Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5-2001 Side 227-272 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. desember 2001

2 Innhold Side Forskrifter 1988 Juni 27. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven, Fet (Nr. 4256) Okt 20. Forskrift for separat innsamling av matavfall, Bamble (Nr. 1272) April 25. Forskrift om innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Bamble (Nr. 1475) Jan. 25. Forskrift om vedtekter for vann og kloakk, Bamble (Nr. 1476) Juni 22. Forskrift om hytterenovasjon, Bamble (Nr. 1644) Aug. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 21. Forskrift om endring av Sortland kommunes havnedistrikt i sjøen, Nordland fylke, sjøkart nr. 76 og 78. Statens kartverks kartserie M 711 blad 1132 I og II, blad 1332 I, II, III og IV, blad 1233 IV, Sortland (Nr. 1165) Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Fauske (Nr. 1166) Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal (Nr. 1167) Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Lom (Nr. 1168) Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Stor-Elvdal (Nr. 1169) Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Vinje (Nr. 1170) Okt. 4. Forskrift om politivedtekt, Ås (Nr. 1171) Okt. 4. Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Alta (Nr. 1172) Okt. 8. Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Sunndal (Nr. 1174) Okt. 10. Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Røros (Nr. 1175) Okt. 10. Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Sirdal (Nr. 1176) Okt. 16. Forskrift om politivedtekt, Vega (Nr. 1200) Juni 18. Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering, tømming av slamavskillere, tette tanker og for avfallsgebyrer, Klæbu (Nr. 1254) Aug. 25. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler (Nr. 1255) Okt. 30. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven, Sunndal (Nr. 1258) Okt. 30. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven, Rana (Nr. 1259) Okt. 31. Forskrift for innsamling av forbruksavfall og slamtøming, Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik (Nr. 1260) Okt. 31. Betalingsregulativ for gebyr etter forurensningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam, Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik (Nr. 1261) Nov. 12. Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim (Nr. 1263) Endringsforskrifter 2001 Aug. 3. Endr. av forskrift om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra terminalhavnen på Kårstø, Rogaland (Nr. 1197) Aug. 3. Endr. av forskrift om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra havneterminalene Sture og Mongstad, Hordaland (Nr. 1198) Okt. 19. Endr. av forskrift etter konsesjonsloven 5, Arendal (Nr. 1202)

3 Okt. 19. Endr. av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Dovre (Nr. 1203) Sept. 24. Endr. i forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Selbu (Nr. 1256) Diverse 2001 Okt. 5. Opph. av forskrift om utvidet båndtvang for hund, Hattfjelldal (Nr. 1173) Sept. 14. Endring i betegnelsen på Haugaland politidistrikt, Hordaland og Rogaland (Nr. 1199) Okt. 18. Opph. av forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Oslo (Nr. 1201) Okt. 30. Opph. av forskrifter og kongelige resolusjoner om fiske, Vest-Agder (Nr. 1257) Nov. 8. Opph. av forskrift til 5 i konsesjonsloven, Tinn (Nr. 1262) Nov. 12. Opph. av forskrifter etter lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket, Nord- Trøndelag (Nr. 1264) Rettelser Nr. 4/2001 s. 224 (i forskrift av 20. september 2001 nr om politivedtekt, Porsgrunn kommune, Telemark) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

4 20. okt Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 10. desember 2001 Nr juni Nr Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven, Fet kommune, Akershus. Fastsatt av Fet kommunestyre 27. juni 1988 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr nr. 4. Kunngjort 15. november Til 69 nr Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et engangsbeløp pr. manglende parkeringsplass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. 2. Engangsbeløpet pr. parkeringsplass fastsettes av kommunestyret. Beløpet justeres hvert annet år i samsvar med konsumprisindeksen dersom ikke annet blir bestemt. Beløpet skal være innbetalt til Fet kommune senest når bygget tas i bruk (brukstillatelse foreligger). Frikjøpsbeløpene avsettes til eget parkeringsfond for bruk til parkeringsanlegg med tilhørende investeringer og andre trafikktiltak. 20. okt Nr Forskrift for separat innsamling av matavfall, Bamble kommune, Telemark. Fastsatt av Bamble kommunestyre 20. oktober 1992 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30 annet ledd og 34. Kunngjort 15. november Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 1. For å fremme gjenbruk, avfallsminimering og redusere miljøbelastningen fra avfallshåndteringen i Bamble skal det iverksettes organisert innsamling av matavfall fra storkjøkken/kantiner. 2. Ordningen ble iverksatt 1. januar 1993 og gjelder innsamling og transport av matavfall fra storkjøkken/kantiner med mer enn 25 liter matavfall pr. uke. Annen virksomhet som har tilsvarende avfallsprodukter (slakterier, bakerier, etc.) og mengder overstigende 25 liter pr. uke, kan senere bli pålagt å knytte seg til ordningen. 3. Formålet med innsamlingen er primært å sikre at matavfallet, etter sterilisering, kan benyttes som dyrefôr. Det utelukkes imidlertid ikke at annen disponering kan være aktuell på et senere tidspunkt. Forskriften skal sikre en hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av denne avfallskategorien. 4. Etter søknad kan Hovedutvalg for teknisk sektor frita virksomheter fra plikten til å delta i innsamlingsordningen. Det forutsettes imidlertid at det foreligger særlige grunner dersom slikt fritak skal innvilges. Med særlige grunner menes forhold som gjør innsamlingen uforholdsmessig vanskelig eller kostbar. 5. Innsamling og transport av matavfall skal foretas av kommunen dersom ingen andre er gitt særskilt tillatelse. 2. Definisjoner 1. Med matavfall menes kasserte rester og levninger fra tillaging og servering/salg av matvareprodukter (skyller), herunder også frityrfett. 2. Med storkjøkken/kantiner menes virksomheter som lager mat for andre med henblikk på forpleining eller ervervsvirksomhet, som institusjons-, restaurant- og hotellkjøkken, ferger, tog, kantiner, catering, ferskvaredisker mv.

5 25. april Nr Kapittel 2. Innsamling mv. av matavfall 3. Abonnentens plikter 1. Matavfallet skal legges i godkjent beholder, som skal oppbevares slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller lukt. 2. Beholderne må ikke overfylles slik at det kan oppstå hygieniske ulemper og matavfallet må være fritt for fraksjoner/gjenstander som kan gjøre avfallet uegnet til dyrefôr. Dersom kravet til renhet på matavfallet ikke overholdes, vil abonnenten måtte bære kostnadene ved eventuell ettersortering eller transport til deponi og deponeringsavgift. Pga. faren for søl skal frityrfett lagres separat på egne kanner eller annet som gir anledning til å forsegle lagringsenheten. 4. Innsamleres plikter og rettigheter 1. Beholderne skal tømmes minst en gang pr. uke. Dersom det vurderes som nødvendig kan imidlertid byingeniøren, helsesjefen og byveterinæren fastsette hyppigere tømming. 2. Innsamlere skal sammen med mottaker, sørge for rengjøring av beholderne etter hver tømming. 3. Innsamlere skal levere matavfallet til steriliseringsanlegg som er godkjent av Landbruksdepartementet, eller til annen godkjent disponering. 5. Anskaffelse og utlevering av beholdere 1. Beholderne er innsamleres eiendom og må behandles med forsiktighet. Oppsamlingsenheter som blir ødelagt ved skjødesløshet, kan kreves erstattet av skadevolderen. 2. Innsamlere besørger utlevering av beholdere. Utgiftene til dette er inkludert i de til enhver tid gjeldende gebyrer som er knyttet til ordningen. 6. Plassering av beholderen 1. Beholderen skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs lagring må beholderen plasseres i eget søppelrom. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til beholderen og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Dersom kravene til adkomst ikke kan oppfylles, vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert hvorvidt ekstra tidsforbruk skal faktureres abonnenten. 2. Beholderne skal oppbevares slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller lukt. Kapittel 3. Avfallsgebyr 7. Hvem skal betale gebyr Abonnenten skal betale et gebyr til kommunen. Kommunestyret fastsetter gebyrenes størrelse. Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser 8. Klage Vedtak som er fattet av Hovedutvalg for teknisk sektor eller andre som er delegert myndighet i henhold til disse forskriftene, kan påklages til formannsskapet. 9. Straff Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens 79 annet ledd. 25. april Nr Forskrift om innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Bamble kommune, Telemark. Fastsatt av Bamble kommunestyre 25. april 1996 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 26 tredje ledd, 30 annet og tredje ledd og 34. Kunngjort 15. november Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og tømming av forbruksavfall, slamavskillere, privét, tette tanker mv., fra de områder av kommunen som omfattes av den kommunale renovasjonen. Forskriften gjelder også avfallsgebyr. Tømming av forbruksavfall gjelder for hele kommunen. Tømming av slamavskillere mv. omfatter hele kommunen. 2. Definisjoner Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende, fra husholdninger, mindre butikker og lignende og kontorer. Som spesialavfall (miljøfarlig avfall) regnes spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift om spesialavfall fastsatt av Miljøverndepartementet 19. mai 1994 nr. 362.

6 25. april Nr Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen mv. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år. Med oppsamlingsenhet menes plastbeholder på hjul, container eller sekk og stativ. 3. Unntak for visse typer forbruksavfall Flytende avfall, større gjenstander, sprøytespisser, skalpeller, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer omfattes ikke av denne forskriften og må ikke plasseres i oppsamlingsenheten. 4. Kommunens plikter Kommunen skal sørge for å samle inn avfall og tømme slamavskillere, privét mv. som omfattes av disse forskriftene. Den kommunale renovasjonen omfatter alle eiendommer som er bebygd med bolighus innenfor renovasjonsområdet. Kommuneingeniøren kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige grunner tilsier det. Kapittel 2. Innsamling mv. av forbruksavfall 5. Abonnentens plikter Abonnenten som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha en oppsamlingsenhet for forbruksavfall og en for papir. Oppsamlingsenheten for forbruksavfall skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommuneingeniøren kan sette krav til type oppsamlingsenhet som skal benyttes, hvor stor den skal være, og til det antall oppsamlingsenheter abonnenten skal ha. Abonnentens plikter etter første ledd gjelder ikke dersom kommunen har satt opp egne oppsamlingsenheter til felles bruk for abonnenten til å benytte disse oppsamlingsenhetene. Abonnenten skal videre påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene. 6. Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og må behandles med forsiktighet. Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenheten som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Kommuneingeniøren avgjør når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes. Renhold av oppsamlingsenheter med størrelse 80 til 660 liter, besørges av abonnenten. Vedlikehold/renhold av oppsamlingsenheter større enn 660 liter er kommunens ansvar. Dersom det viser seg at det utvalgte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt til å ordne med utvidelse av abonnementet. Kommuneingeniøren kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det mangler oppsamlingsenheter eller volumet er for lite. 7. Plassering av oppsamlingsenhetene Oppsamlingsenheten skal generelt plasseres på egen eiendom, lett tilgjengelig og maksimum 7 meter fra offentlig/kjørbar vei. Hvis oppsamlingsenheten plasseres annet sted skal den bringes frem til offentlig/kjørbar vei på tømmedagen. Kommuneingeniøren kan etter søknad dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon vil hovedsakelig bli gitt i tilfeller der abonnenten er eldre/ufør og søknaden forutsettes å inneholde en dokumentasjon på helsetilstanden. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Renovatørs henteplikt kan bortfalle dersom kravet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet. I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for oppsamlingsenheter, kan kommuneingeniøren henvise abonnenten til å benytte disse. Innsamling av husholdningsavfall vil kunne foretas i tidsrommet mellom kl og for å gjøre renovatøren i stand til å tilpasse sin kjøring til de til enhver tid gjeldende behov. 8. Krav til kjørbar vei For kjøring på adkomst vil det normalt kreves en veistandard tilsvarende minimumskravene i kommunens tekniske norm. Kommuneingeniøren avgjør om aktuelle adkomstveier har akseptabel veistandard for slik kjøring. Om vinteren må veien og snuplassen være brøytet og om nødvendig strødd. 9. Sortering av avfall og gjenvinning Forbruksavfall skal i størst mulig grad kildesorteres og ombruk skal prioriteres fremfor gjenvinning. Det som er gjenvinnbart av papp og papir plasseres i egen oppsamlingsenhet. Det må ikke forekomme plastbelagt papir, sølvpapir, tøy eller andre forurensninger i papiret. Dersom kvaliteten på det usorterte papiret ikke tilfredsstiller kravene, kan kommuneingeniøren fastsette at oppsamlingsenheten skal tømmes som avfall. Merkostnadene ved slik tømming vil bli fakturert abonnenten. Drikkekartong skal rengjøres, brettes sammen og pakkes i vanlig bærepose som legges i oppsamlingsenheten for papir og papp. Bæreposen skal knytes igjen.

7 25. jan. Nr Forbruksavfall plasseres i grå beholder. Spesialavfall (miljøfarlig avfall) skal leveres i særskilt kolli merket miljøfarlig avfall. Andre gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling, enten gjennom utvikling av eksisterende system eller ved separate ordninger. Skarpe gjenstander og fuktig avfall må pakkes godt inn. Større gjenstander som møbler og lignende som ikke passer til innsamlingssystemet, må abonnenten selv bringe til godkjent avfallsmottak eller eventuelt levere gjennom andre ordninger som kommunen har etablert. 10. Renovatørs plikter Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten. Er det ved enkelte anledninger mer avfall enn oppsamlingsenheten rommer, kan abonnenten kjøpe sekk for ekstraavfall der avgift for innsamling og behandling er inkludert. Sekken plasseres slik at renovatøren lett kan ta den med ved ordinær tømming. Avfallet skal hentes rutinemessig en gang pr. uke. I spesielle tilfeller kan kommuneingeniøren bestemme en annen hentehyppighet. Papir hentes fortrinnsvis hver fjerde uke. Spesialavfall (miljøfarlig avfall) kan settes frem i forbindelse med tømming av avfall, eventuelt slik kommuneingeniøren bestemmer. Innsamling skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av. Kapittel 3. Tømming av slam fra slamavskiller mv. 11. Abonnentens plikter Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen. 12. Tømming av slamavskillere mv. Varsel om tømming vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommuneingeniøren finner hensiktsmessig. For eiendommer med fast bosetting eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp tilknyttet slamavskiller, skal tømmehyppigheten være slik som forurensningsmyndigheten til enhver tid fastsetter. Privétbinger tømmes rutinemessig 2 ganger i året, privétbøtter ukentlig eller hver 14. dag. I spesielle tilfeller kan kommuneingeniøren bestemme en annen tømmehyppighet. Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødvendig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes eventuelt låses. Kapittel 4. Avfallsgebyr 13. Hvem skal betale gebyr Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering på godkjent avfallsanlegg. For å fremme avfallsreduksjon og økt gjenvinning skal avfallsgebyrene i størst mulig grad stå i forhold til mengden avfall som leveres for deponering. Gebyrene fastsettes i samsvar med forurensningsloven Innkreving av renter mv. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunen 26 og 27 tilsvarende. Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 15. Klage Vedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages til kommunens klagenemnd. 25. jan. Nr Forskrift om vedtekter for vann og kloakk, Bamble kommune, Telemark. Fastsatt av Bamble kommunestyre 25. januar 1996 med hjemmel i forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, jf. lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Kunngjort 15. november Avgiftsplikt etter forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 og rundskriv T 8/76, T 9/86 og endret juli 2000, T Plikten til å betale vann- og/eller kloakkavgift gjelder: Eiendom/boenhet/fritidsbolig som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller kloakkledning, direkte eller

8 25. jan. Nr gjennom privat samleledning. Eiendom som i medhold av bygningslovens 65, 66 eller 92 er krevd tilknyttet kommunalt vannog/eller kloakkledning. Ubebodde/skadde eiendommer kan etter søknad betale etter laveste gruppe. Skadd boenhet må være fraflyttet minimum 4 md. for å få reduksjon. Ubebodd eiendom må være fraflyttet minimum 12 md. for å få reduksjon. 2. Eieren står ansvarlig for avgiftene. For eiendom som er bortfestet betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste, eller så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da avgiftsplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtaleforlengelse blir 30 år. 2. Definisjon av kloakkledning Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledninger), eller fellesledninger for disse avløpstyper, eventuelt felles med overvann. 3. Avgiftsform Avgiftene omfatter: Tilknytningsavgift for vann Tilknytningsavgift for kloakk Årsavgift for vann Årsavgift for kloakk. 4. Avgiftssatser Avgiftssatsene fastsettes av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunktet kommunestyret bestemmer. 5. Restriksjoner på vannleveranse m.m. Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd av leveranse, eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. 6. Arealberegningsmetode 6.1. I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av boligens/eiendommens størrelse, skal arealberegningen følge NS 3940 forenklet til GAB registreringsreglene og Husbankens omregningsfaktorer (beregnet areal) For industri regnes bruksareal. 7. Tilknytningsavgifter 7.1 Tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk skal betales før eiendommen blir tilkoblet. 7.2 Tilknytningsavgift. Tilknytningsavgift vann Tilknytningsavgift kloakk. 8. Årsavgifter 8.1 Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales: For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning Årsavgiftene beregnes etter en fast og en variabel del. Den variable delen kan beregnes etter målt eller stipulert del. Den enkelte gebyrpliktige eller kommunen kan kreve at forbruket skal måles. Fordeling: Fast del 60%, variabel del 40%) For andre bygg enn rene boliger som har godkjent vannmåler betales årsavgift for både vann og kloakk i henhold til målt eller stipulert vannforbruk. For storforbrukere gjelder. Forbruk over m 3 betaler 10 x den faste delen. Forbruk over m 3 betaler 20 x den faste delen. Forbruk over m 3 betaler 30 x den faste delen. Forbruk over m 3 betaler 40 x den faste delen. Forbruk over m 3 betaler 50 x den faste delen. Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal kloakkavgiften baseres på den kloakkmengde som bestemmes av administrasjonen.

9 25. jan. Nr Boliger betaler etter areal. Gr. 1 0 til 125 m 2 (125 m 3) Gr. 2 over 125 m 2 (164 m 3) 1 m 2 beregnet areal omregnes til 1 m 3 vann og avløp. 8.5 Pleiehjem o.l. 4 m 3 pr. kvm brutto areal Skoler 2 m 3 pr. kvm brutto areal Hoteller, pensjonater, m 3 pr. kvm brutto areal Kafeer o.l. 3 m 3 pr. kvm brutto areal Tørr industri 2 m 3 pr. kvm brutto areal Forretninger, kontorer o.l. 2 m 3 pr. kvm brutto areal Idrettsforeninger, humanitære lag/foreninger og relig. org. 0,25 m 3 pr. kvm brutto areal Ved beregning av årsavgift for vann og kloakk legges areal av hybler, hybelleilighet og generasjonsleiligheter til arealet av den resterende del av boligen, når det er samme eier (se også punkt 6.1). 8.7 Avgiften innkreves når midlertidig brukstillatelse gis eller 12 md. etter at byggetillatelse er gitt. Kommuneingeniøren kan etter søknad gi utsettelse dersom bygget ikke er påbegynt. 9. Fradrag i årsavgiften 9.1. For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakk/vann som i sammensetning avviker vesentlig, se pkt Tillegg i årsavgiften Hvor kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes tillegg til kloakkavgiften. Tilleggets størrelse fastsettes av administrasjonen. Avgiften skal gjenspeile de faktiske kostnader Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne/kortslutte privat septiktank/avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 6 md. etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære kloakkavgift, og løper inntil pålegget er etterkommet. Kommunen kan utføre arbeidet for eierens regning Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning, eller mangler ved kloakkanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt forurensning eller belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og /eller kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære vannog/eller kloakkavgift og løper inntil pålegget er etterkommet. Kommunen kan utføre arbeidet for eierens regning. 11. Bestemmelser for bruk av vannmålere 11.1 For eiendommer som installerer vannmåler gjelder følgende. Ingeniørvesenet bestemmer type, plassering og størrelse av måleren og måleren er den avgiftspliktiges eiendom. Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal eieren omgående meddele dette til ingeniørvesenet. Ingeniørvesenet godkjenner installatør og vedlikeholdsrutiner, eventuell flytting, bytting eller fjerning av måler. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av eieren. Ingeniørvesenet kan ved skriftlig pålegg til eieren forlange en kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5% utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren uten utgifter for kommunen. I motsatt fall betaler kommunen omkostningene. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder forøvrig kommunens tekniske bestemmelser. 12. Innbetaling av årsavgiften Avgiftene fordeles over 4 terminer pr. år. Forfallsdatoer: 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. For eiendommer som betaler etter

10 22. juni Nr målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 1 md. etter at den avgiftspliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan ingeniørvesenet, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal den avgiftspliktige betale en tilleggsavgift på kr 500, Krav på avgifter er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom. 13. Særlige beregningsregler og avtaler For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller liten kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan årsavgift fastsettes etter avtale med administrasjonen Hvis avtale ikke kommer i stand, se 14. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel. Avgiftstørrelsen skal gjenspeile kommunens faktiske kostnader Så vel kommunen som den avgiftspliktige i henhold til punkt 13.1 kan kreve årsavgift for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsavgiften både for vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsavgiften for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart. Avgiften skal gjenspeile kommunens faktiske kostnader Fritidseiedommer som er tilknyttet vannverket med sommerledning (1. mai til 1. november) betaler halv minsteavgift og er selv ansvarlig for til/fra kobling og vedlikehold/drift av anlegget. Fellesanlegg skal ha vannmåler (pga. kontroll med lekkasje m.m.). Alt arbeid på anlegget og rapportering av målerstand skal utføres av rørleggerfirma som har ansvarsrett i kommunen. 14. Klage Avgjørelser som er truffet av administrasjonen kan ankes til kommunens klagenemd. 15. Ikrafttreden Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 1996 iflg. kommunestyresak Endret K.sak 177/96 (22/11), endring av forskrift for vann og avløp. Endret K.sak 186/96 (21/11), endring av antall terminer. Endret K.sak 181/97 (12/12), endring av antall grupper pkt. 8.4 Endret i K.sak 103/00 (14/12) Endring av juni Nr Forskrift om hytterenovasjon, Bamble kommune, Telemark. Fastsatt av Bamble kommunestyre 22. juni 1999 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30 annet og tredje ledd og 34. Kunngjort 15. november Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og tømming av forbruksavfall fra de områder av kommunen som omfattes av den kommunale hytterenovasjonen. Forskriften gjelder også avfallsgebyr. Ordningen omfatter alle hytter og fritidsbebyggelse, samt utleieplasser for båter og campingvogner. Helårsboliger som midlertidig benyttes som fritidsbolig/sommerbolig omfattes også av disse forskrifter. 2. Definisjoner Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra hytter og fritidsbebyggelse. Som spesialavfall (miljøfarlig avfall) regnes spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift om spesialavfall fastsatt av Miljøverndepartementet 19. mai 1994 nr Med oppsamlingsenhet menes sekkestativ, container, plastbeholder på hjul eller annen innretning beregnet for oppsamling av forbruksavfall. 3. Unntak for visse typer forbruksavfall Flytende avfall, latrineavfall, sprøytespisser, skalpeller, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer som ikke omfattes av denne forskriften må ikke plasseres i oppsamlingsenhetene. 4. Kommunens plikter Kommunen skal sørge for innsamling av avfall som omfattes av disse forskriftene. Campinghytter og campingvogner innenfor regulert campingplass er ikke pliktige til å delta på den kommunale hytterenovasjonen, hvis virksomheten selv sørger for en akseptabel renovasjonsordning.

11 21. aug. Nr Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og må behandles med forsiktighet. Antall oppsamlingsenheter og dekningsgrad avgjøres av kommuneingeniøren. Kommuneingeniøren står fritt til å øke/redusere tilbudet. Avstanden fra abonnent til beholderstandplass er uten begrensning. Kapittel 2. Innsamling mv. av forbruksavfall fra hytter og fritidsbebyggelse 5. Abonnentens plikter Abonnenten som omfattes av den kommunale hytterenovasjonen skal selv sørge for å bringe avfallet til nærmeste oppsamlingsenhet for hytterenovasjon. Abonnenten skal videre påse at bruken av oppsamlingsenheten er i samsvar med disse forskrifter. Fritak fra hytterenovasjonsordningen kan kun gis hvis hytta rives, brenner ned eller ved bruksendring. 6. Sortering av avfall og gjenvinning Forbruksavfallet skal i størst mulig grad kildesorteres og ombruk skal prioriteres fremfor gjenvinning. Det som er gjenvinnbart av papp, papir og drikkekartonger plasseres i egne oppsamlingsenheter. Drikkekartongene skal være rengjort, brettet og pakket i egen bærepose som knytes igjen. Klart og farget glass samt metallemballasje skal legges i egne oppsamlingsenheter. Spesialavfall må abonnenten selv bringe til godkjent mottak. Restavfallet (avfall som ikke er gjenvinnbart) legges i oppsamlingsenheter som er beregnet for dette. Restavfallet må ikke legges utenfor oppsamlingsenheten. Skarpe gjenstander og fuktig avfall må pakkes godt inn før det legges i oppsamlingsenheten. Større gjenstander som møbler, kjøleskap, komfyrer, båtvrak og lignende som ikke passer til innsamlingssystemet, er det ikke tillatt å plassere på eller ved oppsamlingsenhetene. Disse gjenstandene må abonnentene selv bringe til godkjent avfallsmottak. 7. Renovatørens plikter Den som samler inn avfall er pliktig til å holde orden rundt oppsamlingsenhetene. Avfallet skal hentes hele året. Oppsamlingsenheter for papir, papp og drikkekartonger tømmes etter behov. Oppsamlingsenhetene for glass skal tømmes før de blir overfylt. Tømming skal utføres slik at ingen blir unødvendig sjenert av lukt og støy. Containere/beholdere skal forlates i lukket stand og om nødvendig låst. Grinder, porter og dører skal lukkes eventuelt låses. Renovatøren skal registrere antall tømminger ev. avfallsmengder på de steder dette er avtalt. Kapittel 3. Avfallsgebyr 8. Hvem skal betale avfallsgebyr Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. For hver hytte skal det betales en hytterenovasjonsavgift. For campingvogner betales ½ hytterenovasjonsavgift, og 10 utleieplasser for båter tilsvarer 1 hytterenovasjonsavgift. Helårsboliger som midlertidig benyttes som fritidsbolig/sommerbolig, betaler renovasjonsavgift som for hytterenovasjon. Gebyr fastsettes i samsvar med forurensningsloven Innkreving av renter mv. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende. Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser 10. Dispensasjoner Kommuneingeniøren kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige grunner tilsier det. 11. Klage Vedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages kommunens klagenemnd. 12. Straff Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensingslovens 79 annet ledd. 21. aug. Nr Forskrift om endring av Sortland kommunes havnedistrikt i sjøen, Nordland fylke, sjøkart nr. 76 og 78. Statens kartverks kartserie M 711 blad 1132 I og II, blad 1332 I, II, III og IV, blad 1233 IV. Fastsatt av Kystdirektoratet 21. august 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 14 annet ledd og delegeringsvedtak av 22. februar 1991 nr Kunngjort 18. oktober Grensene i sjøen for Sortland havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

12 21. aug. Nr I farvannet Bergebukta Fiskefjorden Sortlandsundet: Punkt nr. UTM-koordinater i Statens Kartverks kartserie M 711, EUREF89 sone 33 Nordverdi Østverdi , , , , , , , , , ,579 5a , , , , , ,107 I farvannet Ytre Straumsfjorden Eidsfjorden Hellfjorden: Punkt nr. UTM-koordinater i Statens Kartverks kartserie M 711, EUREF89 sone 33 Nordverdi Østverdi , , , , , , , , , , , , , , , , , ,467 I farvannet Ytre Straumsfjorden Eidsfjorden Hellfjorden: Punkt nr. UTM-koordinater i Statens Kartverks kartserie M 711, EUREF89 sone 33 Nordverdi Østverdi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,361 I farvannet Bjørndalsfjorden: Punkt nr. UTM-koordinater i Statens Kartverks kartserie M 711, EUREF89 sone 33 Nordverdi Østverdi , , , ,522 I farvannet Lifjorden Gavlfjorden Forfjorden: Punkt nr. UTM-koordinater i Statens Kartverks kartserie M 711, EUREF89 sone 33 Nordverdi Østverdi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,220

13 17. sept. Nr , , , , , , , , , ,930 I farvannet Andfjorden Godfjorden Kvæfjorden Gullesfjorden: Punkt nr. UTM-koordinater i Statens Kartverks kartserie M 711, EUREF89 sone 33 Nordverdi Østverdi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,997 Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje. De nye grensene er gjort gjeldende fra 1. desember sept. Nr Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Fauske kommune, Nordland. Fastsatt av Fauske kommunestyre 5. april 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. september 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 5, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr Kunngjort 18. oktober Virkeområde Disse vedtekter gjelder forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, i den utstrekning vedtektene erstatter gjeldende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag etter denne vedtekt skal forstås på samme måte som definert i 2 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark. 2. Formål Disse vedtekter skal bidra til at formålet med motorferdselloven blir bedre oppnådd. Det er et mål at støy- og trafikkbelastningen totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare områder reduseres til et minimum. Vedtektene skal sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om motorferdsel i utmark og vassdrag, og medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk, effektiv og forutsigbar. 3. Forholdet til motorferdselloven Ved forsøk om motorferdsel i utmark, skal bestemmelsene i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelde så langt de passer, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder ikke. 4. Forholdet til plan- og bygningsloven Bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. I, II, III og VI gjelder så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. 5. Tillatelser med hjemmel direkte i vedtekten Motorkjøretøy kan utenfor veg nyttes til: a) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, b) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, c) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg, d) nødvendig transport av ved. Kommunen kan i medhold av 6 gi utfyllende bestemmelser om slik kjøring. I spesielt sårbare områder kan

14 17. sept. Nr kommunen forby kjøringen. 6. Motorferdsel i kommuneplanens arealdel Motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Arealdelen i kommuneplan skal angi områder for motorferdsel i kombinasjon med en eller flere av arealkategoriene i plan- og bygningsloven 20 4 første ledd nr. 1 til nr. 6. I områder som er lagt ut for motorferdsel etter andre ledd, skal det gis utfyllende bestemmelser som avgrenser bruk av motorkjøretøy til særskilte løyper og/eller traseer. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken, herunder tidspunkt for kjøring, eller forby bruk for å fremme eller sikre gjennomføring av planen. Det kan også gis utfyllende bestemmelser for andre former for motorferdsel enn med motorkjøretøy. I tillegg kan det gis bestemmelser for motorferdsel utenfor fastsatte løyper og traseer, samt i områder som i planen ikke er lagt ut til motorferdsel. Arealkategorisering og bestemmelser etter denne paragraf, skal bygge på en helhetlig vurdering av behovet for kjøring, biologisk mangfold, kulturminner, urørte naturområder, friluftsliv, støy, sikkerhet og andre særlig forhold. Det kan i bestemmelsene ikke gjøres innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven 4 første ledd. Bestemmelsene kan heller ikke gjøre innskrenkninger i grunneiers rett til å nekte motorferdsel etter motorferdsellovens Utarbeidelse og vedtak av planen For behandling og vedtak av planen gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven Virkninger av kommunale bestemmelser Uten hinder av forbudet i motorferdselloven 3, er motorferdsel tillatt i samsvar med denne vedtekten 5, kommunale bestemmelser gitt i medhold av vedtekten 6 eller etter dispensasjoner gitt i medhold av vedtekten Dispensasjoner Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For dispensasjoner fra arealkategorisering og bestemmelser etter vedtekten 6 gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 7, med unntak av tredje ledd. Fylkesmannen skal så snart som mulig få kopi av dispensasjonen. Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. 10. Klage Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For klage over vedtak etter disse vedtektene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 15, med følgende endring: For vedtak om dispensasjon er klageinstansen kommunestyret, eller etter kommunestyrets bestemmelse formannskapet eller særskilt klagenemnd oppnevnt av kommunestyret. Formannskapet kan ikke være klageinstans dersom dette også fungerer som fast utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven Straffeansvar For overtredelse av bestemmelser fastsatt i medhold av disse vedtekter gjelder motorferdselloven 12 tilsvarende. 12. Opplysningsplikt Kommuner som deltar i forsøket plikter å gi nødvendige opplysninger og å medvirke til evalueringen av forsøket. 13. Overgangsbestemmelser Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter gjelder uavkortet inntil endelig kommuneplan etter disse vedtekter foreligger. 14. Lovbestemmelser det er gjort unntak fra og/eller gjort endringer i Denne forskrift om vedtekter medfører unntak fra og/eller endringer i følgende lovbestemmelser: Vedtekten 1 til 14 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai til 10. Vedtekten 6 Plan- og bygningsloven 20 4 første ledd og annet ledd, motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6. Vedtekten 8 Motorferdselloven 3 og 4a. Vedtekten 9 Motorferdselloven 6. Vedtekten 10 Motorferdselloven Ikrafttreden og varighet Forskriften trer i kraft straks og varer til 10. oktober 2004.

15 17. sept. Nr sept. Nr Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland. Fastsatt av Hattfjelldal kommunestyre 21. februar 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. september 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 5, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr Kunngjort 18. oktober Virkeområde Disse vedtekter gjelder forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, i den utstrekning vedtektene erstatter gjeldende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag etter denne vedtekt skal forstås på samme måte som definert i 2 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark. 2. Formål Disse vedtekter skal bidra til at formålet med motorferdselloven blir bedre oppnådd. Det er et mål at støy- og trafikkbelastningen totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare områder reduseres til et minimum. Vedtektene skal sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om motorferdsel i utmark og vassdrag, og medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk, effektiv og forutsigbar. 3. Forholdet til motorferdselloven Ved forsøk om motorferdsel i utmark, skal bestemmelsene i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelde så langt de passer, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder ikke. 4. Forholdet til plan- og bygningsloven Bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. I, II, III og VI gjelder så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. 5. Tillatelser med hjemmel direkte i vedtekten Motorkjøretøy kan utenfor veg nyttes til: a) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, b) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, c) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg, d) nødvendig transport av ved. Kommunen kan i medhold av 6 gi utfyllende bestemmelser om slik kjøring. I spesielt sårbare områder kan kommunen forby kjøringen. 6. Motorferdsel i kommuneplanens arealdel Motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Arealdelen i kommuneplan skal angi områder for motorferdsel i kombinasjon med en eller flere av arealkategoriene i plan- og bygningsloven 20 4 første ledd nr. 1 til nr. 6. I områder som er lagt ut for motorferdsel etter andre ledd, skal det gis utfyllende bestemmelser som avgrenser bruk av motorkjøretøy til særskilte løyper og/eller traseer. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken, herunder tidspunkt for kjøring, eller forby bruk for å fremme eller sikre gjennomføring av planen. Det kan også gis utfyllende bestemmelser for andre former for motorferdsel enn med motorkjøretøy. I tillegg kan det gis bestemmelser for motorferdsel utenfor fastsatte løyper og traseer, samt i områder som i planen ikke er lagt ut til motorferdsel. Arealkategorisering og bestemmelser etter denne paragraf, skal bygge på en helhetlig vurdering av behovet for kjøring, biologisk mangfold, kulturminner, urørte naturområder, friluftsliv, støy, sikkerhet og andre særlig forhold. Det kan i bestemmelsene ikke gjøres innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven 4 første ledd. Bestemmelsene kan heller ikke gjøre innskrenkninger i grunneiers rett til å nekte motorferdsel etter motorferdsellovens Utarbeidelse og vedtak av planen For behandling og vedtak av planen gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven Virkninger av kommunale bestemmelser Uten hinder av forbudet i motorferdselloven 3, er motorferdsel tillatt i samsvar med denne vedtekten 5, kommunale bestemmelser gitt i medhold av vedtekten 6 eller etter dispensasjoner gitt i medhold av vedtekten Dispensasjoner Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For dispensasjoner fra arealkategorisering og bestemmelser etter vedtekten 6 gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 7, med unntak av tredje ledd. Fylkesmannen skal så snart som mulig få kopi av dispensasjonen. Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport.

16 17. sept. Nr Klage Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For klage over vedtak etter disse vedtektene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 15, med følgende endring: Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse vedtekter. 11. Straffeansvar For overtredelse av bestemmelser fastsatt i medhold av disse vedtekter gjelder motorferdselloven 12 tilsvarende. 12. Opplysningsplikt Kommuner som deltar i forsøket plikter å gi nødvendige opplysninger og å medvirke til evalueringen av forsøket. 13. Overgangsbestemmelser Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter gjelder uavkortet inntil endelig kommuneplan etter disse vedtekter foreligger. 14. Lovbestemmelser det er gjort unntak fra og/eller gjort endringer i Denne forskrift om vedtekter medfører unntak fra og/eller endringer i følgende lovbestemmelser: Vedtekten 1 til 14 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai til 10. Vedtekten 6 Plan- og bygningsloven 20 4 første ledd og annet ledd, motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6. Vedtekten 8 Motorferdselloven 3 og 4a. Vedtekten 9 Motorferdselloven 6. Vedtekten 10 Motorferdselloven Ikrafttreden og varighet Forskriften trer i kraft straks og varer til 10. oktober sept. Nr Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Lom kommune, Oppland. Fastsatt av Lom kommunestyre 21. juni 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. september 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 5, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr Kunngjort 18. oktober Virkeområde Disse vedtekter gjelder forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, i den utstrekning vedtektene erstatter gjeldende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag etter denne vedtekt skal forstås på samme måte som definert i 2 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark. 2. Formål Disse vedtekter skal bidra til at formålet med motorferdselloven blir bedre oppnådd. Det er et mål at støy- og trafikkbelastningen totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare områder reduseres til et minimum. Vedtektene skal sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om motorferdsel i utmark og vassdrag, og medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk, effektiv og forutsigbar. 3. Forholdet til motorferdselloven Ved forsøk om motorferdsel i utmark, skal bestemmelsene i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelde så langt de passer, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder ikke. 4. Forholdet til plan- og bygningsloven Bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. I, II, III og VI gjelder så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. 5. Tillatelser med hjemmel direkte i vedtekten Motorkjøretøy kan utenfor veg nyttes til: a) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, b) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, c) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg, d) nødvendig transport av ved. Kommunen kan i medhold av 6 gi utfyllende bestemmelser om slik kjøring. I spesielt sårbare områder kan

17 17. sept. Nr kommunen forby kjøringen. 6. Motorferdsel i kommuneplanens arealdel Motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Arealdelen i kommuneplan skal angi områder for motorferdsel i kombinasjon med en eller flere av arealkategoriene i plan- og bygningsloven 20 4 første ledd nr. 1 til nr. 6. I områder som er lagt ut for motorferdsel etter andre ledd, skal det gis utfyllende bestemmelser som avgrenser bruk av motorkjøretøy til særskilte løyper og/eller traseer. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken, herunder tidspunkt for kjøring, eller forby bruk for å fremme eller sikre gjennomføring av planen. Det kan også gis utfyllende bestemmelser for andre former for motorferdsel enn med motorkjøretøy. I tillegg kan det gis bestemmelser for motorferdsel utenfor fastsatte løyper og traseer, samt i områder som i planen ikke er lagt ut til motorferdsel. Arealkategorisering og bestemmelser etter denne paragraf, skal bygge på en helhetlig vurdering av behovet for kjøring, biologisk mangfold, kulturminner, urørte naturområder, friluftsliv, støy, sikkerhet og andre særlig forhold. Det kan i bestemmelsene ikke gjøres innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven 4 første ledd. Bestemmelsene kan heller ikke gjøre innskrenkninger i grunneiers rett til å nekte motorferdsel etter motorferdsellovens Utarbeidelse og vedtak av planen For behandling og vedtak av planen gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven Virkninger av kommunale bestemmelser Uten hinder av forbudet i motorferdselloven 3, er motorferdsel tillatt i samsvar med denne vedtekten 5, kommunale bestemmelser gitt i medhold av vedtekten 6 eller etter dispensasjoner gitt i medhold av vedtekten Dispensasjoner Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For dispensasjoner fra arealkategorisering og bestemmelser etter vedtekten 6 gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 7, med unntak av tredje ledd. Fylkesmannen skal så snart som mulig få kopi av dispensasjonen. Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. 10. Klage Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For klage over vedtak etter disse vedtektene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 15, med følgende endring: For vedtak om dispensasjon er klageinstansen kommunestyret, eller etter kommunestyrets bestemmelse formannskapet eller særskilt klagenemnd oppnevnt av kommunestyret. Formannskapet kan ikke være klageinstans dersom dette også fungerer som fast utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven Straffeansvar For overtredelse av bestemmelser fastsatt i medhold av disse vedtekter gjelder motorferdselloven 12 tilsvarende. 12. Opplysningsplikt Kommuner som deltar i forsøket plikter å gi nødvendige opplysninger og å medvirke til evalueringen av forsøket. 13. Overgangsbestemmelser Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter gjelder uavkortet inntil endelig kommuneplan etter disse vedtekter foreligger. 14. Lovbestemmelser det er gjort unntak fra og/eller gjort endringer i Denne forskrift om vedtekter medfører unntak fra og/eller endringer i følgende lovbestemmelser: Vedtekten 1 til 14 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai til 10. Vedtekten 6 Plan- og bygningsloven 20 4 første ledd og annet ledd, motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6. Vedtekten 8 Motorferdselloven 3 og 4a. Vedtekten 9 Motorferdselloven 6. Vedtekten 10 Motorferdselloven Ikrafttreden og varighet Forskriften trer i kraft straks og varer til 10. oktober 2004.

18 17. sept. Nr sept. Nr Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Stor-Elvdal kommune, Hedmark. Fastsatt av Stor-Elvdal kommunestyre 24. april 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. september 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 5, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr Kunngjort 18. oktober Virkeområde Disse vedtekter gjelder forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, i den utstrekning vedtektene erstatter gjeldende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag etter denne vedtekt skal forstås på samme måte som definert i 2 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark. 2. Formål Disse vedtekter skal bidra til at formålet med motorferdselloven blir bedre oppnådd. Det er et mål at støy- og trafikkbelastningen totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare områder reduseres til et minimum. Vedtektene skal sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om motorferdsel i utmark og vassdrag, og medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk, effektiv og forutsigbar. 3. Forholdet til motorferdselloven Ved forsøk om motorferdsel i utmark, skal bestemmelsene i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelde så langt de passer, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder ikke. 4. Forholdet til plan- og bygningsloven Bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. I, II, III og VI gjelder så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. 5. Tillatelser med hjemmel direkte i vedtekten Motorkjøretøy kan utenfor veg nyttes til: a) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, b) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, c) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg, d) nødvendig transport av ved. Kommunen kan i medhold av 6 gi utfyllende bestemmelser om slik kjøring. I spesielt sårbare områder kan kommunen forby kjøringen. 6. Motorferdsel i kommuneplanens arealdel Motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Arealdelen i kommuneplan skal angi områder for motorferdsel i kombinasjon med en eller flere av arealkategoriene i plan- og bygningsloven 20 4 første ledd nr. 1 til nr. 6. I områder som er lagt ut for motorferdsel etter andre ledd, skal det gis utfyllende bestemmelser som avgrenser bruk av motorkjøretøy til særskilte løyper og/eller traseer. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken, herunder tidspunkt for kjøring, eller forby bruk for å fremme eller sikre gjennomføring av planen. Det kan også gis utfyllende bestemmelser for andre former for motorferdsel enn med motorkjøretøy. I tillegg kan det gis bestemmelser for motorferdsel utenfor fastsatte løyper og traseer, samt i områder som i planen ikke er lagt ut til motorferdsel. Arealkategorisering og bestemmelser etter denne paragraf, skal bygge på en helhetlig vurdering av behovet for kjøring, biologisk mangfold, kulturminner, urørte naturområder, friluftsliv, støy, sikkerhet og andre særlig forhold. Det kan i bestemmelsene ikke gjøres innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven 4 første ledd. Bestemmelsene kan heller ikke gjøre innskrenkninger i grunneiers rett til å nekte motorferdsel etter motorferdsellovens Utarbeidelse og vedtak av planen For behandling og vedtak av planen gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven Virkninger av kommunale bestemmelser Uten hinder av forbudet i motorferdselloven 3, er motorferdsel tillatt i samsvar med denne vedtekten 5, kommunale bestemmelser gitt i medhold av vedtekten 6 eller etter dispensasjoner gitt i medhold av vedtekten Dispensasjoner Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For dispensasjoner fra arealkategorisering og bestemmelser etter vedtekten 6 gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 7, med unntak av tredje ledd. Fylkesmannen skal så snart som mulig få kopi av dispensasjonen. Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport.

19 17. sept. Nr Klage Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For klage over vedtak etter disse vedtektene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 15, med følgende endring: Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse vedtekter. 11. Straffeansvar For overtredelse av bestemmelser fastsatt i medhold av disse vedtekter, gjelder motorferdselloven 12 tilsvarende. 12. Opplysningsplikt Kommuner som deltar i forsøket plikter å gi nødvendige opplysninger og å medvirke til evalueringen av forsøket. 13. Overgangsbestemmelser Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter gjelder uavkortet inntil endelig kommuneplan etter disse vedtekter foreligger. 14. Lovbestemmelser det er gjort unntak fra og/eller gjort endringer i Denne forskrift om vedtekter medfører unntak fra og/eller endringer i følgende lovbestemmelser: Vedtekten 1 til 14 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai til 10. Vedtekten 6 Plan- og bygningsloven 20 4 første ledd og annet ledd, motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6. Vedtekten 8 Motorferdselloven 3 og 4a. Vedtekten 9 Motorferdselloven 6. Vedtekten 10 Motorferdselloven Ikrafttreden og varighet Forskriften trer i kraft straks og varer til 10. oktober sept. Nr Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Vinje kommune, Telemark. Fastsatt av Vinje kommunestyre 5. april 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. september 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 5, jf. kgl.res. av 11. desember 1992 nr Kunngjort 18. oktober Virkeområde Disse vedtekter gjelder forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, i den utstrekning vedtektene erstatter gjeldende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag etter denne vedtekt skal forstås på samme måte som definert i 2 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark. 2. Formål Disse vedtekter skal bidra til at formålet med motorferdselloven blir bedre oppnådd. Det er et mål at støy- og trafikkbelastningen totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare områder reduseres til et minimum. Vedtektene skal sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om motorferdsel i utmark og vassdrag, og medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk, effektiv og forutsigbar. 3. Forholdet til motorferdselloven Ved forsøk om motorferdsel i utmark, skal bestemmelsene i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelde så langt de passer, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder ikke. 4. Forholdet til plan- og bygningsloven Bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. I, II, III og VI gjelder så langt de passer, og med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter. 5. Tillatelser med hjemmel direkte i vedtekten Motorkjøretøy kan utenfor veg nyttes til: a) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, b) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, c) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg, d) nødvendig transport av ved. Kommunen kan i medhold av 6 gi utfyllende bestemmelser om slik kjøring. I spesielt sårbare områder kan

20 4. okt. Nr kommunen forby kjøringen. 6. Motorferdsel i kommuneplanens arealdel Motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Arealdelen i kommuneplan skal angi områder for motorferdsel i kombinasjon med en eller flere av arealkategoriene i plan- og bygningsloven 20 4 første ledd nr. 1 til nr. 6. I områder som er lagt ut for motorferdsel etter andre ledd, skal det gis utfyllende bestemmelser som avgrenser bruk av motorkjøretøy til særskilte løyper og/eller traseer. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken, herunder tidspunkt for kjøring, eller forby bruk for å fremme eller sikre gjennomføring av planen. Det kan også gis utfyllende bestemmelser for andre former for motorferdsel enn med motorkjøretøy. I tillegg kan det gis bestemmelser for motorferdsel utenfor fastsatte løyper og traseer, samt i områder som i planen ikke er lagt ut til motorferdsel. Arealkategorisering og bestemmelser etter denne paragraf, skal bygge på en helhetlig vurdering av behovet for kjøring, biologisk mangfold, kulturminner, urørte naturområder, friluftsliv, støy, sikkerhet og andre særlig forhold. Det kan i bestemmelsene ikke gjøres innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven 4 første ledd. Bestemmelsene kan heller ikke gjøre innskrenkninger i grunneiers rett til å nekte motorferdsel etter motorferdsellovens Utarbeidelse og vedtak av planen For behandling og vedtak av planen gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven Virkninger av kommunale bestemmelser Uten hinder av forbudet i motorferdselloven 3, er motorferdsel tillatt i samsvar med denne vedtekten 5, kommunale bestemmelser gitt i medhold av vedtekten 6 eller etter dispensasjoner gitt i medhold av vedtekten Dispensasjoner Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For dispensasjoner fra arealkategorisering og bestemmelser etter vedtekten 6 gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 7, med unntak av tredje ledd. Fylkesmannen skal så snart som mulig få kopi av dispensasjonen. Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. 10. Klage Motorferdselloven 6 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: For klage over vedtak etter disse vedtektene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven 15, med følgende endring: Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse vedtekter. 11. Straffeansvar For overtredelse av bestemmelser fastsatt i medhold av disse vedtekter, gjelder motorferdselloven 12 tilsvarende. 12. Opplysningsplikt Kommuner som deltar i forsøket plikter å gi nødvendige opplysninger og å medvirke til evalueringen av forsøket. 13. Overgangsbestemmelser Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter gjelder uavkortet inntil endelig kommuneplan etter disse vedtekter foreligger. 14. Lovbestemmelser det er gjort unntak fra og/eller gjort endringer i Denne forskrift om vedtekter medfører unntak fra og/eller endringer i følgende lovbestemmelser: Vedtekten 1 til 14 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai til 10. Vedtekten 6 Plan- og bygningsloven 20 4 første ledd og annet ledd, motorferdselloven 4 tredje ledd, 4a, 5 og 6. Vedtekten 8 Motorferdselloven 3 og 4a. Vedtekten 9 Motorferdselloven 6. Vedtekten 10 Motorferdselloven Ikrafttreden og varighet Forskriften trer i kraft straks og varer til 10. oktober okt. Nr Forskrift om politivedtekt, Ås kommune, Akershus. Fastsatt av Ås kommunestyre 21. mars og 29. august 2001 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 14. Stadfestet av Politidirektoratet 4. oktober Kunngjort 18. oktober 2001.

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av bystyret 27.09 og 08.11.76 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Godkjent av Fylkesmannen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter med avgiftsregulativ Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 ENDRING AV FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER Forskrifter for vann-

Detaljer

Sanitærreglement for Kvitsøy kommune

Sanitærreglement for Kvitsøy kommune Tilbake til oversikt sanitærreglement Sanitærreglement for Kvitsøy kommune Del IV Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt i kommunestyret Forskrift om vann- og avløpsavgift, Kvitsøy kommune, Rogaland.

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Høringsutkast 31.08.2015 1. Avgiftsplikt Plikten til å betale vann- og/eller avløpsavgift gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Utkast til endring av Forskrifter om gebyrer for vann og kloakk (Endringer er merket med rød skrift) 1. PLIKT TIL Å BETALE GEBYR 1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyrer gjelder: - fast eiendom

Detaljer

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune.

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. (Endringer er merka med gult.) 1.Plikt til å betale gebyr 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: - Fast eiendom

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP E I G E R S U N D K O M M U N E. 1.0 Tilknytningsgebyr

TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP E I G E R S U N D K O M M U N E. 1.0 Tilknytningsgebyr TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP I E I G E R S U N D K O M M U N E Vedtatt av Eigersund kommunestyre 13.12.1976, med tillegg vedtatt av Eigersund formannskap 16.12.1976. Punkt 1.6 vedtatt av

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning Forskrifter for vann og avløp 1 Plikt til å betale gebyr 1.1 Plikten til å betale vann- og / eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller

Detaljer

Stor-Elvdal kommune Endret fra 01.01.2007

Stor-Elvdal kommune Endret fra 01.01.2007 Stor-Elvdal kommune Endret fra 01.01.2007 k:\teknisk\forskrifter\forskrift for vann og kloakkavgifter 20.06.83 ny fra 01.01.07.doc FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER FOR STOR- ELVDAL KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER Fastsatt av bystyret i Moss 10.desember 1985 med hjemmel i lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Revidert

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013 Lokal forskrift gjelder fra den 11.12.2013 og er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringar, seinast ved lov av 15. mars 2002 nr.5 Forskrift om kommunale vann-

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER I HOLE KOMMUNE

FORSKRIFTER FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER I HOLE KOMMUNE FORSKRIFTER FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER I HOLE KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 19. desember 1977 med endringer vedtatt 3. april 1978 og 29.april 1996. Gitt i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

Meløy Kommune FORSKRIFTS- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER. Vedtatt i Meløy Kommunestyre 5. mars 1998.

Meløy Kommune FORSKRIFTS- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER. Vedtatt i Meløy Kommunestyre 5. mars 1998. Meløy Kommune FORSKRIFTS- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt i Meløy Kommunestyre 5. mars 1998. INNHOLD FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER. 3 1. AVGIFTSPLIKT. 3 2. DEFINISJON AV

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER I FLÅ KOMMUNE

FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER I FLÅ KOMMUNE Flå kommune FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER I FLÅ KOMMUNE Følgende forskrifter er vedtatt i Flå kommunestyre 14.02.2008 i sak 27/08 i medhold av lov av 10. januar 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

FORMANNSKAP Kommunestyre

FORMANNSKAP Kommunestyre LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 02.02.2013 Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 12.02.13 Kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FROGN KOMMUNE En kommune i Follo

FROGN KOMMUNE En kommune i Follo FROGN KOMMUNE En kommune i Follo FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER. 1. GEBYRPLIKT. 1.1. Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og /eller

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER SORTLAND KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Sortland xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. 1. GEBYRPLIKT

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjedene for 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. januar 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 30. januar 2017 17.12.2007 nr. 1854 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer