FORSVARETS SENIORFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS SENIORFORBUND"

Transkript

1 FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 3/2014 REFERAT Landsstyremøte nr. 3/2014 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, Oslo den 22. og 23. september Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær Organisasjonssekretær Kasserer Inviterte: Forfall: Geir Anda Karl Olav Bogevold Egil Vindorum Knut Dalen Svein Runar Haugen (1) Magnor Olsen (2) Per Hetty (3) Jan Bye Iversen (4) Kjell Narve Ludvigsen (5) Ole Sannes (6) Tore Huser Bjønnes (7) Tom Geir Ludt Svendsen Ingen Ingen Sak 41/14 Sak 42/14 Åpning, konstituering, Godkjenning av innkalling. Møtet ble satt kl Leder Geir Anda ønsket velkommen til ordinært landsstyremøte nr. 3/2014 i Rådhusgata 2, Oslo. Leder spurte om det var merknader til innkallingen og om denne kunne godkjennes. Innkalling enstemmig godkjent. Godkjenning av saksliste. Leder orienterte og viste til sakslisten, at det var foretatt noen endringer i den i løpet av de siste dagene og kommenterte at behandlingsrekkefølgen av de enkelte saker ville bli tilpasset tidsplanen for møtet. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Sak 43/14 Referat fra LSM 2/2014. Referatene er tidligere behandlet elektronisk av landsstyret og fremlegges nå kun for formell godkjenning. Referatet fra LSM 2/2014 ble enstemmig godkjent.

2 Sak 34/14 Sak 44/14 Sak 45/14 Sak 46/14 Sak 38/14 Beretning for 2013 fornyet behandling Det vises til vedtak i samme sak på forrige landsstyremøte: «Orienteringen og debatten tas til etterretning. Leder bearbeider beretningen for 2013 i tråd med de innspill som ble gitt og fremlegger dette på landsstyremøte nr. 3/2014.» På bakgrunn av dette vedtaket er bearbeidet Beretning for 2013 tatt opp til fornyet behandling. Med de endringer som fremkom i Landsstyremøtet ble Beretning for 2013 vedtatt for fremleggelse for landsmøtet 2015 som Forsvarets seniorforbunds beretning for Økonomisk status. Leder orienterte om den økonomiske situasjonen pr dato. Leders orientering ble tatt til etterretning. sstatus, tilgang og avgang, status rekruttering og rekrutteringstiltak. Kasserer orienterte om arbeidet med medlemsregisteret, om tilgang, avgang og status i rekrutteringen i forhold til måltallene for perioden. Han viste status pr og det er fortsatt 2 avdelinger som til tross for purringer, ikke har rapportert sine medlemstall. Kasserer er i dialog med de berørte avdelingene. sregistrering og medlemsrapportering ble debattert. Kasserers orientering tas til etterretning. srapporteringene skal primært skje via AlfaMed. Nyrekruttering er av vesentlig betydning og må alltid være i fokus, derfor vil et interessant og godt lokalt program, samt sterk fokusering på hva forbundet har oppnådd og gjør for medlemmene gi størst medlemstilgang. Nedleggelse av FSF Seniorklubben FLO/IKT Det vistes til utsendt og senere utdelt materiale mottatt 16. september 2014 om nedleggelsen av FSF Seniorklubben FLO/IKT. FSF Seniorklubben FLO/IKT stadfestes nedlagt. Forbundssekretær iverksetter arbeid for å ivareta arkivalia etter nedleggelsen. E-post fra FSF Alta datert 12. juni 2014 og 18. juni 2014, samt brev av 5. september 2014, e-post av 17. september 2014 og brev av 18. september Landsstyret gjennomgikk mottatte e-poster og brev fra FSF Alta som stiller spørsmål ved enkelte sider av forbundets drift og landsstyrets rolle. Det opplyses i brevet at det vil bli arbeidet for nedleggelse av FSF Alta uten at det nevnes noe om skyldig forbundskontingent for 2012 og Regionleder Magnor Olsen ga sin oppfatning av situasjonen. Nestleder redegjorde for sakens utvikling og Landsstyrets håndtering av saken. Saken ble grundig debattert. 2

3 Det sendes et brev til hvert styremedlem i FSF Alta med gjenpart til alle medlemmene i avdelingen. Brevet inneholder et kort svar på brev fra FSF avdeling Alta av 18. september 2014, det vises videre til brev fra FSF av 22. mai Brevet skal inneholde konsekvensene av å melde seg ut av forbundet/legge ned avdelingene. I brevet skal det rekkes ut en utstrakt hånd til medlemmene om videre samarbeid og medlemskap. Det sendes et brev til alle FSFs avdelinger om hva som er gjort overfor FSF Alta på bakgrunn av FSF Altas e-post av 17.september 2014 og brev datert 18. september Vedtaket er enstemmig. Sak 47/14 Orientering om status fra forbundskontoret Leder orienterte om aktivitet og de tiltak som er under arbeid. Han berørte: - Reetablering av FSF i Drammensområdet. - Etablering i Dombåsområdet og området Mosjøen er under arbeid. - Søknad om MVA til Lotteritilsynet er fremsendt og godkjent, søknaden vil bli behandlet i slutten av november og vi vil motta svar på søknaden i midten av desember Møte med Sj. P om styringsdialog, avskjed med redusert lønn og noen andre forhold. - Møteplan for Oppnevning av arrangementskomité for Landsmøtet 2015 på Gjøvik. - FSF Bergens artikkel i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. - Plan for leders og nestleders besøk til avdelingene. Med dette er over halvparten av avdelingene besøkt. - Organisasjonssekretæren orienterte om arbeidet i systemutvalget for «sregistreringssystem». - Organisasjonssekretæren orienterte om forbundets web-side (hjemmeside). Det arbeides med å videreutvikle og oppgradere websiden. Det er stadig flere avdelinger som tar hjemmesiden i bruk. Orienteringene tas til etterretning. Møteplan for 2015 planlegges gjennomført slik: - LSM 1/ februar 2015 Oslo - LSM 2/ mars 2015 Oslo - LSM 3/ mai 2015 Gjøvik - Landsmøtet mai 2015 Gjøvik - LSM 4/ mai 2015 Gjøvik - LSM 5/ september 2015 Bæreia - LSM 6/ november 2015 Oslo 3

4 Som arrangementskomité for Landsmøtet 2015 på Gjøvik mai 2015 oppnevnes: - Ole Sannes, landsstyret, leder - Svein Runar Haugen, landsstyret - Gunnar Andreas Hauglien, FSF Vestoppland Sak 48/14 Sak 20/14 Orientering fra Seniorenes fellesorganisasjon. Leder orienterte om arbeidet i Sf. Han orienterte om: - høringsuttalelser og utsendte brev i Sfs regi. - møte med Kommunal- og samordningsdepartementet om: - Statens tjenestepensjon - prosessen om fremtidig tilpasning til folketrygden - Støtte til motivasjonsseminar for eldrerådene for kandidater til eldrerådene - Sykehjemsplasser/omsorgsboliger/seniorboliger - Underregulering av løpende pensjoner - IKT-løsninger og det digitale samfunn - Brev til Arbeidsministeren om deltagelse i drøfting om trygdeoppgjørene og statsbudsjettene. - smøte i Seniorsaken i Sarpsborg hvor leder og nestleder var tilstede. - Leder i Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) Arild Kristensen stiller ikke til gjenvalg i Det fremkom en del meningsytringer til nevnte saker. Orienteringene og meningsytringene tas til etterretning. Forslag fra Hederstegnutvalget om endringer i vedtektene Utvalgsleder Tore Bjønnes la fram og orienterte om arbeidet i utvalget. Han viste herunder også til innspill fra FSF Horten. Utvalget har anbefalt at nåværende praksis opprettholdes uendret. Innspill ble drøftet Han fremla forslag om endring av vedtektene. Orienteringen tas til etterretning. Det fremlagte forslag: «2-1 Hedersbevisninger. Forsvarets seniorforbund har følgende hedersbevisninger: - Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull - Forsvarets seniorforbunds hederstegn i sølv - Forsvarets seniorforbunds plakett Forslag til kandidater kan fremmes av forbundets medlemmer, avdelinger eller av landsstyret. Det skal følge en skriftlig begrunnelse med forslagene. Vedtak om tildeling gjøres av landsstyret og krever enstemmighet. 4

5 Hedersbevisningen «Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull», tildeles på første landsmøte etter vedtaket. Øvrige hedersbevisninger tildeles ved en passende anledning. Alle innehavere av tidligere «Forsvarets seniorforbunds hederstegn» overføres til graden «Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull». Retningslinjer for tildeling av hedersbevisningene fastsettes av landsstyret.» Det ovenfor siterte forslag ble enstemmig vedtatt. Det vedtatte forslag overføres til Vedtektsutvalget for uendret innføring i utvalgsinnstillingen. Basisvedtektenes 1-6 må tilpasses ovennevnte. Vedrørende FSF Hortens innspill opprettholder Landsstyret nåværende praksis. Sak 66/13 Lederkonferansen 2014 Organisasjonssekretær orienterte om den fremsendte orienterte om arrangementskomiteens evalueringsrapport. Orienteringen tas til etterretning. Arrangementskomiteen gis honnør for det gjennomførte arbeid og ledelsen av Lederkonferansen Sak 49/14 sutviklingen i Forsvarets seniorforbund Forbundssekretær innledet, viste til utsendt materiale og orienterte om medlemsutviklingen i FSF. Saken ble bredt debattert og mange momenter ble belyst, det ble vist til tidligere utvalgsarbeid og mange mulige tiltak ble nevnt. Meningsytringene tas med i det videre arbeid systemutviklingsutvalget og vedtektsutvalget. Orienteringen og meningsytringene tas til etterretning. Av tiltak som kan fremme medlemsutviklingen nevnes: - Avdelingene bør i større grad bruke skontakt og lokalmedia til markedsføre seg. - Forbundets og avdelingenes profilering i skontakt og på hjemmesiden må bli tydeligere - «Skryteliste» må snarest utarbeides og publiseres og brukes aktivt i alle ledd i organisasjonen. Sak 21/14 Mandat for Vedtektsutvalget Nestleder fremla saksfremlegg og redegjorde for saken. Han viste til behandlingen av saken i landsstyremøte 1/2014. Orienteringen tas til etterretning. Momenter fremkommet i debatten og i det fremlagte saksframlegg tas som tillegg til det mandat vedtektsutvalget fikk i vedtak i LSM 1/2014, sak 21/14. 5

6 Sak 50/14 Sak 51/14 Orientering fra regionene. Leder innledet til og ga ordet til en kort orientering fra hver enkelt region. Skriftlig innleverte orienteringer følger som vedlegg til referatet. Orienteringene tas til etterretning og vedlegges referatet. Andre saker: o Godtgjørelser til landsstyrets regionmedlemmer og varamedlemmer Innspill fra FSF Oslo om møtegodtgjørelsen til regionenes landsstyremedlemmer og varamedlemmer. Det vises i denne sammenheng til Kapittel 2 i Administrasjonsreglementet som opprettholdes uendret. Praktiseringen skal skje slik bestemmelsene tilsier. o Høring om minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet Nestleder orienterte om høringen og at forbundet ikke har noen merknad til det foreliggende forslag o Høring om aldersgrenser i Arbeidsmiljøloven Nestleder viste til forbundets holdning til aldersgrenser og orienterte om dagens ordning og om forslaget. Han foreslo at forbundet lager en uttalelse og opprettholder tidligere styrevedtak om fjerning av aldersgrensene. o Enkelthenvendelser til Forbundskontoret Nestleder orienterte om diverse henvendelser som kommer til forbundskontoret og hvor forbundets nettverk og kunnskap kommer til anvendelse. o Forbundsstyremøte nr. 4/ Kielturen Forbundssekretæren orienterte om administrative forhold, program og gjennomføring. Avslutning: Leder takket alle deltagerne på landsstyremøtet for et konstruktivt og godt møte. Han ønsket alle god tur vel hjem. Møtet avsluttet kl Oslo, tirsdag 23. september 2014 Egil Vindorum Referent 6

7 Vedlegg: Orientering fra regionene. STATUSRAPPORT REGION 1 v/magnor Olsen Kort muntlig rapport ble fremført på møtet STATUSRAPPORT REGION 2 v/ Per Hetty 1. Avdeling Andøya Hadde første medlemsmøte 10. september, med 29 medlemmer til stede. En liten minnestund for de som var gått bort ble gjennomført. På forrige medlemsmøte var det ingen underholdning, noe som gjorde at avdelingen denne gang selv sto for underholdningen. Lederen hadde med forsterker og gitar og et allsanghefte han hadde laget med kjente og kjære melodier. Dette falt godt i smak. Avdelingen arbeider også med å forfatte et brev til potensielle medlemmer, og dette skal sendes ut i oktober. Foreløpig har 9 medlemmer meldt seg ut mens 6 ennå ikke har betalt årskontingenten for På førstkommende styremøte skal «Samhandlingsavtale mellom 133 Luftving og Forsvarets Seniorforbund avd Andøya» behandles. 2. Avdeling Bjerkvik Allerede i slutten av august begynte aktivitetene med fottur på Nygårdsfjellet hvor Narvik kommune har fått ei 100-års bu av Statskog. Det var bare en times gange hver vei, og 16 medlemmer deltok i strålende sommervær. Alle var strålende fornøyd med turen som bildet viser. Dessverre mistet avdelingen et medlem i sommer under tragiske omstendigheter. Han skulle hjelpe en nabo med en båt, men så gikk det helt galt og han druknet. Avdelingen er nå godt i gang med høstsesongen og hadde første styremøte 2. september og første medlemsmøte 15. september. Regnskaper viser så langt et lite driftsunderskudd, men det mangler noen leieinntekter for huset vi eier samt noen andre inntekter (mva kompensasjon, støtte til strøm). Ny varmepumpe måtte kjøpes inn og denne kostet en del. I tillegg måtte det brukes mer strøm i påvente av at varmepumpa skulle monteres. Det forventes derfor et lite underskudd når årsregnskapet gjøres opp. Av aktiviteter er det i tillegg til medlemsmøter også en del reisevirksomhet. Den 17. september var det «blåtur» og over 30 medlemmer stilte opp til busstur med ukjent innhold og bestemmelsessted. Turen gikk gjennom Narvik og så først til Ballangen hvor deltagerne ble tatt godt imot med orientering om stedet samt kaffe og vafler (pluss litt joik), omvisning på museet med ild på grua slik at det var både varmt og lunt. Videre gikk turen til Tranøy, hvor det var besøk på kunstgalleriet med omvisning av innehaveren, før det ble en herlig middag på Dorotheas Fryd og en tur til Dorotheas kapell hvor det er en fantastisk utsikt over Hamarøy og Vestfjorden. Hjemturen gikk over Drag og Kjøpsvik. Det var fint vær hele dagen og alle deltagerne var enige om at dette hadde vært et fint opplegg. Eldredagen 1. oktober vil bli markert med gratis arrangement på Folkets Hus. 7

8 3. Avdeling Bodø Man prøver å få flest mulig til å registrere sin e-post hos avdelingen, slik at behovet for å sende ut informasjon pr post blir mindre. I den sammenheng jobbes det videre med å finne gode løsninger og rutiner for å få «kollektive» utsendelser til å virke. Foreløpig har over 250 av avdelingens 400 medlemmer registrert sin e-post adresse. Av aktiviteter har det vært gjennomført 2 lokalturer i sommer, en til Hamarøy og Hamsund muséet (se bildet) og videre til Tranøy og Dorotheas Hus, samt en tur til Saltdal og Villmarks muséet. Det blir også en utenlandstur oktober, denne gang båttur på Rhinen og Mosel elvene. Det vil bli gjennomført to medlemsmøter i høst, en 25. september og en 13. november. Avdelingen jobber også med bistand til de medlemmer som selv ikke er i stand til å møte opp, og man har stor fokus på rekruttering. Dette er et tema på alle møter og samlinger, og avdelingen har laget en egen «vervingskonvolutt» med innmeldingsskjema og all nødvendig informasjon samt at det er satt opp egne premier (i tillegg til de som gis fra sentralt hold) til de som er flinke til å rekruttere. Hittil i år har dette medført i 31 nye medlemmer. Samtidig sliter avdelingen med å få inn kontingenten. Pr i dag er det ca. 40 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent, og purring til disse blir sendt ut i slutten av september. For de som da ikke betaler vil bli slettet som medlem. Kaffetreffene hver onsdag er stadig like populære, og medlemmer møter opp hver gang. Avdelingen får gratis vafler og kaffe fra vertsavdelingen, og medlemmene betaler kr 15 hver gang, noe som dekker utgiftene til lys, blomster, servietter osv. samt gir et lite overskudd. Avdelingen lager sin egen avis Seniorposten 4 ganger i året med informasjon til alle medlemmene. Styret står selv for utvikling, trykking og forsendelse av avisa som sendes elektronisk til alle de som har en registrert e-post adresse, og som vanlig post til resten av medlemsmassen. Dette tiltaket tas godt imot av medlemmene, samtidig som styret får informert sine medlemmer om saker av betydning. Det er etter hvert også satt større fokus på helse og mosjon. Tidligere hadde man en avtale med Bodø Hovedflystasjon om å benytte deres treningslokaler, men dette krevde at man hadde adgangskort til flystasjonen, noe svært få hadde. Det er i stedet laget et opplegg hvor man kan benytte et treningsstudio i Bodø med instruktør fra avdelingens egne rekker. Dette koster kr 60 pr gang, men er et godt tilbud selv om det koster litt. Men å investere i egen helse er en god investering. 4. Avdeling Fauske Avdelingen har avholdt høstens første styremøte 4. september. Her ble det behandlet diverse innkomne skriv og saker, blant annet en innbydelse fra Folk og Forsvars seminar, samt Eldredagen 1. oktober. I tillegg ble det diskutert deltagelse og møtevirksomhet i Fauske Eldreråd. Økonomien er per d.d. tilfredsstillende. Julebordet er planlagt til 21. november og restaurant er bestilt, til en kuvertpris kr 625,-. 5. Avdeling Harstad Etter en vanskelig start på året, hvor årsmøtet ikke klarte å velge et styre, ble et arbeidsutvalg nedsatt bestående av tre medlemmer Tore Lund, Kari Karlsen og Svein Verningsen - for å ivareta avdelingen inntil nytt styre kom på plass. Dette ble gjort på 8

9 en meget ryddig måte, og det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 27. mai. På møtet sa Eva Mathisen ja til å ta ledervervet og et nytt styre ble deretter valgt. Avdelingen har nå i underkant av 100 medlemmer, og to ganger i sommer kom den triste meldingen at to av medlemmene hadde falt bort. En av dem var Forbundets Æresmedlem Roald Johan Larsen. Det er planlagt medlemsmøter i FLAs kantine 30. september, 28. oktober, 25. november og 27. januar 2015 som vil være Årsmøtet. På medlemsmøtene vil det være kulturelle innslag, og man håper å få besøk av FMKN (Forsvarets Musikkorps Nord- Norge). 6. Avdeling Vesterålen Ingen tilbakemelding mottatt S STATUSRAPPORT REGION 3 v/jan Bye Iversen 1. Avdeling Gardermoen Hei Kom hjem fra jakt i Kautokeino i går. Antallet medlemmer går ned, sender siste oversikt 1. okt. Møtene går som normalt. Reiseaktiviteten er bra med god deltagelse. Svømming er startet opp igjen. God økonomi. 2. Avdeling Øvre Romerike Angående rekruttering jobber vi ganske aktivt her. Rekrutteringskomiteen ledet av Kai Hestnæs jobber effektivt mot forsvarspersonell. Har skaffet seg i liste over aktuelle kandidater her på Øvre. Ellers har vi laget et egen rekrutteringsbrosjyre som vi distribuerer ved passende anledninger. Oppfordrer alle medlemmer til å delta i spredningen. Jeg vil oppfordre FSF sentralt til å lage en ny oppgradert utgave. Siden vi nå har utvidet vårt rekrutteringsgrunnlag til også å gjelde alle som er positiv til forsvarets virksomhet og kan akseptere FSF vedtekter, bør det kanskje lages to versjoner. En for forsvarspersonell (vår primære medl. gruppe) og en for andre. Brosjyrene må være utformet slik at de blir lagt merke til og kikket på. (Bilder som relateres mot den aktuelle gruppen fanger gjerne oppmerksomheten, og er en god start). stallet går litt opp og ned. Noen har meldt seg ut og noen har gått bort, men heldigvis kommer det til noen nye også. Vi har i løpet av Aug. fått 5 nye medlemmer og 2 nå i sept. Vi er pr. dato 207 medlemmer. Det er noen endringer på gang her i leiren (Sessvollmoen) som kan medføre at vi kanskje må avvikle våre feste (julebord, årsfest og sommerfest) utenfor leiren. Derved vil våre kostnader øke, men det er ikke endelig avklart. Siden Bjørn Ruud, FSF-Ringerike/Hole har trukket seg som leder for avdelingen og som kontaktperson til FKL, har vi i FSF-Øvre Romerike overtatt kontaktperson jobben mot FKL. FKL ønsker å forholde seg til person når det gjelder de FSF avdelingene de er vertskap for. 3. Avdeling Lillehammer Det er avholdt 7 styremøter. Onsdagstreffene ved Gartnerhagen Bo- og servicesenter Kl opprettholdes og med normalt godt fremmøte. stallet er stabilt med 3 medlemmer i tilgang. Det er fremdeles noen få medlemmer som ikke har betalt sin kontingent for Antall medlemmer pr dato 92. Av turer er gjennomført tur til København den juni med 26 deltagere. Planlegger med 3 turer (dagsturer) til i løpet av høsten. Et medlemsmøte med foredragsholder planlegges. 9

10 Er medlem i Enhetsregistret og Frivillihetsregistret. Forsøker å få flest mulig som medlem i Norsk tipping og grasrotandel. 4. Avdeling Hamar Ingen endringer så langt jeg vet, i løpet av ferien. Som du sikkert har forstått er Hamar sterkt i mot endringer rundt medlemsforvaltningen. Vi har klare indikasjoner på at det vil bli sterkt frafall av medlemmer dersom sentraliseringen fortsetter. Det vil heller ikke bli lett å få noen til å være med i et styre som er spilt utover sidelinjen. Det er mange momenter som kommer til å spille inn i hvordan FSF vil klare seg i tiden som kommer. En av de momenter som er viktig er at de som er med i styrene må kunne få lov til å være selvstendige og ikke slik man sier det i Bergen " Rævediltere" Husk på at de fleste av foreningene har en sterk overvekt av personer som er gamle og som ikke ønsker all verdens endringer. Forbundet må kunne se dette og ikke presse i gjennom endringer som er med på å sørge for at vi mister medlemmer. 5. Avdeling Elverum Mht. til aktiviteter og program henvises det til web-siden som indikerer hva som foregår, selv om den ikke alltid er helt oppdatert. I tillegg til turer har vi den andre torsdag i måneden styremøte kl 1000 i hytte 98 på Terningmoen med påfølgende "vaffel-møte" med utlodning for medlemmene kl Den siste tirsdagen i måneden har vi medlemsmøte i kantina på ELTV med foredrag, utlodning og kaffeservering. Siste gang, den 26. august hadde vi besøk av FSFs leder G. Anda. Vi har ca. 220 medlemmer og forbundet sentralt har samme situasjonsbilde som vi selv har, mht. avgang/ tilgang, siden verktøyet som hjelper oss kommuniserer og fungerer tilnærmet tilfredsstillende. MEN det er 8 år gammelt og burde pensjoneres. Vi ønsker oss et nytt program med de funksjoner som det er behov for. Ønsket er at forbundet kjøper inn sentralt med flerbrukerrettigheter. Vår kasserer, Dag Axel Stengel, kan utdype ved behov. 6. Avdeling Haslemoen Ingen rapport. 7. Avdeling Kongsvinger Det har vært avholdt 4 styremøter siden årsmøtet. Antall medlemmer pr 11 sep. er 84. En i avgang pluss to nye siden siste kvartalsrapport pr 30 juni. Innbetaling av kontingent er et punkt for oppfølging idet ikke alle medlemmene bruker kommentarfeltet for å tilkjennegi hvem som betaler, dvs. navn eller medlemsnummer. Dette medfører merarbeid for kasserer. Nye rutiner er allerede planlagt og vil bli gjort tilkjenne for medlemmene. Sommertur ble gjennomført 16 juni til Gamle Hvam og Eidsvollsbygningen for 18 av våre medlemmer. Noen av medlemmene har nok vært der før, derav kun 18. Turen i seg selv var en ubetinget suksess. Diverse blomsternedleggelser ved minnebautane i kommunen, samt ved arrangementet ved markering av krigen mellom Norge og Sverige i Aktiviteter i 2. halvår er til vurdering. Tanker om diverse foredrag er ikke avklart. Våre medlemmene er informert om FNs eldredag 1 okt. og FN dagen 25 oktober. Vi planlegger en julelunsj 25 nov oppe på Forsvarets Veteransenter på Bæreia. Disse aktivitetene er lagt inn på hjemmesiden vår. Utover dette er ingen ting planlagt. Men vi ser behovet for medlemspleie og vil foreta en idedugnad blant medlemmene for å øke aktiviteten i lokalforeningen. 10

11 8. Avdeling Kjeller stilslutning og verving: FSF avd Kjeller har i flere år forsøkt å få «Servicekontoret» på Kjeller til å dele ut info om FSF avd Kjeller når det var aktuelt for personell som var innom for å utklarere. Siden dette ikke sto på arbeidsinstruksen deres (selvfølgelig) ble det veldig ofte glemt. Ved FSF avd Kjeller har ca. 25 medlemmer meldt seg ut siden jan i år og derfor må vi prøve noe nytt for å få flere medlemmer. Vi har vært i kontakt med Basesjef på FLO Kjeller og fått tillatelse til å legge inn info om FSF avd Kjeller + innmeldingsblankett, på stasjonens Plasskommandantordre (PKO) som legges ut hver uke og som går ut til alle på Kjeller, også AIM (tidligere hovedverkstedet). Vi håper å få noen medlemmer på denne måten. Sentral registrering av medlemmene er vel for så vidt ok, men det er lokal avdeling som skal «bestemme» over sine medlemmer. Tenker bl.a. her på registrering av nye medlemmer. FSF sentralt bør ikke sende Velkomstbrev til nye medlemmer som har meldt seg inn over hjemmesiden eller blanketten som ligger på skontakt. FSF sentralt kan sende info til den avdelingen hvor nytt medlem ønsker å ha tilknytning til, lokalavdelingen behandler og godkjenner søknaden og sender Velkomstbrev til vedkommende. Det kan også være tilfeller hvor lokalavdeling IKKE vil godkjenne en søknad, det har vi opplevd. Vi mistet også 2 medlemmer pga. Velkomstbrev fra FSF sentralt. De meldte seg ut med en gang, men heldigvis fikk vi «tak» i dem igjen, sendte dem vår innmeldingsblankett og fikk dem registrert som medlemmer. FSF sentralt bør ikke styre for mye. FSF avd. Kjeller går fortiden meget bra, takket være en god medlemsmasse som kan komme med innspill på månedlige medlemsmøter. Styre har lagt opp til en god og demokratisk arbeidsform. Aktivitetsplan er i henhold til medlemmenes ønsker, vi har en sunn økonomistyring. Kort sagt så mener vi avd. drives iht. FSF vedtekter. Men vi har vel alle et forbedringspotensiale. STATUSRAPPORT REGION 4 v/kjell Narve Ludvigsen Kort muntlig rapport ble fremført på møtet STATUSRAPPORT REGION 5 v/ole Sannes I FSF Ringerike/Hole har Bjørn Ruud trukket seg som leder av avdelingen. Nestleder Einar Lauritsen har overtatt ledelsen av avdelingen fram til første ordinære årsmøte. Som kontaktperson mot Forsvarets kompetansesenter Logistikk (FKL) har Arne Bigseth, Leder i FSF Øvre Romerike overtatt. For øvrig er det ingen vesentlige saker å berette om fra regionen. STATUSRAPPORT REGION 6 v/tore Bjønnes 1. Regionnivå Region 6 vil avvikle kurs i AphaMed og AlpaReg torsdag 25.september for regionens avdelinger. Det vil være vår avdeling på Rygge som står for opplegg og gjennomføring. Forhåndspåmeldingen er meget bra, og vi vil rapportere om kurset ved neste landsstyremøte. Regionmøte vil bli avholdt før jul spesielt for å avklare kandidater til landsstyret. 2. Avdeling Fredrikstad Siden forrige landsstyremøte har avdelingen avviklet medlemsmøte i mai med besøk hos Børresens modelljernbane i Gamlebyen, en av Europas største modelljernbaner. 11

12 Det har også blitt arrangert tur til indre Østfold, grillaften og tur til Eidsvollsbygningen i forbindelse med 200-årsjubileet. Disse aktivitetene ble av deltakerne betegnet som svært vellykkede. smøtene startet opp i august med bra fremmøte og den tradisjonelle fårikålaftenen går av stabelen på fårikålens dag 26. september. 15. oktober er det teatertur til Det norske teater der man skal overvære Spelemann på taket. 30.oktober kommer vår forbundsleder på besøk, noe man ser frem til. Novembermøtet er viet grunnlovsjubileet med vinkling på lokal historie fra I desember avholdes det tradisjonelle julebordet og senere juleavslutning i Kommandantgårdens bryggerhus. Avdelingen står i fare for å miste 3 medlemmer som på tross av purringer ikke har betalt kontingent. Det kommer vi tilbake til i medlemsrapporten i oktober. 3. Avdeling Rygge Rygge flystasjon ble offisielt nedlagt pr 1 august. Det vil imidlertid være noe aktivitet der fortsatt og i FSFs møte med ledelsen ble avdelingen lovet omtrent samme støtte som vi har hatt hele tiden. Det vil si kontorlokaler, kopiering og frankering av medlemspost, tilgang til offisersmessa, gymsalen og transportstøtte til julebord etc. 4 juli arrangerte avdelingen dagstur til Eidsvollsbygningen m/omvisning. 40 medlemmer deltok august reiste ca. 40 medlemmer til Gardasjøen i nord-italia og september dro 25 medlemmer til Luftforsvarets feriested "Vesle Skaugum" på Golsfjellet. Neste tur nå går i tiden november til Julemarked i Berlin. 38 medlemmer er hittil påmeldte. Avdelingen har planlagt medlemsmøte ultimo oktober. Man ønsket seg John Michelet som foredragsholder, men han hadde ingen ledige kvelder før på nyåret, så man prøver igjen da. En dagstur er også under planlegging for oktober, kanskje til Forsvarsmuseet i Oslo, eller Oscarsborg. 12. desember går avdelingens store Julebord av stabelen i Offisersmessa. Hittil i år har 11 av medlemmene falt fra, 21 har meldt seg ut grunnet helse og utflytting, mens avdelingen har fått 11 nye medlemmer. 4. Avdeling Horten Avdelingen startet medlemsmøtene i september med 85 medlemmer tilstede. 3. september reiste 39 medlemmer til Mallorca, og hadde en varm og fin uke der. Det ble sagt at det var den varmeste uken hittil i år på Mallorca. 2 dager med 42 grader i skyggen, er litt varmt for nordboere. 20. september feirer vi vårt 30 års jubileum med 3 retters middag. Vi var 70 tilstede. 1. oktober deltar avdelingen på Eldredagen og 2. oktober drar 46 medlemmer til Oslo. Der besøker man Ekebergparken og har lunsj i Oslo før turen går videre til Strømstad. Hjemturen til Sandefjord går med Fjordline. 6. oktober og 3. november er det igjen medlemsmøter. Avdelingens Harrytur finner sted 17. november med pr. i dag 40 medlemmer påmeldt. 1. desember er det tid for julemøte. Det serveres juletallerken, øl og aquevitt der også den pensjonerte biskop kommer. De tidligere årene har det vært ca. 100 medlemmer tilstede på julebordet da dette er et hyggelig og populært møte. 3. desember er det juletur til Savalen. Pr. i dag er 43 medlemmer påmeldt. Hver måned er det styremøte, og annenhver onsdag kaffetreff. Leder er med i en gruppe opprettet av Horten kommune med fokus på hvordan og hvilke aktiviteter vårt Eldresenter skal ha i fremtiden. Avdelingen har fremmet eget skriv vedrørende æresmedlemmer som ønskes tatt opp på landsstyremøtet september. 5. Avdeling Halden/Sarpsborg Avdelingen har nå 74 medlemmer etter vervekampanjen i vinter. Forventer noe økning i tiden fremover. Stabilt styre og ingen rekrutteringsproblemer til styreverv. Avdelingens møtested er Håndverkeren i Halden, unntatt julemiddag og junimøtet som legges til andre steder. Avdelingen har møter kl 1830 den 3.torsdagen i hver mnd. unntatt juli og august. Det tilstrebes kåseri/foredrag på møtene med enkel servering som går på rundgang mellom medlemmene mot godtgjørelse av utgiftene. Fremmøtet 12

13 er på ca. 30 prosent. Styremøte er normalt samme dag og sted kl , eller på en annen dag hos et av styremedlemmene. Det er liten eller ingen interesse for turer/reiser. Avdelingen kommuniserer nå elektronisk med ca.70% av medlemmene. skontingenten er på kr 200 i 2014 som i sin helhet går til FSF sentralt. Hovedinntekten til avdelingen er fra lotteri på møtene som gir ca. kr netto pr medlem. Avdelingen mottar en pengegave på kr ved de to sparebankenes årlige utdeling. Budsjettet for 2014 på kr ,- hvorav inntil kr , - mot regning dekkes av vertsavdelingen i hht retningslinjer fra FST. Samarbeidet med vertsavdelingen (HV-01) er meget godt og de er svært imøtekommende overfor oss. Avdelingen anfører at man utvikler seg mer og mer til en sosial klubb, og mindre som fagforening. 6. Avdeling Mågerø Avdelingen rapporterer rutinemessig virksomhet. Man krever nå inn kontingent for medlemmene, forbundskontingenten har så langt blitt dekket av avdelingen. Man avviklet grillfest/st.hansfeiring med gode 42 medlemmer. Det er fremdeles et problem å få nye medlemmer inn i avdelingens styre og stell. Det har ikke vært arrangert turer og har hatt 2 dødsfall i perioden. 7. Avdeling Stavern Ingen tilbakemelding gitt fra Stavern STATUSRAPPORT REGION 7 v/tom Geir Ludt Svendsen Jeg har mottatt innspill fra alle avdelingene i regionen med unntak fra Rogaland. For alle avdelingene er det marginale forskjeller i medlemstilgangen. 1. Avdeling Bergen Har god aktivitet der det er godt fremmøte til de arrangementene som holdes. De har arrangert dagsturer med god underholdning og bra stemning. Har egen hjemmeside der det fortløpende legges inn diverse info. 2. Avdeling Voss Har hatt høst tur med 15 deltakere. De har benyttet egne biler, men det har gått greit med å få folk til å stille opp. 3. Avdeling Kjevik Har hatt en fire dagers busstur nedover i Europa, der de greide å fylle opp bussen, men med noen seter ledige. Et av høydepunktene var besøket ved NATO hovedkvarteret i Brussel der de fikk omvisning med orientering samt lunsj. De ble møtt av personell fra det norske støtte elementet. Har flere arrangementer utover høsten. 4. Avdeling Kristiansand Har startet med høstens aktiviteter der vi nærmest skal ha torskeaften tirsdag 7 okt., der kommer leder i Forsvarets seniorforbund Geir Anda. Han vil først holde en orientering før man går til bords. Sekretæren har takket ja til å "gjeninntre" som kommandant på Vardø hus festning. Dog ikke utover 1. aug Sekretær jobben ordnes internt i styret, samt at man holder kontakten med kommandanten elektronisk. 5. Avdeling Rogaland Ingen tilbakemelding gitt fra Rogaland 13

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5 Medlemskontakt nr. 02-11_MK 02.05.11 16.12 side 1 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NUMMER 2 2011 Det våres i bedene Foto: AK Det er arbeid i vente BILAG til F NR. 5-2011

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D.

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D. Medlemskontakt 0409 TRYKK:Medlemskontakt_01-24 27-10-09 10:38 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2009 FOTO: AK Høsten er her BILAG

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 5/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 5/2009 ble avviklet på Rinnleiret 21. - 23. September 2009. Deltakerliste Leder Kristensen, Arild Nestleder Bogevold, Karl Olav

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN kontakt MEDLEMS NR. 1 2015 FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 1 2013 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Om rekruttering 4 Har jeg ikke samme rett på 7 Fra Landsstyremøte 1/13 8-9 Hjerneslag rammer hele familien 10-12

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 2 2012 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Høringsuttalelse FSJs fagmilitære råd 4 Forsvarets Seniorforbund deler ut hederstegn med diplom 7 Statutter for Forsvarets

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Medlemskontakt 01.09-korrigert:Medlemskontakt_01-08 24-02-09 10:22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 1 2009 AK FOTO: AK Nytt år,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR kontakt MEDLEMS NR. 4 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer