TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN"

Transkript

1 TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN Tomteområde v/ Sætrum Oppdrag: Prisantydning: ,- Meget attraktiv beliggenhet med nydelig utsikt DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999

2

3 Kontaktperson: Roy Sætermo Avdeling: Alta E-post: Kontortelefon: Mobiltelefon: Fax: INNHOLD 04. Tomteområde v/ Sætrum 08. Stue 10. Kjøkken 12. Soverom/Bad 16. Nabolagsprofil 18. Eiendommen fra A til Å 20. Viktig informasjon 21. Vedlegg 25. Forbrukerinfo 26. Budskjema PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND "BOLIG " TIL 09999

4 01 Prisantydning: kr ,- Omkostninger: kr ,- Til sammen: kr ,- *Totalkostnad: kr ,- Eiendomstype: Tomt * Totalkostnaden er stipulert 4

5 Gangavstand til Tverrelvdalen skole 03. Tverrelvdalens Samfunnshus m/gressbane ligger ca 3 km unna Tomteområde v/ Sætrum TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN Tomta er beliggende i høyden mot nord overfor Sætrumsletta, gangavstand fra skole og butikk. Avstanden til Elvebakken er ca 7 km, og til Alta Sentrum ca 12 km 5

6 OMRÅDET ER SVÆRT SOLRIKT. RAIPASFJELLENE I BAKGRUNNEN 6

7 7

8 UTSIKT MOT SØR-SØRØST. ISBERGET I BAKGRUNNEN UTSIKT MOT SØR 8

9 9

10 Utsikt mot nord, nærmeste nabo vil være nydelige omgivelser mot Borras-fjellet 10

11 PARTI MOT NEDRE TVERRELVDALEN MED OPGÅRD I BAKGRUNNEN. NYDELIG UTSIKT OG SOLRIKT 11

12 FLYFOTO OVER OMRÅDETE 12

13 13

14 DELER AV HOVEDEIENDOMMEN MÅ FRADELES 14

15 En betydelig del av eiendommen gnr. 38, bnr 359 er avsatt i kommuneplanen til boligformål 15

16 16

17 17

18 Eiendommen fra A til Å ADKOMST Det er pr. idag ikke planlagt vei inn i området, dette skjer ved fremme og behandling av reguleringsplanen. DIVERSE Alta og Tverrelvdalen er inne i en kraftig vekstperiode som har medført et sterkt økende behov for boligtomter både sentralt og i Tverrelvdalen. Da det idag er begrensede ferdigregulerte arealer til boligformål, vil det aktuelle området være svært interessent, også fordi det oppfyller behov for boligtomter på østsida av Alta by. Tomtegrunnen i området antas å være god, med bl.a. noe fjellgrunn. Arealet som er avsatt til boligformål er stipulert. Kjøper må selv fremme søknad om reguleringsplan for området, og har nødvendig risiko for å få den behandlet. Ihht kommuneplanen er dette et felt Det påhviler en gammel forkjøpsrettsklausul som selger jobber med å få slettet. EIEFORM Eiet EIENDOM Område ved Tverrelvdalsveien 75, 9517 ALTA parsell fra gnr. 38, bnr. 58 og gnr. 38, bnr. 359 i Alta kommune EIER Rolf Erling Sætrum (m) EIERBRØK 1/1 FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Det er ikke bygninger på eiendommen som skal planlegges i perioden FINANSIERING Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. INNHOLD Deler av eiendommene med bnr 58 og 359 er i arealplanen satt av til boligformål. Arealet er stipulert til totalt ca 35 kvm som vist på vedlagte kartskisse. Det foreligger ikke reguleringsplan for området. Evt avvik fra det stipulerte areal mindre/større enn 10% vil ikke innvirke på kjøpessummen. KONSESJON Søknad om konsesjon påkrevet: Nei Egenerklæring om konsesjon påkrevet: Ja OMKOSTNINGER Dokumentavgift til ,- staten 2,5% av kjøpesum: Tinglysning 1.548,- hjemmelsdokument: Tinglysning 1.935,- pantedokument: Attestgebyr: 172,- Totalkostnad ,- Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Utlegg: Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 1483,- Selgers tinglysingskostnader: Kr Oppgjørstjenester: Kr OPPDRAG Kontaktperson: Roy Sætermo Eiendomsmegler E-post: (a:) (m:) Fullmektig: Liv Heidi Johansen E-post: (a:) (m:) Avdeling: Alta Adresse: Løkkeveien Alta Tlf: Fax: OVERTAGELSE Etter nærmere avtale med selger REGULERINGSMESSIGE FORHOLD Eiendommen er ikke egulert, men i arealplanen for kommunen satt av til boligformål SAKSOPPLYSNINGER Salgsoppgavedato: TINGLYSTE BESTEMMELSER Dbnr tgl Forkjøpsrett Dbnr tgl Erklæring/avtale TOMTEN Tomteareal: kvm Tomtetype: Eiertomt 18

19 Eiendommen fra A til Å Området er hellende mot nord med nydelig utsikt utover Sætrumsletta og området forøvrig. Utsikten er rett mot syd, og er solrik. Området er noe lyngmark og noe fjell, bevokst med stort sett furu- og bjørketrær. Tomtearealet er stipulert UTLEIE Adgang til utleie:nei VEDLEGG Annet Kartskisse Nabolagsprofil Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. VEI, VANN, AVLØP Det er ikke lagt inn i området hverken vei, vann og avløp VISNING Etter avtale med megler på tlf ØKONOMI Prisantydning: ,- Det foreligger ikke ligningsverdi for eiendommene 19

20 Viktig informasjon SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. FORMIDLING Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. DnB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DnB Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. BUDGIVNING Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet. MEGLERS VEDERLAG Meglers vederlag er avtalt til 2,5% provisjon av salgssum Markedspakke kr ,- Tilretteleggingsgebyr kr ,- Inneståelsesgebyr kr ,- Henvendelse til finansinstitusjoner for sletting av pant kr 500,- pr. kreditor ANSVARLIG MEGLER ER:ROY SÆTERMO MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 20

21 Vedlegg til situasjonskart for bygge- og delingssaker Tegnforklaring ihht. Miljøverndepartementets veileder for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Regulerings- og bebyggelsesplan (PBL 1985) Reguleringsplan (PBL 2008) Byggeområder (PBL ,1.ledd nr.1) Begyggelse og anlegg (PBL NR.1) Grønnstruktur (PBL NR.3) Område for boliger med tilhørende anlegg Bebyggelse og anlegg Grønnstruktur Frittliggende småhusbebyggelse Forretningsområde Område for industri Fritidsbebyggelse Offentlig bebyggelse Landbruksområder (PBL ,1.ledd nr.2) Landbruksområder Bolig- og blokkbebyggelse, garaseanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse - frittliggende Sentrumsformål Kjøpesenter Forretninger Kombinerte grønnstrukturformål Kombinerte grønnstrukturformål med andre hovedformål Forsvaret (PBL NR.4) Forsvaret Kombinerte militærformål Angitt militært formål/andre hovedformål LNFR (PBL NR.5) Offentlig eller privat tjenesteyting Offentlige trafikkområder (PBL ,1.ledd nr.3) N LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR Fritid- og turistformål Kjøreveg Landbruksformål / Skogbruk Råstoffutvinning Annen veggrunn Seterområde / Gartneri / Pelsdyr Næringsbebyggelse / Annen næring Gang-/sykkelveg Natur-/Friluft-/Reindrift Kontor / Hotell / Bevertning C Spredt bolig- og fritidsbebyggelse Friområder (PBL ,1.ledd nr.4) Industri / Lager / Bensinstasjon / Vegserviceanlegg B Spredt næringsbebyggelse Park/Turvei Idrett / Nærmiljøanlegg Naturvern Friområde Idrettsstadion LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål Badeområde Golfbane Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL NR.6) Fareområder (PBL ,1.ledd nr.5) Andre typer bebyggelse og anlegg Høgspenningsanlegg/flomområde/rasfare Uteoppholdsareal Bruk, vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Ferdsel,Farled,Skipsled,Havneområde i sjø,småbåthavn Spesialområder (PBL ,1.ledd nr.6) Grav- og urnelund / Krematorium E Fiske Privat veg Kombinert bebyggelse og anleggsformål Fiskebruk Parkbelte Bolig/forretning Kaste- og låssettingplasser / oppvekstområde for yngel Friluftsområde Bolig/forretning/kontor Akvakultur Friluftsområde i sjø og vassdrag Bolig/tjenesteyting Drikkevann Kommunalteknisk anlegg Bolig/kontor Naturområde, Friluftsområde Frisiktsone Forretning/kontor Idrett/vannsport Restriksjonsområde rundt flyplass Forretning/kontor/industri Badeområde Nedslagsfelt for drikkevann Forretning/industri Kombinerte formål i sjø og vassdrag Naturvernområde (på land) Forretning/kontor/tjenesteyting Angitt formål i sjø og vassdrag/andre angitte hovedformål Klimavernsone Forretning/tjenesteyting Bevaringsområde Næring/tjenesteyting Hensynsoner (PBL ) Steinbrudd Andre områder for vesentlige terrenginngrep Særskilte anlegg Kontor/lager Industri/lager Kontor/industri Faresone Sikringsone Støysone - Rød, gul og grønn sone iht. T-1442 Kontor/tjenesteyting Infrastruktursone Fellesområder (PBL ,1.ledd nr.7) Bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre formål Gjennomføringsone Felles avkjørsel Angitthensynsone Felles gangareal Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Båndlegging Felles lekeareal for barn Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Videreføring av reguleringsplan / Detaljeringsone Annet fellesareal for flere eiendommer Veg Fortau / Torg / Gang- og sykkelveg Bestemmelseområder (PBL ) Kombinerte formål (PBL ,2.ledd) Gatetun Bestemmelseområde-Anlegg- og riggområde Bolig/Forretning Annen veggrunn - tekniske anlegg Juridiske linjer og punkt PBL2008 Bolig/Offentlig/institusjon Annen veggrunn - grøntareal Sikringsonegrense Forretning/Industri Bane (eks.: Stasjons-/terminalbygg ) Infrastrukturgrense Forretning/Offentlig Angitthensyngrense Annen banegrunn - grøntareal LINJER OG PUNKT Gjennomføringgrense Lufthavn Båndlegginggrense nåværende Grense for restriksjonsområde Havn / Kai Detaljeringgrense Grense for bevaringsområde Kollektivnett Bestemmelsegrense Kommuneplan (PBL 2008) Bebyggelse og anlegg (PBL NR.1) Nåværende Framtidig Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Sentrumsformål Kjøpesenter Forretning Tjenesteyting Fritids- og turistformål Råstoffutvinning Næringsbebyggelse Idrettsanlegg Andre typer bebyggelse Uteoppholdsareal Grav og urnelund Kombinert bebyggelse Samf.anlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Bane Lufthavn Havn Hovednett for sykkel Kollektivnett Kollektivknutepunkt Parkering Trase for teknisk infrastruktur Komb. samf.anlegg og teknisk infrastruktur Parkering Trase for teknisk infrastruktur Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer Grønnstruktur (PBL NR.3) Nåværende Framtidig Grønnstruktur Naturområde Turdrag Friområde Park Kombinerte grønnstrukturformål Forsvaret (PBL NR.4) LNFR (PBL NR.5) N C D B N C D B Ulike typer militære formål Kombinerte militære formål LNFR-areal LNFR-areal,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse LNFR-areal,Spredt boligbebyggelse LNFR-areal,Spredt fritidsbebyggelse LNFR-areal,Spredt næringsbebyggelse Bruk og vern av sjø og vassdrag(pbl NR.6) E E Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Ferdsel,Farleder,småbåthavn Fiske Akvakultur Drikkevann Naturområde vann / Friluftsområde Kombinerte formål sjø og vassdrag Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Faresonegrense Formålsgrense Regulert tomtegrense Eiendomsgrense som skal oppheves Byggegrense Planlagt bebyggelse Bebyggelse som inngår i planen Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt Stenging av avkjørsel Avkjørsel Tunnelåpning Hensynsoner (PBL ) Nåværende Framtidig Faresone Linje- og punktsymboler(pbl2008) Sikringsone, Støysone Angitthensynsone Infrastruktursone Gjennomføringsone Båndlegging - Generalisert Detaljeringsone Planens begrensning Grense for arealformål Faresone,-sikringsone,-støysonegrense Hensynsone,-infrastruktu,-gjennomføringsgrense Båndlegging,-detaljeringsgrense 21

22 X X Alta kommune Kommunenr.: 2012 Postadresse: Postboks 1403 Postnr./-sted: 9506 ALTA Telefon: Telefax: E-post: Webadresse: MEGLEROPPLYSNINGER GJELDENDE AREALPLANER Gårdsnr: 38 Bruksnr: 58 Festenr: Seksjonsnr: Adresse: Tverrelvdalsveien 75 Type plan: Kommuneplans arealdel Målestokk: 1:3000 Euref89 sone 35 Tegnforklaring X Planens avgrensning F ormålsgrense/arealbruksgrense Regulert tomtegrense Usikker kvalitet på eiendomsgrense Byggegrense Byggelinje Frisiktlinje Eiendomsgrense som skal oppheves Y NB: God kvalitet på eiendomsgrense E iendomsgrensene på kartet er ikke rettsgyldige. Kommunen dekker ikke tap på grunn av feil og mangler på kartet. Grense for fareområde Y

23 Notater 23

24 Notater 24

25 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, smsmelding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 25

26 Bud på eiendommen Oppdragsnr.: Adresse: Tomteområde v/ Sætrum, 9517 ALTA Gnr. 38 bnr. 58 i Alta kommune Kontaktperson: Roy Sætermo Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fpnr.: Undertegnede 2: Fpnr.: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: arbeid: mobil: Gir herved bindende bud stort, kr kroner på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger. FINANSIERINGSPLAN: Långiver: Referanseperson og tlf. nr.: Egenkapital kr KRYSS AV HER, DERSOM DU ØNSKER et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgave datert Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl (akseptfrist) kl. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen dersom han krever det, få opplysninger om min identitet, på de vilkår som fremkommer av vedlagte Forbrukerinformasjon om budgivning pkt. 9. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 26

27 Notater 27

28 På DNB Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke husker alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å sende en lenke. Den begynner med dnbeiendom.no. Neste bilde DNB Eiendom Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no tlf: 09999

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 HYTTETOMTER - RAJE Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 HAFJELL Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 TOMTEFELTET LIGGER RETT VEST FOR

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG Steinhaug P-rom/Bra: 59/77 Oppdrag: 80413216 Prisantydning: 630.000,- Flott beliggenhet med vei og parkering noen skritt unna DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 NEDSTRAND Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 Prisantydning: 5.650.000,- Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST.

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VELLEDALEN Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VALLAVEGEN 24 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 30. 36. 38. 39. 41. 72. 73. 74. Fakta om eiendommen

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Tønsberg/Træleborg. Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999

Tønsberg/Træleborg. Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 P Tønsberg/Træleborg S P B O Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Jørgen Nyhus Avdeling: Te ie E-post: Jorgen.Nyhus@dnbnoreiendom.no

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLAVEIEN 30 G 3 INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 34. 37. 38. 40. 53. 54. Fakta om eiendommen Nabolaget Entrè Stue Kjøkken Soverom/Bad Øvrige bilder

Detaljer

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje.

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Selveier Prisantydning: kr 2.600.000,- BRA: 110 m 2 / P-rom: 104 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med

Detaljer

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS 3-roms selveierleilighet i 4.etg. med 2 terrasser. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 1 650 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 96 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO 5-roms selveierleilighet i 4. etg. over 3 plan med terrasse. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 3 350 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 123 m² / P-rom: 114 m² FAKTA

Detaljer

NØRVE ANDELSLEILIGHET

NØRVE ANDELSLEILIGHET NØRVE ANDELSLEILIGHET Borgundvegen 168 A P-rom/Bra: 70/70 Oppdrag: 81013035 Prisantydning: 1.890.000,- Andel fellesgjeld: 96.712,- Totalt: 1.986.712,- Lys og pen 3-roms leilighet med god planløsning DNB

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer