Prosjekt AMS Energi Norge Gardermoen 13. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt AMS Energi Norge Gardermoen 13. juni 2012"

Transkript

1 Prosjekt AMS Energi Norge Gardermoen 13. juni 2012

2 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

3 Mål for AMS-prosjektet i regi av Energi Norge 1. Omforent tolkning av forskrift 301 om måling, avregning og fakturering ("Avregningsforskriften") 2. Redusere selskapenes gjennomføringsrisiko ved å søke avstemte løsninger der forskriften ikke gir avklaring

4 Hovedbudskap fra AMS-prosjektet AMS-prosjektet har gitt avklaringer og økt innsikt, som bidrar til å øke gjennomføringsevne og redusere risikoen AMS prosjektet gir konkrete forslag og innspill til løsninger der konklusjoner ikke er tatt Gjenstående avklaringer må komme i samarbeid mellom myndighetene og bransjen Det anbefales å avvente kontrahering av løsninger og utstyr til nødvendige og endelige avklaringer på regulatorisk nivå er kommet

5 Hovedbudskap fra AMS-prosjektet Bransjen må være en aktiv deltaker i videre design og utvikling av en felles IKT-løsning Det må legges en konkret og realistisk framdriftsplan for utviklingen av en felles IKT-løsning Forsinkelse i forhold til framdriftsplanen, må få konsekvens for tidsfristene nettselskapene er pålagt

6 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

7 Arbeidsgruppens sammensetning Navn Svein Inge Djursvoll Trond Holvik Vidar Kristoffersen Jon Eivind Johannessen Morten Bjerkan Selskap Haugaland kraft Agder Energi Fredrikstad Energi Hafslund Nett NTE Nett

8 Gruppens mandat Forstå de krav og forventninger som ligger i forskriftens formål/intensjonen Ikke endre forskriften Foreslå en tydeliggjør som sikrer felles implementering av AMS

9 Forskriftsavklaringer 4-1 Plikt til å installere AMS - Unntaksbestemmelsene 4-2f AMS kanalen Prissignal, styringssignal og jordfeil 4-4 Distribusjon og presentrasjon av informasjon 4-6 Grense for ansvar mht distribusjonsrekkevidde display 4-7, 4-8 First for tilgjengeliggjøring av timesverdier

10 4-1. Plikt til å installere AMS Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS. Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom: a) forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart, b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller.

11 4.1 Tolkning Forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart Grenseverdi for årsforbruk, samt krav til forbruksprofil: Anbefalt grenseverdi 1000 kwh/år Fast tilkobling uten stikkontakter Eksempler på anlegg som vil imøtekomme disse kravene er: telefonkiosker, parkometerautomater, forsterkerskap, fotobokser og mindre lampeanlegg Installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Gi objektiv og korrekt informasjon om AMS teknologien Benytte kanaler til FELO for distribusjon Kreve legeattest Fremlegge uenighet til NVE for avgjørelse

12 4-2f Informasjon om kraftpriser og nettariffer AMS skal: f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal,

13 4-2f problemstilling Behov for å avklare hva det innebærer at AMS skal kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og nettariffer. Herunder spørsmål om: 1. Hva utløser kravet? 2. Hvilken kanal distribusjonen skal eller kan sendes gjennom? 3. Hvilken informasjon må løsningen ivareta? 4. Kvalitetssikring og kostnadsinndekning for tjenesten? 5. Anbefalt alternativ løsning gjennom felles nasjonal IKT-løsning Pkt 1-4 bygger på dialog med NVE, Pkt 5 Vurderinger mot Statnetts IKT-utredning Dersom NVE støtter dette forslaget, endres noe av forutsetningene for tolkning av 4-2 f.

14 4-2f tolkning Hva utløser kravet På forespørsel fra kunden og kraftleverandør Først da er nettselskapet forpliktet til å etterkomme forskriftskravet Den som forespør dekker kostnaden. Ikke drøftet prismodell. Hvilken kanal distribusjonen skal eller kan sendes gjennom? mest effektive distribusjonsform dersom problemstillingen kommer opp. Hvilken informasjon må løsningen ivareta Dynamiske priser og tariffer, slik at sluttkunde, kraftleverandører og tredjeparter i fremtiden får de riktige insentiv som støtter opp om gode løsninger for kundene Nettselskapet er ikke ansvarlig for å finne frem kraftpriser eller kontrollere at disse er riktige. AMS prosjektet støtter Statnetts utredning NVE tilpasser forskrift 301 slik at den er i tråd med Statnetts forslag også vedrørende ansvar og rolledeling i bransjen. Nettselskapenes mulighet til å innføre dynamiske nettariffering ikke begrenses av en slik løsning Insentiver som nettselskapene bygger inn i nettariffene tilfaller kundene

15 4-2f Styringssignaler AMS skal: f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal,

16 4-2f problemstilling Behov for å avklare hva det innebærer at AMS skal kunne overføre styringssignaler. Herunder spørsmål om: 1. Hvilke styringssignaler, gjennom hvilken kanal? 2. Hva utløser kravet? 3. Kostnadsinndekning for tjenesten? 4. Anbefalt alternativ løsning Pkt 1-3 bygger på dialog med NVE, Pkt 4 Vurdert mot Statnetts IKT-utredning

17 4-2f Tolkning Hvilke styringssignal, gjennom hvilken kanal? Kravet omhandler kun distribusjon (begge veier) av energirelaterte styringssignaler uten at dette er begrensende for hva som kan distribueres. Sende/motta styringssignaler i AMS kanalen for nettselskapets eget behov. Hva utløser kravet Utover nettselskapets eget behov, kun når kunde eller tredjepart etterspør. Etterspørrer dekker kostnaden AMS prosjektet støtter Statnetts utredning: Styringssignaler mellom kunde og kraftleverandører/ tredjepartsaktører håndteres over internett. Kun styring av «kontrollert enhet» utført av nettselskapet skal skje via AMS-kanalen.

18 4-2f Jordfeilsignal AMS skal: f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal

19 4-2f Tolkning Skal være mulig å sende jordfeilsignal fra måler til nettselskapet. Det er ingen krav om å installere jordfeilsensor ute hos kunden OBS! DSB pålegger nettselskapene ansvar for å vite om det er jordfeil, noe som kan medføre krav fra DSB på området. Om dette kravet kommer, er per 1. juni.2012 ikke avklart.

20 4-4 Distribusjon og presentasjon av informasjon Målerverdiene, jf. 4-3, tredje ledd, skal vederlagsfritt gjøres tilgjengelig for sluttbrukeren via Internett Informasjonen skal presenteres på en slik måte at det er mulig å sammenligne forbruket, priser og kostnader over tid. Leverandører av energitjenester, herunder kraftleverandører skal ved fullmakt fra kunden vederlagsfritt få tilgang til målerverdiene fra nettselskapet på standardisert format.

21 4-4 Tolkning Samsvare med en leverandørsentrisk modell Standardisert format = innhenting av verdier til andre applikasjoner. Med priser som skal presenteres = nettariffer, priser fra Nord Pool spot (ligger ikke noe krav på kraftleverandør om å gjøre tilgjengelig sine avtalte priser med enkeltkunder ovenfor tredjepart) Nettselskapene vil være forpliktet til å gjøre målerverdien tilgjengelig for den sentrale løsningen innen fastsatte standarder og frister

22 4-6 Display Nettselskapet skal legge til rette for at de sluttbrukerne som ønsker dette skal kunne tilknytte et display, jf. 4-2 b). Kraftleverandør skal kunne sende prisinformasjon til displayet. Nettselskapet skal kunne sende tariffinformasjon til displayet, jf. 4-2 f).

23 4-6 Problemstilling Behov for å avklare rammene for forskriftspunktet, inklusive grense for ansvar for fysisk tilknytning ved lange avstander.

24 4-6 Tolkning legge til rette for innebærer at det skal være mulig å koble et display til målernoden Display alle typer visningsflater Nettselskapet er ikke ansvarlig for kommunikasjon/signalkvalitet mellom måler og display Kunden ansvar for å dekke kostnader Statnetts tolkning 4.2 f: måledata distribueres måler/målernode «display»

25 4-7 Krav til installasjon og rapportering Nettselskapet skal innen ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde. NVE anbefaler nettselskapene å avvente kontrahering av utstyr til nødvendige avklaringer er gjort sommeren/høsten AMS-prosjektet i regi av Energi Norge anser det risikofylt å kontrahere utstyr før nødvendige regulatoriske avklaringer er gjort, og ser det riktigere å gå i dialog med NVE dersom forsinkelser på myndighetsnivå og knyttet til avklaring og utvikling av felles IKT-løsning medfører problemer i forhold til forskriftsdefinerte frister.

26 4-8 Overgangsbestemmelser Når nettselskapet har installert AMS i henhold til 4-7, skal a) sluttbruker ha tilgang til måleverdiene lokalt, b) nettselskapet vederlagsfritt tilby sluttbrukeren informasjon om sitt forbruk på Internett.

27 4-8 Tolkning Timesverdier kan benyttes til avregningsformål fra nettselskapet har systemer for dette på plass, men kravet trer ikke i kraft for avregningsformål før Statnett IKT utredning: NVE vil ikke kreve at nettselskapene lager egne mellomløsninger dersom felles IKT-løsning ikke kan tilby tjenesten i det nettselskapene begynner å rulle ut AMS-målere.

28 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

29 Hvilke informasjonstjenester skal det etableres felles dataformat for? Prisinformasjon Forbruk (rådata, kvalitetssikrede) Tariffer Styringssignaler, prissignaler Jordfeil Andre hendelser, informasjonselementer! Lokal produksjon Evalueringskriterier Standardenes åpenhet. Ytelse, skalering og modenhet. Sikkerhet Fremtidsrettet Funksjonalitet, standardene som vurderes her skal dekke HANaspektet.

30 Grensesnittene, tolkning og konklusjon A2: Grensesnitt mot andre målere. Fjernvarmemålere, vannmålere, enkeltlastmålere. Mulig port for jordfeilsignal. A3: Grensesnitt mot "display". 3. partsustyr "Display" må i Sintefmodellen leses i et videre perspektiv, dvs. alle typer tredjepartsutstyr som skal motta målerdata og andre data som gjøres tilgjengelig i målernodens kommunikasjonsgrensesnitt, men der videre prosessering skjer i tredjepartsutstyret. Tredjepartsutstyr i denne definisjonen kan også være utstyr som prosesserer mottatte data og ut fra definerte regler styrer laster og annet utstyr. HAN-utstyr kan også være slik tredjepartsutstyr, A4: Grensesnitt mot kontrollert enhet. IO-grensesnitt Kontrollert enhet, styres direkte gjennom et grensesnitt, manuelt eller ved at styringssignalet kommer etter automatiserte regler i sentrale systemer. Det er altså da et styringssignal som går gjennom AMSkanalen og ut gjennom grensesnittet uten noen form for behandling hos kunden. Mulig port for jordfeilsignal. Arbeidsgruppen vurderer det hensiktsmessig å erstatte tidligere definerte grensesnitt A4 med en konkret I/O-port, for styring av releer eller sending/mottak av enkeltsignaler.

31 Brukstilfeller tilrettelegge i kundesnittet beskriver aktuelle problemstillinger i grensesnittet som setter krav til egenskaper etc. og funksjonalitet Oppkobling og gjenoppkobling av utstyr, Primært pushe informasjon Oppdatere informasjon etter spørring Styrefunksjoner, koble til / koble fra Håndtere funksjoner, som respondere på spørring Kontrollere status i grensesnittet Sikkerhetsmekanismer, nøkling og kryptering Målbilde: tredjepartsutstyr prosesserer informasjon og skaper nytteverdi! Måleinstrument A2 Gr. 2 Brukstilfelle Målsetting med prosess A2-1 Oppkobling av måleinstrument i grensesnitt A2 For å hente ut målerdata fra andre måleinstrument, må dette utstyret etablere kontakt med målernode. Ved første tilkobling må det derfor være en kontrollprosedyre for etablere oppkobling mellom eksternt måleinstrument og målernode,evt. inklusive kontroll av autorisasjon/rettighet A2-2 Gjenoppkobling av måleinstrument i grensesnitt A2 Gjenoppkobling av måleinstrument som midlertidig ikke har hatt kontakt med målernode A2-5 Jordfeilsignal fra ekstern giver Signal som indikerer jordfeil skal registreres i målernoden og status skal overføres via AMS A2-6 Målernoden skal kunne sjekkes status for grensesnittet, aktiv eller passiv, måleverdiststrøm. Kontroll av om det er aktuelt måleutstyr, informasjon fra aktuelt måleustyr, status etc.

32 Kartlegging, status hos leverandører, møte 30. mai Avklare hvilke fysiske bærer / grensesnitt og protokoller/formater relevante målerleverandører kan levere i grensesnitt A2, A3 og A4 ref. Sintefmodellen Leverandørenes svar er knyttet til A2, A3. Leverandør A2 - Fysisk bærer / Protokoll A3 - Fysisk bærer / Protokoll Kommentar Landis+Gyr Itron MBUS, W-MBUS MBUS, W-MBUS Optisk port, Zigbee, DSMR 4.0 P1, NFC* Zigbee, RF433 ***, Relé utgang Echelon W-MBUS Z-wave, Zigbee, RS232, C-band PLC, I/O utgang / puls Kamstrup W-MBUS DLMS/ COSEM Zigbee, Reĺé utgang Aidon W-MBUS DLMS HomePlug, Zigbee, Wifi, RF443*** Metering MBUS, DLMS/ MBUS, W-MBUS COSEM W-MBUS Embriq DLMS, SEP 1.1 (2.0*), SEP 1.1 (2.0*), RF443 SEP 1.0 (2.0**), OSGP over PLC SEP 1.1 (2.0*) DLMS/ COSEM Figur 1 Oppsummerende tabell. Det påpekes at tabellen ikke nødvendigvis er uttømmende for hva den enkelte kan levere * Kommer i overskuelig fremtid ** Leverandør avventer implementasjon *** Propritær protokoll Anbefaler å ikke definere bærer (Zigbee e.l.) kun fysisk grensesnitt Internt modulgrensesnitt Skiller ikke begrepsmessig i A2 og A3. Fokus på modulært påkoblet kommunikasjonsgrensesnitt / adapter. Adapter må lages for enkeltutstyr (av Echelon?). Plass til 4 tilleggsmoduler Embriq leverer ikke selv målere, men kommunikasjons- og totalløsninger. Opptatt av standardisering på fysisk grensesnitt, slik at kommunikasjonsløsninger kan brukes på tvers av målere uten fysisk spesialtilpasning. Sikkerhet Leverandørene leverer overordnede beskrivelser. Bygger inn autentisering og kryptering. Har og jobber med implementering. Dokumenterer sikkerhetsnivå i løsning! Viktig å sikre beskyttelse via port, parameter og firmware oppgradering etc. Primært er sikkerhetsløsningene A2/A3/A4 basert på kjente teknologier (Zigbee, DLMS/COSEM etc). > Ønskelig med oppsummering av tema sikkerhet!

33 Innspill fra målerleverandørene Spørsmålstillinger: SEP Fysisk grensesnitt Alternativer for fysisk grensesnitt Ikke tett integrasjon med HAN Modulær bygging av interface, ikke kostnadsdrivende for AMS Påpeker at SEP 2.0 er fram i tid Mere tid for anbefaling Prefererte løsninger etablerte M441, utfordring

34 - Arbeidshypotese Bransjen må bli enige om en eller flere standarder som dekker grensesnitt A3 Fysisk grensesnitt Krav til fysisk port Pluggbart Optisk Tilgjengelighet for selvbetjening, Format/protokoll Valgte løsning må ikke begrense kundens muligheter til å ta i bruk informasjon som vil være tilgjengelig i snittet Tredjepart/markedsaktører leverer løsninger som finnes i det åpne markedet Konkludere med fokusering på funksjonalitet Fokus på å samordne dette med innordning av forholdet til M441 Bærer Tredjepart/markedsaktørene må «velge» bærer Kundeutstyr

35 Konklusjon - Grensesnitt, standarder og formater Vurdering av standarder Fokus på åpne standarder med kundefokus og fremtidsrettet funksjonalitet Eksisterende og fremtidig produktstøtte hos 3. part leverandører Støttet på nasjonale og internasjonale studier, samt kartlegging av leverandørers eksisterende og fremtidige løsninger A2 Standardiseres på MBUS + evt. DLMS/COSEM MBUS er den mest utbredte standarden i Europa for multi-utility MBUS støttes av samtlige målerleverandører fra kartleggingen A3 Standardiseres på SEP 2.0 for applikasjonslaget Bred funksjonsstøtte (display, energistyring, laststyring, el-biler, etc) Ingen bestemt fysisk bærer valgt En viktig faktor ved SEP 2.0 er interoperabilitet med eksisterende IP-baserte nettverk (trådløst og kablet) Avklaringer trengs ifm. M/441 A4 Styringssignal distribuert via AMS-kanal uten behandling av kundens 3. parts utstyr Digitale innganger og releutganger gir nettselskapene mulighet for laststyring Tilbakemeldinger fra leverandørene Grensesnittene A3 og A4 bør ses på som ett grensesnitt (Dette er ivaretatt i gruppens arbeid, da A4 er «omdefinert» til å være en I/O-enhet) Bred støtte for dagens SEP (1.0 og 1.1) og fremtidig støtte for kommende SEP 2.0 Ønsker ikke særnorske løsninger

36 Prosess for å avklare krav til grensesnittene A2-A4 1. Innledende møter med målerleverandørene 2. Utarbeide foreløpig forslag 1. Fysisk grensesnitt 2. Format/protokoll 3. Verifikasjon av foreløpig forslag a) Dialog med målerleverandørene b) Avsjekk mot europeiske initiativ og standardiseringsarbeid 4. Utarbeide justert forslag 5. Verifikasjon av justert forslag a) Høring/avsjekk i bransjen b) Verifikasjon mot myndigheter c) Verifikasjon mot andre interessenter 6. Konklusjon

37 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

38 Målertekniske forhold BRYTER I MÅLER DSBS OMTALE I ELSIKKERHET NR 8 - SIDEN OGSÅ BEREDSKAPSASPEKTET RUNDT BRYTEREN TIDSSYNKRONISERING FELLES KILDE OG MAKS AVVIK NVES KRAV OM MÅLING I 4 KVADRANTER SETT OPP MOT JUSTERVESENETS FREMTIDIGE KONTROLLORDNING OMBYGGING AV SIKRINGSSKAP FELLES PRAKSIS OG FORSTÅELSE AV NVES ANBEFALING 38

39 Hvem har jobbet i gruppen: MAGNAR DYBWAD STEINAR FINES FINN ARNE GRAVDEHAUG IVAR LINGAAS ØYVIND NORDGÅRD JON SYSE BERNHARD HAUKLAND (LEDER), 39

40 Problemstillingene med DSB BRYTER I MÅLER HVILKE FASER SKAL BRYTES I FORSKJELLIGE NETTSYSTEMER STATUS FOR BRYTEREN (FOR Å FORBEREDE FOR FORRETNINGSREGLER) MERKING AV BRYTEREN JORDFEILOVERVÅKNING I NETTSTASJON (SAMORDNING MED AMS-UTRULLINGEN) SAMSVARSERKLÆRING HVORDAN HÅNDTERER VI DET? KVALIFIKASJONSKRAV I FORBINDELSE MED MONTASJE AV AMS-UTSTYR 40

41 Problemstillingene med Justervesenet HVORDAN NY KONTROLLORDNING VIL FORHOLDE SEG I FORHOLD TIL 4Q MÅLERE SOM IKKE BENYTTES I ALLE KVADRANTER RISIKOEN VED Å SETTE UT 4Q MÅLERE KRAV KNYTTET TIL DISPLAY I AMS-MÅLEREN MULIGHETEN FOR FIRMWARE OPPDATERINGER AV MÅLERE 41

42 Problemstillingene med oss selv TIDSSYNKRONISERING FELLES KILDE OG MAKS AVVIK OMBYGGING AV SIKRINGSSKAP FELLES FORSTÅELSE OG FELLES PRAKSIS 42

43 Løsningene med DSB BRYTER I MÅLER HVILKE FASER SKAL BRYTES I FORSKJELLIGE NETTSYSTEMER STATUS FOR BRYTEREN (FOR Å FORBEREDE FOR FORRETNINGSREGLER) MERKING AV BRYTEREN KONKLUSJON: ENFASET 230 V OG 400 V (IT- OG TN-NETT): TO LEDERE BRYTES TREFASE 230 V (IT-NETT): TRE LEDERE BRYTES TREFASE 400 V (TN-NETT): TRE LEDERE BRYTES, N- LEDER BRYTES IKKE BRYTEREN SKAL VÆRE BI-STABIL. Denne løsningen forutsetter foranstående overbelastningsvern (OV), at PEN leder er splittet før OV og merking på måleren at bryteren i måleren ikke må brukes i forbindelse med arbeid på anlegget. DSB understreket at OV skal være dimensjonert i forhold til bryteren i måleren slik at OV kobler ut ved kortslutning før bryterne i måleren blir skadet. DSB benytter begrepet «betjeningsbryter» og er opptatt av at det merkes eksplisitt at bryteren i måleren ikke gjør anlegget spenningsløst. 43

44 Løsningene med DSB JORDFEILOVERVÅKNING I NETTSTASJON (SAMORDNING MED AMS-UTRULLINGEN) DSB KUNNE IKKE GI ET SVAR I MØTET, MEN FORESLO I STEDET AT ENERGI NORGE SENDER OVER ET BREV TIL DSB MED EN FORESPØRSEL OM GENERELL DISPENSASJON/UTSETTELSE FRA KRAVET OM JORDFEILREGISTRERING I NETTSTASJONER INNTIL AMS ER RULLET UT. MÅLET MED EN SLIK DISPENSASJON ER Å UNNGÅ AT MAN MÅ GJØRE TING TO GANGER OG DERMED FORDYRER AMS-UTRULLINGEN UNØDVENDIG. DETTE ER ANALOGT MED ARGUMENTASJONEN KNYTTET TIL DISPENSASJONEN GITT AV JUSTERVESENET. DSB FULGTE ARGUMENTASJONEN LANGT PÅ VEI, MEN MENTE AT HENSYNET TIL HELSE/SIKKERHET GJORDE EN SLIK DISPENSASJON NOE ANNERLEDES ENN DEN GITT AV JV. BREVET ER SENDT, MEN SVARET ER ENNÅ IKKE MOTTATT. 44

45 Løsningene med DSB SAMSVARSERKLÆRING HVORDAN HÅNDTERER VI DET? I UTGANGSPUNKTET KREVES DET SAMSVARSERKLÆRING FOR ALLE TILTAK I KUNDENS ANLEGG (OGSÅ EN-TIL-EN UTSKIFTING AV UTSTYR SOM STIKK-KONTAKTER OG MÅLERE). DSB INNSER IMIDLERTID AT DETTE VIL MEDFØRE ET BETYDELIG MERARBEID I FORBINDELSE MED UTRULLINGEN AV AMS. DSB ANBEFALTE DERFOR AT ENERGI NORGE SENDER ET BREV TIL DSB MED FORESPØRSEL OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM SAMSVARSERKLÆRING FOR DE ANLEGG DER DET KUN UTFØRES ET EN-TIL-EN SKIFTE FRA GAMMEL TIL NY MÅLER OG INGEN ANDRE ENDRINGER. DSBS BEHOV FOR SAMSVARSERKLÆRING ER PRIMÆRT KNYTTET TIL Å KUNNE ANSVARLIGGJØRE DEN UTFØRENDE INSTALLATØR/MONTØR. DETTE BEHOVET BLIR UANSETT DEKKET VED AT NETTSELSKAPENES EGNE SYSTEMER VED UTRULLING VIL HOLDE ORDEN PÅ HVEM SOM HAR GJORT HVA. PÅ DEN MÅTEN KAN EN I ETTERTID GÅ TILBAKE OG SE HVEM SOM EVENTUELT ER ANSVARLIG FOR FEIL/MANGLER. BREVET ER KLART OG BLIR SENDT I DISSE DAGER. 45

46 Løsningene med DSB KVALIFIKASJONSKRAV I FORBINDELSE MED MONTASJE AV AMS-UTSTYR DSB UNDERSTREKER AT DET KUN ER KVALIFISERT PERSONELL SOM SKAL KUNNE GJENNOMFØRE ET MÅLERBYTTE. KRAVENE ER DE SAMME UAVHENGIG AV OM DET ER NETTSELSKAPET ELLER EN TREDJEPART SOM UTFØRER MÅLERBYTTENE. DSB HAR TIDLIGERE UTTALT AT DET IKKE VIL BLI GITT DISPENSASJON TIL Å BENYTTE INSTRUERT PERSONELL. MÅLERSKIFTE SKAL DERFOR FORETAS AV PERSONER SOM TILFREDSSTILLER KRAVENE I FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONER FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE). 46

47 Løsningene med Justervesenet HVORDAN NY KONTROLLORDNING VIL FORHOLDE SEG I FORHOLD TIL 4Q MÅLERE SOM IKKE BENYTTES I ALLE KVADRANTER JUSTERVESENET UNDERSTREKET AT DE IKKE ER FERDIGE MED SITT ARBEID, MEN DE HAR LIKEVEL GJORT NOEN FORELØPIGE VURDERINGER AV HVILKE KRAV SOM VIL KOMME TIL Å GJELDE. JV UNDERSTREKET AT FOKUSET DERES ER PÅ NØYAKTIGHET I DE MÅLEDATA SOM BLIR BRUK I ØKONOMISK OPPGJØR. DET ER MED ANDRE ORD BRUKSFORMÅLET SOM AVGJØR OM KVALITETEN PÅ MÅLINGEN ER RELEVANT I FORHOLD TIL KONTROLLORDNINGEN. NETTSELSKAPENE MÅ DERFOR AVGJØRE HVORDAN ULIKE TYPER MÅLERE SKAL BRUKES OG DETTE VIL AVGJØRE HVORVIDT 1Q, 2Q ELLER 4Q ER RELEVANT I FORHOLD TIL FREMTIDIG KONTROLLORDNING. DERSOM REAKTIV EFFEKT BRUKES I ØKONOMISK OPPGJØR VIL DETTE FALLE INN UNDER KONTROLLORDNINGEN. NETTSELSKAPER BØR GRUPPERE MÅLERNE ETTER BRUKSOMRÅDE I FORBINDELSE MED STIKKPRØVER. 47

48 Løsningene med Justervesenet KRAV KNYTTET TIL DISPLAY I AMS-MÅLEREN JV PÅPEKTE AT DET I HENHOLD TIL MID, SKAL VÆRE MULIG FOR KUNDEN Å SE STANDEN I DISPLAYET PÅ MÅLERNE. EVENTUELLE KRAV TIL DATASIKRING, DATAPRESENTASJON ER ENNÅ IKKE AVKLART. 48

49 Løsningene med Justervesenet MULIGHETEN FOR FIRMWARE OPPDATERINGER AV MÅLERE DET ER ØNSKELIG MED EKSTERN FIRMWAREOPPGRADERING (OPPLASTING AV NY FIRMWARE). JV UTTALTE I MØTET AT MAN I EU HAR KONKLUDERT MED AT DENNE TYPE FUNKSJONALITET (FIRMWARE OPPGRADERINGER) IKKE SKAL VÆRE MULIG. ETTER ENERGI NORGES VURDERING VIL MÅLERNODEN INNEHOLDE EN METROLOGISK DEL, MEN OGSÅ PROSESSORER OG MINNE FOR Å HÅNDTERE FUNKSJONALITETEN I KOMMUNIKASJON OG PROSESSERING AV MÅLEVERDIER OG HENDELSER. DISSE DELENE LIGGER UTENFOR WELMECS DOMENE. EN AKSEPTABEL LØSNING VIL VÆRE AT SOFTWAREN SEPARERES I 2 DELER, EN METROLOGISK DEL OG EN IKKE-METROLOGISK DEL. JUSTERVESENET VIL TA DETTE VIDERE OPP MED LEVERANDØRENE. SVAR FRA JUSTERVESENET AVVENTES 49

50 Løsningene med oss selv TIDSSYNKRONISERING FELLES KILDE OG MAKS AVVIK TIDLIGERE UTARBEIDDE KRAVSPESIFIKASJON OMTALER TIDSSYNKRONISERING I TEKNISKE KRAV FØLGENDE TILLEGG BØR TAS INN: INNSAMLINGSSYSTEMET SKAL VÆRE SYNKRONISERT MED STATNETTS NTP SERVERE. TIDSSETTINGEN I MÅLERNODENE SKAL IKKE AVVIKE MED MER ENN +- 7 SEKUNDER FRA SANN TID. KOMMENTAR: TIDSSYNKRONISERING MÅ SEES I SAMMENHENG MED INNFØRING AV EN FELLES IKT-LØSNING FOR BRANSJEN. KONKLUSJONEN RUNDT SYNKRONISERINGSKILDE VIL LEGGE PRESEDENS FOR RESTEN AV BRANSJEN. AMS-PROSJEKTET FORESLÅR AT JUSTERVESENETS KLOKKE BRUKES TIL Å OVERVÅKE STATNETTS NTP-SERVERE. 50

51 Løsningene med oss selv OMBYGGING AV SIKRINGSSKAP FELLES PRAKSIS AMS-PROSJEKTET HAR I DIALOG MED NVE KOMMET FRAM TIL FØLGENDE KJØREREGLER VED OMBYGGING: NETTSELSKAPENE FØLGER NVES INTENSJON OM Å DEKKE KOSTNADENE VED OMBYGGING I ANLEGG HVOR NETTSELSKAPET ALLEREDE HAR EN AVREGNINGSMÅLER. DET BLIR OPP TIL HVERT ENKELT SELSKAP Å GJØRE DETTE PÅ BILLIGSTE MÅTE, NOE SOM NATURLIG FØLGER AV INNTEKSTRAMMEMODELLEN. AVVIKLING AV FELLESMÅLING ER Å BETRAKTE SOM ET NYTT KUNDEFORHOLD. INSTALLASJONSEIER/ ANLEGGSEIER MÅ STILLE TIL RÅDIGHET EN MÅLERPLASS I HENHOLD TIL RETNINGSLINJENE I REN. DERETTER ER DET OPP TIL DET ENKELTE SELSKAP Å UTVISE VANLIG FLEKSIBILITET. 51

52 Hva gjenstår? BRYTEREN I ET BEREDSKAPSPERSPEKTIV HVILKE KRAV KAN STILLES TIL TEKNOLOGISKE LØSNINGER I MÅLERNODE OG INNSAMLINGSSYSTEM FOR Å REDUSERE/FJERNE BEREDSKAPSRISIKOEN? HVA KAN MÅLER- OG SYSTEMLEVERANDØRENE LEVERE I DAG OG OM ET TO ÅR? HVORDAN KAN BRANSJEN PÅVIRKE NVES ARBEID MED NY BEREDSKAPSFORSKRIFT? MØTE MED NVES BEREDSKAPSSEKSJON SIDEN ETTER LUNCH. 52

53 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

54 Forretningsprosesser behandlet til nå Lagringstid og registreringsfrekvens for måledata Definere steg i prosessen fra rådata til kvalitetssikrede data A-kontofakturering av næringskunder/hyttekunder Tidspunkt for måleverdiuttak (på døgnet) ved leverandørskift, flytting og faktura

55 Forretningsprosesser behandlet til nå Lagringstid og registreringsfrekvens for måledata Definere steg i prosessen fra rådata til kvalitetssikrede data Fokus og videre arbeid A-kontofakturering av næringskunder/hyttekunder Tidspunkt for måleverdiuttak (på døgnet) ved leverandørskift, flytting og faktura

56 Forretningsprosesser - erkjennelse Den opprinnelige listen over forretningsprosesser var et utvalg blant mange aktuelle prosesser som påvirkes av AMS Statnetts utredning har behandlet og berørt forretningsprosesser forholdvis bredt, og forsterket behovet for å detaljere øvrige prosesser i samspill i tiden framover

57 Lagringstid/registreringsfrekvens måledata 4-2. a): AMS skal lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter 4-5. Lagring av måleverdier: Nettselskap skal lagre måleverdier med en tidsoppløsning på 60 minutt i minimum 3 måneder og inntil 15 måneder Nettselskapet skal lagre måleverdier med en tidsoppløsning på en måned for de foregående 3 kalenderår Nettselskapet skal lagre måleverdier med en tidsoppløsning på ett år for de foregående 3 kalenderår NVE påpeker at begrensningen på 15 mnd. kun er tilknyttet formål i FOR 301

58 Lagring av måleverdier vurderinger og forslag Arbeidsgruppens vurdering omkring kravene om maksimal lagringstid: Er ikke avstemt med øvrig regelverk for lagring av data tilknyttet fakturering Er til hinder for kundens forståelse av eget strømforbruk og energieffektivisering Er til hinder for nettselskapets mulighet for analyse og optimalisering av nettdriften (nettnytte) og dermed å oppnå gevinstrealisering ved innføring av AMS Forslag lagt fram for NVE: Minimum 3,5 år og maksimalt 5 år for timeverdier (evt. 15 min) Maksimalt 10 år for ukeverdier Maksimalt 10 år for månedsverdier Maksimalt 10 år for årsverdier Det er utarbeidet et notat til NVE med argumentasjon, anbefaling og spørsmålsstillinger til Datatilsynet

59 Neste steg Det utarbeides et grunnlag for dialog med Datatilsynet, med fokus på konkretisering og eksemplifisering av budskapet Videre arbeid koordineres med NVE inn mot dialog med Datatilsynet

60 Steg i måleverdikjeden Bakgrunn: 4-3 krav til døgnlig overføring, tilgjengeliggjøring innen kl 9 neste dag 3-5 krav til stipulering 3-10 krav til kvalitetssikring av måleverdiene Prosess: Skissert definisjoner, forutsetninger og steg i prosessen Valgt å gi innspill til Statnetts dokumentasjon ihht. dialog Forutsetninger/prinsipper: Estimeringsregler/-metoder er like i alle ledd av prosessen Automatisk validerings-/kvalitetssikringsprosess er kjørt hos nettselskapet før døgnfrist Svært høy andel korrekt innsamlede verdier er nødvendig for å kunne håndtere datamengden Oppdaterte data kan tilgjengeliggjøres fortløpende, og data legges kun ut på nytt ved endringer

61 Hovedpunkter fra dialog med Statnett vedr. steg i måleverdikjeden Tidspunkter/milepæler: Hvilke tidspunkter skal gjelde? D+1, D+5, M+3 Nettselskapenes ansvar for oppretting av feil, eventuelt asymmetrisk ansvar etter M+3 Stand versus volum Stander må benyttes av nettselskapene Stand har en verdi også i dialog med sluttbruker Månedsstander kombinert med volum en mulig løsning Regler for stipulering og rimelighetskontroll Enklere regler for stipulering og rimelighetskontroll Tidspunkt kl 9 Ved introduksjon av et nytt ledd i verdikjeden må tidspunktet vurderes Ansvar for data ved datahub som autorativ database Kvalitetsansvar må tydelig defineres

62 Øvrige relaterte temaer diskutert med Statnett Hvordan påvirkes stengeretten av en modell med totalfakturering? Leveringsplikt og oppstart av anlegg Avvikling av dagens faktureringsprosesser vs. anlegg uten AMS Ansvar for utarbeidelse av fakturalinjer for nettkunder ref. datahub Innspillene er oppsummert i Energi Norges rapport

63 A-kontofakturering og tidspunkt for måleverdiuttak NVE bekrefter at krav til fakturering på grunnlag av faktisk forbruk ikke påvirker næringskunder. Kommende regelverk vil generelt begrense mulighet for a-konto for hytte/husholdning. Prosjektets anbefalinger vedr. tidspunkt for måleverdiuttak, avstemt med NVE: Leverandørskifte: Skifte ved døgnskifte, stand kl gjeldende døgn Flytting/anleggsovertakelse/opphør: Forslag pt. Ved døgnskifte. Det må gjøres et arbeid med å utarbeide klare forretningsregler Fakturering: Løpende fakturering relateres til døgnskifte Målerbytte: Klokkeslett/nærmeste time (eller kvarter avh. av valgt oppløsing)

64 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

65 AMS et omfattende og komplekst IKT-prosjekt Risiko ikke bare knyttet til forsyningssikkerhet, ref. Bfk og NVEs oppsummering av høringsuttalelser til endret forskrift nr Utfordrer selskapene på mange måter Økonomi Organisasjon Omdømme Prosesser Anskaffelse Energi Norges AMS-avklaringsprosjekt har prioritert gjennomført en bredere ROS-analyse for innføringsprosjekter for AMS

66 Formål med ROS-analysen Mål: Synliggjøre risikobilde i forhold til forsyningssikkerhet, personvern, økonomi og omdømme ved innføringen av AMS Dokumentasjonen skal kunne benyttes som grunnlag for selskapsspesifikke analyser Utfordring: Rammene ikke klare (felles IKT-løsning, tolkningsmuligheter) Fiktivt selskap og kun prinsipielt analyseobjekt Bransjens kompetanse på ROS-analysemetodikk

67 Metode Overordnet strukturert grovanalyse iht. NVEs veileder Synergi med eksisterende veiledning og pedagogisk tilbud til bransjen Begrenset til planlegging og ROS-vurderingsfasene Generisk selskap analysert av et team fra flere ulike selskap TrønderEnergi, NTE, Hafslund, Eidsiva Energi, Skagerak Energi, Agder Energi, BKK, Istad. Teamets kompetanseprofil dekket Beredskap, Prosjektledelse, MAFI, IKT, Anskaffelse NVEs Beredskapsseksjon, SINTEF Energi og EnergiAkademiet var med i tillegg. Erfaren konsulent engasjert til å bistå med planlegging, møteledelse og dokumentasjon (Proactima)

68 Analyseobjekt AMS-prosjekt MAFI Kundebehandling 3.partstilgang AMS/IKT-forv./drift Nett FDV Beredskap

69 Forutsetninger for analysen Analysen tok utgangspunkt i gjeldende kunnskap om AMS infrastruktur, og den begrensede kunnskap om mulige framtidige teknologivalg som foreligger på analysetidspunktet Analysen tok utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter på analysetidspunktet og de avklarende tolkninger som var ferdige Analysen skulle være et helhetlig supplement til SINTEF Rapport F21615 Risikovurdering av AMS Eventuell Felles IKT-løsning vil inneholde tilfredsstillende sikkerhetsmessige spesifikasjoner

70 Struktur på analysen Dag 1 Kort innføring i prosessen Idedugnad Strukturert gjennomgang iht sjekklister Dag 1 Identifisering av hendelser Hendelse 2 Hendelse 1 Dag2 Risiko- og sårbarhetsvurdere utvalge hendelser Hendelse n Dag 2 Identifisering av risikoreduserende tiltak Utvalgte hendelser

71 Sannsynlighet Resultater ID Betegnelse ID Betegnelse S- Mangelfull kravspesifikasjon U- Manglende organisering av parallelle driftsmodeller i S- 02 S- 03 S- 04 S- 05 S- 06 S- 07 S- 08 U- 01 U- 02 U- 03 Svikt i evaluering av tilbud U- 05 Ikke valgt leverandør går til søksmål mot aktuelt selskap Mangelfulle avtaler med leverandører Mangelfull kvalitetssikring av leverandør Feilbudsjettering (økonomiske kalkyler) Mangelfull/svikt i prosjektkontroll og eierstyring Negativ oppmerksomhet fra sluttbrukere i strategisk fase Omfattende mangel på U- 06 U- 07 D- 01 D- 02 D- 03 D- 04 D- 05 tilgang til installasjonsstedet Ikke tilgjengelige montører D- 06 Leverandør leverer ikke i tråd med kravspesifikasjon D- 07 overgangsfasen Betydelig negativ oppmerksomhet fra sluttbrukere/kunder Svikt i systemet ved overgang til fullskalasituasjon Svikt i leveransen grunnet uklare ansvarsforhold mellom ulike leverandører Komponentsvikt fører til massive utskiftninger (> 20 %) Hacking/sabotasje hvor mange brytere legges ut, tilgang til kraftsystemet Systematisk feil i avregning For lav innsamlingsprosent for verdier Data på avveie Systemsvikt som følge av oppgradering/patching eller underkapasitet Kritisk teknologi forsvinner/fases ut 22 uønskede hendelser prioritert for risiko- og sårbarhetsvurdering der hver hendelse får sitt sammenstillingsskjema. Det er i hovedsak dimensjonene økonomi og omdømme hvor man ser det største konsekvenspotensialet. Det er avdekket et betydelig risikopotensial knyttet direkte til strategisk fase. De valg som tas i strategisk fase legger rammene for risikonivået i de senere fasene. ID: D-2 Hacking/sabotasje hvor mange brytere legges ut, tilgang til kraftsystemet FASE: Driftsfase Bryterfunksjonaliteten i AMS infrastrukturen kan utnyttes til å legge ut strømforsyningen til sluttbrukere. 5 Svært sannsynlig Konsekvens A - Ubetydelig B - Liten C - Middels D - Alvorlig E - Kritisk 4 Meget sannsynlig 3 Sannsynlig 2 Mindre sannsynlig PV FS, ØK, OD 1 Lite sannsynlig Usikkerhet: IDENTIFISERTE ÅRSAKER IDENTIFISERTE TILTAK KOMMENTAR TIL SANNSYNLIGHETSVURDERING 1. Passord for konfigurering er på avveie Eksisterende: En helhetsvurdering foretatt av analysegruppen på bakgrunn av identifiserte årsaker, 2. Utro tjener - tidligere erfaring og bransjeekspertise. 3. Passord for tilgang blir kjent 4. Manglende sporing Nye: 1. Terminal man betjener brytere fra kan plasseres 5. Krypteringsnøkler kommer på avveie på driftssentralen 2. Om kundesenteret skal betjene brytere så kan man ha krav om at to personer skal jobbe KOMMENTARER TIL KONSEKVENSVURDERINGER Forsyningssikkerhet: Hendelsen vil være kritisk for strømforsyningen, da mange kunder sammen, samt at de har en begrensning på vil være uten strøm antall brytere de kan operere samtidig Personvern: Hendelsen vurderes til ikke å kunne ha konsekvenser for personvern. 3. Kreve flere signaler for å autorisere utkobling Økonomi: Utgifter til håndtering av hendelsen samt KILE-utgifter vil kunne utgjøre store 4. Beredskapsplaner summer 5. Logisk og fysisk sikring Omdømme: Hendelsen vil få mye oppmerksomhet i media og blant kunder, og kan være 6. Manual override kritisk for omdømmet til selskapet. 7. Mulighet for gateway å blokkere innkommende trafikk 8. Sikre at bryteroperasjoner på grupper av nettkunderbryter (rasjonering pga forsyningssituasjonen) alltid skjer fra nettsentralen 9. Montere målere med bryter i innkoplet og deaktivert tilstand.

72 Sannsynlighet ID: D-2 Eksempel på resultatsammenstilling Hacking/sabotasje hvor mange brytere legges ut, tilgang til kraftsystemet FASE: Driftsfase Bryterfunksjonaliteten i AMS infrastrukturen kan utnyttes til å legge ut strømforsyningen til sluttbrukere. Konsekvens A - Ubetydelig B - Liten C - Middels D - Alvorlig E - Kritisk 5 Svært sannsynlig 4 Meget sannsynlig 3 Sannsynlig 2 Mindre sannsynlig PV FS, ØK, OD 1 Lite sannsynlig Usikkerhet: IDENTIFISERTE ÅRSAKER IDENTIFISERTE TILTAK KOMMENTAR TIL SANNSYNLIGHETSVURDERING 1. Passord for konfigurering er på avveie 2. Utro tjener 3. Passord for tilgang blir kjent 4. Manglende sporing 5. Krypteringsnøkler kommer på avveie Eksisterende: - Nye: 1. Terminal man betjener brytere fra kan plasseres på driftssentralen 2. Om kundesenteret skal betjene brytere så kan man ha krav om at to personer skal jobbe sammen, samt at de har en begrensning på antall brytere de kan operere samtidig 3. Kreve flere signaler for å autorisere utkobling 4. Beredskapsplaner 5. Logisk og fysisk sikring 6. Manual override 7. Mulighet for gateway å blokkere innkommende trafikk 8. Sikre at bryteroperasjoner på grupper av nettkunderbryter (rasjonering pga forsyningssituasjonen) alltid skjer fra nettsentralen 9. Montere målere med bryter i innkoplet og deaktivert tilstand. En helhetsvurdering foretatt av analysegruppen på bakgrunn av identifiserte årsaker, tidligere erfaring og bransjeekspertise. KOMMENTARER TIL KONSEKVENSVURDERINGER Forsyningssikkerhet: Hendelsen vil være kritisk for strømforsyningen, da mange kunder vil være uten strøm Personvern: Hendelsen vurderes til ikke å kunne ha konsekvenser for personvern. Økonomi: Utgifter til håndtering av hendelsen samt KILE-utgifter vil kunne utgjøre store summer Omdømme: Hendelsen vil få mye oppmerksomhet i media og blant kunder, og kan være kritisk for omdømmet til selskapet. Videre arbeid i regi av AMS-prosjektet. Revisjon av BfK.

73 Veien videre Ferdigstille rapport innen utgangen av juni Beskrivelse av ROS-metodikk Presentasjon av identifisert risikobilde og tiltak Temadag 4. september Utdypende om ROS-metodikk Videre konkretisering av anbefalte tiltak Erfaringer i bruk av veileder i egen ROS-analyse

74 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler og bryter Bernhard Haukland Forretningsregler Anne Nysæther Risiko og sårbarhetsanalyse Ketil Sagen Veien videre

75 Relevante avklarende prosesser 2012* NVE beslutningsfase basert på underlag per juni NVE utarbeider mandat utvikling IKT-løsning 3. Fase 1 utvikling av felles ikt-løsning / datahub 4. Revidering forskrift Avklaring mht bransjens rolle i utvikling og drift av felles IKT-løsning 6. Konsekvensforståelse NVEs beslutning 8. Risikovurderinger bryterfunksjonalitet og generelt (NVE/Bransjen) 7. Avklare nye problemstillinger relevant for utrullings- og driftsfase AMS *Prosessen er indikative mht tidspunkter.

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Prosjekt AMS Energi Norge Workshop

Prosjekt AMS Energi Norge Workshop Prosjekt AMS Energi Norge Workshop Oslo 28.3.2012 Status i AMS-prosjektet Bakgrunn, mål og status Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Smart strøm fordeler for bransjen og samfunnet NVEs Beredskapskonferanse, juni 2012. Ketil Sagen, Energi Norge AS

Smart strøm fordeler for bransjen og samfunnet NVEs Beredskapskonferanse, juni 2012. Ketil Sagen, Energi Norge AS fordeler for bransjen og samfunnet NVEs Beredskapskonferanse, juni 2012 Ketil Sagen, Energi Norge AS Innhold i et samfunnsperspektiv. Utfordringer for nettbransjen med innføringen av Bransjens utfordringer

Detaljer

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Sammenfatningen er gjort av: Tommy Rudihagen Rudihagen AS for 1 Innhold Innhold... 2 1 Om veilederen... 3 2 Unntak fra plikt til

Detaljer

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE AMS og forskriftskrav Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale standarder er en viktig forutsetning for å sikre reell

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Temadager mai tlf

Temadager mai tlf INNFØRING AV AVANSERTE MÅLERLØSNINGER - TVK Temadager 21. 22. mai oh@ebl.no, tlf 900 78 138 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Næringspolitisk rådgiver TVK 22. mai 2008 Agenda

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS

AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse 08-09.11.2011 Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS steinar.fines@nte.no Hva er det egenlig AMS handler om - og hva ønsker vi det skal bli?

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Risikovurdering av AMS

Risikovurdering av AMS Risikovurdering av AMS Frank Skapalen Seksjon for beredskap, energiavdelingen NVEs BfK-seminar 11. januar 2012 Rekkefølge Formål med AMS, funksjoner Hva vi har jobbet med i risikovurderingen Scenarioer

Detaljer

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist?

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Høyland Næringspolitisk rådgiver, EBL Elmåledagene, 12.11.08 Agenda Justervesenets referansegruppe,

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder EIDEFOSS: Kraft 7 Forslag til forskriftstekst Kraft Alle måleverdier

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Norges vassdrags- og energiverk Vår dato 09.08.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Klikk her for postnummer og sted Deres referanse

Norges vassdrags- og energiverk Vår dato 09.08.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Klikk her for postnummer og sted Deres referanse Norges vassdrags- og energiverk Vår dato 09.08.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato Klikk her for postnummer og sted Vår referanse Deres referanse Innspill fra Energi Norge til Statnetts ESK rapport

Detaljer

Per Bjergli

Per Bjergli 1 (13) Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Ref 200701944 Att: Thor Erik Grammeltvedt SVAR PÅ HØRINGSDOKUMENT FEBRUAR 2011 - AVANSERTE MÅLE OG STYRINGSSYSTEMER 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Finnes et fasitsvar? I min bransje finnes en fasit ler publikum, er det meste

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Perspektiver Arbeid med funksjonskrav Beslutningsgrunnlag for NVE Felles kravspesifikasjon for 6 nettselskap

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Vedlegg 1 BESKRIVELSE AV LEVERANSENS OMFANG. AMS Innsamlingssystem

Vedlegg 1 BESKRIVELSE AV LEVERANSENS OMFANG. AMS Innsamlingssystem Vedlegg 1 BESKRIVELSE AV LEVERANSENS OMFANG AMS Innsamlingssystem Vedlegg 1 Beskrivelse av leveransen Side 2 av 5 Innhold 1 Om entreprisemodell... 3 2 Denne avtalens leveranseomfang (teknologileverandør)...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Høringsuttalelse til forskriftsforslag vedrørende avanserte måle- og styringssystemer (AMS)

Høringsuttalelse til forskriftsforslag vedrørende avanserte måle- og styringssystemer (AMS) Norges vassdrags- og energidirektorat Pb. 5091 Majorstua, 0301 Oslo Eidsiva Nett AS Org.nr. 981 963 849 Tlf. 62 56 10 00 firmapost@eidsivaenergi.no Pb 4100, 2307 Hamar Deres ref.: Saksbehandler: Vår ref.:

Detaljer

Viser til NVEs høringsdokument februar 2011 vedrørende avanserte måle- og styringssystem (AMS).

Viser til NVEs høringsdokument februar 2011 vedrørende avanserte måle- og styringssystem (AMS). Morgendagen er her bkk.no BKK NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 5". Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 11089434 Dato: 05.05.2011 BKK Netts høringsuttalelse vedr.

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte Side 1 av 5 1) Grensesnitt mellom innsamlingskontrakt og montasjekontrakt? Vil komme klart frem i konkurransegrunnlaget 2) Datatilsynets vurdering av datalagring ifm AMS? Datatilsynet har uttalt seg skeptiske.

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

20. februar Rapportering om status og planer for AMS

20. februar Rapportering om status og planer for AMS 20. februar 2012 Rapportering om status og planer for AMS Innføring av AMS er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt. Prosjektet vil medføre betydelige teknologiske og organisatoriske endringer

Detaljer

landis 1Gyr Høringssvar Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr 301 Innholdsfortegnelse

landis 1Gyr Høringssvar Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr 301 Innholdsfortegnelse Norges Vassdrags- og energidirektorat Att.: Arne Venjum Postboks 5091 Majorstuen landis 1Gyr 0301 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: U-11086/PP 5. mai 2011 Høringssvar Avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker»

Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker» Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker» LILLEAKER 10.OKTOBER 2017 NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE LARS IHLER Oppsummering og konklusjon

Detaljer

Rapportering av spenningskvalitet til NVE?

Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 MERK! NVE

Detaljer

FOU Laststyring Sørnettet AMS

FOU Laststyring Sørnettet AMS FOU Laststyring Sørnettet AMS Virginia Hyde Smartgridkonferansen 2014, 110914 Agenda Målsetting Smart samarbeid Prosjektfakta Mulighetsrom vs begrensninger Bakgrunn Fremtidens kraftsystem inkl. økt renewables,

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

Toveiskommunikasjon hype eller nytte

Toveiskommunikasjon hype eller nytte Toveiskommunikasjon hype eller nytte Markedskonferansen 2003 Ove S. Grande Hype??? Internett søk ga følgende resultat: Brukes ofte om visjonære (hyperaktive).com-satsninger En/noe som lover mer enn den

Detaljer

Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren?

Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren? Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren? Espen Kåsin Adm. Dir. Policom AS Side 1 Hvem er Policom? Policom AS er en av Norges ledende systemleverandører innen AMM systemer. Policom leverer

Detaljer

AMS og nettnytte. Hva gir god nytteverdi, og hvordan prioritere i arbeidet med nettnytte? Henrik Kirkeby, SINTEF Energi

AMS og nettnytte. Hva gir god nytteverdi, og hvordan prioritere i arbeidet med nettnytte? Henrik Kirkeby, SINTEF Energi Smart Grid Seminar, Steinkjer, 9. april AMS og nettnytte Hva gir god nytteverdi, og hvordan prioritere i arbeidet med nettnytte? Henrik Kirkeby, SINTEF Energi Henrik.Kirkeby@sintef.no 1 Hva er poenget

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

AMS Måleforum Vest November 2010

AMS Måleforum Vest November 2010 AMS Måleforum Vest November 2010 Arne Venjum, NVE Resymé av AMS-prosessen 2007: OED: Bør AMS-prosessen settes i gang? Econ-rapport (mai 2007) - Kost/nytteanalyse NVE (juni 2007): AMS-prosessen bør igangsettes

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Krav til funksjonalitet

Krav til funksjonalitet Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Krav til funksjonalitet Basiskrav og ønsker fra myndighetene Tidsplan fremover Mai 2008 Gunn Oland NVEs anbefaling til OED Ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29-30 november 2017 Hvem er vi? Jørn Heggset Statnett SF (leder) Camilla Aabakken NVE (sekretær)

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det ÅPNE LØSNINGER - Hva er det og hvilke følger får det Hva er åpne løsninger En åpen løsning er et system hvor kjerne funksjonaliteten er tilgjengelig for at e- verkene eller et 3.parts leverandør kan tilføye

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 2009/100 MAB JAPF 478.1 Dato: 12.02.2009 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - høring av forslag til endringer i forskrift 301 om måling avregning og fakturering.

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - høring av forslag til endringer i forskrift 301 om måling avregning og fakturering. Deres referanse Vår referanse Dato 3433662 06.05.2011 AMS/Febr 2011 Norges vassdrags og energiverk Pb 5091 Majorstua 0301 Oslo Att: Thor Erik Grammeltvedt Avanserte måle og styringssystem (AMS) høring

Detaljer

S artbygg/s arthus / AMS Måler Bortfall av S0 og bruk av HAN port, ver. 0.97

S artbygg/s arthus / AMS Måler Bortfall av S0 og bruk av HAN port, ver. 0.97 S artbygg/s arthus / AMS Måler Bortfall av S0 og bruk av HAN port, ver. 0.97 Bakgrunn for henvendelse: Hele e-verksbransjen og nettselskaper tilknyttet SORIA-alliansen starter nå utskifting av alle våre

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID Nettkonferansen 2014 Therese Troset Engan, Demo Steinkjer Vidar Kristoffersen, Smart Energi Hvaler 1 Hovedidé Prosjektets hovedidé

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

hvor står vi og hvor går vi?

hvor står vi og hvor går vi? Sårbarhet i kraftforsyningen hvor står vi og hvor går vi? Kontaktmøte om beredskap i kraftforsyningen, OED 29. oktober 2008 Seniorforsker Gerd H. Kjølle SINTEF Energiforskning AS, gerd.kjolle@sintef.no

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Historisk reise for og om elmåling

Historisk reise for og om elmåling Historisk reise for og om elmåling EBLs kravspesifikasjon for AMS MabFot-prosjektet Markedsbasert Forbruker tilpasning Forskningsrådet Statnett DP1 - DP2 - Tariffer priselastisitet Teknologi EBLs kravspesifikasjon

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/100 MAB EIFU 478.1 Dato: 06.05.2011 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

NETT AS ENERGI. Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS. NTE Nett AS

NETT AS ENERGI. Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS. NTE Nett AS NETT AS ENERGI Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS NTE Nett AS Inkjøp av elmålere - Innledning Utviklingstrekk Innkjøp og avtale Elmålere og lovgivning Nøyaktighetsklasser

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge 13.-14.5.2009 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola tom.wirkola@energicompagniet.no Tlf +47 41 67 90 47 www.energicompagniet.no Copyright

Detaljer

Avanserte måleog styringssystemer. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 7 2011

Avanserte måleog styringssystemer. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 7 2011 Avanserte måleog styringssystemer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 7 2011 D O K U M E N T Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Oppsummering av høringsuttalelser og endelig

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Storskala AMS. - en snarvei til Smart Grid. Stian Reite. Prosjektleder, Metor AS.

Storskala AMS. - en snarvei til Smart Grid. Stian Reite. Prosjektleder, Metor AS. Storskala AMS - en snarvei til Smart Grid Stian Reite Prosjektleder, Metor AS stian.reite@metor.no Fakta om Metor Resultat av fusjon mellom Nota og Enita. Fusjonert med virkning fra 01.01.2009 Metor, er

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Helhetlig tilnærming til beredskapsarbeidet Orientering på seminar i regi av EBL 22 okt. 2008 Roger Steen beredskapsseksjonen rost@nve.no www.nve.no Disposisjon Hvorfor

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSDOKUMENT FEBRUAR 2011 AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEMER

INNSPILL TIL HØRINGSDOKUMENT FEBRUAR 2011 AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEMER Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Besøksadresse: Postadresse: Sentralbord: Faks: web: E-post: Org. Nr.: Bankgiro: NTE Nett AS Sjøfartsgt. 3 Postboks 2551 7736 Steinkjer

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer