1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN

2 1. VISJON Nordlandet barneskole: Et godt sted å være et godt sted å lære. 2. VIRKSOMHETSIDÉ Nordlandet barneskole skal i samarbeid med de foresatte, og ut fra de til enhver tid gjeldende regler og rammer, gi alle våre elever en best mulig opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger, slik at de får gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Gjennom å drive utviklingsarbeid og å øke de ansattes kompetanse, skal vi tilby våre brukere en skole med høy kvalitet, en skole hvor trygghet, trivsel og tilhørighet er i fokus. 3. PEDAGOGISK PLATTFORM TENK TENK når det gjelder ansvar for egen læring og selvstendighet. TENK hvordan du handler ovenfor andre. Trivsel! Vi ønsker at alle ved Nordlandet barneskole skal trives barn som voksne. Engasjement! Når vi engasjerer oss, lærer vi bedre. Engasjerte og utviklingsorienterte lærere gir oss et godt læringsmiljø. L97 innebærer også et tettere samarbeid mellom hjem og skole. Natur! Vi skal være en uteskole. Vi ønsker at vår skole skal bruke nærmiljøet aktivt og at elevene skal ha mange fine fellesopplevelser på turer. Kreativitet! Elevene skal undre seg, være nysgjerrige og ha utforskertrang, gjennom estetiske uttrykk, prosjekt- og temaarbeid. 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET Det legges opp til faglig og sosial læring som bygger opp under skolens pedagogiske plattform. Samtidig ønsker vi å strekke oss mot vår visjon.

3 4.2. MÅLSETTINGER FOR SKOLEÅRET 2004/2005 Skolen må innrette seg etter samfunnet, og samtidig være en motvekt til uheldige sider ved samfunnet. Vi ønsker å være en samfunnsorientert skole med engasjerte elever; ansvarsbevisste og kritiske mennesker med framtidshåp og tro på seg selv. Målsettinger i denne sammenheng er (L97, s. 14): noe en arbeider mot noe en kan vite om en nærmer seg eller ikke Lese- og skriveopplæring Hovedmål: Fremme lese og skrivelyst. Delmål: Lage planer for norskopplæringen for trinn dette året. Lage liste over høytlesningsbøker som passer for forskjellige trinn. Gå gjennom materiell som finnes på "huset", og fordele dette på trinnene. Alle trinn skal prøve ut ulike undervisningsopplegg i løpet av skoleåret. Evaluering: Evaluering gjøres fortløpende.hovedevaluering i slutten av skoleåret (mai/juni) Uteskole Hva er uteskole? Uteskole er en arbeidsmetode der man flytter deler av skolehverdagen ut av skolebygningen. Dette gir rom for faglige aktiviteter, lek og utfoldelse, nysgjerrighet og fantasi, opplevelse og sosialt samvær under andre fysiske forhold enn det skolebygningen byr på. Det er opp til hver gruppe/ trinn hvordan man vil organisere uteskole. Noen velger en fast ukedag gjennom hele skoleåret, andre velger enkelttimer/ økter når det passer i forhold til tema/ fag. Uteskole kan også organiseres på tvers av grupper/ trinn. I løpet av dette skoleåret skal komitéen utarbeide en rammeplan for hvordan vi skal drive uteskole ved Nordlandet barneskole. Målsetting for elevene vil være å: få opplevelser og erfaringer som gir rom for læring få samarbeide om fag på en annen måte få kunnskap om naturen få respekt for naturen tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som bidrar til å ferdes ute drive fysisk aktivitet bli glad i å være ute bli kjent med eget nærmiljø se mulighetene og ressursene naturen byr på

4 Evaluering Hvert team evaluerer bruken av uteskole i forhold til målsetting to ganger i året (jul/ sommer). Elevene må også få evaluere bruken av og opplevelser med uteskole IKT Innledning Vi har blant annet utarbeidet planer for hva slags dataopplæring de ulike trinnene skal ha, og disse evalueres forløpende. Vi er godt rustet til å gjennomføre departementets pålegg om at «IKT skal tas i bruk i undervisningen i grunnskolen som 5. basisfag» (eget sitat). Opplæring for personalet Mål: Hele personalet anvender IKT i undervisningen. Hele personalet forplikter seg til å anvende IKT i undervisningen. IKT-komitéen informerer om dataplanene og medvirker til at dette er gjennomførbart og stiller opp med veiledning ved behov. Det settes av tid i komitéen til å jobbe med oppdatering av skolens hjemmeside, veiledning av personalet, egenfornying av programvare som kan brukes til undervisning. Evalueres ved skoleslutt. Opplæring for elevene Mål: Opplæringa skal medvirke til at elevene utvikler kunnskaper om, innsikt i og holdninger til utviklinga av IKT i hverdagen. Vi ønsker at elevene lærer seg å benytte elektroniske hjelpemidler kritisk og konstruktivt og som praktisk redskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt. De ulike trinn fortsetter å bruke de allerede bestående planene for hvert enkelt trinn. Evalueres ved skoleslutt Informasjonsarbeid God informasjon er nødvendig for å få til et godt samarbeid med hjemmet, og fører til mer fornøyde brukere og ansatte. Det er derfor viktig at vi gjør en grundig jobb på dette området. Vi vil gjennom året arbeide med: Informasjonshefte. Hver høst utarbeides et informasjonshefte til elevenes foreldre/foresatte. Skolens hjemmeside. Skolens dataansvarlige vil oppdatere skolens hjemmeside fortløpende. Her er det viktig med innspill fra andre. Referater fra skolens råd og utvalg må sendes inn elektronisk, slik at vi får lagt dem ut på våre hjemmesider. Skolens håndbok. Komitéen vil i løpet av skoleåret samle inn alle skriftlige rutiner vi har, og ordne en oversiklig perm for skolens ansatte. Dette er et arbeid som må oppdateres kontinuerlig i årene framover. Oppdatere skolens planer, som f.eks. Sosial læreplan, etter behov.

5 Evaluering: Komitéen evaluerer sitt arbeid fortløpende. Det vil bli en grundigere sluttevaluering i mai/juni, der berørte parter vil bli trukket inn Ressursteam Solveig Kruse Kari Faksvåg Ildrid Haukvik Harald Møst Kordinator skole/ppt. Kontaktperson for lærerne vedrørende spesialundervisning (spesielt lese-/skrivevansker). Teamets leder. Kontaktperson i forhold til Kristiansund Opplæringssenter (Språklig sikkerhetsnett). Adferdsvansker og fremmedspråklige. Medlem i Nettverk for språklige minoriteter. Ressursansvarlig. Kontaktperson for lærerne vedrørende spesielt matematikkvansker. Ressursteamet har som målsetting å bedre kvaliteten på skolens arbeid med å forebygge, avdekke og avhjelpe vansker i skolesituasjonen. Prioriterte oppgaver: Gjennomgå Handlingsplan mot mobbing snarest etter oppstart høst Gjennomføre mobbeundersøkelse før høstferien. Delta i kompetanseheving av ressursteamet. Møter med PPT etter oppsatt plan. Ressursteamet skal fokusere på tilpasset opplæring og formidle kunnskaper videre til kollegiet. Evaluering: I slutten av hvert halvår Trivselskomité Trivselskomiteen vil ha som målsetting å ta vare på det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen vår. Vi ønsker en arbeidsplass hvor personalet trives og har det bra med seg selv og de andre. Komiteen vil gjennom skoleåret arrangere en del felles aktiviteter for lærerne og resten av personalet. Som et ledd i arbeidet har skolen bestemt seg for å gjennomføre Samspill, et verktøy til bruk på den enkelte arbeidsplass for å forbedre og vedlikeholde det psykososiale arbeidsmiljøet. Konkrete tiltak: Samspill Trivselskomiteen vil samarbeide med kvalitetssikringsgruppa om å gjennomføre tiltak som iverksettes etter Samspill. Hemmelig venn Julebord Blåtur Gjennom skoleåret vil trivselskomiteen forslå små, artige innslag som vi håper blir positivt mottatt.

6 Evaluering: Trivselskomiteen evaluerer sitt arbeid fortløpende. Det vil bli en grundigere sluttevaluering i mai/juni. Trivselskomiteen oppfordrer personalet til å gjøre hver dag til en trivelig arbeidsdag. Med godt humør det er som solens blanke skinn Det lys og varme gir til både sjel og sinn. (Ludvik Holberg) Den skjønneste jordens blomst er smilet. (Henrik Wergeland) 4.3. AKTUELLE SATSINGSOMRÅDER SKOLEÅRENE 2005/2008 Samfunnet er i endring og det er i høyeste grad den norske skolen også. Småskoletrinnet (1.-4. trinn) har fått flere skoletimer dette året også, og flere vil det bli til neste år. Det økte timetallet skal først og fremst brukes til å styrke fagene norsk og matematikk, samt innføre mer fysisk fostring. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss mot å bli en stadig bedre skole. Det største satsingsområdet for dette skoleåret vil være å styrke lese- og skriveopplæringen. Dette arbeidet vil sannsynligvis bli videreført de neste årene. Da er det også aktuelt å satse på matematikk og fysisk fostring. En ny reform er på vei inn i den norske skolen. Det ventes nye læreplaner i fagene i Det å sette seg godt inn i de nye planene vil være nødvendig for at vi skal kunne drive en skole i tråd med disse. Videre er opplæringsloven endret på en del områder. Det har blant annet kommet en innskjerping vedrørende elevenes skolemiljø. Det gjelder det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. Tidligere har vi innført undervisningsopplegget Steg for steg, samt utarbeidet en Sosial læreplan. I fjor utarbeidet vi skolens Handlingsplan mot mobbing. Vi håper og tror at denne, sammen med trivsels- og ordensreglene våre og den årlige trivsels-/mobbeundersøkelsen, vil være et nyttig verktøy i arbeidet med å skape en trygg skolehverdag for alle elevene våre. Elevenes og de ansattes arbeidsmiljø vil også settes på dagsorden de neste årene. I fjor hadde vi to store klasser. Disse har vi greid å dele opp i mindre grupper. Vi ser to store gevinster med denne delingen: Det blir lettere for lærerne å se den enkelte elev og gi opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger. Dessuten vil inneklimaet bli langt bedre med færre mennesker i rommet. Å drive tilpasset opplæring er kanskje den største utfordringen en lærer har. Dette er derfor et aktuelt satsingsområde i nær framtid. Lærernes arbeidstid har forandret seg. Lærerne skal være mer til stede på skolen og gjøre mer av jobben sin her. Dette har vært et stridstema mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden det siste året. Vi kan nok forvente at det blir nye runder vedrørende lærernes arbeidstid i årene som kommer, og da må vi regne med å tilpasse arbeidstidsavtalene til eventuelle endringer som skjer i avtaleverk.

7 Samarbeidet mellom hjem og skole fungerer godt, spesielt i saker som vedrører det enkelte barnet. FAU har jobbet godt i årene som har gått. I fjor bidro de blant annet sterkt i å få bygget opp gapahukene våre. Vi tar sikte på å få til et best mulig samarbeid i årene som kommer også. Skolen kan ikke akkurat strø om seg med penger. Vi må derfor ha en god og nøktern styring med skolens budsjett og regnskap. Hvert år setter vi opp nye satsingsområder. Det er naturlig at disse satsingsområdene også blir prioritert på det økonomiske området. 5. BRUK AV TIDSRESSURSER Lærernes arbeidstid har forandret seg. Lærerne skal være mer til stede på skolen og gjøre mer av jobben sin her. Det må derfor utarbeides nye lokale arbeidstidsavtaler. Det råder fortsatt litt usikkerhet vedrørende innholdet i den ekstra bindingstiden. Vi planlegger derfor ut i fra at vi skal ha den samme samarbeidstiden, 150- timersrammen, som tidligere MØTETID 30 min. felles info for pedagogisk personale mandager kl time teamarbeid mandager kl , hovedsakelig storteam. 2 timer fellestid onsdager kl Møtefri ca. hver 4. onsdag. Utviklingsarbeid, kurs. 1 time team- eller individuelt arbeid. Dette teamarbeidet avtales slik det passer for personalet. Denne tiden brukes også i forhold til ikke-timeplanaktiviteter som f.eks. kurs/møter på kveldstid. Lærernes tilstedeværelsesplikt er endret siden i fjor. Tidlig i høsthalvåret må det bestemmes hvordan denne bindingstiden skal brukes SKOLEUKE Intern planlegging Intern planlegging Kommunalt kurs Intern planlegging. Vi kommer også til å sette av to kvelder, på til sammen 7,5 timer, for å jobbe med: Foreldrekontaktkurs/arbeidsmøte Samspill

8 6. PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Vi ønsker å prioritere satsingsområdene våre. Dette skoleåret er det lese- og skriveopplæringen som er det viktigste satsingsområdet, men vi kommer også til å sende lærere på andre kurs/seminarer. Vi kommer til å delta på følgende kurs/seminarer i år: Litteraturformidling og lesestimulering (dagskurs), 10 lærere. Språklig sikkerhetsnett (samlinger gjennom hele skoleåret), alle lærerne på 1. og 2. trinn. Gi rom for lesing (dagskurs), to lærere. Lesekurs i Trondheim (2 dager), to lærere. Lesekurs i Molde (2 dager), to lærere. Læringsstrategier i matematikk (dagskurs), fire lærere. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn (dagskurs), fem lærere. Kartlegging av språkkunnskaper hos minoritetsspråklige elever (dagskurs), en lærer. Det skjer i SFO (dagskurs), alt SFO-personell. Samspill (10 timer), alt personell ved skolen/sfo skal delta. Sannsynligvis kommer vi også til å ha deltakere på andre kurs, som vi får tilbud om i løpet av året. Skolering av ressursteam vil bli planlagt etter at PPT og ressursteamet har foretatt ansvarsfordeling/rolleavklaring. Kompetanseheving skjer også internt på skolen, bl.a. gjennom komitéenes arbeid (se pkt. 4). VEDLEGG: 1. Aktivitetskalender for skoleåret 2004/ Plan for onsdagsmøtene i høsthalvåret. 3. Sammensetning av utviklingskomitéene 2004/ Skolerute for skoleåret 2004/2005. Nordlandet barneskole Harald Møst Rektor Knut E. Olsen Undervisningsinspektør

9 Vedlegg 1. Aktivitetskalender for Nordlandet barneskole 2004/2005 August ½-årsplaner 1. halvår/justeringer IOP September ½-årsplaner 1. halvår/justeringer IOP Foreldrekontaktkurs/arbeidsmøte i september Ferdigstillelse av utviklingsplan medio september Høstturer Gruppeforeldremøter Oktober Høstferie uke 41 Matpakkeuke, mellom ukene 39 og 45 FN-dagen Foreldresamtaler starter Samlingsstund 3. trinn November Foreldresamtaler fortsetter Ferdigstillelse av ½-årsrapport i slutten av måneden Desember Avslutning til jul Diverse juleverksteder ½-årsplaner 2. halvår/eventuelt justeringer IOP Samlingsstund 5. trinn Varsle behov for spesialundervisning/spes.ped. styrking 2004/2005 Januar Planleggingsdag Søknad til kommunen om spesialundervisningsressurser etc Januar/februar Operafestuker (uke 5 7) Februar Samlingsstund 6. trinn? Vinterferie uke 8 Februar/mars Vinteraktiviteter Mars Samlingsstund 4. trinn Påskeforberedelser (Ferie ) April Eventuelt Rusken i slutten av måneden Velge nye foreldrekontakter før sommerferien Samlingsstund 2. trinn Foreldresamtaler starter Eventuell deltakelse i Barnas festuke ( ), 6. trinn Mai Samlingsstund 1. trinn Prøvetog uke 19 Foreldresamtaler fortsetter ½-årsrapporter Elevfri dag fredag Mai/juni ½-årsplan og IOP høst 2005 Aktivitetsdag Skogdag for 4. trinn Politiets Idrettsdag for 7. trinn Fadderkurs 5. trinn Hospitering lærere på 1. trinn Møte for nye 1. trinnss-foreldre Juni Samlingsstund 7. trinn

10 Vedlegg 2. Plan for onsdagsmøtene høsten 2004 August September Oktober November Desember 18. ½-årsplaner + div. til egen oppstart. 1. Åpen onsdag 6. Høstferie 3. Kom.arb. 1. Komitéene legger fram sitt arb. (Kom.arb. om det blir tid) 25. ½-årsplaner + div. til egen oppstart. 8. Kom.arb. 13. (Fri) Samspill Fri 8. Fri 15. Fri 20. Åpen onsdag 17. Kom.arb. 15. Fri 22. (Fri) 27. Kom.arb. 24. Kom.arb. Samspill Storteam i forb. med TVaksjonen Hjerterom 17. okt. + planlegge Grunnskolens uke/prosjektuka. Grenseland = Det settes av 15 minutter i begynnelsen av møtetiden. Saker som tas opp kan være av hverdagslig karakter. Sakene meldes skriftlig til adm. senest i matpausa samme dag. Vi har ikke Grenseland på kursdager. Åpen onsdag: Sakene meldes skriftlig til adm. senest i matpausa samme dag. Utarbeidet av plangruppa september 2004.

11 Vedlegg 3. Sammensetning av utviklingskomitéene 2004/2005 Navn Harald Solveig Ildrid Kari Stein Kristin Marit Therese Karin Rita Turid Toril Grete Per Martin Einar Kjell Knut Komité Ressursteamet IKT-komitéen Uteskolekomitéen Lese- og skriveopplæringskomitéen Trivselskomitéen Infokomitéen Vedlegg 4. Skolerute barne- og ungdomsskolene 2004/2005 SKOLERUTE Antall skoledager August Første skoledag: Onsdag September 22 Oktober Høstferie: Uke 41 (mandag 4. til fredag 8.) 16 November 22 Desember Siste skoledag før jul: Tirsdag Januar Første skoledag: Tirsdag Februar Vinterferie: Uke 8 (mandag 21. til fredag 25.) 15 Mars Påskeferie: Mandag 21. til tirsdag April 21 Mai Elevfri dag: Fredag Juni Siste skoledag: Tirsdag Sum

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage 2015-2016

Årsplan Snøde barnehage 2015-2016 Årsplan Snøde barnehage 2015-2016 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2016. Årsplanen gir informasjon om hva vi skal jobbe med i 2015-16. Mer

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Administrasjon Stein Larsen, rektor Annine Horstad, avdelingsleder Kjersti Wolden, avdelingsleder Roar Haugland, avdelingsleder Kontaktinformasjon Kontortid : 08.00-15.30

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Pedagogisk plattform. for Romolslia skole

Pedagogisk plattform. for Romolslia skole Pedagogisk plattform for Romolslia skole Ved Romolslia skole settes læring i høysetet. Vi er opptatt av å skape et trygt og stimulerende skolemiljø som fremmer lærelyst og kreativ tenking. Vi tror på den

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole PEDAGOGISK PLATTFORM Alle barn er ulike og unike, enestående og likeverdige. Alle har krav på et trygt og trivelig opplæringsmiljø -og å få lærestoffet tilpasset sine egne forutsetninger KONTAKT OSS: Aspøy

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ullevål skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Sist endret: mandag, 25. august 2014 AUGUST SEPTEMBER

Sist endret: mandag, 25. august 2014 AUGUST SEPTEMBER SEPTEMBER AUGUST 1 ÅRSHJUL SYSLE 2014-2015, Høst 2014 Uke Dato Aktiviteter / Frister ANSVAR: 12 Planleggingsdag 1 Planleggingsdag 14 Planleggingsdag, 15 Planleggingsdag, SKOLE/SFO: Felles 0800-10 SFO:

Detaljer

Besøksdag 21.juni 2012

Besøksdag 21.juni 2012 Besøksdag 21.juni 2012 Informasjonsmøte 21.06.12 Orientering om Skranevatnet skole v/rektor Arne Larsen Gode råd ved skolestart v/avdelingsleder Bjørnar Vold Informasjon om SFO v/ SFO leder Gro Hellevik

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård. Åsgård en CDE skole Community Designed Education. Årsplan har som tema:

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård. Åsgård en CDE skole Community Designed Education. Årsplan har som tema: ÅRSPLAN 2011 Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan - 2011 har som tema: Arbeids- og læringsmiljøet til elevene God faglig og sosial utvikling for

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal virksomhetsplan for Østgård skole 2015/ 2016. Side 3 Side 5 Side 6 Side

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Til barnehager og skoler. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager for skoleåret 2010/2011

Til barnehager og skoler. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager for skoleåret 2010/2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 31/2009 Dato: 23. september 2009 Saksnr.: 200900009-31 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-20 Til barnehager og skoler Forskrift

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Gamlebyen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE OM PLANEN Utviklingsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett med utviklingsplan og årsmelding. Utviklingsplanen for Rasta

Detaljer

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 28.08.2015 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer