Den kulturelle spaserstokken - Norge Trondheim og Kulturdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle spaserstokken - Norge Trondheim og Kulturdepartementet"

Transkript

1 Expertmøte Stockholm 28. november 2013 Den kulturelle spaserstokken - Norge Trondheim og Kulturdepartementet Karin Amble Rådgiver Seniorkultur Hanne Jensen Sousa Prosjektleder Den kulturelle spaserstokken Foto: Carl-Erik Eriksson

2 Historikk - Kultur Integrering og samspill Bodø kommune Tilrettelagt fritid for alle Trondheim kommune (TK) St.meld.nr 47, 1988 Nordisk samarbeid 3 år, Opplæringspakke for ansatte i TK, 1990 Integrering og samspill Foredragsvirksomhet i Norge I forbindelse med etablering av DKSS på landsbasis, i samarbeid med HoD og KuD 2

3 Historikk - kultur Landskonferanser «Samspill» 1992, 1996, 1999, 2003, 2006, 2010 Nordisk samarbeid, Kultur og Helse bokutgivelser om etablering av Fritidsassistenter i 1992/93 Ledsagerbevis innføres

4 Oppstart/Organisering Kultur og Næring overtok 3 eldresentre, med personale fra helse og velferd 2001 Oppstart av kulturaktiviteter på seniorenes arenaer i bydelene => Kulturpakken 2002 (økonomi fra H&V) Det overførte personalet fra helse og velferd ble kulturverter i Kultur og Næring. Kulturvertene samarbeidet med kulturinstitusjoner/kulturenheter og helse - og velferdssentre i bydelene Kulturpakken => Den kulturelle vandringsstaven (2003) Nasjonal konferanse i 2003 «Samspill» (KuD og HoD) 4

5 Kultur og helse i Norge nasjonale føringer Kulturpolitikk mot 2014, Meld. St 48, 2002/2003 Gode kulturaktiviteter medvirker til økt livskvalitet. Dette skal gjøres tilgjengelig for flere og medvirke til aksept i det forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeidet. Kulturinstitusjonene skal tilrettelegge på sine arenaer samt være tilstede ute i nærmiljøet Framtidas omsorgsutfordringer, Meld. St 25, Regjeringen vil vektlegge kultur, aktivitet og trivsel som sentrale elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Kulturloven 2007 Har til formål å fastslå styremaktenes ansvar for å legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter og at alle får mulighet til å delta i disse. 5

6 Nasjonale føringer NOU 2011:11 - Innovasjon i omsorg Innovasjon, kultur og omsorg må spille sammen, og stimulere kropp og sjel, aktiviserer tanke og følelsesliv, forebygger og behandle. DKSS, etter en modell fra Trondheim, er en del av Framtidens omsorgsutfordringer (St.meld.nr.25) Meld. St Kultur, inkludering og deltaking Tilgang til kultur, og mulighet til å uttrykke seg kreativt er viktig i et demokratisk samfunn Seniorpolitiske utfordringer, Statens seniorråd, Kultur gir livskvalitet, felleskap, tilhørighet og mening med livet. Det må legges til rette for kulturelle aktiviteter i lokalsamfunnet. Ordningen med DKSS må gjøres permanent og bevilgningene bør tredobles frem mot 2014 i tråd med kulturløft 2 6

7 Nasjonale føringer Nasjonal helse- og omsorgsplan Meld. St 16, Det skal legges vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid i det offentlige og tilbudet til eldre skal bidra til å forebygge sosial isolasjon og opprettholde fysisk og psykisk aktivitet Meld. St. 34, Ny Folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i samfunnet. Det skal gis et tilbud til seniorer gjennom oppsøkende forebyggende tiltak som aktivitetstilbud og kulturtilbud m.m Meld. St. 47, Om samhandlingsreformen Tidlig forebygging istedenfor bare å reparere skal hjelpe kommunene med å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden. Flerfaglig samarbeid er et must Meld. St. 29, Morgendagens omsorg Regjeringen ønsker å videreutvikle det samarbeidet som er etablert mellom kultursektoren og omsorgstjenestene gjennom Den kulturelle spaserstokken, Kommunale planer og føringer Koblingen mellom kultur og helse viktig i Trondheim kommunes budsjett 7

8 Servicegaranti (2003) Alle i Trondheim skal ha tilgang til sosiale aktiviteter og fritidstilbud Skal gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet 8

9 Trondheim kommune Rådmann Kultur og næring Kulturenheten, bibliotek, idrett og friluftsliv Kulturenheten Fagområder Barnekultur, Ung kultur og seniorkultur Tilrettelagte tilbud Helse og velferd Enheter (90) Helse og velferd Kommunale helse- og velferdssentre Seniorkultur (tidl. Kultur og helse) Hjemmetjenester Private omsorgsenheter Helseenheter Matproduksjon Dagtilbud Helsehus Botiltak Voksenopplæring H&V forvaltning/oppfølging 9

10 Seniorkultur Prosjekter 2013 Den kulturelle spaserstokken - Kulturtilbud sentralt og i bydelene i samarbeid med andre Kulturvertene - Arrangement og faste aktiviteter Dørstokkmila - Flere med hjemmebaserte tjenester på aktivitet Kulturtimen - Lavterskeltilbud Velvære og erindringsvogner - Lavterskeltilbud Interkommunalt samarbeid -Kompetanseoverføring og turnésamarbeid - Metusalemfestivalen (Seniorfestival) - Kulturbasen Flerkulturelt arbeid Samarbeid med organisasjoner Flerkultur ut på helse og velferdssentre IKT Datakurs /datakafé Applikasjon, smarttlf, nettbrett Wii-spill, X-box, Youtube Kultur som virkemiddel -Forskning i samarbeid med NTNU/Hist/SINTEF Kultur for helse Universell utforming - lokalt nettverk Nordisk samarbeid Konferanser, dialog, idéutveksling. Kulturarbeiderskolen Samarbeid: -Frivillig, Livsglede for eldre, flerkultur

11 Mandat Seniorkultur Gjennom samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal det legges til rette for og utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for seniorer innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk. Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse, kunnskap og sosialt fellesskap. Vi vil sikre et mangfold, stimulerende og utfordrene kulturtilbud for seniorer Kultur skal være en del av den gode omsorgen, og kan ha både forebyggende og behandlende effekt

12

13 Tilbud til alle målgrupper DKSS og kulturinstitusjoner, store arrangement av profesjonell kvalitet Treffer per arrangement Bydelsbasert aktivitet. Mellomstore arrangement,jevnlige tiltak Treffer 5-40 per arrangement Eks: Dans, Bingo, Konserter, Trim, Hobby Små aktiviteter Treffer 1-5 per arr Eks.: Velvære og erindringsvogn, Wii-spill, Youtube. 13

14

15 Den kulturelle spaserstokken, Trondheimsmodellen, Samarbeid om tilrettelegging på store og små kulturinstitusjoner Vi arrangerer turneer med artister og utøvere i bydelene. Vi benytter 110 arenaer i byen Bredde i tilbudet tilbud innen alle kunst- og kulturgenrer, samt friluftsliv, idrett og turer. Kvalitet i tilbudet, med både lokale og nasjonale utøvere. Stort artistnettverk (kulturbasen.no) Tett samarbeid med helse og velferd, frivillige, lag og organisasjoner 15

16

17 Den kulturelle spaserstokken Arrangementene åpen for alle Hovedvekt på 75 år + På tvers av generasjoner, flerkulturelle tilbud Aktivitetstilbud seniorer som ressurs Danseteateret 55+ Kor og musikkopplæring Seniorteater

18

19 Høy kvalitet i gjennomføringen Markedsføring Transporttilbud Servering Egenandel for deltakelse

20 Statistikk Seniorkultur DKSS Kulturvert Kulturtimen IKT (kurs, wii/xbox, youtube, bit for bit) Interkommunalt Flerkultur Velvære og Erindringsvogn

21

22 Evaluering Evalueringsrapport, kulturarbeiderskolen 2006 Evalueringsrapport, Den kulturelle spaserstokken, April 2002 mai Utviklingstjenesten, Trondheim Kommune Forskningsrapport 2011, NTNU/HiST, om «Om kulturdeltagelse og helse» Forskningsrapport 2012, NTNU/HiST om «Den kulturelle dørstokkmila» 22

23 Forskning og kompetanseheving Kultur som virkemiddel forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU/HiST/ Sintef, Forskningsrådet, EU Kultur for helse, nytt prosjekt, undersøke helseeffekter av deltagelse i kulturaktiviteter for seniorer. Kompetanseoverføring Kulturarbeiderskolen Interkommunalt samarbeid, Trondheim som ressurskommune Norsk Form og Nordisk nettverk Universitet og høyskoler Internasjonalt samarbeid

24 Interkommunalt samarbeid Samarbeid mellom kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Stordriftsfordeler Kompetanseoverføring Økt aktivitet Kulturbasen.no Metusalemfestivalen (seniorfestival)

25

26 Suksesskriterier Forankring administrativt og politisk Være i forkant i forhold til Internasjonale/nasjonale og lokale føringer/trender Ydmykhet overfor hverandres faglige bakgrunn Fordele arbeidsoppgaver mellom ansatte i Kultur og Helse Gi og ta fra alle områder som skal samarbeide, både fra planer og budsjett Ansvar/ressurs/ identitet Handling, ikke bare prat og møter

27 Suksesskriterier Aktiv brukermedvirkning Samarbeid med frivillige, frivillige lag og organisasjoner Samarbeide med små og store kulturinstitusjoner Etablere et godt forhold til artister/utøvere Kvalitetssikre samarbeidsprosjekt/arrangement Evaluere samarbeidet jevnlig Gjennomføre kulturarbeiderskole og oppfølgingsseminar Videreutvikle allerede etablerte kulturaktiviteter

28 Nasjonal modell Den kulturelle spaserstokken ble nasjonal modell i 2007: en-kulturelle-spaserstokken.html?id=586628# Den kulturelle spaserstokken finansieres av Kulturdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet i fellesskap, og forvaltes av Kulturdepartementet. Har sin bakgrunn, blant annet i kultursatsningen for eldre i Trondheim (Trondheimsmodellen 2002). Ordningen skal legges om fra 2014 administreres av fylkeskommunene, som Den kulturelle skolesekken

29 Nasjonal modell 29,8 millioner, med 14,9 millioner fra helse (HoD) og 14,9 fra tippemidlene (KuD) Tildeling av midler forutsetter et samarbeid mellom kultur og helsesektoren 361 av 428 kommuner får støtte Rapporter fra ulike kommuner i Norge: Link? 29

30 Våre erfaringer fra enkelte kommuner Bruk av frivillige hjelpere Delvis mangelfull rapportering Lite forankring i ledelsen Ulike ressursgrunnlag fra kommune til kommune, men rapporter viser at små kommuner med lite ressurser kan klare få til et godt kulturtilbud til eldre Prioriterer ikke egne midler til DKSS, bare innsøkte midler. Lite midler for tilrettlagte tilbud fra før. Tilbyr gratis arrangement, dermed ingen inntjening Små stillinger, lite bemanning. Sårbar kunnskap i de kommunene der alt står og faller på én person som plutselig kan gå over i annen stilling, bli sykmeldt eller gå av med pensjon.

31 Våre erfaringer fra enkelte kommuner Lite samarbeid på tvers av sektorer. Noen steder samles det opp erfaringer med profesjonell kunst- og kulturformidling, arrangørkompetanse og nye samarbeidsformer i samspill med frivillige aktører (ideelle virksomheter). Lite kartlegging av allerede etablerte kulturaktiviteter/organisasjoner som kan benyttes Transportutfordringer, lange avstander Lite Integrering/samspill, og arrangement på tvers av generasjoner Flerkulturelle tilbud God bruk av lokale arenaer 31

32 Vil du vite mer?

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...5

Innhold. 1 Innledning...5 OMSORG 2020 I Innhold 1 Innledning...5 2 Sammen med...8 2.1 Brukere og pasienter Mestring og mangfold...10 2.2 Pårørende Støtte og synliggjøre...14 2.3 Frivillige, ideelle og næringslivet...16 3 En faglig

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kulturdråpen gir kulturaktiviteter til mennesker i rusinstitusjoner, fengsler, dagsentre og ettervern i Østfold

Kulturdråpen gir kulturaktiviteter til mennesker i rusinstitusjoner, fengsler, dagsentre og ettervern i Østfold KULTURDRÅPEN ET PILOTPROSJEKT gir kulturaktiviteter til mennesker i rusinstitusjoner, fengsler, dagsentre og ettervern i Østfold KAN DETTE BLI EN FAST ORDNING MED OVERFØRINGSVERDI TIL RESTEN AV LANDET?

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand

FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand RÅDMANN FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand Vedtatt i bystyret 12. mai 2010. INNHOLD Sammendrag...3 1 Innledning...5 1.1. Bakgrunn og politiske vedtak...5 1.2. Organisering og prosess...5 2 Frivillighet

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Fysisk aktivitet i befolkningen Befolkningens helse er en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor enkeltindividets rekkevidde, men

Detaljer

Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12

Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12 INNHOLD Side Innledning 3-5 1. Litt om bakgrunnen. 2. Mål. 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kultur på institusjonene. 5. Forankring, motivasjon og opplæring. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Å lykkes i sosiale relasjoner.

Å lykkes i sosiale relasjoner. Å lykkes i sosiale relasjoner. Paper til: Nordiske Sosialhøgskolenkomitéens (NSHK) 23. konferanse, 6 8 august 2009 i Bodø. Av Anders Midtsundstad, Universitetslektor ved UiA og prosjektleder for Fritid

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer