Kulturdepartementet Kulturutgreiinga 2014 Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. Innspel frå LNU til Kulturutgreiinga 2014 (Enger-utvalet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturdepartementet Kulturutgreiinga 2014 Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. Innspel frå LNU til Kulturutgreiinga 2014 (Enger-utvalet)"

Transkript

1 Oslo, 30. april 2012 Vår ref.: /LRK Dykkar ref.: Live Nermoen Kulturdepartementet Kulturutgreiinga 2014 Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Innspel frå LNU til Kulturutgreiinga 2014 (Enger-utvalet) Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) viser til e-post frå Kulturutgreiinga 2014 av 27. februar 2012, der vi blir bedne om å kome med innspel til arbeidet med den såkalla Kulturutgreiinga, og svare på tre konkrete spørsmål. LNU representerer 97 frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, med til saman over medlemer. LNU er ein interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonane, og fremjar deira felles interesser for styresmaktene. Vi arbeider mellom anna for betre rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonane, og for enkel og ubyråkratisk samhandling mellom styresmaktene og frivilligheita. LNU forvaltar sju støtteordningar på til saman ca 130 millionar kroner, på vegner av tre ulike departement. Dei tre spørsmåla som vart stilte, om endringar i kultur- og frivilligheitspolitikken etter 2005, om endra arbeidsvilkår som følgje av dette, og om konsekvensar for kvalitet og tilgang, grip på mange måtar over i kvarandre. I dette innspelet har vi derfor vald å først kome med nokre innleiande merknader om LNUs kultur- og frivilligheitspolitiske utgangspunkt, og deretter svare på dei to siste spørsmåla knytta til kvar enkelt av ei rekke politiske endringsprosessar innanfor det kultur- og frivilligheitspolitiske feltet. Til sist oppsummerer vi LNUs forslag til endringar innanfor dei eksisterande økonomiske rammene. Innleiande merknader Frivillig kulturliv og kulturliv i frivilligheita Kvar dag gjennomfører norske barne- og ungdomsorganisasjonar kulturaktivitetar i heile landet. Det kan vere eit laiv, ei sjakkturnering, ein blåtur, ei korhelg, ein festival eller noko heilt anna. Kulturhendinga kan vere knytt til kjerneaktiviteten i organisasjonen, men det kan like gjerne vere ein konsert i regi av ein samfunnspolitisk organisasjon, eller ein kulturhistorisk natursti i regi av eit skolekorps. Barne- og ungdomsorganisasjonane er på denne måten noko mykje meir enn unike fritidstilbod som utviklar barn og unges medvit kring kultur, mangfald og demokratisk deltaking. Dei er ikkje til for å førebyggje eller lære opp demokratiske samfunnsborgarar. Verksemd som korsong, filmkveldar, religiøse møte, speiding og politisk kampanjearbeid har eigenverdi som uttrykk for ungdomskulturen i samtida, også om aktivitetane ikkje kan plasserast i klassiske kulturkategoriar som musikk, dans eller teater. Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) The Norwegian Children and Youth Council El Consejo de la Juventud de Noruega Øvre Slottsgate 2 B, NO-0157 Oslo Telefon Telefaks Org. nr.: NO Bankkonto SWIFT: HANDNOKK IBAN: NO

2 Både tradisjonelle og nyskapande frivillige kulturaktivitetar er lite synlege i forskingsbasert kunnskapsformidling, sjølv om dei gjerne er dei einaste berarane av sentral kulturkunnskap. LNU meiner Kulturutgreiinga 2014 må peike på denne kunnskapsmangelen og bidra til å løfte fram den breie rolla som frivilligheita generelt og barne- og ungdomsorganisasjonane spesielt har som kulturaktørar. Barne- og ungdomsorganisasjonane får stadig nye medlemer og stadig nye organisasjonar oppstår, fordi ein aktivitet og det sosiale kring aktiviteten er noko barn og unge ønskjer å vere ein del av, utvikle vidare og skape på nytt og på nytt. Som møteplass og stad for å påverke og lære opnar organisasjonane for det meste av kulturyttrykk. Deltakarane er ikkje kundar, brukarar eller konsumentar, men skapande deltakarar i eigenorganiserte aktivitetar. Kultur kan på denne arenaen vere hovudformål, metode eller verkemiddel eller alt på ein gong. Organisasjonane er garantistar for ein breiddekultur som er open for alle, med stort rom for å utfalde seg og prøve noko nytt. Mot slutten av 2000-talet er barne- og ungdomsfrivilligheita i vekst, eit uttrykk for lokalt, samfunnsmessig og kulturelt engasjement og vilje til å delta. LNU har i 2012 identifisert i alt 149 unike barne- og ungdomsorganisasjonar eller organisasjonar med definert barne- og ungdomsarbeid. Dei 87 av desse som i år stetta krava til sjølvstende, storleik og nasjonal utbreiing som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet stiller for grunnstøtte, hadde i 2010 meir enn medlemer. Tilsvarande tal for 2000 var 59 organisasjonar og medlemer. Den unge frivilligheita er sjølve grunnmuren for lokal kulturaktivitet i heile landet. Tal frå støtteordninga for lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonar og frittståande grupper, Frifond, viser (2011) at over lag over heile landet fekk støtte til eigenstyrt, lokal aktivitet. Dei aller fleste mottakarane av Frifond via LNU er lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonane, men meir enn ei av ti Frifond-kroner gjekk i 2011 til aktivitet i frittståande ungdomsgrupper, velforeiningar, barnelag, ungdomsklubbar og venegjengar. Fotokurs, nasjonaldagsfeiringar, festivalar, litteraturprosjekt, etablering av leikeplassar i nærmiljøet, filmskaping, klesdesign, innovasjons- og næringslivsseminar for studentar, sommarleirar, magasinproduksjon, kokkekurs, data-lan og kunstutstillingar er døme på aktivitet som fekk støtte i Den positive eigenarten til barne- og ungdomsfrivilligheita er også med på å gjere lokallaga deira til ein av dei mest sårbare delane av kultur- og frivilligheitssektoren. Laga er ofte drivne av dei unge sjølve, har færre økonomiske ressursar og hyppig utskifting av tillitsvalde. Det skapar dynamikk, men gjer laga svært kjenslege for rammevilkårsendringar. Mangel på informasjon eller aukande byråkratisering kan føre til at denne typen lågterskelaktivitet fell utanfor viktige støtteordningar. Endringar i kultur- og frivilligheitspolitikken etter 2005 Hausten 2010 gav LNU ut rapporten Sårbar frivillighet (sjå vedlegg), som peikte på to hovudtendensar i den frivilligheitspolitiske utviklinga etter år For det første manglande samordning og aukande byråkratisering av frivilligheita. For det andre at barne- og 2

3 ungdomsorganisasjonane har fått ein stor del av rekninga for frivilligheitspolitiske satsingar. I rapporten heitte det: Det er ressurssvake organisasjoner og organisasjonenes lokallag som rammes hardest av begge tendensene, fordi de ikke klarer å følge opp den økende mengden av kunnskaps- og rapporteringskrav. Det er altså den sårbare barne- og ungdomsfrivilligheten som rammes. Rapportens hovedkonklusjon er at barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har kommet dårligere ut av endringene i rammevilkår enn de øvrige delene av frivillig sektor. Deres egenart har ikke blitt ivaretatt i uformingen av frivillighetspolitikken. Løfter om forenkling og samordning fra to regjeringserklæringer og en stortingsmelding har ikke blitt fulgt opp. Flere satsinger har tvert imot lagt opp til en byråkratisering i form av søknadsprosesser og regelverk som ikke er tilrettelagt for den lokale barne- og ungdomsfrivilligheten. Rapporten og LNUs politiske arbeid på grunnlag av han bidrog til ein intensivert politisk debatt om rammevilkåra for barne- og ungdomsorganisasjonane, og rapporten var tema for ordskifte i Stortinget fleire gonger i tida som følgde. Vi vil her gjere greie for dei viktigaste kultur- og frivilligheitspolitiske endringane som LNU peikte på i Sårbar frivillighet. Kulturløftet og momskompensasjonsordninga Den sitjande regjeringas opptrapping av kulturbudsjettet vart varsla i 2005, og vidareført etter valet i 2009, med mål om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur innan Veksten har ikkje i svært stor grad kome det frivillige barne- og ungdomskulturlivet til gode. Unntaka er ein viss vekst i statsbudsjettoverføringane til Frifond, og det nye instrumentfondet for skolekorps. Det blir ofte vist til momskompensasjonsordninga for frivillig sektor som det største enkelttiltaket innanfor Kulturløftet. Ordninga kom i 2010, etter massivt press frå heile frivillig sektor gjennom fleire år. Ordninga erstatta ei tidlegare kompensasjonsordning for tenestemoms. Fordi den nye ordninga er rammestyrt, får ikkje organisasjonane full kompensasjon, men ei prosentvis lik avkorting etter kor stor ramme er. I utbetalingsåret 2011 var avkortinga på 49 %, og ramma vart berre indeksjustert på 2012-budsjettet. Regjeringa har fleire gonger uttalt at ramma skal trappast opp i takt med Kulturløftet II, fram mot full kompensasjon i Ein svært stor del av denne ordninga går til Noregs Idrettsforbund med underledd, ein annan monaleg del til dei såkalla automatorganisasjonane som i dag får pengar over tippenøkkelen (sjå nedanfor), medan ein svært liten del går til barne- og ungdomsorganisasjonane, som har relativt få momsutgifter. Av dei om lag 600 millionane som vart delte ut i 2011 gjekk berre 15,9 millionar til LNUs medlemsorganisasjonar, om ein ser bort frå Noregs Musikkorpsforbund (som åleine fekk 18,9 millionar). Sjølv om ordninga gjev kjærkomne, mindre tilskot til dei overkant av 30 barne- og ungdomsorganisasjonane som fekk tildelt middel i 2011, er det viktig å minne om at ho ikkje på langt nær kompenserer dei faktiske momsutgiftene til organisasjonane, ei heller har vore noko stort løft for den grasrotbaserte frivilligheita utanfor idretten. Grunnstøtta til nasjonale barne- og ungdomsorganisasjonar 3

4 Den nasjonale grunnstøtta er ei støtteordning med frie middel retta mot nasjonale barne- og ungdomsorganisasjonar med minst 700 medlemer. Lågare krav til medlemstal for organisasjonar med avgrensa rekrutteringsgrunnlag, til dømes minoritets- eller diagnoseorganisasjonar, sikrar at eit mangfald av organisasjonskulturar får støtte frå denne ordninga og dei har blitt fleire dei siste åra. I 2007 vart ordninga endra, med utvida krav til demokrati og inkludering, i tillegg til at kursaktivitet (igjen) gav utteljing i form av ekstra støtte. Veksten i medlemstal og talet på organisasjonar har ført til ei ujamn utvikling i støtta per medlem, som dels kan føre til redusert støtte for dei med same medlemstal som før, dels til truge berekrafta i tilveksten for dei som veks. Det har vore ei utfordring at støtteordninga for vaksenopplæring, herunder kursbaserte kulturaktivitetar, har hatt andre definisjonar av kurs og andre dokumentasjonskrav enn grunnstøtteordninga. Dette har medført eit monaleg meirbyråkrati, og fleire organisasjonar har slutta å bruke støtteordninga for vaksenopplæring, kanskje med færre kurs og mindre kulturaktivitet som følgje. Den internasjonale grunnstøtta, som går til samarbeid, informasjon, erfarings- og kulturutveksling med organisasjonar i andre delar av verda, er lita i høve til dei mange prosjektstøtteordningane på feltet. I tillegg har det ved dei fleste statsbudsjett vore knytt uvisse til disponeringa av posten støtta er finansiert over. Dette gjer det krevjande for organisasjonane å oppretthalde eit kontinuerleg og breidt samarbeid med andre ungdomskulturar. Frifond, tippenøkkelen og Grasrotandelen Støtteordninga Frifond er, som det er peikt på ovanfor, sjølve grunnmuren for lokal og mangfaldig, sjølvstyrt kulturaktivitet av og med barn og unge i heile landet, uavhengig av økonomi og geografi. Sentralledd i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjonar blir tildelt middel av LNU etter ein matematisk nøkkel, og fordelar i sin tur sjølve middel til eigne lokallag. Frittståande lokale grupper søkjer støtte direkte hos LNU, Norsk Musikkråd eller Teaterrådet, avhengig av type aktivitet. Gjennom at LNU som paraplyorganisasjon forvaltar ordninga, blir Frifond styrt av organisasjonane sjølve, med eit minimum av byråkrati og administrasjonskostnader. Sju av ti sentralledd meiner LNU er ein brukarvenleg forvaltar, og ni av ti frittståande mottakarar meiner Frifond er ei ubyråkratisk støtteordning. Frifond er altså ikkje eit fond, men ei støtteordning som vart oppretta av Stortinget i Midla blir dels løyvde av Stortinget over statsbudsjettet, dels av Kongen ved den årlege fordelinga av Norsk Tippings overskot. Den todelte finansieringsforma gjer at Frifond ikkje berre er avhengig av politisk velvilje, men også av ein så usikker faktor som omsetninga til Norsk Tipping. Løyvingane til Frifond over statsbudsjettet for 2011 vart justerte for pris- og lønsvekst, medan overføringa frå Norsk Tipping var på same nominelle nivå som før, altså samla sett eit reelt kutt budsjettet frå regjeringa varlsa vidareføring, men godt gøymd i 4

5 Kulturdepartementets budsjettproposisjon fanst ein negativ prognose for overføringane frå Norsk Tipping. Signala frå Norsk Tipping tyda hausten 2011 på eit resultat i noko meir positiv retning, som følgje av fleire omgangar Gull-Lotto og påfølgjande høg omsetning. Den såkalla Grasrotandelen vart innført i Både regjeringa og Norsk Tipping strekar under at Grasrotandelen bidreg med pengar til lokalt frivilligheits- og kulturliv. I LNUrapporten Sårbar frivillighet heiter det: Det er påfallende hvor stor andel av grasrotmidler som går til idrettsformål. Av de 192,9 millionene som ble fordelt via Grasrotandelen i perioden januar-september 2010, gikk hele 68,2% til idrettsformål, mens 3,4 % gikk til barne- og ungdomsorganisasjoner. [ ] Språkbruken [ ] gir et skjevt bilde av hvordan Grasrotandelen fungerer, og kan også forlede spillerne til å tro at bare 5 % av innsatsen går til lag og foreninger. Det finnes heller ikke materiale som viser at Grasrotandelen har gitt nye spillere og dermed bidratt med nye midler som har økt den samlede omsetningen. Fordi ordningen fungerer slik at 5 % av en spillers innsats går til det laget spilleren velger, bidrar Grasrotandelen som sådan tvert imot til å redusere overskuddet til Norsk Tipping. Norsk Tipping oppgir selv at Grasrotandelen ble ført som en regnskapsmessig kostnad på 211 mill. kr i Årsresultatet til Norsk Tipping var samlet sett millioner kroner i 2009, mot millioner i Selv om man tok med Grasrotandelens 211 millioner, ville fortsatt resultatet for 2009 vært en tilbakegang. Både tallene fra grasrottildelingene så langt og intervjuene i forbindelse med denne rapporten tyder på at en vesentlig andel av lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonene enten ikke har fått tilstrekkelig informasjon om ordningen, eller ikke klarer å skaffe seg givere. Om lokallag i barne- og ungdomsfrivilligheten må konkurrere i sitt nærmiljø om grasrotgivere, peker tallene foreløpig på at disse i stor grad vil tape mot større og mer profesjonelt organiserte og ressurssterke grupper. Dette må også ses i sammenheng med manglende kjennskap til Frivillighetsregisteret hos flere av dem som ble intervjuet, fordi tilgang til Grasrotandelen krever registrering i registeret. Med andre ord har Grasrotandelen ikkje ført til ei nemneverdig styrking av økonomien til den lokale barne- og ungdomsfrivilligheita, men tvert imot bidrege med meir bruk av tid til pengeinnsamling framfor kjerneaktivitet, og ny uvisse om finansieringsgrunnlaget for ordninga som sikrar frie middel til lokal barne- og ungdomsaktivitet. Situasjonen for Frifond har i fleire år vore ekstra uviss på grunn av overgangsordninga for såkalla samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar som tidlegare hadde inntekter frå speleautomatar. Dei siste åra har 18,5 % av overskotet gått til automatorganisasjonane. I november 2011 fekk ti av dei konsesjon på to nye spel som Norsk Tipping skal drive, men som dei ti skal ha overskotet frå åleine. Fleire spel gjev ingen garanti for fleire spelarar, og LNU signaliserte i ein kommentar at dei nye spela ville svekkje berekrafta i tippenøkkelen Fleire av regjeringspartia uttalte i løpet av 2011 at dei ville sjå på endringar av tippenøkkelen, og Arbeidarpartiet har eit landsmøtevedtak frå 2010 på at ei slik endring skal innebere eit kraftig styrkt Frifond. I skrivande stund ventar frivilligheita på regjeringas idrettsmelding, som er varsla i løpet av våren. Her blir det rekna med at regjeringa legg fram forslag til ny tippenøkkel. Ein større del til Frifond er, saman med ei oversiktleg og samla forvalting av midla til dei nasjonale organisasjonane hos LNU, heilt nødvendig for å sikre lokal og eigenstyrt kulturaktivitet for barn og unge i heile landet. Frivilligheitsregisteret, forenkling og avbyråkratisering 5

6 I Soria Moria 2-erklæringa (2009) slo dei raudgrøne regjeringspartia fast at ein ønskte å vri stønaden [til frivilligheita] over frå prosjektstønad til frie midlar. Så langt i perioden har lite skjedd i praksis, og våren 2012 kan ein konstatere at regjeringa berre har eitt budsjettår på seg til å oppfylle dette løftet. Oppfyllinga har blitt endå viktigare i takt med den raske medlemsveksten i organisasjonane dei siste åra, ettersom grunnstøtta ikkje har halde følgje. I kjølvatnet av Sårbar frivillighet-debatten starta Kulturdepartementet vinteren 2011 eit samarbeid med LNU om å kartleggje alle støtteordningar som er opne for barne- og ungdomsorganisasjonane, og om å identifisere konkrete forenklingstiltak. Dette arbeidet har hittil resultert i ei kartlegging av dei 49 (!) statlege støtteordningane som er opne for barne- og ungdomsorganisasjonane, og i ei nettside i regi av Kulturdepartementet med informasjon og peikarar til alle ordningane. Det blir vidare arbeidd for ein rettleiar for utforming av retningslinjer, for å sikre at ulike forvaltar i munst muleg grad opererer med ulike dokumentasjonskrav og ulike definisjonar av dei same omgrepa (som ungdom, teljande medlem og liknande). LNU meiner dette er positive steg i riktig retning, men at målet må vere langt større grad av samordning mellom dei ulike ordningane. Allereie i 2005 vedtok LNU ein resolusjon på Barne- og ungdomstinget (BUT) med krav om eit frivilligheitsregister. Målet er at eit elektronisk register skal vere eit forenklande verktøy for organisasjonane, gjennom å samle all dokumentasjon på ein stad, til bruk for alle offentlege støtteforvaltarar. LNU har i åra etter BUT-vedtaket jobba for at Frivilligheitsregisteret skal bli for frivilligheita det Altinn er for næringslivet, ein felles søknads-, dokumentasjons- og rapporteringsportal. I 2008 vart Frivilligheitsregisteret oppretta, men har hittil vore meir eit register for registerets eiga skuld enn eit nyttig verktøy for å gjere administrativt arbeid enklare for frivillige organisasjonar. Kulturdepartementet sette vinteren 2012 i gang eit omfemnande arbeid for å gjere Frivillighetsregisteret til eit praktisk og forenklande verktøy for organisasjonane, i samarbeid med LNU, Frivilligheit Noreg og Noregs Idrettsforbund. Innrapportering av data skal bli enklest mulig for organisasjonene og frivillige organisasjoners medlemsregistre skal kunne kommunisere med offentlige registre. Utfordringar og løysingar innanfor eksisterande rammer LNU meiner det er avgjerande at Kulturdepartementet, som koordinatordepartement for frivilligheitspolitikken, driv eit kontinuerleg avbyråkratiserings- og forenklingsarbeid, med ei endå tydelegare koordinatorrolle enn i dag. Ikkje minst er det viktig at alle nye støtteordningar får regelverk basert på dei same definisjonane av omgrep og i størst muleg grad dei same dokumentasjonskrava som i dei store grunnstøtteordningane. Viktige verkemiddel her er jamn og systematisk kontakt mellom ulike forvaltarar og retningslinjer for utforming av eventuelle nye støtteordningar. Desse verkemidla må vere i stadig utvikling, og samarbeidet mellom dei ulike departementa om dei må vere tett og systematisk, med ei definert ansvarsplassering. I tillegg bør Frivilligheitsregisteret så raskt som råd bli eit fullverdig Altinn for det frivillige kulturlivet. Når det gjeld dei konkrete støtteordningane, må for for det første Frifond, garantisten for eit mangfaldig, sjølvstyrt kulturliv blant barn og unge i heile landet, sikrast gjennom ei ny 6

7 tippenøkkel. Minst halvparten av kulturpotten må gå direkte til lokal barne- og ungdomskultur. Samstundes må det bli sett av ressursar til informasjonsarbeid som sikrar at midla blir reelt tilgjengelege for alle barn og unge, uavhengig av geografisk, sosial og etnisk bakgrunn. Automatorganisasjonane og andre aktørar med eigne spel må bli fasa ut av tippenøkkelen, samstundes som Grasrotandelen bør avviklast. Berre slik kan regjeringa sikre ein berekraftig tippenøkkel også for kulturlivet, som i langt mindre grad enn idretten og automatorganisasjonane har ressursar til å trekkje til seg private sponsorar. For det andre bør regjeringa, som lova i Soria Moria 2, prioritere ei rausare grunnstøtte framfor nye, tilfeldige og uoversiktelege prosjektstøtteordningar. Dette er nødvendig for å sikre berekraft i barne- og ungdomsorganisasjonane til å møte medlemsveksten på nasjonalt nivå, prioritere lågterskel- og gratisaktivitetar, kulturaktivitetar også som ein del av meir politiske arrangement, og kunne drive stabilt, langsiktig og meir internasjonalt samarbeid og kulturutveksling. For det tredje må momskompensasjonsordninga bli ei reell kompensasjonsordning utan avkorting, ikkje ei støtteordning, slik ho meir har karakter av i dag. Ordninga må i samråd med frivillig sektor bli lagd om på ein slik måte at alle små og store lokallag og organisasjonar får reell tilgang til ordninga og kompensasjon krone for krone, utan ytterlegare byråkratisering. Dersom staten ønskjer å støtte opp om frivillig aktivitet, blir det feil når den lokale filmklubben, koret eller ungdomslaget må betale meir i moms på ein kaffitraktar, eit filmkamera eller notestativet enn kommersielle aktørar må. Våren 2012 kan vi konstatere at mange barne- og ungdomsorganisasjonar på nytt opplever medlemsvekst, samstundes som ressursar som trengst for å gjere veksten berekraftig forsvinn i kronglate finansieringsordningar og byråkrati som seint blir nedbygd. LNU meiner det er grunn til å spørje om ikkje målet bør vere å redusere mengda av samhandling mellom staten og det frivillige kulturlivet knytta til økonomiske overføringar eller utføring av statleg utlyste prosjekt, i tillegg til å forenkle. Hovudmålet for organisasjonane er sjeldan eller aldri i seg sjølv å utføre oppdraget for staten, men å ha økonomisk fridom og praktisk rom for å drive med kjerneaktivitetane sine. Dersom organisasjonane gjennom moderniserte rammevilkår, som skapar større fridom og rom til kjerneoppgåvene, blir rusta til å møte veksten og gje eit stadig betre tilbod til dei nye medlemmene, kan dei leggje grunnlaget for eit varig sterkare ungt sivilsamfunn i Noreg, og såleis for eit utvida demokrati. Verkemidla ligg i stor grad i dagen, nemleg å styrkje dei eksisterande reiskapa, som nasjonal og internasjonal grunnstøtte og Frifond, og samordne dagens mylder av prosjektstøtteordningar hos fleire titals ulike forvaltarar. Ein kan sjå føre seg ein debatt om å løfte prosjektstøtteordningar og årlege nasjonale satsingar inn som ubyråkratiske bonusordningar i grunnstøtta. Endringar av denne typen vil skape ei demokratisk barne- og ungdomsfrivilligheit og eit friare frivillig kulturliv, mindre avhengig av og mindre sårbart for skiftande politiske prioriteringar, med meir tid til kjerneverksemd. Med andre ord: Organisasjonskanalen vil bli ein meir effektiv og inluderande kanal for barn og unges deltaking i kulturaktivitetar. LNU meiner statleg støttepolitikk retta mot den organiserte delen av det frivillige kulturlivet må ha eit demokratisk føremål, og vere målretta mot medlemsbaserte, demokratiske strukturar. Demokratiet er ein føresetnad for eit fritt kulturliv, og demokratiske, medlemsbaserte organisasjonar ein føresetnad for eit mangfaldig og nyskapande frivilligheitsbasert kulturliv. Dei siste åra har andre former for organisering, som stiftingar 7

8 eller nettverk, blitt fleire og meir synlege. Utviklinga har ført til auka press på dei offentlege støtteordningane, som ofte har hatt som eitt av fleire formål å stimulere nettopp demokratiske, medlemsbaserte organisasjonar. I 2011 kom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med ei ny driftsstøtteordning for nasjonale ressursmiljø til erstatning for den tidlegare støtta til landsdekkjande minoritetsorganisasjonar. LNU vil peike på at dette er teikn på ei utvikling bort frå det som har vore kjerna i statleg frivilligheitspolitikk i Noreg. Ei omlegging i denne retninga kan føre til at dei barne- og ungdomskulturelle miljøa som har mest ressursar frå før vil få ein større del av den økonomiske støtta frå staten, og såleis til at den organiserte barne- og ungdomskulturen blir meir einsidig. Avsluttande merknader LNU takkar for mulegheita til å gje innspel til Kulturutgreiinga Vi ser fram til ein brei kultur- og frivilligheitspolitisk debatt om andre spørsmål enn dei reint økonomiske, både under arbeidet med Kulturutgreiinga og etter at rapporten er lagd fram. LNU bidreg gjerne med ytterlegare innspel i alle fasar av arbeidet, og ønskjer lukke til vidare med ei viktig oppgåve. Med helsing Gunhild Grande Stærk Styreleiar, LNU Martin Vonstad Østerdal Generalsekretær, LNU 8

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 20. juni 2010

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 20. juni 2010 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 20. juni 2010 Vår ref.: 423.72/LRK Dykkar ref.: 201100813 HØYRINGSSVAR FRÅ LNU: OM NYTT REGELVERK FOR TILSKOT TIL FRIVILLIGE MILJØORGANISASJONAR

Detaljer

Nedanfor følgjer våre kommentarar til utgreiinga og forventingar til oppfølging frå myndigheitene.

Nedanfor følgjer våre kommentarar til utgreiinga og forventingar til oppfølging frå myndigheitene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postboks 8036 dep 0030 OSLO 11. mai 2012 HØYRINGSSVAR FRÅ FRIVILLIGHET NORGE PÅ NOU 2011:20 UNGDOM, MAKT OG MEDVIRKNING. Innleiingsvis Frivillighet Norge

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

RAPPORT. LNUs RESULTATRAPPORT

RAPPORT. LNUs RESULTATRAPPORT RAPPORT LNUs RESULTATRAPPORT 2011 LNUs RESULTATRAPPORT 2011 Innhald 1. Velkomen til LNUs resultatrapport! side 5 Om talgrunnlaget for rapporten side 6 2. Nøkkeltal side 7 3. Status for barne- og ungdomsorganisasjonane

Detaljer

Høyringssvar Evaluering av valet 2009 Forslag til endringar i vallova

Høyringssvar Evaluering av valet 2009 Forslag til endringar i vallova Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.73/LRK Dykkar ref.: 10/1002-9 MAR Høyringssvar Evaluering av valet 2009 Forslag til endringar i vallova

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Høringssvar til Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringssvar til Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 18.mars 2010 Vår ref: 423.21/LH Deres ref: 2009/03087 SF ASL Høringssvar til Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Landsrådet

Detaljer

Høyringssvar frå LNU NOU 2011:14 Bedre integrering

Høyringssvar frå LNU NOU 2011:14 Bedre integrering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 12. oktober 2011 Vår ref.: 423.41/LRK Dykkar ref.: 201102421-/HEG Høyringssvar frå LNU NOU 2011:14 Bedre integrering

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Innst. 306 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:58 S ( )

Innst. 306 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:58 S ( ) Innst. 306 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:58 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Sogn og Fjordane Bondelag

Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Anja Fyksen Lillehaug, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Lausdriftskravet 2024 svar på intern høyring Styret i Sogn og Fjordane Bondelag ser på denne saka som den viktigaste

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS Til Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 17.01.2011 HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref. 201003835/RAGS er eit samarbeidsforum for frivillige organisasjonar. har meir enn 250 organisasjonar

Detaljer

900`. ox -,o. ,3 l. OKT2006. Kultur- og kirkedepartementet Pb Dep 0030 OSLO. Høringssvar på NOU 2006:15 Frivillighetsregister

900`. ox -,o. ,3 l. OKT2006. Kultur- og kirkedepartementet Pb Dep 0030 OSLO. Høringssvar på NOU 2006:15 Frivillighetsregister BARNE- R DET KONGELIGE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT,3 l. OKT2006 900`. ox -,o Kultur- og kirkedepartementet Pb. 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref 2006/01686 Vår ref 200603974-/FID Dato 2?. 10.2006 Høringssvar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/299-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 16.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Saksframlegg Utval

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12991-1 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014 Revidering av programområder for Kulturelt

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

LNUs høringssvar til Kulturutredningen 2014

LNUs høringssvar til Kulturutredningen 2014 Oslo, 28. juni. 2013 Vår ref: 423.21/ME Deres ref: 13/1010 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo LNUs høringssvar til Kulturutredningen 2014 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR Slik arbeider dei beste Innhaldsliste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR SLIK ARBEIDER DEI BESTE... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Kommunane... 3 1.3 Spørsmåla... 3 2

Detaljer

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Stord kommune sitt tredje folkehelseforum vart halde på kveldstid på Stord hotell måndag 20.04. Folkehelseforum er ein open møteplass og ein arena for

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit?

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Open Space møte i Ulstein kommune 28. mai 2015 Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Arrangør:! Tilrettelegging og rapport: Ulstein kommune Hege Steinsland Relasjonsutvikling

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer