TYIN SLUTTRAPPORT. Tjenesteyting infostruktur. TYINs programstyre: Inger-Berit Andersen, Handels- og Servicenærings Hovedorganisasjon, 97/98

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYIN 1996 2001 SLUTTRAPPORT. Tjenesteyting infostruktur. TYINs programstyre: Inger-Berit Andersen, Handels- og Servicenærings Hovedorganisasjon, 97/98"

Transkript

1 TYINs programstyre: Inger-Berit Andersen, Handels- og Servicenærings Hovedorganisasjon, 97/98 Anne Biering, Narvesen AS, 96/00 Katarina de Brisis, Statskonsult, 96/97 Anne Grete Ellingsen, Handels- og Servicenærings Hovedorganisasjon, 96/96 Rune Fløisbonn, Universitetet i Oslo, 96/01 Lars L. Henriksen, (leder) Andersen Consulting AS 96 /01 Jan Einar Horne, Det Norske Veritas AS, 96/01 Bente Løwendahl, Handelshøyskolen BI, 96/01 Jens Weme Nielsen, Jernia ASA, 96/97 TYIN Tjenesteyting infostruktur SLUTTRAPPORT Leif Olsen, Handels- og Servicenærings Hovedorganisasjon 98/01 Bente Sollid-Hansen, Digital Hverdag/New Media Science, 98/01 Kontaktpersoner i Norges forskningsråd: Programkooridnator Helge Klitzing Postboks 2700 St. Hanshaugen 0130 Oslo Tlf E-post: Konsulent Randi Basmadjian Postboks 2700 St. Hanshaugen 0130 Oslo Tlf Redaksjon og grafisk design: Consilio Kommunikasjon AS Trykk: BK Vestfold Grafiske

2 TYIN et fremtidsrettet initiativ Satsingsområder Rundt 80 prosent av alle nordmenn jobber i tjenesteytende næringer og over halvparten av bruttonasjonalproduktet stammer derfra. Men hva vet vi om hvordan verdiskapingen skjer i denne sektoren? Bakgrunnen for at TYIN-programmet ble startet i 1996, var en økende forståelse av hvor viktige tjenesteytende næringer var blitt. Viktige for verdiskapingen i landet, for Lars L. Henriksen sysselsetting, kunnskapsutvikling og økonomi. Navnet TYIN kommer av "tjenesteyting" og "infostruktur", og sier noe om det gjensidig vekselspillet mellom informasjons- og kommunikasjonsvirkeligheten og tjenesteytende næringer. Fremveksten av Internettet har vært helt sentral i denne sammenhengen. Målet med programmet var å frembringe ny kunnskap om, og øke verdiskapingen innen de tjenesteytende næringer. Sentrale spørsmål man ønsket å belyse var: Hva er det som faktisk bidrar til verdiskapingen? Hvilke arbeidsmetoder er det som fungerer? Når hjelper hvilke virkemidler? Hvordan kan teknologien brukes fornuftig? I løpet av de seks årene TYINprogrammet har virket, har det vært Oslo, oktober 2001 Programstyret for TYIN Lars L. Henriksen Styrets leder jobbet på tvers av miljøer og fag med slike problemstillinger. Programmet har bidratt til varige samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter, og mellom disse og kunnskapsmiljøer. Etter en innledende søkerunde, valgte vi å rette fokuset mot læring, organisasjon og samarbeid, nettbasert tjenesteyting og nye handels- og distribusjonsformer. Dette viste seg å være svært nyttige valg. Siden forskningsprogrammet startet, har nemlig det vi kaller kunnskapssamfunnet vokst frem og begreper som intellektuell kapital og e-læring fått en naturlig plass i vår virkelighet. På den måten var TYIN i forkant. De seks årene med TYIN har medført nyetableringer, en rekke nye tjenestekonsepter og økonomiske og praktiske gevinster. I tillegg har det gitt en økt forståelse av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og metoder i tjenesteytende sektor. Det har utviklet seg ny kunnskap i forskningsmiljøene som er konkret og nyttig. Det er vårt håp at erfaringer fra TYIN kan brukes som drivkraft for den fremtidige verdiskapingen i den enkelte bedrift og i samfunnet for øvrig. Avgrensning av programområdet var den største utfordringen i begynnelsen av programperioden. Etter hvert kom styret frem til at programmet skulle drives med fokus på tre områder. I rapporten er det en nærmere presentasjon av tre prosjekter som hvert representerer sitt satsingsområde. Læring, organisasjon og samarbeid Omfatter læring og kunnskapsforvalting, organisasjonsutvikling, nettverk og samarbeid. Målsettingen er å gjøre bedrifter bedre i stand til å utnytte kunnskapsressursene de rår over. Prosjektet "KUNNE 2" er valgt som eksempel innenfor dette satsingsområdet. Dette prosjektet har som mål å øke verdiskapingen i bedrifter som selger kunnskapsbaserte tjenester. Nettbasert tjenesteyting Omfatter utvikling av tjenester knyttet til nye måter å produsere, formidle og presentere informasjon på. Prosjekter som baserer seg på effektiv bruk av kommunikasjonsnett er viktige her. I denne kategorien er det prosjektet "NEMLIG" som presenteres nærmere. Her er målet å utvikle en nettbasert læringsarena for etter- og videreutdanning innen grafisk bransje. Nye handels- og distribusjonsformer Forskning innen dette området, vil hovedsaklig gjelde problemstillinger knyttet til ulike aktører og funksjoner som er involvert i prosessen med å bringe varer fra produsent til sluttbruker. Prosjektet "Kundeorientert verdiskaping i logistikk-kjede" er nærmere beskrevet innen dette satsingsområdet. Prosjektet skal øke verdiskapingen i logistikk-kjeden i VVS-bransjen, ved å forbedre samarbeid, vareflyt og informasjonsstrøm. har en oversikt som viser alle prosjektene som er støttet av TYIN. Listen viser et stort antall prosjekter med betydelig potensiale. INNHOLD TYIN et fremtidsrettet initiativ 2 Satsingsområder 3 Hva har TYIN skapt? 4 Læring, organisasjon og samarbeid 6 Nettbasert tjenesteyting 8 Nye handels- og distribusjonsformer 10 Utgitt av programmet Tjenesteyting og infostruktur, Norges forskningsråd. Redaksjonen avsluttet november Opplag: eksemplarer Leif Olsen Anne Biering Rune Fløisbonn Jan Einar Horne Bente Løwendahl Bente Sollid-Hansen 2 3

3 Hva har TYIN skapt? Kunnskap er makt Erfaringene og kunnskapen som har utviklet seg i løpet av disse årene er svært betydningsfull. Kunnskap som et vesentlig konkurransefortrinn har kommet sterkt på dagsorden, og et viktig resultat av TYIN-programmet er nettopp at man har funnet fram til verktøy som gjør det mulig å utnytte bedrifters kunnskapsressurser bedre. Det har også utviklet seg ny og verdifull kunnskap i forskningsmiljøene, som man blant annet har begynt å ta inn i undervisningsopplegg i flere universitetsmiljøer. Bedrifter som lever av sin kunnskap alene, eller ved å gjøre kunnskap til en stadig viktigere del av den fysiske varen, utgjør nå en betydelig del av norsk næringsliv, og antallet er økende. Gjennom TYINprogrammet er det forsket på hvordan immaterielle verdier kan være verdiskapende, og hvordan man best kan forvalte, videreføre og videreutvikle kunnskap. Nyskaping og nye nettverk Programmet har gjennom omfattende prosjektnettverk bidratt til å skape varige samarbeidsformer mellom forskjellige bedrifter, og mellom bedrifter og ulike kunnskapsmiljøer. Det har gradvis utviklet seg en økt forståelse av informasjons- og kunnskapssamfunnet, 7 nye bedrifter har sett dagens lys gjennom TYIN-programmet, og et hundretalls virksomheter har innført nye tjenestekonsepter og forretningsområder 430 bedrifter har deltatt og nye tjenester, metoder og arbeidsprosesser har sprunget fram. Bedre form for læring Innenfor området e-læring, har man lykkes å få forskere, brukere og kursutviklere til å jobbe sammen om læringsarenaer. Vi ser at mye av dagens opplæring over nett bare kopierer metodene fra klasseromsundervisning eller brevkurs. Gjennom TYIN-programmet har man satt læringen i fokus og utviklet nye metoder å bruke nettet på. Selve denne læringsarenaen skal kommersialiseres og tjenester basert på dette skal selges til andre aktører. Når det gjelder verktøy, har et prosjekt utviklet en prototype på et program for kommunikasjon og søk som benyttes i nettlæringen. TYIN har støttet Det står mer om 279 prosjekter dette emnet senere i rapporten. Økonomisk og menneskelig gevinst Konkrete forretningsmessige og økonomiske resultater fra prosjektene vil oftest ikke foreligge før om noen år, men likevel kan man se noen klare gevinster av TYIN allerede nå. Økt kunnskap om hvordan informasjonsflyt, tillit og rollefordeling påvirker de forskjellige som er involvert i en logistikk-kjede, gir mer effektive måter å samarbeide på. I et prosjekt i VVSbransjen, hos Brødrene Dahl, antydes det en forbedring i logistikkostnadene på 15 prosent og kjedens ytelse med 10 prosent. Likevel er kanskje den viktigste gevinsten en økt forståelse av kjøpsmønstre, og en større innsikt i hva som egentlig foregår i prosessen og i kommunikasjonen mellom leddene. Dette prosjektet er beskrevet nærmere senere i rapporten. 270 millioner kroner i offentlig støtte har skapt FoU-virksomhet for 750 millioner kroner 4 5

4 Læring, organisasjon og samarbeid Tverrfaglig kunnska psledelse Kunne 2 "Kunnskapsforvaltning er ikke noe man kan lese seg til. Det er noe man lærer seg i prosessen." Omfanget av bedrifter som selger kunnskapsbaserte tjenester øker stort. Vi opplever en slags "kunnskapsrevolusjon" der fler og fler lever av kunnskaps-salg. Det er vanskelig å si hva som egentlig overleveres mellom leverandør og kunde, og hvilke ringvirkninger overleveringen får utover den enkelte bedrift. Kunnskapsinnholdet øker også i forhold til det fysiske produktet. Uansett hvilket produkt man lager, så er kunnskapen omkring det stadig mer dominerende. Det er som om vekten av varen i forhold til prisen minker fordi større og større del av det du kjøper er kunnskap. Det er krevende å forvalte den viktige kunnskapsressursen. KUNNE 2 er ment å bidra til å utvikle den norske kunnskapsøkonomien, og omfatter delprosjekter der forskere og bedrifter skaper praktiske resultater sammen. Det handler om å utvikle kunnskap om kunnskap i teori og praksis. Hva er skapende? Målet med KUNNE 2 har vært å øke verdiskapingen i kunnskapsbaserte bedrifter og få opp nye arbeidsformer som kan videreføres til andre miljøer. Og ikke minst; å forstå mer av prosessen som foregår. Hvilke immaterielle verdier er skapende? Hvordan forvaltes intellektuell kapital best? Hvilke grep skal til for at man lærer? Prosjektet er skreddersydd til, og omhandler KIFT-bedrifter (Kunnskapsintensiv Forretningsmessig Tjenesteyting) og aktivitetene fokuserer på erfaringsoverføring og læring. Målet er å styrke næringslivets kompetanse, og på den måten gjøre bedriftene bedre i stand til å utnytte de kunnskapsressursene de rår over. Evnen til å forvalte kunnskapsressurser blir svært sentral for fremtidens konkurranse i forretningsmessig virksomhet. Interessen for intellektuell kapital har økt betydelig både nasjonalt og internasjonalt. Å dele kunnskap 10 bedrifter har deltatt i KUNNE 2- prosjektet til nå, og så godt som alle prosjektene har resultert i innføring av ny praksis og nye tenkemåter for å skape, forvalte eller anvende kunnskap. Omkring 15 metoder, prototyper eller modeller er enten ferdigstilte eller under forberedelse. En viktig del av de nye metodene går ut på å dele erfaringene de ansatte hele tiden gjør seg i sitt daglige arbeid. Dette er noe som vanligvis ikke er bevisstgjort og organisert i bedriftskulturer. Det er ofte et problem at kunnskapen medarbeiderne tilegner seg ikke når ut til de andre i bedriften, og at kunnskapsdeling derfor lett blir basert på tilfeldigheter. Les mer om prosjektet på: EKSEMPLER EKSEMPLER EKSEMPLER EKSEMPLER EKSEMPLER EKSEMPLER EKSEMPLER EKSEMPLER Fortellingens fortrylling Computas er en ledende leverandør av tekniske løsninger for kunnskapsforvaltning, og har vært med på KUNNE 2 fra starten. Bedriften ønsket å styrke sin evne til å ta vare på og dele erfaringene de ansatte gjør seg i jobben sin. Computas lever selv av å hjelpe andre bedrifter med å forbedre sin interne kunnskapsstyring, og har gjennom prosjektet brukt og videreutviklet sin egen "medisin". utviklet nye moduler for kunnskapsdeling på intranettet som de nå også selger ut eksternt. "Elektroniske gule lapper" er et annet verktøy som er utviklet og som høster stor applaus. Får noen en liten ide eller gjør en erfaring skrives det ned og kommer opp på skjermen hos alle de andre. "Fortellingens fortrylling" har ført til bedre ytelse og styrket kunnskapsformidling i Computas. Bedriften prøver ut og bruker fortellermetodikken internt først, for så å kommersialisere dette og selge det ut til andre bedrifter som er deres kunder. Kunnskapsoverføring en gullgruve Erichsen & Horgen er en rådgivende ingeniørbedrift innen VVS-klima, kulde og energi. Bedriften ble med på KUNNE 2 for å bli bedre til å organisere den daglige driften og bli flinkere til å ta vare på og utnytte kunnskapen i bedriften. I motsetning til Computas skal Erichsen & Horgen ikke selge løsningene sine ut. sammensetting av personer vært studert. Å få avlivet myter om hva som koster penger, og å få skjulte kostnader frem i lyset har også vært et mål. Konkrete endringer er at det har grodd fram en ny kunnskapsoverføring mellom seniorene og juniorene, og at man har begynt å ta med juniorene ut til kunden. Selv om dette koster mer, viser det seg at man får igjen for det senere kreativt og økonomisk. Bedriften har også blitt bedre til å se at det er koblingen mellom forskjellige personer som skaper verdi. Tradisjonelt begynner man gjerne å organisere en konsulentbedrift etter samme mønster som det man Gjennom perioden dette prosjektet har pågått, har de er vant til fra produksjonsindustrien. Dette var også Et annet resultat er at man har utviklet bedre verktøy ansatte i konsulentselskapet Computas begynt å tilfelle for Erichsen & Horgen. Men en rådgivende for å analysere hva slags jobb som til enhver tid skal formidle viktig informasjon gjennom historiefortelling. I forskermiljøet har man, gjennom dette prosjektet, bedrift som selger sin kunnskap, har andre mekanismer utføres, for å finne de rette personene til oppdraget. I Historiefortelling er et utradisjonelt virkemiddel i fått prøvd ut og studert virkningen av fortellingen som og behov. Det er blant annet vanskelig å noen prosjekter er å levere raskt svært viktig. I andre profesjonelle sammenhenger.ved å dyrke fortellingen et vesentlig verktøy. Det er grodd frem ny kunnskap beregne effektivitet etter antall dager og antall er bakgrunnskunnskap det viktigste, mens i prestisjejobber som formidlingsform har Computas skapt ny innsikt og metodikk som kan nyttes i andre liknende mennesker: Den geniale ideen kan ofte dukke opp er det gjerne det faglige som er i fokus. og funnet et velfungerende verktøy for å dele og prosjekter og bedrifter i ettertid. på et tidlig tidspunkt i prosessen eller ikke i det hele formidle kunnskap. På bedriftens intranett for tatt. Og med godt samarbeid mellom ansatte kan Når det gjelder forskningsresultater er de konkrete eksempel, opplyser medarbeiderne hverandre om gode løsninger dukke opp raskt. og nyttige for videre bruk. Erfaringene fra dette faglige, organisasjonsmessige og mellommenneskelige prosjektet brukes direkte som videre verktøy for 6 forhold gjennom levende historier. Computas har I løpet av tiden prosjektet har pågått har bedre å kunne styre andre kunnskapsbedrifter. 7 arbeidsmetoder, kunnskapsoverføring og

5 Nettbasert tjenesteyting Læring på nett Nemlig Grafisk bransje alene investerer over arbeidsdager i etter- og videreutdanning hvert eneste år. Hvordan kan ny teknologi kombinert med nye pedagogiske metoder brukes til å få mer ut av denne investeringen? Dette spørsmålet var bakgrunnen for at grafisk bransje tok initiativet til forskningsprosjektet NEMLIG. NEMLIG har som hovedmålsetting å utvikle en nettbasert læringsarena som gir bedre og billigere læring enn det som er tilgjengelig i dag. Hvordan beskrive og utvikle en fremtidig arbeidsplass der læring er en integrert del av arbeidet? Prosjektet består av de teoretiske arbeidspakkene pedagogikk, verktøy- og systemutvikling og evaluering, samt en praktisk arbeidspakke med bedriftspiloter i tillegg til administrasjon og spredning. Prosjektet skal både resultere i forskningsrapporter til allmenn benyttelse, og konkret næringsutvikling for de involverte bedriftene og kursutviklerne. Lærling mester Ofte ser man at ny teknologi blir benyttet som et verktøy for å realisere gamle pedagogiske metoder. Et typisk eksempel er at man slavisk overfører lærerbøker til nettet, uten å benytte seg av de mange nye pedagogiske muligheter som ligger i datamaskinen. NEMLIG er basert på en pedagogisk metode som i prosjektet omtales som "Samarbeid mellom ulike kulturer skaper en læringsform som spiller på flere strenger enn den tradisjonelle E-læringen" "lærling mester modellen." Målet er at brukerne skal lære på samme måte som en lærling som veiledes av mesteren mens han eller hun utfører sitt daglige arbeid. Prosjektet peker på en svakhet ved andre opplegg for nettbasert undervisning: Løsningene som hittil er presentert er stort sett elektroniske brevkurs der læreren ber eleven om å løse oppgaver. I NEMLIG er det brukerne som setter dagsorden ved å melde seg på temagrupper og oppsøke den kunnskapen de trenger, når de trenger den. Temagruppene er databaser der brukerne kan navigere og søke i fast lærestoff om temaet, og i tidligere diskusjoner og spørsmål. Brukerne deler på denne måten kunnskapen med hverandre, og det bygges opp mer og mer innhold i læringsarenaen. Alt styres gjennom et vindu som alltid ligger på skjermen til deltakerne. Mange av arbeidsoperasjonene som skal læres blir vist som videoopptak eller simuleringer på datamaskinen. Deltakerne kan følge videoopptaket mens de selv gjør det samme arbeidet på datamaskinen. I simuleringene må man gjøre operasjonene riktig for å komme videre. Nytt verktøy og nye læringsmetoder Prosjektet har lykkes i å få folk fra helt ulike kulturer og tradisjoner til å jobbe sammen. Det har grodd fram ny kunnskap om hvordan ny teknologi kan brukes på nye pedagogiske metoder. Forskere, brukere og kursutviklere har sittet side om side og utviklet en ny form for nettlæring. Teknologien og pedagogikken har gått hånd i hånd og måttet lære hverandres språk. Til nå har det kommet klart fram at nettbasert læring i arbeidssituasjoner gir veldig gode muligheter til å ta vare på motivasjon, aktivitet, konkretisering, variasjon, individualisering og samarbeid. Opplæringen har ført til den ønskede kompetansehevingen blant brukerne, og alle er samstemte i at dette er en bedre måte å lære på enn tradisjonelle kurs. Gjennom NEMLIG-prosjektet har det grodd fram en stor grad av bevissthet rundt IKT som verktøy for læring i fremtidens arbeidsliv. Alle læringsarenaene som er skapt vil videreføres kommersielt hos kursutviklerne. Den kunnskapen som sitter igjen i Kristian Gurvin er en av de ansatte ved Kampen Grafisk som går på kurs. Her sammen med Kirsti Næss, prosjektleder for NEMLIG ved Institutt for grafiske medier. (Foto: Aftenposten) forskningsmiljøene om en pedagogisk tilnærming til internett-teknologien, skal utnyttes og brukes videre i andre sammenhenger. Prosjektet har også utviklet en prototype på et kommunikasjons- og søkeprogram som brukes ved læring på nettet. Når prosjektet ferdigstilles i alle sine faser skal NEMLIG ende opp i en løsning for etter- og videreutdanning der de ansatte utvikler den kompetansen de trenger, når de trenger den, uten å avbryte arbeidet. Potensialet er enormt. Les mer om prosjektet på: 8 9

6 Nye handels- og distribusjonsformer Kundeorientert ver diskaping i VVS-bransjen Hvor mye vet vi egentlig om det som skjer i en logistikk-kjede? Om kjøpsmønstre, og om kommunikasjonen mellom de forskjellige leddene som er involvert? Hvordan er det mulig å øke verdiskapingen med tanke på det beste for kunden? &!58JBA3-bcihhg! Målet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om, og å øke verdiskapingen i VVSbransjen. Det skal føre fram til en større viten om fremtidige behov for logistikk og IT, og metoder, løsninger og teknologi som brukes i dag analyseres. Tillit og samhandling Det var langt fra noen krise i vareflyten da Brødrene Dahl startet prosjektet "Kundeorientert verdiskaping i logistikk-kjeden". Rør-grossisten fikk logistikk-prisen i 2001, noe som tyder på orden i egne hyller. Men alt kan forbedres, og forskningsprosjektet har fokusert på hvordan rollene som produsent, leverandør og rørleggerbedrift kan optimaliseres til det beste for sluttkunden. Selv om utgangspunktet er logistikk og vareflyten derfor kommer i fokus, er innfallsvinkelen utradisjonell. I stedet for ensidig å måle hvordan lastebilene utnyttes og hvor mange artikler som kan fjernes fra lageret, har man også tatt utgangspunkt i hvordan tillit, rollefordeling og informasjonsflyt påvirker prosessen. Da vare- og informasjonsflyten ble undersøkt kom det raskt fram at antall telefoner mellom rørlegger og grossist, og grossist og leverandør var svært høyt. Det ble brukt mye tid på små ordrer. Dette tyder på at tilliten mellom leddene behøvde å styrkes. Gevinster på flere plan Konkrete økonomiske resultater fra prosjektet vil ikke foreligge før noen år etter prosjektavslutning, men allerede nå er det mulig å antyde en økonomisk gevinst. Styringsgruppen mener det er realistisk med et mål om å forbedre logistikk-kostnadene med 15 prosent og logistikk-kjedens ytelse med 10 prosent. Likevel er kanskje den viktigste gevinsten en økt forståelse av kjøpsmønstre, og en større innsikt i hva som egentlig foregår i prosessen og i kommunikasjonen mellom leddene. Det er ofte uklar kommunikasjon, manglende tillit og manglende forståelse for hverandres arbeidsoppgaver, som forsinker og vanskeliggjør flyt mellom ulike ledd i en logistikk-kjede. De fem deltakerbedriftene som utgjør denne kjeden, har allerede økt sin strategiske kompetanse betydelig når det gjelder teknologiske løsninger, relasjoner og samarbeide. Nå ser man på konkrete forandringer. Tiltak planlegges innen vareflyt, lagerhåndtering, funksjonsavklaring i kjeden, ordrehåndtering og bruk av datasystemer som erstatning for manuelle kontakter. Brødrene Dahl har utviklet en egen "pumpeskid", der pumper o.a. til et indirekte kjøleanlegg er skrudd på plass i en stålramme som sklir nøyaktig inn gjennom en normal døråpning. VVS-sektoren har aldri tidligere vært gjenstand for analyse og forskning. Gjennom TYIN-programmet har det nå kommet ut verdifull kunnskap om denne næringen som vil være nyttig for andre i bransjen, og for mange andre bedrifter som arbeider på en måte der flere ledd er involvert i en logistikk-kjede

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Yammer deling eller støy?

Yammer deling eller støy? Norges teknisk-vitenskapelige universitet. Program for lærerutdanning Yammer deling eller støy? Kunnskapsdeling gjennom sosiale medier i en organisasjon Petter Helland Våren 2013 Petter Helland Yammer

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon Kristoffer Ødegård Eide Masteroppgave Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon En kvalitativ studie av behov og bruksmønster internt i TrønderEnergi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Sosiale medier i forvaltningen Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Forord Hva kjennetegner forvaltningens bruk av sosiale medier? Hvilke muligheter og utfordringer møter forvaltningen når den tar i bruk

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Læring i lag - PED-3900. Renate Mari Walberg. Mastergradsoppgave i Pedagogikk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Læring i lag - PED-3900. Renate Mari Walberg. Mastergradsoppgave i Pedagogikk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Læring i lag - En komparativ studie av organisasjonstyper med ulikt innhold og mål. PED-3900 Renate Mari Walberg Mastergradsoppgave i Pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer