SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG VASSDRAGS RAPPORT PROSJEKT: HENVOLA. våren 1984 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG VASSDRAGS RAPPORT PROSJEKT: 499.26 HENVOLA. våren 1984 ISBN 82-7243-400-8"

Transkript

1

2

3 SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG FYLKE VASSDRAGS RAPPORT PROSJEKT: HENVOLA våren 1984 ISBN

4 Forord Denne vassdragsrapporten er utarbeidet sam del av Samlet Plan-arbeidet i Sør-Trøndelag fylke. Rapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i vassdraget, beskriver brukerinteresser i området og vurderer konsekvensene ved en eventuell utbygging av prosjektet. Kap. 5 inneholder en kort oppsurmnering, med et skjema hvor det er foretatt en klassifisering av prosjektområdets verdi for de ulike brukerinteressene uavhengig aven eventuell utbygging. Videre er det i skjemaet foretatt en vurdering av konsekvensene ved en eventuell utbygging. Når det gjelder konsekvensvurderingene, vil vi understreke at disse er foreløpige, og har skjedd ut fra en vurdering av prosjektet isolert. Sær"lig når det gjelder interessene naturvern, friluftsliv, vilt og kulturminner, er det nødvendig å se prosjektet i sammenheng med andre Samlet Plan-prosjekter, eventuelt også vernede vassdrag i området. De foreløpige konsekvensvurderingene kan bli endret når en foretar regionale vurderinger hvor alle prosjekter/vassdrag i et område sammenlignes. Vassdragsrapporten er sanmenstilt og redigert av Samlet PlanIS medarbeider i Sør-Trøndelag fylke, Jan Habberstad. En rekke fagmedarbeidere har bidratt på ulike fagområder i prosjektet, jfr. bidragslisten bakerst i rapporten. Rapporten sendes på høring til berørte kamnuner, lokale interessegrupper m. v., og vil sammen med høringsuttalelsene danne grunnlaget for vurdering av Henvola-prosjektet i Samlet Plan. KontaktgrupPen for Samlet Plan i Sør-Trøndelag fylke er orientert an vassdragsrapporten. Trondheim, 8.5;1984 /7 / c: riftv, j4{~~ '/ Jan HabMerstad / /

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Side: l NATURGRUNNIAG OG SAMFUNN l-l I.l Naturgrunnlag l-l Beliggenhet Geologi Klima, hydrologiske og limnologiske forhold Vegetas jon Arealfordeling 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling Befolkning, bosetning og kcmnunikas jon N~ingsliv og sysselsetting Kommunale ressurser 2 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET Is og vanntemperatur Naturvern Friluftsliv Vilt og jakt Fisk og fiske Vannforsyning Vern mot forurensning KultunTIinnevern Jordbruk og skogbruk Reindrift Flom- og erosjonssikring Transport VANNKRAFTPROSJEKTET Utbyggingsplaner Kraftverksprosjektene 3.2 Hydrologi og reguleringsanlegg Vannveger og falthøyder Kraftstasjoner Anleggsveger, anleggskraft, tipper, masseuttak Kompenserende tiltak Innpassing i produksjonssystemet, linjetilknytning Kostnader Anleggsperioden Kombinerte utbygningsplaner 3-22 Bilag til kap. 3

6 4 VIRKNINGER AV UTBYGGING 4. O Virkninger for naturmiljøet Arealkonsekvenser Hydrologiske virkninger Lokale klimaendringer Is og vanntemperaturer 4.1 Naturvern 4.2 Friluftsliv 4.3 Vilt og jakt 4.4 Fisk og fiske 4.5 Vannforsyning 4 6 Vern mot forurensning 4. 7 Kultunninnevern 4.8 Jordbruk og skogbruk 4.9 Reindrift 4.10 Flom- og erosjonssikring 4.11 Transport 4.12 Regional økoncmi OPPSUMMERING 5. O Utbyggingsplan 5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging KILDER 6-1

7 Fortegnelse over kartbilag TEMA Utbyggingsplan, anleggsveier, tipper, linjer Bosetting/kommunegrenser Naturvern Friluftsliv Vilt og jakt Fisk og fiske Vannforsyning Vern mot forurensning KultUIlllinnevern KARTBIIAG NR. 3.2.A og 3.2.B l Landbruk/reindrift 9 Flan- og erosjonssikring Transport * * alt.b Is/vanntemperatur/klima 10 *For denne/disse interessene er det ikke utarbeidet tema.kart. Alle kartbilagene er samlet bakerst i rapporten, med unntak av kartbilagene 3.2.A, og 3.2.B san følger etter kap. 3.

8 l-l l NATURGRUNNIAG OG SAMFUNN 1.1 Naturgrunnlag Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Tyavassdraget i Tydal kommune. Tya har sitt utspring fra Stugusjøen i Tydal konmune og munner ut i samløp med Nea ved As sentrum. Prosjektet omfatter 2 alternative overføringer av Tya. Den ene overføringstunnelen har inntak i Stugusjøen, mens den andre har inntak i Esfossen. Utslipp skjer i Nea ved Aune. Kraftstasjonen blir liggende under Henvola Qe2.1.29l: Berggrunnsgeologi Stugusjøen ligger i amfibolitter med lag av glimmerskifer. Vest for amfibolittene kiler en grågrønn leirskifer ut fra nord. Nordover blir sonen med leirskifer forholdsvis bred. Området der Tya renner sammen med Nea ligger i denne sonen. Vestover, opp mot Henvola, ligger grågrønn fyllitt og gråvakke. Vest for denne sonen ligger en sone med hornblendegabbro. Alle disse sonene har en hovedutstrekning nordøst-sydvest Geamorfologi/storformer Tya renner fra Stugusjøen nordover til samløpet med Nea, ved 0sttun. Tya danner den østlige avgrensingen av det undersøkte området, mens Nea ned til Sørrberghølen danner den nordlige avgrensningen. Fjellområdene vestover og sørover fra disse elvene er vide, åpne og slakt avrundete former sem strekker seg opp til vel 800 moh. Den største sideelva er Hena, sideelv til Nea. Tyas dal er forholdsvis slak og åpen ned til Mosjøen. Herfra snevres den inn nordover til en trang dalgang med bratte dalsider før den ved Brotvollen igjen vider seg ut i fortsetningen ned til samløpet med Nea. Dalgangen er klart iserodert med u-profil, terskler og basseng. Neas dalgang videre vestover fra samløpet er slak og åpen med m høye dalsider. Dalen er klart isutformet. Henas dal er sterkt nedskåret i terrenget. Løpet nordover fra samløpet med Svartåa har en gjellignende utforming, men er også tydelig påvirket av is i utformingen. En markert terskel (dalende) finnes vel 2 km opp i dalen, ved Henfallet. Nænuere geomorfologiske undersøkelser i dette området vil sikkert påvise flere ulike dalgenerasjoner.

9 K~geologi/løsrnasser Onrådet ble isfritt for omlag 9000 år siden. Under maksimum av siste nedising gikk brestrernmen over området mot nordvest. Denne brest.rørmen var uavhengig av topografien. Mot slutten av istiden ble isbevegelsene mer topografisk styrt. Avsetningsfonner i området vitner om en dynamisk aktiv is helt opp mot slutten av isavsmeltingen. Den dominerende jordarten innen området er morene. Stedvis ligger den sam et mektig, sammenhengende dekke. Ut mot de høyeste fjellpartiene tynner den ut og blir til et usammenhengende, tynt rnorenedekke mellom fjellblotninger. De høyeste fjellområdene er bart fjell med noe forvitringsrnateriale og enkelte flyttblokker. Innen områdene med tykke morenedekker har isen etterlatt seg flere klare formelementer. Rogenrnorener, langstrakte, litt uregelmessige rygger sam overveiende består av bunnrnorene, finnes sørvest for Grønsjøen. Vest for disse ligger en godt markert esker bestående av sand og grus. Hauget rnorenelandskap finnes sør for Grønsjøen. Godt markerte spylrenner finnes i Svartåa og Hena. området sør for samløpet mellom Drumliner er langstrakte, ofte fint strøulinjefonnete rygger. Disse består vanligvis av morenernateriale, men fonnene kan også være dannet i fjell. Ryggene er som regel flere hundre meter lange og fra få til 40 m høye. Godt utviklete fonner av denne typen finnes ved Buråsfloen/Iangfloen. I dette området forekcmær også langstrakte furer i overflaten (fluted surface ) og spylrenner. Spesielt fin er drumlinen ved Buråsfloen. Denne drumlinen er foreslått vernet av Sollid og Sørbel (1981). Breelv- og elveavsetninger finnes hovedsakelig langs Tyas og Neas løp og ved innosene i de fleste vannene i området. Godt utviklete delta finnes ved sørøst-enden av Mosjøen og ved sør-enden av Grønsjøen. Fra Brøtvollen og nordover er Tyas dalgang preget av breelvavsatt og elveavsatt materiale. Enkelte steder stikker fjellet i dagen. Store deler av de åpne og slake områdene, både i dalbunnene og fjellområdene, er myr- og torvdekket. l.l.3.1 Klima Tydal har innlandsklima med lange, kalde vintre og korte sorrmere. Dette er mest typisk i de østlige områder. Lengre vest jevner det seg mer ut da vestaværet dominerer og fører med seg nedbør. Foruten vest/nordvest er sørlig vind fremherskende. Det er normalt ca 210 døgn sam det forekorrmer nedbør i i året. Nedbøren er nokså jevnt fordelt over hele året med maksimum i månedene juni - september. Nonnal årsnedbør er ca 800 rrm. De normale månedsmiddeltemperaturene varierer mellom 13 0C og -8oC. De laveste temperaturene om vinteren forekonmer i dalbunnen, og her har det enkelte steder forekorrmet maksimumtemperaturer rundt 3OOC.

10 1-3 Tabell 1.3. Midlere temperatur- og nedbørsforhold i Stugudal, 615 m.o.h. og Aune 302 m.o.h. Hoi-sept. Okt.-opril Årsmiddel Nedbør 368 mm 321 mm 689 (860) mm Temerotur 8,8 C -3,7 c 1,5 OC, Fig. 5. Hidceltemperctur 1. Stugudcl. c 12 12,3 8 4 O I J F. M A M J J A S O N D Fig. 6. Middelnedbør i Stugudcl Nedbør, mm fo J F M A H J J A S o N D

11 Dagens forhold Når det tappes fra Stugusjøen, går Tya åpen et stykke nedover, lengden av den åpne strekningen varierer med vær-forholdene og vassføringen. Ved Håen er elva for det meste islagt. Ved utløpet av Henvola kraftverk er Nea alltid isfri. Vanligvis går Nea åpen ned til Heggsetrnagasinet. Observasjoner på Stugusjøen i Perioden viser at sjøen i median da ble islagt 26.november og var isfri 28.mai l!yqr9.10ji:.s~e_ogli.!!!n9.l0ji:.s~e_f9.rhold_ Midlere avrenning i nedbørfeltet varierer mellom 31 og 34 l/sek km 2 og er størst i nordøstlig del. Vannkvaliteten i Tya er ikke kjent. Det er flere vann og elver i Tya's og Nea's nedbørfelt: I vest ligger Hena hvor Stor-Hena har sin kilde i Veunsjøen kote 1062 vest for Blåstøten. Svartåa Løper sanrnen med Stor-Hena syd for Henfallet. Hena løper ut i Nea ved Aune. Grøna har sitt utspring vest for Riasten. Den løper gjennom Grøns jøen kote 741 og ut i Tya ved Mosjøen. Øvlingåa har sin kilde i Øvlingen kote 844. Den renner langs vegen Moen-Riasten og løper ut i Grøna nær Mosjøen. Stugusjøen (regulert mellom kote 611,8 og 603,5) har tilsig fra en rekke større og mindre bekker i nedslagsfeltet mellom Nesjøen, Svenskegrensen og Langen. Tya kanmer fra Stugusjøen og løper gjennom Mosjøen kote 587. Ved sakrismoen tar Tya opp Kvernbekken som korrmer fra syd. Ved Håen er Tya idag overført til Sellisjøen. Tya løper sammen med Nea ved As. I det berørte området er glimmerskifer og leirskifer de viktigste bergartene. Stugusjøen ligger i fjellbjørkeskogsregionen, grensen ned mot granskogsregionen går omtrent ved Esfossen. Herfra og nedover dalen er gran det klart dominerende treslaget. Tya er regulert i Stugusjøen, men har betydelig vannføring store deler av året. Esfossen har derfor betydning både som landskapselement og som økologisk faktor. ankring fossen er det blandingsskog av bjørk og gran med rik undervegetasjon, vesentlig av høgstauder. Nærmest fossen er det; utviklet en særpreget vegetasjon som følge av den stadige vannspruten. Tykke matter av gråmose dekker fjellsiden, og i mosernattene står fuktighetselskende arter som gulsildre, kvann og jåblom.

12 1-5 Berggrunnen er ved Hena glimmerskifer på vestsiden, leirskifer på østsiden. Hena er et utpreget barskogsvassdrag, med gran som viktigste treslag. Det meste av skogsarealet er blåbærgranskog. I lier med god nær-ingstilgang finnes små områder med høgstaudegranskog. På tørre steder forekommer lyngrik furuskog, og på overgangen mot myr står fuktfuruskog. Innimellom finnes mindre myrområder. Det meste av myrene er fattige, men små arealer med rikrnyr er vanlig. Hendalen er et dalføre som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Skogen har derfor et sterkere preg av urskog enn det er vanlig å finne i Trøndelag ~ealf~r~eli!!9_ Tya' s nedbørfelt er totalt på 290 km 2 Ved fremstilling av arealbruken i tabell Ol har en valgt å benytte den eller de grunnkretser som best dekker nedbørfeltet. Det totale areal blir derfor justert deretter. Arealet utenfor nedbørfeltet som er medtatt i grunnkretsen består vesentlig av fjell og heiområder. Tyavassdragets utstrekning innen nedbørfeltet er på ca 13 km. Tabell l. Arealbruk i Tya Jordbruksareal i drift Produktiv barskog Produktiv løvskog Vann Fjell og annet areal 'Ibtalt 0,9 km 2 2,8 km2 213,7 km2 217,4 km 2 Kilde: Landbrukstellinga Samfunn og samfunnsutvikling ~fol:k!li.ggl p~e!pin9. ~_k9!d!!!ugi~~j2.n~r_ Anleggsv;i.rksamheten vil foregå i Tydal korrmune. DagPendlingsområdet kan i tillegg bestå av Selbu kommune. Som fellesbetegnelse på kc:mnunene i dagpendlingsanrådet bruker vi heretter "regionen". T~bell 1.1 Utuiklin9 i folk.t~ll.t fri 1900 fri. til 198Z, utøinøen iu ~ret ~--~ Selbu Tyd~l Reøionen Ar ' KildeJ St~tistisk s.ntrilbyri

13 1-6 l.bell 1.2 ~.turli9 tilvfkst, flyttin9 09 s.~l. tilvfkst i 4, 9jfnnomsnitt for ~rfnf ~ Sflbu Tyd..l Fylket N.turlig ~ ~ tilvekst Nette. flvttir' S.ml.. t r l ve k st =---~-=---~------~ = Kilde: St..tistisk sentrilbyr~ Fylkesplanen for uttaler: Både Røros og Selbu tilhører en gruppe av kcmnuner med jevn vekst og stabil sysselsettingsutvikling. En rekke bedrifter har lokalisert seg ut i disse kcmnunene de senere årene. Deter av industrien er imidlertid konkurranseutsatt. På tross av dette gir det helhetlige naringslivsbildet grunn til fortsatt optimisme. Sett på bakgrunn av den ugunstige aldersanmensetningen i Selbu med over 20% over 67 år vil det i årene fremover være nødvendig å legge forholdene til rette for ny næ:-ingsvirksomhet som i større grad kan gi sysselsetting for unge mennesker. Hvilken rolle landbruk og lokalressursbasert virksomhet kan spille i den sanmenheng i årene fremover er uklart, men antakelig av avgjørende betydning for befolkningsutviklingen. Tydals folketall har i de senere årene stabilisert seg i underkant av 980 innbyggere. De senere års utbygging av mindre industriell virksomhet og innen reiselivsnaringen/hyttebyggingen er i ferd med å dempe noe av inntrykket av det ensidige naringslivet. Korrmunen synes fortsatt å ha ressurser både i reiselivssammenheng og i utmarkssanmenheng som kcmnunen trenger virkemidler til for å utløse. Hvilke konsekvenser en bygging av helårsveiforbindelse med Røros vil kunne få for utviklingen er usikre, men at en slik forbindelse vil bedre grunnlaget for deler av næ:'ingslivet og dempe inntrykket av Tydal som utkant i fylket er udiskutabelt. For å kunne opprettholde og videreutvikle den samfunnsservice som idag er bygd opp bør folketallet i kommunen ikke gå under nåværende nivå. T.bell 1.3 Folketallet i ko unene pr 31.1Z.1982 o~ tra.skrivin9 iu tolketallet i ko unene. tordeit pi alderskl~sser. Alt. Kl S2 - Niturlig tilvekst pluss tlyttio9 ut fra tlyttetendenseo siste 3 ir. KOI,Il,ur.e ZOOO o:-l~: o:-l~: O:-lb:--- Tot Tot Tot Se ---~ Ibu ZO Zl 61 IS Tydil 981 2Z ZO ZO ~ ~ ZO

14 1-7 Korrmunikas joner Fra As i Tydal til kc:mmmesenteret i Selbu er det 45 km langs riksveg 705. Det går fylkesveg fra As langs Tya og utbyggingsområdet frem til Stugusjøen, denne avstanden er ca 21 km. Det går sommerveg fra Stugusjø over til Brekken i Røros kommune, samt sommerveg fra Moen til Reitan/Alen over Riasten (35 km). Lokalt er det veg over Nea ved Aune, over Tya ved Neatun, Håen, Sakrisrnoen, Mosjøen og ved dam Stugusjøen. T.bell 1.4 Yrkes.ktiue. lb ~r 00 ouer. etter nzrino o~ kjønn, 1970 (i p.rentes) 09 i9s0. Ouer 500 ti~er. e~2~~~~_i_~~~i~g~2~~~~~r _ Pri~zr Ber9u. BY99/ V.reh.Tr.nsp.Off/priu Kommune Menn Kuinner Tot.lt nzrin9 indust nle99 ~.m. tjeneste Selbu 967( S2C SZZI 1449C Z4C4&1 19(14) 15(IZ) SC 6) S( 5) 28(15) Tyd.l 264( ( 114) 40lC 405) 20(34) 3C Il 32(32) 6( 6) 6( 71 32( 16) ~i~i(,r.ir l~~11--14~~1---b å1--io FYlket 60756( bb73C 21297) 97429C (15) 17(20) 9( 9) 15(15) 9(10) 39(27) Ri1oe:-ro1re~-o~-toliøle11ir.øer.e-l~'n-og-19~O~-~SB ~ T.bell 1.5 Arbeidskr.ltregnsk.p lor ko unfnf. All, t.ll lor Selbu Tyd.l Tilbud arb.kraft Z0 - Arbeidshshet Sysselutte bo- Sil tt i koø'it.unen Utpendling Inr,pendlir,g 47 4 Ettersp. lrb.kr.lt 13Z Kilde: Folke- og boli~tellin~l 1980, SSB

15 1-8 PriJn::erna:ringene Nøkk~lt.ll (~r pri.zr~zrinqlnl. S l,t.ll (or rlqionln. Tot.lt jordbruksireil Ir 35405dii. Au dettlir Cio 95. ~rostnt (ulldyrket. Gjennomsnittliø bruksst.rrilsl er Cio 66. dii. lo. prosent iu brukene h.r.er enn 100 di. jordbruksireil. SD. prosent.u eiendo fne hir.indre enn 250 d produktivt skoq.r'il. mens 2l. prosent hir.,r Inn 1000 d.å skopirlil. Ant.ll Andll iu (iaili,ns nettointekt 50. kom.er (ri bruket bruk presen t Kilde: Lindbrukst,llinpi 1979 Grunnkretsdata. Tydal kornnune: Grunnkrets 0102 Kirkvold 0104 As Ant. bruk i drift Areal i i daa drift Skogareal i daa Kilde: Landbrukstellinga Industri, bygge- og anleggsvirksanhet Tydal konrnune har ervervet og delvis opparbeidet et industriområde på ca 50 da. Qnrådet ligger på Berggårdsmyra like ved fylkesvegen 2 km fra As. Qnrådet har følgende virksanhet: Industribygg I: Bygget på 1000 m 2 ble reist i til A/S Linjetjeneste og Dagfinn østbyhaug og er bortleid Industribygg Il: Bygget på 1000 m 2 ble reist i Det er nylig tatt i bruk og er bortleid til Tydalshus A/S og Sollie's Mek. Verksted A/S. Disse to bedriftene skaper arbeidsplasser i første omgang. Tydalshus A/S produserer hytter og er den eneste produksjonsbedrift i karrnunen. Sagbruk: Sagbruket ble innkjøpt i 1973 og er under oppføring av karmunen. Det vil bli drevet i samband med hus-/hytte-bygging. Etter de planer det arbeides med, vil det gi 4 heltids arbeidsplasser. Tilsamnen vil da virksanheten på Berggårdsmyra gi ca 35 arbeidsplasser. Industribyggene eies og leies bort av Tydal Industrier A/S. Tydal har en entreprenør i klasse A,B,Cl, dvs småhus i tre og mur samt enklere betongarbeider, med 4 fast ansatte.

16 1-9 På anleggssektoren er det en større bedrift, Als Linjetjeneste, scm tar oppdraq innen rydding, vegbygging, gravearbeider, rørlegging TIm. De fleste oppdraq hentes utenfor korrnnunen. Bedriften har 15 ansatte. I tillegg er det 6-7 mindre entreprenører som driver med vegbygging, graving, nydyrking, temnerkjøring m.m Kommunale ressurser Seltou Tyd.. l Fylket Folket..ll (Kr. pr. innby9ger l Sk..tter (Ill.. lill. iov9i t t, S kiot te ut.j "/Tln. 961 O 456 Oved. til ur,dervi sno Driftsinnt.* ';'1 Driftsut9 u Ut!J. nytoy!j\3/ f,ye arolep\3** Une\3Jeld Renter/..vdr. i I...v sl;..tter 0!J sk..tteutj I. tilskudd. Undervisn Kilde: St..tistisk sentrlltoyr~ * Inkl. sk..tter~ ouerf_rinqer, tkskl. ko unens forretnin9sdrift *~ Ekskl. ko unens forretninøsdrift Tabell l.7 Skatteanslag og skatteinngang i komnunene i Sør-Trøndelag Kornnune 1980 S.ans1. S.inng. budsj. reqnsk, 1981 S.ans1. S.inng. budsj. recmsk S.ans1. S.inng. budsj. r'eqnsk, 1983 S.ans1. S.inng budsj. l.h. år Selbu Tydal Il Tabell 1. 8 Netto driftsutgifter i fylkets korrmuner basert på budsjett 1982, regnskap 1982 og budsjett blji-lil"ie: ~ l.l-l. l.h,.l.l. l.kap.l.'. Ill."'"lo..ok.,.l.'. 1I.~.,.10,...hp.1.1. IAp.l.It. Und.,...l... ".1 " 60'. e, U..IL. Of Utbytt 'o,.uc.1l1~':.,"c.c......,.,4 kull\l"..u, dl'uc. J... 1'1" S_ l'''' 1-.11'. s_ ~.,. s_ N. s- I'" JC':l3 '" Ll'U\D. 101" Il:" I""b. :.,~ I.r oa ''''It.,,.,..., e.l 1ft"'tI. lt"l..., v &1111\,,..., 'l\i\b. '"" s_, e, 1""". 1~",.1""' saso L '.UII,".,10 I.UII L.Jl, ml a l.ml ",,.e 1.HO I.&ll &:. III : ' 1.1)7'. "" :1.Q:JU III I '.1'1 1.)71 l.ltg l.'" "Il :J' l. Il~i no '''' ~:~~ i :::~: I O.Olt.1'C'1 1.7tO I."...., :11 '.11& '" 1.'11 IlO."tl,'. )11. 17,., l "'0I..~ t.:11 1:' Jo 1 l. )C) : 1 ~ : "/1.;.. J O.UI a.'" 1.1"'1 l. ~ " :" I :n 1."" t.h'..' "'~ 1VI;A~, O.J" l. ~, ) l.ue l" I" 1.:" I.'" "a 7_: l.'" l.'" 1.1" /1.1,. 111' III I 'Ol li> U!_., li li 1."1 Lill Ill' 1, r

17 1-10 Boligbyggingen i konmunene har variert noe fra år til år, noe son fremgår av tabell 1.9. Tabell 1.9 Igangsatte boliger Ar Tydal Selbu I Tydal kommune er det lagt opp til at den fremtidige boligbygging kan skje på følgende steder: Tabell1.10.l. Planlagte boliger i Tydal Felt Utbyggbare Utbyggbare Byggeklart Græsli Asgrinda Husvoldlia Storekra Berggård Stugudal Spredt boligbygg ? la 5 Il ? Delvis ja ja nei ja ja Kilde: Arealstatstikk, Sør-Trøndelag. Fra Generalplan TYDAL kcmnune (stadfestet i opplyses: departementet) kan Industrianråder Det er svært vanskelig å beregne arealbehovet for den fremtidige industriutbyggingen da den avhenger aven rekke faktorer scm kcmnunen ikke har herredømme over. Det bør imidlertid reserveres arealer slik at eventuelle industrietableringer ikke blir hindret av andre utbygginger. I generalplanen er det tilsarrmen avsatt 60 da til industrifonnål. As Berggårdmyra vil bli kcmnunens viktigste industrianråde i planperioden. De ncermeste årene er det naturlig å konsentrere innsatsen om dette området bl.a med tanke på å skape et miljø. På Berggårdsrnyra er 51 da regulert til industriområde. Av dette er ca 30 da ledig. På andre siden av fylkesvegen har TEV sin vedlikeholdsavdeling med verksted og lager. Her er det et ledig areal på anslagsvis la da som også er avsatt til industrifonnål.

18 1-11 Grasli Med bakgrunn i målsettingene om å bevare bosettingsmønsteret og skape arbeidsplasser i utkantene, er det reservert et industriområde på 20 da i Grasli. Området ligger i et tømt grustak bak filialen 200 m fra Rv 705. Det er meget gunstig plassert mht vann, avløp og byggegrunn. Ved en eventuell bergverksdrift i Grasli må behovet for industriarealer, boligtomter mm vurderes på nytt. Reiselivsbedrifter Reiselivsbedriftene i Tydal er små, og flere har noe lav standard. I alt er det l turiststasjon, 5 campingplasser, 3 spisesteder, 4 turisthytter samt diverse utleiehytter og rom. De daninerende bedrifter ligger i Stugudal hvor det er et ganske variert tilbud med bl.a Væktarstua Turiststasjon og et ridesenter som har organiserte fjellturer. Trondhjerns Turistforening (TT) har flere hytter og et godt utbygd rutenett som henger sammen med Svenska Turistforeningens ruter i Sylama- Helags. r tillegg har kcmnunen ca 800 private hytter og en del mer tilfeldig utleie av rom, setrer, etc. Sengekapasitet i reiselivsnæringen 1976 Anleggstype Turiststasjon/pensjonat Utleiehytter Utleie av rom, setrer, hytter etc Turisthytter (TT) Private hytter (800 stk a 5 senger) Sum Antall senger For ur em, setrer, hytter etc U er tallet et grovt anslag. Tabellen viser at private hytter daninerer overnattingskapasiteten. Reiselivsbedrifter har bare ca 15% av det totale sengetall. Andre tjenesteytelser Med Tydals befolkningsgrunnlag må tilbudet av ulike private tjenester nødvendigvis bli begrenset. De aller fleste tjenester kjøpes utenfor korrmunen, for det meste i Trondheim, men også i Stjørdal, Selbu og Røros. Tjenesteytelser i Tydal Dagligvarer Bensinutsalg Bilservice Installering Rørlegging Bakeri f Kafe, kafeteria Selskapslokaler Turiststasjon, pensjonat, etc Grasli l As l l l l l Stugudal l l 2 2 l

19 1-12 Arealbruk, utbyggingsmønster Korrmunen har i dag et markert senter, As/østby/Kirkvold, her kalt As, med ca 600 innbyggere. 'lb mindre sentra, Graæli 13 km nedenfor As og Stugudal 23 km ovenfor As, har begge ca innbyggere. De øvrige grendene, Hilmo, Aune og Løvøya, er bygd opp ankring primærrnædngene og har ingen sentrumsfunksjon, bortsett fra kirke og museum på Aune. Graæli Graæli er et lite senter i nedre del av bygda. Bosettingen er hovedsakelig tilknyttet primærnæringene, men det fins også noe spredt boligbebyggelse med en liten konsentrasjon i området Graælivollen Stenletet. Videre er det et titall fritidshus i anrådet. Arbeidsplasser utenfor prirnæmæringene fins ikke. Stedet ligger ved riksveg 705 og fungerer san grendesenter for Hilma, Graæli og delvis Aune. sentrumsfunksjoner er en dagligvareforretning, ungdanshus, idrettsplass og lysløype. Skolen er nedlagt. Aune Dagens situasjon Aune var tidligere et grendesenter mellan As og Graæli. I dag er de viktigste sentrumsfunksjonene, skolen og dagligvarebutikken, nedlagt. Bosettingen er tilknyttet gårdsbruk med noen få spredte boliger i tillegg. Tydal kirke og Tydal bygdemuseum ligger her. Rv 705 går gjennan området. Fremtidig utbygging Det synes ikke realistisk å bygge ut nye sentrumsfunksjoner på Aune. Behovet for boligbygging er lite og må baseres på fradeling av enkelttanter. Offentlige formål Tydal kirke har nylig utvidet kirkegården noe i forbindelse med bygging av bårehus Arealet er tilstrekkelig i planperioden. Ved Tydal bygdemuseum er det reservert et mindre område hvor Storaunstuggu fortsatt skal stå. Bygdetun Det arbeides med planer an å bygge opp et bygdetun ankring den gamle gården Brekka. Det er reservert ca 37 da til formålet. Av dette er 5-6 da dyrka, men denne jorda vil trolig ikke bli andisponert ved en slik bruk.

20 1-13 Turisme Like ved Brekka ligger en mindre campingplass, Eggen Camping. Her er det reservert ca la da for utvidelser. Ca. haivpar-cen av dette er dyrka jord av dårlig kvalitet. Dersom det blir aktuelt å utvide driften, bør denne jorda brukes til teltplass uten å bebygges. Det er nå bygget alpinanlegg ved Mos jøen. As Dette er komrrnmens sentrumsområde som har ca 60% av innbyggerne i Tydal. Rv 705 og fylkesveg U-992 til Stugudal går gjennom anrådet. Det sanme gjør fylkesvegen til Østby. Jordbruksarealene og bebyggelsen ligger hovedsakelig langs disse vegene i en strekning på 4-5 km. De fleste sentrumsfunksjonene ligger relativt konsentrert på en 0,5 km lang strekning langs Rv 705 i As. Her er det dagligvarebutikk, bensinutsalg, bilverksted, turistkontor, kafe, bakeri, barne- og ungdansskole, idrettshus med svørmehal.l., herredshus og alders- og sykehjem. Dette området har de fleste arbeidsplassene i servicenæringene. Arbeidsplassene i sekundærnaringene ligger i Kirkvold-området, 2-3 km fra sentrum. Komrrnmens industrianråde og Trondheim E-verks vedlikeholdsavdeling ligger ved Berggårdsmyra og TEV I s driftsavdeling ved Kirkvold Eldre boliger ligger som spredt randbebyggeise til riks- og fylkesvegene. Av boligkonsentrasjonen har en Asgrinda, Rønningsgjerdet, Husvoldlia og Neabyen i en avstand av 0,8-3 km fra sentrum. Det er utarbeidet reguleringsplan for Husvoldlia boligområde, Berggårdsmyra industrianråde og TEV I S anlegg på Husvollbakken. Reguleringsplan for llsgrinda boliganråde er under behandling. Stuqudal Også i Stugudal er bosettingen hovedsakelig tilknyttet gårdsbruk som ligger spredt på en 7-8 km lang strekning langs fylkesvegen nord og øst for Stugusjøen. På Stuguvollmoen er det en liten ansamling av boliger. I dette anrådet ligger også sentrumsfunksjonene: Dagligvareforretning med bensinutsalg, Stugudal kapell, tre turistbedrifter og et ridesenter. l km lengre vest ligger et ungdanshus og l,5 km mot sør en idrettsplass. Skolen er nedlagt. Dette er det sentrale anrådet for turistnæringa i karrnunen og flere av servicefunksjonene er direkte avhengig av denne. Rotåodden er mye brukt som badeplass og friluftsanråde, og er innkjøpt med offentlige midler.

21 2-1 2 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGEr 2. O Is og vanntemperatur (kartbilag 10) Bruk av isen Eventuell bruk av isen på Tya og Stugusjøen antas vesentlig å vær-e forbundet med friluftsliv. 2.1 Naturvern (kartbilag 2) Onrådets egenart Hoveddelen av området faller inn under "Fjellregionen i fjellkjeden", underregion "Trøndelags fjellområder". søndre del av Landskapet i vassdraget er typisk for regionen. Terrenget er tydelig iserodert og er gjennangående forholdsvis slakt, med åpne fonner. Et unntak dannes av Hena som skjarer seg skarpt gjennom terrenget. Ca 2 km etter samløpet med Svartåa finnes en markert terskel i elveløpet. Den dannet Henfallet, den høyeste fossen i Sør-Trøndelag. Jordsmonnet domineres av morenejord, selv om betydelige myrområder finnes. Berggrunnen gir grunnlag for botanisk rike områder. Skogen dannes i stor grad av bjørk, men områder med innblanding av rogn og gran forekcmner. En del furumoer finnes også mellom Hena og Svartåa. Bjørkeskogen er stedvis rik med høgstander. Langs en del elvestrekninger finnes frodig vierkjerr. I Grøns jøen og Svartåsjøen finnes svart rike våtmarksområder. Crntrent tilsvarende områder finnes også ved Mosjøen og Håen. Dette er meget viktige viltområder, og foruten å ha gode bestander av de vanlige fugleartene, forekommer flere arter som må betegnes som sjeldne. Nedslagsfeltet har god elgbestand, og rypeproduksjonen betegnes som god. I Gransjøen finnes bever. Flere truede sårbare dyre- og fuglearter forekcmner innenfor området. Onrådet er et godt helårsområde for elg, og de omtalte våtmarksområdene danner gode hekkebiotoper for vannfugl De øvrige funksjoner området måtte ha, er lite kjent. Variasjonen i naturtyper er forholdsvis stor, området dekker et vidt spekter av bi.otoper og må sies å ha et rikt dyre- og fugleliv. Onrådet må betraktes som del av et større viktig fjellområde. Onrådet er noe preget av inngrep. Stugusjøen er regulert tidligere, og noen kraftledninger finnes. Ved Mosjøen og Stugusjøen er det store hyttebyer, og en del hytter finnes også nord for Gransjøen. Verneverdige områder og forekomster Det finnes ingen vernede områder innenfor nedslagsfeltet. En spesielt fint utfonnet drumliner ved Buråsfloen er imidlertid foreslått vernet.

22 2-2 Det synes også klart at Henfallet, Sør-Trøndelags høyeste fossefall, burde skånes mot utbygging. Hena er en av de svært få urørte elvene i dette anrådet. Våtmarksanrådene i Grønsjøen, Svartsjøen, l'1osjøen og Håen bør undersøkes nærmere med hensyn til verneverdier. Qnrådet er generelt for dårlig undersøkt til at mulige verneverdier kan avskrives. Referanseanråder Store deler av anrådet er urørt, bl.a. de to elvene Hena og Svartåa. Uregulerte elver er det etter hvert få av i anrådet, og referanseverdien må i så henseende sies å vare betydelig. I Stugusjøen har det gjennom lengre tid vært foretatt undersøkelseer av fisket. Selv om sjøen er regulert, har den likevel en viss referanseverdi, bl.a. gjennom utsettingene av Mysis Relicta som er foretatt i de senere år. Deler av området er forholdsvis lett tilgjengelige, og en del av naturverdiene i området må derfor sies å ha pedagogisk verdi, bl.a. kvartær'geologisk. Vurdering av vassdraget Qnrådet er en del aven større sanmenheng. Det har stor variasjon i naturtyper og biotoper, og det biologiske mangfold er forholdsvis stort. Flere truede/sårbare dyre- og fuglearter forekorrmer innen anrådet. Vassdraget har en del geologiske og landskapsmessige verneverdier som er sjeldne i fylket. Flere våtmarksområder virker svart interessante og bør undersøkes nærmere med hensyn til verneverdier. Qnrådet er noe preget av inngrep, bl.a. regulering av Stugusjøen, noen kraftledninger og to større hyttebyer. Totalt sett er imidlertid Lnnqzepene små og de gjenvarende naturverneverdiene forholdsvis store. 2.2 Friluftsliv (kartbilag 3) Vilkår for friluftsliv Hovedtrekkene i landskapet er typiske for indre strøk av fylket og for regionen. Terrenget bærer preg av iserodering og har stort sett slake avrundete fonner. Et unntak dannes av elva Hena som skjærer seg gjennom terrenget med bratte dalsider. ca. 2 km etter samløpet med Svartåa er det en markert terskel i elveløpet. Den danner Henfallet, den høyeste fossen i fylket. Blåhamaren sørvest for Grønsjøen er den høyeste t.oppen i anrådet med 1312 m, Qnrådene forøvrig ligger på m.ovh, Det største vatnet i området, Stugusjøen, er regulert tidligere, men to uregulerte elver finnes i anrådet. Skogen dannes av bjørk, men både gran og furu finnes på sine steder. Store anråder er imidlertid uten skog.

23 2-3 CInrådet er rikt på dyr og fugler og byr på muligheter for både jakt og opplevelser forøvrig. Det er fiskemuligheter flere steder. Nedslagsfeltet er velegnet for friluftsliv både scmner og vinter. Det er naturlig at en ser anrådet i sanmenhenq med anråder lenger sør og øst. I en slik sanmenheng er anrådene velegnet både for dagsturer og lengre turer. CInrådet er lettilgjengelig gjennan en del veier, og Trondhjerns Turistforening ('IT) har merket løype bl.a fra Stugusjøen til Kjølifjellet og østover mot Neadalen. Jakt og fiske er regulert gjennom kortsalg. Det er to større hyttebyer i anrådet, og en del mer spredt hyttebebyggelse. Bruk cmrådet benyttes svært mye til friluftsliv både sorrmer og vinter. Brukerne kemner delvis fra Selbu/Tydal, men i økende grad utnyttes området av folk fra Stjørdal og Trondheimsanrådet. (De fleste hyttene eies av ut.enbyqdsboende ). Det er gode muligheter for bcerplukking, fotturer, skiturer, bading, jakt og fiske. Både i nordenden av Stugusjøen og på Rotåtangen er det offentlige badeplasser. Det er også opparbe.idet; flere parkeringsplasser med offentlige midler (Reitan bru, Mobrua og Håen). Jakt og fiske reguleres gjennom kortsalg. Adkanstmulighetene til dette store fjellanrådet må anses å vare meget gode. Med den cmfattende bruk en i dag har av disse anrådene, er det svart vanskelig å se gode alternativer. Vurdering CInrådet har kvaliteter san gjør det velegnet for friluftsliv både Samler og vinter. Nedslagsfeltet og anrådene ankring må vurderes som meget viktige friluftsanråder både lokalt og regionalt, idet en stor del av de mange hyttene eies av folk bl.a fra Trondheimsregionen. området; inneholder karakteristiske landskapskvaliteter, har forholdsvis store variasjoner i biotyper og er rikt med hensyn på vilt og fisk. Nedslagsfeltet er noe preget av inngrep, men har fortsatt store verdier i urørt natur. Med den cmfattende bruk anrådet har idag, må det sies å vare av stor verdi for friluftsinteressene, på tross av de inngrep som eksisterer. Gode alternativer er vanskelige å se.

24 Vilt og jakt (kartbilag 4) Elg forekamner i god helårsbestand innen området. Onrådet rundt Langfloen (øst for Hena) betraktes scm et viktig vinter/helårsområde for elg. Hjort opptrer spredt og sporadisk i ornrådet, mens rådyr opptrer vanlig. Gaupe og jerv forekorrmer san streifdyr i området. på to lokaliteter i området er det årlig påvist bever. Et mindre antall individer ble utsatt i ornrådet Storfuglbestanden har gått noe tilbake etter 1980/81 da bestanden var relativt bra. Sæ::'lig gode storfuglområder finnes rundt Henas nedre del. Orrfuglbestanden i området synes relativt bra og terrenget rundt Stugusjøen er betraktet som gode orrfuglcrnråder. Lirypebestanden er relativt god og området rundt Svartåa og Henas nedre del betraktes som gode lirypeanråder. Fjellrypa er også vanlig innen området. Onrådet crnfatter lokaliteter scm er viktige for flere dagrovfugl- og uglearter som fjellvåk, kongeørn, spurvehauk, tårnfalk, dvergfalk, haukugle, jordugle og perleugle. Onrådet omfatter flere etter måten svært viktige våtmarkslokaliteter der arter san bl.a horndykker og stjertand er observert. Canadagås er observert i et så stort antall som 25 individer på en gang. Forekcrnsten av andre vannfuglarter er også relativt stor både kvalitativt og kvantitativt sett. Spurvefuglene er representert med de for regionen vanlige artene. Representativitet Alle tradisjonelt jaktede viltarter for regionen finnes i anrådet. Biotoptypespekteret er relativt stort fra barskogslier til høyfjell. Referanseverdi Stugusjøen er tidligere regulert. Flere kraftlinjer berører området, scm ellers må sies å være forholdsvis uberørt uten vei og hyttebebyggelse. Det er tidligere gjort undersøkelser av fuglefaunaen i crnrådet og info:rmasjon fra lokalt hold, vedrørende viltforholdene er særlig god. Produksjonsverdi Det ble i 1982 gitt tillatelse til å felle 26 elg i crnrådet (fordelt på 5 vall), hvorav 20 ble felt. Det felles et svært lite antall rådyr av de Il dyr san tillates felt - selv em produksjonen sies å være god. Rypeproduksjonen i crnrådet er god. Bruksverdi De lavereliggende deler av området «900 m o.h.) er i privat eie. Grunneierne jakter selv storvilt, mens småviltjakta bortleies. De øvrige deler av området er bygdealmenning, hvor det selges ubegrenset med jaktkort for småvilt.

25 Fisk og fiske (kartbilag 5) Generelt Stugusjøen har en begrenset bestand av aure og røye. Lakebestanden har i de senere årene tatt seg opp, mens røyebestanden har gått tilbake. Utsetting av Mysis relicta har medført at artssammensetningen er blitt vesentlig forskjøvet. Det settes årlig ut stk. somnergamnel settefisk av aure i vatnet. Fisket er godt organisert, og det fiskes med garn (grunneiere) og sportsfiskeredskap. Mosjøen har en bestand av aure og røye. En del røye blir tilført fra Stugusjøen. for aure. Tilveksten på fisken er god. Grøna fungerer sem gyteelv Det utøves et begrenset fiske med garn og sportsfiskeredskap. ~ fra Stugusjøen og ned til Håen har en bestand av aure og røye. Der elva danner loner og kulper kan det foregå et fiske, og elva er ikke uten interesse hva angår sportsfiske. Hena (Storhena) representerer små fiskeinteresser på de deler som vil bli berørt av reguleringen. Representativitet Vassdraget er tidligere regulert, og med sin artssammensetning av aure/røye/lake kan det sies å ~e representativt for større vatn øst i komnunen. Referanseverdi Utsettingen av Mysis relicta har medført vesentlig bestandsforskyvning i vassdraget og dette innel:::ærer at referanseverdien har økt. Produksjonsverdi Tidligere reguleringer har begrenset produksjonen i området vesentlig, og områdets produksjonsverdi kan i dag betegnes som relativt liten. Bruksverdi Vassdraget ligger sentralt og bruksverdien av de to vatnene, og sær-lig Stugusjøen, kan betegnes san middels. Samlet verdivurdering Tidligere regulering innebarer at området i dag kan sies å ha middels verdi.

26 Vannforsyning (kartbilag 6) Bruksverdi Ås vannverk med Skarsåtjønna Og Langfallia vannverk med Langfallsjøen som kilde forsyner i alt ca 500 personer iområdet Neatun - Ås - Aune. Forsyningsområdet strekker seg ned til elva Væla vest for Aune og Henmogårdene på sydsiden av Nea er også forsynt. Vannverket er av nyere dato. Ved Sakrismoen/Løvøya har 4 gårdsbruk + 2 hytter felles forsyning fra Kvernbekken (?). Ved Stugudal er Rotla vannkilde for ca 100 pe. Ellers er det bare enkeltanlegg i dalføret. Bruksverdien av Tya på den aktuelle strekning er liten. Så langt en har oversikt over, synes det ikke å være eksisterende vannanlegg langs Tya eller ved tilløpselvene. Alternative vannforsyningskilder Eksisterende vannverk (As og Langfallia) antas å kunne utvides. 2.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7) Bruksverdi Stugusjøen, Tya og øvre del av Nea er hovedresipienter for Tydal korrmune. Tydal korrmune er en liten kcrnnune med 962 innbyggere. Korrmunesenteret ligger i Ås ved samløpet mellom Tya og Nea. Tydal er en typisk jordbruks- og kraftverkskorrmune og har i liten grad industrivirksomhet. Fra tettstedene Grasli og Ås blir Nea tilført forurensning fra jordbruket, boliger, forretninger, servicebygg og skole. Både As og Grasli har godt utbygde avløpsnett. I As er det bygd en slamavskiller dimensjonert for 100 pe., men denne er i dag overbelastet (nærmere 300 pe). Det er for tiden under vurdering enten å bygge en biologisk dam eller et mekanisk-kjemisk-biologisk renseanlegg for As. Nedre del av Tya mottar sigevann fra Tydal kcmm.male avfallsplass. anfanget av renovasjonsordningen i Tydal er relativt beskjeden. Avfallsmengde behandlet siste år var ca 150 tonn. Korrmunen arbeider imidlertid med å finne alternative renovasjonsordninger. Det er bl.a. vurdert å etablere et forbrenningsanlegg i området sørvest for As i tilknytning til det området der biodanmene er tenkt plassert. Langs Tya er det 4 gårdsbruk og 2 fellessetre. Det er dessuten en del hyttebebyggelse som drenerer mot Tya. I nedre del av Tya ligger et hyttefelt med 31 hytter som har innlagt vann, men ikke vannklosett.

27 2-7 Ved Stugusjøen ligger i alt 11 gårder med et oppdyrket areal på tilsarnnen 870 da. Stugusjøen har en fast bosetning som teller 95 personer. Ved Stugusjøen er det totalt ca hytter. Et fåtall av disse har innlagt vann fra bekkeinntak og egne brønner. Vannklosett er ikke tillatt installert. Fra turiststasjonen Vaktarstua er det lagt en ca 2 km lang kanrnuna.l avløpsledning nordover langs sjøen. Ved enden ligger en biodam dimensjonert for 450 pe som har avløp til Stugusjøen. Alternative resipientmuligheter Det foreligger ikke alternative resipientrnuligheter for de deler av Tya og Nea som blir berørt av utbyggingen. 2.7 Kultunninnevern (kartbilag 8) QllEåQe!. 3:.eQ.e.Eelt_ De eldste funn i Tydal er fra steinalderen. I forbindelse med de store utbyggingene av Tya- og Nea-vassdragene er flere boplasser samt andre typer kultunninner, spesielt samiske, derrmet ned. Gravhauger og funn viser at det har vart fast bosetting i Tydal siden jernalderen. Et sjeldent skattefunn med over 2000 se.lvmyrrter, en fuglefonnet spenne og sølvbiter, er gjort på gården Græsli. Skatten må vare nedlagt ca år 1090 e.kr. Den antyder at Tydal har vært et kryssingspunkt eller et gjennomfartssted for handeisferder i vikingtid/middelalder. Det er rimelig å anta at det store overskuddet har bakgrunn i jakt- og fangsprodukter. Utmarksressurser må ha hatt stor betydning for bosettingen. Mange pilespisser fra gravfunn viser jaktens betydning. Fangstgropsystemer er kjent flere steder, blant annet i Hendalen. Langs østbredden av Hena, tvers overfor Storhendalsvollen rett før elva møter Svartåa, ligger 2 systemer med tilsarrmen minst 37 groper, sannsynligvis beregnet på elg. I nærheten av det østlige systemet ligger en ødestøi, kalt Frernrevollen. Et interessant spørsmål er hvor langt tilbake seterbruket går, og forholdet mellan denne ressursutnytting og bruken av fangstgroper. Det er også et åpent spørsmål om fangstgroper ble brukt av den norske eller den samiske befolkning, eller begge. Andre utmarksressurser san kan ha hatt betydning langt tilbake i tid, er jern og tjær-e. Slaggfunn i andre områder i bygda viser at det ble utvunnet jern av mynnalm. Fremstilling av jern i forhistorisk tid er et viktig tema i historien som er lite utforsket i Trøndelag. På 1700-tallet begynte en omfattende gruvedrift i området. Nær- Grøna ligger flere gruver, blant annet Allergot gruve. Det er kjent to typer tjaremiler i bygda. Blant annet ved Sellisjøen ligger det plattinger i myr, san er en tjær-emiletype som ble brukt iallfall tilbake til middelalderen. En tjær-ehjell fra dette århundre ligger ved Tya nedenfor Fossan.

28 2-8 Kulturrninnebestanden fra nyere tid er ellers typisk for anrådet med gardsbosetting i hoveddalen og setre i høyden langs sideelvene. Den øverste delen av hoveddalen er også gamnelt seteranråde. I dalføret til Svartåa ligger flere setervoller med blant annet sel fra l700-tallet. Fjellanrådene her er tradisjonelt sørsamisk brukscmråde som strekker seg på tvers av riksgrensen, og en må regne med å kunne finne samiske kulturminner her. På Finnøyvollene kan det ha vært gamle samiske boplasser. Qnrådet inngår nå i D2 Riast - Hylling reinbeitedistrikt yu!:d~rin.9. Qnrådet har en kulturrninnebestand med stort mangfold som dokumenterer ulike utnyttelsesformer over et langt tidsrom av ulike etniske grupper. De store utbyggingene har ødelagt kulturhistorisk kildemateriale, det san er bevart er desto viktigere. Kulturrninnene har stor kunnskapsverdi i regional samnenheng, pedagogisk verdi og opplevelsesverdi og identitetsverdi, og er ledd i levende kultur. 2.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) Jordbruk Nædngsmessig betydning Na:ringsgrunnlaget i Tydal kcmnune er stort sett jord- og skogbruk. P.g.a. klimatiske forhold er husdyrproduksjon den dominerende faktor. Utviklingsmuligheter Det er i Tydal kcmmme betydelige arealer med dyrkbar mark. I vassdraget som blir berørt av denne utbygging kan man spesielt nevne arealene ved Buråsfloen. Grunnen til at disse anråder ikke har vært oppdyrket, er mangel på adkanstmuligheter. Skogbruk Det er tildels betydelige mengder skog i anråder der en regulering vil finne sted. Sæt"lig kan en peke på de store områdene med vanskelig tilgjengelig hogstmoden skog i Rendalen og på sørsiden av Tya. I Tydal finnes ca 100 da produktiv barskog og ca da produktiv løvskog. En stor del av skogen er eid av Thanas AngelIs Stiftelser.

29 2-9 Utviklingsmuligheter Sam for jordbruket er det for skogbruket store utviklingsmuligheter, og da spesielt i Hendalen og på sørsiden av Tya. Disse cmrådene har til nå hatt liten avvirkning p.g.a. manglende adkomstmuligheter. Disse forhold kan rettes på ved at det lages en transportplan for skogbruket langs Tya og Stor-Hena som viser hvordan temnerfløtingen delvis kan avløses ved vegbygging. 2.9 Reindrift (Kartbilag 9) Reguleringsområdet ligger nord i Riast/Hylling - og sør i Essand reinbeitedistrikt. Grensen mellan disse følger Tya fra Stugusjøen og inngrepene vil således skje i Riast/Hylling distrikt. Riast/Hylling har 11 driftsenheter og ca rein, og Essand har la driftsenheter og ca rein. Tya fungerer som en naturlig sperre mellan distriktene. I og med at Tya allerede har sterkt redusert vannføring nedenfor Håen, har også Hena en viktig sperrefunksjon. Det berørte området i Riast/Hylling brukes på våren og forsarmeren. Qnrådet fra Blåhamarn og nordover er selve hovedkalvingslandet i distriktet. Essand bruker de sørligste delene av distriktet sam høstog forvinterland og blir bare berørt av den reduserte vannføringen i Tya og Hena. Distriktene er fra før belastet med en rekke inngrep san har beslaglagt beiteland, sperret sentrale flytte-/trekkleier og ført til økt ferdsel inn i beiteområdene Flan- og erosjonssikring (kartbilag 9) Av nær-ingsinteresser er det vesentlig landbruks- og utrnarksnædnger som berøres av flan- og erosjonsforholdene i Tya-vassdraget. Det er ikke kjent at disse interesser er sarlig utsatt for flan- og erosjonsskader. Det er ikke utført erosjons- og eller flornsikringstiltak i Tya for statsmidler på vassdragsbudsjettet. På den nederste del av sideelva Grøna foreligger det plan for et sikringstiltak. Nedenfor samløpet med Tya er det i Nea utført et sikringstiltak Transport TEV har avtale med grunneierne i Tya fra Esfossen og nedover an fløtningsansvar. Det fløtes ellers ikke i Hena.

30 3-1 3,1 UTBYGNINGSPLANER I TYA I NEA/NIDELVVASSDRAGET, Nea/Nidelvvassdraget, som i alt vesentlig ligger i Sør Trøndelag fylke, har sitt utspring på svensk side av grensen i Sylene. Tya er en sideelv til Nea med et nedbørfelt på ca. 290 km 2. Hovedvassdraget går gjennom kommunene Tydal, Selbu, Klæbu og Trondheim. Vassdragets nedbørfelt ved utløpet i Trondheimsfjorden er 3097 km 2 med en midlere vassføring på ca. 110 m 3/sek. Vassdraget er tidligere regulert, og det er i alt bygget 13 kraftstasjoner. Trondheim Elektrisitetsverk har bygget 11 av disse mens Selbu kommune har bygget to. Trondheim Elektrisitetsverk begynte allerede ved århundreskiftet å utnytte kraftressursene i Nea/Nidelva. Med større eller mindre mellomrom har det pågått utbygging fram til våre dager med Bratsberg kraftverk som det sist fullførte anlegg i Midlere årsproduksjon i Nea/Nidelvverkene er ca GWh. Gjenværende økonomisk utnyttbare kraftressurser i vassdraget regnes i dag å være vel 600 GWh, hvorav Garbergelva med ca. 200 GWh er foreslått varig vernet av Sperstadutvalget. Slind kraftverk (47 GWh) er under bygging og Nedre Nea kraftverk (207 GWh) er til konsesjonsbehandling. I de øvre deler av vassdraget finnes det dessuten flere utbyggingsmuligheter for å utnytte regulert og uregulert tilsig bedre. Felles for de fleste utbyggingsplanene er at de berører eksisterende produksjonssystem og ofte har et innbyrdes komplisert forhold til disse. Nytteverdien er i mange tilfelle marginal. Den utbyggingsplan som behandles i denne utredning, tar sikte på å utnytte fallet mellom Stugusjøen og Gresslifossmagasinet bedre enn i dag. Det er sett på to alternative

31 3-2 løsninger med samme stasjonsplassering, men med inntak henholdsvis i Stugusjøen (Alt. Al og ved Esfossen (Alt. Bl. For Stugusjøalternativet er det dessuten sett på forskjellige installasjonsstørrelser, 55MW (A-I) og 82,5MW (A-Il). I tilknytning til dette prosjektet er en utvidelse av overføringskapasiteten GarnmelvollsjØen-SellisjØen sett i sammenheng med tanke på å redusere flomtapet i eksisterende system. I nåværende produksjonssystem blir avløpet ifra Stugusjøen og deler av Tya overført til Sellisjøen og utnyttet i det såkalte "Tya-aggregatet" i Nea kraftverk. Den nye utbyggingsplanen innebærer å utnytte vannet i større fallhøyde gjennom Henvola kraftverk. For prosjektet gjelder disse hoveddata: Henvola kraftverk Alt. A Alt. B Ny effektinstallasjon 82,5 MW 53 MW Innvunnet kraftproduksjon 156 GWh 124 GWh kalkulert kapitalbehov ( ) 358 mill. kr. 247 mill. kr. 3.1.A KRAFTVERKSPROSJEKTER ALT. A Bilag Bilag 3.1.A 3.2.A VU-skjerna kart A HENVOLA KRAFTVERK-INNTAK STUGUSJØEN. Hoveddata Alt. A I Il Ny effektinstallasjon ~. Innvunnet produksjon Fordeling vinter/sommer. Kostnad pr. 01, Utbyggingspris 'fi 45/ ,42 82,5 MW 156 GWh 38/62 % 358 mill.kr. 2,29 k r/k~ ;'h

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT: 499.24 LØDØLJAOVERFØRING. våren 1984 ISBN 82-7243-401-6

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT: 499.24 LØDØLJAOVERFØRING. våren 1984 ISBN 82-7243-401-6 SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT: 499.24 LØDØLJAOVERFØRNG våren 1984 SBN 82-7243-401-6 Forord Denne vassdragsrapporten er utarbeidet san del av Samlet Plan-arbeidet

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Navn Kommune Lovverk/ Verneform Områder beskyttet i medhold av Lov om naturvern Femundsmarka Engerdal, nasjonalpark Røros Verneformål Kommentarer Berører

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

Sidetall: 7 Kartbilag:

Sidetall: 7 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.067 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva,

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Verneplan for vassdrag

Verneplan for vassdrag Verneplan for vassdrag Gammel arv og nye muligheter Sylvia Smith-Meyer Senioringeniør NVE, Skred og vassdragsavdelingen Vedtatt av Stortinget i 1973, 1980, 1986, 1993, 2005 og 2009. Vernet gjelder først

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006.

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Av Cato Erichsen Cand Scient Geologi 1 Oppsummering Potensielt

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD :M^^ Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging Av JAN ÅGE HABBERSTAD. ff \ f 1 ( '" ''' ' v \ "Hir ^ Planlegging av kraftutbygging i Garbergelva har pågått, siden 1914. Trondheim Elektrishetsverk

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

Hunnselva Miljømål og brukerinteresser: Miljømål: Brukerinteresser: Brukerkonflikter: Viktigste påvirkninger:

Hunnselva Miljømål og brukerinteresser: Miljømål: Brukerinteresser: Brukerkonflikter: Viktigste påvirkninger: Hunnselva Det 23,5 km lange Hunnselvvassdraget ligger i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Gran. Hunnselva er det nest største sidevassdraget til Mjøsa, og nedbørfeltet strekker seg fra Lygna

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Vurdering av innspill til nye hytteområder og boligområder. Hådalen

Vurdering av innspill til nye hytteområder og boligområder. Hådalen Vurdering av innspill til nye hytteområder og boligområder Revisjon av kommuneplanens arealdel for Røros 2010 Hådalen Innspill nr. 45 Ole Didrik Sevatdal Sevatdalen, gnr.50, bnr.1. Innspill: LNFR-område

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark SEILAND Alpint øylandskap i Vest-Finnmark 3 Steile kystfjell med skandinavias nordligste isbreer Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget versjon 1 30.05.2012 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområde Enningdalselva 1. Oppsummering - hovedutfordringer Sammenlignet

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

S KARDS FJELLA OG HYLLINGS DALEN

S KARDS FJELLA OG HYLLINGS DALEN 1 SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN 2 3 SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE er et stort og variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Her har Norges lengste elv, Glomma, sitt

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås tomt for nytt renseanlegg på Bruflat gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Tomta er på ca

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy.

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy. Til Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Attn: Mats Marthinussen Saksnr: 2015/5827 Dato: 22.04.2016 Innspill til kommuneplanens arealdel Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer