Møring. Sunn. Portrettet. Nr Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4. Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møring. Sunn. Portrettet. Nr. 6-2006. Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4. Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s."

Transkript

1 Sunn Møring Nr Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4 Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s. 8-9 Trim for magemusklane under 20-årsjubileum. s. 14 Portrettet Egil Nordahl har brukt eit halvt liv til å kjempe for sjukehuset i Volda. No trappar han ned. Den naturglade 68-åringen har lovd kona å ikkje setje i gang med nye prosjekt. s. 6-7

2 LEIAR L E I A R Førjulstida er over oss; ei tid som skal vere prega av førebuing og hygge, og ikkje stress og mas. Dessverre er det slik at mange av våre tilsette sannsynlegvis så langt ikkje har opplevd denne førjulstida så god. Dei store utfordringane våre knytt til å få eit budsjett i balanse, har prega svært mange av dei tilsette. Tilsette har opplevd arbeidsplassane sine truga, og også vore bekymra over korleis pasienttilbodet blir i framtida i Helse Sunnmøre. Status i budsjettarbeidet er at vi har fått det meste i hamn utan at vi har fått vedtak i styret som går på nedlegging av funksjonar eller avdelingar/institusjonar. Dette må vi vere svært nøgde med ut frå dei føresetnadene vi har å arbeide innanfor! Årsaka til at vi har klart å få dette vanskelege budsjettarbeidet i hamn, skuldast nettopp at mange tilsette har bidrege til å kome med forslag til korleis vi kan få dette til utan å gjere drastiske endringar i pasienttilbodet og samstundes gjere arbeidsplassane utrygge for mange. Eg vil takke for den innsatsen som er gjort for å få dette til! Likevel er det slik at mange vil oppleve budsjettet som no er vedteke som svært stramt. Einskilde medarbeidarar vil også oppleve å bli omplassert. Vi håper likevel at vi skal unngå oppseiingar. I denne situasjonen må eg berre oppfordre alle tilsette til framleis å stå på! De gjer alle ein flott jobb til det beste for pasientane! 2006 er eit jubileumsår for sjukehusa både i Ålesund og Volda. Ålesund sjukehus fyller 35 år i år, medan Volda sjukehus fyller 20 år. I Ålesund har ikkje jubileet vore markert, medan Volda feira sitt jubileum den 2. desember med fest i Ørsta Kulturhus etter initiativ frå ei gruppe tilsette. Jubileumsfesten vart ein stor suksess med mange feststemte tilsette frå Volda sjukehus og Mork Rehabiliteringssenter. Etter den flotte festen er eg overtydd om at det er viktig å markere slike merkedagar. Å kome saman gjer noko med oss! Dei tilsette set pris på å ha møteplassar også i fritida, og dette verkar inn på det daglege arbeidsmiljøet. Til slutt vil eg takke alle medarbeidarar i Helse Sunnmøre for den arbeidsinnsatsen som de har lagt ned i året som har gått! Eg ynskjer dykk alle ei fredeleg jule- og nyttårshelg! Astrid J. Eidsvik Administrerande direktør Rådgjevar Dagfinn Tynes er godt nøgd med komforten i helsebilane. Auka bruk av helsebilar Helse Sunnmøre frakta i alt 2000 fleire pasientar det første halvåret i år samanlikna med i fjor. Helseforetaket bruker i dag helsebilar og 250 drosjer. Pasienttransportane har auka det siste året, særleg med helsebilane. - Vi er veldig godt nøgde med bruken av helsebilane, seier Dagfinn Tynes, rådgjevar i Helse Sunnmøre. - Bilane er punktlege, og servicen upåklageleg. Dei fyller alle dei krava vi set for transportane våre. Komplisert Pasienttransportar på Sunnmøre er utfordrande. Distriktet er stort og geografien krevjande. - Med fleire ferjer og lange strekningar kan ein transport i verste fall kosta helseforetaket kroner, og skulle transporten gå ut av fylket, vil det fort kunne koste mellom og kroner. Bruker vi drosjer, går taksameteret heile tida, sjølv om pasientane sit på eit ferjeleie og ventar på båten, fortel Tynes. For to år sidan blei det difor bestemt at noko måtte gjerast for at pasienttransporten skulle bli meir effektiv. Løysinga blei helsebilar. - Helsebilane er 25 prosent billigare enn drosjene. Til no i år har vi brukt same beløp på pasienttransportar som i fjor, men vi har frakta 2000 fleire pasientar, fortel Tynes. God komfort Helsebilane er turvogner med ti eller fleire sete. På same måte som med drosjene, køyrer dei dør-til-dørtransport. - Helsebilane er like godt eigna for pasienttransport som ei normal drosje. Kanskje til og med betre. Sitjeplassen er god, og det er store dører som gjer det enklare å gå ut og inn enn i ein vanleg personbil. Og pasientane ser ut til å vere godt nøgde med dei nye helsebilane. Det siste året har Kontoret for pasientreiser gjennomført pasienttransportar og fått 16 skriftlege klager. - Klagene ber ikkje preg av systematikk, men er einskildsaker som vi ordnar opp i der og då, understrekar Tynes. Ny runde Då Helse Sunnmøre byrja med helsebilar, blei det ein del murring blant drosjeeigarane. Dette smitta over på pasientane. - Mange meinte at bilane var eit dårlegare alternativ. Dei trudde at helsebilane var store bussar som køyrde lange omvegar, men det stemte ikkje. No håpar Tynes at fleire turvognoperatørar kjem på bana. I 2007 blir det nemleg ei ny tilbodsrunde for pasienttransport i Helse Sunnmøre. - Kvar krone vi sparer på transport, er ei ekstra krone som vi heller kan bruke på behandling av pasientar, seier Dagfinn Tynes. Tekst: Stig Ryland Foto: Solveig Moe Frøland Frå papir til data Helse Sunnmøre er på god veg mot papirlause sjukehus i Volda og Ålesund. Innan 1. juli neste år skal alle nye pasientjournalar vere elektroniske. For snart seks år sidan bestemte Helse Sunnmøre seg for å innføre elektronisk pasientjournal (EPJ). Gamle papirjournalar skulle få kvile i arkivet, og nye skulle berre lagrast elektronisk. - Overgangen skulle skje på eitt år, men ingen visste eigentleg kor omfattande dette kom til å bli, seier overlege Per Jacob Desserud. Det har óg blitt mykje dyrare enn først rekna med. Ei stor utfordring Desserud fekk i oppgåve å vere prosjektleiar for EPJ. Han innrømmer at arbeidet har tatt lang tid. - Dei største skjæra i sjøen har vore å få det tekniske til å fungere og å få ferdig dei delane av journalen som manglar. Systemet vi bruker har blitt utvikla undervegs etter kvart som ulike behov har dukka opp. Framleis manglar det nokre modular, men det skal vi klare å få på plass, seier han. IT-bestillar Sverre Engeskar er óg optimist. - Frå 1. juli neste år skal det ikkje opprettast nye papirjournalar, og dokument som ikkje er elektroniske, skal vere skanna. Etter denne datoen vil det vere den elektroniske journalen som er den juridiske og medisinsk riktige journalen, understrekar Engeskar. Meir tilgjengeleg Både Engeskar og Desserud meiner Helse Sunnmøre har store fordelar ved å bruke elektroniske pasientjournalar. Journalane sikrar betre kvalitet for pasienten fordi opplysningane er meir tilgjengelege. - Helsepersonell som treng å lese journalen kan finne han på alle datamaskiner, og fleire kan lese han på same tid. Når det digitale diktatet ligg på plass, er journalen straks oppdatert. Før var det meir tungvint fordi journalen måtte oppsporast fysisk. Han kunne berre lesast av éin om gongen, og det tok lang tid å skrive diktata. No sikrar vi ei raskare behandling av pasientane, seier Desserud. Legekontor får brev og epikriser raskt fordi dei kan sendast elektronisk, og Desserud håpar at dei på sikt óg vil kunna gjere det mogeleg for alle legekontora i regionen å sende henvisningar elektronisk til sjukehusa. Streng kontroll Den elektroniske pasientjournalen som Helse Sunnmøre har - DocuLive-EPJ - blir óg brukt av dei fleste universitetssjukehusa i landet. Eit viktig moment har vore å sikre pasientane sine rettar. - Kva slags tilgang ein helsearbeidar får til journalen, blir styrt av fagsjefen. Ein helseperson får ikkje høve til å lese kva som helst av pasientopplysningar. Tilsette skal heller ikkje ha tilgang til andre enn dei pasientane ein har ansvar for, understrekar Desserud. Det blir automatisk ført ein logg på alt som skjer i journalen som mellom anna viser kven som har vore inne og kva dei har sett. - Eit brot på dette kan få alvorlege konsekvensar for ein tilsett på kurs Overgangen til eit papirlaust sjukehus krev óg ei omfattande opplæring. Til no har over 2500 tilsette og studentar blitt lærte opp i systemet. Geir Vikestrand har hatt ansvar for innføringa ved Volda sjukehus og er imponert over viljen som mange viser. - Til og med dei som i utgangspunktet ikkje ville, har innrømt at dette er bra. Eg møtte ei som kunne fortelje at ho hadde byrja å bruke nettbank etter å ha gått på kurset. Så interessert hadde ho blitt i data, fortel Vikestrand. Framleis står det att mykje opplæring. Meir e-læring kjem i framtida. - Vi har endå ikkje full oversikt over kor stort behovet er med tanke på at vi skal vere fullelektroniske, seier Sverre Engeskar. Papirfattigare Den norske arkivlovgjevnaden seier at pasientjournalar skal oppbevarast til evig tid, men ho seier ingenting om at dei treng å vere i papirform. Ved Arendal sykehus har dei gamle pasientjournalane blitt brente etter at dei blei skanna. Det vil ikkje skje i Helse Sunnmøre. - Vi har nok lagerplass og kan hente fram den gamle papirjournalen når det er naudsynt. Når ein pasient døyr, kjem journalen til eit fjernarkiv, seier Desserud. - Klarer de å få sjukehusa til å bli heilt papirlause? - Det skal kanskje godt gjerast, men vi kjem i alle fall til å bli papirfattigare, trur Desserud. Geir Vikestrand, Sverre Engeskar og Per Jacob Desserud gler seg til eit papirfattigare sjukehus. 3

3 Tøft møte Ringen er på mange måtar slutta for Janne Marit. Som 18-åring jobba ho som ferievikar på Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter i Ålesund. No er ho tilbake på Sunnmøre etter å ha jobba som nevrolog på St. Olavs Hospital i Trondheim i 11 år. Janne Marit er spesialist på muskel- og nervesjukdomar som til dømes Multipel Sklerose, Parkinson og epilepsi. Men det var ikkje utan vidare sjølvsagt at sunnmøringen skulle bli nevrolog. Sommarjobben på Nevrohjemmet blei eit tøft møte med mange menneske i rullestol. Men etter eit kort opphald på Ingeniørhøgskulen i Ålesund, valde ho likevel medisinstudiet. - Eg har vel alltid vore nysgjerrig på hjernen, innrømmer Janne Marit. God kjemi Den smilande nevrologen vaks opp med tre yngre brødre og er vand med å ordna opp i ting. Dette er eigenskapar ho har tatt med seg inn i jobben. - Du må nok vere både sta og tolmodig. Og ikkje minst grundig. Det finst som oftast ei forklaring på alt, men det kan ta lang tid å finne riktig diagnose. Av og til må eg lirke svara ut av pasientane, og difor er det viktig med god tid og god kjemi. Janne Marit trur at den lange erfaringa hennar som nevrolog er eit stort fortrinn. - Det kan nok vere nokre ting som ein ikkje klarer å fange opp viss ein ikkje har sett det og erfart det før. Ein pasient kan ha mange ulike symptom, og då må ein vere litt detektiv for å kunne stille riktig diagnose. Steppesko Janne Marit er óg vand med å jobbe i eit mannsdominert miljø. Ho var den første kvinnelege nevrologen som blei utdanna frå St. Olavs Hospital frå grunnen av, men 41-åringen har alltid sett pris på å samarbeide med mannlege kollegaer. - Menn er ryddige å jobbe saman med. Dei går sjeldan rundt grauten i vanskelege saker. Sjukehuset i Ålesund har til no berre hatt éin nevrolog, og Janne Marit er førebudd på at det kan bli travle dagar. Likevel har ho valt å prioritere meir tid saman med dei tre barna sine og vil berre jobbe 90 prosent som nevrolog. - Folk blir ofte sjuke fordi dei overbookar livet sitt, seier ho med forsiktige rynker i panna. - Og så håpar eg det endeleg blir tid til å prøve steppeskoa som eg fekk til 40-årsdagen min! - Sjå etter nåla! Janne Marit pratar ivrig om alt frå heimelaga brød til vanskelege diagnosar. - Har du forresten funne ut korleis du kan sjå forskjellen på ein nevrolog og andre legar? spør ho plutseleg. Eg ristar på hovudet. Janne Marit peikar på det høgre jakkeslaget sitt. - Sjå etter nåla! Alle nevrologar har ei sikkerheitsnål festa på jakkeslaget på frakken sin, smiler Janne Marit. Den nytilsette nevrologen har to berre sånn for sikkerheits skuld. - Betre kontinuitet Avdelingssjef Karl-Arne Remvik ved nevrologisk avdeling er særs godt nøgd med å ha fått Janne Marit Ertresvåg som nevrolog. - Ho er dyktig, jordnær og flink med pasientane, seier Remvik. Med Ertresvåg på plass har Ålesund sjukehus no to nevrologar, og Remvik trur dette vil merkast godt. - Det blir enklare å yte service overfor andre avdelingar som har behov for hjelp innan nevrologi. I tillegg blir det betre kontinuitet for pasientane. Sjukehuset har tidlegare vore avhengig av å leige inn nevrologar frå St. Olavs Hospital, men desse besøka vil bli reduserte til det halve i Nervar av stål Ved hjelp av ei nål og ein hammar kan ho finne ut om det feilar deg noko. Janne Marit Ertresvåg har nervane under kontroll som nytilsett nevrolog ved - Veit du korleis du kan sjå forskjellen på ein nevrolog og andre legar? Janne Marit smiler lurt og peikar på jakkeslaget på den kvite frakken sin. Foten sprett høgt Eg møter den nye nevrologen på det lyse og trivelege kontoret hennar. Ho kikkar nysgjerrig på meg over brilleglasa. På bordet ved sidan av oss ligg ei sikker-heitsnål, ein reflekshammar og ein stemmegaffel. - Med denne kan eg undersøkje kjensla i huda di, seier Janne Marit og stikk meg i fingeren med nåla. I neste sekund slår ho på bordet med stemmegaffelen og legg han på handa mi. - Nervane dine reagerer fint på vibrasjonar, men kva med refleksen din? Jaudå, foten sprett høgt når hammaren treff meg under kneet. Janne Marit nikkar nøgd. - Dette er nokre av dei viktigaste arbeidsreiskapane for ein nevrolog, i tillegg til ein femmar og ein binders. Du skjønar, vi er ikkje spesielt dyre i drift, ler ho. en ener på helse og pleiemøbler Helland Møbler AS, P.O.Box 10, NO-6259 Stordal, Norway Tel , Fax , 5

4 PORTRETT P O R T R E T T Skårasalen, 1543 m.o.h. Foto: Privat Foto: Privat Ein bauta trappar ned Han er kjend for å nå dei måla han set seg. No trappar Egil Nordahl (68) ned for å nå eit nytt mål - meir tid saman med familien. Nordahl er ein bauta i lokalmiljøet i Volda. I over 30 år har han stått på barrikadane, ikkje minst for sjukehuset. - Eg blir lett engasjert, innrømmer han utan å blunke. No sakkar han farten. I haust slutta 68-åringen som avdelingssjef ved medisinsk avdeling. Frå no av skal han prøve å ha berre éin ball i lufta om gongen. Godt for tanken I skråninga ovanfor sentrum ligg sjukehuset og nyt novembersola. Det er ein av dei dagane som gjer Volda til eit minne for livet. Sola har smilt om kapp med seg sjølv ein heil dag og nektar å gå ned bak dei snøkledde toppane. Ferja frå Folkestad glir sakte framover på den blikkstille fjorden medan dei første studentane kikkar på dagens meny på kaféen Det grøne treet. Egil Nordahl viser meg stolt rundt i den vakre sjukehushagen. - Eg lærte først å bli glad i naturen etter at eg kom til Volda, fortel han. Det er 33 år sidan han bygde hus og slo seg ned mellom sunnmørsalpane. Sidan har det blitt mange turar. - Eg tenkjer mykje klårare etter ein fjelltur, smiler Nordahl. Har du vorte senil? Kanskje er det ikkje så rart at han først oppdaga naturen i vaksen alder. Nordahl vaks nemleg opp i industrisamfunnet Høyanger, på skuggesida midt mellom dei høge fjella. Her fekk han tidleg smaken på politikk. Faren var ihuga høgremann, men tenåringen Nordahl gjorde opprør ved å melde seg inn i Venstre. I Høyanger vaks han opp med ein annan ung mann med mange meiningar. - Einar Førde var flink i alt på skulen. Men vi tok han igjen på dansegolvet, ler Nordahl. - Eg møtte han forresten igjen for nokre år sidan her i Volda. Då kom han bort til meg og sa: Er du her, Egil? Har du vorte senil? Med kona på lasset Nordahl reiste frå Høyanger som 17-åring og farta mykje rundt før han slo seg til ro i Volda. Etter avslutta medisinstudium blei det Bærum sjukehus, militærteneste i Harstad, jobb på Harstad sjukehus, turnusteneste på Innerøya i Nord- Trøndelag, jobb på Innherred sjukehus i Levanger og etterpå Haukeland sjukehus i Bergen. - Og kona var med på lasset. Den gong var det berre å bli med. I dag er det andre tider, meiner Nordahl. Han innrømmer at han langt på veg har vore sin eigen lukkes smed. - Eg har vore veldig karrierebevisst heile tida. Den store lukka var å bli indremedisinar, fortel Nordahl. Og det klarte han underskrifter Då han kom til Volda i 1974 blei han assisterande overlege. Jobben var krevjande, men det politiske engasjementet var framleis sterkt. Nordahl blei både medlem i kommunestyret og formann i Volda Venstre. I partiet var han medlem heilt til han melde seg ut i protest under førre EU-kamp. Mot slutten av 70-talet hadde det vakse fram eit stort behov for nytt sjukehus i Volda. Både lokalpolitikarar og pasientorganisasjonar engasjerte seg, og sunnmøringar skreiv under eit krav om nytt sjukehus som dei sende til statsminsteren. Nordahl var óg ein stor pådrivar og besøkte både Mørebenken, Finansdepartementet og Stortinget. - Eg hugsar det stod mellom Volda og Kristiansand, men vi drog det i hamn i tolvte time, fortel han. I 1986 stod det nye sjukehuset i Volda ferdig. - Av alt eg har opplevd i løpet av karrieren er nok det det største. Pratsam filosof Det skumrar i sjukehusparken. Sola måtte likevel gje tapt og har forsvunne bak fjelltoppen på andre sida av fjorden. Vi flyttar oss innandørs, til kantina. Praten går livleg. Det vil seie, det er helst Nordahl som pratar. Kona seier at eg kan bli vel privatisert nokre gonger. - Ja, eg liker å setje i gang ein diskusjon. Eg hugsar ein gong vi var saman ein gjeng. Plutseleg blei det heilt stilt rundt bordet. Då kom det frå ein av dei: Har ikkje du, Egil, ein gong noko å seie? Men Nordahl kan godt nyte stilla i naturen eller med ei god bok heime. - Kona seier at eg kan bli vel privatisert nokre gonger, ler han. Men aller helst vil grublaren Nordahl ha nokon å diskutere med, anten det er over ein kaffikopp i kantina, eller på ein kronglete sti i fjellet. Meir tid på sengekanten Åra som overlege på Volda sjukehus har ikkje berre vore lette. Nordahl blir oppgitt når han tenkjer på alle innsparingane dei har blitt tvungne til å gjere. - Slikt burde ikkje vera naudsynt i eit rikt land som Noreg, seier han sint. No ser han fram til å sleppe all administrasjon og heller bruke meir tid saman med pasientane. - Eg gler meg til å setje meg ned på sengekanten for å prate. Gjerne berre prate. Det trur eg er svært viktig for mange pasientar. I Sunnmørsposten tidlegare i haust foreslo Nordahl at alle sjukehus burde hatt ein blid og imøtekomande vert som møtte pasientane i døra og ønskte dei hjarteleg velkomen. - Det trur eg hadde vore ei svært god investering. Nok er nok Planen er å halde fram som lege i to år til. Då er han Helsa er god, så det er ikkje noko i vegen for det, seier Nordahl og kikkar ut på fjorden gjennom vindauget. - I desember opnar verdas djupaste tunnel der ute, seier han plutseleg og tek ein god slurk av kaffikoppen. Nordahl var sentral i aksjonsgruppa som kjempa for Eiksund-sambandet, og troppa endå ein gong opp blant dei høge herrane i hovudstaden. Etter at han fekk sjukehuset til å kjøpe aksjar i prosjektet, fekk han klar melding frå kona: Ikkje fleire prosjekt no! - Eg skal klare å halde det, seier han med glimt i auga. Eit minne Egil Nordahl bøyer seg ned og tek opp ei gåve han fekk frå medisinsk avdeling under bygginga av det nye sjukehuset for 20 år sidan. Under ei sprenging kom det plutseleg ein stein susande inn gjennom eit vindauge på den gamle avdelinga. - Det er same steinen, seier Nordahl og peikar på teksten som står på trefjøla under steinen: Naturlova til tross, steinen hamna hjå oss. 33 år har gått sidan han hamna i Volda. Eit halvt liv med kamp for sjukehuset får vere nok. Bautasteinen Nordahl har trappa ned. Det har han lovd kona. 7

5 REPORTASJE R E P O R T A S J E Spenstig samarbeid Aalesunds Fotballklubb og Helse Sunnmøre har starta eit samarbeid om behandling av fotballskader. - Det å vere på lag med Helse Sunnmøre gir oss ein tryggleik som er naudsynt for oss å ha for å lukkast på toppnivå, seier AaFK-trenar Per Joar Hansen. Avtalen tredde i kraft frå i sommar og inneber at Aalesunds Fotballklubb (AaFK) skal bruke Helse Sunnmøre (HSM) sine tenester når dei treng hjelp innan ortopedi, biletdiagnostikk og testing. - Teikn på kvalitet AaFK har tidlegare samarbeida med private aktørar når det gjeld behandling av fotballskader. - Det at dei no har valt oss, tek vi som eit teikn på kvalitet, seier ein stolt assisterande direktør i HSM, Helge Ristesund. Han understrekar at samarbeidet ikkje medfører nokre ekstra utgifter for HSM. - Fotballspalarane går sjølvsagt heller ikkje framfør i køen viss dei blir skada. Dei skal behandlast på lik linje med andre pasientar. Det er heller ikkje snakk om nokon sponsoravtale med AaFK. Dette er utelukkande eit samarbeid som vi trur begge partar har nytte av fordi vi utvekslar ein kompetanse på behandling av idrettskader. Eksploderte Idéen om eit samarbeid starta allereie for to år sidan. - Vi hadde snakka ei stund om korleis vi kunne profilere HSM på ein positiv måte. Eitt av forslaga var å få til eit samarbeid med ein handball- eller fotballklubb i regionen. I Trondheim hadde St. Olavs Hospital hatt eit vellukka samarbeid med Rosenborg, og då interessa for AaFK eksploderte i 2004, byrja idéen å vekse, fortel Ristesund. Men det var først då Per Joar Hansen blei ny trenar i AaFK ved årsskiftet at det blei meir alvor av planane. - Per Joar var oppteken av at dersom AaFK skulle vere ein toppklubb, måtte det idrettsmedisinske óg vere på topp. To flaggskip Ristesund meiner at samarbeidet med AaFK vil ha mykje å seie for HSM sitt omdømme. - AaFK har verdiar som vi absolutt ønskjer å bli assosierte med. Dei står for det opne og folkelege og har som slagord: AaFK gjør noe med deg! Han trur det er viktig at HSM óg blir assosiert med noko positivt og ikkje berre krise og pengemangel. - HSM blir nemnt som samarbeidspartnar av stadionspeakeren på alle AaFK sine heimekampar. Det er klart at det gjer noko positivt med folk si oppfatning av oss. HSM og AaFK er to av flaggskipa på Sunnmøre, og når vi samarbeider slik vi gjer, blir det lagt merke til. Nytt forum I kjølvatnet av samarbeidet er det etablert eit lite forum. Dei som arbeider med idrettskader i AaFK og HSM møtest jamt for å auke kvarandre sin kompetanse. Målet er å laga eit idrettsmedisinsk miljø som kan bli verdfull for heile regionen. - Forumet skal arrangere kurs og samlingar for alle som er interesserte i og arbeider med idrettskader. Vi håpar å lage eit nettverk av fagfolk som ønskjer jamt påfyll av kunnskap. HSM har óg ei oppgåve i å spreie informasjon om idrettsskader til primærhelsetenesta, understrekar Ristesund. - Bra for helsa Sjølv er han glad i fotball. Opphaveleg var Ristesund Hødd-patriot, men etter at han flytta til Ålesund i 1978, blei det AaFK. Han kjøper sesongkort og prøver å få med seg alle heimekampane. - Vi er ein gjeng på 17 personar som sit i lag. Det er like mykje folkelivet på tribunane som fascinerer meg som sjølve fotballen. Det er artig å observere og høyre på alle kommentarane, fortel han. Ristesund innrømmer at han søv dårleg før kampane, og kanskje litt etterpå viss det har gått dårleg. Men stort sett er fotballinteressa godt for helsa, meiner han. - Ein padletur på fjorden to timar før kampen byrjar er ei perfekt opplading, seier den fotballengasjerte direktøren. Ingen fotballklubbar klarer å gå gjennom ein heil sesong utan skader på fotballspelarane sine. Ei hard takling, eit overtråkk eller ein strekk kan vere nok til å setje ein spelar på sidelinja i lang tid. Betre oppfølging - Det går i periodar. Ein skade kjem ofte uventa og er sjølvsagt alltid uheldig for eit lag. Men når spelarane blir skada er det viktig at dei får god behandling slik at dei kjem raskt tilbake. Helse Sunnmøre (HSM) har høg kompetanse på alle nivå, og eit samarbeid med dei gjer at vi kan vere sikre på at vi får den hjelpa vi treng, seier Hansen. Han trur at samarbeidet óg gjer det lettare for det medisinske apparatet i klubben å følgje opp spelarane. - Vi får tilført ein kompetanse som vi treng i klubben, men eg håpar at vi på sikt óg kan lære litt av kvarandre. Nyttig for andre Per Joar Hansen har tidlegare vore trenar i Rosenborg og har tatt med seg mange nyttige erfaringar frå korleis Trondheims-klubben har jobba med idrettskader. Rosenborg var den første fotballklubben i landet som bygde eigen klinikk. Hansen trur ikkje at AaFK skal ha som mål å gjere det same, men vil heller byggje vidare på det nettverket som er etablert saman med HSM. - Eg trur heile regionen har behov for å byggje ein betre kompetanse innan idrettsmedisin. Samarbeidet med HSM kan få mykje å seie for andre i regionen, til dømes handballklubbar, trur Hansen. Riktig fokus Helse Sunnmøre har óg nytta den populære AaFK-trenaren som foredragshaldar. Per Joar Hansen har lang erfaring med det å vere leiar for ei gruppe og trur han kan bidra med nyttige innspel til dei som arbeider i helsesektoren. Spesielt i tider med knappe ressursar og nedskjeringar er det viktig å fokusere riktig, meiner Hansen. - Det handlar om å prøve å gjere det beste ut av det; sjå på det som er mogeleg ut frå dei rammene som finst i staden for å irritere seg over alt som ikkje kan gjerast. 9

6 AaFK gjer noko med Solveig NINA-pris til trappetrim Solveig på blåtur med kollegaer under mottoet: Oransje og blå, vi støttar AaFK. Foto: Privat Fotball er sunt for helsa, meiner Solveig Røsok (58). Ho går aldri glipp av ein heimekamp med Aalesunds Fotballklubb. Fotballsesongen er over og Solveig kan ta ein velfortent pause. På kjøkkenet der ho jobbar på Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter heng terminlista med alle resultata frå AaFK sine kampar i Det enda med andreplass og opprykk til eliteserien. Sesongkort Solveig var på Vigra saman med fleire hundre andre AaFK-supporterar for å ta imot laget då dei kom tilbake etter å ha knust Pors 5-1 borte i siste serierunde. - Det er veldig stort at dei klarte å rykke opp. Eg trur dei skal klare seg bra i eliteserien, seier den fotballglade 58-åringen som allereie har sikra seg sesongkort for neste år. - Viss ei vakt kolliderer med ein heimekamp, stiller kollegaene alltid opp og hjelper slik at eg kan gå, smiler Solveig. To timar før kamp Interessa for fotball har ho fått frå barn og barnebarn. Ho var ein ivrig supporter allereie då AaFK spelte på Kråmyra. - Den gong var vi på kampane. Etter kvart blei vi fleire, og siste året før vi fekk ny stadion, måtte vi møte opp to timar før kamp for å få sitjeplass. Mannen hennar er óg glad i fotball og fekk AaFK-drakt til 60-årsdagen av familien. På ryggen av drakta står det Pappa med draktnummer 60. Skjelvingar Solveig er medlem i supporterklubben Stormen, men står ikkje saman med dei på kampane. Ho kler seg likevel alltid i oransje AaFK-jakke, skjerf, bøttehatt og oransje og blå sko. - Men eg pleier ikkje å gå med parykk. Ho legg ikkje skjul på at ho pleier å vere veldig nervøs under kampane. - Eg har merka nokre skjelvingar av og til. Tapar dei, blir eg sur, men det går fort over. Når dei vinn, er humøret på topp resten av dagen, fortel Solveig. 58-åringen er eit godt døme på at AaFK sitt motto stemmer: AaFK gjør noe med deg! Tekst: Stig Ryland Trappetrimmarane Birgitte Kirkegaard, Tone Kipperg Tollås og Jorunn Aandal i BHT. Bedriftshelsetenesta i Helse Sunnmøre vann NINA-prisen 2006 for å motivere dei tilsette til å bruke trappene i staden for heisen. Forum for Bedriftshelseteneste i Møre og Romsdal og Nordfjord deler kvart år ut ein pris for tiltak som har fremja godt arbeidsmiljø. I fjor var det Midtnorsk HMS-senter, Surnadal som vann prisen for arbeidet sitt om førebygging av kriser og sjølvmord blant bønder. Trapp opp trimmen! For første gong søkte Bedriftshelsetenesta (BHT) i Helse Sunnmøre i år om å få prisen og gjekk av med sigeren! BHT vann prisen for Trappeprosjektet under mottoet: Trapp opp trimmen. Ikkje la forma gå i heisa. Gjennom dette prosjektet ynskte dei tilsette i BHT å motivere til auka bruk av trappene. I følgje juryen var dette eit enkelt og tilgjengeleg tiltak. Trappene er der, og kunsten er å motivere dei tilsette til å bruke dei. Populært tiltak Medarbeidarane i BHT har sanneleg klart å få dei tilsette til å velje trappene meir. Trappeprosjektet var eit populært tiltak som svært mange deltok i. Det har vore så mange positive tilbakemeldingar at Arbeidsmiljøutvalet har bedt BHT om å setje i gong prosjektet på ny. Dermed blir det sett i gong to trappeveker til frå veke 50. Jorunn Aandal i BHT meiner at trappegang i staden for heisbruk er eit fint supplement til den daglege aktiviteten i Helse Sunnmøre. - Å gå på flata er veldig bra, men å bruke trappene gir enno betre helsegevinst, seier ho. Tekst: Solveig Moe Frøland 11 11

7 REPORTASJE R E P O R T A S J E Valfritt og vellukka Wigdis Kalvø og Janne Osvik bestemmer i stor grad sjølv kor tid dei skal jobbe. - Eg hadde trudd det skulle bli eit himla kaos, men det har gått veldig bra, seier Wigdis. Det er ettermiddag på Sjøholt psykiatriske senter. Wigdis er akkurat ferdig med dagvakta si, medan Janne skal jobbe kveld. Det passar perfekt for begge. Wigdis skal på møte i Rotary seinare på kvelden, medan Janne sin mann har friveke og er heime med barna. Rørleg arbeidstid For seks og eit halvt år sidan fekk dei tilsette på Sjøholt turnusane sine snudd på hovudet. Tidlegare hadde leiinga ved senteret fordelt dag- og kveldsvakter så rettferdig som mogeleg mellom dei tilsette over ein periode på seks veker. I dag er det dei tilsette sjølv som fordeler vaktene mellom seg. I god tid før ei ny seksvekers-periode skal alle dei 27 tilsette som er med på ordninga, setje opp kva vakter dei ønskjer for dei neste vekene. Prosjektet heiter Rørleg arbeidstid og har blitt ein stor suksess på Sjøholt psykiatriske senter. Går i hop - Det er nesten litt utruleg, men stort sett går det i hop, seier Janne. Ho arbeider som fysioterapeut og miljøterapeut. - Vi er veldig forskjellige og har ulike behov. Nokon vil jobbe meir i helger og på kveldstid fordi det passar betre med livet elles, seier Wigdis som er psykiatrisk sjukepleiar. Ho set seg aldri opp på ei seinvakt på måndagar. Det er fast møtedag for Rotary. - Eg liker best å jobbe dagvakter, men tek likevel ei kveldsvakt ein dag i veka. Det handlar om å gje og ta og stille opp for kvarandre når nokon treng det. Du kan ikkje be om å få dei beste vaktene heile tida, understrekar Wigdis. Lettare å planleggje Den nye ordninga er óg perfekt for Janne. Ho har ein mann som arbeider vekke frå heimen i to veker og er tre veker heime. - Når han er på jobb, set eg meg opp på dagvakter. Vi har barnehageplass for barna våre, så det er det beste for meg å jobbe dag då. Når han er heime, kan eg gjerne jobbe kveld og i helger, fortel Janne. Ho synest ordninga gjer det enklare å ha kontroll på aktivitetane på heimebane. - Du kan planleggje sjølv, og då blir det lettare å få det til å gå opp. Spare opp fridagar Rørleg arbeidstid gjer det óg mogeleg for dei tilsette å jobbe inn fridagar. I løpet av seks veker kan dei jobbe inn 35,5 timar som dei kan ta ut i fridagar seinare. Wigdis har nytta dette fleire gonger. - I september var eg fjorten dagar i USA. Det hadde eg neppe fått til viss eg ikkje kunne ha jobba inn fridagane. Eg har óg eit barnebarn i Bergen som det er kjekt å besøkje ei langhelg av og til, fortel ho. Mindre byte Verken Wigdis eller Janne kan tenkje seg å gå tilbake til den gamle ordninga med faste turnusveker. - Eg veit ikkje om nokon som vil det, seier Janne. Wigdis nikkar. Ho trur at grunnen til at rørleg arbeidstid har blitt ein suksess på Sjøholt, er at dei tilsette har vore med i utgreiinga allereie frå første dag. - Dette er ikkje noko vi har blitt pålagt av leiinga, men det har kome frå grasrota. Faktisk er det mindre byte av vakter no enn før, og det seier vel det meste, meiner Wigdis. Foto: Leif Gabrielsen Auka trivsel - Dei tilsette er blitt meir tilfredse. Det er nok den beste effekten vi har hatt med rørleg arbeidstid, seier seksjonsleiar Ronald Longva ved Sjøholt psykiatriske senter. - Skal ordninga fungere, må det vere eit godt samarbeid mellom leiinga og dei tilsette, trur Longva. Han håpar Rørleg arbeidstid har komen for å bli. Utolmodige Idéen er henta frå Tingvoll psykiatriske på Nordmøre. - Vi var på besøk og fekk høyre korleis dei hadde endra arbeidsplanane sine, og då vi presenterte det for dei tilsette på Sjøholt, blei dei svært interesserte og utolmodige etter å kome i gang så raskt som mogeleg, fortel Longva. I tillegg til Sjøholt blir den nye ordninga óg prøvd ut på Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter, Mork Rehabiliteringssenter og Volda psykiatriske senter. Pasienten først Ronald Longva understrekar at omsynet til pasienten heile tida har vore førsteprioritet. - Rørleg arbeidstid er ein fin måte for dei tilsette å få dekt behova sine for fritid og rekreasjon på, men dei tilsette sine behov skal ikkje kome før pasientane sine behov. Han samarbeider óg tett med dei tillitsvalde for å vere sikker på at alt går rett for seg. - Vi lagar ei avtale kvart år slik at vi er sikre på at arbeidsmiljølova blir følgt. Alle tilsette må til dømes ha éin fridag i løpet av ein sjudagarsperiode, og ingen kan jobbe meir enn 54 timar denne perioden. Løyser seg Nye arbeidsplanar blir laga kvar sjette veke, og dei tilsette må melde inn ønska sine seinast tre veker før ein ny periode. Longva lagar så ei endeleg oversikt og prøver å innfri særskilde ønske. - Eg har aldri opplevd nokon kamp om dei beste vaktene eller dei mest attraktive fridagane. Berre èin gong har vi hatt problem med å skaffe nok personar til ei vakt på julaftan, men det løyste seg fint. Longva opplever oftare at han må plukke vekk vakter enn å be nokon jobbe. - Ja, eg har vel sagt nokre gonger at no må du ta deg litt fri. Fleksibel Seksjonsleiaren er imponert over kor godt ordninga fungerer på Sjøholt, og han får berre positive tilbakemeldingar frå dei tilsette. - Dei opplever at leiinga er fleksibel, og då blir det good-will begge vegar. Viss nokon har eit spesielt behov, har vi alltid løyst det. Det hadde vi aldri fått til utan eit fleksibelt personale. Dei er flinke til å ta vare på kvarandre og finne løysingar i fellesskap. Dukkar det opp noko som er urettferdig, blir det tatt opp på ein konstruktiv og god måte, seier Ronald Longva. - Vi har eit veldig godt arbeidsmiljø på Sjøholt. Viktige AKAN-dagar Dagen i Volda vart gjennomført tysdag 12. september. AKAN-utvalet hadde stand utanfor kantina med utdeling av brosjyrar og var i dialog med tilsette. I Ålesund var AKAN-dagen fredag den 29. september. Dagen starta med fredagsmøte ved Frode Hagen frå firmaet Ruskompetanse. Deretter hadde AKAN-utvalet stand utanfor kantina. Her kunne ein få med seg brosjyrar og anna informasjon om AKAN. Utvalet skulle gjerne hatt meir besøk på standen. Dagen vart avslutta med kurset Rusmisbruk hos oss? Forelesarar var Bente og Frode Hagen. Begge foredragshaldarane har ei lang ruskarriere bak seg og dei gav oss god innsikt og ei viss forståing av korleis ein misbrukar tenkjer og handlar, særskilt i høve løgn og manipulasjon. Det handla også om korleis ein vil ha det på arbeidsplassen sin i høve til rus. Det er viktig at leiaren er tydeleg på kva som ikkje er akseptert i høve til rus og konsekvensar av rus i arbeidssamanheng. Likeeins er det viktig at kollegaer ikkje dekkjer over det dei eventuelt ser og opplever i høve i samband med ein tilsett med eit mogeleg rusproblem. Kurset inneheldt også emne som kvinner og rus, ulikskap mellom kvinner og menn, og kva ein bør gjere for å hjelpe rusmisbrukaren. Det er inga hjelp, eller snarare misforstått hjelp å skjule eller dekke over ved mistanke om rusproblem hos ein kollega. Det deltok om lag 40 personar på kurset, og deltakarane kom både frå Helse Sunnmøre og kringliggande kommunar. Dersom nokon treng å drøfte ei aktuell problemstilling må de gjerne kontakte BHT eller ein av medlemmane av AKAN-utvalet. Det er verd å merke seg at ei problemstilling kan drøftast utan at personen vert namngjeven. Tekst: Anniken Remseth og Jorunn Aandal, AKAN-utvalet ved Bedriftshelsetenesta (BHT) AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Les meir på SunnMøring Oktober

8 Magasin for Helse Sunnmøre Frisk feiring Det låg an til å bli storkalas då Volda sjukehus skulle feire sin 20-årsdag i Ørsta kulturhus den 2. desember. Og storkalas vart det. Kinosalen er full av forvirring og forventning. Kvite klede er bytta ut med strame dressar og lange kjolar, og gjer at folk som har jobba i lag i årevis knapt kjenner kvarandre att. Folk trommar på armlena, ler spent til kvarandre og nippar forsiktig til sprudlevatnet. Noko stort er i ferd med å skje, men knapt nokon i salen veit heilt sikkert kva. Lunta tent Så er feiringa i gang. Konferansierar Dagny og Marit entrar scena og tennar lunta til eit fyrverkeri av song- og skodespelarprestasjonar. Tilsette flagrar over scena med replikkar og songstrofar, og mange i salen måper. Dette hadde dei aldri trudd om kollegaene sine. Men overraskinga går raskt over i spontan latter og ivrig applaus, for på scena skjer det heile tida nye ting. Filmen Volda sjukehus for 20 år sidan, vekkjer mange gode minner og nostalgisk latter i salen. Somme tørkar diskret ei tåre i augekroken. Salen voggar i takt og syng med når jubileumskoret leiar an. Dramatiseringa av sjukehuset si historie, leia av Anne-Mari Håvik, får mange i salen til å nikke gjenkjennande og klappe frydefullt i hendene. Og når Kristian Kolnes presenterer humor i kvardagen eksemplifisert med utrolege røntgenbilete og fantasifulle tilvisningar på storskjerm, er suksessen eit faktum. Som ein slags dessert entrar ståande komikar Thomas N. Ryste scena, og akkompagnert av kveldens pianist Eirik Risholm Velle, syter dei for å trimme magemusklane i salen ytterlegare. Velvilje og hardt arbeid Ei feiring av dette formatet er ikkje sjølvsagt. Ho er eit resultat av hardt arbeid, velvilje frå sponsorar og framifrå dugnadsånd, og ikkje minst godt komitéarbeid på førehand. Leiar av hovudkomitéen for arrangementet, Knut Nautvik, er godt nøgd med arbeidet som er gjort. - Arbeidet i komitéen har fungert heilt topp, seier han. Markeringa er ikkje berre ein bursdagsfest for sjukehuset. Vel så viktig er det at dei tilsette ved sjukehuset kan treffast uformelt og utanfor sjukehuskorridorane. Astrid J. Eidsvik, administrerande direktør for Helse Sunnmøre, er ikkje i tvil. - Å samlast slik er sunt for kulturen og arbeidsmiljøet. Og når arbeidsmiljøet er bra, vert og kvaliteten på tilbodet til pasientane betre. Livlig finale - Volda sjukehus er eit levedyktig sjukehus for framtida, poengterte Astrid J. Eidsvik i si opningstale og framkalla spontan applaus frå salen. Etter fotarbeidet på dansegolvet seinare på kvelden å døme, er det i alle høve ikkje noko å seie på levedyktigheita til dei tilsette. For då fugl, fisk og festkaker var fortært, ville folket i festsalen røre på seg. Til god musikk trippa stillett mot parkett, og slips låg vassrett i lufta. Men skulle nå ein stakkar forvilla seg inn på dansegolvet for så å bli slått i svime av eit par i piruett, finst det vel knapt ein betre stad i verda å deise i golvet på, enn midt imellom 250 feststemte tilsette i Helse Sunnmøre. Tekst og foto: Frank Hilmar Brovold Redaktør/ Informasjonssjef: Solveig Moe Frøland / helse-sunnmore.no Prosjektleiar/ journalist: Stig Ryland Grafisk formgivar: Mette Ommundsen Annonsekonsulent: Marit Sola Ventetida går ned igjen Etter ein auke i gjennomsnittsventetida i sommar og tidleg haust, ser vi no ein nedgang dei siste to månadene for alle sjukehusa i Helse Midt-Noreg. For Helse Sunnmøre (HSM) er det ein nedgang frå 96 dagar til 89 dagar ved utgangen av oktober. Framleis har Volda sjukehus den kortaste ventetida i regionen med 55 dagar i gjennomsnitt. Personalnytt Nytilsette i Helse Sunnmøre Ragnhild Hanken, sjukepleiar Vaksenpsykiatrisk avdeling post B - Geir André Myklebust, nevrofysiologiteknikar, Nevrologisk poliklinikk, nevrologisk avdeling - Jill Solberg, psykolog Psykiatrisk poliklinikk, Vaksenpsykiatrisk avdeling - Det har i heile 2006 vore ein auke i talet på dei som må vente over 120 dagar på behandling for alle sjukehusa i Helse Midt-Noreg. No ser det ut til at toppen er nådd for HSM, og vi kan sjå ein liten nedgang i talet på ventande. Det er innanfor fagområdet Øre-nase-hals det er lengst ventetid for å få behandling. For fagområda kjevekirurgi og hjartesjukdomar er det ein nedgang i talet på ventande, medan det for fagområdet revmatologi er ein auke. Tekst: Geir Vikestrand, ventelistekoordinator Gjennomsnittleg ventetid 31. des des aug sept okt 2006 Helse Sunnmøre 66 dagar Volda sjukehus 59 dagar Ålesund sjukehus 67 dagar Helse Nordmøre-Romsdal 78 dagar Helse Nord-Trøndelag 66 dagar St. Olavs Hospital 97 dagar Tommy Frode Jenssen, audiograf Hørselsentralen, ØNH avdeling - Sissel Barstad, assistent Kjøkkenseksjonen, serviceavdelinga - Marion Ramstad, assistent Kjøkkenseksjonen, serviceavdelinga - Utgivar: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Tlf: Idé/design/innhald: Cox Bergen Wivi Ann Digernes, helseskretær Tann- og kjevekirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling - Grete Ingebjørg Roald, rekneskapssjef Løn- og rekneskapsseksjonen, økonomiavdelinga Helse Sunnmøre. Kristian Mikael Rønstad, assistent Kjøkkenseksjonen, serviceavdelinga - Elisabeth Blindheim, sekretær 1 Ekspedisjon, Barneavdeling - Mona Ryste, avdelingssjef Medisinsk avdeling - Volda sjukehus. 15

9 BLAD B - Økonomi Returadresse: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6 Sunn Møring Nr. 1-2007 Stortingspolitikar Tom Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa i Ålesund og Volda. s. 6 Portrettet: Per Jan Osdal går frå helse til propellar. s. 8-9 - Maken til matfat finnast ikkje!

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning Sunn Møring Nr. 1-2011 Helse Sunnmøre jubilerer - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Side 14 Arbeider for betre finansieringsordning s. 2 Engasjert og erfaren s. 10 Med hjarte for Zambia

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr.

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr. Sunn Møring Nr. 3-2011 Høgtidleg opning av barne- og ungdomsavdelinga Gode minner frå Volda s. 6 Fest for jubilantane s. 8 Driftig doktor s. 12 LEIAR Helse Sunnmøre er om få dagar historie. Frå 1. juli

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s.

Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. Sunn Møring Nr. 3-2009 s.10 Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen sjå side 6 Kåra til årets sjukepleiar s. 4 Trivst best i høgda s. 8 AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. 14 LEIAR Organisering

Detaljer

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på.

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Helse vest magasinet frå sjukehusa på Vestlandet 2014 Beredskap til sjøs Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Behandlar i Afrika Sjukehusa er aktive i internasjonalt arbeid. Sunn mat,

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6 Sunn Møring Nr. 2-2008 Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg.

Detaljer

hospitalet www.helse-bergen.no Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Lytteposten OFFENTLEG INFORMASJON

hospitalet www.helse-bergen.no Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Lytteposten OFFENTLEG INFORMASJON hospitalet OFFENTLEG INFORMASJON Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Lytteposten s. 6 s. 27 Nye Haukeland s. 22 Global helse s. 10 Makelause maskiner s. 14-17 fb.me/haukelanduniversitetssykehus

Detaljer

Møring. Sunn. Høgtflygande redningsteneste. Nr. 1-2008. s. 10-11. Prisa av føretaket s. 12. Master om maske s. 2-3. Mor fortel om Nidcap s.

Møring. Sunn. Høgtflygande redningsteneste. Nr. 1-2008. s. 10-11. Prisa av føretaket s. 12. Master om maske s. 2-3. Mor fortel om Nidcap s. Sunn Møring Nr. 1-2008 Høgtflygande redningsteneste Helikopteret og legebilen på redningsbasen til Ålesund sjukehus har nærare 700 oppdrag i året. Søk og redning utgjer fire-fem prosent av arbeidsmengda.

Detaljer

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2007 Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Frisk nok Redaksjon for livet

Detaljer

Fredag 26. november 1999 Nr. 44 20. årgangen Lausal kr 12,-

Fredag 26. november 1999 Nr. 44 20. årgangen Lausal kr 12,- Fredag 26. november 1999 Nr. 44 20. årgangen Lausal kr 12,- 20 år FREDAG 26. NOVEMBER 1999 Søndag 28. november er det 20 år sidan første utgåva av Norddal Bygdeblad kom ut, lokalavisa for Norddal som seinare

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Frå dagkir. Sjå artikkel side 4-5. Frå venstre avd.spl. Inger Dyb Søvik, ortoped Petter Klungsøyr, opr.spl. Karin Vegsundrabb. Foto: Solveig

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

God jul! Opningstider: God jul og godt nytt år! Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,-

God jul! Opningstider: God jul og godt nytt år! Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,- Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,- God jul! Opningstider: Julaftan kl. 09.00 13.00 Romjula kl. 10.00 16.00 Nyttårsaftan kl. 09.00 15.00 6215 Eidsdal Tlf. 70 25 90 09 Faks 70 25 90

Detaljer

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 MARS 2009 NR 12 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Ungt teater Iselin Garshoel Berge (biletet) gir liv til den krevjande hovudrollen som Maria i Kulturskulen si teateroppsetjing

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 16 SEPTEMBER 2010 NR 33 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ramponert hus Kai Olav Ulvestad ser seg fortvila om i huset han eig i Syvde. I løpet av nokre timar laurdagskvelden

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Tema: Senior Helse Bergen s. 8

Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2006 Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Skole i 113 s. 3 Kampen mot bakteriane s. 13 Medisinsk mekking s. 15 Det grå gullet Redaksjon Eldre arbeidstakere

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 21 JANUAR 2010 NR 3 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kjempekontrakt til North Cape Minerals FOTO: Sindre Sandnes Dei smiler med god grunn, salsansvarleg

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer