Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen)"

Transkript

1 standard norge Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS løyve t lt ltak etter plan- og bygningslova g 93! rnrte tittar lïl Eit-tr nns søknadshandsam ng l-l Rammeløyve ansvarsrett for ansvarleg søkjar Sentral godkjenning? E :u! ruei Søknaden gjeld Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: Saknr.i kommunen (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen) Lom komr unc Midtgard 2686 Lom Har tiltaket innverknad på eksisterande eller fmmudige arbeidsplassar? Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. 38 1!:utrNei Dersom ja, skal søknad (byqqblankett 5177 med vedlegg) ændast til Arbeidstilsynet. Beskr v I eustad! caras e I Anna: Gjcisar bustadfelt: Skredvoll, vegar, VA-anlcgg Frittliggjande *) Parkeringsplass *) Anlegg Veg Byqn. typekode (if. s. 2) Typ t ltak pbl I 93 Vesentleg endring av tidligare drift (lìere kryss *) Byggblankett 5175 ryllast ut og Gjeld bere når nstallasjonen ikkje er ein del av eit støre t ltak..**) unntatt lra krav om anwafsfett. Behandlast etter delingslova. om ytre rammer for tiltaket og bygningsspesifìkason (byggblankelt 5175) Gjenpart av nabovarsel, naboprotestar, merknader til naboprotestar Søknader om ansvarsrett og konùollplan, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning Kontrollplan for viktige og kitiske område, kontrollerklæringar \ndre vedlegg Ansvar og kontroll andre offentlege organ Ansvarleg søkjar stadfester at heile tiltaket er belagt med ansvar og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova. Ein er ldent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. XVIII og XIX og at det kan medføre reaksjonar dersom det vert g tt urette opplysninqa. Underskrifter Ansvarleg sklar (SØK) for tiltaket Føretak SOLVANG OG FREDHEIM AS NYE SAMVIRKE Postnr, Poststad 2550 OS I ØSTERDALEN Kontaktperson ØYVIND PEDERSEN E-postadresse oyvind Telefon Underskrift 2s'06'2013 /yt'r'r,( Pcrle 'st^ Gjenb med blokkbokstavar ' ØYVIND PEDERSEN Organ sasjonsnr Mob ltelefon ' Telefaks Eventuelt orqanisasionsnr, E-posËadresse Underskrift Gjenta med blokkbokstavar Telefon(daqtid) O Standard Norge, Byggblankett 5174 Des Nr en Sem & Stenersen Prokom, Oslo, Side 1(2)

2 Bvoninostvoekodar BUSTAD Henvendelse om blanketten retles til: PRONORM AS Telefon: E-post: Dersom bruksarealet til bustad er støne enn bruksarealet til anna enn bustad, veljes kode innan "Bustad" ( ). Ved val av kode veljasl den med størst andel av arealet. Einebustad 111 E nebustad 112 Einebustad med hybel/sokkelle legheit I I 3 Våningshus Tomannsbustad 1 2l Tomannsbustad, verl kaldelt 1 22 Tomannsbusted, horisontaldelt I 23 Ván ngshus tomannsbustad, vert kaldelt 124 Våningshus tomannsbustad, horisontaldett Rekkjehus, kjedehus, andre småhus '131 Rekkjehus med 3-4 bustader 133 Kjedê. / atr umhus, innt l 4 bustader 'l35 Tenassehus 136 Andre småhus med 3-4 bustader Store bustadbygg 141 Stortf ittliggjande bustadbygg på 2 etg. 'l 42 Stort frittliggjande bustadbygg på 3 og 4 etg. 143 Stortfrittliggjande bustadbygg pâ 5 etg. eller meir '144 Store samanbygde bustadbygg på 2 etg. 145 Store samanbygde bustadbygg på 3 og 4 etg. 146 Store samanbygde bustadbygg på 5 etg. eller meir Bygning for bufellesskap 151 Bu- og servicesenter 1 52 Studentheim/studentbuslader 159 Annan bygning for bufellesskap ' Frltldsbustad 161 Hytter, sommarhus og liknande lrilidsbygg 162 Hellårsbuslad som nyttast som fritidsbustad 1 63 Våningshus som nyttast som fritidsbustad Koie, seterhus og liknande 171 Seterhus, sel, rorbu og liknande '172 Skogs- og ulme kskoie, gamme Garas, e og uthus til buslad 181 Garasje, uthus, anneks til busted 182 Garasje, uthus, anneks til fitidsbustad 183 Naust, båthus, sjøbu Annan bustadbygning I 93 Bustadbrakker 199 Annen bustadbygning (sekundærbuslad reindrift) ANNA Dersom bruksarealet ikkje omfattar bustad eller bruksarealet til bustad er mindre enn til anna, vel kode innanfor "Anna" (21'l-840). Ved val av kode veljast den med størst andel av arealet. INDUSTRI OG LAGER lndustrlbygn ng 211 Fabrikkbygning 212 Verksladsbygn ng 214 Bygn ng for reinseanlegg 2'16 Bygning for vassforsyn ng bl.a. pumpestasjon 219 Annan industribygning ' Energifo syningsbygn ng 221 Krafrstasjon (> kva) 223Transformatorstasjon (> kva) 229 Anna energiforsyning ' Lagerbygnlng 231 Lagerñall 232 Kjøle- og fryselager 233 Silobygning 239 Annan lagerbygning ' F sker - og landbruksbygning 24'l Hus for dyr/landbruk, lager/silo 243 Veksthus 244 Driftsbygnin g fiske/fan gsvoppdrett 245 Nausvredskapshus for fiske 248 Annan fiskeri- og fangstbygning 249 Annan landbruksbygning ' KONTOR OG FORRETNING Kontorbygn ng 31 I Kontor- og adm nistrasjonsbygning, rådhus 31 2 Bankbygning, posthus 313 Mediabygning 319 Annan kontorbygning " Forretningsbygning 321 Kjøpesenter, varehus 322 Bulikk/foretnin gsbygning 323 Bensinstasjon 329 Annan forelningsbygning ' 330 Messe. og kongressbygn ng SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Ekspedisjonsbygning, termlnal 41'l Ekspedisjonsbygn ng, flylerminal, konûolltåm 412 Jembane- og T-banestasjon 415 Godsterminal 4'16 Postterminal 41 9 Annan ekspedisjon- og terminalbygning ' Telekommunikasjonsbygning 429 Telekommunikasjonsbygn ng * *) eller bygn ng som har nær tilknytning til/ tener slike bygningar Garasje- og hangarbygning 431 Parkeringshus 439 Annan garasjethangarbygning * Veg- og traf kktilsynsbygnlng 441 TralìkKilsynsbygning 449 Annen veg- og bihilsynsbygning ' HOTELL OG RESTAURANT Hotellbygnlng 511 Hotellbygn ng 512 Motellbygn ng 5'f 9 Annan hotellbygning ' Bygn ng for overnatt ng 521 Hospits, pensjonat 522Vandøt- I feriehjem 523 Appartement 524 Camp ng-/utleigehytle 529 Annan bygning for ovematling ' Restaurantbygn ng 531 Restaurantbygn ng, kafébygning 532 Sentralkjøkken, kantinebygning 533 Getekjøkken, kioskbygning 539 Annan restaurantbygning ' KULTUR OG UNDERVISNING Skolebygning 61'l Leikepark 612 Bamehage 613 Bameskole 614 Ungdomsskole 61 5 Kombinert bame- og ungdomsskole 61 6 V deregåande skole 619 Annan skolebygning ' Unlve sltets-, høgskole og torskningsbygning 621 Universitet/hø gskole m/auditor um, lesesal mv. 623 Laboratoriebygning 629 Annan universilets-, høgskole og forskningsbygning Museums- og biblioteksbygning 64'l Museum, kunstgalleri 642 Biblioteumediatek 643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning) 649 Annan museums-/biblioteksbygning' ldrettsbygning 651 ldrettshall 652 lshall 653 Svømmehall 654 Tribune og idrettsgarderobe 655 Helsestud o 659 Annan idrettsbygning ' Kulturh us 661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning 662 Samfunnshus, grendehus 663 Diskotek 669 Anna kulturhus * Bygning lor religíøse aktlvlteter 671 Kyrkje, kapell 672 Bedehus, soknerådshus 673 Krematorium/grâvkapell/bàrehus 674 Synagoge, moske 675 Kloster 679 Annan bygning for religiøse akt v tetar' HELSE Sjukehus 71 9 Sjukehus' Sjukehe m 721 Sjukeheim 7 22 Bu- og behandlingssenler 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad 729 Annan sjukeheim ' Primærhelsebygning 731 Klinikk, legekontorêsenterêvakt 732 Helse-/sos alsenter, helsestasjon 739 Annan primærhelsebygn ng ' FENGSEL, VAKTHALD O.A. Fengselsbygnlng 819 Fengselsbygning ' Vakthaldsbygn ng 821 Politistasjon 822 Brannstasjon, ambulansestasjon 823 Fyrstasjon, losstesjon 824 Stasjon for radarovervak. av fly-lskipstrafikk 825 Tilfluktsrom/bunker 829 Annan vakhaldsbygning * 830 Monument 840 Ofientleg Standard Norge, Byggblankett 5174 Des Nr en Sem & Stenersen Prokom, Oslo, Side 2 av 2

3 Opplysningene gjelder Gnr lbnr lfestenr Opplysninger om tiltakets ytre rammer A-1 og byg ningsspesifikasjon Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder Vedlegg til NBR 5174 G'TETSAR Kartblad (hvis oppgitt på s tuasjonskart): Koordinatsystem (hvis oppgitt på situasjonskarl): EUREF LOM Senterpunkt angitt ved - sg srkoordinat X-koordinal: ly-koordinat: 47 jal2 Pbl$93a Forhåndskonferanse er avholdt fl Ja ly' Nei Dersom ja, vedlegg referat Vedlegg nr E. Pbr s 7, 88 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for -d-ispensasion gis på eget ark) f l etan- os bygningslov Lt Forskrifter til pbl tr [füijrïiro, - Arealplaner I e' vedtegg nr Pbl S 74, 2. ledd Estet sk utforming og forholdet til omgivelsene. Vedlegg nr E- Area ldisponering Planstatus Arealdel av kommuneplan lerinqsþlan for Gieisar buseadområde qodk-ient arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskr v skredwoll. Samferdselsanleqo. V Beregningsregler i reguleringsplan tf, Prosent bebygd areal (%BYA) I Prosent tomteutnyttelse (%TU)!l Sett kryss for eksisterende plan e Tillatt bruksareal (T-BRA m2) Annet fi gf Anlegg av skredvoll, beskriv bustsadområdet, vanndrenering av flomvann, Eilkomstvegar í øvre og avløpsanìegg. Antall etasjer (TEK S 4-1) Antall bruksenheter (NS 3940) Bebyggelsen - stø relse og grad av utnytting Bruksareal (NS 3940 eller TEK S 3-5) Bebygd areal (NS 3940) Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket Vis beregning av grad av utnytting Minste avstand fra den planlagte bygning t l: Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta? 7 la Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta? V,Ja Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket det her søkes om være avklart med berørt(e) NBR nr 5175 Juli-2003 Side I av 3

4 Grunnforhold, rasfare og m ljøforhold Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av: Tilknytning t l veg og ledn ngsnett V l^ l-- t e Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg V Ja l-- ttei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg V t^ [--t'tei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg Vannforsyning pbl $$ 65, 67 Gir tiltaket endrede avkjøringsforhold? l--1, 17 r. e Tilknyttn ng forhold t l tomta lf, - offentlig vannverk Pr vat vannverk Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: I I Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? I Kommunal veg I Privat veg r Annen privat vannforsyning, innlagt vann Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Er avkjør ngstillatelse gitt? Er vegrett sikret ved t nglyst erklæring? lv t. VJ, l--. [- Ne [- ttei [- r.lei Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? [-. [- ttei Tilknyttning i forhold til tomta )( Offentlig avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse? [-Jr l-- r. e 7t, l--t e Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklær ng? l--.j" [-- rue Takvann/overvann føres til: Nær ngsgruppe Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. (X) skal brukes kun når hele Næringsgrupper - gyldige koder A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D lndustri E Kraft og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet L Offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester O Andre sosiale og personlige tjenester G Varehandel, reparasjon av l øretøy og husholdningsapparat Q lnternasjonale organ og organisasjoner H Hotell- og restaurantvirksomhet X Boliger I Transport og kommunikasjon Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring. J Finansiell tjenesteyting og forsikring Bruksareal og antall etasjer Er det heis i bygningen? Bruksareal til bolig lr-, Bruksareal som skal brukes til boligformål registreres her. ll Ja I Nei Garasje regnes som areal til bolig når den er en del av boligbygningen. Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3. Bruksareal til annet enn bolig Her registreres det areal som ikke nyttes til boligformål Ved næringsgruppe A-Q, +Y skal alltid dette fylles ut. Feltet skal aldri fylles ut ved bruk av næringsgruppe = X Reglerfor arealmåling, se TEK kapittel 3. Bruksareal totalt Summen av bruksareal til bolig og bruksareal til annet enn bolig registreres. Bygn ngstype Se side 3 for valg av bygningstypekode. Side 2 av 3

5 I veãesñ. ----l I s'de l l"llt*l ) ansvarsrett etter plan- og bygnìngsloven Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr. lbnr lfestenr. lseks onsnr Bygningsnr lbolignr,*orrrn"l'_ Gjeisar boligområde Postnr. I Poststed Foretak Foretak Norges Geotekniske Institutt Ad'""'" Postboks 3930 Ullevål Station Postnr. I Poststed Oslo Lom Organ sasjonsnr lSlvIVA Kontaktperson Arni fonsson ltvtooittetet2un E-oost Ansvarsområ de Funksjon (SØK, PRO, UTE kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaksklasse fammetillatelse Vàre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X) igangsettingst llatelse/ ett-trinns søknad midlertidig brukstillatelse ferdigattest PRO Gjeisar boligomr. 2 Sikringstiltak mot stein sprang RIG Godkjenn ng av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? lxl " Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning I X I H.lt l-l f. " l-l o"ru, l-l r.r.i Hvis delv s, beskr v del som ikke dekkes (Er det behov for yttedigere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der loretakel ikke har sentral godkjenning". I E:'"nn "' Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse tiltaket Ansvarlig pros ekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av uførelsen Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, if. SAK10 S 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten Ansvarlig foretak Foretak Norges Geotekniske Insitutt I Underskrift L4.o6.zor3 A^rlr"4 S _ltn;*, Gienlas med blokkbokslaver Anders Solheim Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Soiv nq < E Frc4h i,n Gu^àbr..t"i AS I Underskr ft l,+.lb.')rß /ra"d Pedase, Øu"ì cl, Perle,rseø Gjentas med blokkbokslaver ' Blankett 5181 Bokmål O Utgitt av Direktoratet fo byggkval tet Side 1 av 2

6 ansvarsrett (forts.) etter plan- og bygningsloven gangsettingslillatelse/ ettlrinns søknad Blankett Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 0 l 01.20j 9

7

8

9 standard norge ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Byggblankett Sde 1av Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr. lbnr lfestenr. lseks onsnr. 38 I Gjeisar Bygningsnr lbolignr. Postnr 2686 I Poststed Lom lkommune Lom Foretak Foretak Solvang og Fredheim AS Nye Samvirke Kontaktperson Øyvind Pedersen E-post no Postnr I Poststed 2550 Os i Østerdalen Telefon Organisasjonsnr I Mobiltelefon lfiæzaß Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplen, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaksklasse Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) rammetillatelse igangsettingstillatelse/ :tt-trinns søknad ferdigattest Kompetanse i tiltaket *) PRO 2 X 1 *) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAKI 0 SS I O-2, 11-1 og 11-3 '1. UniversiteUhøyskole høyere grad 2. UniversiteUhøyskole lavere grad Godkjenning av foretak 3. Mesterbrev/fagskole 4. Fagbrev/svennebrev 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X,r! f.fei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning f, H"ft l-l Oelv s! Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): f.f"i Hvis nei eller delvis, legg ved 'Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Ved egg nr G- E klærinqer og underskr fter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvadig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarliq foretak Foretak Solvang og Fredheim AS I Un i ul Perlpy-* Gjentas med blokkbokstaver - Øyvind Pedersen Ansvarliq søker for t ltaket toretak SGS Bygs AS Gjentâs med blokkbokstaver I Standard Norge. Byggblankett jul 2010, utgave 1

10 Gienoart av nabovarsel foí t ltäf efter plan- og bygningsloven (pbl) Vedlegg nr c- Kommunens saksnr For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til bestemmelsene i$ 94 nr 3 i plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77, sendt følgende nabovarsel: 1 Til kommune Lant kcl,umqqc MTN Mídtgard 2686 Lom Tiltak på eiendommen: Gnr I Bnr 38 1 Eiendommens adresse Gj eisar Festenr I Seksjonsnr Postnr I 2686 Poststed Lom Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen, samtidig som naboer varsles. Eier/fester Hans Gjeisar Det varsles herved om Ll SøXna om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven $ 93. [ ] ttyuygg I nntegg [l endting av fasade ll n v ng I SXilt L ' Eiendomsdeling eller bortfeste L_ lnnhengning mot veg L i Bruksendring l l Dispensasjoner []] fvlel ng om tiltak etter plan- og bygningsloven fj Driftsbygning i landbruket pbl S 81 L_l Mindre byggearbeid Beskriv nærmere hva nabovarselel Anlegg av skredvoll, drenering av flaumvann, bygging av tilkomstvegar! øvre de1 av Gjeisar bustadområde og anfegg av vann- og avløpsanlegg. Søknadsdokumentene er lag! ut på Vedlegg Beskrivelse av vedlegg [(Søknadenerlagtutpåbesøksadresse: so]vang og Fredheim Gudbr.daf AS I Ansvarl g søkers postadfesse skansen 2,, 2670 olta Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt (Kopi kan sendes kommunen) t)l Metdingen kan sees hos kommunen på adresse: Lom kommune, Midtgard Eventuelle merknader må være kommet til kommunen nnen 2 uker etter at dette varsel er sendt I Kommunens adresse Underskrift Sted Otta I Underskr ft (tiltakshaver eller ansvarlig søker) (l.ì, NBR nr 5155 Juli-2003 Side 1 av 2

11 KVittefi ng fofnabovarset kanentensendessomrekommandertsendingeneroverteverespersontigmotkv tter ng. nabovafsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekieftelse på at varselet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr lbnr lfestenr lseks onsnr 38 1 äoj':ì'"'"', 2686 Lom RilffJrli Ërespå Nabo-/oienboer eiendom Gnr I Bnr lfestenr I Seksjonsnr 38 L2 qdresse Eiers/festers navn Andres Erik Gjeisar Nabo-/qienboer eiendom eier/fester roitterins Postnr I Poststed Gjeisarbakken 10 Postnr I poststed I Poststedets reg nr 2686 Lom I Personlio kv tterino for mottalt varsel lt I flvarsetðr mottatt l-l Samtykker itiltaket 28/h- l\ Sign ^ ßrnH. hrôl',l^j. Nabo-/qienboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr 70 7 Bergomsvegen 30 Postnr I Poststed Postnr I 2686 Personliq kv tterinq for motlatt varsel [varset ãr mottatt n Samtykker itiltaket l, lsion Poststed Lom Nabo-/qienboer eiendom eier/fester js/t- lï''" ßrnk trrt/:l^, Poststedets reg.nr Nabo-/qienboer eiendom Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr Eiers/festers navn Berit og Thor Anders Hagen Postnr I Poststed Personliq kvitterino for mottatt varsel f]varsetãr mottatt ll Samtykker itiltaket 2686 Lom l, lsion J.klt"- tz " fun^f-r (trnl'\.. Nabo-/q enboer eiendom Na bo-/gjenboer eiendom eier/fester Gnr lenr lfestenr lseksjonsnr 38 3 'iii'iï:"i]æboe R 8"*oi **"nnn Dampsagvegen 13 Postnr I Poststed Postnr I Poststed I Poststedets reg nr 2OO4 Lillestrøm I Personliq kvitterinq for mottatt varsel fivarsetèr mottatt ]l Samtykter itiltaket l, lsion *,il^- li"?,.n+r 6rn*L,,- Nabo-/qienboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr 38 1,7 Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Eiers/festers navn Mari Synnøve Steinehaugen og O1e Kr. Sveen Tiåä"'l"rder r-o kvitterins Postnr I Poststed postnr I poststed I poststedets reg nr 2686 Lom I Personlio kv tterinq for mottatt varsel l / lsign J9l/^-l\?rr,*r l]varsetðr mottatt ll Samtykker itiltaket ârnlt' c Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: NBR nr 5155 Juli-2003 Side 2 av

12 KVittgfi ng fof Nabovarset kan enten sendes som rekommandert sending eler overteveres persontig mot kvittering. nabovafsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekieftelse på at varselet er mottatt. Eiendom/byggested 38 1 Nabo-/qienboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr Gj eisar NaboJq ienboer eiendom eier/fester Eiers/festers navn Oddveig R. og O1a Steinehaugen 38 L9 qdresse s på kvittering NO Gjeisarjordet 20 Postnr I Poststed Postnr I Poststed Personlio -ËTv.,.årã.r"ti.ti kvitterino for mottalt varsel Lom I /_ I Sign - I llsamtykkeritittaket )C//.-lZ - -ltrr -r [.jrñ.h^ Poststedets reg nr Nabo-/qÍenboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr Postnr Poststed ffi 2686 Lom kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker itiltaket Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Eiers/festers navn Pål Haugen og Marit Marstein Sign kvi$edng Poststedets reg nr Gnr 38 I Bnr 2I NaboJqienboer eiendom lfestenr I Seksjonsnr Eiers/festers navn Ingrid og Robert Strind Nabo-/oienboer eiendom eier/fester Denne del klidres på kvittering Myrsletta 112 RR t 3 NO Postnr I Poststed Postnr I Posisted Poststedets reg nr L406 ski Personlio kvitterino for mottatt varsel l ' J lsion l-ïvarsetðr mottatt fl samtykker itiltaket,l'ç,lh-ti'""fu-rrtz ().nll^ ^ Nabo-/gjenboer eiendom Gnr lbnr lfestenr lseksjonsnr qdresse Nabo-/qienboer eiendom eier/fester Eiersifesters navn Ann Helen Skaansar og Ove Teigen Postnr I Poststed Postnr 2686 I Poststed Lom Personlig kv ttering for mottatt varse' I nato /' I Sign f-ivarselðrmottatt nsamtykkeritiltaket 2g//^-l'1?r.r,-+t Grnl-), ^ I Poststedets reo.nr Nabo-/qienboer eiendom Gnr I Bnr lfestenr I Seksjonsnr 38 1 Postnr I Poststed Personlio kvitterino for mottatt varsel l-ïvarselðr mottatt l-l Samtykker i tiltaket Gjøvikvegen 29 Postnr 2830 l / I Poststed Raufoss lsion NaboJqienboer eiendom eier/fester 3ß/ln-lz'ßrol-r ân^ þlo' Poststedets reg.nr Det er per dags dato innlevert rekommandert ;ending til ovennevnte adressater. trljucl,,'t- NBR nr 5155 Juli-2003 Side 2 av

13 ) )

Bygningstypekoder BOLIG Byggblankett 5174 Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111 199). Ved valg av bygningstype

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring.

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring. 3 R- standard norge, r Søknad om tihatelse til tiltak etter plan- og bygrångsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbahandlinw Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd?

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Kommunens saksnr Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven g 81, 85, 86 a Stempel Til kommune: ebu c)-r- Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NBR nr 5177 med

Detaljer

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning:

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning: Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og Givas forskrifter. Til Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

Bygning for bofellesskap 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap*

Bygning for bofellesskap 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap* Bygningstypekoder BOLIG Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111199). Ved valg av bygningstype velges den

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring KVNNHERAD KOMMUNE Kommunens saksnr Søknad om tillatelse til t etter plan- og bygningsloven 93 ElEnkle tiltak DEtt-trinnssøknadsbehandling ORammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven ~ 81, 85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Planstyring Rådgivende ingeniører

Planstyring Rådgivende ingeniører Levanger kommune Håkon den Godes gt 30 7600 Levanger INNHERRED SAMKOMMUNE D 4 JULI ZUU8 Planstyring Rådgivende ingeniører * VAR-teknikk * WS-teknikk * Byggeteknikk * Elektro- og teleteknikk * Prosjektadministrasjon

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS.

Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS. Q:\DOK\BAS\Oppdrag\Kompas\KOMPAS_2014.doc DATA FOR BOLIGBYGGING TIL KOMPAS Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS. Datagrunnlaget

Detaljer

Komiteens mandat har vært som følger:

Komiteens mandat har vært som følger: Høring om forslag til reviderte og nye blanketter som følge av ny plan- og bygningslov med forskrifter Det avholdes høringsmøte 20. april på elix Konferansesenter, Aker Brygge. Blankettene finnes på Standard

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg

Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Ja Søknad om ansvarsrett

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL. Ås kommune

RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL. Ås kommune RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL Ås kommune 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Skatteetatens formuesgrunnlag... 2 2.1. Observasjoner... 2 2.2. Gjennomsnittlig areal, byggeår og verdi pr.

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal.

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal. GEBYRREGULATIV 2016 TILTAK SOM BEHANDLAST ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) Vare: 1001 a. Einebustad (111) + (113) 7025 10372 1002 b.

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o;

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o; Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side G_ 1 a, Nullstill Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 DIN >\TOL'.T[1 FOL evnm \.'xllyet Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker. Alternativt

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom I Rekvisisjon av kartforretnlng Søknad om deling av grunneiendom jf. kap.2 og 31 delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrlfter og 93 1. ledd h) If. 63 og 66 i plan- og bygnlngs loven av 14.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Nei. Garasje Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Annet: Skilt og reklameinnretninger. Hele bygg *) Deler av bygg *)

Nei. Garasje Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Annet: Skilt og reklameinnretninger. Hele bygg *) Deler av bygg *) 13 APR 2017 EQ, STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Nullstill Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? ral Ja

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT. Kari L. Haugland/Jan Harald Fosse Norheimsveien 12J 5243 FANA!-A-1'... -J-c( Kvinnherad kommune v/eva Sundal 5470 Rosendal Fana 04.09.2010 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIDE 12 Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3% (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per

Detaljer

WM Ha. am. I m. , w 5! Søknad om tillatelse til tiltak M 0 T A T T,, etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1

WM Ha. am. I m. , w 5! Søknad om tillatelse til tiltak M 0 T A T T,, etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 WM Ha. am. I m Søknad om tillatelse til tiltak M 0 T A T T,, etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 [:l Rammetillatelse l 7 UL 3017 i "J " ' 5 ": 1'. n m DREK tra Ett-trinns søknadsbehandling, -...,

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling,

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den 14.12.2011, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, eigarseksjonar. Gebyra

Detaljer