6. DEKNINGSFELTET. 6.1 Innledning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. DEKNINGSFELTET. 6.1 Innledning."

Transkript

1 6. DEKNINGSFELTET o Innledning. o Teknikker for å beskrive farefeltet. o Teknikker for å beskrive tapsfeltet. o Nærmere om "forsikringstilfellet" o Typer sammenheng mellom fare og tap o Årsakssammenheng og samvirkende skadeårsaker Trine-Lise Wilhelmsen Innledning. o Fire forskjellige problemstillinger o Farefelt o Forsikringstilfelle o Årsaksammenheng o Tap o Oversikt over den videre fremstilling Trine-Lise Wilhelmsen 2 1

2 Farefeltet Krig Lynnedslag Røking Kortslutning Osv. Forsikringstilfellet: Brann Tapsfeltet Nedbrent hus Ødelagt innbo Leieutgifter Sjokkskade Osv. Årsakssammenheng Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen Beskrivelse av farefeltet o Positiv avgrensning av farefeltet. o Risiko for det som ikke er angitt o Bevisbyrde o Negativ avgrensning av farefeltet. o Risiko for det som ikke er angitt o Bevisbyrde o Mellomformer mellom positiv og negativ avgrensning Trine-Lise Wilhelmsen 4 2

3 6.2 Beskrivelse av farefeltet o Forskjellige avgrensningsprinsipper o Slitasje/alminnelig bruk o Farer som dekkes under annen forsikring o Stor skaderisiko o Uaktsomhet ofte medvirkende årsak Trine-Lise Wilhelmsen Beskrivelse av tapsfeltet o Begrensninger kan følge av o forsikringens gjenstand o den forsikrede interesse o angivelse av forsikringstid og o forsikringssted osv. o Positiv avgrensning av tapsfeltet o Negativ avgrensning av tapsfeltet Trine-Lise Wilhelmsen 6 3

4 6.4 Sammenheng mellom fare og tap. o Suspensjonsklausuler o Innebærer o Begrensninger i FAL o Situasjonen i sjøforsikring o Blanding av suspensjon og kausalitet o Innebærer o Anvendelse o Kausalitetskrav Trine-Lise Wilhelmsen "Forsikringstilfellet" o Begrepet og dets funksjoner o Ett eller flere forsikringstilfelle o Ansvarsspørsmålet ved suksessive forsikringer Trine-Lise Wilhelmsen 8 4

5 6.5.1 Begrepet og dets funksjoner o Ikke entydig definisjon o Koblingssentral for regelfragmenter o Kobler farefelt og forsikringstilfelle o Kobler forsikringstilfellet og tap o Dessuten følgende funksjoner: Trine-Lise Wilhelmsen 9 Betingelse for erstatning I forsikringstiden på forsikringsstedet Forsikringstilfellet Vendepunkt for årsaksvurdering Avgjørende tidspunkt for erstatningsberegningen Utløser plikter Trine-Lise Wilhelmsen 10 5

6 6.5.2 Ett eller flere forsikringstilfelle o Normalsituasjonen o Betydningen av problemet o Forsikringssum pr. forsikringstilfelle o Egenandel pr. forsikringstilfelle Trine-Lise Wilhelmsen Ett eller flere forsikringstilfelle o Momenter for grensen o Ordlyden o Stedlig og tidsmessig sammenheng o Prevensjonshensyn o Risikoen for ny skade o Sikredes trygghetsbehov o Uklarhetsregelen Trine-Lise Wilhelmsen 12 6

7 Spørsmål o Sikredes hannkatt markerte seg i løpet av to uker på ca. 40 steder i leiligheten i påvente av at sikredes hunnkatt skulle få løpetid. Leiligheten måtte vaskes ned og bygningsdeler skiftes for å elimenere lukt. o Etter vilkårene beregnes en egenandel for hvert erstatningsoppgjør o Hvor mange egenandeler skal beregnes? Trine-Lise Wilhelmsen Ansvar ved suksessive forsikringer o Problemet o Utgangspunktet o Løsningsmuligheter o Skadeprinsippet o Faren rammet prinsippet o Skadevirkning/claims made prinsipp Trine-Lise Wilhelmsen 14 7

8 ANSVARSFORSIKRING: Skadevoldende begivenhet Skade oppstår Kravet reist Tid Dekning Dekning polisen Dekning polisen polisen = Årsaksprinsippet = Skadeprinsippet = Claims made prinsippet Trine-Lise Wilhelmsen Ansvar ved suksessive forsikringer o Skadeprinsippet o Ansvar utløses når fysisk skade har skjedd o Anvendelsesområde o landbasert forsikring o unntatt profesjonsansvar o Problemet: Faren rammer o rett før forsikringen løper ut, eller o bare sikrede har kunnskap Trine-Lise Wilhelmsen 16 8

9 FORSIKRINGSTILFELLET, ALMINNELIG REGEL: Faren materialiserer seg Skade inntreffer Dekning polisen polisen Trine-Lise Wilhelmsen Ansvar ved suksessive forsikringer o Faren rammet prinsippet o Selskapet ansvarlig når faren rammer og før skade inntreffer o Anvendelsesområde: sjøforsikring o Problemet: skjulte defekter/skader o tidsperspektivet o muligheten for spekulasjon Trine-Lise Wilhelmsen 18 9

10 NP 2-11, første ledd: Assurandøren svarer for tap som skyldes at interessen i forsikringstiden er rammet av en fare som forsikringen omfatter. Trine-Lise Wilhelmsen 19 PERIODISERING 2-11, første ledd: Fornyelsestidspunkt Faren rammer Skade inntreffer Tid polisen Dvs: Ikke ansvar for assurandøren Trine-Lise Wilhelmsen 20 10

11 Spekulasjonsmuligheten 2010 Sprekk 2011 Utvikling polise Polise Marine insurance 21 Tilbakeføringsproblemet Materialfeil i propell Samvirker med dårlig vær Marine insurance 22 11

12 2-11, annet og tredje ledd: o Dersom en ukjent svakhet fører til skade på det forsikrede skipet, skal den ukjente svakheten regnes som en sjøfare som rammer den forsikrede interessen på det tidspunktet da skaden begynner å utvikle seg. o Dersom en ukjent skade på en del av skipet fører til skade på en eller flere andre deler av skipet, skal den opprinnelige skaden regnes som en sjøfare som rammer den forsikrede interessen på det tidspunktet da skaden på den eller de andre delene begynner å utvikle seg. Trine-Lise Wilhelmsen 23 Nordisk Plan 2-11, 2: 2010 Svakhet 2011 Skade utvikling Polise Svakheten regnes som en sjøfare som rammer skipet når skaden begynner å utvikle seg Spring 07 Marine insurance 24 12

13 Nordisk Plan 2-11, 3: 2010 Sprekk 2011 Utvikling Annen del polise Polise Primærskaden tilbakeføres, men regnes som sjøfare som rammer andre deler av skipet Spring 07 Marine insurance 25 NP og 3: Feil 2010 Brist Videreutvikling Faren rammer polisen polisen Feil = sjøfare som rammer når bristen begynner å utvikle seg Bristen = sjøfare som rammer når det skjer en videreutvikling Trine-Lise Wilhelmsen 26 13

14 6.5.3 Ansvar ved suksessive forsikringer o Skadevirkning/claims made prinsipp o Anvendelsesområde: profesjonsansvar o Spekulasjonsmuligheten o Problemet for sikredes dekningsadgang Trine-Lise Wilhelmsen 27 Rettshjelpforsikring: Selskapet svarer for tvist som har oppstått mens forsikringen var i kraft med mindre sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Forholdet til FAL 4-1 jfr. 4-5? Trine-Lise Wilhelmsen 28 14

15 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Trine-Lise Wilhelmsen 29 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 August 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Tegner forsikring Avgrensning nødvendig for å unngå spekulasjon mot selskapet Trine-Lise Wilhelmsen 30 15

16 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Selskap A: forsikringsavtale Selskap B: forsikringsavtale Trine-Lise Wilhelmsen 31 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mai 1994 April 1995 Februar 1996 Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Tvisten er ikke oppstått Avgrenser mot tvist man forstod kunne oppstå Trine-Lise Wilhelmsen 32 16

17 FSN Ulykke Avslag på erstatningskrav Avslagsgrunn: Tvisten er ikke oppstått Skifte av forsikringsselskap Avslagsgrunn: Sikrede kjente tvistegrunnlaget Trine-Lise Wilhelmsen Årsakssammenheng o Funksjon o Problemet o Samvirkende skadeårsaker oversikt o Utgpkt: Betingelseslæren o Behovet for avgrensning o Samvirke fra fare til forsikringstilfelle o Samvirke fra forsikringstilfelle til tap Trine-Lise Wilhelmsen 34 17

18 Årsakskravets funksjon Dekkede skader/tap Nedbrent hus skade Husleietap Leieutgifter Etc Årsakssammenheng Årsakssammenheng 35 Spring Oversikt o To typer av årsaksproblemer o Samvirkende o Konkurrerende o Her: bare samvirkende skadeårsaker o Dessuten: bare den rettslige siden o Bevisspørsmål drøftes ikke o Men nær sammenheng pga kravet om faktisk årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 36 18

19 6.6.2 Samvirkende årsaker, oversikt o Samvirkende skadeårsaker= o To eller flere årsaker er nødvendige o Ingen av dem er tilstrekkelige o Forsikringsrett; samvirke mellom dekket og udekket fare o Udekket fare kan være o Objektiv ansvarsbegrensning o Subjektivt pliktbrudd Trine-Lise Wilhelmsen Oversikt forts. o Samvirke objektiv dekket fare og subjektive pliktbrudd o Regulert i FAL kap 4 og 13 o Herunder spm om årsakssammenheng o Ofte nevnt som moment i avkortningsvurderingen o For øvrig: best må tolkes o Her: Bare to objektive årsaker Trine-Lise Wilhelmsen 38 19

20 Oversikt forts. o To nødvendige årsaker kan virke o Samtidig o Etter hverandre i tid o Sondre mellom samvirke mellom o Fare og fors.tilfelle og o fors.tilfelle og tapet Trine-Lise Wilhelmsen 39 Rt Skotfos Krigsfare Grunnstøting Sjøfare Marine insurance 40 20

21 Rt Ellefsen Død Distriktslege Ellefsen faller i vannet og blir sterkt nedkjølt. Får hjertelammelse 1 måned senere og dør Trine-Lise Wilhelmsen Utg.pkt: Betingelseslæren o Opprinnelse og innhold o Grunnlag o Begrunnelse o Anvendelsesområde Trine-Lise Wilhelmsen 42 21

22 1 Opprinnelse og innhold o Stuart Mills betingelseslære: A årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte o = krav om faktisk/logisk årsakssammenheng o Tatt for gitt i forsikringsrettslig teori o fra Astrup Hoel o gjennom Knut Selmer o til Hans Jacob Bull Trine-Lise Wilhelmsen 43 1 Opprinnelse og innhold o Astrup Hoel hentet ideen fra Fredrik Stang o Som var inspirert av John Stuart Mill og Getz o Den logiske opprinnelsen finnes hos filosofen David Hume, ytterligere bearbeidet hos Hart og Honore Trine-Lise Wilhelmsen 44 22

23 Betingelseslæren Årsak A Skade B A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte Trine-Lise Wilhelmsen 45 Betingelseslæren Årsak A A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte Trine-Lise Wilhelmsen 46 23

24 2 Grunnlag o Fremgår ikke av juridisk litteratur o Men: dreier seg om rettsanvendelse og må ha et rettslig grunnlag o Årsak = at handling A nødvendig for skade B o Rettsfilosofiens logiske modeller tar utg.pkt i naturlig forståelse av ordlyden Trine-Lise Wilhelmsen 47 3 Begrunnelse o Ikke mye diskutert o Men: må ha et kriterium for deling av risiko o Forutberegnelighet for begge parter o Unngå rettslige tvister o Beregning av premie o Rimelig risikofordeling? Trine-Lise Wilhelmsen 48 24

25 4 Anvendelsesområde o Hendelsesforløpet o På vei inn til forsikringstilfelle o På vei fra forsikringstilfelle til tap o Karakteren av samvirkende årsak o Udekket fare o Fare dekket under annen forsikring o (Sikredes forsømmelser ) Trine-Lise Wilhelmsen Behovet for avgrensning o Betingelseslæren fører til ubegrenset ansvar hvis dekket fare/forsikringstilfellet er nødvendig o Men: behov for begrensning o HR: årsaksprinsipper o hovedårsakslæren o Adekvanslæren o Vilkårene: Fordelingsregler Trine-Lise Wilhelmsen 50 25

26 6.6.4 Behovet for avgrensning o Hovedårsak og fordelingsregler: forholdet mellom flere årsaker o Adekvanslæren: hendelsesforløpet o Forskjellig anvendelsesområde + innhold o Dvs nødvendig å sondre mellom o På vei inn til forsikringstilfellet o Mellom forsikringstilfelle og tap Trine-Lise Wilhelmsen Mellom fare og forsikringstilfelle o Oversikt o Hovedårsaksregelen o Tolkning o Fordelingsregelen i sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen 52 26

27 1 Oversikt o Aktuelle årsaksprinsipper: o Hovedårsakslæren o Fordelingsregler o MEN: ikke adekvanslæren o Utgangspunktet: hovedårsakslæren o Hjemmel: o Rt Skotfos o + tidligere saker i ulykkesforsikringen o Dvs: Fordeling krever hjemmel Trine-Lise Wilhelmsen 53 2 Hovedårsakslæren o Peker ut en årsak som hovedårsak o Andre årsaker tillegges ikke betydning o Selskapet ansvarlg hvis dekket årsak må hovedårsak o Hva er hovedårsaken? o Rt det dominerende karaktertræk Trine-Lise Wilhelmsen 54 27

28 Rt Skotfos Krigsrisiko Grunnstøtning Sjøfare risiko Marine insurance 55 Rt Skotfos Krigsrisiko = uvesentlig årsak Grunnstøtning Sjøfare risiko = dominerende Årsak Marine insurance 56 28

29 2 Hovedårsakslæren o Problemer: o Hva er Det dominerende karaktertræk? o Særlig hvor flere årsaker virker sammen i en kjede o Utviklet for samvirke mellom dekket fare og uttrykkelig unntatt fare o Hva med named peril + ikke regulert risiko? o Nyere nemndspraksis: Alminnelig tolkning bedre utg.pkt Trine-Lise Wilhelmsen 57 3 Tolkning, ordlyden o Selskapet er ansvarlig for skade ved, som skyldes el.l. o Språklig: nok at en dekket fare nødvendig årsak, , o (Stemmer med betingelseslæren) o Men: Ikke naturlig å si at en fare nødvendig hvis den kun utløser en årsak som likevel vil inntreffe, , FSN Trine-Lise Wilhelmsen 58 29

30 3 Tolkning, ordlyden o Formuleringen av farefeltet o Innslag av spesielt unntatte farer, FSN 5601, dvs både o Dekket fare og o Udekket fare nødvendig o innslag av farer som faller utenfor positiv dekningsbeskrivelse, , dvs. o dekket fare nødvendig årsak og o Ikke forbehold om unntak for visse årsaker Trine-Lise Wilhelmsen 59 3 Tolkning, praksis o Legger vekt på hendelsesforløpet o Sondrer mellom o uavhengige årsaker og o sammenhengende årsaker o Uavhengige årsaker: o Den årsaken som virker sist tillegges størst betydning o Med mindre årsak 1 øker risikoen for skade, FSN 6520, FSN Trine-Lise Wilhelmsen 60 30

31 3 Tolkning, praksis o Sammenhengende årsaker: o = Innledende årsak forutsetning for at neste årsak skal virke o Rettspraksis : o Rt Vestfold I o ND o Nemndspaksis: o Ut , o FSN 7029, o FSN 2684 og Trine-Lise Wilhelmsen 61 3 Tolkning, reelle hensyn o Kostnadshensyn premiekonsekvenser av dekning av et udekket fareinnslag o Dekker annen forsikring forholdet premie/risiko. o Sikredes dekningsbehov taler alltid for dekning, og må derfor avveies mot Trine-Lise Wilhelmsen 62 31

32 3 Tolkning, reelle hensyn o er forsikring hensiktsmessig? o Nedre grense: naturlig egenrisiko o Øvre grense: Katastroferisiko - krig/terror etc Trine-Lise Wilhelmsen 63 Spørsmål o Skade oppsto ved at motor falt ned på girkasse og drivaksling etter at bilen traff et hull i veien. Skaden skyldtes dels at en mutter på bolt som holdt motoren oppe hadde løsnet, dels den ytre årsaken at bilen traff hullet i veien Trine-Lise Wilhelmsen 64 32

33 Spørsmål o Sikredes tak kollapset pga konstruksjonsfeil (svak bæreevne) og snøtyngde. o Forsikringen omfattet snøtyngde. o Konstruksjonsfeil var verken unntatt i den positive dekningsbeskrivelsen, eller unntatt generelt Trine-Lise Wilhelmsen 65 Spørsmål o Sikredes båt sank i fortøyningene. Årsaken var dels nedbør, dels at lensepumpen var i stykker. Forsikringen omfattet skade som følge av synking, men med unntak for skade som følge av nedbør Trine-Lise Wilhelmsen 66 33

34 4 Fordelingsreglene i sjøforsikring o Forholdet mellom krigsfare og sjøfare i utviklingen av hovedårsakslæren o Reaksjon; fordelingsregel i Pl o Mulig med mellomløsninger o Riktig dekning i forhold til premie o Rimelig og rettferdig Trine-Lise Wilhelmsen 67 Nordisk Plan Samvirke mellom flere farer Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller flere av disse farer ikke omfattes av forsikringen, fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og assurandøren svarer bare for den del av tapet som blir henført til de farer forsikringen omfatter Trine-Lise Wilhelmsen 68 34

35 NP 2-13 Dårlig vær 50 % Havari Brudd på sikkerhetsforskrift 50 % Fall 2011 Marine insurance 69 4 Fordelingsreglene i sjøforsikring o Resultat: o 100 saker krig/sjø under 2 verdenskrig o 50 % krig, 50 % sjø o Planrevisjonen i 1964; o tilbake til hovedårsaksregelen for samvirke krig/sjø o med subsidiær likedelingsregel Trine-Lise Wilhelmsen 70 35

36 NP Samvirke mellom sjøfare og krigsfare Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom sjøfare, jfr. 2-8, og krigsfare, jfr. 2-9, skal hele tapet ansees forårsaket av den faregruppe som har vært dominerende årsak. Hvis ingen av faregruppene fremtrer som dominerende årsak, skal begge faregrupper ansees å ha øvet like stor innflytelse på tapets inntreden og omfang Trine-Lise Wilhelmsen 71 NSPL 2-14 Krigsfare 40 % eller mindre Grunnstøting Sjøfare 60 % eller mer Hovedårsaksregel Fall 2011 Marine insurance 72 36

37 NSPL 2-14 Krigsfare % Grunnstøting Sjøfare % Like mye, likedeling 50/50 Fall 2011 Marine insurance Fra forsikringstilfelle til tap o Oversikt o Hovedårsaksregelen o Adekvansregelen o Blir et tolkningsspørsmål Trine-Lise Wilhelmsen 74 37

38 1 Oversikt o Aktuelle årsaksprinsipper: o Hovedårsaksregelen o Fordelingsreglene o Adekvanslæren o Hovedårsaksregelen hovedregel o Men fordelingsreglene i sjøforsikring gjelder også her o Adekvans? Trine-Lise Wilhelmsen 75 ADEKVANSLÆREN Fare Forsikringstilfellet Tap Ikke adekvansvurdering Adekvansvurdering Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 76 38

39 2 Hovedårsaksregelen o Annet innhold o Ikke avveining mellom årsakene o Tilstrekkelig at forsikringstilfellet medvirkende årsak o Medvirket = nødvendig og virksom betingelse o = samme som tolkning av årsak? o Betydning? Trine-Lise Wilhelmsen 77 3 Adekvanslæren o Benyttet i gamle sjørettsdommer o Rt Spica II o Rt o Dessuten Rt o Men: litteraturen maner til forsiktighet o Bull: Forsikringsrett s. 255: liten plass til adekvansbegrensning i tillegg til vilkårene Trine-Lise Wilhelmsen 78 39

40 3 Adekvanslæren o Adekvanslæren i nemndspraksis: o 49 treff på adekvat årsakssammenheng o 5 angår BKN, 2 angår AKN o 32 angår ansvarsforsikring/spm om erstatningsrett o 7 Avgjort på annet grunnlag o Åpner for adekvansbegrensning: o FSN 5621 Kombinert kan tenkes o FSN 5527 Ulykke obiter Trine-Lise Wilhelmsen 79 4 Blir et tolkningsspørsmål o Er det aktuelle tapet unntatt? o Fra den dekkede interesse o Som direkte tapspost o Nærliggende å ta et forbehold, dvs. hvor påregnelig er risikoen? o Preventive hensyn o Sikredes dekningsbehov o Kostnadshensyn Trine-Lise Wilhelmsen 80 40

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT Oversikt 5.1 Innledning 5.2 Teknikker for å beskrive farefeltet 5.3 Teknikker for å beskrive tapsfeltet 5.4 Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap 5.5 Nærmere

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Hovedårsakslæren. Drífa Friðriksdóttir. 2013 Master i rettsvitenskap

Hovedårsakslæren. Drífa Friðriksdóttir. 2013 Master i rettsvitenskap Hovedårsakslæren Årsaksprinsippets plass innen forskjellige rettsområder med fokus på erstatningsrett, forsikrings- og trygderett Drífa Friðriksdóttir 2013 Master i rettsvitenskap Kandidatnavn: Drífa Friðriksdóttir

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring.

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Utgjør klausulene farefeltsunntak eller skjulte handlingsklausuler? Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2004

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

HR-2006-00944-A - Rt-2006-690

HR-2006-00944-A - Rt-2006-690 Page 1 of 10 HR-2006-00944-A - Rt-2006-690 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2006-06-02 PUBLISERT: HR-2006-00944-A - Rt-2006-690 STIKKORD: Erstatningsrett. Forsikringsrett. Objektivt ansvar. Påregnelighet.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT 1997-2014

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT 1997-2014 EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT 1997-2014 Vær oppmerksom på at oppgavene før 2008 var beregnet for sekstimers eksamener JUS5420 Forsikringsrett (MA) Vår 2014 Oppgave I Redegjør for reglene om identifikasjon

Detaljer

N orsk Sjøforsikringsplan av 1996 INNHOLD

N orsk Sjøforsikringsplan av 1996 INNHOLD N orsk Sjøforsikringsplan av 1996 INNHOLD FØRSTE DEL.... 11 FELLESREGLER FOR ALLE... 11 FORSIKRINGSA RTER.... 11 Kapitel 1. 11 Innledende bestemmelser.... 11 1-1. Definisjoner... 11 1-2. Polise... 11 1-3.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader Av professor dr. juris Morten

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Ved advokat Elisabeth Berthelsen Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som dekker selgers mulige ansvar for mangler etter salg av fast eiendom.

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Bilansvarsloven 8. av Lise Jørgensen

Bilansvarsloven 8. av Lise Jørgensen Bilansvarsloven 8 av Lise Jørgensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innhold 1 Innledning. 4 1.1 Introduksjon til tema... 4 1.2 Behovet

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Transportforsikring var 1-8, versjon 2004

Transportforsikring var 1-8, versjon 2004 Transportforsikring var 1-8, versjon 2004 Vilkår for transportforsikring av varer av 1995. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Definisjoner Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter 2. Forsikringens farefelt

Detaljer

Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning

Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning Forsikring av tarifforpliktelser med vekt NFT på renteberegning 2/2006 Forsikring av tarifforpliktelser med vekt på renteberegning av Joakim Bakke-Nielsen Artikkelen omhandler sentrale problemstillinger

Detaljer