HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-24 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:30 17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke Ingvar Svendsen Anne Grete Sevlejordet Elsi Haug Arild Hellekleiv Ole Jørgen Hallingstad Lars Egedahl Arnt Jacobsen Ronny Andersen Magne Berg Eirik Solheim Jon Brun Nils Halvor Loftsgård Torill Karlsrud Guri Sølie Lars Fullu Torkel Wetterhus Eli Hovd Prestegården Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Tor Olav Røisgaard Halvard Glesne Ola Grøvdal Laila Levorsen

2 Følgende varamedlemmer møtte: Lars Inge Enerstvedt Håvard Kjøntvedt Jens Jacob Jensen Olav Thoen Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen, fagsjefene Oddbjørn Fønnebø, Vidar Torgersen, Lis Berit Nerli, Christianne Stroop og økonomisjef Anne Rudi. Protokollen godkjent : Arnt Jacobsen Elsi Haug Kirsten Gjestemoen Hovda ordfører Unni Wetlesen politisk sekretær Merknader: Kommunestyret mottok orienteringer samme dag. Helseløft for Kongsbergregionen ved prosjektleder Ole Bjørn Herland. Kommunens forvaltning av konsesjonsrettigheter. Møtet var kunngjort som pålagt i kommunelovens 6. Rådmannen foretok opprop, kommunestyret møtte med 23 representanter.

3 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/11 Høringsuttalelse. Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda PS 10/11 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst PS 11/11 Overordna plan på Dagalifjellet. Valg av plantype PS 12/11 Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum PS 13/11 Sluttbehandling reguleringsplan Åsen PS 14/11 Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling. PS 15/11 Revisjon konsesjon reguleringer og overføringer i Uvdalsvassdraget. PS 16/11 Miljøringen - Søknad om endring av låntaker. PS 17/11 FEIDE-godkjenning - forskrift og reglement for elever og ansatte i grunnskolene PS 18/11 Ungboleiligheter - Forslag til retningslinjer for bruk. PS 19/11 Drift ved Kongsberg krisesenter i 2011 PS 20/11 Framlegging av kommunedelplan for forvaltning av kulturminner i Nore og Uvdal PS 21/11 Helseløft i Kongsbergregionen PS 22/11 Status per og planlagte aktiviteter for Informasjon om plan for strategisk utvikling i Vestre Viken HF og kommunenes deltagelse i denne PS 23/11 Kontrollutvalget - Protokoller til kommunestyret. PS 24/11 Meldingssak til kommunestyret Lukket/åpent PS 9/11 Høringsuttalelse. Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune har følgende høringsuttalelse til forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda : Nore og Uvdal kommune ønsker å bidra til en helhetlig og langsiktig strategi for å ivareta villreinstammen, sikre lokalsamfunnenes utviklingsmuligheter og legge til rette friluftsliv. Uttalelsen fra Nore og Uvdal kommune forutsetter at det i begrepet mulighetenes plan, ligger reelle utviklingsmuligheter i et 25 års perspektiv for kommunen. Nore og Uvdal kommune er helt avhengig av å ha et lokalt næringsliv som fungerer; gjerne små-bedrifter og tiltak som gir muligheter for ungdom etter endt utdanning. Organisering

4 En topptung politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villreinen spesielt har vært en organisering som etter Nore og Uvdal kommunes vurdering har fungert tilfredsstillende for alle parter. Dette gjelder også i forhold til opprettelse av referanseforum. Denne måten og involvere på, har sikret bred deltakelse, involvert alle interessegrupper og lagt til rette for forpliktende samarbeid og oppfølging i det videre arbeidet. Planprosessen har på en god måte sikret at kommunene og regionale myndigheter har deltatt aktivt i administrativ gruppe. Lokal planprosess I Nore og Uvdal er det gjennomført en lokal planprosess som grunnlag for innspill til utforming av regional plan. Det ble gjennomført 9 åpne møter i perioden mai juli Den lokale planprosessen i Nore og Uvdal skapte engasjement, var konstruktiv, og resulterte i en rekke innspill som viser at det lokalt tenkes utvikling i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Rammebetingelsene for norsk landbruk har endret seg, og vil fortsette å endre seg i tiden som kommer. Utviklingen viser to hovedretninger framover; økt volumproduksjon og sterkere satsing på ulike landbrukstilknyttede tilleggsnæringer der utmarksnæring er en viktig del av landbruksnæringa. For Nore og Uvdals del er det sistnevnte punkt som i hovedsak vil være det aktuelle for en levende landbruksnæring, da de naturgitte forutsetningene ikke er gode for rasjonell volumproduksjon. Utredningsområde og planområde Nore og Uvdal kommune anbefaler at grensa for planområde fastsettes slik den er satt på høringskartet datert med bakgrunn i tidligere prosesser. Nore og Uvdal kommune støtter opplistingen av viktige planprinsipp gitt i planbeskrivelsen. Vi vil spesielt påpeke betydningen av at dokumenterbar utmarksnæring og utmarksnæringer som faller utenfor det tradisjonelle landbruksbegrepet også skal gis nødvendig handlingsrom for videre utvikling innenfor planområdet. Arealsonering og retningslinjer Nore og Uvdal kommune anbefaler bruk av flerfunksjonelle arealsoner med retningslinjer slik det er gjort i planforslaget. Det er viktig at en overordna regional plan er mer grovmasket enn en kommuneplan, slik at den konkrete lokaliseringen innenfor sonen skjer gjennom kommunale planprosesser. Det er videre viktig å presisere at planinnholdet i de to plankartene, datert er identiske slik det er vist på side 38 i planrapporten. Nasjonalt villreinområde (sone B) Fastsetting av grense for villreinens leveområde, har vært gjenstand for en omfattende prosess. Forslaget som nå foreligger, er fastsatt på bakgrunn av Norsk Villreinsenters kartlegging (2009) og etter innspill fra kommunene som har veid samfunnsinteressene opp mot villreininteressene. Nore og Uvdal kommune har fått støtte for sine vurderinger og anbefalinger knyttet til Dagalifjellet og til Lufsjåtangen gjennom kommunestyresakene 05/10 og 72/10. Nore og Uvdal kommune støtter forslag til avgrensning av nasjonalt villreinområde. Retningslinjer om veger ( ) Det er dissens på vinterbrøyting over Fv 124 (Tessungdalen Imingfjell Uvdal).

5 Nore og Uvdal kommune vil opprettholde dagens bestemmelse om at veien kan holdes åpen med unntak av perioden november til 1. april, eller til påske når denne faller i mars. Handlingsplan Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen er et viktig verktøy for å nå målene i planen. Nore og Uvdal kommune støtter anbefalingen om at tiltakene ved første rullering av handlingsplan må kostnadsberegnes og at det settes tidsplan for gjennomføring av tiltakene. Det er viktig at prosjektet knyttet til utmarksnæringer i landbruks-, natur- og friluftsområder får høyest prioritet Behandling Formannskap : Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Til retningslinjer om veger, foreslår ny tekst: rådmannens forslag går ut, følgende inn: Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124; Tessungdalen Imingfjell Uvdal med stenging på kort varsel når det er villrein i området. Denne veiforbindelsen er av stor samfunnsmessig betydning for øvre Numedal og Tinn. Et større omland for lokalt næringsliv er avgjørende for videre vekst og utvikling. Det vil også ha stor betydning for tilgangen til et større arbeidsmarked. Befolkningen generelt vil også profitere på helårsvei over Imingfjell. I gjeldende kommuneplan for Tinn inngår også ønske om vinteråpen vei over Imingfjell. Med gode varslingsrutiner også på Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen. (Jfr vurderinger gjort for Rv 7). 2. Til retningslinjer om veger, nytt til slutt: Nore og Uvdal kommune kan ikke på generelt grunnlag støtte iverksettelse av tiltak for å redusere eventuelle barriereeffekter for villrein dersom dette går på bekostning av samfunns- og næringsutvikling. 3. Til lokal planprosess, 3. setning: Den lokale planprosessen i Nore og Uvdal skapte engasjement, var konstruktiv og resulterte i en rekke innspill som viser at det lokalt tenkes mye samarbeid og en utvikling i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 4. Til lokal planprosess, nytt avsnitt: Det er derfor av stor betydning at handlingsrommet økes og rammebetingelsene er gode for tilleggsnæringer knyttet til utmark. I lokal planprosess endres første setning i andre avsnitt fra Rammebetingelsene for norsk landbruk har endret seg og vil fortsette å endre seg i tiden som kommer til Rammebetingelsene for norsk landbruk har endret seg. VOTERING Alle punktene ble stemt over hver for seg, og ble enstemmig vedtatt.

6 Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune har følgende høringsuttalelse til forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda : Nore og Uvdal kommune ønsker å bidra til en helhetlig og langsiktig strategi for å ivareta villreinstammen, sikre lokalsamfunnenes utviklingsmuligheter og legge til rette friluftsliv. Uttalelsen fra Nore og Uvdal kommune forutsetter at det i begrepet mulighetenes plan, ligger reelle utviklingsmuligheter i et 25 års perspektiv for kommunen. Nore og Uvdal kommune er helt avhengig av å ha et lokalt næringsliv som fungerer; gjerne små-bedrifter og tiltak som gir muligheter for ungdom etter endt utdanning. Organisering En topptung politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villreinen spesielt har vært en organisering som etter Nore og Uvdal kommunes vurdering har fungert tilfredsstillende for alle parter. Dette gjelder også i forhold til opprettelse av referanseforum. Denne måten og involvere på, har sikret bred deltakelse, involvert alle interessegrupper og lagt til rette for forpliktende samarbeid og oppfølging i det videre arbeidet. Planprosessen har på en god måte sikret at kommunene og regionale myndigheter har deltatt aktivt i administrativ gruppe. Lokal planprosess I Nore og Uvdal er det gjennomført en lokal planprosess som grunnlag for innspill til utforming av regional plan. Det ble gjennomført 9 åpne møter i perioden mai juli Den lokale planprosessen i Nore og Uvdal skapte engasjement, var konstruktiv og resulterte i en rekke innspill som viser at det lokalt tenkes mye samarbeid og en utvikling i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Rammebetingelsene for norsk landbruk har endret seg. Utviklingen viser to hovedretninger framover; økt volumproduksjon og sterkere satsing på ulike landbrukstilknyttede tilleggsnæringer der utmarksnæring er en viktig del av landbruksnæringa. For Nore og Uvdals del er det sistnevnte punkt som i hovedsak vil være det aktuelle for en levende landbruksnæring, da de naturgitte forutsetningene ikke er gode for rasjonell volumproduksjon. Det er derfor av stor betydning at handlingsrommet økes og rammebetingelsene er gode for tilleggsnæringer knyttet til utmark. Utredningsområde og planområde Nore og Uvdal kommune anbefaler at grensa for planområde fastsettes slik den er satt på høringskartet datert med bakgrunn i tidligere prosesser. Nore og Uvdal kommune støtter opplistingen av viktige planprinsipp gitt i planbeskrivelsen. Vi vil spesielt påpeke betydningen av at dokumenterbar utmarksnæring og utmarksnæringer som

7 faller utenfor det tradisjonelle landbruksbegrepet også skal gis nødvendig handlingsrom for videre utvikling innenfor planområdet. Arealsonering og retningslinjer Nore og Uvdal kommune anbefaler bruk av flerfunksjonelle arealsoner med retningslinjer slik det er gjort i planforslaget. Det er viktig at en overordna regional plan er mer grovmasket enn en kommuneplan, slik at den konkrete lokaliseringen innenfor sonen skjer gjennom kommunale planprosesser. Det er videre viktig å presisere at planinnholdet i de to plankartene, datert er identiske slik det er vist på side 38 i planrapporten. Nasjonalt villreinområde (sone B) Fastsetting av grense for villreinens leveområde, har vært gjenstand for en omfattende prosess. Forslaget som nå foreligger, er fastsatt på bakgrunn av Norsk Villreinsenters kartlegging (2009) og etter innspill fra kommunene som har veid samfunnsinteressene opp mot villreininteressene. Nore og Uvdal kommune har fått støtte for sine vurderinger og anbefalinger knyttet til Dagalifjellet og til Lufsjåtangen gjennom kommunestyresakene 05/10 og 72/10. Nore og Uvdal kommune støtter forslag til avgrensning av nasjonalt villreinområde. Retningslinjer om veger ( ) Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124; Tessungdalen Imingfjell Uvdal med stenging på kort varsel når det er villrein i området. Denne veiforbindelsen er av stor samfunnsmessig betydning for øvre Numedal og Tinn. Et større omland for lokalt næringsliv er avgjørende for videre vekst og utvikling. Det vil også ha stor betydning for tilgangen til et større arbeidsmarked. Befolkningen generelt vil også profitere på helårsvei over Imingfjell. I gjeldende kommuneplan for Tinn inngår også ønske om vinteråpen vei over Imingfjell. Med gode varslingsrutiner også på Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen. (Jfr vurderinger gjort for Rv 7). Nore og Uvdal kommune kan ikke på generelt grunnlag støtte iverksettelse av tiltak for å redusere eventuelle barriereeffekter for villrein dersom dette går på bekostning av samfunns- og næringsutvikling. Handlingsplan Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen er et viktig verktøy for å nå målene i planen. Nore og Uvdal kommune støtter anbefalingen om at tiltakene ved første rullering av handlingsplan må kostnadsberegnes og at det settes tidsplan for gjennomføring av tiltakene. Det er viktig at prosjektet knyttet til utmarksnæringer i landbruks-, natur- og friluftsområder får høyest prioritet Lars Inge Enerstvedt (Sp) ønsket å få sin habilitet vurdert, han ble vurdert inhabil. Saken ble behandlet med 22 representanter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Eli Hovd Prestegården (Sp)

8 Eirik Solheim (Frp) Hans Beltesbrekke (Ap) Lars Inge Enerstvedt (Sp) Lars Egedahl (H) Ole Jørgen Hallingstad (H) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Under ordførerens innlegg overtok varaordføreren møteledelsen. Sp fremmet følgende forslag: 1. Tillegg Arealsonering og retningslinjer: Nore og Uvdal kommune vil foreta en grensekorrigering innenfor sitt område av fylkesplanen. Grensen for Kategori F hyttesone skal i området Seterdalen endres i tråd med kart og innspill datert som vedlagt. 2. Tillegg Retningslinjer om veger. Nore og Uvdal kommune understreker den avgjørende betydning for samfunns og næringsutvikling som RV7 har for Buskerud generelt og øvre del av fylket spesielt. VOTERING: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Deretter ble tilleggsforlaget med to punkter fra Sp stemt over. Punkt 1: Enstemmig vedtatt. Punkt 2: Enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommune har følgende høringsuttalelse til forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda : Nore og Uvdal kommune ønsker å bidra til en helhetlig og langsiktig strategi for å ivareta villreinstammen, sikre lokalsamfunnenes utviklingsmuligheter og legge til rette friluftsliv. Uttalelsen fra Nore og Uvdal kommune forutsetter at det i begrepet mulighetenes plan, ligger reelle utviklingsmuligheter i et 25 års perspektiv for kommunen. Nore og Uvdal kommune er helt avhengig av å ha et lokalt næringsliv som fungerer; gjerne små-bedrifter og tiltak som gir muligheter for ungdom etter endt utdanning. Organisering En topptung politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villreinen spesielt har vært en organisering som etter Nore og Uvdal kommunes vurdering har fungert tilfredsstillende for alle parter. Dette gjelder også i forhold til opprettelse av referanseforum. Denne måten og involvere på, har sikret bred deltakelse, involvert alle interessegrupper og lagt til rette for forpliktende samarbeid og oppfølging i det videre arbeidet. Planprosessen har på en god måte sikret at kommunene og regionale myndigheter har deltatt aktivt i administrativ gruppe.

9 Lokal planprosess I Nore og Uvdal er det gjennomført en lokal planprosess som grunnlag for innspill til utforming av regional plan. Det ble gjennomført 9 åpne møter i perioden mai juli Den lokale planprosessen i Nore og Uvdal skapte engasjement, var konstruktiv og resulterte i en rekke innspill som viser at det lokalt tenkes mye samarbeid og en utvikling i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Rammebetingelsene for norsk landbruk har endret seg. Utviklingen viser to hovedretninger framover; økt volumproduksjon og sterkere satsing på ulike landbrukstilknyttede tilleggsnæringer der utmarksnæring er en viktig del av landbruksnæringa. For Nore og Uvdals del er det sistnevnte punkt som i hovedsak vil være det aktuelle for en levende landbruksnæring, da de naturgitte forutsetningene ikke er gode for rasjonell volumproduksjon. Det er derfor av stor betydning at handlingsrommet økes og rammebetingelsene er gode for tilleggsnæringer knyttet til utmark. Utredningsområde og planområde Nore og Uvdal kommune anbefaler at grensa for planområde fastsettes slik den er satt på høringskartet datert med bakgrunn i tidligere prosesser. Nore og Uvdal kommune støtter opplistingen av viktige planprinsipp gitt i planbeskrivelsen. Vi vil spesielt påpeke betydningen av at dokumenterbar utmarksnæring og utmarksnæringer som faller utenfor det tradisjonelle landbruksbegrepet også skal gis nødvendig handlingsrom for videre utvikling innenfor planområdet. Arealsonering og retningslinjer Nore og Uvdal kommune anbefaler bruk av flerfunksjonelle arealsoner med retningslinjer slik det er gjort i planforslaget. Det er viktig at en overordna regional plan er mer grovmasket enn en kommuneplan, slik at den konkrete lokaliseringen innenfor sonen skjer gjennom kommunale planprosesser. Det er videre viktig å presisere at planinnholdet i de to plankartene, datert er identiske slik det er vist på side 38 i planrapporten. Nore og Uvdal kommune vil foreta en grensekorrigering innenfor sitt område av fylkesplanen. Grensen for Kategori F hyttesone skal i området Seterdalen endres i tråd med kart og innspill datert som vedlagt. Nasjonalt villreinområde (sone B) Fastsetting av grense for villreinens leveområde, har vært gjenstand for en omfattende prosess. Forslaget som nå foreligger, er fastsatt på bakgrunn av Norsk Villreinsenters kartlegging (2009) og etter innspill fra kommunene som har veid samfunnsinteressene opp mot villreininteressene. Nore og Uvdal kommune har fått støtte for sine vurderinger og anbefalinger knyttet til Dagalifjellet og til Lufsjåtangen gjennom kommunestyresakene 05/10 og 72/10. Nore og Uvdal kommune støtter forslag til avgrensning av nasjonalt villreinområde. Retningslinjer om veger ( ) Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124; Tessungdalen Imingfjell Uvdal med stenging på kort varsel når det er villrein i området. Denne veiforbindelsen er av stor samfunnsmessig betydning for øvre Numedal og Tinn. Et større omland for lokalt

10 næringsliv er avgjørende for videre vekst og utvikling. Det vil også ha stor betydning for tilgangen til et større arbeidsmarked. Befolkningen generelt vil også profitere på helårsvei over Imingfjell. I gjeldende kommuneplan for Tinn inngår også ønske om vinteråpen vei over Imingfjell. Med gode varslingsrutiner også på Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen. (Jfr vurderinger gjort for Rv 7). Nore og Uvdal kommune kan ikke på generelt grunnlag støtte iverksettelse av tiltak for å redusere eventuelle barriereeffekter for villrein dersom dette går på bekostning av samfunns- og næringsutvikling. Nore og Uvdal kommune understreker den avgjørende betydning for samfunns og næringsutvikling som RV7 har for Buskerud generelt og øvre del av fylket spesielt. Handlingsplan Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen er et viktig verktøy for å nå målene i planen. Nore og Uvdal kommune støtter anbefalingen om at tiltakene ved første rullering av handlingsplan må kostnadsberegnes og at det settes tidsplan for gjennomføring av tiltakene. Det er viktig at prosjektet knyttet til utmarksnæringer i landbruks-, natur- og friluftsområder får høyest prioritet PS 10/11 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med Plan- og bygningsloven 11-13, jfr. reglene i 4-1 stadfester Nore og Uvdal kommunestyre Planprogram for Nore og Uvdal Øst , datert Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : I samsvar med Plan- og bygningsloven 11-13, jfr. reglene i 4-1 stadfester Nore og Uvdal kommunestyre Planprogram for Nore og Uvdal Øst , datert

11 Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst Ingen hadde innlegg i saken. Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. I samsvar med Plan- og bygningsloven 11-13, jfr. reglene i 4-1 stadfester Nore og Uvdal kommunestyre Planprogram for Nore og Uvdal Øst , datert Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst PS 11/11 Overordna plan på Dagalifjellet. Valg av plantype Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal 2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i plan- og bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reiselivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalifjellet etter reglene i planog bygningsloven.

12 Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal 2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i plan- og bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reiselivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalifjellet etter reglene i planog bygningsloven. Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert habil. Rådmannen svarte på spørsmål. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Jon Brun (Sp) Lars Egedahl (H) Høyre v/lars Egedahl etterlyste planarbeid Nore og Uvdal vest. Rådmannen v/kommuneplanlegger gav svar på dette. Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal 2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i plan- og bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reiselivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen.

13 Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalifjellet etter reglene i planog bygningsloven. PS 12/11 Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Rødberg. Plankartet er datert Reguleringsbestemmelsene er datert Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Hovedutvalget fremmet følgende omforente tilleggsforslag til rådmannens forslag til innstilling: Område B9 + B10 + B11 endres til BF område bolig/forretning med max byggehøyde 9 meter. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Rødberg. Plankartet er datert Reguleringsbestemmelsene er datert Område B9 + B10 + B11 endres til BF område bolig/forretning med max byggehøyde 9 meter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Eirik Solheim (Frp) Ingvar Svendsen (Sp) Torill Karlsrud (Sp) Torkel Wetterhus (Sp)

14 Lars Egedahl (H) Eli Hovd Prestegården (Sp) Ronny Andersen (Frp) Rådmannen ved kommuneplanlegger svarte på spørsmål. VOTERING: Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Rødberg. Plankartet er datert Reguleringsbestemmelsene er datert Område B9 + B10 + B11 endres til BF område bolig/forretning med max byggehøyde 9 meter. PS 13/11 Sluttbehandling reguleringsplan Åsen Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Åsen. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert mars 2011, godkjennes sammen med reguleringsplan Åsen. Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Åsen. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert mars 2011, godkjennes sammen med reguleringsplan Åsen. Hans Beltesbrekke (AP) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert inhabil. Saken ble behandlet med 22 representanter.

15 Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Åsen. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert mars 2011, godkjennes sammen med reguleringsplan Åsen. PS 14/11 Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Solli boligfelt i Tunhovd. Plankartet er dat. 23/2-10 og bestemmelser er dat. 1/3-11. Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Følgende omforente forslag ble lagt fram og enstemmig vedtatt: Tillegg 4 1: Tomt nr 11 kan ikke ha høyere fylling en kote 829. Tomt 11 og 12 kan ha maks mønehøyde 5,5 meter. Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Solli boligfelt i Tunhovd. Plankartet er dat. 23/2-10 og bestemmelser er dat. 1/3-11. Tillegg 4 1: Tomt nr 11 kan ikke ha høyere fylling en kote 829. Tomt 11 og 12 kan ha maks mønehøyde 5,5 meter. Hans Beltesbrekke (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert inhabil. Saken ble behandlet med 22 representanter. Følgende representant hadde innlegg i saken: Lars Egedahl (H)

16 Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Solli boligfelt i Tunhovd. Plankartet er dat. 23/2-10 og bestemmelser er dat. 1/3-11. Tillegg 4 1: Tomt nr 11 kan ikke ha høyere fylling en kote 829. Tomt 11 og 12 kan ha maks mønehøyde 5,5 meter. PS 15/11 Revisjon konsesjon reguleringer og overføringer i Uvdalsvassdraget. Rådmannens forslag til vedtak: Behandling Formannskap : Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune oversender krav om vilkårsrevisjon for Uvdalselva i tråd med framlegg utarbeidet av Energiutvalget, jfr. vedlegg 2 i f.sak 13/11. Oversendelsen må påpeke behovet for revisjon og nærmere utredning blir å anse som del av den videre prosessen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskap : Nore og Uvdal kommune oversender krav om vilkårsrevisjon for Uvdalselva i tråd med framlegg utarbeidet av Energiutvalget, jfr. vedlegg 2 i f.sak 13/11. Oversendelsen må påpeke behovet for revisjon og nærmere utredning blir å anse som del av den videre prosessen. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Jon Brun (Sp)

17 Hans Beltesbrekke (Ap) Eli Hovd Prestegården (Sp) Jon Brun (Sp) Eirik Solheim (Frp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Sp v/eli Hovd Prestegården fremmet følgende forslag: Saken utsettes til K-møtet 09. mai VOTERING: Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer. Sp v/eli Hovd Prestegården fremmet følgende forslag: Det søkes om bistand fra LVK for å kvalitetssikre krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Uvdalsvassdraget. VOTERING: Forslaget ble vedtatt med 22 mot 1 stemme. Sp v/jon Brun fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune slutter seg til G-35 gruppen i LVK. VOTERING: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til K-møtet 09. mai Det søkes om bistand fra LVK for å kvalitetssikre krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Uvdalsvassdraget. Nore og Uvdal kommune slutter seg til G-35 gruppen i LVK.

18 PS 16/11 Miljøringen - Søknad om endring av låntaker. Rådmannens forslag til innstilling: Endring av låntaker fra Miljøringen SA til Miljøringen Holding AS godkjennes. Lånevilkårene for øvrig holdes uendret. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Endring av låntaker fra Miljøringen SA til Miljøringen Holding AS godkjennes. Lånevilkårene for øvrig holdes uendret. Følgende ville ha sin habilitet vurdert: Ronny Andersen (Frp), Eli Hovd Prestegården (Sp) og Jon Brun (Sp). Alle ble vurdert inhabile og forlot møtebehandlingen. Saken ble behandlet med 20 representanter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Lars Inge Enerstvedt (Sp) Ingvar Svendsen (Ap) Kirsten Gjestemoen Hovda (Sp) Magne Berg (Frp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Under ordførerens innlegg overtok varaordføreren møteledelsen. Sp v/lars Inge Enerstvedt fremmet følgende forslag: Vedrørende lån til Miljøringen fra Innovasjon Norge: Nore og Uvdal kommune har gitt et lån på 5 mill. kr. til Miljøringen. Nore og Uvdal kommunestyre ber Innovasjon Norge om også å delta i finansiering av Miljøringen. VOTERING:

19 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Deretter ble forslaget fra Enerstvedt avstemt og vedtatt med 11 mot 9 stemmer. Endring av låntaker fra Miljøringen SA til Miljøringen Holding AS godkjennes. Lånevilkårene for øvrig holdes uendret. Vedrørende lån til Miljøringen fra Innovasjon Norge: Nore og Uvdal kommune har gitt et lån på 5 mill. kr. til Miljøringen. Nore og Uvdal kommunestyre ber Innovasjon Norge om også å delta i finansiering av Miljøringen. PS 17/11 FEIDE-godkjenning - forskrift og reglement for elever og ansatte i grunnskolene Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at de vedlagte reglementer og forskrift vedtas. Behandling Hovedutvalg skole, barnehage og kultur : Håvard Kjøntvedt (Sp) fremmet følgende forslag: 1. Ordensreglement: 5 Kulepunkt 5: Å følge skolens IKT reglement og sørge for at bruk av elektroniske apparater (mobiltelefon, mp3-spiller, data og lignende) ikke forstyrrer undervisningen. Bruka av mobiltelefon i skoletiden er ikke tillatt. 2. IKT reglement: Punkt 7 strykes. VOTERING: Punktene i Kjøntvedts forslag ble stemt over hver for seg. 1. Enstemmig vedtatt. 2. Forslaget om at punktet strykes ble satt opp mot rådmannens forslag. Forslagene fikk 2 stemmer hver, men ved leders dobbelstemme ble rådmannens forslag vedtatt. Innstilling Hovedutvalg skole, barnehage og kultur : Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at de vedlagte reglementer og forskrift vedtas med følgende endring i 5 i ordensreglementet: Kulepunkt 5: Å følge skolens IKT reglement og sørge for at bruk av elektroniske apparater (mobiltelefon, mp3-spiller, data og lignende) ikke forstyrrer undervisningen. Bruka av mobiltelefon i skoletiden er ikke tillatt.

20 Følgende representanter hadde innlegg i saken: Lars Fullu (Sp) Hans Beltesbrekke (Ap) Sp v/lars Fullu fremmet følgende forslag: IKT reglement: Punkt 7 strykes. VOTERING: Forslaget fra Fullu ble avstemt først: Forslaget ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer. Deretter ble innstillingen fra SBK med endringen fra Fullu enstemmig vedtatt. Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at de vedlagte reglementer og forskrift vedtas med følgende endring i 5 i ordensreglementet: Kulepunkt 5: Å følge skolens IKT reglement og sørge for at bruk av elektroniske apparater (mobiltelefon, mp3-spiller, data og lignende) ikke forstyrrer undervisningen. Bruka av mobiltelefon i skoletiden er ikke tillatt. IKT reglement: Punkt 7 strykes. PS 18/11 Ungboleiligheter - Forslag til retningslinjer for bruk. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av inntil millioner kroner. Det er lik pris for alle fire enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner som er under 35 år pr Kjøper må være bosatt i Nore og Uvdal kommune senest 6 måneder etter overtakelse. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Det dannes eget sameie med egne vedtekter. 5. Ved videresalg til personer over 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr leilighet. 6. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret.

21 Behandling Formannskap : Formannskapet vedtok følgende omforente forslag til innstilling: Kommunestyret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av inntil millioner kroner. Det er lik pris for alle fire enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner som er under 35 år pr Kjøper må være bosatt i Nore og Uvdal kommune senest 6 måneder etter overtakelse. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Det dannes eget sameie med egne vedtekter. 5. Ved videresalg til personer over 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr leilighet. 6. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 7. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg. Innstilling Formannskap : Kommunestyret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av inntil millioner kroner. Det er lik pris for alle fire enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner som er under 35 år pr Kjøper må være bosatt i Nore og Uvdal kommune senest 6 måneder etter overtakelse. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Det dannes eget sameie med egne vedtekter. 5. Ved videresalg til personer over 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr leilighet. 6. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 7. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ingvar Svendsen (Ap) Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid:

22 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av inntil millioner kroner. Det er lik pris for alle fire enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner som er under 35 år pr Kjøper må være bosatt i Nore og Uvdal kommune senest 6 måneder etter overtakelse. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Det dannes eget sameie med egne vedtekter. 5. Ved videresalg til personer over 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr leilighet. 6. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 7. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg. PS 19/11 Drift ved Kongsberg krisesenter i 2011 Rådmannens forslag til innstilling: Det foreslås en økning av budsjettet til drift krisesenter i 2011 med kr Midlene foreslås belastet disposisjonsfond. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene øker sitt bidrag på tilsvarende måte Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Det foreslås en økning av budsjettet til drift krisesenter i 2011 med kr Midlene foreslås belastet disposisjonsfond. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene øker sitt bidrag på tilsvarende måte Rådmannen orienterte til saken. Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Det foreslås en økning av budsjettet til drift krisesenter i 2011 med kr Midlene foreslås belastet disposisjonsfond. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene øker sitt bidrag på tilsvarende måte

23 PS 20/11 Framlegging av kommunedelplan for forvaltning av kulturminner i Nore og Uvdal Rådmannens forslag til vedtak: Kommunedelplan for kulturminner i Nore og Uvdal, revisjon 2011, sak nr. 04/325, vedtas. Tiltak og videre utviklingsarbeid innarbeides gjennom rullering av økonomiplanen. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Kommunedelplan for kulturminner i Nore og Uvdal, revisjon 2011, sak nr. 04/325, vedtas. Tiltak og videre utviklingsarbeid innarbeides gjennom rullering av økonomiplanen. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Torkel Wetterhus (Sp) Ronny Andersen (Frp) Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Kommunedelplan for kulturminner i Nore og Uvdal, revisjon 2011, sak nr. 04/325, vedtas. Tiltak og videre utviklingsarbeid innarbeides gjennom rullering av økonomiplanen.

24 PS 21/11 Helseløft i Kongsbergregionen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nore og Uvdal kommune slutter seg til Prosjektskissen Helseløft for Kongsbergområdet. 2. Ordfører går inn i gruppen av prosjekteiere. 3. Rådmannen går inn i prosjektets styringsgruppe Behandling Hovedutvalg helse, sosial og omsorg : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg helse, sosial og omsorg : 1. Nore og Uvdal kommune slutter seg til Prosjektskissen Helseløft for Kongsbergområdet. 2. Ordfører går inn i gruppen av prosjekteiere. 3. Rådmannen går inn i prosjektets styringsgruppe Innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial og omsorg ble enstemmig vedtatt. 1. Nore og Uvdal kommune slutter seg til Prosjektskissen Helseløft for Kongsbergområdet. 2. Ordfører går inn i gruppen av prosjekteiere. 3. Rådmannen går inn i prosjektets styringsgruppe PS 22/11 Status per og planlagte aktiviteter for Informasjon om plan for strategisk utvikling i Vestre Viken HF og kommunenes deltagelse i denne Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg HSO / Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune tar redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk utvikling i Vestre Viken HF til orientering. Behandling Hovedutvalg helse, sosial og omsorg : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

25 Innstilling Hovedutvalg helse, sosial og omsorg : Hovedutvalg HSO / Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune tar redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk utvikling i Vestre Viken HF til orientering. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Eirik Solheim (Frp) Rådmannen v/fagsjef Lis Berit Nerli orienterte til saken. Innstillingen fra HSO ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg HSO / Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune tar redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk utvikling i Vestre Viken HF til orientering. PS 23/11 Kontrollutvalget - Protokoller til kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra utvalgets møte følger vedlagt. Det foreslås at protokollen tas til etterretning. Olav Thoen (Ap) ba om permisjon og forlot møtebehandlingen, saken ble behandlet med 22 representanter. Ordføreren ønsket å ha sin habilitet vurdert i kontrollutvalgets sak 3/11. Ordføreren fratro i habilitetsbehandlingen, varaordføreren overtok hennes plass. Rådmannen fratro i behandlingen, fagsjef for SFF tok hans plass. Kommunestyret vedtok at ordføreren ikke var inhabil i saken. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Lars Fullu (Sp) Hans Beltesbrekke (Ap)

26 VOTERING: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Protokollen tas til etterretning. PS 24/11 Meldingssak til kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Sakene taes til orientering. Rådmannen orienterte til saken. Følgende representant hadde innlegg: Lars Fullu (Sp) Meldingssakene ble tatt til orientering.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk / administrativ ledergruppe samme dag, kl. 12:00 14:30.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk / administrativ ledergruppe samme dag, kl. 12:00 14:30. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:30 18:00 Møte i politisk / administrativ ledergruppe. Det ble avholdt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25 31 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 44-50 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12 17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 49-52 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien Viola

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-26 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15:40 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 62-64 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:15 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 09-17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-62 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.10.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble gitt informasjon om følgende: Budsjettarbeid 2010

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: 25.05.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 72-76 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19.20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-37 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende ble delt ut i møtet: Prinsipper for god ledelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling.

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Anne Grete Svendsen Sigrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-28 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Viola Bergerud Ingvar Svendsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl.

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 40-51 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 32-37 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 32-37 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-37 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

Møteinnkalling. Kl. 10.30-10.50: Helseløft for Kongsbergregionen ved prosjektleder Ole Bjørn Herland

Møteinnkalling. Kl. 10.30-10.50: Helseløft for Kongsbergregionen ved prosjektleder Ole Bjørn Herland Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-24 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2011 Tidspunkt: 10:30 Orienteringer: Kommunestyresalen, Rødberg Kl. 10.30-10.50: Helseløft for Kongsbergregionen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Møtet startet med TEMA: Kongsbergregionen v/regional koordinator Jan Erik Innvær fra kl. 13:00 14:00.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Møtet startet med TEMA: Kongsbergregionen v/regional koordinator Jan Erik Innvær fra kl. 13:00 14:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-27 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 Møtet startet med TEMA: Kongsbergregionen v/regional

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-23 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.03.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. De tillitsvalgte ville ha som protokolltilførsel at innkallingen til administrasjonsutvalget var sendt ut sent.

HOVEDUTSKRIFT. De tillitsvalgte ville ha som protokolltilførsel at innkallingen til administrasjonsutvalget var sendt ut sent. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 2-5 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 51-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-20 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16. ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 13:00-16.00 Orienteringer Notat fra ordfører samt notat om planlegging

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 18:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Orientering: Jan Egil Halbjørhus. Varaordfører ledet formannskapet under orientering og påfølgende spørsmålsrunde.

HOVEDUTSKRIFT. Orientering: Jan Egil Halbjørhus. Varaordfører ledet formannskapet under orientering og påfølgende spørsmålsrunde. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 58-65 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.02.2010 Tidspunkt: 14:45 19:00 Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Møtet ble avholdt på Brøstrud Gård og Pensjonat. I forkant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-53 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 20.05.2009 Tidspunkt: 14:00 15.50 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4-15 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56 63/2011 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-68 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.09.2010 Tidspunkt: 13:00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 91-96 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Nils

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-11 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom på helseavdelingen, Rødberg Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer