MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Møtet starter med en gjennomgang av kommunens IA-arbeid med fokus på sykefraværsoppfølging v/attføringskonsulent Lise Skår, bedriftssykepleier Siv Stensland og eiendomssjef Hans Erik Lundberg. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/10 08/265 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN /10 08/218 FRAVÆRSSTATISTIKK /10 08/368 REFERATLISTA 4/10 10/356 EVENTUELT Karmøy rådhus, Didrik Ferkingstad (s) leder Wenche Håvik personalsjef

2 Sak 1/10 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2009 Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 08/265 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Partssammensatt utvalg Forslag til vedtak: Partssammensatt utvalg tar personalavdelingens årsmelding 2009 til orientering. Side 2 av 22

3 SAKSFRAMSTILLING Personalavdelingen omfatter personalkontoret, lønningskontoret, kantina, HMS-kontoret og servicetorget. Gjennomsnittlig sykefravær for personalavdelingen var på 7,5% i Personalkontoret Personalkontoret har ansvar for tverretatlig opplæring og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, lærlingearbeid, pensjon og forsikring for ansatte, overordna arbeid innen attføring og IA (Inkluderende Arbeidsliv) og forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. Videre utøves rådgiving overfor etatene både i generelle saker og enkeltsaker. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Lønningskontoret I 2009 er det igangsatt elektronisk overføring av timelønn fra alle ungdomsskolene + en av barneskolene i kommunen,. Dette innebærer at innlevering av timelister og punsjing ved lønningskontoret erstattes av direkte overført data fra skolesystemet Extens til kommunens lønnssystem. Det er målsetting at alle skolene skal omfattes av dette i I 2009 oversteg for første gang samlet fast regulativlønn 1 milliard. Timelønn og overtid, samt ulempetillegg mv kommer i tillegg. Refusjoner fra NAV utgjorde vel 68 millioner i Kompetanseutvikling Personalavdelingen setter opp kurs og konferanser med målgrupper på tvers av etatene for å øke kompetansen i organisasjonen. Kursdag for nyansatte, HMS-kurs og tiltak for å øke ITkompetansen blant de ansatte, gjennomføres årlig. Gjennom tre dager fordelt utover våren deltok ansatte på kurs i personlig effektivitet. Verdensdagen for psykisk helse ble markert i oktober med en åpen konferanse og var et samarbeid med helse- og sosialetaten. På todagerskonferansen om Tidlig intervensjon i oktober var blant andre den kjente barnepsykologen Magne Raundalen foredragsholder. 100 ansatte i kommunen og en del eksterne deltok på konferansen. IA-gruppene i kommunen var samlet til konferanse i september. Fokus var blant annet på en av virksomhetene i kommunen som gjennom planmessig arbeid har fått ned sykefraværet. Susann G. Bjerkrheim deltok med et fordrag om hvordan en kan lykkes når en arbeider i team eller lag. Det ble ellers gjennomført dagskurs i offentleglova, Mediehåndtering, Arbeidstidsplanlegging, Rekruttering og Bruk av saksbehandlingsystemet i løpet av året. Lederutvikling er et av satsingsområdene i Karmøy kommunes arbeidsgiverstrategi mot 2020, og kompetanseutvikling inngår som ett av tre tiltak for å oppnå synlig og effektivt lederskap i kommunen. Totalt deltar 33 ledere og kommende ledere fra Karmøy kommune på lederopplæring ved Høgskolen Stord/Haugesund. 9 av kommunens ledere går på studiet i barnehageleiing, mens 24 deltar på Integrativ ledelse og samhandling sammen med ledere fra ytterligere åtte kommuner. Sistnevnte studium er utviklet gjennom et samarbeid mellom kommunene i Haugesundregionen, inkludert Karmøy. Innholdet er dermed tilpasset de utfordringene kommunene står overfor i årene fremover, samtidig som det nyeste innen teori fra ulike fagområder inngår i studiet. Kommunen har i tillegg intern lederopplæring innen og på tvers av etatene. Lærlinger Side 3 av 22

4 Inntaket av lærlinger har økt senere år. Karmøy kommune er godkjent lærebedrift i 9 forskjellige fag, men har hatt inntak i 7 fag i Det var totalt 72 lærlinger i 2009 mot 64 lærlinger i 2008 og 47 i Disse er fordelt på første og andre års lærlinger. Det totale taket for inntak av lærlinger er på 36 lærlinger i året, et antall som vi nå er kommet opp i. 1. og 2.årslærlingene fordelte seg slik i 2009: Helsearbeiderfaget 40 lærlinger Barn- og ungdomsarbeidere 24 lærlinger Institusjonskokk 2 lærlinger Kontor- og administrasjonsfaget 2 lærlinger IKT- servicefaget 2 lærlinger Feierfaget 1 lærling Renholdsfaget 1 lærling Vedrørende helsefagarbeiderutdanningen har Karmøy kommune som en av flere kommuner inngått et forpliktende samarbeid med Helse Fonna som innebærer at disse lærlingene har en sykehuspraksis på minimum 4 måneder. Tall fra Rogaland fylkeskommune viser at det er en oppgang i søkere til studieretningen helseog sosialfag. I 2008 var det totalt 246 som søkte seg inn og i 2009 viser tallene 259 søkere. Av disse elevene søkte 151 elever seg videre til helsefag i 2008 mens 147 i Dette viser en nedgang av elevene som ønsker å bli helsefagarbeidere, mens barn- og ungdomsarbeiderfaget har vist en økning. Videre viser tall fra fylkeskommunen at det nå er flere elevene søker studiespesialiserende istedenfor å ta fagbrev. For å være i forkant av det økte behovet for spesielt helsefagarbeidere, har vi gjennomført et informasjonsarbeid på Åkra videregående og alle ungdomskolene i kommunen. Det ble informert om hvilke opplæringsfag/yrker Karmøy kommune kan tilby og hvor vi trenger mest arbeidskraft i tiden fremover. Åkra videregående har opprettholdt samme klasseantall som tidligere, mens andre skoler på haugalandet måtte i fjor legge ned klasser i dette faget. Velferd Arbeidsmiljøutvalget vedtar årlig en fordeling av de totale budsjettmidler som er satt av til velferdstiltak for de ansatte. En stor del av midlene ble fordelt til etatene/arbeidsplassene for sammenkomster eller andre opplegg for de ansatte i regi av etaten eller arbeidsplassen. Ellers blir midlene nyttet til leie av ny bedriftshytte i Skipavåg i Vindafjord kommune. Hytta var vært disponibel for ansatte fra mai 09. Den ligger langs fjorden og kan benyttes sommer som vinter. Det er ca 30 minutt til skitrekket i Svandalen. Dette er et tiltak som har vært svært populært. Kommunens bedriftskunstforening er også et av de populære tiltakene som baserer driften sin på tilskudd via velferdsmidlene. Tilsvarende blir bedriftsidrett tilgodesett med midler via velferdsmidlene. I juni måned hadde kommunen den årvisse samlingen av jubilanter med henholdsvis 25 og 35 års tjeneste i kommunen. Totalt var det 59 jubilanter i 2009 herav hele 18 med 35 års tjeneste og 41 med 25 års tjeneste. Side 4 av 22

5 Karmøy kommune inngikk i 2009 en ny avtale med treningssenter på Åkra. Dette var for å gi et bedre treningstilbud for ansatte på sør- Karmøy og dermed få en bedre geografisk spredning på treningstilbudene for de ansatte. Gratis bading i kommunens svømmehaller som ble vedtatt i 2008 har vært positivt mottatt og har ikke gått utover ordinært betalende badegjester. I 2009 ble det tildelt en arbeidsmiljøpris i Karmøy kommune for første gang. Prisen ble opprettet for å belønne arbeidssted som gjennom sitt arbeid, innsats og kreative tiltak har vist særlig ansvar og bevissthet for betydning av arbeidsmiljøet. Formålet med prisen er å stimulere medarbeidere til å arbeide systematisk med å utvikle arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I 2009 gikk prisen på ,- til Rusvikveien 3b. De viste at de hadde jobbet langsiktig, systematisk og målrettet for å få ned skader og bruk av tvang på arbeidsplassen. Sykefraværsoppfølging/attføring God sykefraværsoppfølging er avhengig av gode rutiner og retningslinjer, og av samarbeid og samhandling internt og eksternt. Dialog og samhandling mellom leder og ansatte er av vesentlig betydning i sykefraværsoppfølgingen. Tidlig kontakt fra leder og medvirkning fra den ansatte, har vært et av fokusområdene i oppfølgingsarbeidet over flere år. Resultater fra dette arbeidet gjenspeiler seg i positive tilbakemeldinger fra ansatte som sier de er blitt fulgt opp på en god måte. God informasjon og avklaring av forventninger fører til trygghet og forutsigbarhet i sykefraværsperioden. Kommunen har gode rutiner og verktøy for sykefraværsoppfølging, og det blir gjort mye godt oppfølgingsarbeid på den enkelte arbeidsplass. Ordningen med dialogmøter er blitt mye mer brukt i 2009 enn året før. Hensikten med dialogmøtene er å få bedre samarbeid og samhandling mellom arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste og lege/sykemelder. I løpet av 2009 har NAV arbeidslivssenter bistått det lokale navkontor med gjennomføring av dialogmøte 2. En del av disse møtene har sammenfall med møter i lokale attføringsutvalg, noe som innebærer at representanter fra nav deltar i attføringsutvalg i etatene. Tilbakemeldinger fra berørte parter tyder på at dette er en svært nyttig samarbeidsform. Internt i kommunen har vi god kommunikasjon og samhandling mellom støtteapparatet rundt de som blir sykemeldt. Støtteapparatet er: leder, tillitsvalgte/verneombud, personalkonsulenter, attføringskonsulent og HMS-kontoret. Jordmor har også vært en støttefunksjon på HMS-kontoret fram til Attføringsutvalg Attføringsarbeidet er organisert med 1 lokalt attføringsutvalg i hver etat og 1 tverretatlig sentralt attføringsutvalg som også fungerer som lokalt utvalg for sentraladministrasjonen. Totalt 81 saker (enkeltpersoner) har vært drøftet i attføringsutvalgene i løpet av året. Dette er 19 flere enn i Mesteparten av sakene gjelder kvinner, men det var betydelig flere menn i 2009 enn i 2008 hvor det kun var saker ble avslutta i 2009, mot 17 i saker videreføres til Side 5 av 22

6 Inkluderende arbeidsliv - IA Den ble det inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, mellom Karmøy kommune og Nav arbeidslivssenter Rogaland. Avtalens varighet var i utgangspunktet til , men den er blitt forlenget ut 2009 og nå videre til 1. mars Av IA-arbeid som foregår i organisasjonen kan nevnes HMS/IA-grupper, rullering av målsettinger/ handlingsplaner, arbeidsmiljøkartlegginger, arbeidsplassvurderinger, prosjektarbeid, sykefraværsoppfølging, oppfølging av gravide, seniortiltak, bruk av virkemidler osv. Våren 2002 ble det vedtatt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle jobbe med målsettinger og konkrete tiltak i forbindelse med vurdering av avtaleinngåelse. Kommunens IA-arbeidsgruppe er underlagt rådmannen/ledergruppa, og er tverretatlig. IA-gruppa består av 1 personalkonsulent fra hver etat, 1 hovedtillitsvalgt, 1 hovedverneombud, bedriftssykepleier fra HMS-kontoret, attføringskonsulent og kommunens kontaktperson fra Nav arbeidslivssenter Haugesund. Attføringskonsulenten er leder for gruppa. Attføringskonsulenten er også kommunens kontaktperson mot Nav. IA-gruppa hadde 7 møter i Referatene er fortløpende lagt på referatlisten til AMU. I slutten av 2008 hadde IA-gruppa gjennomgang av kommunens hovedmålsettinger og tiltak for IA-arbeidet. Nye mål og tiltak ble godkjent i AMU og i PSU Tidligere var hovedmålsettingen å ha et sykefravær under 5 %. Den nye målsettingen er å nå et arbeidsnærvær på 94 % innen IA-gruppas fokusområder for 2009 og hva som er gjort ift disse: 1. Oppruste og ansvarliggjøre HMS/IA-gruppene på ulike organisasjonsnivå. - Det ble gjennomført en stor fellessamling for alle HMS/IA-grupper den , med fokus på nærvær istedenfor fravær. Nærmere 240 ansatte deltok på samlingen hvor bl.a. Susann Goksør Bjerkrheim var en av foredragsholderne. - I løpet av november ble det gjennomført etatssamlinger for alle HMS/IAgrupper: 2. Utarbeide enkel mal for målsettinger/handlingsplan i etatene/avdelingene. 3. Oppfordre til mer bruk av egenmelding framfor sykemelding. 4. Egen rapport/rutine for å bedre gjennomføringene av dialogmøter ved 12 ukers sykemelding. 5. IA-rapport hvert halvår. Alle ledere med personalansvar rapporterer status fra egen arbeidsplass 2 ganger årlig i egen IA-rapport. Rapporten gir bl.a. oversikt over nærværsprosent, konkret oppfølging, arbeidsrelatert fravær, planlagte/iverksatte tiltak og bruk av virkemidler. Arbeidsplasser med mindre enn 92 % arbeidsnærvær må spesielt belyse og konkretisere årsaksforhold og tiltak. Det rapporteres også om seniortiltak, arbeidsmiljøkartlegginger, tilrettelegging for gravide og arbeidstakere som slutter m.m. Tilretteleggingstilskudd Tilretteleggingstilskudd er et rammetilskudd som er forbeholdt IA-bedrifter. Side 6 av 22

7 Rammene og bruken er blitt utvidet siden 2007, noe som trolig har medvirket til en stadig større bruk av ordningen. En annen medvirkende årsak til økningen er trolig gravide-prosjektet i helse- og omsorgsetaten i 2007/2008 og i barnehagesektoren i 2009, hvor jordmor på HMS-kontoret har bidratt til at ordningen benyttes svært ofte for gravide arbeidstakere. Tilskuddet skal være en kompensasjon for arbeidsgivers merutgifter/merinnsats i forbindelse med konkrete tilretteleggingstiltak. Det kan også brukes forebyggende, og til konkret tilrettelegging i form av arbeidshjelpemidler. Kommunen fikk totalt vel 1,8 millioner i tilretteleggingstilskudd i 2009 mot ca 1,1 millioner i Seniortiltak Nye seniortiltak ble iverksatt fra Samarbeid med NAV Som IA-bedrift har Karmøy kommune en fast IA-kontaktperson ved NAV arbeidslivssenter Haugesund. Karmøy kommune har også et utstrakt samarbeid med Nav Karmøy. En fast representant fra Nav Karmøy deltar i det sentrale attføringsutvalget. Ellers deltar representanter fra Nav i en del av våre attføringsutvalg, når disse sammenfaller med dialogmøte 2. Utfordringer framover Opprettholde fokuset på systematisk nærværsarbeid. Forhindre utstøting fra arbeidslivet ved å bli bedre både på forebygging og tilrettelegging. At alle ansatte i Karmøy kommune har en jobb som passer den enkeltes kompetanse og funksjonsevne. Vi er blitt bedre på tidlig oppfølging/medvirkning og får raskere avklaring på sakene, men dette er et område vi må ha stadig fokus på og hvor vi stadig kan bli bedre. HMS-kontoret HMS-kontoret har 1,8 årsverk hvorav 1,6 årsverk for sykepleiere og 1,2 årsverk for IKkoordinator. I tillegg er spesiallist i arbeidsmedisin tilknyttet Pr 2009 er ca. 500 av kommunens ansatte omfattet av ordningen med lovpålagt HMS-tjeneste. HMS-kontoret bruker mesteparten av sin tid på de lovpålagte gruppene. De lovpålagte gruppene er: Driftsavd: Vei og park. VAR-avd: Vann og avløp, ansatte på bossplassen. Eiendomsavd: Renholdere, vaktmestere og arbeidsledere. Karmøy brann- og redningsvesen: Hel- og deltidsansatte og feierne. Helse- og sosial: Kjøkken, vaskeri, assistenter, nattvakter og hjemmekonsulenter. Kirken: Kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Rådhuset: Kantine og vaktmester. Karmøy brann- og redningsvesen har hatt en tettere oppfølging med egne rutiner for helsekontroller regulert ut fra veiledningen for røyk- og kjemikaliedykkere. De som arbeider med avløp har hatt helsekontroll hvert annet år. De øvrige gruppene har hatt helsekontroll hvert tredje år. Side 7 av 22

8 Som en følge av IA-avtalen har bedriftshelsetjenesten blitt benyttet av de arbeidsplassene som ikke har lovpålagt HMS-tjeneste. Ikke direkte i form av helsekontroller, mer i form av forebyggende sykefraværsarbeid, sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidsplasser, arbeidsplassvurdering og livsfaseorientert personalpolitikk. Dette har medført en betydelig økning av oppgavene til helseteamet. Helseteamet har prioritert de oppgavene det kan ta på seg. De lovpålagte gruppene har førsteprioritet. Arbeidsmiljøkartlegging Som et ledd i IA-arbeidet og i arbeidet med å redusere sykefraværet har bedriftssykepleier vært en pådriver i å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassene etter Temperaturmåleren som metode. Bedriftssykepleier har gått inn i arbeidet etter forespørsel fra leder. I 2009 har 5 arbeidsplasser hatt arbeidsmiljøkartlegging etter Temperaturmålermetoden og 4 arbeidsplasser er i gang med arbeidsmiljøkartlegging pr Arbeidsplassvurdering På bakgrunn av henvendelser fra leder eller ansatte har HMS-tjenesten foretatt en rekke arbeidsplass-vurderinger. Henvendelsene er ofte et ledd i sykefraværsoppfølgingen. Bedriftssykepleier har i flere tilfeller hatt kontakt med arbeidslivssenteret dersom det har vært hensiktsmessig å søke om hjelpemidler som er utover normalutstyret på arbeidsplassen. Bedriftssykepleier har i 2009 søkt om hjelpemidler til 52 ansatte. Til sammenligning søkte vi for 21 ansatte i Vurderingen er helhetlig og omfatter både psykososiale, fysiske og helsemessige forhold. Det er arbeid som er krevende og beslaglegger mye tid Dialogmøter Ansatte som har vært helt ute av arbeid på grunn av sykdom i mer enn 12 uker skal bli innkalt til dialogmøte. Bedriftssykepleier skal være med i det møtet. I 2008 deltok bedriftssykepleie på 5 dialogmøter. I 2009 deltok bedriftssykepleier på 22 dialogmøter. Forebygging - Når det blir gjennomført helsekontroller settes fokus på helsen og helsefremmende faktorer. Aktuelle emner blir tatt opp tilpasset de forskjellige yrkesgruppene. - Bedriftssykepleierne har hatt individuelle samtaler med ansatte som et ledd i å forebygge sykefravær. - Undervisning på forskjellige arenaer. - Ergonomiundervisning som et ledd i å forebygge muskel- og skjelettplager. - Praktiske råd og veiledning på arbeidsplassene. Helsekontroller Bedriftssykepleierne har gjennomført 182 helsekontroller i Lege Gunnar Vea har gått gjennom alle resultatene og har etter behov hatt samtale med noen av de ansatte. Det blir vurdert om enkelte ansatte skal bli henvist videre til oppfølging hos fastlege eller spesialist. Oppmøteprosenten er god. Side 8 av 22

9 Kom i form Kom i form ble avsluttet våren 2009 med økende respons. Opplegget har startet opp igjen for høsten 2009 og våren Dette opplegget har også vakt interesse utenfor kommunen. Andre oppgaver og ansvarsområder for HMS-kontoret er AKAK-arbeid, vaksinering, deltakelse i arbeidsmiljø- og attføringsutvalg, samt forestå diverse kurs og opplæringstiltak innen HMS-feltet. Servicetorget Oppmøte/besøk fra publikum har helt siden oppstarten i 2003 stått for 30% av henvendelsene. Servicetorget utfører et bredt spekter av oppgaver og er sentrale i kommunens informasjonsarbeid. Stortingsvalget i 2009 med over forhåndstemmer førte til en ekstra travel periode for servicetorget. Norge.no sin evaluering av offentlige nettsider ga Karmøy kommune 78% og fem stjerner som forrige år dog nærmere seks stjerner (80poeng) enn tidligere. Målet for 2010 er 6 stjerner. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet på nettstedet, slik kundene kan betjene seg selv i større og større grad. Et nytt tilbud ble etablert i august: Gratis juridisk rådgivning inntil en time pr. person pr. sak. Det er Det kongelige justis- og politidepartement som tildeler midlene. Dette har vært et populært og mye brukt tilbud. Personalsjefen den Wenche Håvik sign. Side 9 av 22

10 Sak 2/10 FRAVÆRSSTATISTIKK 2009 Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 08/218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 2/10 Partssammensatt utvalg Forslag til vedtak: Fraværsstatistikken for 2009 tas til orientering. Side 10 av 22

11 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det totale sykefraværet i Karmøy kommune ble 7,9 % for Det er små endringer, men vi ser en tendens til at langtidsfraværet øker. Fraværstall for hele kommunen Sykefraværet har de siste årene variert mellom 7,6 og 8 %. Fjoråret endte opp med 7,9 % fravær som er en liten oppgang sammenlignet med året før. Sykefravær i Karmøy 8,1 8 7,9 Fraværsprosent 7,8 7,7 Årsfravær 7,6 7,5 7, Månedsvis oversikt: Januar 8,6 8,7 9,4 Februar 10,4 9 8,7 Mars 8,9 8 8,7 April Mai 7,4 7,6 7,7 Juni 7,2 7,2 7,7 Juli 5,6 5,8 5,7 August 5,8 5,8 6,2 September 8 6,8 8,1 Oktober 8,1 7,4 8,1 November 8,6 8,7 8,9 Desember 8,6 8,8 7,6 Fraværet varierer gjennom året med lavest i sommermånedene og høyest i begynnelsen og slutten av året. Side 11 av 22

12 Egenmelding Karmøy kommune har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv som gir ansatte utvidet rett til bruk av egenmelding. Egenmeldingsfravær har de siste tre årene vært på 1,1 %. I egenmeldingsfraværet kan vi gjerne se hvordan influensasesongen har vært. I 2009 var det egenmeldte fraværet lavere enn tidligere år fram til høsten. I november var det egenmeldte fraværet på sitt høyeste. Dette har nok en sammenheng med influensa A (også kalt svineinfluensa). Anbefalingene til de som var syke var at de var hjemme i 7 dager etter at de ble syke. Egenmelding 2,5 2 Prosent 1, ,5 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Måneder Sykemeldt fravær Sykemeldt fravær har de siste årene variert mellom 6,5 og 6,9 %. Fjoråret endte opp med 6,8 % ,5 6,9 6,7 6,8 Side 12 av 22

13 Sykemelding Prosent Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Måneder August September Oktober November Desember Fravær kvinner menn Kvinner hadde i fjor et fravær på 8,6 % og mennene endte på 5,4 %. Kvinner - menn Fraværsprosent Kvinner - sum Menn - sum Kvinner - egenmelding Menn - egenmelding Kvinner - sykemelding Menn - sykemelding Etatsvis fravær Helse- og omsorgsetaten er den som har høyest fravær og sentraladministrasjonen lavest. De to øvrige etatene mer like. Teknisk etat har hatt nedgang i fraværet over flere år. Side 13 av 22

14 Fravær etatsvis Fraværsprosent Sentraladm Oppvekst og kultur Teknisk Helse- og omsorg Egenmeldingsfraværet er høyest i helse- og omsorg og lavest i sentraladministrasjon (tett fulgt av teknisk etat). Egenmelding etatsvis 1,6 1,4 1,2 1 0, ,6 0,4 0,2 0 Sentraladm Oppvekst og kultur Teknisk Helse- og omsorg Fravær ulike aldersgrupper Totalt Sykemelding Egenmelding år 9,2 7,3 1, år 8,9 7,5 1, år 7,2 6 1, år 8 6,9 1, år 7,6 6,7 0,9 Side 14 av 22

15 >59 år 9,5 8,8 0,7 Høyest fravær finner vi de over 60 år og de under 30 år. Egenmeldingsfraværet er omvendt proporsjonalt med alder. KS har også tall for de samme aldersgruppene for perioden 4.kvartal til 3. kvartal 2009 (alle kommuner). Totalt år 7, år 9, år 9, år 9, år 10,0 >59 år 10,6 Fravær - aldersgrupper Fraværsprosent år år år år år >59 år Totalt Sykemelding Egenmelding Type fravær Fravær sortert etter funksjon Innenfor grunnskolesektoren er det høyest fravær innen renhold og vedlikehold og lavest innen undervisning i ungdomsskolen og grunnskolen (ppt, ped.senter, minoritetsspråklig mfl.). Side 15 av 22

16 Skolerelatert Fraværsprosent Grunnskole Barneskole 1-7 klasse Ungdomsskole 8-10 klasse SFO barneskole 1-7 klasse Renhold grunnskole Vedlikehold grunnskole Innen helse- og omsorg er det lavest sykefravær innen hjemmetjenesten og høyest på bu- og behandlingsheimene (pleie - kort- og langtidsopphold). Helse og omsorg Fraværsprosent Kort- og lantidsopphold Hjemmetjeneste Boliger heldøgns omsorg Fravær og diagnoser Vi har fått statistikk fra NAV som viser legemeldt fravær fordelt på diagnose. Det er muskel/skjelettlidelser som utgjør den største gruppen (ca 34 %), deretter følger psykiske Side 16 av 22

17 lidelser (ca 16 %) og svangerskapssykdommer (ca 10 %). Tabellen viser fordelingen fra 4. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 (12 måneder). Diagnoser Karmøy kommune Andre lidelser Svangerskapssykdommer Sykdommer i luftveiene Psykiske lidelser Almenne og uspesifiserte lidelser Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i hjerte/karsystemet Muskel og skjelettlidelser Almenne og uspesifiserte lidelser Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i hjerte/karsystemet Muskel og skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskapssykdommer Andre lidelser Sykdommer i nervesystemet Karmøy sammenlignet med andre kommuner KS publiserer fraværstall for alle kommuner, her er Karmøy satt opp sammen andre kommuner i Rogaland. KS oppgir at Karmøy har et sykefravær på 8,4 % som er høyere enn det vi får beregnet av vårt system. Årsaken til dette er at vi bruker ulike verktøy med ulike behandlingsmåter. Karmøy - andre kommuner Fraværsprosent KS kv kv Vindafjord Sola Randaberg Karmøy Stavanger Haugesund Sandnes Tysvær Side 17 av 22

18 KS oppgir sykefravær fra 4. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 til å være 9,9 % innen kommunalforvaltningen hvorav 1,2 % er egenmeldt og 8,7 % er legemeldt sykefravær. Nærvær pr arbeidsplass Oppdaterte målsettinger, tiltak og handlingsplan for Karmøy kommunes IA-arbeid er godkjent i arbeidsmiljøutvalget og i partsammensatt utvalg Hovedmål 1 er å øke arbeidsnærværet til minst 94 % innen I stedet for å ha fokus på fravær så tar man her utgangspunkt i nærvær, det at arbeidstakerne kommer på jobb. I statistikkene på arbeidsplassnivå er derfor nærværsprosenten oppgitt. Nærværsprosenten varierer fra 80,5 % ved Kopervik bbh (v13) og opptil 98,9 % ved Tuastad skole siste året Økonomiavdelingen 97,1 98,1 93,6 98,7 Personalavdelingen 88,8 93,3 93,8 96,5 Side 18 av 22

19 Skudeneshavn skole 94 92, ,4 Sørhåland skole 92 90,7 86,5 96,2 Sandve skole 93,8 98,6 92,6 92,6 Ferkingstad skole 95,2 90,1 95,7 97,8 Skudenes ungdomsskole 95,9 90,2 94,5 95,6 Ådland skole 94,1 87,4 91,5 92,9 Grindhaug skole 93,1 95,9 87,5 91,4 Åkra skole 97,5 95,6 96,2 96,7 Sevland skole 89,6 92,4 87,9 95,4 Vedavågen skole 94,1 94,6 94,6 95,7 Åkra ungdomsskole 95,2 94,6 95,5 94,6 Eide skole 93,6 94,4 94,6 91,7 Sund skole 95,5 93,9 98,8 97,5 Kopervik skole 93,4 89,6 93,3 92,7 Stokkastrand skole 97,3 95,7 95,4 95,8 Stangeland ungdomsskole 92 91,9 92,3 93,7 Håvik skole 92,6 89,5 94,5 94,5 Kvalavåg skole 88,6 88,7 91,2 94 Avaldsnes skole 91,5 89,3 91,9 93,3 Hauge skole 94, ,6 96,5 Håland skole 97,9 96,4 93,8 93,1 Bø ungdomsskole 97,2 97,2 96,6 94,7 Norheim skole 91, ,2 92,4 Tuastad skole 95 95,9 96,6 98,9 Kolnes skole 96,2 92,8 94,5 94,5 Mykje skole ,6 91,3 93,3 Vormedal skole 95 95, , PPT 97,7 97,9 96,6 96,6 Pedagogisk senter 96,3 97,8 98,1 95,3 Karmøy kulturskole 93, ,5 92,9 Voksenopplæring 94,3 91,6 90,8 93,9 Hovedbibliotek 98 94,3 94,4 98,1 Karmøyhallen 93,6 94,6 95, Avaldsnes barnehage 84,9 86,6 84,9 83,7 Vea barnehage 84,7 90,6 86,3 87,6 Skudenes barnehage 94, ,3 95,2 Vormedal barnehage ,6 90,8 Kolnes barnehage 93,9 93,1 95,4 94,4 Håvik barnehage 91 90,1 87,6 88,9 Sevland barnehage 93,4 95,5 94,1 95,6 Storesund barnehage 92,6 89,6 90,3 90 Torvastad barnehage 91,2 93,9 91,2 87,9 Kopervik menighetsbarnehage 86,3 93,2 92,3 94,4 Åkra soknerådsbarnehage 96, ,9 97, Forvaltningsavdelingen 90,8 95,1 95,6 97,3 Eiendomsavdelingen 91,1 89, ,4 Driftsavdelingen 95,1 93,1 92,3 95,6 Side 19 av 22

20 Brann- og redning 92,8 94,4 96,2 96,7 Var-avdelingen 95,9 97, , Stab helse- omsorg 95,5 94,1 93,2 93,6 Hj.tjenesten Skudenes sør 87,3 85,7 94,7 88,9 Hj.tjenesten Skudenes nor 85,8 91,7 91,9 91,6 Skudenes bbh 2. et. 79,2 87,4 88,4 88,6 Skudenes bbh 3. et. 87,4 87,8 88,1 82,1 Hj.tjenesten Åkra sør 93,5 92,6 93,9 90 Fredheim og Mosbronv. 92,4 86,7 89,9 89,5 Hj.tjenesten Åkra/Vea 87,9 88, ,1 Åkra bbh 90,1 91,5 89,2 87,1 Hj.tjenesten Kopervik øst 92,6 91,4 88,4 87,7 Hj.tjenesten Kopervik vest 92,8 88,7 89,6 90,1 Kopervik aldersheim 89,2 89,6 86,8 89,3 Kopervik bbh 2. et. 83,2 79,5 81,5 90,9 Kopervik bbh 3. et. 82,8 86,5 81,9 80,5 Hj.tjenesten Avaldsnes 85,4 88,4 93,1 88,6 Avaldsnes aldersheim 92,2 92,5 91,7 86,7 Storesund bbh vest 91,8 92,6 92,4 93,3 Storesund bbh øst 88,7 87, ,7 Hj.tjenesten Torvastad 93,7 93,6 92,3 88,7 Hj.tjenesten Norheim 91,8 86,6 92,4 91,4 Norheim bbh 92,5 92,2 91,1 89,1 Avlastningsavdelingen 86,3 85,6 88,1 84,4 Aktivitets- og treningsavd. 90,2 92,2 90,2 90,9 Helsestasjon/skolehelsetjeneste 93,5 91,2 93,9 94,7 Barnevern 94,9 89, ,2 Fysio/ergo 94, ,6 94,2 Sosialtjenesten 89,2 90,6 85,4 87,2 Østremtunet 94,4 91,1 Kjøkkendrift 82,8 Bestillerkontor 97,1 94,5 96,4 93,3 Fravær fordelt på varighet Den neste tabellen viser andelen av fraværsdager fordelt på arbeidsgiverperioden (fra første kalenderdag t.o.m. 16. kalenderdag) og utover arbeidsgiverperioden (fra dag 17). Fordelingen har vært med ca 30 % innenfor arbeidsgiverperioden og ca 70 % utover denne. I 2009 er andelen av fravær utover arbeidsgiverperioden samt langtidsfraværet er større enn i tidligere år. År Innenfor arbeidsgiverperioden Over arbeidsgiverperioden Fravær over 40 dager (av totalt fraværsdager) % 72 % 58 % % 69 % 51 % % 71 % 55 % % 73 % 60 % Side 20 av 22

21 Sak 3/10 REFERATLISTA - PARTSSAMMENSATT UTVALG Saksbehandler: Aud Sissel Johannesen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/368 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Partssammensatt utvalg REKRUTTERING TIL MANGFOLD REFERAT FRA MØTE Side 21 av 22

22 Sak 4/10 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/356 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/10 Partssammensatt utvalg Side 22 av 22

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: Kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon ÅRSMELDING FOR 2014 - PERSONALAVDELINGEN Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Møterom 309 NB! Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Møterom 309 NB! Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Møterom 309 NB! Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Møterom 309 NB! Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.03.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Sakskart partssammensatt utvalg 02.02.04

Sakskart partssammensatt utvalg 02.02.04 Page 1 of 5 Sakskart partssammensatt utvalg 02.02.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00

Detaljer

Sakspapirer partssammensatt utvalg 12.12.05

Sakspapirer partssammensatt utvalg 12.12.05 Page 1 of 12 Sakspapirer partssammensatt utvalg 12.12.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: Kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/4506 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/4506 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.02.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/16 15/4893 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/16 15/4893 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2016 Tid: Kl. 13.00 15.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.08.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: Kl. 09.00 12.00 Informasjon om sykefraværsprosjektet i Tronstua barnehage v/mariann Hagen SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 FRAVÆR 2017-2. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 2. kvartal 2017 tas til orientering.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 / 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 / 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 / 21. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 FRAVÆR 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal 2009 og fravær for 2009 totalt tas til

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.04.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer