FORSVARETS SENIORFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS SENIORFORBUND"

Transkript

1 FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 3/2014 REFERAT Landsstyremøte nr. 3/2014 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, Oslo den 22. og 23. september Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær Organisasjonssekretær Kasserer Inviterte: Forfall: Geir Anda Karl Olav Bogevold Egil Vindorum Knut Dalen Svein Runar Haugen (1) Magnor Olsen (2) Per Hetty (3) Jan Bye Iversen (4) Kjell Narve Ludvigsen (5) Ole Sannes (6) Tore Huser Bjønnes (7) Tom Geir Ludt Svendsen Ingen Ingen Sak 41/14 Sak 42/14 Åpning, konstituering, Godkjenning av innkalling. Møtet ble satt kl Leder Geir Anda ønsket velkommen til ordinært landsstyremøte nr. 3/2014 i Rådhusgata 2, Oslo. Leder spurte om det var merknader til innkallingen og om denne kunne godkjennes. Innkalling enstemmig godkjent. Godkjenning av saksliste. Leder orienterte og viste til sakslisten, at det var foretatt noen endringer i den i løpet av de siste dagene og kommenterte at behandlingsrekkefølgen av de enkelte saker ville bli tilpasset tidsplanen for møtet. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Sak 43/14 Referat fra LSM 2/2014. Referatene er tidligere behandlet elektronisk av landsstyret og fremlegges nå kun for formell godkjenning. Referatet fra LSM 2/2014 ble enstemmig godkjent.

2 Sak 34/14 Sak 44/14 Sak 45/14 Sak 46/14 Sak 38/14 Beretning for 2013 fornyet behandling Det vises til vedtak i samme sak på forrige landsstyremøte: «Orienteringen og debatten tas til etterretning. Leder bearbeider beretningen for 2013 i tråd med de innspill som ble gitt og fremlegger dette på landsstyremøte nr. 3/2014.» På bakgrunn av dette vedtaket er bearbeidet Beretning for 2013 tatt opp til fornyet behandling. Med de endringer som fremkom i Landsstyremøtet ble Beretning for 2013 vedtatt for fremleggelse for landsmøtet 2015 som Forsvarets seniorforbunds beretning for Økonomisk status. Leder orienterte om den økonomiske situasjonen pr dato. Leders orientering ble tatt til etterretning. sstatus, tilgang og avgang, status rekruttering og rekrutteringstiltak. Kasserer orienterte om arbeidet med medlemsregisteret, om tilgang, avgang og status i rekrutteringen i forhold til måltallene for perioden. Han viste status pr og det er fortsatt 2 avdelinger som til tross for purringer, ikke har rapportert sine medlemstall. Kasserer er i dialog med de berørte avdelingene. sregistrering og medlemsrapportering ble debattert. Kasserers orientering tas til etterretning. srapporteringene skal primært skje via AlfaMed. Nyrekruttering er av vesentlig betydning og må alltid være i fokus, derfor vil et interessant og godt lokalt program, samt sterk fokusering på hva forbundet har oppnådd og gjør for medlemmene gi størst medlemstilgang. Nedleggelse av FSF Seniorklubben FLO/IKT Det vistes til utsendt og senere utdelt materiale mottatt 16. september 2014 om nedleggelsen av FSF Seniorklubben FLO/IKT. FSF Seniorklubben FLO/IKT stadfestes nedlagt. Forbundssekretær iverksetter arbeid for å ivareta arkivalia etter nedleggelsen. E-post fra FSF Alta datert 12. juni 2014 og 18. juni 2014, samt brev av 5. september 2014, e-post av 17. september 2014 og brev av 18. september Landsstyret gjennomgikk mottatte e-poster og brev fra FSF Alta som stiller spørsmål ved enkelte sider av forbundets drift og landsstyrets rolle. Det opplyses i brevet at det vil bli arbeidet for nedleggelse av FSF Alta uten at det nevnes noe om skyldig forbundskontingent for 2012 og Regionleder Magnor Olsen ga sin oppfatning av situasjonen. Nestleder redegjorde for sakens utvikling og Landsstyrets håndtering av saken. Saken ble grundig debattert. 2

3 Det sendes et brev til hvert styremedlem i FSF Alta med gjenpart til alle medlemmene i avdelingen. Brevet inneholder et kort svar på brev fra FSF avdeling Alta av 18. september 2014, det vises videre til brev fra FSF av 22. mai Brevet skal inneholde konsekvensene av å melde seg ut av forbundet/legge ned avdelingene. I brevet skal det rekkes ut en utstrakt hånd til medlemmene om videre samarbeid og medlemskap. Det sendes et brev til alle FSFs avdelinger om hva som er gjort overfor FSF Alta på bakgrunn av FSF Altas e-post av 17.september 2014 og brev datert 18. september Vedtaket er enstemmig. Sak 47/14 Orientering om status fra forbundskontoret Leder orienterte om aktivitet og de tiltak som er under arbeid. Han berørte: - Reetablering av FSF i Drammensområdet. - Etablering i Dombåsområdet og området Mosjøen er under arbeid. - Søknad om MVA til Lotteritilsynet er fremsendt og godkjent, søknaden vil bli behandlet i slutten av november og vi vil motta svar på søknaden i midten av desember Møte med Sj. P om styringsdialog, avskjed med redusert lønn og noen andre forhold. - Møteplan for Oppnevning av arrangementskomité for Landsmøtet 2015 på Gjøvik. - FSF Bergens artikkel i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. - Plan for leders og nestleders besøk til avdelingene. Med dette er over halvparten av avdelingene besøkt. - Organisasjonssekretæren orienterte om arbeidet i systemutvalget for «sregistreringssystem». - Organisasjonssekretæren orienterte om forbundets web-side (hjemmeside). Det arbeides med å videreutvikle og oppgradere websiden. Det er stadig flere avdelinger som tar hjemmesiden i bruk. Orienteringene tas til etterretning. Møteplan for 2015 planlegges gjennomført slik: - LSM 1/ februar 2015 Oslo - LSM 2/ mars 2015 Oslo - LSM 3/ mai 2015 Gjøvik - Landsmøtet mai 2015 Gjøvik - LSM 4/ mai 2015 Gjøvik - LSM 5/ september 2015 Bæreia - LSM 6/ november 2015 Oslo 3

4 Som arrangementskomité for Landsmøtet 2015 på Gjøvik mai 2015 oppnevnes: - Ole Sannes, landsstyret, leder - Svein Runar Haugen, landsstyret - Gunnar Andreas Hauglien, FSF Vestoppland Sak 48/14 Sak 20/14 Orientering fra Seniorenes fellesorganisasjon. Leder orienterte om arbeidet i Sf. Han orienterte om: - høringsuttalelser og utsendte brev i Sfs regi. - møte med Kommunal- og samordningsdepartementet om: - Statens tjenestepensjon - prosessen om fremtidig tilpasning til folketrygden - Støtte til motivasjonsseminar for eldrerådene for kandidater til eldrerådene - Sykehjemsplasser/omsorgsboliger/seniorboliger - Underregulering av løpende pensjoner - IKT-løsninger og det digitale samfunn - Brev til Arbeidsministeren om deltagelse i drøfting om trygdeoppgjørene og statsbudsjettene. - smøte i Seniorsaken i Sarpsborg hvor leder og nestleder var tilstede. - Leder i Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) Arild Kristensen stiller ikke til gjenvalg i Det fremkom en del meningsytringer til nevnte saker. Orienteringene og meningsytringene tas til etterretning. Forslag fra Hederstegnutvalget om endringer i vedtektene Utvalgsleder Tore Bjønnes la fram og orienterte om arbeidet i utvalget. Han viste herunder også til innspill fra FSF Horten. Utvalget har anbefalt at nåværende praksis opprettholdes uendret. Innspill ble drøftet Han fremla forslag om endring av vedtektene. Orienteringen tas til etterretning. Det fremlagte forslag: «2-1 Hedersbevisninger. Forsvarets seniorforbund har følgende hedersbevisninger: - Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull - Forsvarets seniorforbunds hederstegn i sølv - Forsvarets seniorforbunds plakett Forslag til kandidater kan fremmes av forbundets medlemmer, avdelinger eller av landsstyret. Det skal følge en skriftlig begrunnelse med forslagene. Vedtak om tildeling gjøres av landsstyret og krever enstemmighet. 4

5 Hedersbevisningen «Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull», tildeles på første landsmøte etter vedtaket. Øvrige hedersbevisninger tildeles ved en passende anledning. Alle innehavere av tidligere «Forsvarets seniorforbunds hederstegn» overføres til graden «Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull». Retningslinjer for tildeling av hedersbevisningene fastsettes av landsstyret.» Det ovenfor siterte forslag ble enstemmig vedtatt. Det vedtatte forslag overføres til Vedtektsutvalget for uendret innføring i utvalgsinnstillingen. Basisvedtektenes 1-6 må tilpasses ovennevnte. Vedrørende FSF Hortens innspill opprettholder Landsstyret nåværende praksis. Sak 66/13 Lederkonferansen 2014 Organisasjonssekretær orienterte om den fremsendte orienterte om arrangementskomiteens evalueringsrapport. Orienteringen tas til etterretning. Arrangementskomiteen gis honnør for det gjennomførte arbeid og ledelsen av Lederkonferansen Sak 49/14 sutviklingen i Forsvarets seniorforbund Forbundssekretær innledet, viste til utsendt materiale og orienterte om medlemsutviklingen i FSF. Saken ble bredt debattert og mange momenter ble belyst, det ble vist til tidligere utvalgsarbeid og mange mulige tiltak ble nevnt. Meningsytringene tas med i det videre arbeid systemutviklingsutvalget og vedtektsutvalget. Orienteringen og meningsytringene tas til etterretning. Av tiltak som kan fremme medlemsutviklingen nevnes: - Avdelingene bør i større grad bruke skontakt og lokalmedia til markedsføre seg. - Forbundets og avdelingenes profilering i skontakt og på hjemmesiden må bli tydeligere - «Skryteliste» må snarest utarbeides og publiseres og brukes aktivt i alle ledd i organisasjonen. Sak 21/14 Mandat for Vedtektsutvalget Nestleder fremla saksfremlegg og redegjorde for saken. Han viste til behandlingen av saken i landsstyremøte 1/2014. Orienteringen tas til etterretning. Momenter fremkommet i debatten og i det fremlagte saksframlegg tas som tillegg til det mandat vedtektsutvalget fikk i vedtak i LSM 1/2014, sak 21/14. 5

6 Sak 50/14 Sak 51/14 Orientering fra regionene. Leder innledet til og ga ordet til en kort orientering fra hver enkelt region. Skriftlig innleverte orienteringer følger som vedlegg til referatet. Orienteringene tas til etterretning og vedlegges referatet. Andre saker: o Godtgjørelser til landsstyrets regionmedlemmer og varamedlemmer Innspill fra FSF Oslo om møtegodtgjørelsen til regionenes landsstyremedlemmer og varamedlemmer. Det vises i denne sammenheng til Kapittel 2 i Administrasjonsreglementet som opprettholdes uendret. Praktiseringen skal skje slik bestemmelsene tilsier. o Høring om minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet Nestleder orienterte om høringen og at forbundet ikke har noen merknad til det foreliggende forslag o Høring om aldersgrenser i Arbeidsmiljøloven Nestleder viste til forbundets holdning til aldersgrenser og orienterte om dagens ordning og om forslaget. Han foreslo at forbundet lager en uttalelse og opprettholder tidligere styrevedtak om fjerning av aldersgrensene. o Enkelthenvendelser til Forbundskontoret Nestleder orienterte om diverse henvendelser som kommer til forbundskontoret og hvor forbundets nettverk og kunnskap kommer til anvendelse. o Forbundsstyremøte nr. 4/ Kielturen Forbundssekretæren orienterte om administrative forhold, program og gjennomføring. Avslutning: Leder takket alle deltagerne på landsstyremøtet for et konstruktivt og godt møte. Han ønsket alle god tur vel hjem. Møtet avsluttet kl Oslo, tirsdag 23. september 2014 Egil Vindorum Referent 6

7 Vedlegg: Orientering fra regionene. STATUSRAPPORT REGION 1 v/magnor Olsen Kort muntlig rapport ble fremført på møtet STATUSRAPPORT REGION 2 v/ Per Hetty 1. Avdeling Andøya Hadde første medlemsmøte 10. september, med 29 medlemmer til stede. En liten minnestund for de som var gått bort ble gjennomført. På forrige medlemsmøte var det ingen underholdning, noe som gjorde at avdelingen denne gang selv sto for underholdningen. Lederen hadde med forsterker og gitar og et allsanghefte han hadde laget med kjente og kjære melodier. Dette falt godt i smak. Avdelingen arbeider også med å forfatte et brev til potensielle medlemmer, og dette skal sendes ut i oktober. Foreløpig har 9 medlemmer meldt seg ut mens 6 ennå ikke har betalt årskontingenten for På førstkommende styremøte skal «Samhandlingsavtale mellom 133 Luftving og Forsvarets Seniorforbund avd Andøya» behandles. 2. Avdeling Bjerkvik Allerede i slutten av august begynte aktivitetene med fottur på Nygårdsfjellet hvor Narvik kommune har fått ei 100-års bu av Statskog. Det var bare en times gange hver vei, og 16 medlemmer deltok i strålende sommervær. Alle var strålende fornøyd med turen som bildet viser. Dessverre mistet avdelingen et medlem i sommer under tragiske omstendigheter. Han skulle hjelpe en nabo med en båt, men så gikk det helt galt og han druknet. Avdelingen er nå godt i gang med høstsesongen og hadde første styremøte 2. september og første medlemsmøte 15. september. Regnskaper viser så langt et lite driftsunderskudd, men det mangler noen leieinntekter for huset vi eier samt noen andre inntekter (mva kompensasjon, støtte til strøm). Ny varmepumpe måtte kjøpes inn og denne kostet en del. I tillegg måtte det brukes mer strøm i påvente av at varmepumpa skulle monteres. Det forventes derfor et lite underskudd når årsregnskapet gjøres opp. Av aktiviteter er det i tillegg til medlemsmøter også en del reisevirksomhet. Den 17. september var det «blåtur» og over 30 medlemmer stilte opp til busstur med ukjent innhold og bestemmelsessted. Turen gikk gjennom Narvik og så først til Ballangen hvor deltagerne ble tatt godt imot med orientering om stedet samt kaffe og vafler (pluss litt joik), omvisning på museet med ild på grua slik at det var både varmt og lunt. Videre gikk turen til Tranøy, hvor det var besøk på kunstgalleriet med omvisning av innehaveren, før det ble en herlig middag på Dorotheas Fryd og en tur til Dorotheas kapell hvor det er en fantastisk utsikt over Hamarøy og Vestfjorden. Hjemturen gikk over Drag og Kjøpsvik. Det var fint vær hele dagen og alle deltagerne var enige om at dette hadde vært et fint opplegg. Eldredagen 1. oktober vil bli markert med gratis arrangement på Folkets Hus. 7

8 3. Avdeling Bodø Man prøver å få flest mulig til å registrere sin e-post hos avdelingen, slik at behovet for å sende ut informasjon pr post blir mindre. I den sammenheng jobbes det videre med å finne gode løsninger og rutiner for å få «kollektive» utsendelser til å virke. Foreløpig har over 250 av avdelingens 400 medlemmer registrert sin e-post adresse. Av aktiviteter har det vært gjennomført 2 lokalturer i sommer, en til Hamarøy og Hamsund muséet (se bildet) og videre til Tranøy og Dorotheas Hus, samt en tur til Saltdal og Villmarks muséet. Det blir også en utenlandstur oktober, denne gang båttur på Rhinen og Mosel elvene. Det vil bli gjennomført to medlemsmøter i høst, en 25. september og en 13. november. Avdelingen jobber også med bistand til de medlemmer som selv ikke er i stand til å møte opp, og man har stor fokus på rekruttering. Dette er et tema på alle møter og samlinger, og avdelingen har laget en egen «vervingskonvolutt» med innmeldingsskjema og all nødvendig informasjon samt at det er satt opp egne premier (i tillegg til de som gis fra sentralt hold) til de som er flinke til å rekruttere. Hittil i år har dette medført i 31 nye medlemmer. Samtidig sliter avdelingen med å få inn kontingenten. Pr i dag er det ca. 40 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent, og purring til disse blir sendt ut i slutten av september. For de som da ikke betaler vil bli slettet som medlem. Kaffetreffene hver onsdag er stadig like populære, og medlemmer møter opp hver gang. Avdelingen får gratis vafler og kaffe fra vertsavdelingen, og medlemmene betaler kr 15 hver gang, noe som dekker utgiftene til lys, blomster, servietter osv. samt gir et lite overskudd. Avdelingen lager sin egen avis Seniorposten 4 ganger i året med informasjon til alle medlemmene. Styret står selv for utvikling, trykking og forsendelse av avisa som sendes elektronisk til alle de som har en registrert e-post adresse, og som vanlig post til resten av medlemsmassen. Dette tiltaket tas godt imot av medlemmene, samtidig som styret får informert sine medlemmer om saker av betydning. Det er etter hvert også satt større fokus på helse og mosjon. Tidligere hadde man en avtale med Bodø Hovedflystasjon om å benytte deres treningslokaler, men dette krevde at man hadde adgangskort til flystasjonen, noe svært få hadde. Det er i stedet laget et opplegg hvor man kan benytte et treningsstudio i Bodø med instruktør fra avdelingens egne rekker. Dette koster kr 60 pr gang, men er et godt tilbud selv om det koster litt. Men å investere i egen helse er en god investering. 4. Avdeling Fauske Avdelingen har avholdt høstens første styremøte 4. september. Her ble det behandlet diverse innkomne skriv og saker, blant annet en innbydelse fra Folk og Forsvars seminar, samt Eldredagen 1. oktober. I tillegg ble det diskutert deltagelse og møtevirksomhet i Fauske Eldreråd. Økonomien er per d.d. tilfredsstillende. Julebordet er planlagt til 21. november og restaurant er bestilt, til en kuvertpris kr 625,-. 5. Avdeling Harstad Etter en vanskelig start på året, hvor årsmøtet ikke klarte å velge et styre, ble et arbeidsutvalg nedsatt bestående av tre medlemmer Tore Lund, Kari Karlsen og Svein Verningsen - for å ivareta avdelingen inntil nytt styre kom på plass. Dette ble gjort på 8

9 en meget ryddig måte, og det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 27. mai. På møtet sa Eva Mathisen ja til å ta ledervervet og et nytt styre ble deretter valgt. Avdelingen har nå i underkant av 100 medlemmer, og to ganger i sommer kom den triste meldingen at to av medlemmene hadde falt bort. En av dem var Forbundets Æresmedlem Roald Johan Larsen. Det er planlagt medlemsmøter i FLAs kantine 30. september, 28. oktober, 25. november og 27. januar 2015 som vil være Årsmøtet. På medlemsmøtene vil det være kulturelle innslag, og man håper å få besøk av FMKN (Forsvarets Musikkorps Nord- Norge). 6. Avdeling Vesterålen Ingen tilbakemelding mottatt S STATUSRAPPORT REGION 3 v/jan Bye Iversen 1. Avdeling Gardermoen Hei Kom hjem fra jakt i Kautokeino i går. Antallet medlemmer går ned, sender siste oversikt 1. okt. Møtene går som normalt. Reiseaktiviteten er bra med god deltagelse. Svømming er startet opp igjen. God økonomi. 2. Avdeling Øvre Romerike Angående rekruttering jobber vi ganske aktivt her. Rekrutteringskomiteen ledet av Kai Hestnæs jobber effektivt mot forsvarspersonell. Har skaffet seg i liste over aktuelle kandidater her på Øvre. Ellers har vi laget et egen rekrutteringsbrosjyre som vi distribuerer ved passende anledninger. Oppfordrer alle medlemmer til å delta i spredningen. Jeg vil oppfordre FSF sentralt til å lage en ny oppgradert utgave. Siden vi nå har utvidet vårt rekrutteringsgrunnlag til også å gjelde alle som er positiv til forsvarets virksomhet og kan akseptere FSF vedtekter, bør det kanskje lages to versjoner. En for forsvarspersonell (vår primære medl. gruppe) og en for andre. Brosjyrene må være utformet slik at de blir lagt merke til og kikket på. (Bilder som relateres mot den aktuelle gruppen fanger gjerne oppmerksomheten, og er en god start). stallet går litt opp og ned. Noen har meldt seg ut og noen har gått bort, men heldigvis kommer det til noen nye også. Vi har i løpet av Aug. fått 5 nye medlemmer og 2 nå i sept. Vi er pr. dato 207 medlemmer. Det er noen endringer på gang her i leiren (Sessvollmoen) som kan medføre at vi kanskje må avvikle våre feste (julebord, årsfest og sommerfest) utenfor leiren. Derved vil våre kostnader øke, men det er ikke endelig avklart. Siden Bjørn Ruud, FSF-Ringerike/Hole har trukket seg som leder for avdelingen og som kontaktperson til FKL, har vi i FSF-Øvre Romerike overtatt kontaktperson jobben mot FKL. FKL ønsker å forholde seg til person når det gjelder de FSF avdelingene de er vertskap for. 3. Avdeling Lillehammer Det er avholdt 7 styremøter. Onsdagstreffene ved Gartnerhagen Bo- og servicesenter Kl opprettholdes og med normalt godt fremmøte. stallet er stabilt med 3 medlemmer i tilgang. Det er fremdeles noen få medlemmer som ikke har betalt sin kontingent for Antall medlemmer pr dato 92. Av turer er gjennomført tur til København den juni med 26 deltagere. Planlegger med 3 turer (dagsturer) til i løpet av høsten. Et medlemsmøte med foredragsholder planlegges. 9

10 Er medlem i Enhetsregistret og Frivillihetsregistret. Forsøker å få flest mulig som medlem i Norsk tipping og grasrotandel. 4. Avdeling Hamar Ingen endringer så langt jeg vet, i løpet av ferien. Som du sikkert har forstått er Hamar sterkt i mot endringer rundt medlemsforvaltningen. Vi har klare indikasjoner på at det vil bli sterkt frafall av medlemmer dersom sentraliseringen fortsetter. Det vil heller ikke bli lett å få noen til å være med i et styre som er spilt utover sidelinjen. Det er mange momenter som kommer til å spille inn i hvordan FSF vil klare seg i tiden som kommer. En av de momenter som er viktig er at de som er med i styrene må kunne få lov til å være selvstendige og ikke slik man sier det i Bergen " Rævediltere" Husk på at de fleste av foreningene har en sterk overvekt av personer som er gamle og som ikke ønsker all verdens endringer. Forbundet må kunne se dette og ikke presse i gjennom endringer som er med på å sørge for at vi mister medlemmer. 5. Avdeling Elverum Mht. til aktiviteter og program henvises det til web-siden som indikerer hva som foregår, selv om den ikke alltid er helt oppdatert. I tillegg til turer har vi den andre torsdag i måneden styremøte kl 1000 i hytte 98 på Terningmoen med påfølgende "vaffel-møte" med utlodning for medlemmene kl Den siste tirsdagen i måneden har vi medlemsmøte i kantina på ELTV med foredrag, utlodning og kaffeservering. Siste gang, den 26. august hadde vi besøk av FSFs leder G. Anda. Vi har ca. 220 medlemmer og forbundet sentralt har samme situasjonsbilde som vi selv har, mht. avgang/ tilgang, siden verktøyet som hjelper oss kommuniserer og fungerer tilnærmet tilfredsstillende. MEN det er 8 år gammelt og burde pensjoneres. Vi ønsker oss et nytt program med de funksjoner som det er behov for. Ønsket er at forbundet kjøper inn sentralt med flerbrukerrettigheter. Vår kasserer, Dag Axel Stengel, kan utdype ved behov. 6. Avdeling Haslemoen Ingen rapport. 7. Avdeling Kongsvinger Det har vært avholdt 4 styremøter siden årsmøtet. Antall medlemmer pr 11 sep. er 84. En i avgang pluss to nye siden siste kvartalsrapport pr 30 juni. Innbetaling av kontingent er et punkt for oppfølging idet ikke alle medlemmene bruker kommentarfeltet for å tilkjennegi hvem som betaler, dvs. navn eller medlemsnummer. Dette medfører merarbeid for kasserer. Nye rutiner er allerede planlagt og vil bli gjort tilkjenne for medlemmene. Sommertur ble gjennomført 16 juni til Gamle Hvam og Eidsvollsbygningen for 18 av våre medlemmer. Noen av medlemmene har nok vært der før, derav kun 18. Turen i seg selv var en ubetinget suksess. Diverse blomsternedleggelser ved minnebautane i kommunen, samt ved arrangementet ved markering av krigen mellom Norge og Sverige i Aktiviteter i 2. halvår er til vurdering. Tanker om diverse foredrag er ikke avklart. Våre medlemmene er informert om FNs eldredag 1 okt. og FN dagen 25 oktober. Vi planlegger en julelunsj 25 nov oppe på Forsvarets Veteransenter på Bæreia. Disse aktivitetene er lagt inn på hjemmesiden vår. Utover dette er ingen ting planlagt. Men vi ser behovet for medlemspleie og vil foreta en idedugnad blant medlemmene for å øke aktiviteten i lokalforeningen. 10

11 8. Avdeling Kjeller stilslutning og verving: FSF avd Kjeller har i flere år forsøkt å få «Servicekontoret» på Kjeller til å dele ut info om FSF avd Kjeller når det var aktuelt for personell som var innom for å utklarere. Siden dette ikke sto på arbeidsinstruksen deres (selvfølgelig) ble det veldig ofte glemt. Ved FSF avd Kjeller har ca. 25 medlemmer meldt seg ut siden jan i år og derfor må vi prøve noe nytt for å få flere medlemmer. Vi har vært i kontakt med Basesjef på FLO Kjeller og fått tillatelse til å legge inn info om FSF avd Kjeller + innmeldingsblankett, på stasjonens Plasskommandantordre (PKO) som legges ut hver uke og som går ut til alle på Kjeller, også AIM (tidligere hovedverkstedet). Vi håper å få noen medlemmer på denne måten. Sentral registrering av medlemmene er vel for så vidt ok, men det er lokal avdeling som skal «bestemme» over sine medlemmer. Tenker bl.a. her på registrering av nye medlemmer. FSF sentralt bør ikke sende Velkomstbrev til nye medlemmer som har meldt seg inn over hjemmesiden eller blanketten som ligger på skontakt. FSF sentralt kan sende info til den avdelingen hvor nytt medlem ønsker å ha tilknytning til, lokalavdelingen behandler og godkjenner søknaden og sender Velkomstbrev til vedkommende. Det kan også være tilfeller hvor lokalavdeling IKKE vil godkjenne en søknad, det har vi opplevd. Vi mistet også 2 medlemmer pga. Velkomstbrev fra FSF sentralt. De meldte seg ut med en gang, men heldigvis fikk vi «tak» i dem igjen, sendte dem vår innmeldingsblankett og fikk dem registrert som medlemmer. FSF sentralt bør ikke styre for mye. FSF avd. Kjeller går fortiden meget bra, takket være en god medlemsmasse som kan komme med innspill på månedlige medlemsmøter. Styre har lagt opp til en god og demokratisk arbeidsform. Aktivitetsplan er i henhold til medlemmenes ønsker, vi har en sunn økonomistyring. Kort sagt så mener vi avd. drives iht. FSF vedtekter. Men vi har vel alle et forbedringspotensiale. STATUSRAPPORT REGION 4 v/kjell Narve Ludvigsen Kort muntlig rapport ble fremført på møtet STATUSRAPPORT REGION 5 v/ole Sannes I FSF Ringerike/Hole har Bjørn Ruud trukket seg som leder av avdelingen. Nestleder Einar Lauritsen har overtatt ledelsen av avdelingen fram til første ordinære årsmøte. Som kontaktperson mot Forsvarets kompetansesenter Logistikk (FKL) har Arne Bigseth, Leder i FSF Øvre Romerike overtatt. For øvrig er det ingen vesentlige saker å berette om fra regionen. STATUSRAPPORT REGION 6 v/tore Bjønnes 1. Regionnivå Region 6 vil avvikle kurs i AphaMed og AlpaReg torsdag 25.september for regionens avdelinger. Det vil være vår avdeling på Rygge som står for opplegg og gjennomføring. Forhåndspåmeldingen er meget bra, og vi vil rapportere om kurset ved neste landsstyremøte. Regionmøte vil bli avholdt før jul spesielt for å avklare kandidater til landsstyret. 2. Avdeling Fredrikstad Siden forrige landsstyremøte har avdelingen avviklet medlemsmøte i mai med besøk hos Børresens modelljernbane i Gamlebyen, en av Europas største modelljernbaner. 11

12 Det har også blitt arrangert tur til indre Østfold, grillaften og tur til Eidsvollsbygningen i forbindelse med 200-årsjubileet. Disse aktivitetene ble av deltakerne betegnet som svært vellykkede. smøtene startet opp i august med bra fremmøte og den tradisjonelle fårikålaftenen går av stabelen på fårikålens dag 26. september. 15. oktober er det teatertur til Det norske teater der man skal overvære Spelemann på taket. 30.oktober kommer vår forbundsleder på besøk, noe man ser frem til. Novembermøtet er viet grunnlovsjubileet med vinkling på lokal historie fra I desember avholdes det tradisjonelle julebordet og senere juleavslutning i Kommandantgårdens bryggerhus. Avdelingen står i fare for å miste 3 medlemmer som på tross av purringer ikke har betalt kontingent. Det kommer vi tilbake til i medlemsrapporten i oktober. 3. Avdeling Rygge Rygge flystasjon ble offisielt nedlagt pr 1 august. Det vil imidlertid være noe aktivitet der fortsatt og i FSFs møte med ledelsen ble avdelingen lovet omtrent samme støtte som vi har hatt hele tiden. Det vil si kontorlokaler, kopiering og frankering av medlemspost, tilgang til offisersmessa, gymsalen og transportstøtte til julebord etc. 4 juli arrangerte avdelingen dagstur til Eidsvollsbygningen m/omvisning. 40 medlemmer deltok august reiste ca. 40 medlemmer til Gardasjøen i nord-italia og september dro 25 medlemmer til Luftforsvarets feriested "Vesle Skaugum" på Golsfjellet. Neste tur nå går i tiden november til Julemarked i Berlin. 38 medlemmer er hittil påmeldte. Avdelingen har planlagt medlemsmøte ultimo oktober. Man ønsket seg John Michelet som foredragsholder, men han hadde ingen ledige kvelder før på nyåret, så man prøver igjen da. En dagstur er også under planlegging for oktober, kanskje til Forsvarsmuseet i Oslo, eller Oscarsborg. 12. desember går avdelingens store Julebord av stabelen i Offisersmessa. Hittil i år har 11 av medlemmene falt fra, 21 har meldt seg ut grunnet helse og utflytting, mens avdelingen har fått 11 nye medlemmer. 4. Avdeling Horten Avdelingen startet medlemsmøtene i september med 85 medlemmer tilstede. 3. september reiste 39 medlemmer til Mallorca, og hadde en varm og fin uke der. Det ble sagt at det var den varmeste uken hittil i år på Mallorca. 2 dager med 42 grader i skyggen, er litt varmt for nordboere. 20. september feirer vi vårt 30 års jubileum med 3 retters middag. Vi var 70 tilstede. 1. oktober deltar avdelingen på Eldredagen og 2. oktober drar 46 medlemmer til Oslo. Der besøker man Ekebergparken og har lunsj i Oslo før turen går videre til Strømstad. Hjemturen til Sandefjord går med Fjordline. 6. oktober og 3. november er det igjen medlemsmøter. Avdelingens Harrytur finner sted 17. november med pr. i dag 40 medlemmer påmeldt. 1. desember er det tid for julemøte. Det serveres juletallerken, øl og aquevitt der også den pensjonerte biskop kommer. De tidligere årene har det vært ca. 100 medlemmer tilstede på julebordet da dette er et hyggelig og populært møte. 3. desember er det juletur til Savalen. Pr. i dag er 43 medlemmer påmeldt. Hver måned er det styremøte, og annenhver onsdag kaffetreff. Leder er med i en gruppe opprettet av Horten kommune med fokus på hvordan og hvilke aktiviteter vårt Eldresenter skal ha i fremtiden. Avdelingen har fremmet eget skriv vedrørende æresmedlemmer som ønskes tatt opp på landsstyremøtet september. 5. Avdeling Halden/Sarpsborg Avdelingen har nå 74 medlemmer etter vervekampanjen i vinter. Forventer noe økning i tiden fremover. Stabilt styre og ingen rekrutteringsproblemer til styreverv. Avdelingens møtested er Håndverkeren i Halden, unntatt julemiddag og junimøtet som legges til andre steder. Avdelingen har møter kl 1830 den 3.torsdagen i hver mnd. unntatt juli og august. Det tilstrebes kåseri/foredrag på møtene med enkel servering som går på rundgang mellom medlemmene mot godtgjørelse av utgiftene. Fremmøtet 12

13 er på ca. 30 prosent. Styremøte er normalt samme dag og sted kl , eller på en annen dag hos et av styremedlemmene. Det er liten eller ingen interesse for turer/reiser. Avdelingen kommuniserer nå elektronisk med ca.70% av medlemmene. skontingenten er på kr 200 i 2014 som i sin helhet går til FSF sentralt. Hovedinntekten til avdelingen er fra lotteri på møtene som gir ca. kr netto pr medlem. Avdelingen mottar en pengegave på kr ved de to sparebankenes årlige utdeling. Budsjettet for 2014 på kr ,- hvorav inntil kr , - mot regning dekkes av vertsavdelingen i hht retningslinjer fra FST. Samarbeidet med vertsavdelingen (HV-01) er meget godt og de er svært imøtekommende overfor oss. Avdelingen anfører at man utvikler seg mer og mer til en sosial klubb, og mindre som fagforening. 6. Avdeling Mågerø Avdelingen rapporterer rutinemessig virksomhet. Man krever nå inn kontingent for medlemmene, forbundskontingenten har så langt blitt dekket av avdelingen. Man avviklet grillfest/st.hansfeiring med gode 42 medlemmer. Det er fremdeles et problem å få nye medlemmer inn i avdelingens styre og stell. Det har ikke vært arrangert turer og har hatt 2 dødsfall i perioden. 7. Avdeling Stavern Ingen tilbakemelding gitt fra Stavern STATUSRAPPORT REGION 7 v/tom Geir Ludt Svendsen Jeg har mottatt innspill fra alle avdelingene i regionen med unntak fra Rogaland. For alle avdelingene er det marginale forskjeller i medlemstilgangen. 1. Avdeling Bergen Har god aktivitet der det er godt fremmøte til de arrangementene som holdes. De har arrangert dagsturer med god underholdning og bra stemning. Har egen hjemmeside der det fortløpende legges inn diverse info. 2. Avdeling Voss Har hatt høst tur med 15 deltakere. De har benyttet egne biler, men det har gått greit med å få folk til å stille opp. 3. Avdeling Kjevik Har hatt en fire dagers busstur nedover i Europa, der de greide å fylle opp bussen, men med noen seter ledige. Et av høydepunktene var besøket ved NATO hovedkvarteret i Brussel der de fikk omvisning med orientering samt lunsj. De ble møtt av personell fra det norske støtte elementet. Har flere arrangementer utover høsten. 4. Avdeling Kristiansand Har startet med høstens aktiviteter der vi nærmest skal ha torskeaften tirsdag 7 okt., der kommer leder i Forsvarets seniorforbund Geir Anda. Han vil først holde en orientering før man går til bords. Sekretæren har takket ja til å "gjeninntre" som kommandant på Vardø hus festning. Dog ikke utover 1. aug Sekretær jobben ordnes internt i styret, samt at man holder kontakten med kommandanten elektronisk. 5. Avdeling Rogaland Ingen tilbakemelding gitt fra Rogaland 13

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 9. mai 2017. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 12. mai 2015. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 2/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 2/2009 ble avviklet på Rica Oslo Hotel i Oslo 21.- 23. apr. 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Kasserer Org.sekretær Varamedlem

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 4/2010 REFERAT Landsstyremøte nr 4/2010 ble avviklet på Quality Hotel & Resort Sarpsborg den 6. 8. september 2010. Deltakerliste Leder Nestleder Org. sekretær

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet! 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike 30 år 19. februar 2012 Vår base er på Sessvollmoen Vårt virke er i alle kommuner på Øvre Romerike Aktiviteten styres av hva medlemmene forventer av oss innen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb Årsberetning Bjørgvin Seniorklubb 2012 Styrets sammensetning. Leder: Kjell Sellevold Nestleder: Geir Ole Tellnes Kasserer: Øyvind Nilsen Sekretær: Johannes Boga Valgkomité: Max Marinas, Øystein Kårbø og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Det var 29 stemmeberettigede tilstede + 23 fullmakter. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning og konstituering 1.1 23 fullmakter ble

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Forsvarets seniorforbund. avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund. avdeling Øvre Romerike ÅRSMØTEDOKUMENTER 2014 2 Innhold Innhold & Saksliste 2 Handlingsplan 2014 3 Medlemsaktiviteter 4 Økonomi & budsjett 2014 5-6 Valgkomiteens forslag til styre og komiteer 7 Vedlegg 8 Utdrag av vedtektene

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike ÅRSBERETNING 2013 Innhold Innholds register og saksliste Styret og komiteer Årsberetningen Møter og arrangementer Årsrapport arrangementskomiteen Årsrapport reisekomiteen Årsrapport rekrutteringskomiteen

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer