Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)"

Transkript

1 Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

2 Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for leverandørutvikling, for omsorgsboligprosjekter på Sandstrand og Evenskjer. Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO og KS har som visjon å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. For mer info se: Prosjektet vil også arbeide tett med NHO Troms som tar sikte på å etablere et regionalt program for leverandørutvikling Troms i løpet av våren Som ledd i å få delt den kunnskap vi tilegner oss om innovasjon i offentlige anskaffelser, vil vi invitere kommuner tilhørende Sør-Troms regionråd, Evenes og Tjeldsund kommuner i det interkommunale ETS-samarbeidet og Norsafety til å følge og være tilstede under dialogmøtet. Skånland kommunes behov for omsorgsboliger Pleie- og omsorgsplanen har en hovedmålsetting som uttrykker at: Skånland kommune har som hovedmål å gi trygge og forutsigbare pleie- og omsorgstjenester samtidig som vi skal ha en kostnadseffektiv drift. Dette gjennom en dreining mot hjemmebaserte tjenester og økt forebyggende innsats mot folkehelse, og redusere utgiftene til kostbare institusjonsplasser. I samme plan beskrives betydningen av innovasjon, utviklings- og forskningsarbeid i et eget kapittel. Skånland kommunestyre har i møte 16. juni vedtatt at det skal igangsettes et utredningsprosjekt om bygging av omsorgsboliger på Evenskjer og Sandstrand. På Sandstrand skal utbyggingen skje enten som en ombygning av kjelleretasjen på Sandstrand bo- og servicesenter med 4 omsorgsboliger alternativt som en sammenbygging mellom Sandstrand bo- og servicesenter og eksisterende frittliggende omsorgsbolig. På Evenskjer skal det bygges inntil 15 omsorgsboliger. Kommunestyret ønsker å se på muligheten av å inkludere boliger til unge personer med omsorgsboligbehov. Skånland kommune har valgt å prosjektorganisere dette utredningsarbeidet hvor tverrfaglighet (helse, teknisk og vedlikehold) og aktive brukermedvirkningsprosesser inngår. Følgende prosjektorganisasjon er etablert; Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og skal jevnlig holdes informert om arbeidets prosess og fremdrift av prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig er rådmannsnivået representert ved kommunalsjef Torbjørn Simonsen. Prosjektansvarlig vil følge prosjektgruppens arbeid og delta i møter ved behov. Prosjektleder for plan og utredningsfasen er driftsleder tekniske tjenester Jan Egil Strand.

3 Øvrige medlemmer i prosjektgruppen er; Driftsleder Omsorg Sør Leif Hugo Hansen Driftsleder Omsorg Nord Solgunn Sjøvoll Driftsleder Skånland sykehjem Per Eivind Horn Driftsleder vedlikehold Halldor Tollefsen I en innledende fase, og til å klargjøre punkt 1 i kommunestyrets vedtak nedsetter rådmannen en helsefaglig arbeidsgruppe bestående av driftsleder Omsorg Sør Leif Hugo Hansen, driftsleder Omsorg Nord Solgunn Sjøvoll og driftsleder Skånland sykehjem Per Eivind Horn. I tillegg til kommunestyrets vedtatte føringer, har rådmannen gitt prosjektgruppen(e) utredningsmandater for henholdsvis Evenskjer- og Sandstrandprosjektet. Felles i mandatene er at; Rådmannen ber også om at prosjektgruppen tilstreber å få gjennomført smarte innkjøp gjennom å gjøre innovasjon til et krav i anskaffelsen. Dette kan skje gjennom økt dialog mellom Skånland kommune som kunde og leverandører. Hensikten med dette er å få belyst at vi etterspør de riktige og mest kostnadseffektive løsningene for våre behov, at vi er oppdatert på hva markedet er i stand til å levere og at vi får tilstrekkelig konkurranse ved innkjøp. Gjennom å stimulere våre leverandører til å tenke nytt, kan Skånland tilby bedre og/eller billigere tjenester til brukerne. Rådmannen ønsker i tillegg at boligene innrettes slik evt. tilrettelegges for at teknologi kan gjøres bruk av i omsorgsboligene med den hensikt å kunne understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, muliggjøre for økt selvhjulpenhet og medbestemmelse for slik å kunne bidra til økt livskvalitet. For prosjektet på Evenskjer skal utredningen i tillegg omfatte en vurdering av muligheter for en samlokalisering av hjemmetjenestenes base og administrasjon og sykehjemmets administrasjon i kjelleretasjen på sykehjemmet med målsetting om å optimalisere utnyttelse av arealer i kjelleretasjen i eksisterende sykehjem, og for å senke investeringskostnadene mest mulig og utnytte kompetanse og kapasitet i alle funksjoner på beste måte. Det er en uttrykt målsetting gjennom vedtak og føringer for prosjektene at det skal legges opp til en bred brukermedvirkning. Første del av utredningsprosjektet har derfor så langt bestått i å gjennomføre en brukermedvirkningsprosess for å fremskaffe brukernes behov og ønsker for lokalisering, tekniske og bruksmessige behov. Innspill fra brukerne skal så sammenholdes med helsefaglige vurderinger for valg av skisser til alternativer for løsning. Gjennomføring av pilotprosjektet Skånland kommune har i samarbeid med Nasjonalt Program for leverandørutvikling valgt å gjennomføre dette prosjektet som et pilotprosjekt i Programmet slik at kommunen oppnår økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser.

4 Første fase i prosessen vil være at Skånland kommune gjennomfører et åpent dialogmøte høsten 2011 for interesserte entreprenører, produsenter, leverandører og eventuelt andre. Formålet med dialogmøtet er få innspill fra deltakerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til kommunen kan nås på en best mulig måte. Kommunen ønsker også å presentere brukernes og kommunens behov på en god måte slik at det kan stimulere leverandører til innovasjon. Skånland kommune skal i etterkant av denne åpne prosessen mot leverandørmarkedet lage en rapport til kommunestyre som fatter en beslutning på løsning. Alle som ønsker det kan i etterkant av dette dialogmøte sende inn en skriftlig beskrivelse av hvordan de best kan løse behovet og utfordringene til kommunen (ikke mer enn 4 A4-sider). Vi presiserer at dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet med dette er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger for omsorgsboliger bygd på fremtidens teknologiske muligheter (Smarthusteknologi, energi, integrerte løsninger mv.), byggtekniske løsninger herunder skadeforebyggende utforming og materialvalg. Informasjonen kan sendes til prosjektleder Jan Egil Strand skanland.kommune.no innen 13. desember Informasjonen som fremkommer i denne prosessen vil kunne bli brukt i den etterfølgende konkurransen som gjennomføres i regi av Skånland kommune i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Skånland kommune forventer at prosjektet vil gjennomføres etter tentative fremdriftsplan: 22. nov Dialogmøte 13. des Frist innsendelse beskrivelse Des. 2011/Jan Kommunestyret behandler utredningsprosjektet Feb Detaljprosjektering, utarbeidelse kravspesifikasjon April 2012 Utlysning av konkurranse Mai/juni 2012 Kåring av vinner - anbudsåpning Juni 2012 Kommunestyrets endelige vedtak om bygging og finansiering Juni 2012 Spaden i jorda Des Omsorgsboliger ferdige og klare til overtakelse Dialogmøte Dialogmøtet gjennomføres 22. november på Skånland Rådhus, Digitalt senter (Møterom Loftet) og har følgende agenda: Tid Tema 11:00 11:30 Kaffe og registrering 11:30 11:45 Innledning velkommen v/ Torbjørn Simonsen 11:45 12:00 Om NHO/KS Nasjonalt program for Leverandørutvikling v/ Tore Andre Sines 12:00-12:15 Beskrivelse av brukernes innspilte behov v/ Leif Hugo Hansen

5 12:15 12:45 Presentasjon og beskrivelse av foreløpige planer/skisser for Omsorgsboligene på Sandstrand og Evenskjer v/ Jan Egil Strand 12:45 13:20 Spørsmål og diskusjon 13:20 13:30 Veien videre v/ Jan Egil Strand Møtet gjennomføres på Skånland Rådhus, Digitalt senter (Møterom Loftet). Påmelding foretas ved å sende e-post til Jan Egil Strand skanland.kommune.no innen 15. november Dialogmøtet vil også streames og publiseres på internett. Link for å følge møtet live vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Eventuelle spørsmål kan rettes til Jan Egil Strand, telefon , eller på nevnte e-post.

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Invitasjon til dialogkonferanse Sikring og varsling 1 Bakgrunn og formål Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ivaretar ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 BOLIGPOLITISK HANDLINGSAN 2014 BOLIGPOLITISK AN FOR TROMSØ MOT 2027, MED HANDLINGSDEL 2015-2019 PROSJEKTAN 17.02.14, vedtatt av Byrådet 27.02.14, sak 57/14 Boliger nær naturen, her fra Tomasjordnes. Foto

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer