BRUGSANVISNING FRYSESKAB. Brugsanvisning BRUGSANVISNING FOR FRYSER. Bruksanvisning PAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE. Instruktionsbok FRYS INSTRUKTIONSBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUGSANVISNING FRYSESKAB. Brugsanvisning BRUGSANVISNING FOR FRYSER. Bruksanvisning PAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE. Instruktionsbok FRYS INSTRUKTIONSBOK"

Transkript

1 BRUGSANVISNING FRYSESKAB Brugsanvisning BRUGSANVISNING FOR FRYSER Bruksanvisning PAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE Instruktionsbok FRYS INSTRUKTIONSBOK Käyttöohje CW 145 F

2

3

4

5

6

7

8 Isbakke Fyld isbakken med vand og placer den i fryserummet. Når vandet er blevet til is, kan De vride bakken som vist herunder, for at få fat i isterningerne.

9

10 Man kan, for at fremskynde afrimningen, anbringe skåle med varmt vand i fryseren. Når isen er tøet op, tørrer man tøvandet op, og tørrer fryseren grundigt af indvendigt, tænder igen for strømmen og sætter termostatknappen på en indstilling mellem 2 og 4. 3

11

12

13

14

15 Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for de angivne temperaturgrænser udtrykt de angivne i køleeffektivitet. temperaturgrænser udtrykt i køleeffektivitet. Klimaklasse Romtemperatur ( C) T Mellom 16 og 43 ( C) ST Mellom 16 og 38 ( C) N Mellom 16 og 32 ( C) SN Mellom 10 og 32 ( C) (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO Låge åben -indikator Låge åben -indikatoren på håndtaget viser, om lågen er lukket korrekt, eller om den stadig står åben. Hvis indikatoren er rød, står lågen stadig åben. Hvis indikatoren er hvid, er lågen lukket korrekt. Bemærk, at frostboksens låge altid skal være lukket. Dette forhindrer, at frostvarerne tør op, og at der dannes islag i frostboksen. Desuden reduceres energiforbruget. Fremstilling af isterninger Isterningebakke Fyld isterningebakken med vand, og anbring den i frostboksen. Når vandet er frosset til is, kan du vride bakken som vist nedenfor for at få isterningerne ud.

16 INNHOLD FØR ENHETE,N TAS I BRUK...17 SIKKERHETSINFORMASJON...17 ANBEFALINGER...18 INSTALLERE OG SLÅ PÅ ENHETEN...19 FØR ENHETEN SLÅS PÅ...19 DE ULIKE FUNKSJONENE OG MULIGHETENE...20 TERMOSTATINNSTILLING...20 Isterningsbrett OPPBEVARE MAT I ENHETEN...21 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...22 AVRIME FRYSERROMMET...23 TRANSPORTERE OG FLYTTE...23 HENGSLE OM DØREN...23 ANTES DE LLAMAR A SU SERVICIO POSTVENTA...24 DE ULIKE DELENE AV ENHETEN...25 NOR

17 DEL 1. FØR ENHETE,N TAS I BRUK Sikkerhetsinformasjon Denne modellen inneholder R600a (kjølemiddelet isobutan), en naturgass som er svært miljøvennlig, men også lettantennelig. Ved transport og installering av enheten, er det viktig å passe godt på at ingen av kjølekretskomponentene skades. Hvis det skulle oppstå skade, må åpen ild eller tennkilder unngås, og rommet enheten står i, må ventileres i noen minutter. Advarsel: Ventilasjonsåpninger i selve enheten eller i strukturen for innbygging, må holdes åpne. Ikke bruk mekaniske enheter eller andre kunstige hjelpemidler til å framskynde avrimingsprosessen. Ikke bruk elektriske apparater i enhetens fryserrom. Hvis denne enheten skal erstatte et gammelt kjøleskap med lås, bør låsen av sikkerhetshensyn ødelegges eller fjernes før kjøleskapet settes bort, slik at det ikke er fare for at lekende barn kan låse seg inne i skapet. Gamle kjøleskap og frysere inneholder isolasjonsgasser og kjølevæske, som det er viktig å kvitte seg med på en forsvarlig måte. Overlat brukte enheter til den lokale renovasjonstjenesten, og ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren hvis du har spørsmål. Pass på at arbeidsrøret på kjøleskapsenheten ikke blir skadet før enheten hentes av den aktuelle renovasjonstjenesten. VIKTIG MERKNAD: Les denne bruksanvisningen før du installerer og slår på enheten. Produsenten tar ikke ansvar for feil som skyldes at enheten ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen. NOR

18 Anbefalinger Advarsel: Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre kunstige midler for å akselerere avisingsprosessen. Ikke bruk elektriske apparater i matlagringen til apparatet. Hold apparatets ventilasjonsåpninger fri. Pass på så du ikke skader kjøleskapets kjølekrets. Ikke bruk adaptere eller parallellkoplere som kan gi overopphetingeller forbrenning. Ikke kople til gamle, sammentvinnede strømkabler. Ikke vri og bøy kablene. Ikke la barn leke med enheten. Barn må ALDRI få lov til å sitte på skuffer/hyller eller henge fra døren. Ikke bruk skarpe metallobjekter til fjerning av is i fryserrommet Det kan føre til at kjølekretsen punkteres, og at enheten får skader som ikke kan repareres. Bruk plastskrapen som følger med. Ikke kople til strømforsyningen med våte hender. Ikke sett beholdere (glassflasker eller tinnbeholdere) med væske inn i fryseren, spesielt ikke gassholdige væsker. Slike beholdere kan sprekke under frysing. Flasker som inneholder væske med høy alkoholprosent, må være godt forseglet og skal plasseres i loddrett posisjon i fryseren. Ikke berør kjøleflatene, spesielt ikke med våte hender. Det kan føre til forbrenning eller annen skade. Ikke spis is som nettopp er fjernet fra fryseren. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt opplæring eller instruks i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. NOR

19 Installere og slå på enheten Før du kopler enheten til strømforsyningen, må du passe på at spenningen angitt på navneplaten, tilsvarer spenningen i det elektriske systemet du har i huset. Denne enheten kan koples til V og 50 Hz. Du kan få hjelp til å installere og slå på enheten, ta kontakt med servicerepresentanten. Enheten må være plassert slik at støpselet når fram. Sett støpselet inn i en jordet stikkontakt. Hvis stikkontakten ikke er jordet, bør du ta kontakt med en elektriker. Produsenten har ikke ansvaret for feil som skyldes at enheten ikke er jordet skikkelig, i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Ikke plasser enheten i direkte sollys. Enheten må ikke brukes i friluft og ikke utsettes for regn. Plasser enheten langt fra varmekilder og på et godt ventilert sted. Fryseren må ha en avstand på minst 50 cm fra radiatorer, gassellerkullovner og 5 cm fra elektriske ovner. Over fryseren må det være minst 15 cm klaring. Ikke plasser tunge ting eller mange småting oppå enheten. Hvis enheten plasseres ved siden av en annen fryser, må det være Minst 2 cm mellom dem, slik at det ikke danner seg kondens. Plasser avstandsstykkene i plast til kondensatoren på baksiden av kjøleskapet, slik at skapet ikke kommer helt inntil veggen. Enheten må stå stødig og plant på gulvet. Bruk de to justerbare føttene på forsiden til å kompensere for et ujevnt gulv. Utsiden av enheten og tilbehøret inni bør rengjøres med en blanding av vann og flytende såpe. Innsiden av enheten rengjøres med natriumbikarbonat oppløst i lunkent vann. Etter tørking settes alt tilbehøret på plass igjen. Før enheten slås på Vent i 3 timer før du kopler enheten til strømnettet, slik at du sikres best mulig ytelse. Du kan kjenne en spesiell lukt med en gang enheten slås på, men den forsvinner så snart nedkjølingen begynner. NOR

20 DEL 2. DE ULIKE FUNKSJONENE OG MULIGHETENE Termostatinnstilling Termostaten på fryseren regulerer automatisk den innvendige temperaturen i fryserrommene. Lavere temperatur oppnås ved at bryteren vris fra posisjon 1 til 3. I 0- posisjon er termostaten avslått og fryseren kjøles ikke ned. Innstilling av frysertermostaten 0: Enheten er slått av 1: Ved kortvarig oppbevaring av mat i fryserrommet, settes bryteren mellom laveste posisjon og midtposisjon. 2: Ved langvarig oppbevaring av mat i fryserrommet, settes bryteren i midtposisjon. 3: Brukes til innfrysing av fersk mat. Når maten er frossen, setter du bryteren tilbake til forrige posisjon. Vær oppmerksom på at romtemperaturen, temperaturen på den nylig oppbevarte maten og antall ganger døren åpnes, påvirker temperaturen i fryserrommet. Endre temperaturinnstillingen ved behov. NOR

21 Isterningsbrett Fyll isterningsbrettet med vann og sett det i fryseboksen. Når vannet har frosset helt, kan du vri på isterningsbrettet som vist nedenfor for å løsne isbitene. DEL 3. OPPBEVARE MAT I ENHETEN Fryseren brukes til å oppbevare dypfrossen eller frossen mat over lengre tid, og til å lage isbiter. Fersk og varm mat må ikke plasseres ved siden av nedfrosset mat, fordi den frosne maten da kan bli opptinet. Når du fryser ned ferskmat (for eksempel kjøtt, fisk og kjøttdeig), bør du dele dem inn i passende porsjoner. Ved oppbevaring av frosne matvarer: Veiledningen for frosne matvarer må alltid følges nøye. Hvis det ikke finnes noen slik veiledning på maten, bør ikke maten oppbevares mer enn 3 måneder fra innkjøpsdato. Ved kjøp av frosne matvarer: Undersøk at maten har vært frosset ved riktig temperatur, og at innpakningen er intakt. Frosne matvarer bør fraktes i egnet emballasje for å opprettholde kvaliteten, og den bør plasseres i frysedelen av enheten innen kortest mulig tid. Hvis en pakke med frosne matvarer viser tegn på fuktighet og unormal utbuling, har den sannsynligvis vært oppbevart ved for høy temperatur, og innholdet er forringet. Oppbevaringstiden for frosne matvarer er avhengig av romtemperaturen, termostatinnstillingen, hvor ofte døren åpnes, type mat og hvor lang tid det har tatt å frakte maten fra butikken og hjem til deg. Følg alltid veiledningen som er trykt på pakken, og overstig aldri den maksimale oppbevaringstiden som er angitt. Frysing av mat: Maksimal mengde fersk mat (i kg) som kan fryses på 24 timer er indikert på apparatets merkelapp. For optimal apparatytelse for å nå maksimal frysekapasitet, vris termostaten til posisjonen max 24 timer før du plasserer den ferske maten i fryseren. Etter at du har plassert fersk mat i fryseren er vanligvis 24 timer på max-stillingen tilstrekkelig. Etter 24 timer trenger du ikke å stille termostaten på maks.-stillingen. NOR

22 OBS: For å spare energi trenger du ved frysing av mindre matmengder ikke å stille termostaten på maks.-stillingen. Bruk hurtiginnfrysingshyllen til å fryse ned hjemmelaget mat (og annen mat). Denne hyllen har større innfrysingskraft, og matvarene fryses derfor ned raskere. Hurtiginnfrysingshyller er plassert i midten av fryserrommet (se side 10). DEL 4. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Kople enheten fra strømforsyningen før rengjøring. Ikke rengjør enheten ved å helle vann på den. Fryserrommet bør rengjøres regelmessig ved hjelp av en blanding av natriumbikarbonat og lunkent vann. Rengjør tilbehøret for seg med såpe og vann. Ikke vask det I oppvaskmaskinen. Ikke bruk produkter, vaskemidler eller såper med slipende effekt. Etter rengjøring skyller du med rent vann og tørker. Når rengjøringen er fullført, setter du i støpselet igjen med tørre hender. Du bør rengjøre kondensatoren (baksiden av enheten) med kost en gang i året, med tanke på energisparing og økt produktivitet. STRØMFORSYNINGEN MÅ KOPLES FRA NOR

23 Avrime fryserrommet Isen som dekker hyllene i fryserrommet, må fjernes regelmessig. Ikke bruk skarpe metallgjenstander ved avrimingen. Det kan føre til at kjølekretsen punkteres, og at enheten får skader som ikke kan repareres. Bruk plastskrapen som følger med. Når det er mer enn 5 mm med is på hyllene, må de avrimes. Før avrimingen starter, pakker du maten inn i avispapir og legger den på et kjølig sted slik at temperaturen holdes lav så lenge som mulig. Hvis du ønsker å framskynde avrimingsprosessen, plasserer du en eller flere boller med varmt vann i fryserrommet. Tørk av innsiden av rommet med en svamp eller en ren klut. Når enheten er avrimet, legger du maten tilbake i fryseren og passer på å bruke den innen kort tid. DEL 5. TRANSPORTERE OG FLYTTE Transportere og endre plassering Originalinnpakningen og skumpolystyrenet (PS) kan tas vare på hvis nødvendig. Ved transport må enheten festes med en bred reim eller et sterkt tau. Følg forholdsreglene som er trykt på esken. Før enheten transporteres eller flyttes, må alle bevegelige objekter (for eksempel hyller osv.) tas ut eller festes med tape for å hindre at de ristes løs. Hengsle om døren (På noen modeller) Hvis du har behov for å ha døråpningen på andre siden, må du ta kontakt med servicerepresentanten. NOR

24 DEL 6. ANTES DE LLAMAR A SU SERVICIO POSTVENTA Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, kan det skyldes et mindre problem. Sjekk derfor punktene nedenfor før du ringer en elektriker, og spar både tid og penger. Hvordan gå fram hvis enheten ikke fungerer Kontroller disse forholdene: Er strømforsyningen tilkoplet? Er hovedbryteren i huset på? Står termostaten på 0? Er kontakten god nok? Kontroller dette ved å kople til en annen enhet som du vet fungerer, i den samme kontakten. Hvordan gå fram hvis enheten ikke fungerer på riktig måte Kontroller disse forholdene: Er enheten overbelastet? Står kjøleskap- og frysertermostaten på 1? (sett i tilfelle termostaten i riktig posisjon) Er dørene skikkelig lukket? Er det støv på kondensatoren? Er det nok plass bak og på siden av enheten? Hvis enheten bråker Kjølegassen som sirkulerer i kjølekretsen, kan lage noe støy (boblende lyd) selv når kompressoren ikke kjører. Dette er helt normalt. Hvis du hører andre lyder, kontrollerer du disse forholdene: Står enheten på et jevnt underlag? Er det noe som berører baksiden? Står det ting på enheten og vibrerer? Anbefalinger Hvis enheten ikke brukes på lang tid (for eksempel i sommerferien), må den koples fra strømnettet og rengjøres. La døren stå åpen, slik at du unngår mugg og lukt. Du stopper enheten helt ved å ta kontakten ut fra stikkontakten i veggen (ved rengjøring og når dørene skal stå åpne). NOR

25 DEL 7. DE ULIKE DELENE AV ENHETEN Denne presentasjonen er kun til informasjon om apparatets deler. Delene kan variere avhengig av apparatmodellen. 1) ISBITBRETT 2) TERMOSTATBRYTER 3) HYLLE FOR ISBITBRETT 4) FRYSERROMDEKSEL 5) SKUFF FOR HURTIGINNFRYSING 6) NEDERSTE SKUFF I FRYSERROMMET 7) JUSTERBAR FOT NOR

26 INNEHÅLL FÖRE ANVÄNDNING AV FRYSSKÅPET...27 Säkerhetsinstruktioner...27 Rekommendationer...28 Installation och igångsättning...29 Före igångsättning...29 OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...30 Inställning av termostaten...30 PLACERA LIVSMEDEL I FRYSSKÅPET...30 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL...32 Avfrostning...33 FRAKT OCH FLYTTNING AV INSTALLATIONSPLATS...33 Ändra dörröppningssida...33 INNAN FÖRSÄLJNINGSSERVICE TILLKALLAS...34 FRYSENS DELAR OCH UTRYMMEN...35 SV

27 DEL 1. FÖRE ANVÄNDNING AV FRYSSKÅPET Säkerhetsinstruktioner Modellen innehåller R600a (kylmediumet isobutan), vilket är en naturgas som är väldigt miljövänlig men också explosiv. Vid transport och installation av enheten måste hänsyn tas så att ingen av kylledningarna tar skada. Om skada uppstår; undvik öppen låga eller tändningskälla och ventilera rummet där enheten står under några minuter. Varning: Blockera inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller med en ev. inbyggnadsram. Använd aldrig mekaniska verktyg eller liknande metoder för att påskynda avfrostning. Om denna apparat ska ersätta en gammal med lås; förstör eller avlägsna låset som en säkerhetsåtgärd före lagring, för att skydda barn som vid lek kan låsa sig inne. Äldre kyl- och frysskåp innehåller isoleringsgas och kylmedium som skall deponeras ordentligt. Överlåt alltid deponeringen av en kasserad enhet till kvalificerad återvinningscentral och rådgör med lokala myndigheter vid eventuella frågor. Se till att inga kylleningar skadas innan deponeringen. OBS: Läs noga igenom detta häfte före installation och igångsättning. Tillverkaren tar inget ansvar för oriktig installation och användning. SV

28 Rekommendationer Varning! Använd inte mekaniska enheter eller andra artificiella medel för att påskynda tiningsprocessen. Använd inte elektriska enheter i enheten. Håll enhetens ventilationsöppningar fria från hinder. Skada inte kylningskretsen. Använd inte adaptrar eller omkopplingar som kan medföra överhettning eller brand. Använd inte gamla vridna elkablar. Vrid eller böj inte kablarna. Låt inte barn leka med apparaten. Barn fr aldrig sitta på draglådor/hyllor eller hänga i dörren. Använd inte vassa metallföremål för att avlägsna is från frysutrymmen; dessa kan punktera kylledningen och medföra oreparabel skada. Använd den medföljande plastskrapan. Koppla aldrig elkabeln med våta händer. Placera inte ömtåliga vätskebehållare (tunna eller i glas) I frysen, särskilt inte kolsyrade drycker då de expanderar och spränger behållaren vid frysning. Flaskor med hög alkoholhalt måste förseglas väl och placeras vertikalt. Vidrör ej kylytorna (särskilt inte med våta händer). Det innebär risk för brännskada. Ät inte is som just tagits ur frysen. Om elkabeln skadas skal den bytas av tillverkaren, servicerepresentanten eller anvisad kvalificerad person. Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs, om de inte har fått instruktioner om annat och en person i så fall övervakar dem ur säkerhetssynpunkt. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en godkänd fackman. SV

29 Installation och igångsättning Kontrollera före anslutning till elkällan att spänningen överensstämmer med apparatens typskylt. Elkällan skall vara V ~50 Hz. Vid behov kontakta service för installation och igångsättning. Stickkontakten bör vara åtkomlig efter det att frysskåpet står på plats. Anslut stickkontakten till ett effektivt jordat vägguttag. Om uttaget saknar jordkontakt bör en elektriker tillkallas. Tillverkaren är inte ansvarig för fel uppkomna av otillräckligt jordad elanslutning som beskrivs i detta häfte. Placera inte apparaten I direkt solljus. Använd inte apparaten i det fria får ej utsättas för regn. Placera frysskåpet väl avskilt från värmekällor på välventilerad plats. Apparaten skall placeras minst 50cm från radiator eller gas-/koleldad spis och minst 5cm från elspisar. Lämna minst 15cm fritt utrymme ovanför. Förvara inte tunga eller många föremål ovanpå. Vid installation intill annat frys- eller kylskåp bör ett minimiavstånd på 2cm hållas för att förhindra kondensbildning. Montera plastdistansdonen på kylargallret (på baksidan) för att undvika kontakt med väggytan för god prestanda. Tillse att apparaten står stabilt och vågrätt på golvet. Justera nivån med framstöden för att kompensera för ojämnheter I golvet. Rengör ytterytor och inredning med diskvattenlösning. Innerytorna bör rengöras med ljummen natriumbikarbonatlösning. Montera tillbaka inredningsdelarna när de torkat. Före igångsättning Vänta i 3 timmar före anslutning till eluttag för att optimera prestandan. En lätt obehaglig lukt kan uppstå vid igångsättning första gången. Denna försvinner när kylutrymmet börjar kallna. SV

30 DEL 2. OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER Inställning av termostaten Termostaten reglerar temperaturen i förvaringsutrymmena. Genom att vrida vredet från position 1-3 sänks temperaturen gradvis. Position 0 innebär att kylningen är avstängd. Inställning av kyltermostaten; 0 : Kylningen är avstängd 1 : För kortvarig matförvaring i frysutrymmet kan vredet ställas mellan min.- och medelposition. 2 : För långvarig matförvaring sätt vredet i medelpositionen. 3 : För snabbnedfrysning av färsk mat. När temperatur för långvarig matförvaring erhållits skall vredet vridas tillbaka till föregående position. OBS: Omgivande rumstemperatur, temperaturen på nyss inlagt livsmedel och hur ofta dörren öppnas, påverkar temperaturen i frysutrymmet. När så önskas ändra termostatinställningen. DEL 3. PLACERA LIVSMEDEL I FRYSSKÅPET Frysen är lämpad för långtidsförvaring av (djup-)frysta livsmedel och för att göra iskuber. Använd snabbfryshyllan till hemlagad mat eller sådant som behöver frysas ner snabbt, då denna hylla har högre kylkraft. Snabbfryshyllorna är mittenhyllorna i frysutrymmet (se sid 11) Ställ inte in nylagad varm mat till frysning i frysens dörrfack. Använd dessa endast till förvaring av nedfryst mat. SV

31 Ställ aldrig nylagad varm mat intill fryst mat som kan tina. Vid frysning av färska livsmedel (t.ex. kött, fisk eller färs) bör dessa portioneras upp för att samma mat inte skall behöva tinas flera gånger. Förvaring av frysta livsmedel; förvaringsinstruktionerna på frysta matförpackningar skall alltid följas noggrant och om sådan information saknas, bör livsmedlet inte förvaras i mer än 3 månader efter inköpsdatum. Vid inköp av frysta livsmedel; se till att dessa förvarats djupfryst och att förpackningen är intakt. Frysta livsmedel bör transporteras i lämpliga behållare för att bibehålla livsmedlets kvalitet och skall återställas till rätt förvaringstemperatur inom kortast möjliga tid. Om ett fryst livsmedel verkar fuktigt och uppsvällt är detta tecken på att det tidigare förvarats i otillräckligt låg temperatur och att kvaliteten försämrats. Lämplig maximal förvaringstid beror på rumstemperaturen, termostatinställningen, hur ofta dörren öppnas, typ av livsmedel och transporttiden och transportförhållanden från butik till hemmet. Följ alltid de tryckta förvaringsinstruktionerna på livsmedlens förpackning och överskrid aldrig den angivna maximala lagringstiden. När du fryser färsk mat står den maximala mängden färsk mat (i kg) som kan frysas på 24 timmar på produktens etikett. För optimal prestanda för att nå maximal fryskapacitet ska du vrida frystermostaten i maxposition 24 timmar innan du lägger in färsk mat i frysen. När du har lagt in färsk mat i frysen räcker oftast 24 timmar på maxposition. Efter 24 timmar behöver du inte ha frystermostaten på maxposition. Varning: För att spara energi ska du inte ställa in frystermostaten på maxposition när du fryser små mängder mat. Använd snabbfryshyllorna för hemlagad mat eller livsmedel som behöver frysas ned snabbt. Snabbfryshyllorna är där mittenlådorna är placerade (se sid 11) Är apparaten tillräckligt kall; Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på informationsetiketten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommernderas inte. Klimatklass T ST N SN Rumstemperatur ( C) Mellan 16 och 43 ( C) Mellan 16 och 38 ( C) Mellan 16 och 32 ( C) Mellan 10 och 32 ( C) SV

32 DEL 4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Koppla ur enheten från strömkällan före rengöring. Rengör aldrig genom att hälla/spruta vatten. Innerytorna bör regelbundet rengöras med ljummen natriumbikarbonatlösning. Rengör tillbehören separat med diskvattenlösning. Diska dem inte I diskmaskin. Använd inte polerprodukter, koncentrerat rengörings- eller diskmedel. Skölj efteråt med rent vatten och torka noggrant. När rengöringen är färdig anslut åter till vägguttaget (med torra händer). Rengör kondensatorn (på baksidan) med borste en gång per år för att bibehålla kyleffekt och minimal energiförbrukning. ELANSLUTNINGEN MÅSTE KOPPLAS UR. SV

33 Avfrostning Is-/frostbeläggningen på hyllorna bör avlägsnas regelbundet. Använd inte vassa metallföremål; dessa kan punktera kylledningen och medföra oreparabel skada. Använd den medföljande plastskrapan. Avfrostning måste göras om frostskiktet på hyllorna blir tjockare än 5mm. Före avfrostningen; placera frysta livsmedel på sval plats inlindade i t.ex. tidningspapper och övertäckta med isolerande filt för att minimera upptining. Ett par varmvattenbehållare kan placeras I frysskåpet för att påskynda avfrostningen. Torka av innerutrymmet med en svamp eller ren trasa. När enheten avfrostats kan livsmedlen åter placeras I frysskåpet kom ihåg att konsumera dem inom en begränsad tidsrymd. DEL 5. FRAKT OCH FLYTTNING AV INSTALLATIONSPLATS Frakt och flyttning av installationsplats Bevara originalförpackningen i polystyren-skumplast (PS) för framtida fraktbehov. Surra skåpet väl med rem eller starkt rep vid transport. Beakta transportinformationen på kartongen. Före frakt eller byte av installationsplats skall alla rörliga delar (hyllor, fack...) tas ur eller fixeras med snöre eller tejp för att förhindra skador till följd av skakningar. Ändra dörröppningssida (På vissa modeller) Om Du önskar ändra öppningssidan för dörren se sid 12. SV

34 DEL 6. INNAN FÖRSÄLJNINGSSERVICE TILLKALLAS Om apparaten inte fungerar tillfredsställande kan detta bero på ett mindre problem. Kontrollera därför följande innan en elektriker tillkallas så att tid och pengar sparas. Om apparaten inte fungerar: Kontrollera; Elanslutningen, Huvudströmbrytaren till eluttaget, (är den frånslagen?), Termostaten, (står den i position 0?), Kontroller att eluttaget levererar ström pröva genom att ansluta en elapparat Du vet fungerar till samma eluttag. Om apparaten fungerar dåligt; (Röd lampa lyser) Kontrollera; Är utrymmet överfyllt med livsmedel?, Är termostaten ställd på position 1 (om så, vrid till ett högre värde) Stänger dörren riktigt?, Är kondensatorn (på baksidan) fri från damm och smuts?, Finns det en luftspalt baktill och på sidorna? Om apparaten avger missljud; Kylgasen som cirkulerar i kylledningen kan avge ett svagt bubblande ljud även när kompressorn inte arbetar. Detta är normalt, men om ljudet är annorlunda kontrollera följande; Står apparaten vågrätt? Vibrationsljud kan uppstå om baksidan kommer i kontakt med väggen. Föremål placerade ovanpå kan avge vibrationsljud. Rekommendationer Om frysskåpet inte skall användas för en längre tid (t.ex. under semesterresa); drag ur nätanslutningen och lämna dörren öppen för att förebygga mögel och dålig lukt. För att helt stänga av apparaten dra ur elkontakten (för rengöring och när dörren skall lämnas öppen). SV

35 DEL 7. FRYSENS DELAR OCH UTRYMMEN Den här presentationen är endast till i informationssyfte för enhetens delar. Delarna kan variera beroende på modell. 1) IS-TRÅG 2) TERMOSTATVRED 3) IS-TRÅGSHYLLA 4) LOCK FÖR FRYSUTRYMME 5) SNABBFRYSHYLLA MITTENLÅDA 6) NEDRE FRYSLÅDA 7) FOT MED NIVÅREGLAGE SV

36 SISÄLLYS ENNEN LAITEEN KÄYTTÖÖNOTTOA...37 Turvaohjeet...37 Suositukset...38 Laitteen asennus ja käynnistys...39 Ennen käynnistämistä...39 TOIMINNOT JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET...40 Termostaatin säätö...40 RUUAN SÄILYTTÄMINEN...41 PUHDISTUS JA YLLÄPITO...42 Pakastimen sulattaminen...43 LAITTEEN KULJETUS JA SIIRTO...43 Oven avaussuunnan muuttaminen...43 ENNEN HUOLTOAVUN KUTSUMISTA...43 LAITTEEN OSAT...45 FI

37 OSA 1. ENNEN LAITEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Turvaohjeet Mallissa on käytetty luonnonkaasua R600a:a (jäähdyttävä isobutaani), joka on ympäristöystävällistä, mutta myös tulenarkaa. Kuljetuksen ja asennuksen aikana on varottava, etteivät jäädytyskaasun kierrosta huolehtivat osat vahingoitu. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, on vältettävä avotulta ja muita sytyttäviä lähteitä sekä tuuletettava huonetta viiden minuutin ajan. Varoitus: Pidä kaikki laitteen tuuletusaukot avoimina. Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita keinotekoisia apuneuvoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi. Älä käytä elektronisia laitteita jääkaapissa tai pakastimessa. Mikäli tällä laitteella korvataan vanha lukollinen jääkaappi, poista lukko tai riko se, etteivät leikkivät lapset vahingossa lukitse itseään laitteen sisään. Vanhoissa jääkaapeissa ja pakastimissa on eristäviä ja jäähdyttäviä kaasuja, jotka on hävitettävä oikein. Jätä aina kaikki käytöstä poistetut laitteet niille tarkoitettuun paikalliseen romutuspaikkaan. Ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen tai myyntipaikkaan, jos sinulla on kysyttävää. Varmista, ettei jääkaappisi putkisto vahingoitu ennen kuin laite viedään romutettavaksi. TÄRKEÄÄ HUOMATA: Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Valmistaja ei ota vastuuta käyttöohjeen vastaisesta, väärästä asennuksesta ja käytöstä. FI

38 Suositukset Varoitus: Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita apuvälineitä sulatusprosessin nopeuttamiseen. Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin ruoansäilytystiloissa. Pidä laitteen tuuletusaukot avoimina. Älä vaurioita jääkaapin jäähdytysvirtapiiriä. Älä käytä verkkolaitteita ja sivuvirtalaitteita, jotka saattavat aiheuttaa ylikuumentumista tai tulipalon. Älä käytä vanhoja, kiertyneitä johtoja. Älä kierrä tai taivuta johtoja. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Älä anna lasten KOSKAAN istua hyllyillä tai roikkua ovessa. Älä käytä teräviä metalliesineitä jään poistamiseen pakastinosasta; ne saattavat aiheuttaa vikoja, joita ei voida korjata. Käytä muovilastaa. Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon märin käsin. Älä aseta nesteellä täytettyjä astioita (lasipulloja tai peltipurkkeja) pakastimeen, vältä erityisesti kaasupitoisia nesteitä, ne saattavat aiheuttaa astian halkeamisen jäätyessään. Väkevää alkoholia sisältävät pullot on suljettava kunnolla ennen niiden sijoittamista pakastimeen. Ne on asetettava vaakatasoon. Älä kosketa jäähdyttäviä pintoja, varsinkaan märillä käsillä, koska iho saattaa palaa tai vahingoittua. Älä syö jäätä, joka on juuri otettu pakastimesta ulos. Jos verkkojohto on viallinen, se täytyy vaihdattaa valmistajalla tai huoltoliikkeessä tai valtuutetulla korjaajalla. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Pieniä lapsia on neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa. Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän sähköasentajan on vaihdettava johto. FI

39 Laitteen asennus ja käynnistys Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon on varmistettava, että laitteen arvokilven sähköjännite on sama kuin käytössä oleva sähköverkon jännite. Jännitteen täytyy olla V ja 50 Hz. Saat apua laitteen asennukseen ja käynnistykseen huoltoliikkeestä. Varmista, että pistotulppa voidaan kytkeä pistorasiaan, kun laite on sijoitettu paikalleen. Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan. Ellei pistorasia ole maadoitettu, ota yhteyttä sähkömieheen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista maadoitukseen liittyvistä virheistä. Älä sijoita laitetta auringonpaisteeseen. Älä käytä laitetta ulkona, äläkä altista sitä sateelle. Sijoita jääkaappi kauas lämpöä tuottavista lähteistä ja varmista, että ilmanvaihto laitteen ympärillä on hyvä. Jääkaapin tulee olla vähintään 50 cm:n päässä radiaattoreista, kaasu- ja hiililiesistä ja 5 cm:n päässä sähköliesistä. Laitteen yläpuolella tulee olla tyhjää tilaa vähintään 15 cm. Älä sijoita varsinkaan painavia tavaroita laitteen päälle. Mikäli laitteen vieressä on toinen jääkaappi tai pakastin, on laitteiden välille jätettävä tyhjää tilaa vähintään 2 cm kondensaation estämiseksi. Asenna jääkaapin takaosan jäädyttimeen muoviset välikappaleet, ettei jääkaappi joudu suoraan kosketukseen seinän kanssa. Laite on sijoitettava tukevasti lattiatasoon. Mikäli lattia viettää, säädä etujalkoja kunnes kaappi on suorassa. Laitteen sekä ulkopuoli että sisäpuolella olevat irralliset osat tulisi pestä tiskiainevedellä; kaapin sisäpuoli tulisi pestä haalealla natriumbikarbonaattiliuoksella. Kuivaa irralliset osat ja sijoita ne takaisin paikoilleen. Ennen käynnistämistä Odota 3 tuntia ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, jotta laite toimisi kunnolla. Laitteesta saattaa käynnistyksen jälkeen tulla ensin epämiellyttävää hajua. Haju häviää kun jäähdytys käynnistyy kunnolla. FI

40 OSA 2. TOIMINNOT JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Termostaatin säätö Termostaatti säätää automaattisesti pakastimen sisälämpötilan. Kiertämällä säädintä asennosta 1 asentoon 3, lämpötila muuttuu kylmemmäksi. Asento 0 ilmaisee, että termostaatti on kiinni, eikä jäähdytystä tapahdu. Pakastimen termostaatin säätäminen; 0 : Laite on pois päältä. 1 : Kun ruokaa halutaan säilyttää pakastimessa lyhyen aikaa, voidaan säädin asettaa pienimmän asennon ja keskiasennon välille. 2 : Kun ruokaa halutaan säilyttää pakastimessa pitkän aikaa, voidaan valita keskiasento. 3 : Tuoreen ruuan pakastamiseen. Laite toimii tehokkaammin. Kun ruoka on pakastunut, säädin käännetään takaisin aikaisempaan asentoonsa. Huomaa, että ympäristön lämpötila, tuorepakastetun ruuan lämpötila ja se, kuinka usein pakastimen ovi avataan, vaikuttavat pakastimen lämpötilaan. Säädä lämpötilaa säätimellä tarvittaessa. Jos kaappi ei jäähdy tarpeeksi: Laite on suunniteltu toimimaan sen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Mikäli laitetta käytetään vaativimmissa olosuhteissa sen jäähdytysteho ei välttämättä ole riittävä. Ilmastoluokka Käyttölämpötila ( C) T ST N SN FI

41 OSA 3. RUUAN SÄILYTTÄMINEN Pakastinta käytetään pakastettujen ruokien pitkäaikaiseen säilyttämiseen sekä jääkuutioiden valmistamiseen. Älä laita tuoretta tai lämmintä ruokaa ovellisille hyllyille. Käytä niitä vain pakastetun ruuan säilyttämiseen. Älä laita tuoretta ja lämmintä ruokaa pakastetun ruuan viereen, koska pakastettu ruoka saattaa sulaa. Kun pakastat tuoretta ruokaa (esim. lihaa ja kalaa), jaa ne valmiisiin käyttöannoksiin. Pakastetun ruuan säilyttäminen: Noudata aina pakkauksessa annettuja ohjeita ja ellei niitä ole, säilytä ruokaa korkeintaan kolme kuukautta ostopäivästä lukien. Kun ostat pakastettua ruokaa varmista, että se on oikein pakastettu ja että pakkaus on ehjä. Pakastettu ruoka tulisi pakata kuljetuksen ajaksi mahdollisimman hyvin, jotta sen laatu pysyy hyvänä. Se tulisi saada uudelleen pakkaseen mahdollisimman nopeasti kuljetuksen jälkeen. Mikäli pakastetun ruuan pakkauksessa näkyy merkkejä kosteudesta tai pullistumisesta, on sitä säilytetty luultavasti aikaisemmin väärässä lämpötilassa ja sisältö on pilalla. Pakastetun ruuan säilytysaika riippuu huoneen lämpötilasta, termostaattisäädöstä, siitä, kuinka usein ovi avataan, minkä tyyppisestä ruuasta on kysymys ja siitä, kuinka pitkä kuljetusmatka on kaupasta kotiin. Noudata aina pakkauksen ohjeita, äläkä koskaan säilytä ruokaa viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Kun pakastat ruokaa: ota huomioon, että 24 tunnin sisällä pakastettavan ruoan enimmäismäärä (kiloina, kg) on ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä. Laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ja enimmäispakastuskapasiteetin varmistamiseksi käännä pakastimen termostaatin valitsin max-asentoon 24 tuntia, ennen kuin asetat pakastimeen tuoreruokaa. Asetettuasi tuoreruokaa pakastimeen, 24 tuntia max-asennossa on yleensä riittävä aika. Kun aikaa on kulunut 24 tuntia, termostaatin asentoa ei tarvitse asettaa maxasentoon. Huomio: Energian säästämiseksi, kun pakastat pieniä määriä ruokia, älä aseta pakastimen termostaatin valitsinta max-asentoon. Käytä pikapakastusosaa kotona valmistettujen ruokien (sekä muiden pakastettavien ruokien) nopeaan pakastamiseen, koska siinä pakastusteho on suurempi. Pikapakastushyllyt ovat pakastimen keskiosassa (katso kuvaa sivulla 10). FI

42 OSA 4. PUHDISTUS JA YLLÄPITO Irrota laite sähköverkosta puhdistuksen ajaksi. Älä käytä puhdistukseen juoksevaa vettä. Sekä jääkaappi että pakastin tulisi puhdistaa säännöllisesti haalealla vedellä, johon on liuotettu natriumbikarbonaattia. Puhdista irrotettavat osat erikseen tiskiainevedellä. Älä tiskaa osia astianpesukoneessa. Älä käytä hankausaineita, voimakkaita pesuaineita tai saippuaa. Huuhtele pesun jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Jäähdytin (laitteen takana) olisi hyvä puhdistaa kerran vuodessa harjalla energian säästämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. IRROTA VERKKOJOHTO. FI

43 Pakastimen sulattaminen Pakastimen hyllyt peittävä jää täytyy poistaa säännöllisesti. Älä käytä teräviä metalliesineitä jään poistamiseen. Käytä muovilastaa. Pakastin on sulatettava, kun hyllyillä on jäätä yli 5mm. Ennen sulatuksen aloittamista, kääri ruuat sanomalehtiin ja sijoita ne viileään paikkaan, jotta niiden lämpötila säilyy mahdollisimman tasaisena. Sulattamisen vauhdittamiseksi voidaan pakastimeen asettaa astioita, joissa on lämmintä vettä. Kuivaa sisäosat sienellä tai kuivalla, puhtaalla liinalla. Sulatuksen jälkeen voidaan ruuat laittaa takaisin pakastimeen, mutta muista käyttää ne pikaisesti. OSA 5. LAITTEEN KULJETUS JA SIIRTO Kuljetus ja laitteen siirtäminen Alkuperäinen pakkaus ja muu pakkausmateriaali voidaan säilyttää mahdollista tulevaa käyttöä varten. Laite tulee kiinnittää tukevasti vahvoilla köysillä tai muulla vastaavalla. Aaltopahvilaatikkoon kirjoitettuja sääntöjä tulee noudattaa kuljetuksen aikana. Ennen laitteen kuljettamista tai siirtämistä on kaikki irralliset osat (esim. hyllyt ja laatikot) poistettava tai kiinnitettävä paikalleen. Oven avaussuunnan muuttaminen (Eräät mallit) Jos sinun täytyy muuttaa oven avaussuuntaa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. OSA 6. ENNEN HUOLTOAVUN KUTSUMISTA Ellei laite toimi kunnolla, siinä saattaa olla joku pieni vika. Tarkasta seuraavat seikat ennen huoltoavun kutsumista rahaa ja aikaa säästääksesi. Mitä tehdä, ellei laite toimi? Tarkista saako laite saa virtaa, onko kotisi yleiskatkaisin pois päältä, onko termostaatti asennossa «0», toimiiko pistorasia. Tarkista pistorasian kunto kytkemällä siihen jokin toinen laite. FI

44 Mitä tehdä, ellei laite toimi kunnolla (Punainen valo palaa)? Tarkista ettei kaapissa ole liikaa ruokaa, onko pakastimen termostaatti asennossa 1 (käännä säädintä isommalle), onko ovet kunnolla kiinni, ettei jäähdyttimessä ole pölyä, onko taka- ja sivuseinien ympärillä tarpeeksi tyhjää tilaa. Jos laitteesta kuuluu epätavallista ääntä; Laitteessa kiertävä jäähdytyskaasu saattaa pitää vähäistä ääntä (kuplintaa) myös silloin kun kompressori ei käy. Se on aivan normaalia. Mikäli äänet ovat epätavallisia tarkista, että laite seisoo tukevasti ja suorassa, ettei laitteen takaseinä koske seinään, tärisevätkö laitteen päällä olevat tavarat. Suositukset Ellei laitetta käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi kesälomalla) irrota laite sähköverkosta tai käännä termostaatti asentoon 0 ja puhdista laite sekä jätä ovi auki, ettei laitteeseen muodostu hometta ja hajua. Kun laite halutaan sammuttaa kokonaan, on verkkojohto irrotettava pistorasiasta (puhdistuksen ajaksi ja kun ovet jätetään auki). FI

45 OSA 7. LAITTEEN OSAT Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista. Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan. 1) JÄÄRASIA 2) TERMOSTAATTISÄÄDIN 3) JÄÄRASIAOSAN HYLLY 4) SÄILYTYSHYLLYN OVILUUKKU 5) PIKAPAKASTUSLAATIKKO 6) POHJALAATIKKO 7) SÄÄDETTÄVÄ JALKA FI

46

47

48

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X NO FIN 21-21- Dokument Nummer GKN 16830 _GKN 16830 X_DE/ 111- GKN 16220 _GKN 16220 X_DE/ 111-2(.100: 3) 2(.100:

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääkaappi-pakastin Kjøl-frys Kyl-Frys ERB29233W ERB29233X ERB34233W ERB34233X ERB36233W ERB36233X ERB40233W ERB40233X 2 electrolux

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna BF1-serien med ångfunktion bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper. SVENSKA föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

SUF60W13E Instruction Manual

SUF60W13E Instruction Manual SUF60W13E Instruction Manual Undercounter Freezer Instruksjonsmanual Fryser under benk Instruktionsbok Inbyggbar frys Käyttöopas Pöydän alla pidettävä pakastin Brugervejledning Skabsfryser GB NO SE FI

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kjøl-frys Kyl-Frys 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

INDHOLD. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: www.electrolux.com

INDHOLD. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: www.electrolux.com EC2231AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 31 NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING 48 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 62 2 www.electrolux.com

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

D2-EU-45. Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide

D2-EU-45. Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide D2-EU-45 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Lemmikin Platinum -juomalähde - 5 litraa Platinum drickfontän för husdjur - 5 liter Platinum

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

SVENSKA NORSK SUOMI DANSK. user guide

SVENSKA NORSK SUOMI DANSK. user guide user guide This product MUST be used responsibly Read all instructions thoroughly before use and retain for future reference SVENSKA NORSK SUOMI DANSK If you have any questions, or if you experience any

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

User Manual GETTING STARTED? EASY.

User Manual GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 3 Programmer 4 Tilvalg _ 5 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 6 Råd 8 Vedligeholdelse og rengøring 9 Fejlfinding 10 Teknisk

Detaljer

CN228220 CN228220. FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II. FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II. PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II

CN228220 CN228220. FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II. FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II. PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II CN228220 FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II FROST FREE KJØLESEKSJONEN-FRYSESKAP type II CN228220 FROST FREE KOEL-VRIESCOMBINATIE

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 100/100S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Cave 40/100/100S Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Integrering s 4 Cave 40 s 4 Cave 100S s 5 Bruk og

Detaljer