PARKTUNET BARNEHAGE ARBEIDSPLAN FOR PERSONALET Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARKTUNET BARNEHAGE ARBEIDSPLAN FOR PERSONALET 2010. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift 25.02.2010 1"

Transkript

1 PARKTUNET BARNEHAGE ARBEIDSPLAN FOR PERSONALET 2010 Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

2 I TILLEGG TIL DENNE ARBEIDSPLANEN MÅ DU KJENNE INNHOLDET AV: Til deg som jobber i Parktunet barnehage som beskriver rutiner og sikkerhetsbestemmelser for personalet ved Parktunet barnehage. Velkommen til Parktunet barnehage - barnas oase i sentrum, informasjonsbrosjyren som deles ut til barnas foreldre. Årsplan for Drammen barnehager KF 2010 TIL GRUNN FOR ARBEIDSDOKUMENTET 2010 LIGGER FØRINGER I FØLGENDE DOKUMENTER: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager (forskrift til barnehageloven jfr. 2) Forskifter om miljørettet helsevern Arbeidsmiljøloven Vedtekter for Drammen barnehager KF Serviceerklæring for Drammen barnehager KF Felles faglig plattform for Drammen barnehager KF (FFPL) Økonomiplan for Drammen kommune 2010 Balansert målstyring i Drammen kommune målekart (BMS) Årsplan for Drammen Barnehager KF 2010 (ÅP DBKF) BARNEHAGEN MÅ TILPASSE INNHOLD OG METODER TIL DE, TIL ENHVER TID, GJELDENDE RAMMENE. Barnehagens satsingsområder: Utvikling av sosial kompetanse og vennskap. Utvikling av god begrepsforståelse og rikt talespråk Utvikling av fysisk mestring og bevegelse Vi har fokus på ernæring som gir god helse Planen er delt inn i de samme områder som målekartet i Balansert målstyring (BMS) (Styringsverktøy for alle virksomheter og bedrifter i Drammen kommune) 1) Bysamfunnet: tydelig miljøprofil 2) Brukerne: fornøyde brukere, god service, inkluderende tjenestetilbud 3) Medarbeidere: fornøyde medarbeidere, inkluderende arbeidsmiljø, god lederadferd 4) Økonomistyring 5) Læring og fornyelse: Kultur for læring og fornyelse, tydelig E- kommune Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

3 VISJON: VI VIL GJØRE HVER DAG VERDIFULL KJERNEVERDIER: Lønnsomhet Vi skal drive god forretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. Omsorg Vi er opptatt av det enkelte barn, og av at det opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Ansvarlighet Vi inngir trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Kunnskapsrik Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelser, lek og læring. Entusiasme Vi er engasjerte og jobber her og nå, med glede, humor og varme. Respekt Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

4 Vi jobber etter Kari Lamers modell for helhetlig læring: HELHETLIG LÆRINGSBEGREP BARNS UTVIKLING OG LÆRING SKJER GJENNOM ULIKE LÆRINGSSITUASJONER Formelle læringssituasjoner Uformelle læringssituasjoner Omsorg SITUASJONENE BESTÅR AV: Samlinger Temaarbeid Prosjektarbeid Her- og nå-situasjoner i ulike hverdagsaktiviteter Kvaliteten på barn-barn- og barn-voksenrelasjonen UTVIKLINGEN OG LÆRINGEN ER BASERT PÅ: Planlagte læringsopplegg der den voksne tar initiativet Faglig kompetanse og sosial kompetanse Spontan formidling DEN RESULTERER I: Sosial kompetanse og faglig kompetanse Innlevelse Sosial kompetanse UTVIKLINGEN OG LÆRINGEN ER AVHENGIG AV PERSONALETS: Erfart kunnskap, taus kunnskap, teoretisk og didaktisk kunnskap: Personalets samlede kunnskap. "Det jeg hører det glemmer jeg, det jeg ser det husker jeg, men det jeg gjør det forstår jeg" (kinesisk ordspråk). Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

5 En oversikt over områdene for sosial kompetanse i Du og jeg og vi to Empati og rolletaking Definert som Innlevelse i andre menneskers følelser og evne til å trekke slutninger om andres synspunkt, intensjoner, ønsker, motiver og informasjonsbehov i den hensikt å oppføre seg passende overfor andre. Det dreier seg om evnen til å gjenkjenne andres følelser, og til å forstå dem ut i fra andres situasjon, og det dreier seg om å sette seg inn i en annens rolle eller perspektiv. Sosial kompetanse Operasjonalisert til følgende fem hovedområder Prososial Selvkontroll Selvhevdelse Lek, glede og atferd humor Definert Definert som Definert som Definert som som Positive Å kunne utsette Å ta initiativ i Å føle glede sosiale egne behov og forhold til andre, og kunne holdninger ønsker i for eksempel til slappe av, og situasjoner som deltagelse i spøke og ha handlinger krever turtaking, samtaler, lek og det moro, og f.eks. å kompromisser felles aktiviteter. å kunne tre hjelpe, dele, og felles Det handler inn og ut av støtte, avgjørelser, og å samtidig om å lekerammen, anerkjenne, takle mellommenneskelige hevde sine egne forstå oppmuntre, meninger, ønsker lekesignalene, inkludere, konflikter. Det og behov, og å følge lekens vise omsorg handler også om stå imot skjulte regler for. å planlegge å vennepress. Det om enighet, Prososiale vurdere egen dreier seg om å gjensidighet handlinger adferd, samt vise en positiv og turtaking, er frivillige utsette selvoppfatning og å og synes å umiddelbar gjennom en involvere seg ha til hensikt belønning når generell helt og fullt i å være til det er mer optimisme i lek. nytte for lønnsomt på forhold til at andre. sikt. handlinger man tar initiativ til, skal falle heldig ut. Personalets viktigste oppgave er ikke å fylle et kar, men å tenne en ild! Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

6 Alle ansatte i Parktunet barnehage er forpliktet til å bruke utviklingsstøttende kommunikasjon i all samhandling med barn. Denne kommunikasjonsmetoden skal også gjenspeile seg i det voksenrelaterte samarbeide. Prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon: Prinsipp 1: Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler, og følger barnets utspill. Hva betyr det? - prøve å ha øyekontakt - felles fokus, være opptatt av de samme ting som barnet - sikre deg oppmerksomhet før du som voksen kommer med et initiativ - bruke barnets navn - forsterke kontakten med berøring - vurdere støyen i omgivelsene Hvorfor er det viktig? * Gir barnet grunnleggende trygghet. * Barnet blir positivt motivert. * Samme fokus sikrer at informasjonen tas i begge retninger. * Gir barnet mestringsfølelse, styrker selvfølelsen, "jeg er viktig". * Øker barnets evne til å holde på samme fokus, aktivitet, nysgjerrighet skapes, gir grobunn for videre utvikling. Prinsipp 2: Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. Hva betyr det? - jeg ser deg, bekreft med smil, nikk, imitasjon - kommuniserer gjennom språk og kroppsspråk. - vi gir ros og bekreftelse på handling, helt konkret. - samstemme det du sier og det du gjør. - velge et initiativ du vil støtte. Hvorfor er det viktig? * Når du bekrefter positiv adferd, ønsker barnet å gjenta denne atferden. * Barnet speiler seg i din reaksjon. * Når barnet selv opplever å bli bekreftet, vil det utvikle evnen til selv å kunne bekrefte. * Positive opplevelser. * Barnet lærer noe om seg selv. * God selvfølelse utvikles * Gode relasjonssirkler utvikles. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

7 Manglende bekreftelse: * Urolige, krevende barn MÅ HA bekreftelse * Tilbaketrekning og passivitet (har gitt opp). Prinsipp 3: Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte. Hva betyr det? - ordsetter barnets handling - ordsetter barnets følelser - ordsetter egen handling - ordsette det som skal skje være forutsigbar. Hvorfor er det viktig? * Barnet skal få et positivt bilde av seg selv * Utvikle selvregistrering, lage struktur * Øke selvfølelse og trygghet * Utvikle språkforståelse, ordforråde, sosial kompetanse * Barnet får gode opplevelser. * Gir mulighet for å utvikle barnets virkelighetsforståelse, som "du drikker melk, melk er godt, ser du at Hans også drikker melk, melka kommer fra kua, o.s.v." * Øver opp barnets evne til konsentrasjon. Prinsipp 4: Personalet passer på at alle tar tur. Hva betyr det? - hjelpe barnet til å ta tur. - hjelpe barnet til å vente på tur. - hjelpe barnet til å "stå fram", tørre å si noe i en sammenheng. - hjelpe barnet til å oppleve at det er spennende å høre hva andre har å si. Hvorfor er det viktig? * Barnet vil utvikle evnen til å være deltaker i et samspill. * Barnet vil lære noe om respekt både for seg selv og for andre. * Barnet vil oppleve seg selv som viktig, utvikling av selvfølelse andre hører på meg". Du og jeg og vi-to Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

8 Prinsipp 5: Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse. Hva betyr det? - tydelige voksne, som har god sammenheng i det som sies og det som gjøres. - voksne som tar seg tid til å se sammenhengen før de bryter inn. - voksne som ser barnets ståsted og handler ut ifra dette. Hvorfor er det viktig? * Gir barnet mestringsfølelse. * Denne respekten hindrer at voksne krenker barn. * Skaper gode og positive følelser i barnet også i en vanskelig situasjon. * Lærer barn til å bli løsningsorienterte. * Fremmer prososial atferd. * Lærer barnet noe om konfliktløsning. * Lærer barnet noe om "kjøreregler" i sosial samspill, blir en bedre lekekamerat. Prinsipp 6: Personalet markerer begynnelse og slutt. Hva betyr det? - markere begynnelse og slutt på hver aktivitet. - markere begynnelse og slutt på hver sekvens. - lage struktur i hverdagen slik at det blir tydelig for barnet når ting begynner og når de avsluttes - sortere dagen slik at ikke alle inntrykk "glir inn i hverandre". Hvorfor er det viktig? * Skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. * Barnet kjenner igjen dagens innhold og vet hva som skal skje, de slapper bedre av. * Virker forebyggende på konflikter både i barnet og til de som er rundt. * Skaper ro og struktur i barnegruppa. * Er med på å utvikle ønsket, positiv atferd. Prinsipp 7: Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser. Dele glede: Barnet sees ved "speiling" blikkontakt. Grunnleggende for hele livsfølelsen. Lære å dele andres glede. Gir god atmosfære Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

9 HVERDAGSAKTIVITETER GJENNOMLØPENDE INNHOLD DAGSRYTME FOR ALLE AVDELINGER AKTIVITET MÅL TILTAK Barnehagen åpner God, rolig start på barnehagedagen slik at barna føler seg velkomne og foreldrene opplever trygghet for sitt barn. Foreldrene kler av barnet og følger det inn på kjøkkenet før kl Personalet tar imot, retter sin oppmerksomhet mot barnet og hilser med barnets navn. Foreldrene tar farvel Alle avdelinger åpner God, rolig start på barnehagedagen slik at barna føler seg velkomne og foreldrene opplever trygghet for sitt barn Frokost Tilrettelagte aktiviteter ute eller inne, eks. turer, grupper, samlinger, felles-samlinger, formings aktiviteter, lekegrupper osv. jfr. månedsplan. Barna skal spise seg mette. Sosial kompetanse Barnehagens personale skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Personalet skal legge til rette for at barna får utvikle ulike sider av seg selv, samt holdninger og verdier. med barnet. Rolige aktiviteter. Foreldrene kler av barnet, tar på innesko og følger barnet inn på avdelingen. Personalet tar imot, retter sin oppmerksomhet mot barnet og hilser barnet ved navn. Foreldrene tar farvel med barnet. Rolige aktiviteter. Barna spiser medbrakt matpakke og får drikke i barnehagen. Rolig samtale. Aktiviteter som er tilrettelagt for alders- og modningsnivå. Tema knyttet til rammeplanen og årsplan for Drammen barnehager KF Lunch begynner mellom 12 og De minste barna sover/ hviler etter lunch Lek ute eller inne Barna skal spise seg mette. Sunn og variert mat. Smøre selv velge selv. Sosial kompetanse. Balanse mellom aktivitet og hvile. Barnehagens personale skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Personalet skal legge til rette for at barna får utvikle ulike sider av seg selv, samt holdninger og verdier. Smøremåltid 4 dager pr. uke. Barna får melk og vann å drikke. Matpakke til lunch en dag pr. uke. Avdelingene velger selv om de ønsker å servere varmmat fra tid til annen. Personalet er i aktivt samspill med barna ute og inne. Personalet benytter utviklingsstøttende kommunikasjon og jobber etter prinsippet: Der det er barn skal det være en voksen, der det er en voksen er det ikke behov for flere. Ca Frukt og evt. knekkebrød Dekke behov for næring, sosial kompetanse; dele og vente på tur Frukten deles opp og spises inne eller ute avhengig av vær og årstid. Barna får vann å drikke Barnehagen stenger Skape trygghet ved avskjed Personalet hilser på foreldrene. Foreldrene sørger for å gi beskjed til personalet når de henter. Personalet skal ta farvel med barnet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

10 FOKUSOMRÅDE 1 BYSAMFUNNET: Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Tydelig miljøprofil Aktiv miljøansvarlig og miljøgruppe Miljøaktiviteter for barna i periodeplaner og månedsplaner: Kildesortering Bevisst ressursbruk Gjenbruk Miljøaktiviteter for ansatte: Bytteuker Veieuker Følge opp rutiner for håndtering og oppbevaring av mat Miljøaktiviteter for foreldre: FAU arrangerer bruktmarked FOKUSOMRÅDE 2 BRUKERNE: Foreldresamarbeid Avklare forventninger mellom hjem og barnehage God service: Konkret informasjon til rett tid Daglig kontakt Avdelingen noterer beskjeder skriftlig Foreldrerådsmøte og foreldremøte Oppstartsamtaler for nye foresatte. Tilbud om oppstartsamtale for de som bytter avdeling SU-møter / Samarbeid med FAU Foreldresamtaler gjennomføres i okt/nov. og etter behov. På månedsplan i mars inviteres foreldrene til samtale ved behov. Øke kvaliteten på foreldresamtalene: Formelle og uformelle kvaliteter Uformelle sammenkomster med barn og foreldre Informasjonstavler og månedsplaner m/ evaluering. Felles oppslagstavle for foreldre ved hovedinngangen Bruk av foto med kommentarer i kommunikasjon med foreldre Bidra til å rette henvendelser til den som har kunnskap om saken og skrive ned beskjeder Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Brukerundersøkelse 2010 Fornøyde brukere: Et godt og nært foreldresamarbeid Tilbakemelding i foreldresamtaler, i det daglige samarbeidet og i brukerundersøkelse Tilbakemelding fra SU og FAU Ansvar -tid Alle ansatte Miljø-ansvarlig Trude møter på felles møte i DBKF en gang pr. semester Miljøgruppa: Trude, Anne-Lise, Anette, Mai, Jorunn FAU Pedagogiske ledere Ped. leder oppstartsamtaler i mai/ juni evt. umiddelbart før oppstart. SU møter i jan. og sept. I tillegg ved behov, inntil 4 møter pr. år Ped.ledere og styrer på ledermøte og i samtalene Alle som tar imot henvendelser Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

11 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Tilvenning Barna blir kjent i barnehagen, med barn og personale Barna utvikler sosial kompetanse på sitt nivå og føler respekt for og samhørighet med hverandre Hvert barn opplever vennskap med et eller flere barn i barnehage Barna utvikler en god begrepsforståelse og et rikt talespråk på sitt nivå Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Tilvenning: 3 besøk i løpet av en uke på ny avdeling for de som bytter avdeling. Tilbud til foreldre om å delta. Bruk av lekegrupper m/ deltagelse av personalet. Bruk av Kari Lamers program Du og jeg og vi to. Temaopplegg Prosjekter Fellessamling for alle avdelinger hver fredag kl I desember: adventstund kl på mandager. Felles aktivitetsdager FN- dagen Drama/ sang/ musikk Lek og vennskap som tema. Leie sin venn på tur. Fokus på enkeltbarn, heving av status. Samtale med barna i alle situasjoner Arbeide med konkreter i smågrupper Høytlesning Språksprell Snakkepakka Språklek Karlstadmodellen Eventyr, rim, regler, rytme Lek Drama Utviklingsstøttende kommunikasjon Benytte tiltak i veileder for tospråklig opplæring Tiltak på bakgrunn av TRAS Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Månedsplaner m/ evaluering Barnemapper Brukerundersøkelse Observasjoner Sats- test for 2-åringer v/ bekymring Askeladdentest v/ bekymring TRAS (tidlig registrering av språk) Evaluere individuelle mål på bakgrunn av observasjoner Ansvar -tid Pedagogisk leder Tiltak gjennom hele året Pedagogisk leder Pedagogiske ledere Støttepedagog Øvrige personalet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

12 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Tall-og mengdebegrepsutv. plattform for arbeid på 1. trinn. Barns medvirkning Barna skal kjenne barnehagens bygninger og historie. Barna skal kjenne barnehagens nærmiljø og Drammen by. Fysisk aktivitet Barna utvikler god kroppsbeherskelse og motorikk Barna har positive holdninger til natur, friluftsliv og lek ute Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) EN er EN og 2=2. Vi bruker begrepsopplæringsprogrammet: Grunnleggende matematiske erfaringer med hverdagslige materialer og bevisst bruk av begreper knyttet til form, farge, lik/ forskjellig, størrelse, mønster og plassering. Kunnskap om sortering ved for eksempel rydding og dekking av bord. Snakkepakka Tydeliggjøre skoleforberedende aktiviteter i månedsplanene, på foreldremøter og i foreldresamtaler Sikre alle barns medvirkning på bakgrunn av observasjoner og barnesamtaler Prosjektarbeid som metode Benytte utviklingsstøttende kommunikasjon Temasamlinger m/ bearbeiding Drama/musikk/sang Tur på huset Turer i barnehagens nærmiljø fortrinnsvis høst/vår/ sommer: torget, langs elva, Hamborgstrømskogen og Bragernesåsen, posthuset, jernbanen, rådhuset, Bragernes kirke, Drammens teater, biblioteket. Bevegelseslek ute og inne Aktivitetsdager Grovmotorisk aktivitet ute og inne Bruk av AB- rom for enkeltbarn Ulike finmotoriske aktiviteter Speil Minimum en utedag/ turdag pr. uke Lek Vinteraktivitetsdag Mai- fest Felles arrangement for 5- åringer aug Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Tilsynsrapport Brukerundersøkelsen Månedsplaner Samtaler med barna Tilbakemeldi ng fra foreldre Brukerundersøkelser Evaluering av planer Evaluere individuelle mål på bakgrunn av observasjoner Barnemapper Observasjoner Evaluering av månedsplaner Ansvar -tid Ped.ledere Mattekontakt: Maggi Språkkontakt: Kathrine Ped. leder Personalet Ped.ledere Øvrige personalet Pedagogiske ledere Støttepedagog Øvrige personalet Ped.ledere Øvrige personalet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

13 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Barna skal få oppleve ulike kulturuttrykk Skape kontinuitet ved overgang fra barnehage til skole Samordning av ressurser til beste for barn som trenger særlig hjelp og støtte Arbeidsmåter Hvert enkelt barn skal bli sett og bekreftet av voksne som er tydelige og tilgjengelige i samspillet Mestring- og opplevelsesmapper for alle barn= Barnemapper Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Fellessamlinger Besøk på biblioteket og i teateret Rikskonsertene i barnehagen kl Samarbeidsmøter om barn med spesielle opplæringsbehov Samtaler med skolen og foreldrene før skolestart for to- språklige barn Informasjon til skolen i samarbeid med foresatte Våre samarbeids- partnere er: Helsestasjoner m/ skolehelsetjeneste og fysioterapitjenesten Senter for oppvekst m/ PPT, logopedtjeneste, barneverntjeneste og habiliteringstjeneste Habiliteringsavdelingen ved sykehuset Buskerud Andre barnehager Skoler Personalet er gode rollemodeller Personalet tar barnas perspektiv Bevisste og tilstedeværende voksne Personalet bruker utviklingsstøttende kommunikasjon Utarbeide mappe for hvert barn og følge opp denne gjennom hele barnehageåret Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Månedsplaner Evaluere fortløpende Evaluerer fortløpende i ulike møter med samarbeidspartnere Tas opp på avdelingsmøter. Gjennomgang av mappene Ansvar -tid Ped. leder Støttepedagog Pedagogisk leder Støttepedagog Pedagogisk leder Primærkontakt Spesialpedagogisk team Pedagogisk leder Øvrige personale Ped.ledere Hver enkelt i forhold til primærbarn Planleggingstid evt. personalmøte Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

14 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) En sikker og trygg utelekeplass Kvalitetssystemer som sikrer lovbestemte krav Øke antall barnehageplasser Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Visuelt ettersyn hver uke Periodisk ettersyn 3 ganger pr. år v/ CH prosjekt Hovedettersyn årlig Retting av feil knyttet til sikkerhet Tømming av søppel ute Melde feil vedr. bygning, gjerde og port til eiendomsansvarlig Knut Backe i bok Utbedring av sidebygningen for 25 nye plasser Oppstart av ny avdeling Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Rapport fra CH- prosjekt Eksternt firma har hovedettersyn Når tiltak er gjennomført Ansvar -tid ansvar for sikkerheten Anette har ansvar for å melde feil til styrer skriftlig og for utvendige søppelkasser Alle har ansvar for å melde feil DBKF hovedettersyn Drammen Eiendom/ DBKF og verneombud. Inkluderende tjenestetilbud Sikre god planlegging og vurdering deltar i prosjektet mangfold og inkludering om: Barnehagens tjenestetilbud Barnehagen som arbeidsplass Bruke den didaktiske relasjonsmodellen FEMIA ved planlegging, gjennomføring og evaluering Plandokumenter og ped.ledere Leder av tradisjonsgruppa Der det er barn, skal det være en voksen, der det er en voksen er det ikke behov for flere! Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

15 FOKUSOMRÅDE 3 MEDARBEIDERE: Kritiske Styringsindikatorer suksessfaktorer (tiltaksbeskrivelse) (resultatmål) Godt arbeidsmiljø Innetemperatur 20 grader Stille krav om at renholdet Inneklima leveres etter avtalen Bruke overtrekkssokker Barna bruker tøfler/ innsko Holde orden på avdelingene Avdelingene og renholder følger ukeplanen for å få ekstra godt renhold Opprettholde skjerpede hygieneregler for å forebygge smitte Holde orden Rydde leker inn i uteskuret før lunch. Ansvarlige for fellessamlingen har ansvar for orden i skuret og vognskjulet. Parktunet skal være en arbeidsplass: preget av omtanke for medarbeiderne hvor alle føler delaktighet og ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø hvor sikkerheten for liv og helse og vern av ytre miljø ivaretas best mulig. Personale i svangerskapspermisjon og ved langtidssykmelding skal ivaretas Internkontroll der vi følger HMSkalender for DBKF Følge introduksjonsplan for nytilsatte og fadderordning Utviklingssamtaler med styrer i februar Utviklingssamtaler med ped.leder i september og mars Sosialt samvær: Blåtur Grillfest i august Julebord Andre arrangement Gavekassa Inviteres til sosiale sammenkomster Får plandokumenter Deltar om ønskelig på planleggingsdager og personalmøter Oppmuntring / kort / blomst Besøker barnehagen Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Målinger av temperatur. Innstilling av radiatorer. Kvalitetskontroll NS-INSTA 800 Tilbakemeldinger Tilbakemelding i utviklingssamtaler, på avdelingsmøter i det daglige, gjennom kollegaveiledning Evaluering i HMS- gruppa Vernerunder jfr. HMS-kalender Sykefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse 2010 Når tiltakene er gjennomført Ansvar -tid Renholder Øvrige personalet Foreldre Barn HMSgruppen Alle Verneombud HMS- gruppa Ped.leder Arrangements -komiteen Maggi HMS- gruppa Arrangement -komiteen Den som er i permisjon/ den sykmeldte Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

16 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Hensiktsmessig fordeling av barnehagens personalressurs Motivere hverandre i det daglige arbeidet Opplevd medvirkning Videreføre intensjonene i IAavtalen Høy tilstedeværelse Forebygge sykefravær Sikkerhet Inkluderende arbeidsmiljø Opplevd likeverd Sikre personalets kompetanse Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Ved fravær: Avklare fordelingen av personale på morgenmøte. Formidle i samtaler med foreldre, i SU- møte og på foreldrerådsmøte høst 2010 hvordan barnehagen disponerer personale. Rutiner for faglige tilbakemelding: Forventningsavklaring, ros, tydelige tilbakemeldinger i utviklingssamtaler, på avdelingsmøter, i det daglige, gjennom kollegaveiledning Hjelpe hverandre Faste medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte Felles opplæring for ledere og tillitsvalgt Ulike fora for ulike beslutninger i barnehagen kartlegges og formidles til personalet Bruk av funksjonsvurdering ved alt sykefravær Oppfølging av sykefravær Lokal oppfølging av ny IAavtale Legge til rette så den sykemeldte kan komme raskere tilbake. Delta i prosjektet I Bedrift For aktiv rygg : Møte for mestringskontakter Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse Fortsette å implementere visjon og kjerneverdier Handlingsplan for likestilling Forum for støttepedagoger i DBKF: Kurs og erfaringsutveksling Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Brukerundersøkelse 2010 Utviklingssamtaler med styrer og med pedagogisk leder Gjennomført HMS-gruppa Oppfølgingssamtaler etter forskriftene ved sykefravær. Gjennomført Evaluering på pers. møte i april + på ped.leder møte Ansvar -tid Deltagere på morgenmøte Hver enkelt ansatt HMS- gruppa Ped.leder for avdelingen Tillitsvalgte DBKF HMSgruppa Hver enkelt NAV/bedrifts helsetjenesten Personalmøter Maggi er mestringskontakt HMSgruppen Avdelingene Ped.ledere DBKF Støtteped. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

17 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) God lederadferd i henhold til lederplakaten Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) deltar i lederteam Utvikling av barnehagens lederteam: 2 heldags samlinger og Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Ansvar -tid Ped.ledere FOKUSOMRÅDE 4- ØKONOMI Økonomistyring Følge opp avvik i forhold til budsjett hver mnd. FOKUSOMRÅDE 5 LÆRING OG FORNYELSE Kultur for læring og Utviklingsprogram for fornyelse pedagogiske ledere Økt kunnskap om Parktunet barnehage rutiner/ regler og holdninger Tiltak for å heve IKT- kompetanse hos personalet Øke personalets kompetanse i småbarnspedagogikk/ førskolepedagogikk Kompetanseheving Til deg som jobber i Parktunet barnehage oppdateres og formidles alle Invitere nytilsatte til møte før sommerferien Etablere nye PC- arbeidsplasser i barnehagen Personalet bruker digitale foto/ digitale fotorammer i samspill med barna Sende ut informasjon til foreldre på mail Artikler Innkjøp av faglitteratur Selvstudier/ refleksjon Flytte fagbibliotek til personalets arbeidsrom (opprettes vår 2010) Nytilsatte pedagoger deltar i veiledningsprogram Personalet melder seg på kurs i kompetanseplan for DBKF Regnskap Oppfølgingsmøte for nytilsatte Utviklingssamtaler Gjennomført Muntlig og skriftlig tilbakemelding Utviklingssamtaler Alle pedagogiske ledere Pedagogiske ledere Ped.ledere Avd.møter Personalmøter (ca. 5-6 pr. år) Planleggingsdager 5 pr. år Planleggingstid 1 t/u for assistenter Ubunden tid for pedagogisk personale Marianne og Rosa. Nytilsatte fra Alle Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

18 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Utviklingsstøttende kommunikasjon Fagopplæring i yrkeslivet Fagopplæring i yrkeslivet Samarbeid med høgskolene Samarbeid med introduksjonssenteret Opplevd god nettinformasjon Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Grunnkurs for nytilsatte i utviklingsstøttende kommunikasjon/ Marte Meometoden Filming og veileding Tema på avd. møter 2 ganger pr. ½ - år Kurs i førstehjelp Vold i nære relasjoner trinn 2 Utarbeide rutiner for informasjon og melding Snakkapakka Økologisk bake- og grøtkurs Gi yrkeserfaring til elever i arbeidsuken og i samarbeid med Åssiden videregående skole Opplæring av lærling Ta imot førskolelærerstudenter/ barnevernstudenter ved henvendelse fra høgskolen på individuell avtale og ved fagoppgaver. Ta imot språkelever ved henvendelse fra introduksjonssenteret Gjennomføre nye rutiner for barnemapper/ arkiv Jevnlig oppdatering av hjemmesiden: jan/feb: Jorunn, mars/april: Vaila, mai, juni: Kathrine, aug/sept: Rosa, okt/nov. Vigdis, des: Grazyna Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Gjennomført Evaluerer gjennomføringen av metoden i det daglige arbeidet Gjennomført Gjennomført lærlingeløp for alderen 0-6 år Gjennomført Gjennomført Barnehagen dokumenterer jevnlig for foreldrene hva som skjer i barnehagen ved: Periodeplaner Månedsplaner m/ evaluering Oppslag m/ foto og kommentarer Digitale fotorammer eller på lap-top Mestrings- og opplevelses mappe for hvert enkelt barn Ansvar -tid Høst 2010 Pedagogisk leder Pers.møte 21. april Vaila Nytilsatte høst Anne Lise og Trude Ped. leder Anne Lise Ped. ledere Førskolelærere Ped.ledere Ped.leder for barna på sin avdeling Ansvar to mnd. hver Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

19 FEMIAPLAN FOR LIKESTILLING PARKTUNET BARNEHAGE 2010 MÅL Jenter og gutter skal ha like muligheter til å utfolde seg på våre arenaer Jenter og gutter skal få likeverdig grunnlag for sin lærling og utvikling. FORUTSETNINGER Praktiske: Barnehagens fysiske rammer, inventar og utstyr Menneskelige: Ansatte med ulik kompetanse, alder, kjønn, sosial- og etnisk bakgrunn, og ulik bevissthet om egen praksis. Barn i alderen 0-6 år med ulik bakgrunn Samfunnsmessige: Historisk og samfunnsmessig forventning til kjønn Kulturelle forskjeller Lovverk; likestillingsloven, rammeplanen Handlingsplan for likestilling Likestilling EVALUERING Fortløpende tilbakemeldinger til hverandre og tilbakemelding i avdelingsmøter Dokumentasjon ved: oppslag, foto, mestring- og opplevelsesmapper for barna. Evaluering av månedsplanene Avdelingsvis evaluering på personalmøte i april 2010 Evaluering på ped.ledermøte INNHOLD (Hva arbeides det med) Vi skal bli mer bevisst på egne holdninger og handlinger Vi er gode rollemodeller Vi søker å motvirke ubevisst forskjellsbehandling i forhold til kjønn Vi møter barns individuelle behov, uavhengig av kjønn Vi legger tilrette for varierte og utfordrende aktiviteter for alle barn for å sikre en allsidig utvikling ARBEIDSMÅTER (hvordan arbeides det) 1. Observasjon 2. Vi bruker utviklingsstøttende kommunikasjon for å gi individuell støtte til barnets utvikling, uavhengig av kjønn. 3. Vi gir systematisk ulike erfaringer til alle barn med fokus på: Læring og utvikling Leke- og læremateriell Fysisk, motoriske aktiviteter ute og inne Utvikling av alle områder for sosial kompetanseutvikling 4. Vi utfordrer barna til å leke på utradisjonelle arenaer 5. Vi støtter utviklingen ved å gi positiv forsterkning 6. Vi observere og gir tilbakemelding til hverandre i forhold til samspill med barna 7. Vi tør å ta imot tilbakemeldingen og bruke den på en konstruktiv måte til å utvikle egne holdninger og endre egne handlinger Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

20 ÅRETS GANG OMSORG, LEK OG LÆRING SOSIAL KOMPETANSE JAN-FEBR MARS-APRIL MAI-JULI AUG-SEPT OKT-NOV DESEMBER Antall, rom, form Natur, miljø, teknikk Nærmiljø og Kommunikasjon, Kunst, kultur og Etikk, religion og Kropp, bevegelse, helse. samfunn språk, tekst. kreativitet. filosofi Fellessamlinger i januar. Tema: glede/humor og vinter Ekornbo er ansvarlig Fellessamlinger i februar. Tema: glede og humor/ karneval. Bamsebo er ansvarlig Planleggingsdager og Vinteraktivitetsdag Karneval Fellessamlinger i mars. Tema: Alf Prøysen. Bikuben er ansvarlig Tilbud om foreldresamtaler Avdelingsvis: Påskefrokost uke 12 Fellessamlinger i april. Tema: vår. Revehiet er ansvarlig Markere barnehagedagen Fellessamlinger i mai. Tema: glede og humor/ 17.mai, sommer Beverhytta er ansvarlig Foreldredugnad Oppstartsamtaler Markering av 17. mai med foreldre Planleggingsdag Sommerturer Sommertilbud i en av barnehagene i uke 27, 28, 29 og 30. Vennskap Tilvenning Planleggingsdag Aktivitetsdag for førskolebarna Fellessamlinger i september. Tema: høsten. Bikuben er ansvarlig Foreldresamtaler Fellessamlinger i oktober. Tema: Barn i mange land med ulike kulturer. Beverhytta er ansvarlig Markering av FNdagen Fellessamlinger i november. Tema: Thorbjørn Egner. Revehiet er ansvarlig Planleggingsdag Fellessamlinger i desember. Tema: advent. Ekornbo/ Bamsebo er ansvarlig Adventstid: Lucia- feiring mand Juleforberedelser Juleverksted/gløgg Tenning av julegran v/ FAU Julebudskapet formidles/ kirkegang Nissefest uke 50 Vi vil arbeide med rammeplanens 7 fagområder gjennom hele året. Vi vil likevel legge ekstra vekt på de ulike områdene i de ulike månedene over. Se månedsplan på avdelingen. Vi vil også trekke fagområdet inn i fellessamlingene. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

21 Etikk, religion og filosofi Tid og rom for undring og refleksjon Utvikle toleranse og respekt for hverandre Innsikt i kristne grunnverdier Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Møte kulturelt mangfold med en ressursorientert tilnærming: Utvikle kunnskaper om språklige, kulturelle og religiøse forskjeller, slik at disse kan være en berikelse for fellesskapet i barnehagen. Folkeeventyr FN- dagen * Julegudstjeneste i Bragernes kirke Utviklingsstøttende kommunikasjon Sosial kompetanseopplæring Rammeplanens 7 fagområder i Parktunet barnehage Arbeidsmåter og innhold. Aktiviteter med * vil variere fra år til år. Kommunikasjon, Kunst, kultur og Natur, miljø og Kropp, bevegelse og språk og tekst kreativitet teknikk helse All samhandling: All skapende og Ulike tilrettelagte Motoriske Non verbal sansende aktivitet i aktiviteter og barnas ferdigheter, kommunikasjon, barnehagen: egen forflytning, stemme, mimikk, Aldershomogene eksperimentering koordinasjon, øyne, kroppsspråk. grupper på med ulikt materiell balanse, Utviklingsstøttende avdelingene ute og inne: kroppsholdning. kommunikasjon Aktivitetsgrupper Utflukter i Kroppslig Lekegrupper Lek/ rollelek ute og nærmiljøet mestring Samlinger inne Opplevelser i Respekt for egen Hverdagsaktiviteter Fellessamlinger naturen til ulike og andres kropp Den frie leken Utflukter årstider Utflukter Aldershomogene Naturopplevelser Aldershomogene Lek ute og inne grupper Formingsaktiviteter grupper på Måltider Måltider Bevegelse avdelingene Hygiene Tospråklighet Drama Kildesortering Søvn/ hvile Samtale Musikk Årstidsskiftninger På og avkledning Lytting Sang og vær Meg selv og *Tegn til tale Rim og regler Dyr, vekster og kroppen min matproduksjon Billedbøker/ Billedbøker/ Rytmikk, dans og litteratur/bilder litteratur Eksperimenter f.eks: bevegelsesleker lys/mørke, farger, Muntlige Eventyr Hinderløype smelting, ild, kulde. fortellinger Trampoline Livet i Elveparken, Tegn og symboler Puter Killingen. Tekstskaping Fallskjerm * Småkryp, husdyr, Sanger *Bondegårdsbesøk Balansering Rim og regler naturvern, planting, Sunt kosthold Regelleker frø, spiring, trær. Bokstavlek Nærmiljø og samfunn Familien Delta sammen med personale i det daglige arbeidet i barnehagen Egen deltagelse og påvirkning Likeverdig hensyn til gutter og jenter Drammen før og nå Tradisjoner Folkeeventyr Utflukter i nærmiljøet: Parken, skogen ved elven, kirken, torget Butikken *Teater *Biblioteket *Besøke arbeidsplasser Antall, rom og form Tilegne seg anvendbare matematiske begreper tilpasset alders- og utviklingsnivå Grunnleggende matematikk ved lek med: Spill, tallmateriell, formingsmateriell måleredskaper, måleenheter, vekt. Kalender. Tid. Formelle og uformelle læringsarenaer med: Tall/ tallsiffer Størrelser Former Mønster Sortering Sammenlikning Orientering Plassering Lokalisering Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

22 Pedagogisk leder HMSgruppen ÅRETS GANG 2010 FOR PERSONALET JAN-FEBR MARS-APRIL MAI-JUNI JULI AUG-SEPT OKT-NOV DESEMBER Arbeidsplan Utviklingssamtaler Plandager SU- møte Månedsplaner med evaluering TRAS Plan for vernerunder og brannøvelser Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Vernerunde, fysisk og psykososial Motivere for medarbeideundersøkelsen. HMS uke uke 47 FN- dagen Evaluering Tradisjonsgruppen Vinteraktivitetsdag Karneval Evaluering Opptak Intervjuer Innkjøp Marte Meo SU-møte Månedsplaner med evaluering Foreldresamtaler Utviklingssamtaler Risikoanalyser Beredskapsplaner og rutiner Sykefravær Opptak Intervjuer Forberede sommertilbud Plandag Månedsplaner med evaluering Oppstartsamtaler Samtaler med skoler vedr. to- språklige barn Fysisk vernerunde Gjennomgå hva som skal orienteres felles om på møte i august. 17. Mai- markering Evaluering Nye ansatte - samtaler Nye foreldre Nye barn Foreldrerådsmøte SU-møte Plandag Månedsplaner med evaluering Oppstartsamtaler Foreldremøte TRAS Utvilingssamtaler Konstituering av gruppen Møteplan HMS- gruppens rolle og oppgaver Forberede HMS uken Marte Meo Innkjøp Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse SU-møte Månedsplaner med evaluering Barnesamtaler Foreldresamtaler Regnskap Månedsplaner med evaluering Nissefest Lucia Evaluering Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

23 ÅRETS GANG 2010 FOR PERSONALET forts. Medbestemmelses -møte Spes.ped. teamet Vaktliste fra august Informasjon om ansettelser og personalsammensetning Arrangementskomiteen JAN-FEBR MARS-APRIL MAI-JUNI JULI AUG-SEPT OKT-NOV DESEMBER Budsjett Plan for arbeidstøy Plan for barnehagedagen Oppfølging av barn med og uten midler TRAS Invitere til vinterfest/ vårfest Ledige stillinger fra høsten av Sommerferie ansatte Oppfølging av barn med og uten midler Oppfølging av barn med og uten midler IOP Halvårsrapporter Regnskap så langt i år Avtaleverket Oppfølging av barn med og uten midler TRAS Plan språkopplæring for to- språklige Vaktliste nytt år Oppfølging av barn med og uten midler Kontakt med skoler vedr. barn for neste år Søknad om midler Henvisninger IOP halvårsrapporter Invitere til Blå- tur Invitere til grillfest Invitere til julebord Miljøgruppa Veieuke Bytteuke/ Tiltak for personalet Frist for miljørapport Sikre miljøinformasjon til nye foreldre Sikre miljøinformasjon til nye foreldre Veieuke Bytteuke/ Tiltak for personalet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan 2010 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst.

Årsplan 2010 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst. Årsplan 2010 for barnehagene Strømsø og Marienlyst. Strømsø barnehage Knoffs gate 20, 3044 DRAMMEN Telefon 32 81 38 0 Stromso.barnehage@drmk.no Marienlyst barnehage Schreiners gate 4, 3045 DRAMMEN Telefon

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Parktunet Barnehage Årsplan 2014

Parktunet Barnehage Årsplan 2014 Parktunet Barnehage Årsplan 2014 Jeg mestrer! Vi er venner! Venner leker og snakker sammen! Barnehagens satsingsområder Utvikling av sosial kompetanse og vennskap Utvikling av god begrepsforståelse og

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PARKTUNET BARNEHAGE. «Les med meg» Hilde Diesen. Årsplan for 2016 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

PARKTUNET BARNEHAGE. «Les med meg» Hilde Diesen. Årsplan for 2016 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER PARKTUNET BARNEHAGE «Les med meg» Hilde Diesen Årsplan for 2016 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER Utvikling av god begrepsforståelse og rikt talespråk Utvikling av sosial kompetanse,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Sørbyløkka barnehage

Årsplan for Sørbyløkka barnehage SØRBYLØKKA BARNEHAGE Årsplan for Sørbyløkka barnehage 2015 2016 1 2 ÅRSPLAN Årsplan for Sørbyløkka barnehage Denne årsplanen gjelder for 2015 og 2016. I tillegg til årsplan vil hver avdeling bruke månedsplaner,

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer