Gaular va»dra. Saml a p lan forvassdrag. Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gaular va»dra. Saml a p lan forvassdrag. Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune"

Transkript

1 Vassdragsrapport Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune 11W9 W9,55 jq Saml a p lan forvassdrag Gaular va»dra 337 Gaularvassdraget Nystølen Sværefjorden Hårklau Gjerland p. Lauavatn Vikja Osen Videreforingsprosjekt for Gaulamassdraget

2 Umila Plan for vassdrag Siktemålet med Samla plan for vassdrag (Samla Plan) er å få ei meir sam1a, nasjonal forvalting av vassdraga. Samla Plan gir framlegg til ei gruppevis prioritert rekkjefølgje av vasskraftprosjekt for seinare konsesjonshandsaming. Prioritering av prosjekta skjer etter ei vurdering av kraftverksøkonomisk lannsemd og grad av konflikt med andre brukarinteresser som ei eventuell utbygging. vil føre med seg. Samla Plan gir vidare eit grunniag for å ta stilling til kva for vassdrag som ikkje bør byggjast ut, men disponerast til andre faremål. I alt omfattar Samla Plan vasskraftprosjekt tilsvarande omlag 40 TWh midlare årsproduksjon. Miljaverndepartementet har ansvaret for arbeidet, i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Norges vassdragsog elektrisitetsvesen og andre instansar. Regjeringa la våren 1985 fram stortingsmelding om Samla plan for vassdrag, St.meld. nr. 63 ( ). Samla Plan vil bli ajourført, første gong i ei stortingsmelding Denne stortingsmeldinga vil omtale ein del mindre prosjekt, som ikkje kom med i St. meld. nr. 63. Ho vil og ta for seg reviderte utbyggingsplanar for ein del av prosjekta sorn alt er vurderte, såkalla videreføringsprosjekt. Arbeidet med dei ulike fagområda skjer dels sentralt, dels på fylkesnivå der fagfolk frå fylkeskommunen, miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen og andre etater er trekte inn. I kvart fylke er det oppretta ei rådgjevande kontaktgruppe for arbeidet med Samla Plan. Som koordinator for arbeidet med prosjekta i fylka, er det engasjert eigne medarbeidarar. Utgreiingane om vasskraftprosjekt og konsekvensar vert for kvart prosjekt sette saman i vassdragsrapportar. Ved sidan av utgrelingane om vasskraftprosjekta, vert følgjande brukarinteresser/tilhøve handsama: naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, vern mot ureining, vassforsyning, kulturminnevern, jord- og skogbruk, reindrift, sikring mot flaum og erosjon, transport, istilhøve og vasstemperatur og klima. Dessutan vert regionaløkonomiske verknader vurderte. Vassdragsrapportane vert fortløpande sende til høyring i vedkommande kommunar, lokale interesseorganisasjonar m.m. Vassdragsrapportane, saman med høyringsfråsegnene, dannar grunnlaget for den gruppevise prioriteringa i Samla Plan.

3 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljavernavdelinga 5840 Hennansverk FOR VASSDRAG FJORDANE 337 GAULARVASSDRAGET SEPTENBER 1986 ISBN NUMMER:

4 INNHALD FØREORD Side BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 2.1 Naturvern 2.2 Friluftsliv Oversiktskart VASSKRAFTPROSJEKT VIDAREFØRINGSPROSJEKT Tidlegare vurderte alternativ i Samla plan Gaula Vidareføringsprosjekt Utbyggingsplanar Gaularfjell - Sværefjordprosjektet Hydrologi og magasin Driftsvassvegar Kraftstasjonar Anleggsvegar, anleggskraft, tippar og massetak Kompenserande tiltak Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknyting Kostnader Anleggsperiode Utbyggingsplanar i Haukedalen Hydrologi og magasin Vassvegar Pumpe- og kraftstasjon Anleggsvegar. Anleggskraft. Tippar Kompenserande tiltak InnPassing i produksjonssystemet. Linjetilknyting Kostnader Anleggsperioden Samla utbygging av Gaularvassdraget Hydrologi og magasin Vassvegar Kraftstasjonar Anleggsvegar. Anleggskraft. Tippar Kompenserande tiltak Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknyting Kostnader Anleggsperioden Samla utbygging 35 VERKNADER AV UTBYGGINGA 4.0 Verknader på naturmiljø Arealkonsekvensar Is og vasstemperatur Lokale klimaendringar Naturvern Friluftsliv Vilt Fisk 51

5 4.5 Vassforsyning Vern mot ureining Kulturminnevern Jordbruk og skogbruk Reindrift Flaum-og erosjonsikring Transport 64 OPPSUMMERING 5.1 Sværefjordprosjektet Kraftprosjekt Konsekvensar Utbygging i Haukedalen Kraftprosjekt Konsekvensar Samla utbygging av Gaularvassdraget Kraftprosjektet Konsekvensar 73 Oversikt over fagrapportar 77

6 FØREORD Regjeringa vedtok 22. mars 1985 St.meld. nr.63 ( ) om Samla plan for vassdrag. Siktemålet med Samla plan er å få ei samla nasjonal forvaltning av vassdraga. Planen er derfor verken ein utbyggingsplan eller ein verneplan. Samla plan er det vurdert 540 prosjektalternativ i 310 vasskraftprosjekt. Det tilsvarar 40 TWh midlere årsproduksjon. Prosjektalternativ som gjev best kraftverksøkonomi og får minst negative følgjer for andre brukarinteresser er plassert først i dengruppevise prioriteringa. Alternativa er fordelt på 3 kategoriar i 15 grupper: Kategori I Omfattar prosjekt på i alt 11 TWh som straks kan konsesjonshandsamast for å hjelpe på kraftoppdekkinga i åra framover. I den første tida er det berre prosjekt i kategori I (gruppe 1-5) som kan konsesjonshandsamast. Kategori II omfattar prosjekt som kan nyttast til kraftutbygging eller andre føremål, 7 TWh (gruppe 6-8). Kategori III Omfattar prosjekt der dei tekniske løysingane som til no er vurdert, ikkje er aktuelle for kraftutbygging p.g.a. store konflikter med andre brukarinteresser og /eller høg utbyggingsptis (gruppe 9-15). Denne vassdragsrapporten er utarbeidd som del av Samla plan - arbeidet i Sogn og Fjordane. I forrige vassdragsrapport vart det konsesjonssøkte utbyggingsalternativet i Gaula plassert i kategori gruppe 11. Dei nye alternativa er ei vidareføring som tek sikte på å redusere dei negative konsekvensane samanlikna meci tidlegare utbyggingsplanar. Resultatet av vidareføringa vil inngå i ei ajourføring av Samla plan i Denne rapporten er eit supplement til vassdragsrapporten 337 GAULARVASSDRAGET (mai 1984), og disposisjonen er i samsvar med tidlegare form. For å unngå alt for mykje gjentaking vil vi for fleire kapittel vise til forrige vassdragsrapport. Oppbygginga av vassdragsrapporten for vidareføringsprosjektet er: Kap.1 Når det gjeld NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN viser vi til kap.1 i forrige vassdragsrapport (mai 1984). Kap. 2 Vi har ikkje skrive nytt kap.2 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET, bortsett frå nokre små merkanader til naturvern og friluftsliv også her viser vi til forrige vassdragsrapport (mai 1984).

7 Kap.3 I og med at den konsesjonssøkte utbyggingsplanen er delt opp i tre alternativ, og særleg av di det er planar om overføringar til Sværefjorden, har vi tatt med heile det nye kap.3. Først i kap. 3 er det ei kort omtale av alternativet som tidlegare er vurdert i Samla plan (St.meld. nt. 63), -og kva som skil det frå vidareføringsplanane. Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Vi har laga nytt kap.4 VERKNADER AV UTBYGGINGA, bortsett frå 4.12 Regional økonomi der vi viser til forrige rapport. Heile kap.5 OPPSUMMERING er utarbeidd på nytt. Når det gjeld tidlegare handsaming av Gaularvassdraget_c_ viser vi til kap.6 i forrige vassdragsrapport. Innleingsvis i kap. 3 er forrige SP handsaming av Gaula omtala. Det er ikkje laga nye temakart for vidareføringsprosjekta. Einaste kartmateriell er utbyggingsskissene i kap. 3 og oversiktskartet i kap.2. Fagrapportane som vassdragsrapporten byggjer på er laga av medarbeidarar (sjå liste etter kap. 5 OPPSUMMERING) innan fagsystemet. Koordinering av arbeidet og redigering er gjort av fylkesmedarbeidaren. Hermansverk AsmUnd Tysse

8 BRWSFORMER OG INTERESSER I VASSORAGET 2. 1 NATURVERN Når det gjeld nedslagsfeltet til Gaularvassdraget, viser vi i hovudsak til tidlegare vassdragsrapport basert på konsesjonssøkt utbyggingsplan. Universitetet i Bergen har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune føreteke samanliknande undersøkingar og vurderingar av 7 vassdrag i Sunnfjord og delvis Nordfjord ("Sunnfjordpakka") ihnan fagområda ferskvassbiologi (Raddum og Fjellheim) og botanikk (Skogen og Aarrestad).Førebels rapportar/samandrag ligg føre. Raddum og Fjellheim har samanlikna Gaular, Jølstra og Breimsvassdraget, og finn Gaular mest interessant av desse ut frå 7 av 8 kriterium. Berre når det gjeld forsuring kjem Gaular dårlegast ut. Dette gjeld særleg Eldalen, medan det ikkje er forsuringsproblem på strekninga Haukedalen Osen. Også Skogen og Aarrestad har forsøkt å verdikvantifisere dei same vassdraga ut frå botaniske kriterium. Gaular, Jølstra og Breim kjem i sum nokså likt ut, men Gaular er vurdert høgast ut frå kriterium som "spesielt verdifulle forhold", "klarhet, sammenheng" og "uberørthet". Når det gjeld representativitet (typeverdi), er Gaular vurdert eitt hakk lågare enn Jølstra og Breimsvassdraget. Dette skuldast først og fremst fattig fjellflora og ein gjennomgåande mangel på rike skogtypar. Når det gjeld v er vegetasjonen i følgje Skogen og Aarrestad artsfattig og triviell. Det er - med atterhald om mangelfulle undersøkingar særleg av mose og lav - ikkje påvist særleg rike eller interessante forekomstar. Ein kjenner ikkje til andre naturvitskaplege undersøkingar i området, men vassdraget er truleg for lite og for lite variert til å ha interesse som type- og/eller referansevassdrag. Innan nedslagsfeltet til Sværefjordvassdraget, er området kring Skardvatn mykje brukt til friluftsliv, med utgangspunkt frå Gaularfjellsvegen. Sjølve Sværadalen er kort, bratt og V-forma. Langs elva går ein fin sti (del av gamal ferdselsveg til Eldal og Haukedalen) som er noko brukt særleg som nedgangsrute frå Gaularfjellet.

9 HAIJKEDALSVN. lauvmn. c3g1la VIKSDAISVN MYRA 1 /... I, \ / ,..., \... l \ J i _ I L t \ I ) \ \ \ 1... \ \.. \ j

10 4 3 VASSKRAFTPROSJEKT VIDAREFORINGSPROSJEKT TIDLEGARE VURDERT ALTERNATIV I SAMLA PLAN Ved forrige handsaming av Samla plan vart eit utbyggingsalternativ tilnærma lik det konsesjonsøkte (med justering) vurdert. Det vart plassert i kategori III (gruppe 11), dvs, prosjekt basert på tekniske løysingar som ikkje er vurdert aktuelle for kraftutbygging p.g.a. svært stor konfliktgrad med andre brukarinteresser og/eller høge utbyggingskostnader. Verdien for området er svært høg når det gjeld naturvern, friluftsliv, vilt, fisk og kulturminne, og det var for desse bruksinteressene konfliktane var størst. For naturvern, vilt og fisk er - bortsett frå reint konkrete skadeverknader - den store type- og referanseverdien for vassdraget svært viktig. Dei viktigaste skilnadane mellom forrige samla planprosjekt og vidareføringa er ei oppdeling i tre alternativ og: Overføring av eit 80.7 km2 felt på Gaularfjell til Sværefjorden kraftverk. Utnytting av fallet mellom Steinbotsvatna/Skarvedalsvatnet og Nystølsvatnet til kraftproduksjon. - Overføring til Sværefjorden gjer at Arskog og Myravatn kraftverk går ut av planen. Det gjer også Vallestadfossen kraftverk (sjøl om den delvis vert erstatta av Lauvavatn kraftverk). Også ved Sværefjordprosjektet og utbygging i Haukedalen er type-og referanseverdi for heile vassdraget med i konsekvensvurderingane. Når det gjeld det konsesjonssøkte alternativet (forrige Sp-alt.) samanlikna med samla utbygging av Gaularvassdraget (vidareføringsprosjektet) er konsekvensvurderingane svært så like. Ved full utbygging er konsekvensane dei same om feltet frå Gaularfjellet vert ført til Sværefjorden eller utnytta mot/i hovudvassdraget.

11 3 D FAUIA YIDAREHRINGSPROSJEKT I Saala Plan er handsama ei utbygging av Gaularvassdraget som er identisk med det prosjektet som det er søkt konsesjon på i 1972 med endringar i 1977 og avtale med Gaular kommune i 1982 om vasslepping og andre ytelser. Dette prosjektet vart plassert i kategori III i Samla Plan, vesentleg grunna vassdragetsinstore type- oq referanseverdi. Dette er konsekvensar som går på sjølve vassdraget og ikkje på prosjektutforminga med avbøtande tiltak. Det vert no fremja nye utbyggingsplanar i vassdraget. Dette er planar som ikkje heng så mykje saman som dei tidlegare.dei nye planane vert lagt fram i tre deler: Sværefjordprosjektet Utbygging i Haukedalen Samla utbygging av Gaularvassdraget Utbyggingane omfattar dei tre kommunane: Førde, Gaular og Balestrand

12 6 1 Vasskraftressursane på Gaularfjellet kan nyttast i ei kraftutbygging mot Balestrand. Dei mange vatna høgt til fjells gjev gode magasintilhøve. Det er fleire moglege kombinasjonar, men i hovudprinsipp finn ein at plassering av ein kraftstasjon 3. Sværefjorden er kraftverksøkonomisk svert gunstig. I tillegg er det sett på ein mindre kraftstasjon ved Nystølsvatnet. Driftstilhøva for denne stasjonen kan verte noko vanskelege, då ein er avhengig av at vegen over Gaularfjellet er open om vinteren. Sverefjorden kraftverk nyttar fallet mellom Risbotnvatn/Nystølsvatn og fjorden, eit fall noko over 700 m. Nystølen kraftverk nyttar fallet frå Steinbottenvatna/Skarvedalsvatnet og ned til Nystølsvatnet, eit fall på vel 200 a. I alt vert 8 vatn regulert. Det vil bli bygd ca. 10 km anleggsveg på Gaularfjellet. Samla installasjon 99 MW Rraftproduksjon medel år 437,5 GWh Fordeling vinter/sommar 78/22 Rostnad pr ,0 mill.kr Utbyggingspris 1,16 kr/kwh Det er tre vassmerker i Eldalen, mellom Viksdalsvatnet og Gaularfjellet. VM 900 Eldal oppretta nedlagt 1956 VM 1414 Gjermundstad 1963 VM 1504 Byttevatn 1965 Vassmerka gjev gode data for avrenninga frå det aktuelle fjellområdet. Nedanfor er gjeve eit oversyn over nytta felt og restfelt ned til Viksdalsvatnet i Gaularvassdraget og ned til Sverefjorden.

13 Felt Arel ka Spesifikt avløp 3 Nidlere avløp l/s km /smill.m3/år Norddalsvatn 4, ,46 14,5 Steinbotnvatna 14,8 90 1,33 42,0 Skarvedalsvatn 9,0 90 0,81 25,5 Nystølen kraftverk 28,4 92 2,60 82,0 Nystølsvatn 13,0 90 1,17 36,9 Risbotnvatn 10,5 85 0,89 28,1 Skålebotn 6,8 90 0,61 19,2 Trollabotnvatna 22,0 90 1,98 62,4 Nytta felt Gaulafjell 80,7 90 7,25 228,6 Skardvatnet m.m. til 5,5 90 0,50 15,6 Sværefjorden Sværefjorden kraftverk 86,2 90 7,75 244,2 Restfelt Sværefjord 10,5 70 0,74 23,2 Restfelt Nyravatn 46,5 80 3,72 117,3 Restfelt Nyravatn - 53,6 70 3,75 118,3 Viksdalsvatn Totalt restfelt til 100,1 75 7,47 235,6 Viksdalsvatn Ved ei utbygging vert vassføringa redusert til 3,7 m3/s ved Nyravatn i snitt over året. Ein reduksjon på 66%.,Der elva frå Eldalen kjem ut Viksdalsvatnet vert vassføringa 7,5 m4/s. Ein reduksjon på 49%. Dersom ein ser på heile vassdraget finn ein at vatnet som vert ført ut av Gaularvassdraget og nytta til kraftproduksjon i Sværefjorden utgjer 15% av den totale vassmengda. Den vassmengda som i dette prosjektet vert ført frå Gaularfjelletil Sværefjorden, vart i det tidlegare konsesjonssøkte prosjektet ført gjennom tunnel frå Risbotnvatn til Dalsfjorden. Vassføringa i elva til Sværefjorden vert redusert med omlag 1/3.

14 Magasin Regulert vatn ArT N.V. H.R.V. L.R.V. Magasinwlum ka mill. m' Norddalsvatn 0,8 1094,0 1094,0 1079,0 9,5 ø. Steinbotnv. 0,2 914,2 931,0 912,6 6,5 N. Steinbotnv. 0,4 912,6 931, ,5 Skarvedalsvn. 1,6 931,0 931,0 886,0 37,5 Nystøl kr.v. 66,0 ø. Trollabotnv. 0,8 962,0 965,0 937,0 13,2 N. Trollabotnv. 0,7 866,0 870,0 854,0 9,9 Nystølsvatn 1,3 713,6 713,5 703,0 10,4 Risbotnvatn 0,9 690,0 713,5 675,0 55,0 Sværefjord kr.v. 154,5 Dei gode magasintilhøva vil dempe flaumane i Eldalen og vil gje stor overvekt av vinterkraft. Magasinprosenten for Nystøl kraftverk vert 80 og for Sværefjorden kraftverk 63. Norddalsvatnet vert seqa 15 m ved ein 500 m lang tunnel. Magasinvolum 9,5 mill.m All transpor til anleggsstaden må utførast med helikopter. øvre Steinbotnvatn vert senka 1,6 m ved ein kort kanal. øvre og Nedre Steinbotnvatn vert dezt opp til k. 931, slik at dei kommuniserar med Skarvedalsvatnet. Damstaden ved utløpet av Nedre Steinbotnvatn er på fjell og det er planlagt ein platedam med max. høgde 20 m og lengda på damkrofa vert 212 m. Nedre Steinbotnvatn vert senka 6 m. Totalt 19 mill.m magasin. Skarvedalsvatnet Vert fenka 45 m og kommuniserer med Steinbotnvatna. Magasin på 37,5 mill.m. øvre Trollabotnvatn senkes 25 m ved ein kort tunfel og heves 3 m ved to korte betongdammer. Magasinvolum 13,2 mill.m. Nedre Trollabotnvatn senkes 12 m ved ein tunnfl og heves 4 m ved ein 84 m lang betongdai. Magasinvolum 919 mill.m. Nystølsvatnet vert senka 10,5 m ved ein tunnel der ilisbotnvatn og Nystølsvatn kommuniserar. - Magasin på 10,4 Køyring av kraftverket vert lagt opp slik at vasstanden i Nystølsvatnet kan haldast oppe heile sommaren. Risbotnvatnet vert heva 23,5 m ved ein fyllingsdam plassert i Lona nedanfor utløpet av vatnet. Max. høgde på fyllingsdammef vert 55 m og lengda av damkrona 340 a. Totalt daavolum ca a. Vatnet vert i tillegg senka 15 a. Totalt magasin 55 mill.m. Det må lagast ein kort tunnel mellom vatnet og Lona for å kunne utnytte magasinet fullt ut. Omløpstunnel vert laga i samband med tunnel til Skålebotn for å halde vatnet borte frå damstaden i byggetida. Overløpet vert

15 laga i samband med ein sekunderdam av betong på 60 m lengde og max. høgde ca. 5 a. Vatn frå eit 6,8 km2 stort felt i Skålebotn vert ført over til Risbotnvatnet ved to tunnelar 1,2 km og 0,6 km lange. Nystølen kraftverk Frå ein kraftstasjon i dagen ved Nystølsvatnet fører ein driftstunnel ca. 1000a lang med stigning 1 : 6 fram til tunnelen mellom Steinbotnvatn og Skarvedalsvatn. Det må leggjast ca. 100m røyrgate frå stasjonen og inn i driftstunnelen. Tunnelen vert å utføre ved hjuldrift og tverrpnittet vert av den grunn større enn behovet tilseier, ca. 15 ni. Sværefjorden kraftverk Tunnelen mellom Risbotnvatn og Nystølsvatn vert driven frå eit tverrslag ved Torsnesstølen. Vatn frå Vetle Eikjadalen kan takast inn på tunnelen i eit bekkjeinntak. Frå tunnelen mellom Risbotnvatn og Nystølsvatn vert driven ein tunnel mot Sværefjorden og toppen av trykksjakta. I driftstunnelen vert laga eit tverrslag øvst i Sværeskardet for plassering av tippaasser og ventilasjon av tunnelen. TrYkksjakta på 1000 m vert råsprengt. Kraftstasjonen må leggjast m inn i fjell og med avlaupstunnel til fjorden. NystØlen kraftstasjon Kraftstasjonen vert liggande i dagen ved Nystølsvatnet. Kraftverket nyttar fallet mellom Skarvedalsvatnet/Steinbotnvatna og Nystølsvatnet. Midlere brutto fallhøgde 206 m Effektiv fallhøgde 200 a, Energiekvivalent 0,47 kwh/m' Installasjon Francisturbin 9 my Max. slukeevne 5,2 m /s Brukstid timar Midlere tillaup 82,0 3 mill.a Tillaåpsenergi 38,6 GWh Ved produksjonsberekningane rekna med 15% vintertilsig og 90% utnytting av magasina. 'on Vinter 33,7 GWh Wh Det er rekna med 7 månader vinter og 5 månader sommar.

16 Sværefjorden kraftstasjon Kraftstasjonen vert lagt i fjell nede ved Sverefjorden. P.g.a. råsprengt trykksjakt må stasjcmen ha god fjelloverdekning. Det er mogeleg å få til dykka utlaup i. fjorden dersomd ette er ynskjeleg. Fallhøgda vert omlag 700 m og installasjonen 1 stk. vertikal Peltonturbin. Midlere brutto fallhøgde Effektiv fallhøgde EnergiekviValent Installasjon Peitonturbin Max, slukeevne Brukstid Midlere'tillaUp Tillaupsenergi Ved produksjonsberekningane reknwmed 20% vintertilsig og 90% utnytting av magasina.. e 1 Vinter309,0 GWh 0'" 702a 695 z 1,65 kwh/m4 90 MW 15,0 a3/s 4430 timar 244,2 402,9 GWh Det er tekna med 7 månader vinter og 5 månader sommar. Frå Rv. 5 over Gaularfjellet vert det bygd anleggsveg fram til damstad Steinbotnvatn, påhogg Skarvedalsvatn, påhogg Torsnesstølen og til damstad Risbotnvatn med massetak. Totalt 10 ka anleggsveg. Det må byggjast 20 kv kraftlinje frå eksisterande linje ved Myravatn og fram til alle dei ovafor neade anleggsstadane. Til saman ca. 20 km linje. Til fyllingsdammen ved Risbotnvatn vert nytta morene, grus og stein. Materialane vert å hente frå området i narleiken av damstaden, samt tippmassar frå tunnelane. Dei totale tippmassane for anlegget vert i storleik m3 fordelt på fleire plassar. Ca halvparten av massane m vil ein få ved tunnelpåhogget ved Torsnesstølen. Ein del av tippmassane må kunne nyttast til dambygging ved Risbotnvatn og til vegbygging. Ved 3 kraftstasjon i Sværefjorden vil ein få tippaassar i strleik m. Tippaassane-ved Nystølsvatnet vert i storleik m og må plasserast i terrenget og såast til, dersom ikkje massane kan nyttast til tenelege føremål.

17 Data for kraftverk Kraftverk Nystølen Sverefj. 1. TILLØPSDATA Nedbørsfelt()m2) 28,4 86,2 Midlere tillaup 82,0 244,2 Tillaupsenergi IGWh) 38,6 402,9 Magasin (mill.m)(%) 66,0/80 154,5/63 Midlere hr.fallh. Im) Energiekvi.(kWh/m ) 0,47 1,65 Installasjon (MW), 9,0 90,0 Maks. slukeevne (mj/s) 5,2 15,0 Brukstid (timar) PRODUKSJON Vinterprod.(GWh/år) 33,7 209,0 Sommarprod.(GWh/år) 4, Total prod.(gwh/år) 38,5 399,0 Utbyggingskostn. inkl. 7% rente i byggetida Kostn. pr (mill.kr) 508,0 Utbyggingskostn. (kr/kwh) 1,16 Kostnadsklasse Byggetid år 4 V Midlerf energiekv. (kwh/m ) Auka prod. (GWh/år)

18 Dei store tippaassane må plasserast og prøvd nyttast best mogleg. Steinzassane ved kraftstasjonane bør i størst mogleg grad nyttast til samfunntenlege føremål. Noko av tippmassane i fjellet kan nyttast i fyllingsdammen ved Risbotnvatn og til vegbygging. Dei massane som ein ikkje kan nytta vert plassert i terrenget og tilsådd. Massetaka til fyllingsdammen må ordnast slik at dei ikkje vert som store sår i landskapet. Det er ikkje rekna med vasslepping. Det er mogleg med uttak av vatn frå kraftstasjonen i Sverefjorden til ev. vassforsyning eller vatning. Magasinet i Nystølsvatnet er det mogeleg å halde i nærleiken av normal vasstand heile sommaren. 1 Anleggskraftlinja frå Myravatn, over Gaularfjellet fram til Nystølsvatnet bør byggjast slik at linja vert permanent. Nystølen kraftverk kan da knytast til denne 20 kv linja. Det er mogeleg linja bør fortsette ned i Vetlefjorden og knytast saman med 20 kv linjenettet der. Sverefjorden må knytast til samkøyringsnettet ved ei 132 kv linje. Linje tilknytinga kan skje inn på linja frå kraftverket i Vetlefjorden. Nystølen og Sverefjorden kraftverk Prisnivå Reguleringsanlegg Senking Norddalsvatnet Dam Steinbotnvatn Regulering Trollebotnvatna Senking og tunnel Skarvedalsvatn Dam Risbotnvatn Overføringsanlegg Overføring Skålebotn Driftsvassvegar Driftstunnel Nystølen kr.v. innk.røyrgate Driftsvassveg Sværefjorden kr.v. Kraftstasjoner Bygningszessig Nystølen kraftstasjon Sverefjorden kraftstasjon Kraftstasjoner Maskin, Elektro Nystølen kraftstasjon Sværefjorden kraftstasjon Mill.kr 4,0 11,0 7,0 17,0 63,0 8,0 10,0 89,0 3,0 33,0 17,0 53,0

19 13 - Vegar.Anleggskraft 17,0 Bustader.Verkstad 3,0 Kompenserande tiltak 2,0 Uforutsett 34,0 10.Investeringsavgift 31,0 11.Planlegging.Administrasjon 28,0 12.Erstatninger 12,0 13.Finansieringskostnad 66.0 Sum 508,0 mill.kr Samla produksjon i GWh i dei to kraftverka vert som følger: Nystølen Sverefjorden kraftverk kraftverk Totalt Vinterkraft 33,7 309,0 342,7 GWh Sommarkraft 4,8 90,0 94,8" Sue 38,5 399,0 437,5 GWh Prosjektet gir 78% vinterkraft. Utbyggingspris:508.0 mill.kr = 1,16 kr/kwh 437,5 mill.kwh Byggetid 4 år. Bemanning ca. 200 mann. Nystølen kraftverk bør byggast samtidig med Sværefjorden kraftverk. Det vert variasjonar i arbeidsstyrken då mykje av arbeidet vert å utføre høgt til fjells. Dambygging kan berre utførast om sommaren. Arbeide elles på Gaularfjellet om vinteren er avhengig av at ein kan halde vegen over fjellet open.

20 V.U. - SKJEMA - 14 SVÆREFJORDEN KRAFTVERK OG NYSTØLEN KRAFTVERK Norddalsv. 20,1 30, ,5 S e nbotnv , 5 40,3 79,5 89,0 54,0 Skarvedalsv Trollebotnv. 65,2 Skålebotn 0 19,2 0 31,7 0 12,8 0 21, , ,1 Risbotn- 90,7 vatn 46, , , ,4 36,9 17,2 60;9 Nystølen Nystølsvatn Kraftverk Skardvatn 154,5 244,2 Sværefjorden ,65 Kraftverk 15,0 1,65

21 LENGDEPROF1L VÆREFJORDEN KRAFTVERK /A1 1110/ 416 Gyttevotft 6,161, isslwisselve Elv frå Steinbotn lissiesevatis 5111 lasmots shormadietwe insint SVAIN INRV SOO 601 VIKSDAISVAI Nt 1 16 S friffigssan I ;5 55 I. lie sissen 111doudyennfor vossa UNGMPROFIL Et OAtEN Skardvatn 1100 K XIO f rå sjøen Sværefjorden LENGDEPROF I L SVÆRADALEN

22 UTBYGGINGSN16A-N SVÆREFJORDEN ~. Steinbotnvatn 19, ' 28,4/82,0 thberddalsvatn 9, Skarvedalsvatn 37, _ Nystølen^krv. 9 57,8/162,2- - Nystølsvatn 10, , ,0 713, wilå Risbotnvatn / Tro11abotnvatna 23, I 1 kah 'I Sverefjorden kr.v. 90 Te nforklarin : Tidl. reg. vatn. cfall>regulert vatn Uregulert vatn [11 Kraftstasjon.Grense nedslagsfelt

23 UTBYGG I NGSPLAN 'SVÆREFJORDEN "' / ø / Steinbotnva 19, ,4/82,0 9 NOrddalsvatn 9,5 ; 'N Skarvedalsvatn 37,5 Jf Nys;ø1in-krv. 9 57,8/162,2 ; Nystolsvatn 10,4 y 713, Risbotnvatn 55,0 713, I. Trollabotnvatna 23, Sværefjorden kr.v. 90 Te nforklarin : Eksisterande veg Anleggsveg -a----3fkraft1inje Taubane Tipp

24 1 U s r ukeda e. Planane omfattar ein pumpestasjon og to kraftstasjonar. Gjerland pumpeverk og Hårklau kraftverk nyttar vatnet frå eit høgtliggande fjellområde mellom Haukedalen og Jølster. Vatnet vert samla i eit 13 km langt takrenneprosjekt og pumpa opp i hovudmagasinet i Gjerlandsisvatnet. Hårklau kraftverknyttarfallet på 675 z mellom Gjerlandsisvztnet og Haukedalsvatntt. Xraftstasjonen er plassert inne i. Hårklaufjellet og adkomsten til stasjonen vert laga i samband med ein 1100 m lang vegtunnel. Frå utløpet av Haukedalsvatnet blir vatnet ført i tunnel til ein kraftstasjon ved Lauvavatnet. Brutto fallhøgde mellom Haukedalsvatnet og Lauvavatnet er 117 m. I elva mellom Haukedalsvatnet og Lauvavatnet ligg Vallestadfossen. Det er rekna med vasslepping i elva slik som avtalt mellom Gaular kommune og Sogn og Fjordane fylke. ovu a f tb Ha len au va n. Samla installasjon ink. pumpe Samla produksjon med frådrag for pumping Fordeling vinter/sommar Utbyggingskostnad pår Utbyggingspris 145 MW 360 GWh 87/ mill.kr 1,90 kr/kwh, 3. 2 dr lo i a i. I det aktuelle område er det to vassmerker som er nytta som grunnlag for dei hydrologiske data: V.M. 616 Haukedalsvatnet oppretta 1936 V.M Grønengstølsvatnet 1965 Vassmerka gjev gode data for avrenninga i Haukedalen. Nedafor er.. gjeve eit oversyn over nytta felt og restfelt i Haukedalen.

25 1 9 - Felt InntaktskoteAreal ca.m.o.h. 2 km Spesifikt avløp 2 1/s km Midlere avløp 3 /s mill.m /år Tredjevatn - 28,9 121,5 Bekk til Mevatn 790 1,3 121,5 Breelva ,6 121,5 Vatn k ,3 121,5 Dalevatn 778 7,1 95 Tverrgrovvatn 910 3,0 95 Skryklingen 800 3,9 95 Gyrva 820 1,8 95 3,51 110,7 0,16 1,53 5,0 48,3 0,16 5,0 0,67 0,28 21,3 9,0 0,37 11,1 0,17 5,4 GJERLAND PUMPE 59,9 Gjerlandsisvatn 8,7 90 Nesisvatn 980 1,2 90 HARKLAU KRAFTVERR 69,8 6,85 0,78 0,11 7,74 216,4 24,7 3,4 244,5 Restfelt Haukedalen. LAUVAVATN KRAFTVERK 137,1 75,5 206,9 10,34 326,1 18,08 570,6 Magasin Regulert vatn Arel ka N.V. H.R.V. L.R.V. Magasinvolum mill.m Tredjevatn 0,9 778,0 782,0 768,0 12,5 Gjerlandsisv. 2,0 936,0 971,0 886,0 146,5 Haukelandsvatn 9,6 296,4 296,4 294,4 18,0 Gjerland pumpeverk nytter Tredjevatnet sommagasin. Hårklau kraftverk nytter3magasina i Tredjevatnet og Gjerlandsisvatnet, tilsaman 159, mill.m. Lauevatn kraftverk får totalt eit magasin på 177 mill.mj. Tredjevatnet. Vatnet vert heva 4 m ved ein betongdam, og senka 10 m ved overføringstunnel. Dammen vert lang, men gjennomsnittleg berre eit par meter høg. Magasinvolum 12,5 mill.mj. Tredjevatnet ermagasin for Gjerland.pumpeverk. Gjerlandsisvatnet vatnet vert sterkt regulert og får eit magasinvolum på 146,5 mill.m3. Magasinet forutsettes fylt ved pumping i sommarhalvåret. Det er planlagt ein 40 m høg fyllingsdamed morepjerne. Damkrona vert 160 m lang og dammen får eit volum på a masse. Overløpet vert i fjell ved sida av dammen. Senking av vatnet skjer gjennom

26 tillaupstunnelen til Hårklau kraftverk. Dammen bør bygges etter at anlegget er satt i drift for å unngå problemer med vatn i byggetida. Haukedalsvatnet Haukedalsvatnet vert inntaksmagasin for Lauvavatn kraftvfrk. Vatnet vert senka 2 m. Dette gir eit magasinvolum på 18 mill,m. Flaumvasstanden i Haukedalsvatnet vil etter regulering verte noko. Lågare enn i dag. Senking av vasstanden i vatnet vil medføre noko sikrings- og forbygningsarbeider i strandkanten rundt vatnet. Fylket har inngått avtale med Gaular kommune om vasslepping frå 3 utløpet av Haukedalsvatnet. Vassleppinga utgjer totalt 106 mill.m vatn over året. 15% av vassleppinga vert i vinterhalvåret..3 V Gjerland pumpe Tunnel Tredjevatn - Gjerland pumpe Tunnel Gjerland pumpe - Sjakt Skråsjakt til Gjerlandsisvatnet 13020m - 10 m m - 10 m2, 200 m - 3 ra- Hårklau kraftverk Tunnel Gjerlandsisvatn - topp trykksjakt 3640 m - 12 m2, Pansra trykksjakt 810 m - 3,4,m' Avløpstunnel 460 m - 15 m' Lauvevatn kraftverk Trykktunnel Haukedalsv. - Kraftstasjon Avløpstunnel 3000m - 25 m2 500 m 25 m2 um e- Gjerland pumpestasjon Tredjevatnet og den 13 km lange tunnelen med 7 bekkeinntak ligg omlag 200 m lågare enn Gjerlandsisvatnet ved fullt magasin. Gjerland pumpestasjon er plassert inne i fjellet på ca. kote 760 og stasjonen pumper vatnet frå takrennetunnelen og Tredjevatnet OPP i Gjerlandsisvatnet gjennom ein ca m lang tunnel som sluttar med ei sjakt. Det er planlagt installer to like pumper i stasjonen. Effektiv pumpehøgde 185 m, energiekvivalent 0,59 kwh/m4 Installasjon (2 x 15) 30 My Kapasitet 14 m /s Brukstid 4270 timar Midlere tillaup 216,4 mill.m3

27 Vinter 37 GWh Hårklau kraftstasjon Kraftstasjonen er plassert inne i fjellet på nordsida av Haukedalsvatnet. Adkomsten til stasjonener tenkt laga i samband med ein vegtunnel gjennom Hårklaufjellet. Kraftverket nyttar fallet mellom Gjerlandsisvatnet og Haukedalsvatnet der ein pansra trykksjakt fører vatnet ned i kraftstasjonen med avløpstunnel ut i Haukedalsvatnet. Midlere brutto fallhøgde Effektiv fallhøgde Energiekvivalent Installasjon Peltonturbin Max. slukeevne Brukstid Midlere tillaup. Tillaupsenergi 647 m 642 m 1,54 kwh/mj 85 my 16 m /s 4250 timar mill.mj 376,5 GWh Lauvavatn kraftstasjon Kraftstasjonen er plassert i fjellet på nordsida av Lauvavatnet. Inntaket til kraftverket vert i utløpet av Haukedalsvatnet som er planlagt regulert 2 m ved senking. Det vert bygd ein inntaksdam av betong med ei stor klappeluke i elveløpet ved inntaket. Ein 3 km lang trykktunnel fører vatnet ned i kraftstasjonen, Herifrå vert vatnet ført ut i Lauvavatnet gjennom avløpstunnelen. Fallet mellom Haukedalsvatnet og Lauvavatnet er på 117 m. Det er rekna med vasslepping i elva mellom Haukedalsvatnet og Lauvavatnet som fastlagt i avtala mellom Gaular kommune og Sogn og Fjordane fylke. Midlere brutto fallhøgde 117 m Effektiv fallhøgde 111 m Energiekvivalent 0,265 kwh/m3 Installasjon Francis turbin 30 MW Max. slukeevne 31,5 m3/s Brukstid 4100 timar Midlere tillaup 570,6 mill.a: VasslePPing Pr. år 106,0 mill.mj Tillaup minus vasslepping 464,6 mill.m3 Tillaupsenergi totalt 151,2 GWh

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE NVE, Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Dykkar dato: 12.01.2015. Vår dato: 18/4.2015 FLEIRE SØKJARAR- SØKNADER OM LØYVE TIL Å BYGGJE 7 SMÅKRAFTVERK I AURLAND,VIK, HØYANGER OG BALESTRAND KOMMUNAR Merknad

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 312 ÅRØYELVA 04 HOLA. Kapittel 3

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 312 ÅRØYELVA 04 HOLA. Kapittel 3 SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 312 ÅRØYELVA 04 HOLA Kapittel 3 SØLET PLAN FOR VASSDRAG Operasjonssenteret for vanndata (OPS) NVE-VU, Postboks 5091 Majorstua Oslo 3 Vedlagt følger kap. 3 for prosjekt: Hola 312

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK November 2010 INNLEIING Statkraft er eit statseigd kraftselskap som er Noregs største

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245. Søknad om løyve til bygging av Ugulsvik Kraftverk

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245. Søknad om løyve til bygging av Ugulsvik Kraftverk SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245 Arkiv: S11 Søknad om løyve til bygging av Ugulsvik Kraftverk Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Luster

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Bygging av Mork kraftverk i Erdal

Bygging av Mork kraftverk i Erdal Informasjon i samband med konsesjonssøknad Bygging av Mork kraftverk i Erdal Lærdal kommune i Sogn og Fjordane Juni 2008 Mork kraftverk as Innleiing Mork kraftverk as (under stifting) har i medhald av

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr MULTEK-utvalet 04.02.2016 021/16 MULTEK-utvalet 09.02.2016 036/16 Kommunestyret 22.02.2016 023/16 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2007/320/8/ Tor

Detaljer

OPPRUSTING AV VERMA KRAFTVERK I RAUMA: STOPP UNDERGRAVINGA AV VERNEPLANEN FOR VASSDRAG!

OPPRUSTING AV VERMA KRAFTVERK I RAUMA: STOPP UNDERGRAVINGA AV VERNEPLANEN FOR VASSDRAG! Energi- og miljøkomiteen Stortinget 0026 OSLO OPPRUSTING AV VERMA KRAFTVERK I RAUMA: STOPP UNDERGRAVINGA AV VERNEPLANEN FOR VASSDRAG! Det har over tid vore eit stort engasjement rundt opprusting av Verma

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

)amla plan. for vassdrag

)amla plan. for vassdrag )amla plan for vassdrag Siktemålet med Samla plan for vassdrag (Samla Plan) er å få ei meir samla, nasjonal Corvalting av vassdraga. Samla Plan gir Cramlegg til ei gruppevis prioritert rekkjefølgje av

Detaljer

Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 1. Justert hovudalternativ, inntak i Hoemselva på kote 325.

Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 1. Justert hovudalternativ, inntak i Hoemselva på kote 325. Sesselva kraftverk. Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 0. Generelt På vegne av Sesskraft AS har Bystøl AS gjort ei vurdering av justeringar av konsesjonssøknaden

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

Dalaåna og Nordåna kraftverk

Dalaåna og Nordåna kraftverk Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget. Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Att.: Magne Geir Verlo Deres ref.: Vår ref.: Dato: Dagfinn Bentås 13. februar 2006 for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Detaljer

Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging

Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Gruppe 3 og 4 Landskap reiseliv og friluftsliv: Spørsmål til vurdering: A. Skal fylkesdelplanen peike ut område der det ved handsaming

Detaljer

FRÅSEGN SØKNAD OM BYGGING AV SANDÅA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN SØKNAD OM BYGGING AV SANDÅA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Tingvoll, 21. april 2017 NVE FRÅSEGN SØKNAD OM BYGGING AV SANDÅA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Viser til dykkar ref. 201305202-8 Arkiv: 312 / 113.4Z Naturvernforbundet har nytta høvet til å bruke barmarksituasjonen

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/1003-1 Saksbehandlar: Bodil Gjeldnes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Vedlegg 1 Tillatelse

Detaljer

Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken

Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.02.2015 Sak nr.: 14/5094-20 Internt l.nr. 7776/15 Sak: 14/15 Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE

FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 5. mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE Viser til dykkar ref. 2008/5281/KJLY/432.4 Naturvernforbundet kjenner

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 05.03.2015 009/15 Kommunestyret 12.03.2015 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Norvald Aase K2 - S11 14/772

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr MULTEK-utvalet 04.02.2016 023/16 MULTEK-utvalet 09.02.2016 038/16 Kommunestyret 22.02.2016 025/16 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245. Søknad om løyve til bygging av Kjerringnes Kraft

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245. Søknad om løyve til bygging av Kjerringnes Kraft SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivsaksnr.: 13/2245 Arkiv: S11 Søknad om løyve til bygging av Kjerringnes Kraft Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Luster

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

SFE Produksjon AS Prosjekt Øvre Markevatn nytt inntak

SFE Produksjon AS Prosjekt Øvre Markevatn nytt inntak 1 SFE Produksjon AS Prosjekt Øvre Markevatn nytt inntak ved Tore Feten - prosjektleiar Øvre Markevatn kraftstasjon Askvoll kommune 2 Oversikt Øvre Markevatn kraftverk Øvre Markevatn kraftstasjon 22,4 km

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Fråsegn til høyring av søknad om konsesjon til bygging av Øvre og Nedre Lanes kraftverk, Bjerkreim kommune

Fråsegn til høyring av søknad om konsesjon til bygging av Øvre og Nedre Lanes kraftverk, Bjerkreim kommune Dykkar ref.: Vår dato: 31.03.2017 Vår ref.: 2017/1618 Arkivnr.: 562 Norges vassdrags- og energidirektorat, Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001

Detaljer

Vi viser til høyringsdokumentet og synfaring i området 24. september. Fylkesmannen har fått utsett høyringsfrist til medio oktober.

Vi viser til høyringsdokumentet og synfaring i området 24. september. Fylkesmannen har fått utsett høyringsfrist til medio oktober. Sakshandsamar, innvalstelefon Anniken Friis, 5557 2323 Gry Walle, 5557 2332 Vår dato 21.10.2014 Dykkar dato 05.05.2014 Vår referanse 2014/5754 561 Dykkar referanse 14/807 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Fossevika småkraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Fossevika småkraftverk i Askvoll kommune. Førde, 18.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Småkraft AS Søknad om løyve til bygging av Fossevika småkraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Vik kommune Plan/forvaltning

Vik kommune Plan/forvaltning Vik kommune Plan/forvaltning NVE Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr. Dato 14/772-7 Norvald Aase 90 73 26 35 13.03.2015 MELDING OM VEDTAK Høyringsuttale konsesjonssøknad - Tura kraftverk og TVK

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 11.03.2014 008/14 Formannskapet 13.03.2014 026/14 Kommunestyret 24.03.2014 009/14 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Tålegrensa er nådd. Sei nei til 6 småkraftverk i Masfjorden.

Tålegrensa er nådd. Sei nei til 6 småkraftverk i Masfjorden. Naturvernforbundet Nordhordland Hoplandsjøen 74 5943 Austrheim 19. mai 2015 NVE Postboks 5091 Majorstua Oslo 1 Tålegrensa er nådd. Sei nei til 6 småkraftverk i Masfjorden. NVE har motteke søknader frå

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Driftsplanlegging og Tilsig

Driftsplanlegging og Tilsig Driftsplanlegging og Tilsig Jarand Røynstrand Kraftrelatert hydrologi, produksjonsplanlegging, meteorologi og klima Trondheim 16-17 november 2010 Innleiing Vart spurt om å snakk litt om erfaringar i forbindelse

Detaljer

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 1-87 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Detaljer

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 2. september 2013 NVE FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs mesteparten av den planlagde utbyggingsstrekninga 24.8.2013. Vi har ei klart anna oppfatning

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Vedlegg til sak: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire småkraftverk ved Veitastrondsvatnet i Luster kommune

Vedlegg til sak: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire småkraftverk ved Veitastrondsvatnet i Luster kommune Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88 47 54 Vår ref. Sak nr.: 13/5710-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 27865/13 Dykkar

Detaljer

Saksutgreiing for Klauva kraftverk i Flora kommune

Saksutgreiing for Klauva kraftverk i Flora kommune Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Vedlegg til sak: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 10 småkraftverk i Flora kommune Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 031/16 Kommunestyret Tynjadalen kraftverk, Fosseteigen kraftverk og Øvre Kvemma kraftverk- uttale frå

Saksnr. Utval Møtedato 031/16 Kommunestyret Tynjadalen kraftverk, Fosseteigen kraftverk og Øvre Kvemma kraftverk- uttale frå Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 031/16 Kommunestyret 26.05.2016 Sakshandsamar: Marte Bergum Hansen Arkiv: K1 - S90, K2 - S05 Arkivsaksnr. 16/121-3 Tynjadalen kraftverk, Fosseteigen kraftverk

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen kommune

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen kommune Side 1 av 5 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 41530964 Vår ref. Sak nr.: 15/13110-7 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 771/16 Dykkar ref.

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Att:

Detaljer

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar.

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88 47 54 Vår ref. Sak nr.: 14/5094-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 38096/14 Dykkar

Detaljer

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Rapport Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Sak: Jotunheimen nasjonalpark. Rydding av gamalt søppel i Fannaråken-området. Rapport. Frå oppsynsmann:

Detaljer

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Idar Sagen, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/12311-3 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler

Detaljer

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet 28.10.2009 Mål og avgrensing Innhald Aktuelle problemstillingar Innspel og spørsmål (joar.helgheim@sfj.no el. Idar.sagen@sfj.no)

Detaljer

Søknad om konsesjon for uttak av grunnvatn til produksjon av Mineral vann.

Søknad om konsesjon for uttak av grunnvatn til produksjon av Mineral vann. Søknad om uttak av grunnvatn til produksjon av mineral vann. Sist endret: 11.01.2011 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 05.07.2017 Søknad om konsesjon for uttak av grunnvatn til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo. Bergen,

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo. Bergen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 15.8.2013 Høyringsuttale om Skåro kraftverk i Kvam herad, Hordaland Me viser til brev datert 10.3.2014 med søknad

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vedr. Saknr. 15-15956 Dokumentnr. 15-15956-6 På side 3 følger brev fra Telemark

Detaljer

Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger

Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger 1 Mauranger Samnanger Dette er ein kortversjon av Statnett si melding til styresmaktene om planane for fornying av den eksisterande kraftleidningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire småkraftverk i Eid og Bremanger kommunar.

Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire småkraftverk i Eid og Bremanger kommunar. Side 1 av 5 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 41530964 Vår ref. Sak nr.: 15/4035-6 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 22482/15 Dykkar ref.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr MULTEK-utvalet 04.02.2016 018/16 MULTEK-utvalet 09.02.2016 033/16 Kommunestyret 22.02.2016 020/16 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer