Aukra. Averøy. Eide. Fræna. Gjemnes. Kristiansund. Midsund. Molde. Nesset. Sandøy. Friluftsliv for alle hele året

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aukra. Averøy. Eide. Fræna. Gjemnes. Kristiansund. Midsund. Molde. Nesset. Sandøy. Friluftsliv for alle hele året"

Transkript

1 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Kristiansund Midsund Molde Nesset Sandøy Friluftsliv for alle hele året Strategi mot

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 MÅL 1. Overordnede mål side 5 2. Overordnede økonomiske mål side 7 SPESIFIKASJON AV MÅL 2.1. Mål inntekter grunntilskudd side Mål inntekter Prosjekter/ Aktiviteter side Mål Drift av friluftsområder side Mål Andre områder (uten egen inntektsside) side Mål organisasjon side 10 TILTAK FOR Å NÅ MÅL 3.1. Tiltak for å nå mål Grunntilskudd side Tiltak for å nå mål for Prosjekter/ aktiviteter side Tiltak for å nå mål Egne inntekter side Tiltak for å nå mål Drift av friluftsrområder side Tiltak for å nå mål Andre områder side Tiltak for å nå mål organisasjon side 18 Behandling av fisk hører med når uteskole står på timeplanen. 2

3 SAMMENDRAG Dette strategidokumentet er utarbeidet etter initiativ fra styret i Friluftsrådet. Til grunn for strategidokumentet ligger en beskrivelse av Nåsituasjonen (internt dokument) som beskriver dagens situasjon i Friluftsrådet gjennom PM-matrise, funksjonsbeskrivelser, analyse av økonomi og nnspill om forventninger til produkter og tjenester m.v. fra flere medlemskommuner samt en SWOT- analyse (som viser interne sterke og svake sider samt definerte muligheter og trusler). Strategidokumentet Strategi mot 2015 er utarbeidet i nært samarbeid mellom administrasjon, styremedlemmer samt Hans Mundal som har vært engasjert som prosessdriver. Strategidokumentet tar hensyn til føringer som kommer til uttrykk gjennom Fylkesplan for Møre og Romsdal , samt de satsingsområder og særskilte utfordringer som Friluftsrådenes Landsforbund gir uttrykk for. Videre søker strategidokumentet å ta hensyn til signaler i forvaltningsreformen i oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen. Mål og tiltak er definert på følgende områder: Uteskole i all slags værprioriteres. Overordnede mål og føringer Økonomiske mål Drift og skjøtsel Andre mål (uten egen inntektsside) Organisasjon Visjon og hovedmål: Friluftsliv for alle gjennom hele året skal prege Friluftsrådets virksomhet. Fra definerte mål kan det trekkes fram: Alle kommuner i Nordmøre og Romsdal ønskes som medlemmer. De fleste tjenester mot barnehager og skoler skal være gratis. Effekten av medlemskap skal synliggjøres for kommunen. Barnehager, skoler, minoritetsgrupper og funksjonshemmede skal ha prioritert fokus. Samarbeid med ulike organisasjoner skal etterstrebes. Videreføring av dagens produkter og tjenester, samt videreutvikling av en rekke nye produkter og tjenester er definert. Inntekter skal økes fra ca 3,5 mill. kroner til ca 6 mill. kroner i strategiperioden. Friluftsrådets bemanning skal økes til 4 årsverk i strategiperioden med definert kompetanse (+ variabel kapasitet ved aktiviteter/prosjekter) Ca 70 % av Friluftsrådets ressursbruk skal ved strategiperiodens utløp benyttes til aktiviteter og prosjekter. Utadrettet arbeid skal prioriteres. Delta i plansaker i kommunene sammen med FNF (Forum for natur og friluftsliv). Ha kompetanse på sikringsarbeid. Drive opplæring mot målgrupper i medlemskommunene. Ha en rikholdig utstyrsbase i god stand. 3

4 Drive holdningskapende arbeid. Gjøre Friluftsrådets arbeid gjennomgående mer profesjonelt. Det er satt opp en rekke delmål under hvert hovedavsnitt. Videre er det utarbeidet en rekke Tiltak for å nå mål som skal sikre måloppnåelse under hvert målområde. Alle disse tiltakene har en definert tidsplan. Tiltaksplan med tidsplan vil kunne fungere som et oppfølgingsverktøy både for administrasjonen og styret. Det er videre utarbeidet en Ressursplan som viser struktur ressursbruk i dagens situasjon og ved utløpet av strategiperioden. Som vedlegg følger også PM- matrisen som ble utarbeidet som en del an beskrivelsen av Nåsituasjon Med 50 par skøyter i utstyrsbasen kan tilbudet til skolene bedres. Skiene kan brukes til så mangt. Det å få til mer utelek og læring i friluft er viktig for Friluftsrådet. 4

5 1. OVERORDNEDE MÅL Føringer fra styret Formål i vedtekter må etterleves: Bedre friluftskulturen. Stimulere til friluftsliv for alle. Arbeide gjennom samordnede priorierte planer. Være pådriver overfor medlemskommuner. Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder. Skape større forståelse av nytten av friluftsliv. Medlemmer Det er et overordnet mål at alle kommuner i Romsdal og på Nordmøre skal være medlemmer av friluftsrådet. Generelt vedrørende tjenester Aktiviteter mot skoler, barnehager og ungdom skal være prioritert. Denne type tjenester bør i utgangspunktet være gratis, eventuelt så rimelig som mulig. Friluftsrådet skal være en ressursbank: - personellmessig - utstyrsmessig Friluftsrådet ønsker å være dyktig i sitt arbeid med barn og ungdom. Gratis tjenester tilstrebes finansiert gjennom: - få med alle kommuner i Nordmøre og Romsdal som medlemmer i Friluftsrådet. - dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune om økte økonomiske rammer. Aktiviteter mot andre målgrupper kan ha påslag til dekning av øvrige kostnader. Friluftsrådet skal synliggjøre effekten av medlemskap for kommunene. Drift av friluftsområder og anlegg med egne personellressurser skal ikke prioriteres. Dette skal primært skje gjennom samarbeid og tilskudd med kommuner og andre samarbeidspartnere 5

6 Planarbeid koordineres med FNF - stilling (FNF = Forum for natur og friluftsliv) Friluftsrådet skal ha fokus på folkehelse primært på området fysisk aktivitet. Flere overordnede føringer I forhold til dagens produkt og arkedsmatrise (se vedlegg) skal følgende forhold vektlegges: Målgrupper Barnehager, skoler, minoritetsgrupper og funksjonshemmede skal ha sin prioritert fokus. Samarbeid med organisasjoner etableres, for eksempel gjennom partnerskapsavtaler. Aktiv samarbeid med velforeninger, bygdelag, historielag etc. prioriteres da dette kan være en effektiv måte å nå flere definerte målgrupper. Idrettskretsen og idrettslag defineres som målgruppe da et tett formalisert samarbeid gjør at man også når andre definerte målgrupper. Institusjoner som for eksempel Veksthuset og Hustad fengsel kan være samarbeidspartnere mot definerte målgrupper Produkter/tjenester Reiselivsrelaterte produkter. Informasjon til reiselivsaktører om relevante produkter og tjenester. Dette kan være turkart, info om turløyper, friluftsområder, toalettforhold m.v. Kartverk. Arbeid rundt utvikling av kartverk på ulike nivå eller format initieres. Friluftsrådet kan gjennomføre aktiviteter og arrangement med ulike bedrifter og virksomheter. 6

7 Digitale produkter. Arbeid rundt utvikling av digitale produkter (kart/ informasjon på ulike nivå tilknyttet kart etc. initieres). Budsjett 2010 Mål 2015 Grunntilskudd Aktiviteter og prosjekter Drift av friluftsområder Sum Kulturminneløyper. Arbeid rundt utvikling av kobling mellom Friluftsrådets produkter og kulturminner settes i gang. Vurderes også under digitale produkter. Konsulentbaserte tjenester. Arbeid rundt å definere innhold/ muligheter ved konsulentbaserte tjenester igangsettes. Skilting. Koordineringsarbeid rundt skilting settes på dagsorden. Uteskole. Konseptet med uteskole videreutvikles mot nye målgrupper. Blåturkonsept. Konsept rundt blåturer for utvalgte målgrupper utvikles med utgangspunkt. Tilgjengelige faste installasjoner (eks.: Silsethytta, Kvitholmen, Viken gård). 2. OVERORDNEDE ØKONOMISKE MÅL I strategiperioden legges disse strategiske mål til grunn for økonomien: Merknad: Tilskudd omfatter årlige kommunale tilskudd, fylkeskommunale tilskudd samt tilskudd fra Friluftsrådenes landsforbund og staten/direktoratet for naturforvaltning. Prosjekter omfatter prosjekter /aktiviteter som er periodisk tidsbegrenset og avsluttes gjennom prosjektregnskap/ rapport/ utbetaling. Aktiviteter omfatter løpende inntekter på egne aktiviteter/produkter og tjenester 7 Tran står på menyen når det er friluftscamp i skoleferiene.

8 2.1 MÅL INNTEKTER GRUNNTILSKUDD Budsjett 2010 Mål 2015 Kommuner Økte tilskudd fra medlemskommuner gjennom økning av antall medlemskommuner Revidert mål inntekt for strategiperioden: Møre og Romsdal Fylkeskommune Økte tilskudd knyttet til kultur/ plan/næring og helse Revidert mål inntekt for strategiperioden: FL sentralt Økte tilskudd knyttet til helse/ utdanning Sum inntektsmål ved utløp av strategiperioden MÅL INNTEKTER PROSJEKT OG AKTIVITETER Spesifikasjon av mål inntekter på ulike tiltak Friluftsrådenes landsforbund Læring i friluft - skoler, barnehager Budsjett 2010 Mål Ordføreren på tur Ferieaktiviteter Søknader spillemidler (adm.godtgj 5 %) - prosjekt arbeid mv.) Delsum Møre og Romsdal fylkeskommune Ferieaktiviteter (DN) Ordføreren på tur Div søknader Spillemidler. (adm/godtgj./ prosj.arb). Grunnlag søknadssum = 2 mill Ute i sekken. Skoler/ barnehager og spesielle målgrupper Turkassetrim Delsum

9 Egne inntekter Div. egeninntekter Deltakeravgift ferieaktiviteter Aktiviteter mot offentlige arb.plasser og næringsliv Sponsorinntekter/Profilering Turkassetrim Alternative leirskoler Delsum Mål inntekter prosjekter og aktiviteter MÅL DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Mål: Friluftsrådet skal være en pådriver og tilrettelegger for å sikre finansiering til drift og skjøtsel av friluftsområder som drives i regi av kommuner og organisasjoner. Budsjett 2010 Mål 2015 Inntektsmål midler til drift og skjøtsel Friluftsområdene er viktig for friluftsliv og fysisk aktivitet. Friluftsrådet ønsker å arbeide for sikring og mer ressurser til drift av slike områder og anlegg.

10 2.4 MÅL ANDRE OMRÅDER - (UTEN EGEN INNTEKTSSIDE) Mål planarbeid: Friluftsrådet skal være samarbeidspartner for kommunene og delta i plangrupper for planarbeid som vedrører friluftsrådets ansvarsområder. Mål sikringsarbeid Friluftsrådet skal inneha kompetanse og kapasitet for å kunne bistå kommuner i sikringsarbeid i arbeid med sikringsarbeid (kjøp/langtidsleie av friluftsområder). Mål opplæring Friluftsrådet skal arbeide for økt kompetanse og forståelse hos ansatte i medlemskommuner og organisasjoner på området friluftsliv. Formidle og gjennomføre egne kursopplegg under temaet Læring i friluft Mål utstyrsbase Friluftsrådet skal eie en relevant utstyrsbase som benyttes av skoler, barnehager og andre. Friluftsrådet skal gjennom samarbeid med andre ha tilgang på relevant utstyr for aktivt friluftsliv. Mål informasjon/ holdningsskapende arbeid Friluftsrådet skal synliggjøre friluftslivets betydning ut fra et folkehelse perspektiv 2.5 MÅL ORGANISASJON Friluftsrådet skal være en fleksibel og flerfunksjonell organisasjon. Friluftsrådet skal ved utgangen av strategiperioden ha en total fast kapasitet på 4 personer. Kapasiteten skal ved utløp av strategiperioden ha en grov struktur som følger: 70 % av ressursene brukes til aktiviteter og prosjekter 30 % av ressursene brukes til administrasjon, informasjonsarbeid/ salgsarbeid samt forvaltning av utstyr og bygninger Friluftsrådets arbeid i administrasjon og styre skal profesjonaliseres og antall styremedlemmer vurderes redusert til inntil 5 personer. Kommunenes administrative og politiske tilknytning til Friluftsrådets organisasjon vurderes (styre og arbeidsutvalg etc.). Ny organisasjonsmodell innføres når antall medlemskommuner øker. Friluftsrådet skal ha tilgjengelig en viss variabel kapasitet for gjennomføring av aktiviteter. 10

11 TILTAK FOR Å NÅ MÅL 3.1 TILTAK FOR Å NÅ MÅL GRUNNTILSKUDD Kommuner Gjennomføre årlige møter med alle kommuner med presentasjon av Friluftsrådets produkter og tjenester, samt ett møte med politikere/administrasjon pr. valgperiode. Utarbeide presentasjon over tilbud og tjenester mot kommunesektoren. Utarbeide/inngå samarbeidsavtaler med medlemskommunene med prioritering av lokale behov, prioriteringer og satsningsområder. Løpende avklare kommuners ønsker og behov gjennom årlige kontaktmøter med fagetater. Utarbeide dokumentasjon som synliggjør hva den enkelte kommune får igjen av medlemskap i Friluftsrådet. Møre og Romsdal fylkeskommune Gjennomføre årlig dialogmøte med Møre og Romsdal fylkeskommune. Synliggjøre Friluftsrådets aktiviteter og kobling mot mål og tiltak i fylkesplanen. Synliggjøre betydningen av Friluftsrådets arbeid/aktiviteter for fylkeskommunen for å nå fylkesplanens mål. Presentasjon av Friluftsråds PM- matrise. Eksempelvis fokus på: Friluftsrådet bruker Kvitholmen fyr til sine aktiviteter. Det å padle kajakk rundt holmen på dager med fint vær hører med. 11

12 Utdanning/ opplæring Utstyrsbase Plantjenester Friluftsliv med søknader om spillemidler Kobling næring/reiseliv/kultur/friluftsliv Tilrettelegging av aktiviteter Årlig forhandling om samarbeidsavtale (inkl revidering) med Møre og Romsdal fylkeskommune omkring prioritering av aktiviteter samt rammer for tilskudd fra på linje med kommunale tilskudd. Aktiv informasjon og kontakt (lobbyvirksomhet) mot politikere m.v. for å sikre at Friluftsrådets synspunkter blir forstått. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomføre årlige kontaktmøter med Fylkesmannen. FL sentralt Synliggjøring av Friluftsrådets synspunkter overfor FL sentralt og overfor øvrige beslutningstakere/politikere. Gjennomføre løpende dialog (det vil i praksis si ukentlig) med FL sentralt. Delta på samlinger i regi av FL Bidra til/ underbygge grunnlaget for at FL arbeider for bedre rammevilkår fra aktuelle departement Foreslå kandidater til styreverv i FL. Med fokus på sunn turmat. Friluftsrådets virksomhet er i tråd med fylkesplanens mål samt statlige planer og mål når det gjelder friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. 12

13 3.2. TILTAK FOR Å NÅ MÅL FOR PROSJEKTER/AKTIVITETER Tiltak for å nå inntektsmessige mål FL sentralt Læring i friluft. Presentere/dokumentere Friluftsrådets langsiktige strategier/planer til FL sentralt. Være årvåken rundt finansieringsmuligheter for prosjekter/aktiviteter i tråd med egen strategi. Sende søknader om finansiering. Videreutvikle konseptet Læring i friluft i samarbeid med andre (bl.a. Møre og Romsdal fylkeskommune) med vinteraktiviteter, læreutdanning m.v. Ordføreren på tur. Videreføre dagens aktiviteter på dette området. Ferieaktiviteter. Videreføring av dagens dialog med aktørene. Spillemidler. Dialog med FL sentralt om prioritering av spillemiddelsøknader via FL på basis av de rammer som til enhver tid er tilstede. Møre og Romsdal fylkeskommune Ferieaktiviteter. Arbeide for å påvirke DNs prioriteringer Tiltaket Ordføreren på tur. Videreføre dagens aktiviteter mot aktuelle aktører. Det å knytte seg til FLs opplegg med Naturlos kan være aktuelt. Spillemidler. Videreføre dagens praksis m.h.t. søknader, Dvs. være offensiv med å administrere og prosjektere søknader om spillemidler i samarbeid med kommunene. Turkassetrimmen Stikk UT! bidrar til at mange drar ut på tur til fjells, i skogen og ved sjøen. 13

14 Med Friluftsrådet mot 2015 Tiltaket Ute i sekken. Synliggjøre ovenfor fylkeskommunen om at dette er et prioritert aktivitetsområde for Friluftsrådet. Tiltaket ønskes videreutviklet med fokus på: - Nye målgrupper - Innhold i produkt - Inkludere utvidet læringsbegrep - Gjennomføre salgsarbeid mot kontaktpersoner i skoler/barnehager: direkte kontakt (mail/ telefon) mot kontaktnett i skolen/barnehager, informasjon på egne nettsider. 3.3 TILTAK FOR Å NÅ MÅL EGNE INNTEKTER Deltakeravgift ferieaktiviteter Det å øke deltakeravgiften på ferieaktivitetene kan være aktuelt (fra kr 1500,- til kr 2000,-) Arbeide for å øke antall deltakere og antall samlinger - til totalt 250 deltakere - til totalt 10 årlige samlinger Forsterke markedsføring av ferieaktiviteter gjennom: - utarbeiding av brosjyremateriell - innsalg via kontaktnett i skolene - større fokus på presse/media oppslag Gjennomgå og fornye aktivitetsmål og tilbud - årlig evaluering av dagens produkter Få til ny satsing på ungdom. Rette særlig fokus på spesielle ungdomsgrupper i tråd med nasjonale strategier og fylkesplan. - gjennomføre særlige markedstiltak mot definerte målgrupper og deres organisasjoner. Prioritere og bli dyktigere på aktiviteter mot offentlige arbeidsplasser og bedrifter - utvikle konsept/ pakker mot målgruppen - salgsarbeid gjennom direkte kontakt Utstyr til lassokasting er en del av utstyrsbasen. En enkel og grei aktivitet som baser på utedager både for barn og voksne. 14

15 Utvikle konsept mot disse definerte målgruppene. Inkludere tema som kosthold, sikkerhet, førstehjelp, samt utarbeide en menyliste over relevante aktiviteter - eks Aktivitetsdag for de ansatte Gjennomføre salgsarbeid gjennom: - innsalg via aktuelle kontaktpersoner. - direkte salg/ mot målgruppene. - direkte telefonkontakt og bruk av egen nettside. - formidle informasjon på kontaktmøter med kommunene (generelt unngå kostnader til trykksaker m.v.) Sponsoravtaler/Profilering Kartlegge aktuelle målgrupper som aktører i friluftsliv og som kan profilere seg gjennom ulike arenaer i regi av Friluftsrådet. Dette kan være: nettside, bil, enkeltaktiviteter, f.eks Stikk UT! m.v. Utarbeide pakker for gjenytelse for profilering - aktivitetsdag for ansatte m.v. Turkassetrim Arbeide for å få til økte egeninntekter på Stikk UT! Alternative leirskoler Utvikle konsept for Alternative leirskoler. Definere målgrupper - f.eks skoler, idrettslag/ foreninger. Definere formål med Alternative leirskoler. Sosiale nettverk/ bli kjent m.v. Definere innhold i alternativ leirskole. Gjennomføre 4 5 Alternative leirskoler pr år innen utgangen av TILTAK FOR Å NÅ MÅL DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER DN- Post 31 Gjennomføre tiltak for at sikrede områder/aktuelle friluftsområder får midler til drift og skjøtsel. 15 Skikkelig vintervær for denne gjengen som har vært med på friluftscamp i vinterferien på Silsethytta.

16 Arbeide for å øke tilgangen av midler for sikrede anlegg. Utarbeide/sende søknader om midler til drift/skjøtsel på eget initiativ og på vegne av kommuner m.fl. Gjennomføring av tiltak i sikrede friluftsområder som: - tilrettelegging - skjøtsel - drift Etablere samarbeidsavtaler med driftsansvarlige i kommuner, velforeninger m.v. Formidle omsøkte/innvilgede midler til driftsansvarlige 3.5 TILTAK FOR Å NÅ MÅL ANDRE OMRÅDER Tiltak planarbeid Gjennomføre koordinering av planarbeidet via FNF - stilling Bistå og støtte FNF - stillingen på basis av eget erfaringsgrunnlag Tiltak sikringsarbeid Gjennomføre oppfølging av sikringsplan. initiere/søke sikringsprosjekter. Opprettholde løpende dialog mot DN på området. Synliggjøre kompetanse/kapasitet mot kommuner/nye medlemskommuner og andre. Vurdere muligheten for økonomisk kompetanse for sikringsarbeid. Avsette 25 % kapasitet (av årsverk) for sikringsarbeid (inkl FNF - samarbeidet). Gapahuken ved Kjølvatnet var i bruk da ordføreren i Eide tok innbyggerne med på tur i

17 Tiltak opplæring Skaffe oversikt over dagens behov i kommunene. Definere målgrupper for opplæring. Utvikle opplæringstilbud/pakker eller formidle andre opplæringstilbud basert på lokale behov for skoler, barnehager og andre målgrupper. Gjennomføre/formidle opplæring på definerte tema. Sikring og tilrettelegging av friluftsområder er viktig for å få gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for flere. Tiltak utstyrsbase Gjennomføre investeringer i aktuelt utstyr gjennom søknader og årlige budsjettvedtak. Gjennomføre tiltak som synliggjøre overfor kommuner/ skoler/ barnehager hvilket utstyr som er tilgjengelig via nettsider, , infomøter m.v. Gjennomføre vedlikehold av eksisterende utstyr (bl.a. fokus sikkerhet). Utarbeide opplegg for og gjennomføre nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Undersøke mulige finansieringskilder i videste forstand for anskaffelse av utstyr. Tiltak informasjon/ holdningsskapende arbeid Gjennomføre løpende oppdatering av nettsider. Utsending av digitale nyhetsbrev. Gjennomføring av friluftskonferanser, årlig eventuelt sjeldnere. Hensikten er å få til møteplasser for alle som arbeider med friluftsliv og fysisk aktivitet 17

18 Utarbeide en plan for ønsket presse og medieprofil, og arbeide for å oppnå en regelmessig pressedekning. Etablere Friluftsrådets pris og synliggjøre personer/organisasjoner som gjør en betydelig innsats for friluftsliv. Utnytte nye sosiale media for å nå definerte målgrupper (særlig barn og unge). Arbeide med å utvikle nye digitale produkter - kartverk med info på ulike nivå. - godtur.no og morrotur.no med flere i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, kommuner samt lag og organisasjoner. Turer med kajakk og sykkel. Vandreturer og brevandring. Jakt og allsidig fiske kan inngå i Friluftsrådets nye ungdomssatsing. 3.6 TILTAK FOR Å NÅ MÅL ORGANISASJON Gradvis utvidelse av kapasitet med to årsverk (2012 og 2014) Kapasitetsutvidelse skal skje gjennom: 1 person med fokus på aktiviteter - friluftsorientert - pedagog - sikkerhet 1 person med fokus på: - administrasjon/ IT m.v. Rekruttering av variabel kapasitet til aktiviteter Endring av vedtekter for reduksjon av antall styremedlemmer. TILLEGGSDOKUMENTER Det et utarbeidet diverse tilleggsdokumenter i forbindelse med arbeidet med strategiplanen. Disse er ikke vedlagt høringsdokumentet, men lagt ut på Friluftsrådets nettside utenordvest.no. Dette er: - tidsplan for tiltak - ressursplan - PM-matrise 18

19 19 Med Friluftsrådet mot 2015

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 1 LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen 2010-2021 Vedtatt av Lierne kommunestyre 17.12.09 1 Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 2 1 FORUTSETNINGER 4 1.1

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer