Presentasjon av Nye Oslo. Et program for initiativ, kreativitet og samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Nye Oslo. Et program for initiativ, kreativitet og samarbeid"

Transkript

1 Presentasjon av Nye Oslo Et program for initiativ, kreativitet og samarbeid

2 Hva er byrådets program for videre modernisering av Oslo kommune Nye Oslo? M Moderniseringsprogrammet inneholder byrådets strategier for satsning i forhold til videre omstilling og modernisering av kommunen. Modernisering av kommunen vår har pågått i lengre tid og vil være en kontinuerlig prosess i mange år fremover. Vår utfordring er å strekke oss enda lenger og bli enda bedre på områder vi behersker i dag. Byrådet vil med Nye Oslo legge ekstra trykk på å skape en mer målrettet og samlende omstillingskultur i hele kommunen, der endringer blir sett på som en mulighet og ikke som en trussel. Skal kommunen lykkes med moderniseringsarbeidet, er det nødvendig å skape motivasjon og forståelse blant de ansatte for å kunne gjennomføre de endringer som er nødvendig. Informasjon og kommunikasjon er både nøkler og styringsverktøy for å oppnå dette. Byrådet legger stor vekt på samarbeid med de ansatte i moderniseringsprosessen. Det er en lederoppgave å tilrettelegge for informasjon og samarbeid på best mulig måte, slik at alle ansatte blir aktive og kreative medspillere i omstillingsarbeidet. Programmet er et helhetlig politisk rammeprogram for videre arbeid med å modernisere kommunen, og byrådet har i budsjettet for 2002 og økonomiplan omtalt programmet i motivteksten for sektorområdet service- og organisasjonsutvikling. Moderniseringsprogrammet inneholder ulike strategier innenfor følgende syv hovedområder: Enklere hverdag Valgfrihet, mangfold og konkurranse Kvalitet og service Forenkling og avbyråkratisering eoslo den digitale kommunen Fremtidens arbeidstakere fremtidens ledere En mer effektiv organisering Strategiene er tidfestet i forhold til måloppnåelse. Gjennomføringen av moderniseringsprogrammet er et administrativt linjeansvar. Det lages operative prosjektplaner som tydeliggjør roller og ansvar for koordinering og oppfølging av moderniseringsarbeidet på sentralt hold. Alle virksomheter inviteres til å delta på en kreativ og aktiv måte for å utvikle og gjennomføre tiltak på sine områder. For å sikre fokus og fremdrift har byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling et koordinerings- og pådriveransvar for moderniseringsprogrammet. 1

3 Hva skal vi gjøre? M Moderniseringsprogrammet Nye Oslo er både et helhetlig rammeprogram og en paraply for moderniseringsprosjekter og tiltak som har pågått over lang tid (for eksempel eiendomsprosjektet og konkurranseutsetting i pleie- og omsorgssektoren), prosjekter som iverksettes fortløpende (for eksempel plan- og bygningsetatens arbeid med byggesøknader på nett, byrådsavdeling for eldre og bydelenes sosialpolitiske strategier for "Et inkluderende Oslo" og byrådsavdeling for service og organisasjonsutviklings oppgradering av kommunens informasjonsog kommunikasjonsteknologiske plattform) og større, tidsavgrensede prosjekter (som bydelsreformen som skal være gjennomført innen 1. januar 2004). Dyptgripende endringer Hvert på sitt område vil mange tiltak og delprosjekter kunne innebære dyptgripende endringer. Det gjelder i måten Oslo kommune organiserer seg på, og det vil påvirke omfang, type og kvalitet på tjenesteproduksjonen. Dette vil i sin tur ikke bare innvirke på kommunens fokus i forhold til byens innbyggere, men også i forhold til egne ansatte; det vil si utfordringer knyttet til omstilling, omorganisering, kompetanseutvikling og endrede arbeidsoppgaver. Hvorfor er dette nødvendig? Byrådet mener kommunen står overfor tre hovedutfordringer de kommende årene: Mer kvalitetsbevisste brukere Dagens og fremtidens brukere av kommunens tjenester stiller større og mer spesifikke krav til service og tjenester enn tidligere. Derfor må kommunens tjenester i større grad sette brukerne i sentrum og tilpasse disse den enkeltes behov. Strammere økonomi Generell økonomisk usikkerhet, statlig overstyring og det forhold at staten har fratatt Oslo store deler av den verdiskapingen som foregår i byen, begrenser kommunens økonomiske handlingsrom fremover. I denne situasjonen er det helt nødvendig å videreføre modernisering og effektivisering av kommunen for å kunne videreutvikle tjenestetilbudet. Økt konkurranse om arbeidstakerne Dagens arbeidsmarked og økende mobilitet i arbeidsmarkedet gjør at Oslo kommune har en betydelig utfordring i å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Derfor må kommunens arbeidsgiverpolitikk ytterligere moderniseres, slik at Oslo kommune fremstår som en attraktiv og fleksibel arbeidsgiver. 2

4 1. En enklere hverdag O Oslo skal være en kommune som har fokus på kvalitet og service i hele tjenesteapparatet. Det pågår mye positivt og kreativt arbeid allerede, og målet er å gi brukerne en stadig enklere hverdag gjennom et tilgjengelig og fleksibelt tjenestetilbud. Unødvendig byråkrati og unødvendige regler skal fjernes. Dette er et ansvar både for den enkelte virksomhet og den enkelte byrådsavdeling. Servicekontor Det er igangsatt et utredningsprosjekt i Bydel Uranienborg-Majorstuen med tanke på å innføre en "Oslo-modell" for offentlige servicekontorer. I prosjektet deltar representanter fra kommunen, Trygdekontoret og Aetat. Et mål med arbeidet er å gi bydelenes innbyggere et bedre tilbud innenfor områder som sosialtjeneste, trygde- og arbeidsformidling. Etter planen skal modellen være utviklet i løpet av Interaktive tjenester Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling har igangsatt et prosjekt med sikte på å videreutvikle interaktive tjenester på Internett. Det pågår et pilotprosjekt på to sykehjem i kommunen samtidig som nye områder kartlegges og vil bli prøvd ut fortløpende. Forenkling av rutiner og regelverk Det er igangsatt et prosjekt hvor man skal se på hvordan saksbehandlingstiden kan bli kortere gjennom forenkling av rutiner og regelverk innenfor publikumsrettede tjenester. Prosjektgruppen er bredt sammensatt, og man har i første fase konsentrert arbeidet omkring enkeltvedtak og klagesaker. Innenfor dette delprogramområdet er det iverksatt tiltak eller er under utredning følgende prosjekter: Utvikle en "Oslo-modell" for fremtidige servicekontorer i bydelene med utvidede åpningstider og kommunal og statlig deltakelse Videreutvikle interaktive tjenester på Internett slik at både informasjon og egnede elektroniske tjenester er uavhengig av tid og sted Vurdere å omorganisere kommunens samlede sentralbordtjeneste og etablere et felles "callcentre" ut fra tanken én kommune, ett telefonnummer Arbeide for å få ned saksbehandlingstiden i publikumsrettede tjenester, bl.a. gjennom forenkling av rutiner og regelverk, samt vurdere innføring av svarfrister Arbeide for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede bl.a. gjennom at dette hensynet innarbeides i kommunens planverk 3

5 2. Valgfrihet, mangfold og konkurranse E Et mangfoldig tjenestetilbud bedre tilpasset innbyggernes behov er et viktig ledd i videreutviklingen av Oslo som en moderne servicekommune. Større valgfrihet, økt mangfold og konkurranse er virkemidler som vil bidra til flere, bedre og billigere tjenester. Innføringen av brukervalg på individrettede tjenester vil være et viktig virkemiddel. Konkurranse som virkemiddel Arbeidet med å effektivisere kommunens tjenester må intensiveres, og effektiviseringstiltak, deriblant bruk av konkurranse skal vurderes for samtlige tjenesteområder. Myndighetsoppgaver og det pedagogiske arbeidet ved skolene er unntatt fra konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting er ikke et mål i seg selv, men et kraftig virkemiddel som må beherskes. Det er derfor et krav at konkurranseprosessene følger kommunens vedtatte fremgangsmåte, hvor det også er utarbeidet en arbeidsbok til hjelp i de to første fasene. Bydelene Ekeberg-Bekkelaget og Stovner er skjermet for konkurranseutsetting, og er i gang med kommunal omstilling og effektivisering. Vi vil på den måten høste erfaringer med ulike virkemidler i effektiviseringsarbeidet. Brukervalg som konkurranseform Byrådet vil prøve ut brukervalg som konkurranseform, og vil iverksette forsøk med dette i bydelene Nordstrand og Lambertseter. Brukervalg betyr at brukeren får en "sjekk" pålydende den tjenesten som er innvilget og kan selv velge mellom private leverandører og bydelens egen tjeneste. Er kvaliteten ikke god nok, kan brukeren skifte leverandør. Rydding av roller Kommunen har i dag en rekke ulike roller. Den er ansvarlig for å skaffe tilbud til innbyggere, produsent av tjenester, kontrollør av tjenestens innhold og selger av tjenester. Med et klart skille mellom kommunen som bestiller og produsent av tjenester, vil vi få tydeligere ansvarsforhold. Kommunen blir også mer bevisst på hva som bestilles og hva som faktisk leveres. Innenfor dette delprogramområdet er det gjennomført tiltak eller under utredning følgende prosjekter: Utrede brukervalgsmodell for individrettede tjenester Vurdere en mer effektiv organisering, herunder bruk av konkurranse på samtlige tjenesteområder. Unntatt er myndighetsoppgaver og det pedagogiske arbeidet ved skolene Gjennomføre alternative effektiviseringstiltak til konkurranseutsetting i bydelene Ekeberg- Bekkelaget og Stovner Stimulere til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner for å oppnå en bedre utnyttelse av kommunens ressurser Innføre bestiller-utførermodellen på samtlige tjenesteområder for å etablere klarere ansvarsforhold, tydeligere roller og en mer effektiv ressursbruk 4

6 3. Kvalitet og service K Kommunen er til for innbyggerne og ikke omvendt. Byrådet mener derfor at byens befolkning har krav på et kvalitativt godt tjenestetilbud og å bli behandlet med respekt og serviceinnstilling i møte med kommunen. Byrådet vil arbeide for at kvalitet og service skal prege alt arbeid på alle nivåer i kommunen. Fra god til enda bedre service Publikums- og brukerundersøkelsen 2001 viser at de ansatte i kommunens ulike virksomheter, i førstelinjen og på saksbehandlernivå, gjør en god jobb i møte med brukerne. Men muligheten til og potensialet for forbedring er alltid til stede. Oslo kommune vil benytte denne og andre brukerundersøkelser i arbeidet med å planlegge og prioritere den videre utviklingen av sine tjenester. Forpliktende serviceerklæringer For å tydeliggjøre overfor brukerne hva de kan forvente av en kommunal tjeneste skal arbeidet med forpliktende serviceerklæringer fortsette. Alle kommunens virksomheter skal derfor utvikle og ta i bruk serviceerklæringer innen utgangen av Fra erklæringer til garantier Fem servicegarantier er under utprøving i fire av kommunens virksomheter; Bydel Grefsen- Kjelsås, Bydel Romsås, Vann- og avløpsetaten og Brann- og redningsetaten. Hensikten er å prøve ut om det å gi garanti på deler av en serviceerklæring gir enda bedre servicekvalitet til brukerne. Balansert styringsmodell Det er viktig å videreutvikle kommunens styrings- og rapporteringssystem. I bydelssektoren er det startet opp nettverk for å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet ved hjelp av styringsinformasjon fra KOSTRA og kvalitetsmålinger. Gjennom denne prosessen vil det være mulig å innarbeide kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer i budsjettog rapporteringssystemet. Det kan bidra til å utvikle et mer helhetlig system for kvalitetsoppfølging og en mer balansert styringsmodell. Innenfor dette delprogrammet er det iverksatt tiltak eller er under utredning følgende prosjekter: Innføre serviceerklæringer i alle virksomheter i Oslo kommune Prøve ut servicegarantier Kommunens virksomheter skal aktivt benytte brukerundersøkelser som et virkemiddel for økt service- og brukerorientering. Utvikle og etablere et system for kvalitetsoppfølging og, som en del av dette, utvikle kvalitetsindikatorer for de ulike tjenesteområdene. Bydelsnettverk for fornyelse og effektivisering 5

7 4. Forenkling og avbyråkratisering E En viktig hindring for bedre tjenester til brukerne kan vær regelverk og rutiner som legger unødig beslag på ressurser, og tidkrevende rapporteringsrutiner og detaljstyring av tjenesteproduksjonen. Det er byrådets klare målsetting at slike hindringer skal fjernes. Administrative rutiner og regelverk har dels sin bakgrunn i statlige bestemmelser, dels fra overordnet hold i kommunen, men dels også bestemt i virksomheten selv. Moderniseringsprogrammet gjelder alle nivåene. Fordi det er den som er pålagt å følge rutinene som best kjenner effekten, er det nødvendig med forslag til forenkling fra virksomhetene. Forslagene kan leveres direkte til SOU og den ansvarlige byrådsavdeling, eller legges i "postkassen" på Nye Oslos hjemmeside. Innenfor dette delprogramområdet er det iverksatt tiltak eller er under utredning følgende prosjekter: Vurdere områder for økt delegasjon. Bedre oversikt over fullmaktene Gjennomgå administrative rutiner og regelverk med sikte på sanering, forenkling og effektivisering Vurdere kommunens behov for styringsinformasjon ut over statlige krav. Rapporteringen fra virksomhetene skal reduseres Arbeide for at staten forenkler sine regelverk overfor kommunene 6

8 5. eoslo I Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et sentralt virkemiddel på flere av satsningsområdene for modernisering av Oslo kommune. Byrådet har en IKT-visjon om at Oslo kommune skal være ledende innen målrettet utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlig sektor. Etter byrådets vurdering vil elektroniske tjenester være med på å øke tilgjengeligheten til kommunen i betydelig grad. Nye arbeidsformer og organisering Interaktive tjenester skal etableres så langt det er formålstjenlig ut fra tjenestens egenart, brukernes behov og rettssikkerhet. En slik omlegging vil også stille andre krav til organisasjonen når det gjelder både arbeidsformer og organisering. Ansvarsfordeling eoslo den digitale kommunen, er den viktigste rammebetingelsen inn i kommunens nye IKT strategi. Den gjelder for alle kommunale virksomheter (etater, bydeler, særbedrifter) og foretak, og tar for seg IKT-anvendelse, -infrastruktur og organisering. Hver enkelt byrådsavdeling er ansvarlig for å utvikle strategier innenfor sine respektive etater. Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling har ansvar for de sektorovergripende strategiene for anvendelse, infrastruktur og organisering, og som øverste fagmyndighet på IKT-området har SOU også koordineringsansvar for IKT-strategien som helhet. Byrådsavdeling for finans har ansvar for de sektorovergripende anvendelsesstrategiene på økonomiområdet. Innenfor dette delprogrammet er det iverksatt tiltak eller er under utredning følgende prosjekter: Vurdere den totale IKT-organiseringen på nytt med henblikk på bedre ressursutnyttelse Vurdere hvilke av kommunens saksbehandlingsprosesser som kan foregå på nettet esaksbehandling Vurdere alle kommunens tjenesteområder med henblikk på å gjøre disse til elektroniske selvbetjeningstjenester eforvaltning Vurdere hvordan kommunens innkjøpsprosesser kan forgå på nettet 7

9 6. Fremtidens arbeidstakere fremtidens ledere O Oslo kommune skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. I fremtidens arbeidsgiverpolitikk ligger utfordringer knyttet både til rekruttering og bibehold av kvalifisert arbeidskraft. Evnen til å kunne benytte de ansatte på den mest hensiktsmessige måten vil være svært viktig. Byrådet satser på kompetanseutvikling og ønsker å legge til rette for mer rammepregede tariffavtaler, fleksible arbeidstidsordninger og en lønnsdannelse som i større grad baseres på lokal og individuell vurdering. Hva betyr dette for meg som leder eller medarbeider? Videreutviklingen av kommunen vil stille nye krav til ledere og medarbeidere. Ledere må aktivt bidra til å skape selvgående og offensive medarbeidere som har tilstrekkelig handlefrihet i sitt møte med brukerne. Kommunens ledere må settes i stand til å mestre nye utfordringer, som for eksempel kontraktstyring, større åpenhet og innsyn og mer krevende medarbeidere og brukere. For å lykkes med dette må alle nivåer i kommunen engasjere seg. Fra sentralt hold legges det opp til flere utviklingsaktiviteter som vil bidra til å bringe frem ledere som mestrer disse nye kravene. Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling har for eksempel iverksatt et eget topplederkandidatprogram for mellomledere, for å bedre rekruttering til topplederjobber i kommunen. Utfordringer ved omorganiseringer I forbindelse med pågående og fremtidige omstillings- og omorganiseringsprosjekter, som for eksempel bydelsreformen, vet vi at flere ledere og medarbeidere vil måtte få nye arbeidsoppgaver, ny arbeidsplass eller bli overtallige. For å møte disse utfordringene er det igangsatt et prosjekt i byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling. Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen kan ivareta dette på en best mulig måte; målet er å skape forutsigbarhet både for den enkelte ansatte og for kommunen som organisasjon. Innenfor dette delprogrammet er det iverksatt tiltak eller er under utredning følgende prosjekter: Et personalomstillingsprosjekt som skal se på utfordringer knyttet til omstillingsarbeid og overtallighet og hvordan bedriftshelsetjenesten skal organiseres i framtiden. Utvikle strategier og tiltak for livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk med fokus på seniorpolitikk Implementere handlingsplan for utvikling av toppledere Stimulere til strategisk kompetanseutvikling Ta initiativ til utvikling og utprøving av e-læringsprosjekter Utvikle strategier og tiltak til reduksjon av sykefravær Utvikle fleksible og mer individuelle belønningssystemer Arbeide for å gjøre kommunens tariffavtaler mer rammepregede Arbeide for å innføre mer fleksible arbeids tidsordninger 8

10 7. En mer effektiv organisering B Byrådet ønsker å modernisere Oslo kommune for å styrke velferden. Dette skal gjøres gjennom å flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon, desentralisere flere oppgaver, styrke brukermedvirkningen og legge forholdene til rette for et levende nærdemokrati. Byrådet ønsker at kommunen skal levere tjenester med god kvalitet som er tilpasset brukernes behov. For å oppnå dette må kommunens organisasjon til enhver tid være mest mulig effektiv og tilpasset eksterne og interne endringer. Innenfor dette delprogramområdet er det iverksatt eller under utredning følgende prosjekter: Reformere bydelsordningen gjennom å vurdere antall bydeler og bydelenes oppgaver (Bydelsreform 2004) Gjennomføre omorganisering av kommunens eiendomsforvaltning med sikte på effektivisering og styrking av forvaltning, drift og vedlikehold (Eiendomsprosjektet) Gjennomgå etatsstrukturen på bakgrunn av eksterne og interne endringer Vurdere organiseringen av byrådsavdelingene som følge av endringer i eksterne og interne ansvars- og myndighetsforhold Konsentrere kommunens virksomhet om kjerneoppgavene gjennom blant annet å selge forretningsvirksomhet og eiendommer som ikke er nødvendig for utføringen av kommunale oppgaver. 9

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling Omstillingsprosjektet i Røros kommune med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport 1 DP 1A Administrativ organisering Delstrategi i utviklingsstrategien - Kommunekompasset 2 DP 1B Servicetorg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

TILRÅDNINGER FRA EKSPERTGRUPPEN 15.SEPTEMBER 2014 MED MULIGHETER

TILRÅDNINGER FRA EKSPERTGRUPPEN 15.SEPTEMBER 2014 MED MULIGHETER TILRÅDNINGER FRA EKSPERTGRUPPEN 15.SEPTEMBER 2014 ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom Og tettere på arbeidsmarkedet Gjennomgang av NAV Sluttrapport fra Ekspertgruppen, april 2015 1

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Difis konferanse om brukerretting og brukermedvirkning 20.10.10

Difis konferanse om brukerretting og brukermedvirkning 20.10.10 Historikk og rammer Difis konferanse om brukerretting og brukermedvirkning 20.10.10 Seniorrådgiver Annemor Kalleberg. Fokus på forvaltningens forhold til brukere er ikke noe nytt Aktivt reform- og utviklingsarbeid

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2035

Arbeidsgiverstrategi 2035 Arbeidsgiverstrategi mot 2035 Vedtatt i Kommunestyret januar 2016 Sammen skaper vi fremtiden Mangfold raushet - bærekraft 1 BÆRUM KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2030 1 Innledning skal være fremtidsrettet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS`visjon: En effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS skal være kommunesektorens

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

flekkefjord kvinesdal farsund Intensjonsavtale LISTER kommune

flekkefjord kvinesdal farsund Intensjonsavtale LISTER kommune flekkefjord kvinesdal farsund Intensjonsavtale LISTER kommune 1 Innledning Farsund kommune, Flekkefjord kommune og Kvinesdal kommune har fremforhandlet en felles plattform som viser mulighetene for en

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes.

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RGS-15/130-4 39497/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Åpning av Vrådalskonferansen 2008

Åpning av Vrådalskonferansen 2008 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Åpning av Vrådalskonferansen 2008 Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv rhg - 30 oktober 2008 kompetanseforum Telemark Framtidsrettet og nyskapende kompetansesatsning

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor

Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor Seniorrådgiver Svein Berbu, AAD NBLF konferansen Ålesund, 25. April 2003 Utgangspunkt Hvorfor modernisere offentlig sektor? Høy verdi av

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING TORSKEN KOMMUNE HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING Bakgrunn Torsken kommune har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling og har ikke avlagt regnskap siden 2000. Kommunen jobber ut fra

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2 Websak 15/30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Målsetting for arbeidsgiverpolitikken i Narvik kommune... 4 3. Arbeidsgiverpolitisk plattform... 5 4. Utfordringer i Narvik kommune... 6 4.1. Hovedutfordringer:...

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERO-15/1824-1 11338/15 10.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet / 03.03.2015 Funksjonshemmedes

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev)

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre

Detaljer