1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN

2 1. VISJON Nordlandet barneskole: Et godt sted å være et godt sted å lære. 2. VIRKSOMHETSIDÉ Nordlandet barneskole skal i samarbeid med de foresatte, og ut fra de til enhver tid gjeldende regler og rammer, gi alle våre elever en best mulig opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger, slik at de får gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Gjennom å drive utviklingsarbeid og å øke de ansattes kompetanse, skal vi tilby våre brukere en skole med høy kvalitet, en skole hvor trygghet, trivsel og tilhørighet er i fokus. 3. PEDAGOGISK PLATTFORM TENK TENK når det gjelder ansvar for egen læring og selvstendighet. TENK hvordan du handler ovenfor andre. Trivsel! Vi ønsker at alle ved Nordlandet barneskole skal trives barn som voksne. Engasjement! Når vi engasjerer oss, lærer vi bedre. Engasjerte og utviklingsorienterte lærere gir oss et godt læringsmiljø. L97 innebærer også et tettere samarbeid mellom hjem og skole. Natur! Vi skal være en uteskole. Vi ønsker at vår skole skal bruke nærmiljøet aktivt og at elevene skal ha mange fine fellesopplevelser på turer. Kreativitet! Elevene skal undre seg, være nysgjerrige og ha utforskertrang, gjennom estetiske uttrykk, prosjekt- og temaarbeid. 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET Det legges opp til faglig og sosial læring som bygger opp under skolens pedagogiske plattform. Samtidig ønsker vi å strekke oss mot vår visjon.

3 4.2. MÅLSETTINGER FOR SKOLEÅRET 2004/2005 Skolen må innrette seg etter samfunnet, og samtidig være en motvekt til uheldige sider ved samfunnet. Vi ønsker å være en samfunnsorientert skole med engasjerte elever; ansvarsbevisste og kritiske mennesker med framtidshåp og tro på seg selv. Målsettinger i denne sammenheng er (L97, s. 14): noe en arbeider mot noe en kan vite om en nærmer seg eller ikke Lese- og skriveopplæring Hovedmål: Fremme lese og skrivelyst. Delmål: Lage planer for norskopplæringen for trinn dette året. Lage liste over høytlesningsbøker som passer for forskjellige trinn. Gå gjennom materiell som finnes på "huset", og fordele dette på trinnene. Alle trinn skal prøve ut ulike undervisningsopplegg i løpet av skoleåret. Evaluering: Evaluering gjøres fortløpende.hovedevaluering i slutten av skoleåret (mai/juni) Uteskole Hva er uteskole? Uteskole er en arbeidsmetode der man flytter deler av skolehverdagen ut av skolebygningen. Dette gir rom for faglige aktiviteter, lek og utfoldelse, nysgjerrighet og fantasi, opplevelse og sosialt samvær under andre fysiske forhold enn det skolebygningen byr på. Det er opp til hver gruppe/ trinn hvordan man vil organisere uteskole. Noen velger en fast ukedag gjennom hele skoleåret, andre velger enkelttimer/ økter når det passer i forhold til tema/ fag. Uteskole kan også organiseres på tvers av grupper/ trinn. I løpet av dette skoleåret skal komitéen utarbeide en rammeplan for hvordan vi skal drive uteskole ved Nordlandet barneskole. Målsetting for elevene vil være å: få opplevelser og erfaringer som gir rom for læring få samarbeide om fag på en annen måte få kunnskap om naturen få respekt for naturen tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som bidrar til å ferdes ute drive fysisk aktivitet bli glad i å være ute bli kjent med eget nærmiljø se mulighetene og ressursene naturen byr på

4 Evaluering Hvert team evaluerer bruken av uteskole i forhold til målsetting to ganger i året (jul/ sommer). Elevene må også få evaluere bruken av og opplevelser med uteskole IKT Innledning Vi har blant annet utarbeidet planer for hva slags dataopplæring de ulike trinnene skal ha, og disse evalueres forløpende. Vi er godt rustet til å gjennomføre departementets pålegg om at «IKT skal tas i bruk i undervisningen i grunnskolen som 5. basisfag» (eget sitat). Opplæring for personalet Mål: Hele personalet anvender IKT i undervisningen. Hele personalet forplikter seg til å anvende IKT i undervisningen. IKT-komitéen informerer om dataplanene og medvirker til at dette er gjennomførbart og stiller opp med veiledning ved behov. Det settes av tid i komitéen til å jobbe med oppdatering av skolens hjemmeside, veiledning av personalet, egenfornying av programvare som kan brukes til undervisning. Evalueres ved skoleslutt. Opplæring for elevene Mål: Opplæringa skal medvirke til at elevene utvikler kunnskaper om, innsikt i og holdninger til utviklinga av IKT i hverdagen. Vi ønsker at elevene lærer seg å benytte elektroniske hjelpemidler kritisk og konstruktivt og som praktisk redskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt. De ulike trinn fortsetter å bruke de allerede bestående planene for hvert enkelt trinn. Evalueres ved skoleslutt Informasjonsarbeid God informasjon er nødvendig for å få til et godt samarbeid med hjemmet, og fører til mer fornøyde brukere og ansatte. Det er derfor viktig at vi gjør en grundig jobb på dette området. Vi vil gjennom året arbeide med: Informasjonshefte. Hver høst utarbeides et informasjonshefte til elevenes foreldre/foresatte. Skolens hjemmeside. Skolens dataansvarlige vil oppdatere skolens hjemmeside fortløpende. Her er det viktig med innspill fra andre. Referater fra skolens råd og utvalg må sendes inn elektronisk, slik at vi får lagt dem ut på våre hjemmesider. Skolens håndbok. Komitéen vil i løpet av skoleåret samle inn alle skriftlige rutiner vi har, og ordne en oversiklig perm for skolens ansatte. Dette er et arbeid som må oppdateres kontinuerlig i årene framover. Oppdatere skolens planer, som f.eks. Sosial læreplan, etter behov.

5 Evaluering: Komitéen evaluerer sitt arbeid fortløpende. Det vil bli en grundigere sluttevaluering i mai/juni, der berørte parter vil bli trukket inn Ressursteam Solveig Kruse Kari Faksvåg Ildrid Haukvik Harald Møst Kordinator skole/ppt. Kontaktperson for lærerne vedrørende spesialundervisning (spesielt lese-/skrivevansker). Teamets leder. Kontaktperson i forhold til Kristiansund Opplæringssenter (Språklig sikkerhetsnett). Adferdsvansker og fremmedspråklige. Medlem i Nettverk for språklige minoriteter. Ressursansvarlig. Kontaktperson for lærerne vedrørende spesielt matematikkvansker. Ressursteamet har som målsetting å bedre kvaliteten på skolens arbeid med å forebygge, avdekke og avhjelpe vansker i skolesituasjonen. Prioriterte oppgaver: Gjennomgå Handlingsplan mot mobbing snarest etter oppstart høst Gjennomføre mobbeundersøkelse før høstferien. Delta i kompetanseheving av ressursteamet. Møter med PPT etter oppsatt plan. Ressursteamet skal fokusere på tilpasset opplæring og formidle kunnskaper videre til kollegiet. Evaluering: I slutten av hvert halvår Trivselskomité Trivselskomiteen vil ha som målsetting å ta vare på det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen vår. Vi ønsker en arbeidsplass hvor personalet trives og har det bra med seg selv og de andre. Komiteen vil gjennom skoleåret arrangere en del felles aktiviteter for lærerne og resten av personalet. Som et ledd i arbeidet har skolen bestemt seg for å gjennomføre Samspill, et verktøy til bruk på den enkelte arbeidsplass for å forbedre og vedlikeholde det psykososiale arbeidsmiljøet. Konkrete tiltak: Samspill Trivselskomiteen vil samarbeide med kvalitetssikringsgruppa om å gjennomføre tiltak som iverksettes etter Samspill. Hemmelig venn Julebord Blåtur Gjennom skoleåret vil trivselskomiteen forslå små, artige innslag som vi håper blir positivt mottatt.

6 Evaluering: Trivselskomiteen evaluerer sitt arbeid fortløpende. Det vil bli en grundigere sluttevaluering i mai/juni. Trivselskomiteen oppfordrer personalet til å gjøre hver dag til en trivelig arbeidsdag. Med godt humør det er som solens blanke skinn Det lys og varme gir til både sjel og sinn. (Ludvik Holberg) Den skjønneste jordens blomst er smilet. (Henrik Wergeland) 4.3. AKTUELLE SATSINGSOMRÅDER SKOLEÅRENE 2005/2008 Samfunnet er i endring og det er i høyeste grad den norske skolen også. Småskoletrinnet (1.-4. trinn) har fått flere skoletimer dette året også, og flere vil det bli til neste år. Det økte timetallet skal først og fremst brukes til å styrke fagene norsk og matematikk, samt innføre mer fysisk fostring. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss mot å bli en stadig bedre skole. Det største satsingsområdet for dette skoleåret vil være å styrke lese- og skriveopplæringen. Dette arbeidet vil sannsynligvis bli videreført de neste årene. Da er det også aktuelt å satse på matematikk og fysisk fostring. En ny reform er på vei inn i den norske skolen. Det ventes nye læreplaner i fagene i Det å sette seg godt inn i de nye planene vil være nødvendig for at vi skal kunne drive en skole i tråd med disse. Videre er opplæringsloven endret på en del områder. Det har blant annet kommet en innskjerping vedrørende elevenes skolemiljø. Det gjelder det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. Tidligere har vi innført undervisningsopplegget Steg for steg, samt utarbeidet en Sosial læreplan. I fjor utarbeidet vi skolens Handlingsplan mot mobbing. Vi håper og tror at denne, sammen med trivsels- og ordensreglene våre og den årlige trivsels-/mobbeundersøkelsen, vil være et nyttig verktøy i arbeidet med å skape en trygg skolehverdag for alle elevene våre. Elevenes og de ansattes arbeidsmiljø vil også settes på dagsorden de neste årene. I fjor hadde vi to store klasser. Disse har vi greid å dele opp i mindre grupper. Vi ser to store gevinster med denne delingen: Det blir lettere for lærerne å se den enkelte elev og gi opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger. Dessuten vil inneklimaet bli langt bedre med færre mennesker i rommet. Å drive tilpasset opplæring er kanskje den største utfordringen en lærer har. Dette er derfor et aktuelt satsingsområde i nær framtid. Lærernes arbeidstid har forandret seg. Lærerne skal være mer til stede på skolen og gjøre mer av jobben sin her. Dette har vært et stridstema mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden det siste året. Vi kan nok forvente at det blir nye runder vedrørende lærernes arbeidstid i årene som kommer, og da må vi regne med å tilpasse arbeidstidsavtalene til eventuelle endringer som skjer i avtaleverk.

7 Samarbeidet mellom hjem og skole fungerer godt, spesielt i saker som vedrører det enkelte barnet. FAU har jobbet godt i årene som har gått. I fjor bidro de blant annet sterkt i å få bygget opp gapahukene våre. Vi tar sikte på å få til et best mulig samarbeid i årene som kommer også. Skolen kan ikke akkurat strø om seg med penger. Vi må derfor ha en god og nøktern styring med skolens budsjett og regnskap. Hvert år setter vi opp nye satsingsområder. Det er naturlig at disse satsingsområdene også blir prioritert på det økonomiske området. 5. BRUK AV TIDSRESSURSER Lærernes arbeidstid har forandret seg. Lærerne skal være mer til stede på skolen og gjøre mer av jobben sin her. Det må derfor utarbeides nye lokale arbeidstidsavtaler. Det råder fortsatt litt usikkerhet vedrørende innholdet i den ekstra bindingstiden. Vi planlegger derfor ut i fra at vi skal ha den samme samarbeidstiden, 150- timersrammen, som tidligere MØTETID 30 min. felles info for pedagogisk personale mandager kl time teamarbeid mandager kl , hovedsakelig storteam. 2 timer fellestid onsdager kl Møtefri ca. hver 4. onsdag. Utviklingsarbeid, kurs. 1 time team- eller individuelt arbeid. Dette teamarbeidet avtales slik det passer for personalet. Denne tiden brukes også i forhold til ikke-timeplanaktiviteter som f.eks. kurs/møter på kveldstid. Lærernes tilstedeværelsesplikt er endret siden i fjor. Tidlig i høsthalvåret må det bestemmes hvordan denne bindingstiden skal brukes SKOLEUKE Intern planlegging Intern planlegging Kommunalt kurs Intern planlegging. Vi kommer også til å sette av to kvelder, på til sammen 7,5 timer, for å jobbe med: Foreldrekontaktkurs/arbeidsmøte Samspill

8 6. PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Vi ønsker å prioritere satsingsområdene våre. Dette skoleåret er det lese- og skriveopplæringen som er det viktigste satsingsområdet, men vi kommer også til å sende lærere på andre kurs/seminarer. Vi kommer til å delta på følgende kurs/seminarer i år: Litteraturformidling og lesestimulering (dagskurs), 10 lærere. Språklig sikkerhetsnett (samlinger gjennom hele skoleåret), alle lærerne på 1. og 2. trinn. Gi rom for lesing (dagskurs), to lærere. Lesekurs i Trondheim (2 dager), to lærere. Lesekurs i Molde (2 dager), to lærere. Læringsstrategier i matematikk (dagskurs), fire lærere. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn (dagskurs), fem lærere. Kartlegging av språkkunnskaper hos minoritetsspråklige elever (dagskurs), en lærer. Det skjer i SFO (dagskurs), alt SFO-personell. Samspill (10 timer), alt personell ved skolen/sfo skal delta. Sannsynligvis kommer vi også til å ha deltakere på andre kurs, som vi får tilbud om i løpet av året. Skolering av ressursteam vil bli planlagt etter at PPT og ressursteamet har foretatt ansvarsfordeling/rolleavklaring. Kompetanseheving skjer også internt på skolen, bl.a. gjennom komitéenes arbeid (se pkt. 4). VEDLEGG: 1. Aktivitetskalender for skoleåret 2004/ Plan for onsdagsmøtene i høsthalvåret. 3. Sammensetning av utviklingskomitéene 2004/ Skolerute for skoleåret 2004/2005. Nordlandet barneskole Harald Møst Rektor Knut E. Olsen Undervisningsinspektør

9 Vedlegg 1. Aktivitetskalender for Nordlandet barneskole 2004/2005 August ½-årsplaner 1. halvår/justeringer IOP September ½-årsplaner 1. halvår/justeringer IOP Foreldrekontaktkurs/arbeidsmøte i september Ferdigstillelse av utviklingsplan medio september Høstturer Gruppeforeldremøter Oktober Høstferie uke 41 Matpakkeuke, mellom ukene 39 og 45 FN-dagen Foreldresamtaler starter Samlingsstund 3. trinn November Foreldresamtaler fortsetter Ferdigstillelse av ½-årsrapport i slutten av måneden Desember Avslutning til jul Diverse juleverksteder ½-årsplaner 2. halvår/eventuelt justeringer IOP Samlingsstund 5. trinn Varsle behov for spesialundervisning/spes.ped. styrking 2004/2005 Januar Planleggingsdag Søknad til kommunen om spesialundervisningsressurser etc Januar/februar Operafestuker (uke 5 7) Februar Samlingsstund 6. trinn? Vinterferie uke 8 Februar/mars Vinteraktiviteter Mars Samlingsstund 4. trinn Påskeforberedelser (Ferie ) April Eventuelt Rusken i slutten av måneden Velge nye foreldrekontakter før sommerferien Samlingsstund 2. trinn Foreldresamtaler starter Eventuell deltakelse i Barnas festuke ( ), 6. trinn Mai Samlingsstund 1. trinn Prøvetog uke 19 Foreldresamtaler fortsetter ½-årsrapporter Elevfri dag fredag Mai/juni ½-årsplan og IOP høst 2005 Aktivitetsdag Skogdag for 4. trinn Politiets Idrettsdag for 7. trinn Fadderkurs 5. trinn Hospitering lærere på 1. trinn Møte for nye 1. trinnss-foreldre Juni Samlingsstund 7. trinn

10 Vedlegg 2. Plan for onsdagsmøtene høsten 2004 August September Oktober November Desember 18. ½-årsplaner + div. til egen oppstart. 1. Åpen onsdag 6. Høstferie 3. Kom.arb. 1. Komitéene legger fram sitt arb. (Kom.arb. om det blir tid) 25. ½-årsplaner + div. til egen oppstart. 8. Kom.arb. 13. (Fri) Samspill Fri 8. Fri 15. Fri 20. Åpen onsdag 17. Kom.arb. 15. Fri 22. (Fri) 27. Kom.arb. 24. Kom.arb. Samspill Storteam i forb. med TVaksjonen Hjerterom 17. okt. + planlegge Grunnskolens uke/prosjektuka. Grenseland = Det settes av 15 minutter i begynnelsen av møtetiden. Saker som tas opp kan være av hverdagslig karakter. Sakene meldes skriftlig til adm. senest i matpausa samme dag. Vi har ikke Grenseland på kursdager. Åpen onsdag: Sakene meldes skriftlig til adm. senest i matpausa samme dag. Utarbeidet av plangruppa september 2004.

11 Vedlegg 3. Sammensetning av utviklingskomitéene 2004/2005 Navn Harald Solveig Ildrid Kari Stein Kristin Marit Therese Karin Rita Turid Toril Grete Per Martin Einar Kjell Knut Komité Ressursteamet IKT-komitéen Uteskolekomitéen Lese- og skriveopplæringskomitéen Trivselskomitéen Infokomitéen Vedlegg 4. Skolerute barne- og ungdomsskolene 2004/2005 SKOLERUTE Antall skoledager August Første skoledag: Onsdag September 22 Oktober Høstferie: Uke 41 (mandag 4. til fredag 8.) 16 November 22 Desember Siste skoledag før jul: Tirsdag Januar Første skoledag: Tirsdag Februar Vinterferie: Uke 8 (mandag 21. til fredag 25.) 15 Mars Påskeferie: Mandag 21. til tirsdag April 21 Mai Elevfri dag: Fredag Juni Siste skoledag: Tirsdag Sum

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016 UTGAVE 24.8.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016 Dette er en rullerende plan som sammen med årshjulet og årsplanene i fagene gir en oversikt over skolens aktiviteter. Prinsipp: Den som har ansvar for en aktivitet

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014

Virksomhetsplan 2014 Virksomhetsplan 2014 ØNSKE OM Å LÆRE, MOT TIL Å VILLE! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål.2 Mer og bedre læring..3 Matematikk, Klasseledelse med vekt på vurdering for læring 4 Matematikk.....

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole

SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole SOSIAL LÆREPLAN Nordlandet barneskole 2001 SOSIAL LÆREPLAN for NORDLANDET BARNESKOLE OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer