Aukra. Averøy. Eide. Fræna. Gjemnes. Kristiansund. Midsund. Molde. Nesset. Sandøy. Friluftsliv for alle hele året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aukra. Averøy. Eide. Fræna. Gjemnes. Kristiansund. Midsund. Molde. Nesset. Sandøy. Friluftsliv for alle hele året"

Transkript

1 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Kristiansund Midsund Molde Nesset Sandøy Friluftsliv for alle hele året Strategi mot

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 MÅL 1. Overordnede mål side 5 2. Overordnede økonomiske mål side 7 SPESIFIKASJON AV MÅL 2.1. Mål inntekter grunntilskudd side Mål inntekter Prosjekter/ Aktiviteter side Mål Drift av friluftsområder side Mål Andre områder (uten egen inntektsside) side Mål organisasjon side 10 TILTAK FOR Å NÅ MÅL 3.1. Tiltak for å nå mål Grunntilskudd side Tiltak for å nå mål for Prosjekter/ aktiviteter side Tiltak for å nå mål Egne inntekter side Tiltak for å nå mål Drift av friluftsrområder side Tiltak for å nå mål Andre områder side Tiltak for å nå mål organisasjon side 18 Behandling av fisk hører med når uteskole står på timeplanen. 2

3 SAMMENDRAG Dette strategidokumentet er utarbeidet etter initiativ fra styret i Friluftsrådet. Til grunn for strategidokumentet ligger en beskrivelse av Nåsituasjonen (internt dokument) som beskriver dagens situasjon i Friluftsrådet gjennom PM-matrise, funksjonsbeskrivelser, analyse av økonomi og nnspill om forventninger til produkter og tjenester m.v. fra flere medlemskommuner samt en SWOT- analyse (som viser interne sterke og svake sider samt definerte muligheter og trusler). Strategidokumentet Strategi mot 2015 er utarbeidet i nært samarbeid mellom administrasjon, styremedlemmer samt Hans Mundal som har vært engasjert som prosessdriver. Strategidokumentet tar hensyn til føringer som kommer til uttrykk gjennom Fylkesplan for Møre og Romsdal , samt de satsingsområder og særskilte utfordringer som Friluftsrådenes Landsforbund gir uttrykk for. Videre søker strategidokumentet å ta hensyn til signaler i forvaltningsreformen i oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen. Mål og tiltak er definert på følgende områder: Uteskole i all slags værprioriteres. Overordnede mål og føringer Økonomiske mål Drift og skjøtsel Andre mål (uten egen inntektsside) Organisasjon Visjon og hovedmål: Friluftsliv for alle gjennom hele året skal prege Friluftsrådets virksomhet. Fra definerte mål kan det trekkes fram: Alle kommuner i Nordmøre og Romsdal ønskes som medlemmer. De fleste tjenester mot barnehager og skoler skal være gratis. Effekten av medlemskap skal synliggjøres for kommunen. Barnehager, skoler, minoritetsgrupper og funksjonshemmede skal ha prioritert fokus. Samarbeid med ulike organisasjoner skal etterstrebes. Videreføring av dagens produkter og tjenester, samt videreutvikling av en rekke nye produkter og tjenester er definert. Inntekter skal økes fra ca 3,5 mill. kroner til ca 6 mill. kroner i strategiperioden. Friluftsrådets bemanning skal økes til 4 årsverk i strategiperioden med definert kompetanse (+ variabel kapasitet ved aktiviteter/prosjekter) Ca 70 % av Friluftsrådets ressursbruk skal ved strategiperiodens utløp benyttes til aktiviteter og prosjekter. Utadrettet arbeid skal prioriteres. Delta i plansaker i kommunene sammen med FNF (Forum for natur og friluftsliv). Ha kompetanse på sikringsarbeid. Drive opplæring mot målgrupper i medlemskommunene. Ha en rikholdig utstyrsbase i god stand. 3

4 Drive holdningskapende arbeid. Gjøre Friluftsrådets arbeid gjennomgående mer profesjonelt. Det er satt opp en rekke delmål under hvert hovedavsnitt. Videre er det utarbeidet en rekke Tiltak for å nå mål som skal sikre måloppnåelse under hvert målområde. Alle disse tiltakene har en definert tidsplan. Tiltaksplan med tidsplan vil kunne fungere som et oppfølgingsverktøy både for administrasjonen og styret. Det er videre utarbeidet en Ressursplan som viser struktur ressursbruk i dagens situasjon og ved utløpet av strategiperioden. Som vedlegg følger også PM- matrisen som ble utarbeidet som en del an beskrivelsen av Nåsituasjon Med 50 par skøyter i utstyrsbasen kan tilbudet til skolene bedres. Skiene kan brukes til så mangt. Det å få til mer utelek og læring i friluft er viktig for Friluftsrådet. 4

5 1. OVERORDNEDE MÅL Føringer fra styret Formål i vedtekter må etterleves: Bedre friluftskulturen. Stimulere til friluftsliv for alle. Arbeide gjennom samordnede priorierte planer. Være pådriver overfor medlemskommuner. Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder. Skape større forståelse av nytten av friluftsliv. Medlemmer Det er et overordnet mål at alle kommuner i Romsdal og på Nordmøre skal være medlemmer av friluftsrådet. Generelt vedrørende tjenester Aktiviteter mot skoler, barnehager og ungdom skal være prioritert. Denne type tjenester bør i utgangspunktet være gratis, eventuelt så rimelig som mulig. Friluftsrådet skal være en ressursbank: - personellmessig - utstyrsmessig Friluftsrådet ønsker å være dyktig i sitt arbeid med barn og ungdom. Gratis tjenester tilstrebes finansiert gjennom: - få med alle kommuner i Nordmøre og Romsdal som medlemmer i Friluftsrådet. - dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune om økte økonomiske rammer. Aktiviteter mot andre målgrupper kan ha påslag til dekning av øvrige kostnader. Friluftsrådet skal synliggjøre effekten av medlemskap for kommunene. Drift av friluftsområder og anlegg med egne personellressurser skal ikke prioriteres. Dette skal primært skje gjennom samarbeid og tilskudd med kommuner og andre samarbeidspartnere 5

6 Planarbeid koordineres med FNF - stilling (FNF = Forum for natur og friluftsliv) Friluftsrådet skal ha fokus på folkehelse primært på området fysisk aktivitet. Flere overordnede føringer I forhold til dagens produkt og arkedsmatrise (se vedlegg) skal følgende forhold vektlegges: Målgrupper Barnehager, skoler, minoritetsgrupper og funksjonshemmede skal ha sin prioritert fokus. Samarbeid med organisasjoner etableres, for eksempel gjennom partnerskapsavtaler. Aktiv samarbeid med velforeninger, bygdelag, historielag etc. prioriteres da dette kan være en effektiv måte å nå flere definerte målgrupper. Idrettskretsen og idrettslag defineres som målgruppe da et tett formalisert samarbeid gjør at man også når andre definerte målgrupper. Institusjoner som for eksempel Veksthuset og Hustad fengsel kan være samarbeidspartnere mot definerte målgrupper Produkter/tjenester Reiselivsrelaterte produkter. Informasjon til reiselivsaktører om relevante produkter og tjenester. Dette kan være turkart, info om turløyper, friluftsområder, toalettforhold m.v. Kartverk. Arbeid rundt utvikling av kartverk på ulike nivå eller format initieres. Friluftsrådet kan gjennomføre aktiviteter og arrangement med ulike bedrifter og virksomheter. 6

7 Digitale produkter. Arbeid rundt utvikling av digitale produkter (kart/ informasjon på ulike nivå tilknyttet kart etc. initieres). Budsjett 2010 Mål 2015 Grunntilskudd Aktiviteter og prosjekter Drift av friluftsområder Sum Kulturminneløyper. Arbeid rundt utvikling av kobling mellom Friluftsrådets produkter og kulturminner settes i gang. Vurderes også under digitale produkter. Konsulentbaserte tjenester. Arbeid rundt å definere innhold/ muligheter ved konsulentbaserte tjenester igangsettes. Skilting. Koordineringsarbeid rundt skilting settes på dagsorden. Uteskole. Konseptet med uteskole videreutvikles mot nye målgrupper. Blåturkonsept. Konsept rundt blåturer for utvalgte målgrupper utvikles med utgangspunkt. Tilgjengelige faste installasjoner (eks.: Silsethytta, Kvitholmen, Viken gård). 2. OVERORDNEDE ØKONOMISKE MÅL I strategiperioden legges disse strategiske mål til grunn for økonomien: Merknad: Tilskudd omfatter årlige kommunale tilskudd, fylkeskommunale tilskudd samt tilskudd fra Friluftsrådenes landsforbund og staten/direktoratet for naturforvaltning. Prosjekter omfatter prosjekter /aktiviteter som er periodisk tidsbegrenset og avsluttes gjennom prosjektregnskap/ rapport/ utbetaling. Aktiviteter omfatter løpende inntekter på egne aktiviteter/produkter og tjenester 7 Tran står på menyen når det er friluftscamp i skoleferiene.

8 2.1 MÅL INNTEKTER GRUNNTILSKUDD Budsjett 2010 Mål 2015 Kommuner Økte tilskudd fra medlemskommuner gjennom økning av antall medlemskommuner Revidert mål inntekt for strategiperioden: Møre og Romsdal Fylkeskommune Økte tilskudd knyttet til kultur/ plan/næring og helse Revidert mål inntekt for strategiperioden: FL sentralt Økte tilskudd knyttet til helse/ utdanning Sum inntektsmål ved utløp av strategiperioden MÅL INNTEKTER PROSJEKT OG AKTIVITETER Spesifikasjon av mål inntekter på ulike tiltak Friluftsrådenes landsforbund Læring i friluft - skoler, barnehager Budsjett 2010 Mål Ordføreren på tur Ferieaktiviteter Søknader spillemidler (adm.godtgj 5 %) - prosjekt arbeid mv.) Delsum Møre og Romsdal fylkeskommune Ferieaktiviteter (DN) Ordføreren på tur Div søknader Spillemidler. (adm/godtgj./ prosj.arb). Grunnlag søknadssum = 2 mill Ute i sekken. Skoler/ barnehager og spesielle målgrupper Turkassetrim Delsum

9 Egne inntekter Div. egeninntekter Deltakeravgift ferieaktiviteter Aktiviteter mot offentlige arb.plasser og næringsliv Sponsorinntekter/Profilering Turkassetrim Alternative leirskoler Delsum Mål inntekter prosjekter og aktiviteter MÅL DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Mål: Friluftsrådet skal være en pådriver og tilrettelegger for å sikre finansiering til drift og skjøtsel av friluftsområder som drives i regi av kommuner og organisasjoner. Budsjett 2010 Mål 2015 Inntektsmål midler til drift og skjøtsel Friluftsområdene er viktig for friluftsliv og fysisk aktivitet. Friluftsrådet ønsker å arbeide for sikring og mer ressurser til drift av slike områder og anlegg.

10 2.4 MÅL ANDRE OMRÅDER - (UTEN EGEN INNTEKTSSIDE) Mål planarbeid: Friluftsrådet skal være samarbeidspartner for kommunene og delta i plangrupper for planarbeid som vedrører friluftsrådets ansvarsområder. Mål sikringsarbeid Friluftsrådet skal inneha kompetanse og kapasitet for å kunne bistå kommuner i sikringsarbeid i arbeid med sikringsarbeid (kjøp/langtidsleie av friluftsområder). Mål opplæring Friluftsrådet skal arbeide for økt kompetanse og forståelse hos ansatte i medlemskommuner og organisasjoner på området friluftsliv. Formidle og gjennomføre egne kursopplegg under temaet Læring i friluft Mål utstyrsbase Friluftsrådet skal eie en relevant utstyrsbase som benyttes av skoler, barnehager og andre. Friluftsrådet skal gjennom samarbeid med andre ha tilgang på relevant utstyr for aktivt friluftsliv. Mål informasjon/ holdningsskapende arbeid Friluftsrådet skal synliggjøre friluftslivets betydning ut fra et folkehelse perspektiv 2.5 MÅL ORGANISASJON Friluftsrådet skal være en fleksibel og flerfunksjonell organisasjon. Friluftsrådet skal ved utgangen av strategiperioden ha en total fast kapasitet på 4 personer. Kapasiteten skal ved utløp av strategiperioden ha en grov struktur som følger: 70 % av ressursene brukes til aktiviteter og prosjekter 30 % av ressursene brukes til administrasjon, informasjonsarbeid/ salgsarbeid samt forvaltning av utstyr og bygninger Friluftsrådets arbeid i administrasjon og styre skal profesjonaliseres og antall styremedlemmer vurderes redusert til inntil 5 personer. Kommunenes administrative og politiske tilknytning til Friluftsrådets organisasjon vurderes (styre og arbeidsutvalg etc.). Ny organisasjonsmodell innføres når antall medlemskommuner øker. Friluftsrådet skal ha tilgjengelig en viss variabel kapasitet for gjennomføring av aktiviteter. 10

11 TILTAK FOR Å NÅ MÅL 3.1 TILTAK FOR Å NÅ MÅL GRUNNTILSKUDD Kommuner Gjennomføre årlige møter med alle kommuner med presentasjon av Friluftsrådets produkter og tjenester, samt ett møte med politikere/administrasjon pr. valgperiode. Utarbeide presentasjon over tilbud og tjenester mot kommunesektoren. Utarbeide/inngå samarbeidsavtaler med medlemskommunene med prioritering av lokale behov, prioriteringer og satsningsområder. Løpende avklare kommuners ønsker og behov gjennom årlige kontaktmøter med fagetater. Utarbeide dokumentasjon som synliggjør hva den enkelte kommune får igjen av medlemskap i Friluftsrådet. Møre og Romsdal fylkeskommune Gjennomføre årlig dialogmøte med Møre og Romsdal fylkeskommune. Synliggjøre Friluftsrådets aktiviteter og kobling mot mål og tiltak i fylkesplanen. Synliggjøre betydningen av Friluftsrådets arbeid/aktiviteter for fylkeskommunen for å nå fylkesplanens mål. Presentasjon av Friluftsråds PM- matrise. Eksempelvis fokus på: Friluftsrådet bruker Kvitholmen fyr til sine aktiviteter. Det å padle kajakk rundt holmen på dager med fint vær hører med. 11

12 Utdanning/ opplæring Utstyrsbase Plantjenester Friluftsliv med søknader om spillemidler Kobling næring/reiseliv/kultur/friluftsliv Tilrettelegging av aktiviteter Årlig forhandling om samarbeidsavtale (inkl revidering) med Møre og Romsdal fylkeskommune omkring prioritering av aktiviteter samt rammer for tilskudd fra på linje med kommunale tilskudd. Aktiv informasjon og kontakt (lobbyvirksomhet) mot politikere m.v. for å sikre at Friluftsrådets synspunkter blir forstått. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomføre årlige kontaktmøter med Fylkesmannen. FL sentralt Synliggjøring av Friluftsrådets synspunkter overfor FL sentralt og overfor øvrige beslutningstakere/politikere. Gjennomføre løpende dialog (det vil i praksis si ukentlig) med FL sentralt. Delta på samlinger i regi av FL Bidra til/ underbygge grunnlaget for at FL arbeider for bedre rammevilkår fra aktuelle departement Foreslå kandidater til styreverv i FL. Med fokus på sunn turmat. Friluftsrådets virksomhet er i tråd med fylkesplanens mål samt statlige planer og mål når det gjelder friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. 12

13 3.2. TILTAK FOR Å NÅ MÅL FOR PROSJEKTER/AKTIVITETER Tiltak for å nå inntektsmessige mål FL sentralt Læring i friluft. Presentere/dokumentere Friluftsrådets langsiktige strategier/planer til FL sentralt. Være årvåken rundt finansieringsmuligheter for prosjekter/aktiviteter i tråd med egen strategi. Sende søknader om finansiering. Videreutvikle konseptet Læring i friluft i samarbeid med andre (bl.a. Møre og Romsdal fylkeskommune) med vinteraktiviteter, læreutdanning m.v. Ordføreren på tur. Videreføre dagens aktiviteter på dette området. Ferieaktiviteter. Videreføring av dagens dialog med aktørene. Spillemidler. Dialog med FL sentralt om prioritering av spillemiddelsøknader via FL på basis av de rammer som til enhver tid er tilstede. Møre og Romsdal fylkeskommune Ferieaktiviteter. Arbeide for å påvirke DNs prioriteringer Tiltaket Ordføreren på tur. Videreføre dagens aktiviteter mot aktuelle aktører. Det å knytte seg til FLs opplegg med Naturlos kan være aktuelt. Spillemidler. Videreføre dagens praksis m.h.t. søknader, Dvs. være offensiv med å administrere og prosjektere søknader om spillemidler i samarbeid med kommunene. Turkassetrimmen Stikk UT! bidrar til at mange drar ut på tur til fjells, i skogen og ved sjøen. 13

14 Med Friluftsrådet mot 2015 Tiltaket Ute i sekken. Synliggjøre ovenfor fylkeskommunen om at dette er et prioritert aktivitetsområde for Friluftsrådet. Tiltaket ønskes videreutviklet med fokus på: - Nye målgrupper - Innhold i produkt - Inkludere utvidet læringsbegrep - Gjennomføre salgsarbeid mot kontaktpersoner i skoler/barnehager: direkte kontakt (mail/ telefon) mot kontaktnett i skolen/barnehager, informasjon på egne nettsider. 3.3 TILTAK FOR Å NÅ MÅL EGNE INNTEKTER Deltakeravgift ferieaktiviteter Det å øke deltakeravgiften på ferieaktivitetene kan være aktuelt (fra kr 1500,- til kr 2000,-) Arbeide for å øke antall deltakere og antall samlinger - til totalt 250 deltakere - til totalt 10 årlige samlinger Forsterke markedsføring av ferieaktiviteter gjennom: - utarbeiding av brosjyremateriell - innsalg via kontaktnett i skolene - større fokus på presse/media oppslag Gjennomgå og fornye aktivitetsmål og tilbud - årlig evaluering av dagens produkter Få til ny satsing på ungdom. Rette særlig fokus på spesielle ungdomsgrupper i tråd med nasjonale strategier og fylkesplan. - gjennomføre særlige markedstiltak mot definerte målgrupper og deres organisasjoner. Prioritere og bli dyktigere på aktiviteter mot offentlige arbeidsplasser og bedrifter - utvikle konsept/ pakker mot målgruppen - salgsarbeid gjennom direkte kontakt Utstyr til lassokasting er en del av utstyrsbasen. En enkel og grei aktivitet som baser på utedager både for barn og voksne. 14

15 Utvikle konsept mot disse definerte målgruppene. Inkludere tema som kosthold, sikkerhet, førstehjelp, samt utarbeide en menyliste over relevante aktiviteter - eks Aktivitetsdag for de ansatte Gjennomføre salgsarbeid gjennom: - innsalg via aktuelle kontaktpersoner. - direkte salg/ mot målgruppene. - direkte telefonkontakt og bruk av egen nettside. - formidle informasjon på kontaktmøter med kommunene (generelt unngå kostnader til trykksaker m.v.) Sponsoravtaler/Profilering Kartlegge aktuelle målgrupper som aktører i friluftsliv og som kan profilere seg gjennom ulike arenaer i regi av Friluftsrådet. Dette kan være: nettside, bil, enkeltaktiviteter, f.eks Stikk UT! m.v. Utarbeide pakker for gjenytelse for profilering - aktivitetsdag for ansatte m.v. Turkassetrim Arbeide for å få til økte egeninntekter på Stikk UT! Alternative leirskoler Utvikle konsept for Alternative leirskoler. Definere målgrupper - f.eks skoler, idrettslag/ foreninger. Definere formål med Alternative leirskoler. Sosiale nettverk/ bli kjent m.v. Definere innhold i alternativ leirskole. Gjennomføre 4 5 Alternative leirskoler pr år innen utgangen av TILTAK FOR Å NÅ MÅL DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER DN- Post 31 Gjennomføre tiltak for at sikrede områder/aktuelle friluftsområder får midler til drift og skjøtsel. 15 Skikkelig vintervær for denne gjengen som har vært med på friluftscamp i vinterferien på Silsethytta.

16 Arbeide for å øke tilgangen av midler for sikrede anlegg. Utarbeide/sende søknader om midler til drift/skjøtsel på eget initiativ og på vegne av kommuner m.fl. Gjennomføring av tiltak i sikrede friluftsområder som: - tilrettelegging - skjøtsel - drift Etablere samarbeidsavtaler med driftsansvarlige i kommuner, velforeninger m.v. Formidle omsøkte/innvilgede midler til driftsansvarlige 3.5 TILTAK FOR Å NÅ MÅL ANDRE OMRÅDER Tiltak planarbeid Gjennomføre koordinering av planarbeidet via FNF - stilling Bistå og støtte FNF - stillingen på basis av eget erfaringsgrunnlag Tiltak sikringsarbeid Gjennomføre oppfølging av sikringsplan. initiere/søke sikringsprosjekter. Opprettholde løpende dialog mot DN på området. Synliggjøre kompetanse/kapasitet mot kommuner/nye medlemskommuner og andre. Vurdere muligheten for økonomisk kompetanse for sikringsarbeid. Avsette 25 % kapasitet (av årsverk) for sikringsarbeid (inkl FNF - samarbeidet). Gapahuken ved Kjølvatnet var i bruk da ordføreren i Eide tok innbyggerne med på tur i

17 Tiltak opplæring Skaffe oversikt over dagens behov i kommunene. Definere målgrupper for opplæring. Utvikle opplæringstilbud/pakker eller formidle andre opplæringstilbud basert på lokale behov for skoler, barnehager og andre målgrupper. Gjennomføre/formidle opplæring på definerte tema. Sikring og tilrettelegging av friluftsområder er viktig for å få gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for flere. Tiltak utstyrsbase Gjennomføre investeringer i aktuelt utstyr gjennom søknader og årlige budsjettvedtak. Gjennomføre tiltak som synliggjøre overfor kommuner/ skoler/ barnehager hvilket utstyr som er tilgjengelig via nettsider, , infomøter m.v. Gjennomføre vedlikehold av eksisterende utstyr (bl.a. fokus sikkerhet). Utarbeide opplegg for og gjennomføre nødvendig opplæring i bruk av utstyr. Undersøke mulige finansieringskilder i videste forstand for anskaffelse av utstyr. Tiltak informasjon/ holdningsskapende arbeid Gjennomføre løpende oppdatering av nettsider. Utsending av digitale nyhetsbrev. Gjennomføring av friluftskonferanser, årlig eventuelt sjeldnere. Hensikten er å få til møteplasser for alle som arbeider med friluftsliv og fysisk aktivitet 17

18 Utarbeide en plan for ønsket presse og medieprofil, og arbeide for å oppnå en regelmessig pressedekning. Etablere Friluftsrådets pris og synliggjøre personer/organisasjoner som gjør en betydelig innsats for friluftsliv. Utnytte nye sosiale media for å nå definerte målgrupper (særlig barn og unge). Arbeide med å utvikle nye digitale produkter - kartverk med info på ulike nivå. - godtur.no og morrotur.no med flere i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, kommuner samt lag og organisasjoner. Turer med kajakk og sykkel. Vandreturer og brevandring. Jakt og allsidig fiske kan inngå i Friluftsrådets nye ungdomssatsing. 3.6 TILTAK FOR Å NÅ MÅL ORGANISASJON Gradvis utvidelse av kapasitet med to årsverk (2012 og 2014) Kapasitetsutvidelse skal skje gjennom: 1 person med fokus på aktiviteter - friluftsorientert - pedagog - sikkerhet 1 person med fokus på: - administrasjon/ IT m.v. Rekruttering av variabel kapasitet til aktiviteter Endring av vedtekter for reduksjon av antall styremedlemmer. TILLEGGSDOKUMENTER Det et utarbeidet diverse tilleggsdokumenter i forbindelse med arbeidet med strategiplanen. Disse er ikke vedlagt høringsdokumentet, men lagt ut på Friluftsrådets nettside utenordvest.no. Dette er: - tidsplan for tiltak - ressursplan - PM-matrise 18

19 19 Med Friluftsrådet mot 2015

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård.

Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård. 14.12. 2012 Til: Styre og varamedlemmer, FNF, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård.

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde.

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Til: Styre og varamedlemmer, FNF, 13.12. 2012 medlemskommuner, fylke og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Stort kart Nordmøre og Romsdal

Stort kart Nordmøre og Romsdal Informasjon Stort kart Nordmøre og Romsdal 2015 171 turer Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Surnadal Tingvoll et felles løft! 171 Stikk UT! turmål

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunalt planarbeid i et folkehelseperspektiv

Kommunalt planarbeid i et folkehelseperspektiv Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015 2018 Kommunalt planarbeid i et folkehelseperspektiv Alta, 1. september 2015 Kultursjef Marianne Pedersen 1 Mitt budskap til dere i dag Informere om

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017 Strategi for Romsdal Regionråd Medlemsmøtet 1. juni 2017 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 Innledning Sterkt felleskap basert på gjensidig respekt og tillit Skal bygge opp under og videreutvikle det sterke interessefellesskapet

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Oversiktsarbeidet - Noen datakilder

Oversiktsarbeidet - Noen datakilder Oversiktsarbeidet - Noen datakilder Kommunetorget: Folkehelse og kommunal planlegging www.kommunetorget.no/temaomrader/folkehelse/ Kommunehelsa statistikkbank http://khs.fhi.no/webview/ Statistisk sentralbyrå

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Budsjett 2014 Friluftsliv

Budsjett 2014 Friluftsliv Budsjett 2014 Friluftsliv Seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 28. oktober 2013 Budsjett 2014 - friluftsliv Statsbudsjettet 2014 - friluftsliv Bevilgningene til friluftsliv på post 78 øker med 15,3 mill.

Detaljer

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra Modell for drift av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra 1.1.2007 VEDTATT AV DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF I MØTE 30.11.2006 Formålet med FNF FNF er et samarbeidsforum mellom natur-

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune Nye Molde kommune Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Litt om bakteppet/ prosessen frem mot avtaler Romsdal Regionråd utredet samlet Samfunnsutvikling jobbet sammen om det over flere år Del

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl

Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl Dato: 19.2 2014 Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl Referat fra Styremøte den 12. februar kl. 10.00 i Kristiansund. Tilstede: Styreleder

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 Suksessfaktorer for FNF Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse Organisasjonsstabilitet og gode rutiner

Detaljer

Prinsipprogram Friluftsliv. - en naturlig del av hverdagen for alle.

Prinsipprogram Friluftsliv. - en naturlig del av hverdagen for alle. Prinsipprogram 2014-2019 Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no PRINSIPPROGRAM 2014-2019 Visjon Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle Slagord Vi har RÅD til

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for 1 FØREMÅL FRILUFTSRÅDET si oppgåve er i samband med medlemskommunane, offentlege etatar på ulike nivå og interesserte organisasjonar å arbeide for: stimulering til friluftsaktivitetar

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Midler til sikring, tilrettelegging og aktivitet Berit Weiby Gregersen, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder som friluftslivsfylke I Aust-Agder er det 176

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Referat fra styremøte den 8. januar 2013 i Molde.

Referat fra styremøte den 8. januar 2013 i Molde. Til Styre i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF, MRJFF og FL Dato: 16.01.13 Referat fra styremøte den 8. januar 2013 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen,

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N Vi er en gruppe på syv personer som alle jobber med barn og unge. Sammen sitter vi på mye kompetanse innenfor blant annet skole, idrett, friluftsliv, musikk og motor. Dette ønsker vi å dele med andre!

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer