6. DEKNINGSFELTET. 6.1 Innledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. DEKNINGSFELTET. 6.1 Innledning."

Transkript

1 6. DEKNINGSFELTET o Innledning. o Teknikker for å beskrive farefeltet. o Teknikker for å beskrive tapsfeltet. o Nærmere om "forsikringstilfellet" o Typer sammenheng mellom fare og tap o Årsakssammenheng og samvirkende skadeårsaker Trine-Lise Wilhelmsen Innledning. o Fire forskjellige problemstillinger o Farefelt o Forsikringstilfelle o Årsaksammenheng o Tap o Oversikt over den videre fremstilling Trine-Lise Wilhelmsen 2 1

2 Farefeltet Krig Lynnedslag Røking Kortslutning Osv. Forsikringstilfellet: Brann Tapsfeltet Nedbrent hus Ødelagt innbo Leieutgifter Sjokkskade Osv. Årsakssammenheng Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen Beskrivelse av farefeltet o Positiv avgrensning av farefeltet. o Risiko for det som ikke er angitt o Bevisbyrde o Negativ avgrensning av farefeltet. o Risiko for det som ikke er angitt o Bevisbyrde o Mellomformer mellom positiv og negativ avgrensning Trine-Lise Wilhelmsen 4 2

3 6.2 Beskrivelse av farefeltet o Forskjellige avgrensningsprinsipper o Slitasje/alminnelig bruk o Farer som dekkes under annen forsikring o Stor skaderisiko o Uaktsomhet ofte medvirkende årsak Trine-Lise Wilhelmsen Beskrivelse av tapsfeltet o Begrensninger kan følge av o forsikringens gjenstand o den forsikrede interesse o angivelse av forsikringstid og o forsikringssted osv. o Positiv avgrensning av tapsfeltet o Negativ avgrensning av tapsfeltet Trine-Lise Wilhelmsen 6 3

4 6.4 Sammenheng mellom fare og tap. o Suspensjonsklausuler o Innebærer o Begrensninger i FAL o Situasjonen i sjøforsikring o Blanding av suspensjon og kausalitet o Innebærer o Anvendelse o Kausalitetskrav Trine-Lise Wilhelmsen "Forsikringstilfellet" o Begrepet og dets funksjoner o Ett eller flere forsikringstilfelle o Ansvarsspørsmålet ved suksessive forsikringer Trine-Lise Wilhelmsen 8 4

5 6.5.1 Begrepet og dets funksjoner o Ikke entydig definisjon o Koblingssentral for regelfragmenter o Kobler farefelt og forsikringstilfelle o Kobler forsikringstilfellet og tap o Dessuten følgende funksjoner: Trine-Lise Wilhelmsen 9 Betingelse for erstatning I forsikringstiden på forsikringsstedet Forsikringstilfellet Vendepunkt for årsaksvurdering Avgjørende tidspunkt for erstatningsberegningen Utløser plikter Trine-Lise Wilhelmsen 10 5

6 6.5.2 Ett eller flere forsikringstilfelle o Normalsituasjonen o Betydningen av problemet o Forsikringssum pr. forsikringstilfelle o Egenandel pr. forsikringstilfelle Trine-Lise Wilhelmsen Ett eller flere forsikringstilfelle o Momenter for grensen o Ordlyden o Stedlig og tidsmessig sammenheng o Prevensjonshensyn o Risikoen for ny skade o Sikredes trygghetsbehov o Uklarhetsregelen Trine-Lise Wilhelmsen 12 6

7 Spørsmål o Sikredes hannkatt markerte seg i løpet av to uker på ca. 40 steder i leiligheten i påvente av at sikredes hunnkatt skulle få løpetid. Leiligheten måtte vaskes ned og bygningsdeler skiftes for å elimenere lukt. o Etter vilkårene beregnes en egenandel for hvert erstatningsoppgjør o Hvor mange egenandeler skal beregnes? Trine-Lise Wilhelmsen Ansvar ved suksessive forsikringer o Problemet o Utgangspunktet o Løsningsmuligheter o Skadeprinsippet o Faren rammet prinsippet o Skadevirkning/claims made prinsipp Trine-Lise Wilhelmsen 14 7

8 ANSVARSFORSIKRING: Skadevoldende begivenhet Skade oppstår Kravet reist Tid Dekning Dekning polisen Dekning polisen polisen = Årsaksprinsippet = Skadeprinsippet = Claims made prinsippet Trine-Lise Wilhelmsen Ansvar ved suksessive forsikringer o Skadeprinsippet o Ansvar utløses når fysisk skade har skjedd o Anvendelsesområde o landbasert forsikring o unntatt profesjonsansvar o Problemet: Faren rammer o rett før forsikringen løper ut, eller o bare sikrede har kunnskap Trine-Lise Wilhelmsen 16 8

9 FORSIKRINGSTILFELLET, ALMINNELIG REGEL: Faren materialiserer seg Skade inntreffer Dekning polisen polisen Trine-Lise Wilhelmsen Ansvar ved suksessive forsikringer o Faren rammet prinsippet o Selskapet ansvarlig når faren rammer og før skade inntreffer o Anvendelsesområde: sjøforsikring o Problemet: skjulte defekter/skader o tidsperspektivet o muligheten for spekulasjon Trine-Lise Wilhelmsen 18 9

10 NP 2-11, første ledd: Assurandøren svarer for tap som skyldes at interessen i forsikringstiden er rammet av en fare som forsikringen omfatter. Trine-Lise Wilhelmsen 19 PERIODISERING 2-11, første ledd: Fornyelsestidspunkt Faren rammer Skade inntreffer Tid polisen Dvs: Ikke ansvar for assurandøren Trine-Lise Wilhelmsen 20 10

11 Spekulasjonsmuligheten 2010 Sprekk 2011 Utvikling polise Polise Marine insurance 21 Tilbakeføringsproblemet Materialfeil i propell Samvirker med dårlig vær Marine insurance 22 11

12 2-11, annet og tredje ledd: o Dersom en ukjent svakhet fører til skade på det forsikrede skipet, skal den ukjente svakheten regnes som en sjøfare som rammer den forsikrede interessen på det tidspunktet da skaden begynner å utvikle seg. o Dersom en ukjent skade på en del av skipet fører til skade på en eller flere andre deler av skipet, skal den opprinnelige skaden regnes som en sjøfare som rammer den forsikrede interessen på det tidspunktet da skaden på den eller de andre delene begynner å utvikle seg. Trine-Lise Wilhelmsen 23 Nordisk Plan 2-11, 2: 2010 Svakhet 2011 Skade utvikling Polise Svakheten regnes som en sjøfare som rammer skipet når skaden begynner å utvikle seg Spring 07 Marine insurance 24 12

13 Nordisk Plan 2-11, 3: 2010 Sprekk 2011 Utvikling Annen del polise Polise Primærskaden tilbakeføres, men regnes som sjøfare som rammer andre deler av skipet Spring 07 Marine insurance 25 NP og 3: Feil 2010 Brist Videreutvikling Faren rammer polisen polisen Feil = sjøfare som rammer når bristen begynner å utvikle seg Bristen = sjøfare som rammer når det skjer en videreutvikling Trine-Lise Wilhelmsen 26 13

14 6.5.3 Ansvar ved suksessive forsikringer o Skadevirkning/claims made prinsipp o Anvendelsesområde: profesjonsansvar o Spekulasjonsmuligheten o Problemet for sikredes dekningsadgang Trine-Lise Wilhelmsen 27 Rettshjelpforsikring: Selskapet svarer for tvist som har oppstått mens forsikringen var i kraft med mindre sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Forholdet til FAL 4-1 jfr. 4-5? Trine-Lise Wilhelmsen 28 14

15 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Trine-Lise Wilhelmsen 29 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 August 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Tegner forsikring Avgrensning nødvendig for å unngå spekulasjon mot selskapet Trine-Lise Wilhelmsen 30 15

16 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Selskap A: forsikringsavtale Selskap B: forsikringsavtale Trine-Lise Wilhelmsen 31 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Tvisten er ikke oppstått Avgrenser mot tvist man forstod kunne oppstå Trine-Lise Wilhelmsen 32 16

17 FSN Ulykke Avslag på erstatningskrav Avslagsgrunn: Tvisten er ikke oppstått Skifte av forsikringsselskap Avslagsgrunn: Sikrede kjente tvistegrunnlaget Trine-Lise Wilhelmsen Årsakssammenheng o Funksjon o Problemet o Samvirkende skadeårsaker oversikt o Utgpkt: Betingelseslæren o Behovet for avgrensning o Samvirke fra fare til forsikringstilfelle o Samvirke fra forsikringstilfelle til tap Trine-Lise Wilhelmsen 34 17

18 Årsakskravets funksjon Dekkede skader/tap Nedbrent hus skade Husleietap Leieutgifter Etc Årsakssammenheng Årsakssammenheng 35 Spring Oversikt o To typer av årsaksproblemer o Samvirkende o Konkurrerende o Her: bare samvirkende skadeårsaker o Dessuten: bare den rettslige siden o Bevisspørsmål drøftes ikke o Men nær sammenheng pga kravet om faktisk årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 36 18

19 6.6.2 Samvirkende årsaker, oversikt o Samvirkende skadeårsaker= o To eller flere årsaker er nødvendige o Ingen av dem er tilstrekkelige o Forsikringsrett; samvirke mellom dekket og udekket fare o Udekket fare kan være o Objektiv ansvarsbegrensning o Subjektivt pliktbrudd Trine-Lise Wilhelmsen Oversikt forts. o Samvirke objektiv dekket fare og subjektive pliktbrudd o Regulert i FAL kap 4 og 13 o Herunder spm om årsakssammenheng o Ofte nevnt som moment i avkortningsvurderingen o For øvrig: best må tolkes o Her: Bare to objektive årsaker Trine-Lise Wilhelmsen 38 19

20 Oversikt forts. o To nødvendige årsaker kan virke o Samtidig o Etter hverandre i tid o Sondre mellom samvirke mellom o Fare og fors.tilfelle og o fors.tilfelle og tapet Trine-Lise Wilhelmsen 39 Rt Skotfos Krigsfare Grunnstøting Sjøfare Marine insurance 40 20

21 Rt Ellefsen Død Distriktslege Ellefsen faller i vannet og blir sterkt nedkjølt. Får hjertelammelse 1 måned senere og dør Trine-Lise Wilhelmsen Utg.pkt: Betingelseslæren o Opprinnelse og innhold o Grunnlag o Begrunnelse o Anvendelsesområde Trine-Lise Wilhelmsen 42 21

22 1 Opprinnelse og innhold o Stuart Mills betingelseslære: A årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte o = krav om faktisk/logisk årsakssammenheng o Tatt for gitt i forsikringsrettslig teori o fra Astrup Hoel o gjennom Knut Selmer o til Hans Jacob Bull Trine-Lise Wilhelmsen 43 1 Opprinnelse og innhold o Astrup Hoel hentet ideen fra Fredrik Stang o Som var inspirert av John Stuart Mill og Getz o Den logiske opprinnelsen finnes hos filosofen David Hume, ytterligere bearbeidet hos Hart og Honore Trine-Lise Wilhelmsen 44 22

23 Betingelseslæren Årsak A Skade B A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte Trine-Lise Wilhelmsen 45 Betingelseslæren Årsak A A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte Trine-Lise Wilhelmsen 46 23

24 2 Grunnlag o Fremgår ikke av juridisk litteratur o Men: dreier seg om rettsanvendelse og må ha et rettslig grunnlag o Årsak = at handling A nødvendig for skade B o Rettsfilosofiens logiske modeller tar utg.pkt i naturlig forståelse av ordlyden Trine-Lise Wilhelmsen 47 3 Begrunnelse o Ikke mye diskutert o Men: må ha et kriterium for deling av risiko o Forutberegnelighet for begge parter o Unngå rettslige tvister o Beregning av premie o Rimelig risikofordeling? Trine-Lise Wilhelmsen 48 24

25 4 Anvendelsesområde o Hendelsesforløpet o På vei inn til forsikringstilfelle o På vei fra forsikringstilfelle til tap o Karakteren av samvirkende årsak o Udekket fare o Fare dekket under annen forsikring o (Sikredes forsømmelser ) Trine-Lise Wilhelmsen Behovet for avgrensning o Betingelseslæren fører til ubegrenset ansvar hvis dekket fare/forsikringstilfellet er nødvendig o Men: behov for begrensning o HR: årsaksprinsipper o hovedårsakslæren o Adekvanslæren o Vilkårene: Fordelingsregler Trine-Lise Wilhelmsen 50 25

26 6.6.4 Behovet for avgrensning o Hovedårsak og fordelingsregler: forholdet mellom flere årsaker o Adekvanslæren: hendelsesforløpet o Forskjellig anvendelsesområde + innhold o Dvs nødvendig å sondre mellom o På vei inn til forsikringstilfellet o Mellom forsikringstilfelle og tap Trine-Lise Wilhelmsen Mellom fare og forsikringstilfelle o Oversikt o Hovedårsaksregelen o Tolkning o Fordelingsregelen i sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen 52 26

27 1 Oversikt o Aktuelle årsaksprinsipper: o Hovedårsakslæren o Fordelingsregler o MEN: ikke adekvanslæren o Utgangspunktet: hovedårsakslæren o Hjemmel: o Rt Skotfos o + tidligere saker i ulykkesforsikringen o Dvs: Fordeling krever hjemmel Trine-Lise Wilhelmsen 53 2 Hovedårsakslæren o Peker ut en årsak som hovedårsak o Andre årsaker tillegges ikke betydning o Selskapet ansvarlg hvis dekket årsak må hovedårsak o Hva er hovedårsaken? o Rt det dominerende karaktertræk Trine-Lise Wilhelmsen 54 27

28 Rt Skotfos Krigsrisiko Grunnstøtning Sjøfare risiko Marine insurance 55 Rt Skotfos Krigsrisiko = uvesentlig årsak Grunnstøtning Sjøfare risiko = dominerende Årsak Marine insurance 56 28

29 2 Hovedårsakslæren o Problemer: o Hva er Det dominerende karaktertræk? o Særlig hvor flere årsaker virker sammen i en kjede o Utviklet for samvirke mellom dekket fare og uttrykkelig unntatt fare o Hva med named peril + ikke regulert risiko? o Nyere nemndspraksis: Alminnelig tolkning bedre utg.pkt Trine-Lise Wilhelmsen 57 3 Tolkning, ordlyden o Selskapet er ansvarlig for skade ved, som skyldes el.l. o Språklig: nok at en dekket fare nødvendig årsak, , o (Stemmer med betingelseslæren) o Men: Ikke naturlig å si at en fare nødvendig hvis den kun utløser en årsak som likevel vil inntreffe, , FSN Trine-Lise Wilhelmsen 58 29

30 3 Tolkning, ordlyden o Formuleringen av farefeltet o Innslag av spesielt unntatte farer, FSN 5601, dvs både o Dekket fare og o Udekket fare nødvendig o innslag av farer som faller utenfor positiv dekningsbeskrivelse, , dvs. o dekket fare nødvendig årsak og o Ikke forbehold om unntak for visse årsaker Trine-Lise Wilhelmsen 59 3 Tolkning, praksis o Legger vekt på hendelsesforløpet o Sondrer mellom o uavhengige årsaker og o sammenhengende årsaker o Uavhengige årsaker: o Den årsaken som virker sist tillegges størst betydning o Med mindre årsak 1 øker risikoen for skade, FSN 6520, FSN Trine-Lise Wilhelmsen 60 30

31 3 Tolkning, praksis o Sammenhengende årsaker: o = Innledende årsak forutsetning for at neste årsak skal virke o Rettspraksis : o Rt Vestfold I o ND o Nemndspaksis: o Ut , o FSN 7029, o FSN 2684 og Trine-Lise Wilhelmsen 61 3 Tolkning, reelle hensyn o Kostnadshensyn premiekonsekvenser av dekning av et udekket fareinnslag o Dekker annen forsikring forholdet premie/risiko. o Sikredes dekningsbehov taler alltid for dekning, og må derfor avveies mot Trine-Lise Wilhelmsen 62 31

32 3 Tolkning, reelle hensyn o er forsikring hensiktsmessig? o Nedre grense: naturlig egenrisiko o Øvre grense: Katastroferisiko - krig/terror etc Trine-Lise Wilhelmsen 63 Spørsmål o Skade oppsto ved at motor falt ned på girkasse og drivaksling etter at bilen traff et hull i veien. Skaden skyldtes dels at en mutter på bolt som holdt motoren oppe hadde løsnet, dels den ytre årsaken at bilen traff hullet i veien Trine-Lise Wilhelmsen 64 32

33 Spørsmål o Sikredes tak kollapset pga konstruksjonsfeil (svak bæreevne) og snøtyngde. o Forsikringen omfattet snøtyngde. o Konstruksjonsfeil var verken unntatt i den positive dekningsbeskrivelsen, eller unntatt generelt Trine-Lise Wilhelmsen 65 Spørsmål o Sikredes båt sank i fortøyningene. Årsaken var dels nedbør, dels at lensepumpen var i stykker. Forsikringen omfattet skade som følge av synking, men med unntak for skade som følge av nedbør Trine-Lise Wilhelmsen 66 33

34 4 Fordelingsreglene i sjøforsikring o Forholdet mellom krigsfare og sjøfare i utviklingen av hovedårsakslæren o Reaksjon; fordelingsregel i Pl o Mulig med mellomløsninger o Riktig dekning i forhold til premie o Rimelig og rettferdig Trine-Lise Wilhelmsen 67 Nordisk Plan Samvirke mellom flere farer Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller flere av disse farer ikke omfattes av forsikringen, fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og assurandøren svarer bare for den del av tapet som blir henført til de farer forsikringen omfatter Trine-Lise Wilhelmsen 68 34

35 NP 2-13 Dårlig vær 50 % Havari Brudd på sikkerhetsforskrift 50 % Fall 2011 Marine insurance 69 4 Fordelingsreglene i sjøforsikring o Resultat: o 100 saker krig/sjø under 2 verdenskrig o 50 % krig, 50 % sjø o Planrevisjonen i 1964; o tilbake til hovedårsaksregelen for samvirke krig/sjø o med subsidiær likedelingsregel Trine-Lise Wilhelmsen 70 35

36 NP Samvirke mellom sjøfare og krigsfare Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom sjøfare, jfr. 2-8, og krigsfare, jfr. 2-9, skal hele tapet ansees forårsaket av den faregruppe som har vært dominerende årsak. Hvis ingen av faregruppene fremtrer som dominerende årsak, skal begge faregrupper ansees å ha øvet like stor innflytelse på tapets inntreden og omfang Trine-Lise Wilhelmsen 71 NSPL 2-14 Krigsfare 40 % eller mindre Grunnstøting Sjøfare 60 % eller mer Hovedårsaksregel Fall 2011 Marine insurance 72 36

37 NSPL 2-14 Krigsfare % Grunnstøting Sjøfare % Like mye, likedeling 50/50 Fall 2011 Marine insurance Fra forsikringstilfelle til tap o Oversikt o Hovedårsaksregelen o Adekvansregelen o Blir et tolkningsspørsmål Trine-Lise Wilhelmsen 74 37

38 1 Oversikt o Aktuelle årsaksprinsipper: o Hovedårsaksregelen o Fordelingsreglene o Adekvanslæren o Hovedårsaksregelen hovedregel o Men fordelingsreglene i sjøforsikring gjelder også her o Adekvans? Trine-Lise Wilhelmsen 75 ADEKVANSLÆREN Fare Forsikringstilfellet Tap Ikke adekvansvurdering Adekvansvurdering Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 76 38

39 2 Hovedårsaksregelen o Annet innhold o Ikke avveining mellom årsakene o Tilstrekkelig at forsikringstilfellet medvirkende årsak o Medvirket = nødvendig og virksom betingelse o = samme som tolkning av årsak? o Betydning? Trine-Lise Wilhelmsen 77 3 Adekvanslæren o Benyttet i gamle sjørettsdommer o Rt Spica II o Rt o Dessuten Rt o Men: litteraturen maner til forsiktighet o Bull: Forsikringsrett s. 255: liten plass til adekvansbegrensning i tillegg til vilkårene Trine-Lise Wilhelmsen 78 39

40 3 Adekvanslæren o Adekvanslæren i nemndspraksis: o 49 treff på adekvat årsakssammenheng o 5 angår BKN, 2 angår AKN o 32 angår ansvarsforsikring/spm om erstatningsrett o 7 Avgjort på annet grunnlag o Åpner for adekvansbegrensning: o FSN 5621 Kombinert kan tenkes o FSN 5527 Ulykke obiter Trine-Lise Wilhelmsen 79 4 Blir et tolkningsspørsmål o Er det aktuelle tapet unntatt? o Fra den dekkede interesse o Som direkte tapspost o Nærliggende å ta et forbehold, dvs. hvor påregnelig er risikoen? o Preventive hensyn o Sikredes dekningsbehov o Kostnadshensyn Trine-Lise Wilhelmsen 80 40

4. DEKNINGSFELTET. 4.1 Innledning.

4. DEKNINGSFELTET. 4.1 Innledning. 4. DEKNINGSFELTET o Innledning. o Teknikker for å beskrive farefeltet. o Teknikker for å beskrive tapsfeltet. o Nærmere om "forsikringstilfellet" o Typer sammenheng mellom fare og tap o Årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT Oversikt 5.1 Innledning 5.2 Teknikker for å beskrive farefeltet 5.3 Teknikker for å beskrive tapsfeltet 5.4 Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap 5.5 Nærmere

Detaljer

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT Oversikt 5.1 Innledning 5.2 Teknikker for å beskrive farefeltet 5.3 Teknikker for å beskrive tapsfeltet 5.4 Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap 5.5 Nærmere

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

SjøforsikringVår16 1

SjøforsikringVår16 1 Trine-Lise Wilhelmsen Sjøforsikring, Generelle regler NP alminnelig del 05.04.2016 SjøforsikringVår16 1 Oversikt De viktigste typer av sjøforsikring Rettskilder Forsikringskontrakten NP Forsikringssum

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT Oversikt 1. Innledning 2. Teknikker for å beskrive farefeltet 3. Teknikker for å beskrive tapsfeltet 4. Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap 5. Nærmere om "forsikringstilfellet

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NSPL o Forsikringssum og forsikringsverdi - NSPL o

Detaljer

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler.

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. 1 Sensor veiledning Eksamensoppgave Valgfag Forsikringsrett 5420 Vår 2017 Del I. Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. Oppgaven er behandlet i Bull,

Detaljer

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske villaforsikringsvilkår:

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske villaforsikringsvilkår: JUS 5420/JUR 1420 Forsikringsrett Sensorveiledning Oppgaveteksten er skrevet i kursiv nedenfor. Sensorveiledningen følger under hver del med vanlig tekst. Generelt kan bemerkes at det er to grupper studenter

Detaljer

Sjøforsikringsrett. Det sentrale skillet

Sjøforsikringsrett. Det sentrale skillet Sjøforsikringsrett Professor dr. juris Hans Jacob Bull Det sentrale skillet Forsikringer som knytter seg til skip mv. (rederforsikringene) Forsikringer som knytter seg til varer under transport Transporten

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Kravet om årsakssammenheng o Flere årsaker fører til hver sin skade o Samvirkende skadeårsaker o Hypotetisk årsakskonkurranse o Konkurrerende skadeårsaker o Flere årsaker - oppsummering

Detaljer

4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning

4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning 4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning o Oversikt o Gjenstand for forsikring o Prinsippene for erstatningsberegningen o Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum o Beregning av forsikringsverdi

Detaljer

6. Interesse, forsikringsverdi og erstatning

6. Interesse, forsikringsverdi og erstatning 6. Interesse, forsikringsverdi og erstatning o Oversikt o Gjenstand for forsikring o Prinsippene for erstatningsberegningen o Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum o Beregning av forsikringsverdi

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja de Vibe Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 26.01 14.15-16 Kaja Introduksjon 2. 02.02

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

REDNINGSOMKOSTNINGER

REDNINGSOMKOSTNINGER REDNINGSOMKOSTNINGER Oversikt 10.1 Innledning 10.2 Vilkår 10.3 Erstatningsoppgjøret 10.4 Redningsomkostninger i sjøforsikring Kaja de Vibe Malling 2 10.1 Innledning 10.1.1 Problemstilling og hjemmel 10.1.2

Detaljer

Periodisering av forsikringstilfelle i norsk og engelsk sjøforsikring.

Periodisering av forsikringstilfelle i norsk og engelsk sjøforsikring. Periodisering av forsikringstilfelle i norsk og engelsk sjøforsikring. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 634 Leveringsfrist: 23.11.2010 Antall ord: 15 607 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 29.10.2012 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Rettslig plassering o Kravet

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 09.10.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene

Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett o Kaskoforsikring o Tidstapforsikring o Krigsforsikring o P&I forsikring ovareforsikring Oversikt Sjøforsikring

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

SJØFORSIKRING JUR5400/1400. Eve de Coning stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2010 UNIVERSITETET I OSLO

SJØFORSIKRING JUR5400/1400. Eve de Coning stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2010 UNIVERSITETET I OSLO SJØFORSIKRING JUR5400/1400 Eve de Coning stipendiat e.d.coning@jus.uio.no Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) mars 2010 OVERSIKT - Sjørett: skipet det sentrale objektet (jfr: havrett) - Privatrettslig

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 01.03.2011 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

3. Forsikringsavtalen

3. Forsikringsavtalen 3. Forsikringsavtalen o Avtalestruktur o Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Anvendelsesområdet for FAL o FAL er tvingende o Partene o Selskapets informasjonsplikt o Tolkning av forsikringsavtaler 01.02.2013

Detaljer

Forsikring av inngrep av statsmakt etter Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 Versjon 2016

Forsikring av inngrep av statsmakt etter Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 Versjon 2016 Professor Trine-Lise Wilhelmsen Professor emeritus Hans Jacob Bull Forsikring av inngrep av statsmakt etter Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 Versjon 2016 2 Oversikt over dekningsfeltet i Planen Sjøfare

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

5. Opplysnings og omsorgsplikter

5. Opplysnings og omsorgsplikter 5. Opplysnings og omsorgsplikter o Innledning o Opplysningsplikten o Risikoendring o Premietilpasning o Sikkerhetsforskrifter o Fremkallelse av forsikringstilfellet 24.02.2014 Trine-Lise Wilhelmsen 1 5.

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

NORSK SJØFORSIKRINGSPLAN 1996

NORSK SJØFORSIKRINGSPLAN 1996 NORSK SJØFORSIKRINGSPLAN 1996 UTDRAG AV HOVEDELEMENTENE Planen er inndelt i 2 hoveddeler, I Den alminnelige del - Fellesregler for alle forsikringsarter. Første del - Kapitlene 1-9 II Den spesielle del

Detaljer

Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side.

Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side. Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side. Kandidatnummer: 364 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 27.november 2006 Til sammen 17292 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Interesse, forsikringsverdi og erstatning Advokat Hans Kenneth Viga Tema Gjenstand for forsikring (interesse) FAL 6-1 Forsikringsverdi og forsikringssum Overforsikring og berikelsesforbud

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf.

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. Ansvarsforsikring Jørgen Svartebekk Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6 Selskap Forsikringsrett Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. FAL 7-6 (4) Skadevolder/ sikrede Erstatningsrett Skadelidt 1 Tvungen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Opplysnings og omsorgsplikter

Opplysnings og omsorgsplikter Opplysnings- og omsorgsplikter, ansvar o Innledning o Opplysningsplikten o Risikoendring o Premietilpasning o Sikkerhetsforskrifter o Fremkallelse av forsikringstilfellet 17.03.2015 Forelesninger i forsikringsrett

Detaljer

ISM 7. oktober 2015 ISM 2016

ISM 7. oktober 2015 ISM 2016 ISM 2016 Program 09 00 Åpning og registering 09 15 ISM koden og forsikring Adm. direktør Bjørn H. Bakke, Møretrygd Direktør Sjø, Sindre Svinø, Møretrygd 09 50 Innføring av ISM koden for fiskefartøy Sjefsingeniør

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Oversikt. Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene

Oversikt. Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene Trine-Lise Wilhelmsen Sjøforsikring, De enkelte forsikringsartene 05.04.2016 Sjøforsikring Vår 16 1 Oversikt Kaskoforsikring Totaltapsforsikring Tidstapforsikring Krigsforsikring P&I forsikring Vareforsikring

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

3. INTERESSEBEGREPET OG PRINSIPPENE FOR ERSTATNINGSBEREGNING

3. INTERESSEBEGREPET OG PRINSIPPENE FOR ERSTATNINGSBEREGNING 3. INTERESSEBEGREPET OG PRINSIPPENE FOR ERSTATNINGSBEREGNING 3.1 Oversikt To hovedspørsmål: Hvilke typer interesser kan forsikres? Hvordan skal erstatningen beregnes? Dagens forelesning gjelder i hovedsak

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

DOBBELTFORSIKRING. Kandidatnr: 251 Veileder: Hans Kenneth Viga Leveringsfrist: Til sammen ord

DOBBELTFORSIKRING. Kandidatnr: 251 Veileder: Hans Kenneth Viga Leveringsfrist: Til sammen ord DOBBELTFORSIKRING Kandidatnr: 251 Veileder: Hans Kenneth Viga Leveringsfrist: 25.04.2003 Til sammen 14658 ord 19.05.2003 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 PRESENTASJON AV TEMA OG PROBLEMSTILLING 1

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Meinich til prøve) mot Danica Pensjonsforsikring AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom, Sparebank 1 Skadeforsikring AS If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda til prøve)

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2012 30.06.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4 c/o Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10 0561 Oslo FORSIKRINGSAVTALE Kundenr.: 3196534 Avtaleår start: 06.06.16 Avtaleår slutt: 05.06.17 Bevis gjelder fra og med: 06.06.16

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Plutselig og uforutsett skade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar

Plutselig og uforutsett skade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar Plutselig og uforutsett skade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar Kandidatnummer: 665 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 16 466 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Emne og problemstilling...

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning

Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning Forsikring av tarifforpliktelser med vekt NFT på renteberegning 2/2006 Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning av Joakim Bakke-Nielsen Artikkelen omhandler sentrale problemstillinger

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer