Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11"

Transkript

1 Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 IMDI, SkVT og LLH Trøndelag Frode Fredriksen, prosjektleder 1

2 Et innledende spørsmål Jente med foreldre fra Pakistan. Alltid vært en glad fotballjente, svært ressurssterk på skolen både sosialt og faglig. Hun sier at storfamilien trykker på mht. at hun spiller fotball. Hun mener at hun har full kontroll. Jeg melder i fra som faglærer. Men kontaktlærer og helsesøster enes om at det ikke er grunn til bekymring. Men er dette riktig konklusjon? 2

3 Mål for prosjektet Formidle konkret kunnskap og større bevissthet om hva ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap innebærer. Gi konkret kunnskap om ekteskapsloven, straffeloven og annet lovverk som sier at utøvelse av vold, tvang og tvangsgifte er ulovlig i Norge og overfor norske statsborgere. Spre kunnskaper om hvordan og hvor man kan skaffe informasjon og hjelp ved bekymring, mistanke og frykt for tvangsekteskap. 3

4 Hva er tvangsekteskap? Man kan ikke velge hvem du vil gifte deg med. Man kan ikke velge å være ugift. Man utsettes for psykisk press, vold, tvang og trusler om å gifte deg. Foreldre kan tilby seg å finne en passende partner med frivillig samtykke. Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge. 4

5 Ekteskapsloven 1. Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. 1b. Frivillighet Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke. 5

6 Hvem står utsatt til? Mest fokus på jenter hittil, men nyere forskning påpeker at gutter kan være like sårbare. Homofile gutter og lesbiske jenter står svært utsatt til for bruk av tvang og vold. Fysisk eller psykisk utviklingshemmede kan også stå svært utsatt til. 6

7 Landområder Hovedsakelig landbakgrunn fra Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan, Somalia og Tyrkia. 35 land er registrert hos IMDI. Aldersmessig er unge mellom år de mest utsatte for tvangsgifte. Økning i saker mht gutter på opp mot 28 % første kvartal i

8 Æresbegrepet Offer for sin kultur? Patriarkalske og kollektivistiske strukturer. Fars og familiens ære står sentralt. Kvinnens ærbarhet sterkt knyttet til fars ære. Krav til kontroll over kvinners seksualitet. Tap av ære fører skam over familien. Tap av anseelse og privilegier. Skaper vansker med å gifte bort sine døtre etter familiens og slektens ønsker. 8

9 Skambegrepet Gjenopprettelse av ære ved sanksjoner. Store konsekvenser for offeret. Korreksjon av atferd og tvangsgifte. Vold og drap i de alvorligste tilfellene. Hedersrelatert, æresrelatert vold og æresdrap. Dynamikken mellom ære og skam har en helt annen innretning mht æresrelatert tenkning. Har fått lite oppmerksomhet hittil. 9

10 Guttenes roller Kontrollører, beskyttere av søstre og kvinnelige familiemedlemmers ærbarhet. Overvåker og rapporterer til foreldrene, får en slags angiverrolle. Kan være en smertefull rolle etter som rapport medfører en potensiell straff for søster. Markerer også en kulturell annerledeshet. Utvikler harde guttemiljøer innad. 10

11 Lojalitetskonflikt Del av familie som utøver ekstrem kontroll og tvang. Samtidig en del av et samfunn og skole som legger vekt på andre idealer. Den unge blir stående i et ingenmannsland. Valget mellom det norske eller det familien bestemmer vil få konsekvenser uansett. 11

12 Sårbare familier Minoritetsforeldre føler seg marginalisert i Norge. Vanskelig å forstå det norske samfunnets krav. Redsel for innflytelse fra andre verdier enn de som gjelder i opprinnelseskulturen. Manglende plan for integrering isolerer minoritetsfamilien. Store utslag i forskjellen mellom oppdragelse av minoritets- og majoritetsungdom. 12

13 Hvem er jeg og hvor hører jeg til? Valg av ektefelle og egen identitet. Norsk eller pakistansk? Framhever det spesielle ved egen kultur og markerer en forskjell fra majoritetskulturen. Indre og ytre konflikt i forhold til familien mht. kollektivet og individuelle behov. Det å føle seg sveket av familien og samfunnet samtidig. Levd med to sett verdier hele livet, helt til 13

14 Transnasjonale ekteskap Familien er ikke bare den vi ser. Del av et større familie- og slektsnettverk i opprinnelseslandet. Familie og slekt formidler sine ønsker og krav, spesielt når den unge nærmer seg giftemoden alder. Både den unge og familien står under press. Utfordringer mht. integrering. Assymetriske forhold. 14

15 Transnasjonale ekteskap 96/01 15

16 Transnasjonale ekteskap 02/07 16

17 Familiens argumenter Sosiale og økonomiske forhold. Friskt blod blod fra hjemmekulturen. Foreldre planlegger sin alderdom. Redsel for framtiden som gammel i Norge. Men man glemmer at det også er en utvikling i opprinnelseskulturen. Denne kulturen er ikke statisk, selv om man prøver å bevare de tradisjonelle familiemønstrene i Norge. 17

18 Statistikk 18

19 19

20 20

21 21

22 Barneloven 30a. Avtale om ekteskap. Ein avtale foreldre eller andre gjer om ekteskap på vegner av barnet, er ikkje bindande. 30. Innhaldet i foreldreansvaret. Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode. 22

23 Straffeloven 220. Den som inngår ekteskap eller partnerskap med noen som er under 16 år, eller medvirker til dette, straffes med fengsel inntil 4 år For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte. (Omtale av Høyesterettsdom i Drammenssaken 2006) 23

24 Skoleprestasjoner Elevens ytre og indre konfliktnivå vil virke inn. Sviktende og dalende prestasjoner bør undersøkes. Vanskelig å se hos gutter hvis de i utg.pkt. har lave prestasjoner, men dette i seg selv bør få større fokus. Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap. 24

25 Religion Religionene framhever et universelt budskap om frivillighet mellom partene ved inngåelse av ekteskap. Tradisjoner og religion har funnet lokale tilpasninger opp gjennom århundrene. Strenge lydighetskulturer. Tvangsekteskap også som fenomen innenfor andre religiøse retninger. Ukjent fenomen i et av verdens største muslimske samfunn, nemlig Indonesia. 25

26 Megling Relativt nytt fenomen i saker om tvangsekteskap. I enkelte tilfeller oppnår man gode resultater. Men ikke i alle saker. Både den unge og familien kan være ambivelente, jfr. Drammenssaken. Det kan ligge forhold bak tvangsekteskap som ikke nødvendigvis kommer fram. 26

27 Taushetsplikt Forvaltningsmessig taushetsplikt gjelder i offentlig tjenesteyting, mens profesjonsbasert taushetsplikt gjelder helsepersonell. ansatte i skole, barnehage og PP-tjenesten ansatte i sosialtjenesten ansatte i barneverntjenesten ansatte i helsetjenesten Felles for alle er opplysningsplikten overfor barnevernstjenesten. 27

En veiledning om. ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011. Frode Fredriksen - prosjektleder

En veiledning om. ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011. Frode Fredriksen - prosjektleder En veiledning om ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 Frode Fredriksen - prosjektleder 1 Innhold Forord ved Rita Ottervik, ordfører i Trondheim

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

Tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tvangsekteskap og æresrelatert vold Tvangsekteskap og æresrelatert vold en veileder til barneverntjenesten 1 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold

Detaljer

Rettslige tiltak mot tvangsekteskap

Rettslige tiltak mot tvangsekteskap Rettslige tiltak mot tvangsekteskap Med et spesielt fokus på straffeloven 222 annet ledd Kandidatnummer: 193139 Veileder: Linda Gröning Antall ord: 34 899 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 En oppsummering av perioden 2008-2011 Innhold 1. Innledning 4 2. Historikk og mandat for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Elisabeth Harnes Minoritetsrådgiver Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 2 Bakgrunn: Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Mål: Forebygge og forhindre tvangsekteskap

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn Denne veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Veilederen er ment å være en støtte i den praktiske

Detaljer

Forskningsbasert politikk?

Forskningsbasert politikk? Norske myndigheter har lenge arbeidet for å hindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I den siste handlingsplanen er innsatsen utvidet til også å gjelde alvorlige begrensninger av unges frihet mer generelt.

Detaljer

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter 32 Utdanningsdirektoratet Undervisning om seksualitet 2009 U n d e r v i s n i n g o m s e k su a l i t e t 2 0 0 9 U t d a n n ingsdir ektoratet 33

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman I løpet av de siste fire årene har ambassaden i Amman registrert en stadig økning i antall henvendelser som gjelder tvangsekteskap eller

Detaljer

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter 34 Utdanningsdirektoratet seksualitet og kjønn 2011 s e k sua l i te t o g k j ø n n 2 011 Ut d a n ningsdirek tora tet 35 Denne delen av ressursheftet

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

PRESENTASJON AV KOMPENDIET... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 METODE... 4 1.3 OPPSUMMERING KAPITTEL 1... 5 2 TVANGSEKTESKAP I NORGE... 6 2.

PRESENTASJON AV KOMPENDIET... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 METODE... 4 1.3 OPPSUMMERING KAPITTEL 1... 5 2 TVANGSEKTESKAP I NORGE... 6 2. PRESENTASJON AV KOMPENDIET... 3 1.1 INNLEDNING.... 3 1.2 METODE... 4 1.3 OPPSUMMERING KAPITTEL 1... 5 2 TVANGSEKTESKAP I NORGE... 6 2.1 BEGREPET TVANGSEKTESKAP EN DEFINISJON... 6 2.2 OMFANG AV TVANGSEKTESKAP

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer