RASEFORDOMMER OG EKTESKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RASEFORDOMMER OG EKTESKAP"

Transkript

1 RASEFORDOMMER OG EKTESKAP a v H. CHR. MAMEN Det har i de siste 300 ir vaert mange som har prpvd!i dele inn menneskene i sterkt avgrensede (maser,). Srerlig ble det filosofert mye over dette emne i forrige irhundre. Det er skrevet en mengde pseudo-vitenskapelig litteratur om menneskeraser. Det utviklet seg en rase-ideologi som ikke bare delte menneskene i grupper etter deres kroppsproporsjoner og hudfarge, behiring m. m., men som tilla de ulike <raser, visse Bndelige og psykologiske egenskaper. Denne lase rase-ideologi ble av nazismen opph0yd ti1 ((dogme,), og dette forte ti1 et av rnenneskehetens m0rkeste kapitler. Selv om nazismen er knekket, er vi imidlertid ikke pi noen mite ferdig med rasefordommene. De finnes i visse deler av Ser- Statene og i Ser-Afrika. Rasestrider er dnkket opp i London, det er enni antisemitisme i Tyskland. Problemet synes B bli akutt overalt i verden der hvite og fargede lever sarnrnen. Rasehatet har f. eks. dnkket opp mange steder i Nord-Statene, ti1 tross for den borgerkrig som Nord-Statene - under Abraham Lincolns lederskap - ferte for negrenes frigjering. Rasefordommene dukket opp som troll av eske da de fargede i stort antall kom ti1 de store industrisentra i nord for i ta del i krigsproduksjonen under den siste verdenskrigen. Ikke vet vi hva som ville skje i Norge hvis et sterre antall fargede slo seg ned i vire byer. Vi har ingen grunn ti1 selvretfferdighet. Nordiske psykoanalytikere forteller at pasienter som angivelig er liberal* og fordomsfrie, ofte roper ubevisste rasefordommer. Helt problemfrie er vi forresten ikke. Vi har den samiske minoritet i nord, og vi har noen jeder rundt om i landet. Disse to grupper er ikke ukjente med rasefordommer.

2 Hva sier si den vitenskapelige litteratur (antropologi og genetikk) om begrepet <<raseb? En kan tale om hunderaser, hesteraser osv. Men begrepet ~menneskerasern er h0yst tvilsomt. arene raserz forekommer i et hvert fall ikke i virkelighetens verden. Ved langvarig iunavl kan dyr fremstilles noksi raserene. - som et laboratorieprodukt. Menneskene kan nok deles inn i visse antropologiske grupper. Men betegnelsen <rase>) er altfor belastet ti1 & kunne bli brukt. Og det viktigste er at en har ikke kunnet pivise Qndelige eller psykologiske egenskaper hos de respektive grupper. Milju og klima utvikler nok bestemte egenskaper. Men disse er ikke konstitusjonelle. De er ikke arvelige. Det er bare 6n menneskerase, homo sapiens. Historisk kan det ikke pivises noe rasehat, ikke engaug rasemotsetning, for kolonisasjonsperioden tok ti1 med slavehandel og utbytting. Raseteoriene ble vel fremsatt i denubevisste hensikt i forsvare den politikk som ble fort. Motsetningen som eksisterte i Middelalderen mellom de kristne folkeslag p% den ene siden og jrader og arabere p& den annen, var ikke rasemessig, men religiest motived. Jrader som tok den kristne dip, ble godtatt uten reservasjon i samfunnet. Rasefordommene har sosiale, okonomiske og kulturelle irsaker. De er ogsk motivert teologisk, idet S0r-statsbaptistene og de kalvinske boere hevder at Kanaan, Nohas s0nnes~nn og negrenes angivelige stamfar, if0lge Skriften skal vsere trellers trell for sine br0dre (Genesis 9. 25). Men dette er et argument som er kommet ti1 sent for i forsvare en praksis som hadde f&tt hevd i vedkommende milj0 og som ble kritisert utenfra. Synet pi visse raser som mindreverdige, er motbevist. Et annet syn godtas bare nralende og motvillig. Sivel UNESCO som Kirkenes Verdensrid har funnet det n~dvendig i tale sterkt mot alle former for rasediskriminering. Nir disse to verdensomfattende organisasjoner har gjort det, er det fordi saken er swgelig aktuell si mange steder i verden. Selv om et nytt og fordomsfritt syn godtas intellektuelt, vil en lenge stde pi motvilje av emosjonell og irrasjonell art. De 0konomiske, sosiale og kulturelle motsetninger er i noen tilfeller falt

3 bort. Det er enkelte representanter for minoritetsgrupper som er nidd ti1 topps, som f. eks. dr. Ralph Bunch, vinneren av Nobels fredspris og FN's visegeneralsekretaer. Denne mannen ble likevel nektet medlemskap i en golfklubb i New York pi grunn av sin hudfarge. Er det noen rimelig forklaring pi denne utestenging annet enn at vi har i gjere med ukontrollerbare fwlelser? Motstanderne av integrasjon hevder at det gjelder et prinsipp. Man har ikke noe imot en mann som dr. Bunch. Men prinsippet er viktig. Hvis en ferst begynner % gi etter, mi en akseptere at hvite og fargede elever gir sammen pi skolen, at de sitter side om side i lcirken, at de er i samme ungdomsfors ning osv. Hvis det skjer, vil det uvegerlig f ~re ti1 at vennskaps- bind blir knyttet, vennskap som i enkelte tilfeller vil utvikle seg ti1 ekteskap. I diskusjonen om rasespwrsmil fir en igjen og igjen here som et siste og - angivelig avgjerende - argument: uville du like at din datter giftet seg med en neger?,). Frykten for ekteskap pi tvers av raser er i dag den viktigste irsak ti1 rasehatet. Rasehatet er et kunstprodukt. Det blir elsket fram av slike som ser pi den slags ekteskap som en ulykke. Hva er si gmen ti1 at en frykter slike ekteskap? Delvis mi det vel skyldes det gamle aksiom at barn og barnebarn av blandede ekteskap blir degenererte bastarder. Det er ikke overalt i verden en har denne oppfatning. I Portugisisk Afrika, Mozambique og Angola, er det intet raseskille. Der deles ikke folk etter hudfarge, men etter sin kultur. Et menneske er sivilisert eller usivilisert. Alle landets borgere er portugisere. En slik toleranse kan en bare finne hvor frykten for ekteskap pi tvers av de sikalte xraser, er borte. Arvelighetslaeren awiser pbtanden om at avkom av slike forbindelser vil bli degenerert. Og det er s% mange fremstiende mulatter, mestises, angloindere og andre liknende kombinasjoner, at saken skulle vaere klar nok. Men enni er det et argument igjen, et som virkelig har vekt: de miljevansker som slike familier vil mete mange steder pi jorden. Her er et dramatisk stoff som har lokket mange forfattere ti1 skjennlitteraer behandling. En kan eksempelvk lese 53

4 Pearl S. Buck: <Come, my beloved2 og andre amerikanske forfattere som saerlig kjenner dette problem. Vil disse miljsvansker og fordommer fra omgivelsene vaere gmn god nok ti1 B ta ti1 motmaele mot slike ekteskap? Sivel den katolske som den lutherske kirken i Tyskland har advart sterkt mot ekteskap der den ene ektefellen er katolsk og den andre protestantisk. Bsr kirkene ha samme holdning ti1 ainterracial marriages))? Det foreligger ikke - meg bekjent - noen offentlig kirkelig erklaering om dette spsrsmilet. Skal en uttale seg i denne sak, kan det bare bli i form av et rid. Det forekommer meg da at her som ellers er historien den beste ridgiver. Vi skal derfor hente fram fra norsk misjonshistorie noen eksempler pi ekteskap mellom s%kalte nasjonale kristne i forskjellige deler av verden og misjonaerer fra Norge. Fsrst skal da nevnes pastor Jsrgen Sverdrnp ( , misjonaer pi Grsnland , den betydeligste Gwnlandsmisjonaer etter Hans og Paul Egede. Sverdrnp giftet seg, etter B ha vaert ph Grsnland i ca. tre Br, med en 28 Br gammel kvinne av ublandet eskimoisk herkomst. Vigselen ble forrettet av Sverdrups studiekamerat og kollega Casper Drejer. Som motiv ti1 sin handling anga Sverdrnp at han ved ekteskap med en innfsdt ville fb en enestiende anledning ti1 B komme inn i befolkningens sprbk og tenkemite, bedre kunne reise rnndt blant dem og bolde lengere ut i landet. Han la heller ikke skjul pi at en av Qrsakene var at han ikke mente H kunne by get dansk fruentimmer,) de k L som han levde under pb Grsnland. Han gjendrev alle innvendinger ved i vise ti1 Lukas f. Pastor Sverdrup angret ikke sin handlemite, selv om han nok beklaget seg over at venner og velyndere (<have ophaeved a1 Correspondanse rned Hans hustru ble ikke bare et utmerket bindeledd ti1 befolkningen. Hun ble hans fremragende medhjelper. Eskimoene fslte at misjonaeren gjennom sitt ekteskap var blitt en av deres egne. Og den jordbunn som var sb vel beredt, ble ni moden ti1 hgst. Folkets motstand mot kristendommen ble brndt. Strsmmen vendte seg. Tallet pi kristne steg raskere enn

5 noen gang fer i Grenlands misjonshistorie. (For mrmere opplysninger vises det ti1 H. Ostermann: Nordmcend pd Grenland, bd. I s. 778 flg.) Dette er et enestiende tilfelle i vir eldste misjonshistorie. Fra vir egen tid har vi seks eksempler pi at en norsk misjonzr har giftet seg med en av medlemmene i den unge kirke der misjonaeren hadde sitt virke. Det gjelder China, Japan og India. Det sorn slir en med disse <interracial marriages, fra nyere norsk misjonshistorie er at det bare er norske kvinner som har giftet seg pi tvers av raseskillet. Arsaken er vel at deter ytterst fi menn som er reist ugift ti1 arbeidsmarken. Det skyldes neppe at kvinnene har mindre rasefordommer enn menn. Erfaringen viser visstnok at ekteskapene gir best der den fargede partner har heyere utdannelse enn den hvite eller er velsituert. Da vil den felelse av mindreverdighet, som er naturlig tilstede, bli kompensert pi en harmonisk mite. Skal en 6% trekke konklusjoner av det materiale sorn foreligger, ma det vaere at ikke noe taler mot slike ekteskap hvis partene er robuste nok ti1 i tale en del vanskeligheter fra omgivelsene. Under visse omstendigheter kan det vaere enskelig at noen av vire misjonaerer inngir ekteskap med representanter for de nasjonale kristne. Det som er viktigst, er at vi alle legger bort all motvilje mot blandingsekteskap av denne type - hvis vi ikke forlengst har gjort det. Hvis fordommene mot ((interracial marriages, blir fjernet, - det kan bare skje ved opplysning og saklig orientering sammen med forkynnelsen av det universelle brorskap i Kristus Jesus - vil rasehatet smuldre bort av seg selv. Og da vil de sorn inngir slike ekteskap og deres aetlinger fi det si meget lettere. Det er en av menneskerettene at to som vil stifte hjem sammen og som vil gjere det pi en moralsk verdig mite, mi fi lov ti1 det, selv om de herer ti1 forskjellige antropologiske grupper. Det er det eneste som er kristelig og politisk verdig. Det er Bn Gud, og menneskeheten er Bn. Vi skal ikke lage noen mur &r Han har tatt bort ggjerdets skillevegg)). Segregasjon mi avleses av integrasjon eller assimilasjon!

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK AV H. CHR. MAMEN Evangelid ti1 allverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie 1-111. Av Awl Malmstrpm. 0. Lohses Forlag, Kbbenhavn 1948-10. Den kristne

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE

LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE av OTTO CHR. DAHL TTi llar nettopl~ flnyet rundt Iiilall~anjaro og ser 11A ned pa hlarangu fra 5000 lneters hnyde. Det sliullc da azre det rette tids1)unlit ti1 A ta et eoverhlilikr

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

PEARL BUCK OG MISJONEN

PEARL BUCK OG MISJONEN PEARL BUCK OG MISJONEN AV AADEL BRUN TSCHUDI Amerikaneren Pearl Buck og kineseren Lin Yu Tang har hver for seg bidradd mer enn noen andre ti1 S gjare China kjent for Vestens mellomkrigsgenerasjon. I sitt

Detaljer

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Det er et meget aktuelt, men stort og vanskelig tema som er satt opp for denne kvelden.

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

andakter av DaviD HaDDelanD

andakter av DaviD HaDDelanD andakter av David Haddeland INNHOLD andakt 1: TRO...3 andakt 2: HÅP...7 andakt 3: KJÆRLIGHET...11 Bibelsitatene er hentet fra Ny Generasjon-bibelen dersom ikke noe annet er antydet. De andre bibelsitatene

Detaljer

AFRIKANSKE KULTURIMPULSER

AFRIKANSKE KULTURIMPULSER AFRIKANSKE KULTURIMPULSER a" FRIDTJOV BIRKELI P% veien ut. ti1 nlin barndoms xifrika i 1033, la jeg veien on1 det brune Berlin. Der var tnye % se og h@re. Szrlig husker jeg en imponerencle gobelin i keiserslottet.

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE a" HAKON HAUS Kanskje kunne det ligge naer % tenke at sparsmilet om misjonstanken i Det gamle Testamente (G. T.) bare kan viere et spwrsmil av rent historisk teoretisk

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Himmelrikets vekst og kraft

Himmelrikets vekst og kraft 1 Himmelrikets vekst og kraft Lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen Tale på Genmix 27.2.11 av Oddvar Søvik Det er ganske spennende at dere i Genmix har valgt å fokusere på Jesu lignelser dette semesteret.

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen?

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen? Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen? Alisa Mujanic Holbergprisen i skolen, 2011 1 Forord Forskningsrapporten

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Bedre død enn homofil. Det mener Arnfinn Nordbøs tidligere omgangskrets i Misjonssambandet. De ber ham kaste ut Djevelen som har tatt bolig i ham.

Bedre død enn homofil. Det mener Arnfinn Nordbøs tidligere omgangskrets i Misjonssambandet. De ber ham kaste ut Djevelen som har tatt bolig i ham. Homofili Anslag: Arnfinn Nordbø Bedre død enn homofil. Det mener Arnfinn Nordbøs tidligere omgangskrets i Misjonssambandet. De ber ham kaste ut Djevelen som har tatt bolig i ham. Over natten gikk Arnfinn

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

Hvor lenge kan vi leve?

Hvor lenge kan vi leve? V akn opp! AUGUST 2013 NR. 8 Hvor lenge kan vi leve? V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Hvor lenge kan vi leve? SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVORFORKUTTERJEGMEGSELV?

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid?

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid? Les i dette nummer: - Leders innspill s. 2 - Rapport fra høst-seminar s. 5 - Dialog i Danmark s. 9 - For ulydighet s. 10 - Reformer, ikke rasering s. 11 Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener

Detaljer

Kan man stole på Bibelen 2

Kan man stole på Bibelen 2 Kan man stole på Bibelen 2 Her fortsetter bibelstudiet om Bibelen, dens opprinnelse og pålitelighet. Vi ser nå på: Hvordan Bibelen ble til Gud kalte Abram ut fra Ur i Kaldea og han var lydig og drog ut

Detaljer

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Innhold: Innledning...Historisk tilbakeblikk...ulike bibelsyn...tema 1: Forholdet mellom Gud & Jesus...Tema 2: Betydningen av Jesu død & oppstandelse..tema

Detaljer