontaktperson Arni fonsson ltvtooittetet2un E-oost Ansvarsområ de Funksjon (SØK, PRO, UTE kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaksklasse fammetillatelse Vàre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X) igangsettingst llatelse/ ett-trinns søknad midlertidig brukstillatelse ferdigattest PRO Gjeisar boligomr. 2 Sikringstiltak mot stein sprang RIG Godkjenn ng av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? lxl " Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning I X I H.lt l-l f. " l-l o"ru, l-l r.r.i Hvis delv s, beskr v del som ikke dekkes (Er det behov for yttedigere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der loretakel ikke har sentral godkjenning". I E:'"nn "' Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse tiltaket Ansvarlig pros ekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av uførelsen Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, if. SAK10 S 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten Ansvarlig foretak Foretak Norges Geotekniske Insitutt I Underskrift L4.o6.zor3 A^rlr"4 S _ltn;*, Gienlas med blokkbokslaver Anders Solheim Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Soiv nq < E Frc4h i,n Gu^àbr..t"i AS I Underskr ft l,+.lb.')rß /ra"d Pedase, Øu"ì cl, Perle,rseø Gjentas med blokkbokslaver ' Blankett 5181 Bokmål O Utgitt av Direktoratet fo byggkval tet Side 1 av 2

6 ansvarsrett (forts.) etter plan- og bygningsloven gangsettingslillatelse/ ettlrinns søknad Blankett Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 0 l 01.20j 9

7

8

9 standard norge ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Byggblankett Sde 1av Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr. lbnr lfestenr. lseks onsnr. 38 I Gjeisar Bygningsnr lbolignr. Postnr 2686 I Poststed Lom lkommune Lom Foretak Foretak Solvang og Fredheim AS Nye Samvirke Kontaktperson Øyvind Pedersen E-post no Postnr I Poststed 2550 Os i Østerdalen Telefon Organisasjonsnr I Mobiltelefon lfiæzaß Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplen, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaksklasse Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) rammetillatelse igangsettingstillatelse/ :tt-trinns søknad ferdigattest Kompetanse i tiltaket *) PRO 2 X 1 *) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAKI 0 SS I O-2, 11-1 og 11-3 '1. UniversiteUhøyskole høyere grad 2. UniversiteUhøyskole lavere grad Godkjenning av foretak 3. Mesterbrev/fagskole 4. Fagbrev/svennebrev 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X,r! f.fei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning f, H"ft l-l Oelv s! Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): f.f"i Hvis nei eller delvis, legg ved 'Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Ved egg nr G- E klærinqer og underskr fter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvadig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarliq foretak Foretak Solvang og Fredheim AS I Un i ul Perlpy-* Gjentas med blokkbokstaver - Øyvind Pedersen Ansvarliq søker for t ltaket toretak SGS Bygs AS Gjentâs med blokkbokstaver I Standard Norge. Byggblankett jul 2010, utgave 1

10 Gienoart av nabovarsel foí t ltäf efter plan- og bygningsloven (pbl) Vedlegg nr c- Kommunens saksnr For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til bestemmelsene i$ 94 nr 3 i plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77, sendt følgende nabovarsel: 1 Til kommune Lant kcl,umqqc MTN Mídtgard 2686 Lom Tiltak på eiendommen: Gnr I Bnr 38 1 Eiendommens adresse Gj eisar Festenr I Seksjonsnr Postnr I 2686 Poststed Lom Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen, samtidig som naboer varsles. Eier/fester Hans Gjeisar Det varsles herved om Ll SøXna om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven $ 93. [ ] ttyuygg I nntegg [l endting av fasade ll n v ng I SXilt L ' Eiendomsdeling eller bortfeste L_ lnnhengning mot veg L i Bruksendring l l Dispensasjoner []] fvlel ng om tiltak etter plan- og bygningsloven fj Driftsbygning i landbruket pbl S 81 L_l Mindre byggearbeid Beskriv nærmere hva nabovarselel Anlegg av skredvoll, drenering av flaumvann, bygging av tilkomstvegar! øvre de1 av Gjeisar bustadområde og anfegg av vann- og avløpsanlegg. Søknadsdokumentene er lag! ut på Vedlegg Beskrivelse av vedlegg [(Søknadenerlagtutpåbesøksadresse: so]vang og Fredheim Gudbr.daf AS I Ansvarl g søkers postadfesse skansen 2,, 2670 olta Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt (Kopi kan sendes kommunen) t)l Metdingen kan sees hos kommunen på adresse: Lom kommune, Midtgard Eventuelle merknader må være kommet til kommunen nnen 2 uker etter at dette varsel er sendt I Kommunens adresse Underskrift Sted Otta I Underskr ft (tiltakshaver eller ansvarlig søker) (l.ì, NBR nr 5155 Juli-2003 Side 1 av 2

11 KVittefi ng fofnabovarset kanentensendessomrekommandertsendingeneroverteverespersontigmotkv tter ng. nabovafsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekieftelse på at varselet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr lbnr lfestenr lseks onsnr 38 1 äoj':ì'"'"', 2686 Lom RilffJrli Ërespå Nabo-/oienboer eiendom Gnr I Bnr lfestenr I Seksjonsnr 38 L2 qdresse Eiers/festers navn Andres Erik Gjeisar Nabo-/qienboer eiendom eier/fester roitterins Postnr I Poststed Gjeisarbakken 10 Postnr I poststed I Poststedets reg nr 2686 Lom I Personlio kv tterino for mottalt varsel lt I flvarsetðr mottatt l-l Samtykker itiltaket 28/h- l\ Sign ^ ßrnH. hrôl',l^j. Nabo-/qienboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr 70 7 Bergomsvegen 30 Postnr I Poststed Postnr I 2686 Personliq kv tterinq for motlatt varsel [varset ãr mottatt n Samtykker itiltaket l, lsion Poststed Lom Nabo-/qienboer eiendom eier/fester js/t- lï''" ßrnk trrt/:l^, Poststedets reg.nr Nabo-/qienboer eiendom Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr Eiers/festers navn Berit og Thor Anders Hagen Postnr I Poststed Personliq kvitterino for mottatt varsel f]varsetãr mottatt ll Samtykker itiltaket 2686 Lom l, lsion J.klt"- tz " fun^f-r (trnl'\.. Nabo-/q enboer eiendom Na bo-/gjenboer eiendom eier/fester Gnr lenr lfestenr lseksjonsnr 38 3 'iii'iï:"i]æboe R 8"*oi **"nnn Dampsagvegen 13 Postnr I Poststed Postnr I Poststed I Poststedets reg nr 2OO4 Lillestrøm I Personliq kvitterinq for mottatt varsel fivarsetèr mottatt ]l Samtykter itiltaket l, lsion *,il^- li"?,.n+r 6rn*L,,- Nabo-/qienboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr 38 1,7 Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Eiers/festers navn Mari Synnøve Steinehaugen og O1e Kr. Sveen Tiåä"'l"rder r-o kvitterins Postnr I Poststed postnr I poststed I poststedets reg nr 2686 Lom I Personlio kv tterinq for mottatt varsel l / lsign J9l/^-l\?rr,*r l]varsetðr mottatt ll Samtykker itiltaket ârnlt' c Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: NBR nr 5155 Juli-2003 Side 2 av

12 KVittgfi ng fof Nabovarset kan enten sendes som rekommandert sending eler overteveres persontig mot kvittering. nabovafsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekieftelse på at varselet er mottatt. Eiendom/byggested 38 1 Nabo-/qienboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr Gj eisar NaboJq ienboer eiendom eier/fester Eiers/festers navn Oddveig R. og O1a Steinehaugen 38 L9 qdresse s på kvittering NO Gjeisarjordet 20 Postnr I Poststed Postnr I Poststed Personlio -ËTv.,.årã.r"ti.ti kvitterino for mottalt varsel Lom I /_ I Sign - I llsamtykkeritittaket )C//.-lZ - -ltrr -r [.jrñ.h^ Poststedets reg nr Nabo-/qÍenboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr Postnr Poststed ffi 2686 Lom kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker itiltaket Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Eiers/festers navn Pål Haugen og Marit Marstein Sign kvi$edng Poststedets reg nr Gnr 38 I Bnr 2I NaboJqienboer eiendom lfestenr I Seksjonsnr Eiers/festers navn Ingrid og Robert Strind Nabo-/oienboer eiendom eier/fester Denne del klidres på kvittering Myrsletta 112 RR t 3 NO Postnr I Poststed Postnr I Posisted Poststedets reg nr L406 ski Personlio kvitterino for mottatt varsel l ' J lsion l-ïvarsetðr mottatt fl samtykker itiltaket,l'ç,lh-ti'""fu-rrtz ().nll^ ^ Nabo-/gjenboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr qdresse Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Eiersifesters navn Ann Helen Skaansar og Ove Teigen Postnr I Poststed Postnr 2686 I Poststed Lom Personlig kv ttering for mottatt varse' I nato /' I Sign f-ivarselðrmottatt nsamtykkeritiltaket 2g//^-l'1?r.r,-+t Grnl-), ^ I Poststedets reo.nr Nabo-/qienboer eiendom Gnr I Bnr lfestenr I Seksjonsnr 38 1 Postnr I Poststed Personlio kvitterino for mottatt varsel l-ïvarselðr mottatt l-l Samtykker i tiltaket Gjøvikvegen 29 Postnr 2830 l / I Poststed Raufoss lsion NaboJqienboer eiendom eier/fester 3ß/ln-lz'ßrol-r ân^ þlo' Poststedets reg.nr Det er per dags dato innlevert rekommandert ;ending til ovennevnte adressater. trljucl,,'t- NBR nr 5155 Juli-2003 Side 2 av

13 ) )

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Bygningsopplysninger i matrikkelen

Kurs i matrikkelføring Bygningsopplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Bygningsopplysninger i matrikkelen Innhold Matrikkellov Bygning... 4 Matrikkelloven 3 - Definisjoner:... 4 Matrikkelloven 4 - Matrikkelen:... 4 Matrikkelloven 25 - Matrikkelføring

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Veiledning Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift 24. juni 2003 nr. 0749, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf. 77 77 07

Detaljer

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK Frammøtte fra ansvarlig foretak: Funksjon Tidligere tilsyn: : Deler av og 4.216 FBT_Mal for spoersmaalsliste_kravsreferanse SAK.doc Side 1 av 8 Saksopplysninger og kravsreferanser. Levert søknad. Funn,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer