PARKTUNET BARNEHAGE ARBEIDSPLAN FOR PERSONALET Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARKTUNET BARNEHAGE ARBEIDSPLAN FOR PERSONALET 2010. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift 25.02.2010 1"

Transkript

1 PARKTUNET BARNEHAGE ARBEIDSPLAN FOR PERSONALET 2010 Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

2 I TILLEGG TIL DENNE ARBEIDSPLANEN MÅ DU KJENNE INNHOLDET AV: Til deg som jobber i Parktunet barnehage som beskriver rutiner og sikkerhetsbestemmelser for personalet ved Parktunet barnehage. Velkommen til Parktunet barnehage - barnas oase i sentrum, informasjonsbrosjyren som deles ut til barnas foreldre. Årsplan for Drammen barnehager KF 2010 TIL GRUNN FOR ARBEIDSDOKUMENTET 2010 LIGGER FØRINGER I FØLGENDE DOKUMENTER: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager (forskrift til barnehageloven jfr. 2) Forskifter om miljørettet helsevern Arbeidsmiljøloven Vedtekter for Drammen barnehager KF Serviceerklæring for Drammen barnehager KF Felles faglig plattform for Drammen barnehager KF (FFPL) Økonomiplan for Drammen kommune 2010 Balansert målstyring i Drammen kommune målekart (BMS) Årsplan for Drammen Barnehager KF 2010 (ÅP DBKF) BARNEHAGEN MÅ TILPASSE INNHOLD OG METODER TIL DE, TIL ENHVER TID, GJELDENDE RAMMENE. Barnehagens satsingsområder: Utvikling av sosial kompetanse og vennskap. Utvikling av god begrepsforståelse og rikt talespråk Utvikling av fysisk mestring og bevegelse Vi har fokus på ernæring som gir god helse Planen er delt inn i de samme områder som målekartet i Balansert målstyring (BMS) (Styringsverktøy for alle virksomheter og bedrifter i Drammen kommune) 1) Bysamfunnet: tydelig miljøprofil 2) Brukerne: fornøyde brukere, god service, inkluderende tjenestetilbud 3) Medarbeidere: fornøyde medarbeidere, inkluderende arbeidsmiljø, god lederadferd 4) Økonomistyring 5) Læring og fornyelse: Kultur for læring og fornyelse, tydelig E- kommune Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

3 VISJON: VI VIL GJØRE HVER DAG VERDIFULL KJERNEVERDIER: Lønnsomhet Vi skal drive god forretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. Omsorg Vi er opptatt av det enkelte barn, og av at det opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Ansvarlighet Vi inngir trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Kunnskapsrik Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelser, lek og læring. Entusiasme Vi er engasjerte og jobber her og nå, med glede, humor og varme. Respekt Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

4 Vi jobber etter Kari Lamers modell for helhetlig læring: HELHETLIG LÆRINGSBEGREP BARNS UTVIKLING OG LÆRING SKJER GJENNOM ULIKE LÆRINGSSITUASJONER Formelle læringssituasjoner Uformelle læringssituasjoner Omsorg SITUASJONENE BESTÅR AV: Samlinger Temaarbeid Prosjektarbeid Her- og nå-situasjoner i ulike hverdagsaktiviteter Kvaliteten på barn-barn- og barn-voksenrelasjonen UTVIKLINGEN OG LÆRINGEN ER BASERT PÅ: Planlagte læringsopplegg der den voksne tar initiativet Faglig kompetanse og sosial kompetanse Spontan formidling DEN RESULTERER I: Sosial kompetanse og faglig kompetanse Innlevelse Sosial kompetanse UTVIKLINGEN OG LÆRINGEN ER AVHENGIG AV PERSONALETS: Erfart kunnskap, taus kunnskap, teoretisk og didaktisk kunnskap: Personalets samlede kunnskap. "Det jeg hører det glemmer jeg, det jeg ser det husker jeg, men det jeg gjør det forstår jeg" (kinesisk ordspråk). Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

5 En oversikt over områdene for sosial kompetanse i Du og jeg og vi to Empati og rolletaking Definert som Innlevelse i andre menneskers følelser og evne til å trekke slutninger om andres synspunkt, intensjoner, ønsker, motiver og informasjonsbehov i den hensikt å oppføre seg passende overfor andre. Det dreier seg om evnen til å gjenkjenne andres følelser, og til å forstå dem ut i fra andres situasjon, og det dreier seg om å sette seg inn i en annens rolle eller perspektiv. Sosial kompetanse Operasjonalisert til følgende fem hovedområder Prososial Selvkontroll Selvhevdelse Lek, glede og atferd humor Definert Definert som Definert som Definert som som Positive Å kunne utsette Å ta initiativ i Å føle glede sosiale egne behov og forhold til andre, og kunne holdninger ønsker i for eksempel til slappe av, og situasjoner som deltagelse i spøke og ha handlinger krever turtaking, samtaler, lek og det moro, og f.eks. å kompromisser felles aktiviteter. å kunne tre hjelpe, dele, og felles Det handler inn og ut av støtte, avgjørelser, og å samtidig om å lekerammen, anerkjenne, takle mellommenneskelige hevde sine egne forstå oppmuntre, meninger, ønsker lekesignalene, inkludere, konflikter. Det og behov, og å følge lekens vise omsorg handler også om stå imot skjulte regler for. å planlegge å vennepress. Det om enighet, Prososiale vurdere egen dreier seg om å gjensidighet handlinger adferd, samt vise en positiv og turtaking, er frivillige utsette selvoppfatning og å og synes å umiddelbar gjennom en involvere seg ha til hensikt belønning når generell helt og fullt i å være til det er mer optimisme i lek. nytte for lønnsomt på forhold til at andre. sikt. handlinger man tar initiativ til, skal falle heldig ut. Personalets viktigste oppgave er ikke å fylle et kar, men å tenne en ild! Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

6 Alle ansatte i Parktunet barnehage er forpliktet til å bruke utviklingsstøttende kommunikasjon i all samhandling med barn. Denne kommunikasjonsmetoden skal også gjenspeile seg i det voksenrelaterte samarbeide. Prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon: Prinsipp 1: Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler, og følger barnets utspill. Hva betyr det? - prøve å ha øyekontakt - felles fokus, være opptatt av de samme ting som barnet - sikre deg oppmerksomhet før du som voksen kommer med et initiativ - bruke barnets navn - forsterke kontakten med berøring - vurdere støyen i omgivelsene Hvorfor er det viktig? * Gir barnet grunnleggende trygghet. * Barnet blir positivt motivert. * Samme fokus sikrer at informasjonen tas i begge retninger. * Gir barnet mestringsfølelse, styrker selvfølelsen, "jeg er viktig". * Øker barnets evne til å holde på samme fokus, aktivitet, nysgjerrighet skapes, gir grobunn for videre utvikling. Prinsipp 2: Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. Hva betyr det? - jeg ser deg, bekreft med smil, nikk, imitasjon - kommuniserer gjennom språk og kroppsspråk. - vi gir ros og bekreftelse på handling, helt konkret. - samstemme det du sier og det du gjør. - velge et initiativ du vil støtte. Hvorfor er det viktig? * Når du bekrefter positiv adferd, ønsker barnet å gjenta denne atferden. * Barnet speiler seg i din reaksjon. * Når barnet selv opplever å bli bekreftet, vil det utvikle evnen til selv å kunne bekrefte. * Positive opplevelser. * Barnet lærer noe om seg selv. * God selvfølelse utvikles * Gode relasjonssirkler utvikles. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

7 Manglende bekreftelse: * Urolige, krevende barn MÅ HA bekreftelse * Tilbaketrekning og passivitet (har gitt opp). Prinsipp 3: Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte. Hva betyr det? - ordsetter barnets handling - ordsetter barnets følelser - ordsetter egen handling - ordsette det som skal skje være forutsigbar. Hvorfor er det viktig? * Barnet skal få et positivt bilde av seg selv * Utvikle selvregistrering, lage struktur * Øke selvfølelse og trygghet * Utvikle språkforståelse, ordforråde, sosial kompetanse * Barnet får gode opplevelser. * Gir mulighet for å utvikle barnets virkelighetsforståelse, som "du drikker melk, melk er godt, ser du at Hans også drikker melk, melka kommer fra kua, o.s.v." * Øver opp barnets evne til konsentrasjon. Prinsipp 4: Personalet passer på at alle tar tur. Hva betyr det? - hjelpe barnet til å ta tur. - hjelpe barnet til å vente på tur. - hjelpe barnet til å "stå fram", tørre å si noe i en sammenheng. - hjelpe barnet til å oppleve at det er spennende å høre hva andre har å si. Hvorfor er det viktig? * Barnet vil utvikle evnen til å være deltaker i et samspill. * Barnet vil lære noe om respekt både for seg selv og for andre. * Barnet vil oppleve seg selv som viktig, utvikling av selvfølelse andre hører på meg". Du og jeg og vi-to Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

8 Prinsipp 5: Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse. Hva betyr det? - tydelige voksne, som har god sammenheng i det som sies og det som gjøres. - voksne som tar seg tid til å se sammenhengen før de bryter inn. - voksne som ser barnets ståsted og handler ut ifra dette. Hvorfor er det viktig? * Gir barnet mestringsfølelse. * Denne respekten hindrer at voksne krenker barn. * Skaper gode og positive følelser i barnet også i en vanskelig situasjon. * Lærer barn til å bli løsningsorienterte. * Fremmer prososial atferd. * Lærer barnet noe om konfliktløsning. * Lærer barnet noe om "kjøreregler" i sosial samspill, blir en bedre lekekamerat. Prinsipp 6: Personalet markerer begynnelse og slutt. Hva betyr det? - markere begynnelse og slutt på hver aktivitet. - markere begynnelse og slutt på hver sekvens. - lage struktur i hverdagen slik at det blir tydelig for barnet når ting begynner og når de avsluttes - sortere dagen slik at ikke alle inntrykk "glir inn i hverandre". Hvorfor er det viktig? * Skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. * Barnet kjenner igjen dagens innhold og vet hva som skal skje, de slapper bedre av. * Virker forebyggende på konflikter både i barnet og til de som er rundt. * Skaper ro og struktur i barnegruppa. * Er med på å utvikle ønsket, positiv atferd. Prinsipp 7: Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser. Dele glede: Barnet sees ved "speiling" blikkontakt. Grunnleggende for hele livsfølelsen. Lære å dele andres glede. Gir god atmosfære Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

9 HVERDAGSAKTIVITETER GJENNOMLØPENDE INNHOLD DAGSRYTME FOR ALLE AVDELINGER AKTIVITET MÅL TILTAK Barnehagen åpner God, rolig start på barnehagedagen slik at barna føler seg velkomne og foreldrene opplever trygghet for sitt barn. Foreldrene kler av barnet og følger det inn på kjøkkenet før kl Personalet tar imot, retter sin oppmerksomhet mot barnet og hilser med barnets navn. Foreldrene tar farvel Alle avdelinger åpner God, rolig start på barnehagedagen slik at barna føler seg velkomne og foreldrene opplever trygghet for sitt barn Frokost Tilrettelagte aktiviteter ute eller inne, eks. turer, grupper, samlinger, felles-samlinger, formings aktiviteter, lekegrupper osv. jfr. månedsplan. Barna skal spise seg mette. Sosial kompetanse Barnehagens personale skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Personalet skal legge til rette for at barna får utvikle ulike sider av seg selv, samt holdninger og verdier. med barnet. Rolige aktiviteter. Foreldrene kler av barnet, tar på innesko og følger barnet inn på avdelingen. Personalet tar imot, retter sin oppmerksomhet mot barnet og hilser barnet ved navn. Foreldrene tar farvel med barnet. Rolige aktiviteter. Barna spiser medbrakt matpakke og får drikke i barnehagen. Rolig samtale. Aktiviteter som er tilrettelagt for alders- og modningsnivå. Tema knyttet til rammeplanen og årsplan for Drammen barnehager KF Lunch begynner mellom 12 og De minste barna sover/ hviler etter lunch Lek ute eller inne Barna skal spise seg mette. Sunn og variert mat. Smøre selv velge selv. Sosial kompetanse. Balanse mellom aktivitet og hvile. Barnehagens personale skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Personalet skal legge til rette for at barna får utvikle ulike sider av seg selv, samt holdninger og verdier. Smøremåltid 4 dager pr. uke. Barna får melk og vann å drikke. Matpakke til lunch en dag pr. uke. Avdelingene velger selv om de ønsker å servere varmmat fra tid til annen. Personalet er i aktivt samspill med barna ute og inne. Personalet benytter utviklingsstøttende kommunikasjon og jobber etter prinsippet: Der det er barn skal det være en voksen, der det er en voksen er det ikke behov for flere. Ca Frukt og evt. knekkebrød Dekke behov for næring, sosial kompetanse; dele og vente på tur Frukten deles opp og spises inne eller ute avhengig av vær og årstid. Barna får vann å drikke Barnehagen stenger Skape trygghet ved avskjed Personalet hilser på foreldrene. Foreldrene sørger for å gi beskjed til personalet når de henter. Personalet skal ta farvel med barnet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

10 FOKUSOMRÅDE 1 BYSAMFUNNET: Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Tydelig miljøprofil Aktiv miljøansvarlig og miljøgruppe Miljøaktiviteter for barna i periodeplaner og månedsplaner: Kildesortering Bevisst ressursbruk Gjenbruk Miljøaktiviteter for ansatte: Bytteuker Veieuker Følge opp rutiner for håndtering og oppbevaring av mat Miljøaktiviteter for foreldre: FAU arrangerer bruktmarked FOKUSOMRÅDE 2 BRUKERNE: Foreldresamarbeid Avklare forventninger mellom hjem og barnehage God service: Konkret informasjon til rett tid Daglig kontakt Avdelingen noterer beskjeder skriftlig Foreldrerådsmøte og foreldremøte Oppstartsamtaler for nye foresatte. Tilbud om oppstartsamtale for de som bytter avdeling SU-møter / Samarbeid med FAU Foreldresamtaler gjennomføres i okt/nov. og etter behov. På månedsplan i mars inviteres foreldrene til samtale ved behov. Øke kvaliteten på foreldresamtalene: Formelle og uformelle kvaliteter Uformelle sammenkomster med barn og foreldre Informasjonstavler og månedsplaner m/ evaluering. Felles oppslagstavle for foreldre ved hovedinngangen Bruk av foto med kommentarer i kommunikasjon med foreldre Bidra til å rette henvendelser til den som har kunnskap om saken og skrive ned beskjeder Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Brukerundersøkelse 2010 Fornøyde brukere: Et godt og nært foreldresamarbeid Tilbakemelding i foreldresamtaler, i det daglige samarbeidet og i brukerundersøkelse Tilbakemelding fra SU og FAU Ansvar -tid Alle ansatte Miljø-ansvarlig Trude møter på felles møte i DBKF en gang pr. semester Miljøgruppa: Trude, Anne-Lise, Anette, Mai, Jorunn FAU Pedagogiske ledere Ped. leder oppstartsamtaler i mai/ juni evt. umiddelbart før oppstart. SU møter i jan. og sept. I tillegg ved behov, inntil 4 møter pr. år Ped.ledere og styrer på ledermøte og i samtalene Alle som tar imot henvendelser Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

11 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Tilvenning Barna blir kjent i barnehagen, med barn og personale Barna utvikler sosial kompetanse på sitt nivå og føler respekt for og samhørighet med hverandre Hvert barn opplever vennskap med et eller flere barn i barnehage Barna utvikler en god begrepsforståelse og et rikt talespråk på sitt nivå Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Tilvenning: 3 besøk i løpet av en uke på ny avdeling for de som bytter avdeling. Tilbud til foreldre om å delta. Bruk av lekegrupper m/ deltagelse av personalet. Bruk av Kari Lamers program Du og jeg og vi to. Temaopplegg Prosjekter Fellessamling for alle avdelinger hver fredag kl I desember: adventstund kl på mandager. Felles aktivitetsdager FN- dagen Drama/ sang/ musikk Lek og vennskap som tema. Leie sin venn på tur. Fokus på enkeltbarn, heving av status. Samtale med barna i alle situasjoner Arbeide med konkreter i smågrupper Høytlesning Språksprell Snakkepakka Språklek Karlstadmodellen Eventyr, rim, regler, rytme Lek Drama Utviklingsstøttende kommunikasjon Benytte tiltak i veileder for tospråklig opplæring Tiltak på bakgrunn av TRAS Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Månedsplaner m/ evaluering Barnemapper Brukerundersøkelse Observasjoner Sats- test for 2-åringer v/ bekymring Askeladdentest v/ bekymring TRAS (tidlig registrering av språk) Evaluere individuelle mål på bakgrunn av observasjoner Ansvar -tid Pedagogisk leder Tiltak gjennom hele året Pedagogisk leder Pedagogiske ledere Støttepedagog Øvrige personalet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

12 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Tall-og mengdebegrepsutv. plattform for arbeid på 1. trinn. Barns medvirkning Barna skal kjenne barnehagens bygninger og historie. Barna skal kjenne barnehagens nærmiljø og Drammen by. Fysisk aktivitet Barna utvikler god kroppsbeherskelse og motorikk Barna har positive holdninger til natur, friluftsliv og lek ute Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) EN er EN og 2=2. Vi bruker begrepsopplæringsprogrammet: Grunnleggende matematiske erfaringer med hverdagslige materialer og bevisst bruk av begreper knyttet til form, farge, lik/ forskjellig, størrelse, mønster og plassering. Kunnskap om sortering ved for eksempel rydding og dekking av bord. Snakkepakka Tydeliggjøre skoleforberedende aktiviteter i månedsplanene, på foreldremøter og i foreldresamtaler Sikre alle barns medvirkning på bakgrunn av observasjoner og barnesamtaler Prosjektarbeid som metode Benytte utviklingsstøttende kommunikasjon Temasamlinger m/ bearbeiding Drama/musikk/sang Tur på huset Turer i barnehagens nærmiljø fortrinnsvis høst/vår/ sommer: torget, langs elva, Hamborgstrømskogen og Bragernesåsen, posthuset, jernbanen, rådhuset, Bragernes kirke, Drammens teater, biblioteket. Bevegelseslek ute og inne Aktivitetsdager Grovmotorisk aktivitet ute og inne Bruk av AB- rom for enkeltbarn Ulike finmotoriske aktiviteter Speil Minimum en utedag/ turdag pr. uke Lek Vinteraktivitetsdag Mai- fest Felles arrangement for 5- åringer aug Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Tilsynsrapport Brukerundersøkelsen Månedsplaner Samtaler med barna Tilbakemeldi ng fra foreldre Brukerundersøkelser Evaluering av planer Evaluere individuelle mål på bakgrunn av observasjoner Barnemapper Observasjoner Evaluering av månedsplaner Ansvar -tid Ped.ledere Mattekontakt: Maggi Språkkontakt: Kathrine Ped. leder Personalet Ped.ledere Øvrige personalet Pedagogiske ledere Støttepedagog Øvrige personalet Ped.ledere Øvrige personalet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

13 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Barna skal få oppleve ulike kulturuttrykk Skape kontinuitet ved overgang fra barnehage til skole Samordning av ressurser til beste for barn som trenger særlig hjelp og støtte Arbeidsmåter Hvert enkelt barn skal bli sett og bekreftet av voksne som er tydelige og tilgjengelige i samspillet Mestring- og opplevelsesmapper for alle barn= Barnemapper Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Fellessamlinger Besøk på biblioteket og i teateret Rikskonsertene i barnehagen kl Samarbeidsmøter om barn med spesielle opplæringsbehov Samtaler med skolen og foreldrene før skolestart for to- språklige barn Informasjon til skolen i samarbeid med foresatte Våre samarbeids- partnere er: Helsestasjoner m/ skolehelsetjeneste og fysioterapitjenesten Senter for oppvekst m/ PPT, logopedtjeneste, barneverntjeneste og habiliteringstjeneste Habiliteringsavdelingen ved sykehuset Buskerud Andre barnehager Skoler Personalet er gode rollemodeller Personalet tar barnas perspektiv Bevisste og tilstedeværende voksne Personalet bruker utviklingsstøttende kommunikasjon Utarbeide mappe for hvert barn og følge opp denne gjennom hele barnehageåret Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Månedsplaner Evaluere fortløpende Evaluerer fortløpende i ulike møter med samarbeidspartnere Tas opp på avdelingsmøter. Gjennomgang av mappene Ansvar -tid Ped. leder Støttepedagog Pedagogisk leder Støttepedagog Pedagogisk leder Primærkontakt Spesialpedagogisk team Pedagogisk leder Øvrige personale Ped.ledere Hver enkelt i forhold til primærbarn Planleggingstid evt. personalmøte Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

14 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) En sikker og trygg utelekeplass Kvalitetssystemer som sikrer lovbestemte krav Øke antall barnehageplasser Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Visuelt ettersyn hver uke Periodisk ettersyn 3 ganger pr. år v/ CH prosjekt Hovedettersyn årlig Retting av feil knyttet til sikkerhet Tømming av søppel ute Melde feil vedr. bygning, gjerde og port til eiendomsansvarlig Knut Backe i bok Utbedring av sidebygningen for 25 nye plasser Oppstart av ny avdeling Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Rapport fra CH- prosjekt Eksternt firma har hovedettersyn Når tiltak er gjennomført Ansvar -tid ansvar for sikkerheten Anette har ansvar for å melde feil til styrer skriftlig og for utvendige søppelkasser Alle har ansvar for å melde feil DBKF hovedettersyn Drammen Eiendom/ DBKF og verneombud. Inkluderende tjenestetilbud Sikre god planlegging og vurdering deltar i prosjektet mangfold og inkludering om: Barnehagens tjenestetilbud Barnehagen som arbeidsplass Bruke den didaktiske relasjonsmodellen FEMIA ved planlegging, gjennomføring og evaluering Plandokumenter og ped.ledere Leder av tradisjonsgruppa Der det er barn, skal det være en voksen, der det er en voksen er det ikke behov for flere! Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

15 FOKUSOMRÅDE 3 MEDARBEIDERE: Kritiske Styringsindikatorer suksessfaktorer (tiltaksbeskrivelse) (resultatmål) Godt arbeidsmiljø Innetemperatur 20 grader Stille krav om at renholdet Inneklima leveres etter avtalen Bruke overtrekkssokker Barna bruker tøfler/ innsko Holde orden på avdelingene Avdelingene og renholder følger ukeplanen for å få ekstra godt renhold Opprettholde skjerpede hygieneregler for å forebygge smitte Holde orden Rydde leker inn i uteskuret før lunch. Ansvarlige for fellessamlingen har ansvar for orden i skuret og vognskjulet. Parktunet skal være en arbeidsplass: preget av omtanke for medarbeiderne hvor alle føler delaktighet og ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø hvor sikkerheten for liv og helse og vern av ytre miljø ivaretas best mulig. Personale i svangerskapspermisjon og ved langtidssykmelding skal ivaretas Internkontroll der vi følger HMSkalender for DBKF Følge introduksjonsplan for nytilsatte og fadderordning Utviklingssamtaler med styrer i februar Utviklingssamtaler med ped.leder i september og mars Sosialt samvær: Blåtur Grillfest i august Julebord Andre arrangement Gavekassa Inviteres til sosiale sammenkomster Får plandokumenter Deltar om ønskelig på planleggingsdager og personalmøter Oppmuntring / kort / blomst Besøker barnehagen Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Målinger av temperatur. Innstilling av radiatorer. Kvalitetskontroll NS-INSTA 800 Tilbakemeldinger Tilbakemelding i utviklingssamtaler, på avdelingsmøter i det daglige, gjennom kollegaveiledning Evaluering i HMS- gruppa Vernerunder jfr. HMS-kalender Sykefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse 2010 Når tiltakene er gjennomført Ansvar -tid Renholder Øvrige personalet Foreldre Barn HMSgruppen Alle Verneombud HMS- gruppa Ped.leder Arrangements -komiteen Maggi HMS- gruppa Arrangement -komiteen Den som er i permisjon/ den sykmeldte Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

16 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Hensiktsmessig fordeling av barnehagens personalressurs Motivere hverandre i det daglige arbeidet Opplevd medvirkning Videreføre intensjonene i IAavtalen Høy tilstedeværelse Forebygge sykefravær Sikkerhet Inkluderende arbeidsmiljø Opplevd likeverd Sikre personalets kompetanse Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Ved fravær: Avklare fordelingen av personale på morgenmøte. Formidle i samtaler med foreldre, i SU- møte og på foreldrerådsmøte høst 2010 hvordan barnehagen disponerer personale. Rutiner for faglige tilbakemelding: Forventningsavklaring, ros, tydelige tilbakemeldinger i utviklingssamtaler, på avdelingsmøter, i det daglige, gjennom kollegaveiledning Hjelpe hverandre Faste medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte Felles opplæring for ledere og tillitsvalgt Ulike fora for ulike beslutninger i barnehagen kartlegges og formidles til personalet Bruk av funksjonsvurdering ved alt sykefravær Oppfølging av sykefravær Lokal oppfølging av ny IAavtale Legge til rette så den sykemeldte kan komme raskere tilbake. Delta i prosjektet I Bedrift For aktiv rygg : Møte for mestringskontakter Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse Fortsette å implementere visjon og kjerneverdier Handlingsplan for likestilling Forum for støttepedagoger i DBKF: Kurs og erfaringsutveksling Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Brukerundersøkelse 2010 Utviklingssamtaler med styrer og med pedagogisk leder Gjennomført HMS-gruppa Oppfølgingssamtaler etter forskriftene ved sykefravær. Gjennomført Evaluering på pers. møte i april + på ped.leder møte Ansvar -tid Deltagere på morgenmøte Hver enkelt ansatt HMS- gruppa Ped.leder for avdelingen Tillitsvalgte DBKF HMSgruppa Hver enkelt NAV/bedrifts helsetjenesten Personalmøter Maggi er mestringskontakt HMSgruppen Avdelingene Ped.ledere DBKF Støtteped. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

17 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) God lederadferd i henhold til lederplakaten Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) deltar i lederteam Utvikling av barnehagens lederteam: 2 heldags samlinger og Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Ansvar -tid Ped.ledere FOKUSOMRÅDE 4- ØKONOMI Økonomistyring Følge opp avvik i forhold til budsjett hver mnd. FOKUSOMRÅDE 5 LÆRING OG FORNYELSE Kultur for læring og Utviklingsprogram for fornyelse pedagogiske ledere Økt kunnskap om Parktunet barnehage rutiner/ regler og holdninger Tiltak for å heve IKT- kompetanse hos personalet Øke personalets kompetanse i småbarnspedagogikk/ førskolepedagogikk Kompetanseheving Til deg som jobber i Parktunet barnehage oppdateres og formidles alle Invitere nytilsatte til møte før sommerferien Etablere nye PC- arbeidsplasser i barnehagen Personalet bruker digitale foto/ digitale fotorammer i samspill med barna Sende ut informasjon til foreldre på mail Artikler Innkjøp av faglitteratur Selvstudier/ refleksjon Flytte fagbibliotek til personalets arbeidsrom (opprettes vår 2010) Nytilsatte pedagoger deltar i veiledningsprogram Personalet melder seg på kurs i kompetanseplan for DBKF Regnskap Oppfølgingsmøte for nytilsatte Utviklingssamtaler Gjennomført Muntlig og skriftlig tilbakemelding Utviklingssamtaler Alle pedagogiske ledere Pedagogiske ledere Ped.ledere Avd.møter Personalmøter (ca. 5-6 pr. år) Planleggingsdager 5 pr. år Planleggingstid 1 t/u for assistenter Ubunden tid for pedagogisk personale Marianne og Rosa. Nytilsatte fra Alle Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

18 Kritiske suksessfaktorer (resultatmål) Utviklingsstøttende kommunikasjon Fagopplæring i yrkeslivet Fagopplæring i yrkeslivet Samarbeid med høgskolene Samarbeid med introduksjonssenteret Opplevd god nettinformasjon Styringsindikatorer (tiltaksbeskrivelse) Grunnkurs for nytilsatte i utviklingsstøttende kommunikasjon/ Marte Meometoden Filming og veileding Tema på avd. møter 2 ganger pr. ½ - år Kurs i førstehjelp Vold i nære relasjoner trinn 2 Utarbeide rutiner for informasjon og melding Snakkapakka Økologisk bake- og grøtkurs Gi yrkeserfaring til elever i arbeidsuken og i samarbeid med Åssiden videregående skole Opplæring av lærling Ta imot førskolelærerstudenter/ barnevernstudenter ved henvendelse fra høgskolen på individuell avtale og ved fagoppgaver. Ta imot språkelever ved henvendelse fra introduksjonssenteret Gjennomføre nye rutiner for barnemapper/ arkiv Jevnlig oppdatering av hjemmesiden: jan/feb: Jorunn, mars/april: Vaila, mai, juni: Kathrine, aug/sept: Rosa, okt/nov. Vigdis, des: Grazyna Målemetode (hvordan måle graden av måloppnåelse) Gjennomført Evaluerer gjennomføringen av metoden i det daglige arbeidet Gjennomført Gjennomført lærlingeløp for alderen 0-6 år Gjennomført Gjennomført Barnehagen dokumenterer jevnlig for foreldrene hva som skjer i barnehagen ved: Periodeplaner Månedsplaner m/ evaluering Oppslag m/ foto og kommentarer Digitale fotorammer eller på lap-top Mestrings- og opplevelses mappe for hvert enkelt barn Ansvar -tid Høst 2010 Pedagogisk leder Pers.møte 21. april Vaila Nytilsatte høst Anne Lise og Trude Ped. leder Anne Lise Ped. ledere Førskolelærere Ped.ledere Ped.leder for barna på sin avdeling Ansvar to mnd. hver Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage 2010 Utskrift

19 FEMIAPLAN FOR LIKESTILLING PARKTUNET BARNEHAGE 2010 MÅL Jenter og gutter skal ha like muligheter til å utfolde seg på våre arenaer Jenter og gutter skal få likeverdig grunnlag for sin lærling og utvikling. FORUTSETNINGER Praktiske: Barnehagens fysiske rammer, inventar og utstyr Menneskelige: Ansatte med ulik kompetanse, alder, kjønn, sosial- og etnisk bakgrunn, og ulik bevissthet om egen praksis. Barn i alderen 0-6 år med ulik bakgrunn Samfunnsmessige: Historisk og samfunnsmessig forventning til kjønn Kulturelle forskjeller Lovverk; likestillingsloven, rammeplanen Handlingsplan for likestilling Likestilling EVALUERING Fortløpende tilbakemeldinger til hverandre og tilbakemelding i avdelingsmøter Dokumentasjon ved: oppslag, foto, mestring- og opplevelsesmapper for barna. Evaluering av månedsplanene Avdelingsvis evaluering på personalmøte i april 2010 Evaluering på ped.ledermøte INNHOLD (Hva arbeides det med) Vi skal bli mer bevisst på egne holdninger og handlinger Vi er gode rollemodeller Vi søker å motvirke ubevisst forskjellsbehandling i forhold til kjønn Vi møter barns individuelle behov, uavhengig av kjønn Vi legger tilrette for varierte og utfordrende aktiviteter for alle barn for å sikre en allsidig utvikling ARBEIDSMÅTER (hvordan arbeides det) 1. Observasjon 2. Vi bruker utviklingsstøttende kommunikasjon for å gi individuell støtte til barnets utvikling, uavhengig av kjønn. 3. Vi gir systematisk ulike erfaringer til alle barn med fokus på: Læring og utvikling Leke- og læremateriell Fysisk, motoriske aktiviteter ute og inne Utvikling av alle områder for sosial kompetanseutvikling 4. Vi utfordrer barna til å leke på utradisjonelle arenaer 5. Vi støtter utviklingen ved å gi positiv forsterkning 6. Vi observere og gir tilbakemelding til hverandre i forhold til samspill med barna 7. Vi tør å ta imot tilbakemeldingen og bruke den på en konstruktiv måte til å utvikle egne holdninger og endre egne handlinger Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

20 ÅRETS GANG OMSORG, LEK OG LÆRING SOSIAL KOMPETANSE JAN-FEBR MARS-APRIL MAI-JULI AUG-SEPT OKT-NOV DESEMBER Antall, rom, form Natur, miljø, teknikk Nærmiljø og Kommunikasjon, Kunst, kultur og Etikk, religion og Kropp, bevegelse, helse. samfunn språk, tekst. kreativitet. filosofi Fellessamlinger i januar. Tema: glede/humor og vinter Ekornbo er ansvarlig Fellessamlinger i februar. Tema: glede og humor/ karneval. Bamsebo er ansvarlig Planleggingsdager og Vinteraktivitetsdag Karneval Fellessamlinger i mars. Tema: Alf Prøysen. Bikuben er ansvarlig Tilbud om foreldresamtaler Avdelingsvis: Påskefrokost uke 12 Fellessamlinger i april. Tema: vår. Revehiet er ansvarlig Markere barnehagedagen Fellessamlinger i mai. Tema: glede og humor/ 17.mai, sommer Beverhytta er ansvarlig Foreldredugnad Oppstartsamtaler Markering av 17. mai med foreldre Planleggingsdag Sommerturer Sommertilbud i en av barnehagene i uke 27, 28, 29 og 30. Vennskap Tilvenning Planleggingsdag Aktivitetsdag for førskolebarna Fellessamlinger i september. Tema: høsten. Bikuben er ansvarlig Foreldresamtaler Fellessamlinger i oktober. Tema: Barn i mange land med ulike kulturer. Beverhytta er ansvarlig Markering av FNdagen Fellessamlinger i november. Tema: Thorbjørn Egner. Revehiet er ansvarlig Planleggingsdag Fellessamlinger i desember. Tema: advent. Ekornbo/ Bamsebo er ansvarlig Adventstid: Lucia- feiring mand Juleforberedelser Juleverksted/gløgg Tenning av julegran v/ FAU Julebudskapet formidles/ kirkegang Nissefest uke 50 Vi vil arbeide med rammeplanens 7 fagområder gjennom hele året. Vi vil likevel legge ekstra vekt på de ulike områdene i de ulike månedene over. Se månedsplan på avdelingen. Vi vil også trekke fagområdet inn i fellessamlingene. Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

21 Etikk, religion og filosofi Tid og rom for undring og refleksjon Utvikle toleranse og respekt for hverandre Innsikt i kristne grunnverdier Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Møte kulturelt mangfold med en ressursorientert tilnærming: Utvikle kunnskaper om språklige, kulturelle og religiøse forskjeller, slik at disse kan være en berikelse for fellesskapet i barnehagen. Folkeeventyr FN- dagen * Julegudstjeneste i Bragernes kirke Utviklingsstøttende kommunikasjon Sosial kompetanseopplæring Rammeplanens 7 fagområder i Parktunet barnehage Arbeidsmåter og innhold. Aktiviteter med * vil variere fra år til år. Kommunikasjon, Kunst, kultur og Natur, miljø og Kropp, bevegelse og språk og tekst kreativitet teknikk helse All samhandling: All skapende og Ulike tilrettelagte Motoriske Non verbal sansende aktivitet i aktiviteter og barnas ferdigheter, kommunikasjon, barnehagen: egen forflytning, stemme, mimikk, Aldershomogene eksperimentering koordinasjon, øyne, kroppsspråk. grupper på med ulikt materiell balanse, Utviklingsstøttende avdelingene ute og inne: kroppsholdning. kommunikasjon Aktivitetsgrupper Utflukter i Kroppslig Lekegrupper Lek/ rollelek ute og nærmiljøet mestring Samlinger inne Opplevelser i Respekt for egen Hverdagsaktiviteter Fellessamlinger naturen til ulike og andres kropp Den frie leken Utflukter årstider Utflukter Aldershomogene Naturopplevelser Aldershomogene Lek ute og inne grupper Formingsaktiviteter grupper på Måltider Måltider Bevegelse avdelingene Hygiene Tospråklighet Drama Kildesortering Søvn/ hvile Samtale Musikk Årstidsskiftninger På og avkledning Lytting Sang og vær Meg selv og *Tegn til tale Rim og regler Dyr, vekster og kroppen min matproduksjon Billedbøker/ Billedbøker/ Rytmikk, dans og litteratur/bilder litteratur Eksperimenter f.eks: bevegelsesleker lys/mørke, farger, Muntlige Eventyr Hinderløype smelting, ild, kulde. fortellinger Trampoline Livet i Elveparken, Tegn og symboler Puter Killingen. Tekstskaping Fallskjerm * Småkryp, husdyr, Sanger *Bondegårdsbesøk Balansering Rim og regler naturvern, planting, Sunt kosthold Regelleker frø, spiring, trær. Bokstavlek Nærmiljø og samfunn Familien Delta sammen med personale i det daglige arbeidet i barnehagen Egen deltagelse og påvirkning Likeverdig hensyn til gutter og jenter Drammen før og nå Tradisjoner Folkeeventyr Utflukter i nærmiljøet: Parken, skogen ved elven, kirken, torget Butikken *Teater *Biblioteket *Besøke arbeidsplasser Antall, rom og form Tilegne seg anvendbare matematiske begreper tilpasset alders- og utviklingsnivå Grunnleggende matematikk ved lek med: Spill, tallmateriell, formingsmateriell måleredskaper, måleenheter, vekt. Kalender. Tid. Formelle og uformelle læringsarenaer med: Tall/ tallsiffer Størrelser Former Mønster Sortering Sammenlikning Orientering Plassering Lokalisering Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

22 Pedagogisk leder HMSgruppen ÅRETS GANG 2010 FOR PERSONALET JAN-FEBR MARS-APRIL MAI-JUNI JULI AUG-SEPT OKT-NOV DESEMBER Arbeidsplan Utviklingssamtaler Plandager SU- møte Månedsplaner med evaluering TRAS Plan for vernerunder og brannøvelser Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Vernerunde, fysisk og psykososial Motivere for medarbeideundersøkelsen. HMS uke uke 47 FN- dagen Evaluering Tradisjonsgruppen Vinteraktivitetsdag Karneval Evaluering Opptak Intervjuer Innkjøp Marte Meo SU-møte Månedsplaner med evaluering Foreldresamtaler Utviklingssamtaler Risikoanalyser Beredskapsplaner og rutiner Sykefravær Opptak Intervjuer Forberede sommertilbud Plandag Månedsplaner med evaluering Oppstartsamtaler Samtaler med skoler vedr. to- språklige barn Fysisk vernerunde Gjennomgå hva som skal orienteres felles om på møte i august. 17. Mai- markering Evaluering Nye ansatte - samtaler Nye foreldre Nye barn Foreldrerådsmøte SU-møte Plandag Månedsplaner med evaluering Oppstartsamtaler Foreldremøte TRAS Utvilingssamtaler Konstituering av gruppen Møteplan HMS- gruppens rolle og oppgaver Forberede HMS uken Marte Meo Innkjøp Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse SU-møte Månedsplaner med evaluering Barnesamtaler Foreldresamtaler Regnskap Månedsplaner med evaluering Nissefest Lucia Evaluering Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

23 ÅRETS GANG 2010 FOR PERSONALET forts. Medbestemmelses -møte Spes.ped. teamet Vaktliste fra august Informasjon om ansettelser og personalsammensetning Arrangementskomiteen JAN-FEBR MARS-APRIL MAI-JUNI JULI AUG-SEPT OKT-NOV DESEMBER Budsjett Plan for arbeidstøy Plan for barnehagedagen Oppfølging av barn med og uten midler TRAS Invitere til vinterfest/ vårfest Ledige stillinger fra høsten av Sommerferie ansatte Oppfølging av barn med og uten midler Oppfølging av barn med og uten midler IOP Halvårsrapporter Regnskap så langt i år Avtaleverket Oppfølging av barn med og uten midler TRAS Plan språkopplæring for to- språklige Vaktliste nytt år Oppfølging av barn med og uten midler Kontakt med skoler vedr. barn for neste år Søknad om midler Henvisninger IOP halvårsrapporter Invitere til Blå- tur Invitere til grillfest Invitere til julebord Miljøgruppa Veieuke Bytteuke/ Tiltak for personalet Frist for miljørapport Sikre miljøinformasjon til nye foreldre Sikre miljøinformasjon til nye foreldre Veieuke Bytteuke/ Tiltak for personalet Arbeidsplan for personalet i Parktunet barnehage Utskrift

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s.

Årsplan 2013-2014. Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s. Innhold Velkommen til oss i Jønningheia s.3 Visjon og hovedmål s.4 Avdelingene s.5 Dagsrytmen s.7 Foreldresamarbeid s.8 Satsningsområder 2013 /14 s.10 Pedagogisk innhold s.12 Verktøy s.20 Organisering/organisasjonsutvikling

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

Årsplan Barnehageåret 2014-2015

Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Der barna er i fokus! 2 Velkommen til nytt barnehageår Kjære alle foreldre og foresatte. Det er med stor glede og ydmykhet vi møter

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer