..the story..(og noe mer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "..the story..(og noe mer)"

Transkript

1 NSB Kompetansesenter, Sundland, Drammen;..the story..(og noe mer) NBEFs årsmøtekonferanse i Drammen 01.- april 2011 Steffen Markussen Rom Eiendom er NSBs eiendomsselskap Jernbanen Jernbaneverket - infrastruktur (1996) NSB - operatør Rom Eiendom AS (2001)

2 NSB-konsern Tog NSB Persontog Persontogvirksomheten NSB AS, datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB NSB konsern Gods CargoNet AS Buss Nettbuss AS Godstogvirksomheten utføres av CargoNet AS Bussvirksomheten utføres av Nettbuss AS Eiendom Rom Eiendom AS Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av eiendom utføres av Rom Eiendom AS Rom Eiendom: En betydelig eiendomsaktør og ledende knutepunktsutvikler

3 Samarbeid er viktig! Rom eier stasjonene Rom har ansvaret for å utvikle helhetlige knutepunkt Samarbeid mellom aktørene er det viktigste for å lykkes Komplekse sammenhenger klare mål Departement Investorer og utviklere Fylker og kommuner Forbedre knutepunktene for trafikantene Leietakere Knutepunktsutvikling Statens Vegvesen Tilrettelegge for servicetilbud JBV NSB/Rom Utvikle stasjonsområdene i et helhetlig perspektiv Flytoget Mange interessenter til stasjonsområdene gjør prosjektene spennende og komplekse

4 Utviklingsprosjekter Oslo S Norges viktigste kollektivknutepunkt

5 Nye Oslo S Oppstart: 2011/2012 Tot areal: ca Inv.: ca 2,9 Mrd Østbanebygget/1854-bygget til hotell Ombygging til hotell Uhensiktsmessige som kontor Areal : 8000 m2 rehabilitering 1500m2 nybygg Fredet fasade og noe interiør

6 Lillehammer Skysstasjon Store transaksjoner i næringsbyggmarkedet: Rom sto for to av de største salgene av næringseiendom i 2010 Skatt Øst: NMD bygget på Alna

7 Rom som knutepunktutvikler: St.meld.nr.21 Når regjeringen har valgt å la NSB i hovedsak beholde eierskapet, er dette bla begrunnet med at strategien bak eiendomsforvaltningen er med på å understøtte jernbanevirksomheten og annen transport. Dette gjøres blant annet ved å bygge ut kollektivknutepunkt som letter overgangen mellom tog og andre transportmidler. Eksempelvis er det viktig at det legges til rette for kommersiell eiendomsutvikling i nær tilknytning til stasjonsområdet på en måte som bygger opp under stasjonen som kollektivknutepunkt. Regjeringen deler derfor oppfatningen om at Rom Eiendom videreføres med dagens samlede eiendomsmasse Viktig i denne sammenheng er utviklingen av stasjoner som gode knutepunkt Vår eier som samfunnsaktør Driver miljøvennlig virksomhet Ta samfunnsansvar Fremstå som rollemodell Rydde opp i gamle synder med grunnforurensning

8 Drammen Roms eiendommer i Drammen Lierstranda 2012-Hensetting verksteder Sundland Nybyen Drammen st Brakerøya Tangen

9 Hva vi har gjort? Bueslaget 164 leiligheter Kontorbygg Driftssentral Zitty - kvartalet 75 leiligheter 1.- Regulert stasjonsområdet 2.- Kontorbygg for JBV 3.- Driftssentral for JBV 4.- Regulert Bueslaget 5.- Utviklet Bueslaget, 164 leiligh. 6.- Utviklet Zitty, 75 leiligheter 7.- Regulert Sundland m2 8.- Renovert m2 Sundland 9.- NSB Kompetansesenter Nytt verksted ferdig Rydder nå Brakerøya, kreosot Rom deltar i «FutureBuilt» på Strømsø

10 Drammen stasjon ferdig til byjubiléet i 2011 Historikk Sundland viktig arbeidsplass Jernbaneverksted bygd på Sundland Utvidet og modernisert i 1923 og ansatte (ca 1960) Utførte alt fra vedlikehold til produksjon av deler til tog Datidens Silicon Valley

11 Valg av strategi for utviklingen av Sundland Stod ovenfor 3 valg i 2001 La det gro igjen og forfalle Rydde opp i området og bygge ny infrastruktur Analysere markedsmulighetene og omregulere til ny bruk Bygge stein for stein med grunnlag i relokalisert og effektivisert verksteddrift, nye boliger, kunnskap/skole, næringsutvikling (inkubator) samt service, handel og kultur Hvilke formål skal vi regulere til? Valg av strategisk plattform med 7 bein BASIS: Verksteddriften BOLIG: Utvikle boliger KUNNSKAP: Etablere utdanning/ studieplasser VEKST: Næringsutvikling og kompetansebedrifter HANDEL: Behov for lokal handel i området SERVICE: Behov for lokale serveringssteder KULTUR: Kulturbedrifter søkes etablert på området

12 Regulert trasé for Tilfartsvei Vest, påkoblet gjennomfartsvei Sundland Aveny. 70% er gjennomfartstrafikk. G-skogen senter? Gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2003

13 Neste transformasjonsområde for Drammen

14 Ombygging fra verkstedhall til skole Leietakere etter ombygging: Simulatorsenter 2004 NSB skolen 2005 Folkeuniversitetet 2006 Akademiet 2008 NSB Kompetansesenter 2010 Tomtevalg NSB Kompetanse: NSB ba Rom/ meglere vurdere Nært spor Kompetansemiljø Forutsigbar fremdrift Strategisk plattform med 7 bein; hva er dagens status? BASIS: Relokalisert og effektivisert verksteddriften, Nytt verksted ferdig 2011 BOLIG: Gulskogen Hage-By Utvikling AS. NBBO og Rom utvikler 600 nye boliger KUNNSKAP: Campus Sundland; samle læresteder. 900 studenter VEKST: Næringsutvikling (IS AS) og kompetansebedrifter HANDEL: Er under utvikling (første på plass medio 2011?) SERVICE: Serveringssted 2009, nytt under etablering KULTUR: Attic (jan/aug 2011), CageBall (mars 2011) Over 50 leietakere og 40 mill i cash-flow

15 Oppgaven Oppgaven Bygge lærested for 300 studenter og 50 ansatte God logistikk, godt læremiljø, universell utforming Full drift fra 1. januar 2011 NSB driver en miljøvennlig virksomhet og har en uttalt miljøprofil i alle ledd. Skulle også gjelde for det nye lærestedet Bygget skulle fremstå som bidrag i NSBs omdømmebygging Forberede seg på konkurransen om nye studenter fremtids - rettet bygg med god design. Appellere til ordning & reda Skape yrkesstolthet alltid i uniform Designprofil: Gjenkjennelse fra skole til tog til skole Undervisning i enøk - kjøring burde skje i et enøk - bygg Reise til og fra kompetansesenteret (GS - vei, el -bil, kollektiv)

16 Leieavtalen Leieavtalen Leietaker ville det: Miljøkravene er nedfelt i leieavtalen Energimål 100 kwh/m2 år Leietaker aksepterer å følge Arbeidstilsynets 444 Villig til å betale noe mer i leie for å oppnå miljømål Leietaker forplikter seg til å bruke lavenergi pc, projector mv. Leietaker vil aktivt følge opp byggets energiforbruk i driftsfasen ( kjøre bilen forsiktig )

17 Prosjektering av bygget Prosjekteringen av bygget Rom engasjerte egen miljørådgiver (Grønn Byggallianse) Leieavtalens krav ble nedfelt i skisse- og forprosjekt Leieavtalens krav ble nedfelt i totalentreprisegrunnlaget Kjente og byggbare løsninger; best practice Vi tok prosjekteringen langt før vi sendte ut på førespørsel: -enklere og raskere å evaluere tilbudene, sammenlignbare -tryggere på det tilbudte produktet

18 Klare miljøkrav (også visualisert) Blå strek = Vektet energibruk norske bygg Rød strek = NSB skolens målsetting Kilde: Grønn Byggallianse/ Enova

19 Med invitasjon til samarbeid; kravene ble akseptert av entreprenør Kontrahering og bygging

20 ..byggebransjen er konservativ.. (the way we do things around here) Kontrahering og bygging Avklarende møte med de tre laveste tilbyderne OKK viste stor vilje til å inngå et tverrfaglig samarbeid i den videre detaljprosjektering av bygget Totalentreprisebegrepet ble utvidet til samarbeidsentreprise hvor miljørådgiver, arkitekt, byggeleder og Rom deltok i alle prosjekteringsmøtene (hands on, kort reaksjonstid for avklaringer da byggetiden var kort)

21 Et samarbeidsprosjekt Engasjert leietaker med fokus på energi og miljø. NSBs prosjektansvarlige Karen D. Sannes Rom Eiendom ved prosjektsjef Steffen Markussen Totalentreprenør OKK ved prosjektleder Reier A. Sønju OKK hadde også egen rådgiver for koordinering av tekniske fag Energi- og miljørådgiver Sverre Tiltnes fra FAVEO alt. arkitektur ved Einar Lunøe Oslo Prosjektadministrasjon AS ved Terje Inglingstad Felles eierskap Lojalitet og engasjement i alle ledd: Dette går vi for (én surpe.. er nok til å ødelegge et slikt prosjekt) Oppfølging og kontroll i byggefasen

22 Oppfølging og kontroll i byggefasen Opprettet et offensivt og rigid byggepoliti Krav til løpende dokumentasjon fra OKK Tetthetskontroller utført av ekstern aktør Miljørådgiver utførte befaringer og stikkprøvekontroller Løpende fuktmålinger i treverk før vegger lukkes Løpende kontroll av diffusjonstetting før vegger lukkes Jevnlig oppfølgning av håndverkerne (infomøter, tape skader i plast) Dokumentasjon av miljøvennlige materialer, enkelt vedlikehold Tredjemannskontroller av peler, stål bæresystem og tekniske anlegg Provisorisk oppvarming med fjernvarme Krav til minst mulig byggeavfall Flere befaringsrunder. Alle avvik skal lukkes (til slutt..) Drift

23 Drift OKK har seks måneders driftsansvar fra brukstillatelse Følge opp virkelig forbruk av energi 47 energimålepunkter er knyttet opp mot wattmeter i resepsjonen Bruker har ansvar for å styre bygget slik det er forutsatt EOS- loggen registrerer løpende energiforbruk Prosjektet gir et unikt erfaringsgrunnlag for læring Rom vil følge opp virkelig forbruk mot de simulerte (SIMIEN) Avvik teoretisk verdi mot virkelig forbruk vil også bidra til å avsløre feil og mangler..og hvordan gikk det?

24 NSB Kompetansesenter; Norges første Universitets- og Høgskolebygg i energiklasse A (og kontorbygg=næringsbygg)

25 Resultat og erfaringer Bygget har fått masse oppmerksomhet fra det offentlige, investors, brukere, arkitekter, konsulenter og entreprenører. Merinvestering på ca 8 mill (ca 1000 kroner pr m2) Reduserte enrgikostnader på ca 1,25 mill pr år Investeringen spares inn i løpet av 6-8 år Har fremdeles justeringer å gjøre Følger opp energiforbruket (avdekke feil samt lære) Har fått generell kvalitetsheving på kjøpet gjennom miljøbyggingen og fokus på detaljer Kunnskapen finnes hos arkitekter, rådgivere og i byggebransjen. De må bare ville det..samtidig.. Grønt Byggeri går ikke over... Bransjen må dog ruste opp og skaffe seg ny kunnskap om miljøvennlig bygging og drift.

26 Andre føringer: Fokus på miljø gir konkurransemessige og omdømmemessige fortrinn Grønne bygg vil bli prioritert av banker, leietakere og investorer Fremtiden er grønn og utviklingen er rask Erfaring fra USA og Europa viser at miljøbygg er lønnsomme Leietakere er generelt blitt energi og miljøbevisste, og aksepterer ikke lengre dyre, usunne og uproduktive lokaler Flere store investorer krever miljøklassifisering, også på konkret nivå Kjøper ikke bygg som ikke er klassifiserte Betaler mer for høyere klassifisering Forutsetter klassifisering i forbindelse med due diligence Flere banker ber om miljødokumentasjon i forhold til panteobjekt Store leietakere er i markedet med krav om BREEAM-Exellent, Leed Gold etc. Bedriftene bygger renommé og omdømme Miljø i praksis Utvikle gode kollektivknutepunkter for alle reisende (fotgjengere, syklende, buss, tog, taxi..) Rydde opp i grunnforurensning (Lillestrøm, Brakerøya med flere) Miljøtenkning i hele utviklingskjeden: Naturgitte forhold (sol, vind, snø) Programfase (felles mål med leietaker) Forprosjekt (krympe areal, logistikk, material) Gjennomføring (godt håndverk, detaljer) Drift (bruk, temperatur, driftstider) Erfaringstilbakeføring (bli bedre neste gang)

27 Det er viktig å ha FOKUS!

28 Takk for oppmerksomheten!

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

Leietakerprofil og leietakermiks Cecilie Martinsen 30. november 2011 Den store Utleiedagen, NE Kunnskap. Bedre byrom der mennesker møtes

Leietakerprofil og leietakermiks Cecilie Martinsen 30. november 2011 Den store Utleiedagen, NE Kunnskap. Bedre byrom der mennesker møtes Leietakerprofil og leietakermiks Cecilie Martinsen 30. november 2011 Den store Utleiedagen, NE Kunnskap Bedre byrom der mennesker møtes Innhold 1. Kort om Rom Eiendom AS 2. Porteføljen 3. Kort om metodikk

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug, 22.09.2015 på Osloregionens høringskonferanse Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen Eiendomsbransjen En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen 1 Om Senter for eiendomsfag Senter for eiendomsfag er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Det kortreiste, gode livet

Det kortreiste, gode livet Næringslivet i drammensregionen NOVEMBER 2012 2. årgang Ny jobb og en enklere hverdag Se side 46 TEMA: Det kortreiste, gode livet Vil bli verdensmester i elbil-løsninger side 30 Får hjelp til å la bilen

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Anthon B Nilsen Årsrapport 2011

Anthon B Nilsen Årsrapport 2011 Anthon B Nilsen Årsrapport Anthon B Nilsen AS er et aktivt eier selskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder:

Detaljer

Årsrapport. Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling

Årsrapport. Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling Årsrapport 2013 Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling Året 2013 Visjoner og drømmer Mye av vår livskraft kommer frem gjennom våre visjoner og drømmer. Visjoner driver oss fremover, nye tanker kommer

Detaljer

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3 2015 FutureBuilt spiller en viktig rolle i å utvikle forbildeprosjekter innen klimavennlig byutvikling og arkitektur. Sammen med ambisiøse utbyggere rehabiliterer vi og bygger nytt. 35 forbildeprosjekter

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer