I bevegelse. Plan for Trosopplæring. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I bevegelse. Plan for Trosopplæring. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til."

Transkript

1 Tasta folkekirke: Plan for Trosopplæring I bevegelse Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Apg. 17, 27b-28a. 1

2 Om plan for trosopplæring I 2003 vedtok Stortinget at det skulle innføres en reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke. Det er dette vi kaller for trosopplæringsreformen. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en nasjonal plan for trosopplæring: Gud gir-vi deler. Den har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som: - Vekker og styrker kristen tro - Gir kjennskap til den treenige Gud - Bidrar til kristen livstolkning og livsmestring - Utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Hver menighet skal utarbeide en lokal plan som ivaretar disse punktene, og dette har trosopplæringsutvalget i Tasta menighet nå arbeidet med. Dette er utdrag fra vår plan. Trosopplæringen skal være utformet slik at den enkelte døpte har tilbud om 315 timer med trosopplæringen i løpet av 18 år. Trosopplæringsplanen ble vedtatt i menighetsrådet i slutten av mai, og sendes biskopen til godkjenning 15. juni

3 Innhold Del 1: I bevegelse - Hovedmål for trosopplæringen s 4 - Grunnlag og særpreg s 8 - Organisering, rammer og ansvar s 10 Del 2: Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring - Barn og unges medvirkning s 14 - Samarbeid med hjemmet og familien s 15 - Gudstjeneste s 16 - Oppfølging av frivillige medarbeidere s 17 - Tverrfaglig samarbeid s 18 - Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner s 19 - Kommunikasjonsarbeid s 20 - Inkludering og tilrettelegging s 22 - Diakoni s 23 - Musikk og kultur s 24 - Misjon s 25 Del 3: Tiltak - Oversikt over tiltak s 26 - Planer for de ulike tiltakene s 28 3

4 Hovedmål for trosopplæringen: "Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne, skal få leve og vokse som kristne." Alle døpte 0-18 år gis mulighet til å oppdage, oppleve, og erfare: 1. Gud og jeg er venner: Vokse i tillit og vennskap med Den treenige Gud. 2. Tasta kirke min kirke: Vokse i tilhørighet til kirkens fellesskap og identitet som døpt. 3. Kristen tro - i bevegelse: Vokse i kjennskap til og erfaring med kristen tro, tradisjon og praksis. 4. Holder troen? Vokse med troen i de ulike fasene av livet, slik at troen også kan oppleves aktuell i møte med livets sårbarhet og utfordringer. 5. Vi bryr oss! Vokse i og utfordres til engasjement for hverandre og jorden vår. Samtidig få oppleve at Gud og andre mennesker bryr seg om dem. 4

5 Trosopplæringen deles i tre faser: 0-5 år: Såkornet Fokus: Gode opplevelser - bygge tillit og tilhørighet til Gud - utruste og oppmuntre foreldre og faddere til å følge opp dåpsløftet - bygge kontakt med hjemmet - bygge fellesskap for barn og familier i menigheten - utvikle gudstjenester som barna og familiene kjenner seg hjemme i - oppmuntre til søndagsskolen som en naturlig del av barnets oppvekst 6-12 år: Spiren Fokus: Deltakelse - utforske og lære om de mest sentrale temaene i kristen tro gjennom aktiv deltagelse - få praktisere sin tro - vokse i kunnskap om sentrale bibelfortellinger - få tolke og undre seg over Bibelfortellingene i lys av eget liv - bli utfordret til engasjement for andre og jorden vår 5

6 13-18 år: I vekst Fokus: Refleksjon og erfaring - kristen tro i lys av egen livshistorie - endring og modning av gudsbilde - identitet og selvbilde - ledertrening, medarbeiderskap og engasjement - å bygge trygge og åpne fellesskap for ungdom Tillitsfall konf-weekend Vier mars

7 Bakgrunn Visjon for Tasta menighet: Tasta menighet - En voksende menighet. Visjonen rommer ulike aspekt ved det å være menighet, som f.eks. å vokse i antall, å vokse i tro, å vokse i fellesskap og et sted det er godt å vokse opp. Hovedmålene for trosopplæringen er utarbeidet med utgangspunkt i vekstmotivet vi her finner i menighetens visjon. Vi har en grunnforståelse om at i dåpen blir troen sådd som et frø og den gir oss et forhold til Jesus og kirken. Mark 9,36-37 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg.» 7

8 Grunnlag og særpreg Tasta bydel- nærhet til naturen Tasta bydel har nærhet til flotte friluftsområder som Tastaveden, Stokkavannet og Byfjorden. Det er en bydel som ligger nær Stavanger sentrum, og som samtidig har et landlig preg med jordbruk og gode turmuligheter. Nærheten til naturen er noe vi aktivt ønsker å benytte oss av i trosopplæringen. Tasta bydel- i vekst Det er stor tilflytning til Tasta bydel for tiden, da det pågår utbygging av et område ved Tastarustå, hvor det har kommet mange nye boliger og et nytt kjøpesenter. Det er både en utfordring og spennende muligheter for menigheten at mange flere mennesker flytter til soknet i tiden framover. Kirken på høyden Tasta kirke ble innviet i 1977 og ligger flott til på en høyde i bydelen. Kirken er en arbeidskirke, som mange har et eierforhold til. Tasta menighet har mye frivillig engasjement, og god dugnadsånd. Dette ønsker vi å bevare inn i trosopplæringen, samtidig som vi har fokus på å arbeide for å utløse nytt engasjement, hos mennesker som ennå ikke er engasjert i arbeidet vårt i menigheten. En aktiv og engasjert menighet I Tasta kirke er det noe som skjer stort sett hver eneste dag. Vi har et bredt tilbud for barn og unge med både speider, kor, dans og klubb. Vi finner småbarnsfamiliene godt representert i det kontinuerlige arbeidet, og ønsker å arbeide aktivt for å trekke dem videre til gudstjenesten og søndagsskolen. 8

9 Ressurser og samarbeid i bydelen Vi ønsker å undersøke nærmere og være bevisst på hvilke ressurser vi har i nærmiljøet vårt. Får vi til at trosopplæringen samarbeider med lokale aktører i bydelen? Eksempler på dette er idrettslag, korps, skole, bydelshus og Misjonshøyskolen. Vi ønsker å se på muligheten av å arrangere f.eks. seminarer i et samarbeid med noen av disse aktørene. Disse happeningene kan skje i kirke, eller andre lokaler, og ha foreldre eller ungdom som målgruppe. Mange spennende tema kan være relevante, alt fra tenåringsforeldres hverdag og utfordringer til «livsmestring» og ung hverdag. Organisert fritid Mange barn og unge på Tasta har en aktiv fritid og deltar på organiserte aktiviteter lokalt. Vi finner f.eks. Tasta turn, håndball, fotball og korps, skateramp og klatrevegg. Fordi Tasta er nær sentrum, opplever vi at barn og unge fra vår bydel også deltar på aktiviteter i sentrum på f.eks. dans og kulturskole. Skoler I Tasta sokn har vi pr. nå fire skoler: Byfjord 1.-7.klasse, Tasta klasse, Tastaveden klasse og Tastarustå klasse. Tastarustå «deler» vi med Vardeneset menighet. I 2013 vil vi få fem skoler å forholde oss til. Dette skjer fordi Tastarustå skole blir omgjort til ungdomsskole. Barneskoleelevene skal flyttes til enten Tasta eller Teinå skole. Teinå skole 1.-7.klasse vil få elever som sokner til Tasta menighet, en skole vi også «deler» med Vardeneset menighet. Barnehager I Tasta sokn har vi 5 barnehager. Vi har lang tradisjon for å invitere dem til vandring i kirken ved jul og påske, og opplever stor oppslutning. 9

10 Organisering, rammer og ansvar Rammer I 2012 var det ca 5665 medlemmer i Den norske kirke i Tasta menighet, av ca 7744 innbyggere var døpte mellom 0-18 år. Dåpstallet i 2012 var 50, og konfirmanttallet 73. Vi er som nevnt en bydel i vekst, og må ta høyde for dette i våre planer. Overordnet ansvaret Det overordnede ansvaret for å utarbeide, gjennomføre og etter hvert revidere plan for trosopplæring i Tasta menighet ligger hos menighetsrådet. Menighetsrådet opprettet et trosopplæringsutvalg våren Utvalget fikk mandat til å utarbeide trosopplæringsplanen for Tasta menighet, og medvirke til at tiltakene blir gjennomført iht. planen. Stab, utvalg og frivillige medarbeidere må være sammen om å iverksette tiltakene. Kateket er leder for trosopplæringen, og har hovedansvar for å tilse at tiltakene blir iverksatt i nært samarbeid med trosopplærer. De ansatte Det er i størst grad kateket og trosopplærer som jobber med trosopplæringen i Tasta menighet. Andre ansatte involveres i ulik grad gjennom sine stillinger. Vaktmester i 40% er noe involvert i praktisk og fysisk tilrettelegging for tiltak. Kantor i 50% stilling (fra høsten 2013) deltar på tiltak gjennom gudstjenester, sang og musikk hvor dette er praktisk mulig. Diakon i 75% stilling er involvert i faste-aksjonen, og på sine fagfelt innen diakoni og misjon, hvor dette er praktisk mulig. Barne- og ungdomsarbeider har 100% stilling, hvor ca. 20% dekkes av støtte fra kommunen, og menigheten dekker resten. 10

11 Barne- og ungdomsarbeider er involvert i ledertrening av ungdom, og deltar noe i konfirmantarbeidet og er involvert i dåpsskole for 1.klasse. Sokneprest i 100% stilling deltar i konfirmantarbeidet, tiltak i 4 års fasen, dåp og tiltak knyttet til gudstjenester. Daglig leder i 100% stilling følger opp økonomiske rammer, budsjett og regnskap for trosopplæringen. Trosopplærer har 100% fast stilling. 80% dekkes gjennom tilskudd fra reformen, og 20% dekkes av menigheten. I det daglige deler trosopplærer og kateket ansvaret for å følge opp tiltakene 0-18 år. Trosopplærer eller kateket er sekretær i trosopplæringsutvalget. Kateket i 100% fast stilling leder trosopplæringsarbeidet. Trosopplærer og kateket fordeler og samarbeider om igangsetting og oppfølging av ledere og tiltak 0-18 år. Kateket har samtidig gjennom å være leder, det overordnede ansvaret for trosopplæringen i menigheten. Økonomi Menigheten ble i 2011 med i trosopplæringsreformen, og fikk et tilskudd på kr. Menighetsrådet har valgt å opprette en trosopplæringsstilling på 100% hvor 80% dekkes av tilskuddet og 20% finansieres av menigheten. Resten av tilskuddet brukes på materiell og utstyr til trosopplæringsarbeidet. Menighetsrådet har i utgangspunktet valgt å dekke hovedparten av materiell og andre kostnader på tiltakene som vi allerede har satt i gang. Vi ber om en deltakeravgift på enkelte av disse nye tiltakene, og dette går i hovedsak til å dekke mat. 11

12 I en igangsettingsfase ønsker menighetsrådet å ha denne praksisen, og vil heller komme tilbake til andre økonomiske løsninger på å finansiere tiltakene, når behovet melder seg. Rom og praktisk tilrettelegging Tasta kirke har aktiviteter i sine lokaler for barn, ungdom og eldre de fleste ukedager både på formiddag, ettermiddag og kveldstid. Allerede nå, og på sikt gir dette oss en praktisk utfordring i forhold til plassbehov, når vi har og skal ha trosopplæringstiltak. Kirkerommet og to menighets saler kan heller ikke brukes samtidig, fordi man da forstyrres av hverandre. Flere ansatte deler kontor, og vi har ikke egnede lokaler for møter eller samtaler, når kirkestuen er opptatt til bruk av menighetens aktiviteter. I noen tiltak har vi mulighet for å bruke de flotte uteområdene rundt kirken. Romkapasitet er likevel en utfordring vi må være bevisst på, når vi skal starte opp og komme i gang med tiltak, og har ønske og mål om nå bredden av årskull. Vi ønsker å trå varsomt i forhold til det gode og flotte kontinuerlige arbeidet som allerede er her og har sin plass i kirken vår. Det er viktig at vi i godt samspill tenker nye og kreative løsninger, slik at vi også finner plass og rom til trosopplæringen. 12

13 Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring 13

14 Barn og unges medvirkning Vi ønsker - Å jobbe for reell medvirkning fra barn og unge i ledelse, planarbeid, gjennomføring og evaluering av trosopplæringen i Tasta menighet. - Å la barn og unge få muligheten til å bli hørt, få påvirke og medvirke. - Å formidle holdninger om at barn og unge er ressurser og viktige i menigheten. - At barn og unge skal oppleve seg tatt på alvor i trosopplæringen, og får vokse inn i og gjennom oppgaver. Dette kan gjøres ved - Å bruke å følge opp unge ledere. Eks: Gjennom Milk-kurs for 10. klasse, med konkrete lederoppgaver på dåpsskole, Lys-våken og i konfirmantarbeidet. - Å la barn og unge aktivt medvirke i gudstjenestene. Eks: Lys våken og dåpsskolen. - Å evaluere tiltakene hos målgruppen og foreldrene, og være bevisst på hvordan vi stiller spørsmålene, og bruker tilbakemeldingen. - Å la barn og unge delta i eventuelle styringsgrupper, utvalg, ressursgrupper for tiltak. 14

15 Samarbeid med hjemmet og familien Vi ønsker - Å oppmuntre og utruste familien og hjemmet til trospraksis, livstolkning og livsmestring. - Å formidle en holdning og forståelse av at hjemmet er den viktigste trosformidleren for barn og unge. Dette kan gjøres ved - Å dele ut materiell. Eks: Dåpshilsen med gave på ett, to og tre års dåpsdag, Skattkiste, Lys, bøker, CD er på de ulike tiltakene. - Å oppmuntre og løfte fram viktigheten av tro i hverdagen, gjennom å lære barnet og foreldre/faddere trospraksiser. Eks: Snakke om aftenbønn i dåpssamtalen, arrangere foreldremøter, lære bordbønn og andre ritualer til bruk i hjemmet på tiltakene, arrangere tiltak for barn og foreldre, gjennom materiell (bøker, CD er med mer.) - Å sende påminnelse til foreldre/faddere om dåpsdag. Eks: SMS, e-post. - Å arrangere aktuelle seminarer som ivaretar «det hele mennesket» i samarbeid med grupper i menigheten/lokalmiljøet. Eks: Hvordan overleve med tenåring i hus» og «God mat på familiens fat» (arrangert av BU-utvalget i menighet i 2012 og 2013) 15

16 Gudstjenesten Vi ønsker - At gudstjenesten skal være en møteplass for alle. - At unge som eldre kan få utøve sin tro, lære, leve og vokse som kristne. Dette kan gjøres ved - At barn og unge blir kjent med og trygg på gudstjenestens ulike ledd, og bruker ritualer og trospraksiser på tiltakene. Eks: «Gloria» på Dåpsskolen og «Vår Far» i konfirmasjonstiden. Treenigheten på Dåpsskolen, tenne lys i globen, bønnekrukke, spille lovsang ved meditasjon. - Å ha et ledd i menighetens gudstjeneste hvor formidling til barn og unge er spesielt i fokus. Eks: «Tell me a story, sing me a song», skattekiste, «I bevegelse» - At barn og unge har oppgaver i menighetens gudstjenester. Eks: Prosesjon, lese tekst og bønner, tenne lys, være dåpsmedhjelper, samle inn takkoffer, være forsangere, være medliturger, delta med drama og dans. Det kan også utarbeides et sett med oppgaver for barn og unge som kommer på gudstjenesten. - At barn ser, rekker opp til, og møtes på sitt nivå, ved hjelp av praktisk tilrettelegging. Eks: Rekker opp til lysgloben, alterlysene, bønneposter tilpasset barn på bønnevandring, prosesjonskorset i tre, sanger/salmer en kan delta på uten å kunne lese. - Å arrangere «hverdagsmesse» for barnefamilier. Eks: Samlingen har barnefamilier som målgruppe, er tilpasset deres kalender og behov, når det gjelder tidspunkt, lengde mat i forkant eller etterkant (spagettimesse? for eksempel i advent- eller fastetid). 16

17 Oppfølging av frivillige medarbeidere Vi ønsker - Å bygge og videreutvikle den gode dugnadsånden og holdningen om at vi vil hverandre vel i menigheten. - Å tenke mangfold og bredde når vi rekrutterer frivillige medarbeidere til trosopplæringen. - Å skape en holdning om at frivillige og ansatte har trosopplæringen som et felles oppdrag, og at vi eier den sammen. - Å ha fokus på det sosiale og åndelige fellesskapet i menigheten. Dette kan gjøres ved - At menigheten utvikler en strategisk og praktisk gjennomførbar plan for frivillighet i Tasta menighet. Planen vil danne grunnlag for å o rekruttere nye frivillige o følge opp og ivareta frivillige medarbeidere o ivareta samspillet mellom kontinuerlige tiltak og tidsavgrensede tiltak 17

18 Tverrfaglig samarbeid Vi ønsker - At de ansatte engasjerer seg inn mot trosopplæringsarbeidet innenfor sine fagfelt der det er mulig. - Å tenke strategisk om menigheten som en helhet. - Å legge til rette for godt samarbeid mellom frivillige og ansatte, og samarbeid med aktuelle utvalg. - Best mulig bruk av frivilliges kompetanse og kunnskap. Dette kan gjøres ved - Fortsette å ha trosopplæring oppe som fast punkt på stabsmøter, slik at staben blir informert om trosopplæringen, og kan gi innspill til arbeidet. - Fortsette å ha trosopplæringen som fast punkt i planlegging av årshjul på stabsdager, for å se tiltakene i sammenheng med resten av menighetens arbeid. - Fortsette tverrfaglig samarbeidsgruppe i stab som består av kateket og trosopplærer. Andre i staben inkluderes ved behov. - Å konkretisere hvilke områder de ulike i staben er involvert i. Eks: Sokneprest: Teologisk innhold i planen og tiltak, dåpssamtale, 4års bok og konfirmantarbeid. Daglig leder: Økonomiansvar. Barne- og ungdomsarbeider: Ledertrening og konfirmant-weekend. Kantor: Det musikalske, vi ønsker mulighet for å øve inn sanger på tiltak før en gudstjeneste. Diakon: Diakoni og misjon som fagfelt, konfirmantarbeid og Faste-aksjonen etc. 18

19 Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner Vi ønsker - Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner i vårt nærmiljø, som også oppleves fruktbart for organisasjonene. Dette kan gjøres ved - Å samarbeide med faste grupper i menigheten om tiltak. Vi ønsker: Speiderne mot Tårnagent helg, eller søndagsskolen med 6års grupper på spesielle datoer. - Å bruke materiell som allerede er utviklet av organisasjonene. Eks: «Life-skills» utviklet gjennom NMS-U. Sprell levende fra Søndagsskolen. - Å invitere lag, foreninger og enkelt personer inn i våre tiltak for å utfylle i forhold til spesifikke emner. Eks. «Grønn hverdag» om miljøfokus og vern av skaperverket, «Road Service», «Changemakers» og «Familie og medier» i konfirmantarbeidet. - Å bruke opplegg for ledertrening som allerede er utviklet. Eks: Milk, Slush, LiV og 2:2. - Aktivt legge til rette for og oppfordre til å sende barn og unge på Leir eller Kurs i regi av organisasjonene. Eks: Sommerkurs på Viken, Skjærgårds music og mission festival, Konf.Cup, Konfirmant leir på sommer/vinter, familieleir på Vier. - Å arrangere lokale kurs, eventuelt i samarbeid med andre. Vi ønsker: Gode mattips til studenter på hybel, Gourmet mat, Livsmestring. 19

20 Kommunikasjonsarbeid Vi ønsker - Å gi informasjon om trosopplæringsarbeidet på en måte som oppleves relevant for barn, unge og foresatte. - At menigheten har en felles kommunikasjonsstrategi for alt arbeid. - At deltakere og foresatte skal bli motivert og inspirert til å delta på neste alderstiltak. Dette kan gjøres ved - Å bruke felles grafiske profilen i invitasjon til trosopplæringen. Eks: Layout- maler utarbeidet i samarbeid med menigheter i prostiet. - Å arbeide for at profilen skaper gjenkjennelse til relevante trosopplæringstilbud for det enkelte barn og ungdom i menigheten. Eks: Bruke bilder fra samme tiltak året før i brosjyren for å skape nærhet og gjenkjennelse til egen kirke/menighet. - Å bygge oppe en «bilde-, erfarings- og adressebank». o Å be deltakerne om lov til å bruke foto fra tiltakene, på kommende brosjyrer. o Å samle på evaluering fra tidligere deltakere. o Å beholde mobil og e-post adresse etter endt tiltak, med lov til å benytte dette i videre reklame for tiltak. Eks: Konfirmanter, Give me 5 og Dåpsskolen. - Å oppdatere hjemmesiden og andre kanaler hvor folk søker informasjon. 20

21 - Å markedsføre tiltakene direkte mot målgruppene. o Hvert tiltak skal inneholde informasjon om neste tiltak. o SMS, e-post påminnelser, info-skjermen i gangen, menighetsblad, lokalavis, nærbutikkene. o Å lage oversiktsmateriell til utdeling til, foresatte og faddere på aktuelle arenaer. Eks: Oversiktsbrosjyre for alder 0-5 år til utdeling i dåpssamtalen. - Å jobbe aktivt for det personlige møtet, ved bevisst å bruke foreldre/besteforeldre og andre som «kommunikasjonsagenter»/ambassadører, for tiltak i sitt kontaktnett. Eks: Foreldre kontakter andre foreldre for å få barn med på dåpsskolen. 21

22 Inkludering og tilrettelegging Vi ønsker - Å formidle at alle mennesker er likeverdige, med rett til å lære om, utøve og uttrykke sin tro, uavhengig av funksjonsevne Dette kan gjøres ved - Å skrive i invitasjonen til tiltaket at alle er velkomne uavhengig av funksjonsevne. - Å ha ærlig kommunikasjon med foresatte om det enkelte barns utfordringer og behov, slik at barnet kan inkluderes på en best mulig måte. Eks: Matallergi, hjemlengsel, konsentrasjonsvansker, fysiske handikap. - At en i staben har ansvar for å kvalitetssikre tilrettelegging for alle deltakerne. - Å gi god informasjon om det som er universelt utformet i kirken vår. Eks: Skilting for handicap toalett, stellerom, avsatt plass i kirkerommet til rullestol, og tilgang til kjelleren ved gangvei på utsiden av kirken. - Å undersøke, og benytte seg av muligheten for samarbeid om trosopplærings tiltak med andre menigheter. Eks: Kirkerottene med døvekirken, tilrettelagt konfirmanttilbud i Madlamark. 22

23 Diakoni Vi ønsker - Å jobbe for inkluderende, trygge og gode fellesskap preget av gjensidig omsorg, respekt og ansvar for hverandre og skaperverket. - Å være til støtte for dem som lever i sårbare livssituasjoner. - Å ha god ledertetthet i tiltakene for å se den enkelte - Å gi barn og unge hjelp til livstolkning og livsmestring. Dette kan gjøres ved - Å ha ulike fellesskapsformer som når ulike typer mennesker. Eks: Måltidsfellesskapet, leking, holdninger til hverandre. - Å bygge fellesskap på tvers av menighetsgrenser. Eks: «Follow me» Ledertrening år. - Å ha bevissthet omkring forbruk og miljø. Eks: Tasta menighet som grønn menighet, Kildesortering på Give me 5, Høsttakkefesten med Speiderne. - Å utfordre barn og unge til å delta i tjeneste og engasjement lokalt og globalt for solidaritet og global rettferdighet. Eks: Fasteaksjonen, Skaperverkets dag/høsttakkefest. 23

24 Musikk og kultur Vi ønsker - Å jobbe aktivt for mangfold og bevisst bruk av musikk, kunst og kultur i trosopplæringsarbeidet. Samarbeide med Musikk- og kulturutvalget. - Å ta på alvor at musikk, kultur og kunst berører følelser. Kulturuttrykk kan både forsterke og bearbeide det vi formidler i tiltakene. Dette kan gjøres ved - Å opprettholde og videreutvikle et miljø for kor, band, sang og musikk. Eks: Finne gode muligheter for mulig samarbeid/kontaktpunkter med trosopplæringen, slik 4 åringene besøker Minigospel, og Ungdomskoret Shout har kor-konfirmanter. - Å utarbeide en sang- og salmeplan for å sikre variasjon og bredde i tekst og musikk. - Å opprettholde og videreutvikle et miljø for dans som kunstnerisk uttrykk i menigheten. Eks: Dansehelg, seminarer, rekruttere og samarbeide med dansegruppene i menigheten og avtaler om opptreden Tasta senter - Å samarbeide med lokale kunst- og kulturkrefter. Vi ønsker: Ikon maling, laget utstillinger i kirken til ulike kirkeårstider, bruke Munch-bilder som utgangspunkt i undervisning om sorg og død osv. - Å bruke film som virkemiddel. Eks: Give me 5, der vi både lærer om Bibelen gjennom å se film og vi lager musikkvideo. Vi har støttet oss på VM-media i Vardeneset, i tillegg til å bruke lokale ressurspersoner 24

25 Misjon Vi ønsker - Å formidle misjon som en del av kirkens identitet og oppdrag. - Å formidle at misjon også handler om fellesskap med den verdensvide kirke. - Å formidle at misjon også er å lære av kirker i andre land. - Å formidle at dåp og opplæring hører sammen. Vi trenger å lære mer om troen vi er døpt til for å leve og vokse som kristne. Dette kan gjøres ved - Å lære om andre land og kirker, og deres praksis. Eks: Gjennom utveksling, kontakt og besøk til og av menighetens misjonsprosjekt i Carlise, England og Beghi, Etiopia og søster-kirke i Norge, for eksempel den katolske kirke. - Å knytte et eller flere tiltak til menighetens øvrige misjonsarrangement. Eks: Internasjonal dag, selge ulik mat, dans, lære om andre land og misjonsprosjekt. 25

26 Oversikt tiltak i Tasta menighet Svart: Tiltak som er igangsatt Blå: Tiltak som er planlagt, men ikke igangsatt Lilla: Tiltak som kan være aktuelle, men ikke planlagt Alder Timer Tiltak Kontinuerlig tiltak 0 år 2 timer Dåp/dåpssamtale Samtale Søndagsskole 0-12 år. Knøttesang 0-4 år. Gudstjeneste 0 år 15 timer Babysang 10 samlinger 2 gudstjenester 1-3 år Dåpshilsen Materiell sendt ut 2 år 3 timer Skattekistesamling 1 samling søndag 3 år 4 timer Lyset mitt 1 samling ukedag 4 år 6 timer Utdeling av 4 års bok 2 samlinger ukedag 1 besøk Minigospel Gudstjeneste m/bok 5 år 10 timer Kirkerottene Teaterforestilling 3 samlinger Friluftsgudstjenesten 0-5 år Planlagt: 40 t Rød plan - Anslått: 50 t 6 år 12 timer Søndagsskole for 6 åringer Juletrefest 4 søndagsskolesamlinger Gtj./ Søndagsskolendag 7 år 15 timer Dåpsskole for 1.klasse 4 samlinger Søndagsskolefrokos 1 gang på søndagsskolen Gudstjeneste m/bok 8 år 8 timer Tårnagentehelg 1 samling lørdag Gudstjeneste 9 år 13 timer Hallo venn 4 samlinger drama/teater Avslutningssamling: Hallovenn på Halloween (Vi samler inn penger til misjonsprosjektet) 9 år 8 timer Misjon 2 samlinger kreativt verksted Misjonstivoli salg av kunst 10 år 9 timer Give me 5 4 samlinger ukedag Lys våken overnatting Gudstjeneste m/medvirkning Tasta Minigospel 4-8 år Speiderne fra 2.klasse. Dansegruppen Joy 3-5.klasse. Tasta barnegospel 1.-7.klasse. Fredagsklubben 5-7.klasse. 26

27 Alder Timer Tiltak Kontinuerlig tiltak år 12 timer Lys våken 1 samling lørdag Gudstjeneste m/medvirkning 11 år 8 timer Fisketuren 1 samling: sette garn/undervisning 1 samling: trekke garn, fiske og lage mat / undervisning 12 år 8 timer Tivoli og misjon 2 samlinger undervisning/kreativt Misjonstivoli - praktisk 12 år 10 timer Kode B Dansegruppen online 5-7 klasse? 5 samlinger ukedag Gudstjeneste? 6-12 år Planlagt: 82 t Rød plan - Anslått: 145 t + 21 t 13 år 12 timer Yourock 5 samlinger ukedag Gudstjeneste? 14 år 60 timer Konfirmasjon 18 samlinger ukedag 8 gudstjenester 2 helger 15 år timer? Milk-kurs ledertrening 34 timer år 6 timer Konf-reunion for 10.klasse, 1.vgs og 2.vgs 16 år 12 timer Gudstjeneste m/cafè 4 ulike samlinger fredag 3t 17 år timer? St Hans fest i samarbeid med andre menigheter. Kjekk underholdning, formidling, grilling og aktiviteter? år timer? Cellegruppe for ungdom. 1 samling i mnd ukedag år 30 timer Follow me Blåtur lørdag Julesamling søndag Weekend helg Sommersamling fredag år Planlagt: 120 t Rød plan - Anslått: 120 t Totalt Planlagt: 242 t Rød plan Anslått: 315 t M-klubben fra 8.klasse Ungdomskoret Shout Fra 8.klasse. 27

28 Tiltakene Dåpssamtale Alder: 0-0 (2 Samvær, tilsammen 2 timer) Type tiltak: Dåpssamtale Mål å møte foreldrene som kommer der de er å la foreldre opplever seg møtt og inkludert i kirken å formidle at vi bryr oss om hvem de er å utfordre og oppmuntre til trospraksis i hjemmet å formidle tanker omkring dåpens betydning Livstolkning og livsmestring Bevisstgjøring rundt egen kirkelig erfaring og hva dette har betydd for dem. Snakke om at trosopplæringen skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin veden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet. Tema/innhold Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis Samtale om dåpen, og hva kirkens tradisjon forteller oss at vi får i dåpen. Gud handler og berger oss i dåpen. Dåpen som mysterium. Kirkens tro og tradisjoner: Kirkeårets høytider og merkedager. Oppmuntre til aftenbønn. Gi ut brosjyrer om trosopplæringstilbud 0-5 år i Tasta menighet. Informere om babysang som er det første kontinuerlige tiltakene for barnet. Ha fokus på familien, og informere om knøttesang og søndagsskole til eldre søsken. Gudstjenestefeiring: En av fadrene tenner lys for barnet. Vi deler ut bok om dåpen: Dåpsboken. Her kan foreldre lese selv, men også etter hvert for barnet, om ulike aspekter ved dåpen. Arbeidsmåter Ansvarlig Kommentar: Vi bruker samtalen som form. I løpet av samtaler kommer soknepresten inn på de ulike tamaene som det er naturlig å ta opp å snakke om. Det settes fokus på trospraksiser i hjemmet, aftenbønn som del av kveldsritualet for å gi barnet en trygg forankring. Bordbønn som en god innledning og forberedelse til måltidet. Foreldrene orienteres om dåpshandlingen for å gi trygghet under selve ritualet. De blir vist rundt i kirkerommet når samtaledelen er slutt. Gudstjenesten er samvær to, delta i liturgi, salmer og det som skjer der. På gudstjenesten har vi dåpsverts som ønsker dåpsfamiliene velkommen og viser dem til rette. Sokneprest. Samvær 1= samtalen. Samvær 2 = gudstjenesten. Babysang Alder: 0-1 (10 Samvær, tilsammen 15 timer) Type tiltak: Annet Tiltak Mål å utruste foreldrene til å bruke sang og musikk hjemme å bringe den kristne kulturarven videre å skape et godt, sosialt miljø der barn og voksne trives å skape tilhørighet til kirken 28

29 å formidle det kristne budskapet klart og enkelt gjennom barnesanger og kveldsbønner. Tema/innhold Livstolkning og livsmestring Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis Foreldrene ser sine barn som unike og skapt i Guds bilde. Nærhet mellom foreldre og barn, bekreftelse og tilknytning. Se og bli sett av andre. Kjenne at det er meningsfylt å leve sitt liv i lys av troen og kirken, og at dette er noe man vil gi videre til sine barn. Gjennom babysang kan man få hjelp til å følge opp løftene/forpliktelsene gitt ved dåpen. Bli kjent med gudstjenesten som menighetens samlingspunkt. Bli kjent med: Kristne sanger, bordvers og kveldsbønner. Kirkens ulike tilbud, og oppfordret til å delta i ulike aktiviteter og fellesskap. Arbeidsmåter Gjentagelse skaper trygghet for både barn og voksne, og programmet er derfor ganske likt hver gang, med vuggesanger, bevegelsessanger, kristne barnesanger og rim og regler. Ulike virkemidler som instrumenter, bølgesjal, såpebobler, lys m.m stimulerer ulike sanser og kroppslige funksjoner hos barna. Vi avslutter alltid sangdelen med velsignelsen, lystenning og kveldsbønn ved lysgloben. Etterpå er det god lunsj med tid til å prate og bli kjent. Babysanggruppen blir invitert med på gudstjeneste og deltar med noen av sangene de har lært. Vi invitere til andre fellesskap når babysangkurset er slutt,f.eks Knøttesang. I høst har også babysang vært på besøk på to sykehjem og opptrådt for beboerne der. Ansvarlig Kommentar: Diakon Vi har leid inn hjelp til å ha selve opplegget nå i høst, grunnet at ny diakon startet opp fra august. Vi har også frivillige som lager lunsj og ordner istand rommet. Skattekiste Alder: 2-2 (2 Samvær, tilsammen 3 timer) Type tiltak: Annet Tiltak Mål å få en begynnende forståelse av at Jesus er glad i meg å få en god og opplevelse sammen med familien i kirken å ta med seg noe hjem til hjelp med trosopplæring i hjemmet Tema/innhold Livstolkning og livsmestring Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis Få en bevissthet om Jesus - at han aldri glemmer oss. Han vet navnet til hver enkelt og vil være alles venn. Kjenne seg hjemme i kirken Bli kjent med gudstjenesten som menighetens samlingspunkt. Familier får kjenne at det er meningsfylt å leve sitt liv i lys av troen og kirken. Kjennskap til bibeltekst: Den gode hyrde. Oppleve bibelfortelling. Delta i gudstjeneste. Lære og oppleve sang og musikk. 29

30 Arbeidsmåter Ansvarlig Kommentar: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Invitasjon sendes ut i barnets navn, og vi ber om påmelding til samlingen i kirken, og deltkelsen på knøttesang m/middag. Søndagen starter samlingen med gudstjenesten, til søndagsskolen går ut. Innledningen til "utgangen" er en liten dialog mellom prest og kateket, eventuelt andre, om skattekisten vår. Bobby - en hånddukke-sau som tidvis brukes i søndagsskolen dukker ut av kisten. Han inviterer 2åringene til å bli med inn i kirestuen. Vi går ut før søndagsskolen. Samlingen i kirkestuen inneholder sang, drama, samhandling med barnene og leteaksjon. Skattekisten deles ut med innhold: En lekesau og klistremerker, bilde av Den gode hyrde, sjokoladepenge. Familien deltar på kirkekaffe etter på. Samvær 2 er at 2åringene m familie spesielt blir invitert til å delta på Knøttesang - et kontinuerlig tiltak vi har hver onsdag for 0-3år. Kateket + frivillig medarbeider, ledere i Knøttesang Nytt for høsten 2013 er at barnefamilier som har unger i Knøttesang og Minigospel, kan møte kl til middag for kr 25pr stk - før dette kontinuerlige tiltaket starter. Vi ønsker å invitere 2åringene spesielt til å delta en samling her. Gudstjeneste/samling/kirkekaffe 1,5t, knøttesamling m/middag 1,5 t. Opplegg for skattekiste doc Opplegg for skattekiste 3.mars 2013.doc Tanker om Skattekistesamling.docx Lyset mitt Alder: 3-3 (2 Samvær, tilsammen 4 timer) Type tiltak: Annet Tiltak Mål å skape tilknytning til Tasta kirke min kirke å gi en begynnende kjennskap til kirkens symboler å oppdage sammenheng mellom dåpslys og Jesus lys å få sitt eget lys og en lysestake, som hjelp til en trospraksis og en trosopplæring i hjemmet å arbeide kreativt med jul og juletradisjoner i fokus Livstolkning og livsmestring Sentrale dimensjoner ved menneskelivet: Vennskap og tilhørighet, selvstendighet og tilhørighet. Kjenne seg hjemme i kirken. Bli kjent med andre som hører til i Tasta krike. Livs og troshistorie: Vi snakker med barna om dåp, om å vokse og lære i livet og troen.dåpen og tilhørigheten til kirken. Tema/innhold Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis Bli litt kjent i kirkerommet: Døpefonten, lysglobe og alterparti. Kirkeårets høytider: Advent - adventkrans, stjerne, lys og sang. Lucia-dagen og luciasangen. Jul: Jesusbarnet i krybben, stjernen som viste vei. Sakramentene: Dåpen og dåpsdagen min. Vi synger sammen - se vedlegg 1. Deltakerne får tenne sitt eget lys, med flammen fra kristuslyset. Vi snakker om hvorfor vi hjemme kan tenne lys. Et hvit lys- festfarge. Dette kan vi tenne i glede og i sorg: Både når vi er triste - og når vi er glade, slik at vi husker at Jesus alltid er med oss. Arbeidsmåter Invitasjon sendes ut i posten, og vi ønsker også å kontakte foresatte gjennom maillister fra Skattekistesamling. Kirkerommet er rammen rundt 30

31 samlingen. Vi invitert i midten av desember - adventstid. Julekrybben m/jesusbarnet er en viktig kulis, sammen med sauen Bobby (hånddukke - som også brukes litt på søndagsskolen). Deltakerne blir kjent med julens kirkerom og budskap. Jesus som verdens lys, knyttes an til barnets dåp og tenning av globelys i Kristuslyset, som er en tradisjon i Tasta kirke. Vi lærer, synger og opplever sammen, og viser barn og foreldre en trospraksis å bruke hjemme: Tenning av lys på dåpsdagen, glade og triste dager. I tillegg til å male sin egen lysestake, får deltakerne med seg "Min første bok om Julen" - Tim Sowley. Samling nr 2 ønsker vi å ha som kreativt verksted, enten sammen med søndagsskolen, som en gruppe parallelt i søndagsskoletid eller eventuelt en ukedag. Ansvarlig Kommentar: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Kateket og frivillige medarbeidere Vi måtte i 2012 avlyse samlingen fordi bare 2 stk var påmeldt. Da utviklet vi Foreldrebrosjyren vedlegg 3 - slik at de to ungene like vel fikk innholdet med seg. Samvær nr 2 i dette tiltaket har ikke vært utprøvd. Sangark6.doc Program 3 års samling Lyset mitt 2012.docx Foreldre brosjyre 2012 pga avlyst.docx invitasjon docx Tanker om innhold på samling for 3 år Lyset mitt.docx Min kirkebok Alder: 4-4 (4 Samvær, tilsammen 6 timer) Type tiltak: 4 års-bok Mål Å gjør barna bevisst på kirken. Å invitere til deltakelse i gudstjenestefellesskapet og søndagsskolen. Å gi barna kunnskap om at dåp og kirke hører sammen. Å gi barna en gave fra kirken som handler om Gud og kirken, og fellesskapet her. Livstolkning og livsmestring Vennskap og relasjoner: Deltakerne m/foreldre utfordres til å synge, leke og lære sammen på de to undervisningssamlingen. Selvstendighet og tilhørighet: Gi barn og voksne opplevelsen av at Tasta kirke er min kirke, et lærings og trosfellesskap. Tema/innhold Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis Sakramentene: Dåpen. Fordi barna er døpt - inviteres de til samlingen, slik at de skal forstå at de hører til i kirken. Sangene fra Min kirkebok knyttes enkelt an til bibelen. Eks: Hvem har skap alle blomstene; I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Samlingen er tenkt lagt opp i et samspill mellom musikalsk kvalitet, bibelformidling, sangglede og læring for 4åring og foreldre. Måltidsfellesskapet: De to undervisningssamlingene og samlingen med Minigospel starter med enkel middag. Vi øsker å holde fra måltidsfellesskapet som en viktig relasjonsbyggende og fellesskapsfremmende faktor. Sang, musikk og kultur: En av undervisningssamlingene ønsker vi å få til i et samarbeid med kantor. Målet er å konkret lære og synge flere av sangene i 4årsboken. I 31

32 tillegg inviterer vi deltakerne til en av Minigospel sine korøvelser. Familien inviteres til å delta på middagen i forkant, yngre søsken til å delta på knøttesang og 4åringen til å være med på øvelsen. Vi ønsker at 4åringen m/familie på denne måten blir kjent med et familietilbud i Tasta kirke, og med barnekoret Minigospel som er for aldersgruppen 4år til 2.klasse. Gudstjenestefeiring: 4åringene m/familie inviteres til å delta på familiegudstjeneste spesielt tilrettelagt for dem med tanke på sanger/musikk og preken. Her deler vi ut 4års bok: Min kirkebok. Arbeidsmåter Ansvarlig Kommentar: Vi sender ut invitasjon i posten i barnets navn, med invitasjon til tre forskjellige happeninger: To undervisningssamlinger, et besøk/deltakelse på Minigospel, og familiegudstjeneste med utdeling av 4års bok. Begge undervisningssamlingene starter med enkel middag(pølser eller suppe). Den ene samlingen er tenkt å være en sangsamling, hvor barnet og de voksne lærer sanger som de finner igjen i 4års boken. På den andre samling møter deltakerne de ansatte som skal ha gudstjenesten, lærer om dåpen og kirkerommet. Vi synger/øver på sanger som skal synges på gudstjenesten. Gudstjenesten har stort fokus på 4åringen. Noen av sangene er hentet fra 4års boken vi deler ut, og gjerne en av bibeltekstene herfra. 4åringene opptrer med en sang vi har øvd på både med Minigospel og på samlingene. Kateket og sokneprest i samarbeid med Minigospel Tiltaket er utvidet til innlevering og godkjenning av plan juni 2013, men deler er ennå ikke utprøvd: Sangsamling og en hel øvelse m/minigospel. Tidligere har vi prøvd ut samlingen om dåp og kirken, og vært på besøk deler av øvelsen til Minigospel. Kirkerottene Alder: 5-5 (5 Samvær, tilsammen 10 timer) Type tiltak: Annet Tiltak Mål Tema/innhold -å oppdage og bli bedre kjent med kirkerommet -å oppdage at kirkerommet er universelt -å bli bedre kjent med Tasta kirke, min kirke -å dele opplevelser, følelser og erfaringer med jevnaldrende -å dele tanker og opplevelser omkring vennskap, tilhørighet, rett og galt Livstolkning og livsmestring Vennskap og relasjoner: 1. Til de andre deltakerne. 2.Filmen/teaterforestillingen om Kirkerottene: Her opplever barna vennskapet mellom katt og mus, mellom presten og rottene, organisten og katten. Selvstendighet og tilhørighet: 1. Gjennom samlinger med og uten foreldre. 2. Filmen/teaterforestillingen om Kirkerottene: Besøk i annen kirke, samlinger i egen kirk. Rottenes erfaring med å finne et hjem, få en tilhørighet. Rett og galt: 1. Deltakernes egne erfaringer. 2. Filmen/teaterforestillingen om Kirkerottene: Oppdagelser gjennom filmen om relasjon mellom Prest og organist, mellom rottene og kattene, og valgene de forskjellige gjør. Kirkens tro og tradisjon Bibeltekster: Mark.10,13-16: Jesus og barna. Matt.7,12: Den gylne regel. Kirken: Gjennom teaterforestillingen blir barn og unge kjent med kirkebygget, kirkerommet: Orgel, 32

33 alter, kirkeskip mm. Gjennom filmen, forestillingen og samlingene lærer deltakerne om kirken og gudstjenestetradisjonen. Kristen tro i praksis Sang og musikk: Gjennom tiltaket møter deltakerne sanger som sier noe om temaet for opplegget,f.eks: Jeg blir så glad når jeg ser deg. Diakoni: Gjennom omsorgen Kirkerottene viser kattungen, og Prest/organist har i møte med kirkerottene og kattene, kan vi snakke om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, omsorg og gjestfrihet. Enkel liturgisk avslutning: Etter hver samling snakker vi om bønn, ber sammen, tenner lys i globen og sier velsignelsen. Gudstjenestefeiring: Deltakerne inviteres inn som deltakere på en friluftsgudstjeneste/familiegudstjeneste hvor vi inviterer "alle" vårens ulike tiltaks-deltakere. Her møter de etter gudstjenesten ledere og brukere av søndagsskolen gjennom aktiviteter og fellesskap på søndagsskolens dag. Arbeidsmåter Ansvarlig Kommentar: Teaterforestilling i samarbeid med døvekirken, Hillevåg og Hafrsfjord menighet. Tre lokale samlinger med utgangspunkt i ressurs DVD fra Kirkerottene. Deltakelse på Friluftsgudstjeneste m/søndagsskolens dag i juni. Kateket I 2013 inviterte Tasta menighet til teaterforestilling i Hillevåg, og til Friluftsgudstjeneste m/søndagsskolens dag 2.juni. Dette er første steg på veien mot fullt tiltak. De tre lokalsamlingene er ennå ikke utprøvd. Søndagsskole for 6åringer Alder: 6-6 (5 Samvær, tilsammen 12 timer) Type tiltak: Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer Mål å være en del av gode,lærerike tradisjoner å oppdage at dåp, tro og opplæring henger sammen å oppdage sammenhengen mellom disippel og elev å begynne å oppdage egen livs- og troshistorie å lære om julen og Jesus i en historisk sammenheng å oppdage Jesus som konge i relasjon til meg selv som disippel/elev Livstolkning og livsmestring Godt og ondt: David og Goliat. Selvstendighet og tilhørighet: Deltakeren sammen m/familien, deltakeren alene på samling. Tilgivelse og forsoning:david og Saul i hulen. Rett og galt: Saul som konge, og David som konge. Tema/innhold Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis De tre visemenn. Julen. Julesanger og jueltradisjoner. Bibelen: Noen personer og hendelser i det Gamle testamentet: Julefortellingen m/forventningene til at Messias måtte fødes i Davids by. 2.Sam.7,1-17. De hellige tre konger (vise menn). David: Fra gjetergutt til konge. Kirkeårets høytider og merkedager: Jul, påske, pinse, disippel/elev i relasjon til Jesus som konge. Oppleve fellesskap og undring, sammen som familie, eller med faddere, besteforeldre på juletrefest. Gjennom søndagsskolen oppleve bønn, sang og musikk inn i en kulturell sammenheng. 33

34 Arbeidsmåter Ansvarlig Kommentar: Vedlegg 1: Invitasjon sendes ut i posten. Vi inviterer til juletrefest, søndagsskole en gang i måneden i løpet av våren og friluftsgudstjeneste m/ søndagsskolens dag. Når deltakerne kommer på søndagsskolen varieres det mellom samhandling med søndagsskolen, og engen gruppe for 6åringene. Kateket i samarbeid med søndagsskolen 3t samling + juletrefest, 4g søndagsskolen 6t, 3 t gudstjeneste og søndagsskolens dag. Dette tiltaket er ikke utprøvd. Tanker om innhold på samling for 6 år Søndagsskole.docx Dåpsskole for 1.klasse Alder: 7-7 (6 Samvær, tilsammen 15 timer) Type tiltak: Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer Mål Å lære bibelhistoriens store linjer fra Abraham til Jesus. Å lære om dåpen. Å få større tilhørighet til Tasta kirke. Å lære om bestemte personer i bibelen: Abraham, Josef, Moses, Jesus og Sakkeus. Å kjenne til innholdet i kirkens påskefeiring. Å oppleve kristent fellesskap. Å lære om enkle symboler og ritualer i kirka. Livstolkning og livsmestring Sentrale dimensjoner ved menneskelivet: Vennskap og relasjoner, selvstendighet og tilhørighet, undring. Tema/innhold Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis Sakramentene: Dåpen, og nattverd.vi knytter an til dåpen hver av de fire samlingene, og har dåp på familiegudstjenesten 1.klassingene deltar på. Vi lærer om nattverden på en av samlingene, og knytter dette også an til utgangen fra Egypt som de også lærer om. Det gamle testamentet:abraham og Sara: Stamfar og pakten med Gud. Josef drømmeren ble ført som slave til Egypt, men fikk en viktig jobb, og hele Israelsfolket kom til Egypt og bosatte seg. Moses som babyen i kurven ble reddet, og reddet siden folket sitt fra slaveri - utferden fra Egypt. Fortellinger fra Jesu liv: Jesus stiller stormen, den lamme som blir båret til Jesus, død og oppstandelse. Gudstjenestefeiring: Delta i inngangsporsesjon, bære inn elementer til gudstjenesten, delta i forbønnen, delta med sang: Medarbederskap. Bibellesning: Vi forteller og dramatiserer tekster som kommer fra boka barna får utdelt. Sang, musikk og kultur: Tilbedelse og glede gjennom salmer og lovsang. Vi lærer Gloria fra taize, som også blir brukt på gudstjenesten de deltar på. Symboler og ritualer: Korsmerket i dåpen og i hverdagen. Gjenta en enkel bønn, be velsignelsen i ekko, tenne lys i globen. Få korsmerket i pannen/velsignelse/ eller "ha det bra" på vei ut. Lære om treenigheten gjennom ritualer, når vi legger ut tre sirkler i en trekant, i Faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Arbeidsmåter Teatersport, fortelling, utkledning, dramatisering, sang og dans, leker, 34

35 måltidfellesskap, samtale og undring. Gudstjenestefeiring/medarbeiderskap: Prosesjon, lystenning v/forbønn i lysgloben. Vi bruker drama og fortelling som den bærende metode. Tasta kirke har lang tradisjon for utkledning og dramatisering rundt jul. Vi hadde derfor allerede en god del rekvisitter og utkledningsklær til å bygge videre på, da vi utviklet undervisningsopplegget til dåpsskolen. Samlingene starter i kirkerommet med en kort "liturgi", tenning av kristuslyset, helle i dåpsvannet og se hvilken fortelling som gjemmer seg i skattekisten. Deretter er mat viktig, fokus på fellesskapsaspektet og det å spise sammen. Samlingen går videre med at vi synger, leker sammen og dramatiserer eller forteller dagens bibelhistorier. Vi bruker livlige bevegelsessanger som både gir utløp for energi og glede. Leken handler av og til om dagens tema, men kan også være rent utløp for energi og latter. Gjennom fortelling og undring to av gangene og utkledning og enkelt rollespill de andre gangene lærer ungene bibelhistoriene. Lederne kler seg også ut, og formidler bibelstoffet gjennom sin rolle, og involverer ungene ved spørsmål og samtale, og ved etter hvert å kle ut ungene. De lever seg fort inn i dette, og deltar i samtalen ved selv å være i rolle. 1.klassingene m/familien inviteres til søndagsskolefrokost. Vi erfarer at dette som en god setting hvor både voksne og barn blir kjent med hverandre og søndagsskolen. Etter frokosten deltar ungene på søndagsskolen mens de voksne går på gudstjeneste. Familiegudstjeneste med utdeling av bok kommer gjerne noen uker seinere. Her er også hele familien velkommen, og det er som regel dåp denne gudstjenesten. Ansvarlig Kommentar: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Trosopplærer, Kateket og Barne- og ungdomsarbeider i samarbeid. I 2013 hadde vi dåpsskolen på et litt senere tidspunkt, slik at barna ble hentet her i kirka istedenfor at vi måtte følge tilbake til SFO. Dette var veldig ressursbesparende for oss. Samlingen var ferdig 16.15, og kirka var åpen til 16.30, som er samme tid som SFO er åpen. Dette fungerte godt. dåpsskole 2013 invitasjon utkast 4 (Lagret automatisk).docx eksempel på samling til rapportering.doc Tårnagent Alder: 8-8 (2 Samvær, tilsammen 8 timer) Type tiltak: Tårnagent-helg Mål Tema/innhold å samle kriblete 8åringer til kirken å ha et trosopplæringstiltak med loppe-faktor å vekke nysgjerrighet og utforskertrang hos deltakerne å utfordre eventyrlysten og spenningsgløden å oppdage at bibel, kirke og tro er spennende Livstolkning og livsmestring Følelser og grenser: Vi må være bevisst på at spenningsfaktoren ikke blir for høy. Fokus på hva forventning, glede, nysgjerrighet og spenning gjør med oss. Kropp, selvbilde og identitet: Ta på alvor at vi er forskjellige, tør, kan og mestrer ulike oppgaver. Selvstendighet og tilhørighet: Positiv forskjellighet i fokus, at hver for oss har vi vår styrke og begrensning, og at vi sammen oppnår mer enn alene. Vennskap og relasjoner: Vi kjenner på samhørighet gjennom oppgavene vi løser, opplevelsene vi får og fellesskapet vi deler. 35

36 Arbeidsmåter Ansvarlig Kommentar: Vedlegg 1: Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis 3.trosartikkel: Åndens frukt og Åndens gaver. Kirkeårets høytider og merkedager: Pinsen. Oppdrag gudstjeneste på Tasta ønsker vi skal være: Den mystiske gaven - Pinse og bursdag. Sakramentene: Dåp og nattverd. "Nattverdmysteriet" må tilpasses alt etter erfaringen gruppen med deltakere har. Kirken: Kirkens arkitektur og symboler. Vi må gå på skattejakt med de symbolene vi har. Tasta kirke har få symboler og enkel altertavle. Vi må se på muligheten av å flette inn flere av kjente og vanlige symboler for kirker, gjennom oppgaver eller aktiviteter. Eks: Lage vårt eget glassmaleri i papp og silkepapir, hvor vi finner symboler i farger og mønster i "glasset". Sang og musikk: Vi synger tårnagent sang, vi øver på sanger som skal være med i gudstjenesten neste dag, for å skape gjenkjennelse og eierskap. Diakoni: Tårnagent helg handler mye om følelser, gjennom spenning, nysgjerrighet, forventning og fellesskapsopplevelser. Da er det viktig å vise omsorg og raushet for hverandres grenser og opplevelser. I relasjon til dette blir det naturlig å snakke om at kirken også har et omsorgsansvar overfor alle typer mennesker som hører til her. Vi kan snakke om viktigheten av inkluderende fellesskap. Gudstjenestefeiring: Agentene er med å forbereder elementer i gudstjenesten, enten til bruk i familiegudstjeneste, eller på søndagsskolen hvor Tårnagentene har ansvar for dagen. Vi ønsker å bruke det nasjonale opplegget. På andre tiltak har vi god erfaring med å ha mat tidlig, så vi ser for oss muligheten av to måltider, hvor det første skjer etter en kort velkomst og innledning av dagen. Dette medfører gjerne at vi utvider timetallet med 1time. Vi ønsker også å ha en aktivitetsøkt der vi lager eller utforsker andre kirkesymboler enn bare dem i Tasta kirke, siden vårt kirkerom er ganske enkelt. Kirketårnet vårt er frittstående og har ingen trapp. Vi ser for oss muligheten av klatring/rappellering av unger opp og ned. Her ønsker vi å trekke inn speideren og enkelte frivillige i menigheten som har erfaring med klatring og sikring. Sunde menighet har også foreslått at vi i fellesskap leier lift for å komme opp i tårnet. Tårnagent helg er et tiltak vi ønsker å få en prosjektleder til. Vi ønsker i Tasta å bruke frivillige på ulik måte i Trosopplæringen. Prosjektleder innebærer at vi setter vekk tiltaket til en leder som i et team, hvor trosopplærer eller kateket sitter, utarbeider vår Tårnagent helg, og leder den, på bakgrunn av det nasjonale materiellet. I årshjul for gudstjenesten i Tasta, hvor trosopplæringen er involvert, har vi to alternativ på Tårnagent helg. 1. Familiegudstjeneste hvor agentene har vært med på å planlegge, og blir med å gjennomfører gudstjenesten, eller 2. Høymesse hvor agentene deltar og preger søndagsskolen denne dagen. Prosjektleder og trosopplærer eller kateket i samarbeid med speideren og et lederteam. Dette tiltaket har ikke vært utprøvd. ÅRSHJUL FOR GUDSTJENESTER 2012.docx 36

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning KONSMO MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i kan: - Kjenne tilhørighet til kirka. -

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

GRINDHEIM MENIGHET. Mål, grunnlag og organisering. Sentrale dimensjoner. Hovedmål for trosopplæringen. Grunnlag og særpreg

GRINDHEIM MENIGHET. Mål, grunnlag og organisering. Sentrale dimensjoner. Hovedmål for trosopplæringen. Grunnlag og særpreg GRINDHEIM MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i skal: - Kjenne tilhørighet til kirka.

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2015 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 FRA KIRKEBØKENE...10 ÅRSMELDINGER FOR UTVALGENE...13 MUSIKK- OG KULTURUTVALGET... 13 DIAKONIUTVALGET... 13 TROSOPPLÆRINGSUTVALGET...

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Lokal plan: Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Sokn Hafrsfjord Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? "At Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant Foto: T. Nordvik Ten Sing konfirmant Hvordan lykkes med Ten Sing som del av konfirmantopplegget i menigheten? Dette heftet forteller om ni suksessfaktorer for Ten Singkonfirmantarbeid, utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. ALDER NAVN PÅ TILTAK MÅL FOR TILTAKET Livstolkning og livsmestring TEMA/

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet Sokn Tveit Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

2017/2018. Plan for konfirmasjonstiden i Vadsø Menighet

2017/2018. Plan for konfirmasjonstiden i Vadsø Menighet 2017/2018 Plan for konfirmasjonstiden i Vadsø Menighet Vadsø menighet 2017/2018 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innholdet i konfirmanttiden... 3 Medvirkning... 7 Læreverk... 8 Smågrupper...

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015)

ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015) ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015) 1. Enhetsinformasjon Enhetens navn MADLAMARK MENIGHET Sokn i enheten menighet Fellesråd Bispedømme Ingen satt Stavanger bispedømme Antall medlemmer og tilhørende

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011-2013 GRATANGEN MENIGHET En gruppe bestående av 4 personer fra menighetsrådet har sammen med menighetsrådet utarbeidet en handlingsplan for Gratangen menighet. Planen er tenkt å være

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer