MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Møtet starter med en gjennomgang av kommunens IA-arbeid med fokus på sykefraværsoppfølging v/attføringskonsulent Lise Skår, bedriftssykepleier Siv Stensland og eiendomssjef Hans Erik Lundberg. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/10 08/265 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN /10 08/218 FRAVÆRSSTATISTIKK /10 08/368 REFERATLISTA 4/10 10/356 EVENTUELT Karmøy rådhus, Didrik Ferkingstad (s) leder Wenche Håvik personalsjef

2 Sak 1/10 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2009 Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 08/265 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Partssammensatt utvalg Forslag til vedtak: Partssammensatt utvalg tar personalavdelingens årsmelding 2009 til orientering. Side 2 av 22

3 SAKSFRAMSTILLING Personalavdelingen omfatter personalkontoret, lønningskontoret, kantina, HMS-kontoret og servicetorget. Gjennomsnittlig sykefravær for personalavdelingen var på 7,5% i Personalkontoret Personalkontoret har ansvar for tverretatlig opplæring og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, lærlingearbeid, pensjon og forsikring for ansatte, overordna arbeid innen attføring og IA (Inkluderende Arbeidsliv) og forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. Videre utøves rådgiving overfor etatene både i generelle saker og enkeltsaker. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Lønningskontoret I 2009 er det igangsatt elektronisk overføring av timelønn fra alle ungdomsskolene + en av barneskolene i kommunen,. Dette innebærer at innlevering av timelister og punsjing ved lønningskontoret erstattes av direkte overført data fra skolesystemet Extens til kommunens lønnssystem. Det er målsetting at alle skolene skal omfattes av dette i I 2009 oversteg for første gang samlet fast regulativlønn 1 milliard. Timelønn og overtid, samt ulempetillegg mv kommer i tillegg. Refusjoner fra NAV utgjorde vel 68 millioner i Kompetanseutvikling Personalavdelingen setter opp kurs og konferanser med målgrupper på tvers av etatene for å øke kompetansen i organisasjonen. Kursdag for nyansatte, HMS-kurs og tiltak for å øke ITkompetansen blant de ansatte, gjennomføres årlig. Gjennom tre dager fordelt utover våren deltok ansatte på kurs i personlig effektivitet. Verdensdagen for psykisk helse ble markert i oktober med en åpen konferanse og var et samarbeid med helse- og sosialetaten. På todagerskonferansen om Tidlig intervensjon i oktober var blant andre den kjente barnepsykologen Magne Raundalen foredragsholder. 100 ansatte i kommunen og en del eksterne deltok på konferansen. IA-gruppene i kommunen var samlet til konferanse i september. Fokus var blant annet på en av virksomhetene i kommunen som gjennom planmessig arbeid har fått ned sykefraværet. Susann G. Bjerkrheim deltok med et fordrag om hvordan en kan lykkes når en arbeider i team eller lag. Det ble ellers gjennomført dagskurs i offentleglova, Mediehåndtering, Arbeidstidsplanlegging, Rekruttering og Bruk av saksbehandlingsystemet i løpet av året. Lederutvikling er et av satsingsområdene i Karmøy kommunes arbeidsgiverstrategi mot 2020, og kompetanseutvikling inngår som ett av tre tiltak for å oppnå synlig og effektivt lederskap i kommunen. Totalt deltar 33 ledere og kommende ledere fra Karmøy kommune på lederopplæring ved Høgskolen Stord/Haugesund. 9 av kommunens ledere går på studiet i barnehageleiing, mens 24 deltar på Integrativ ledelse og samhandling sammen med ledere fra ytterligere åtte kommuner. Sistnevnte studium er utviklet gjennom et samarbeid mellom kommunene i Haugesundregionen, inkludert Karmøy. Innholdet er dermed tilpasset de utfordringene kommunene står overfor i årene fremover, samtidig som det nyeste innen teori fra ulike fagområder inngår i studiet. Kommunen har i tillegg intern lederopplæring innen og på tvers av etatene. Lærlinger Side 3 av 22

4 Inntaket av lærlinger har økt senere år. Karmøy kommune er godkjent lærebedrift i 9 forskjellige fag, men har hatt inntak i 7 fag i Det var totalt 72 lærlinger i 2009 mot 64 lærlinger i 2008 og 47 i Disse er fordelt på første og andre års lærlinger. Det totale taket for inntak av lærlinger er på 36 lærlinger i året, et antall som vi nå er kommet opp i. 1. og 2.årslærlingene fordelte seg slik i 2009: Helsearbeiderfaget 40 lærlinger Barn- og ungdomsarbeidere 24 lærlinger Institusjonskokk 2 lærlinger Kontor- og administrasjonsfaget 2 lærlinger IKT- servicefaget 2 lærlinger Feierfaget 1 lærling Renholdsfaget 1 lærling Vedrørende helsefagarbeiderutdanningen har Karmøy kommune som en av flere kommuner inngått et forpliktende samarbeid med Helse Fonna som innebærer at disse lærlingene har en sykehuspraksis på minimum 4 måneder. Tall fra Rogaland fylkeskommune viser at det er en oppgang i søkere til studieretningen helseog sosialfag. I 2008 var det totalt 246 som søkte seg inn og i 2009 viser tallene 259 søkere. Av disse elevene søkte 151 elever seg videre til helsefag i 2008 mens 147 i Dette viser en nedgang av elevene som ønsker å bli helsefagarbeidere, mens barn- og ungdomsarbeiderfaget har vist en økning. Videre viser tall fra fylkeskommunen at det nå er flere elevene søker studiespesialiserende istedenfor å ta fagbrev. For å være i forkant av det økte behovet for spesielt helsefagarbeidere, har vi gjennomført et informasjonsarbeid på Åkra videregående og alle ungdomskolene i kommunen. Det ble informert om hvilke opplæringsfag/yrker Karmøy kommune kan tilby og hvor vi trenger mest arbeidskraft i tiden fremover. Åkra videregående har opprettholdt samme klasseantall som tidligere, mens andre skoler på haugalandet måtte i fjor legge ned klasser i dette faget. Velferd Arbeidsmiljøutvalget vedtar årlig en fordeling av de totale budsjettmidler som er satt av til velferdstiltak for de ansatte. En stor del av midlene ble fordelt til etatene/arbeidsplassene for sammenkomster eller andre opplegg for de ansatte i regi av etaten eller arbeidsplassen. Ellers blir midlene nyttet til leie av ny bedriftshytte i Skipavåg i Vindafjord kommune. Hytta var vært disponibel for ansatte fra mai 09. Den ligger langs fjorden og kan benyttes sommer som vinter. Det er ca 30 minutt til skitrekket i Svandalen. Dette er et tiltak som har vært svært populært. Kommunens bedriftskunstforening er også et av de populære tiltakene som baserer driften sin på tilskudd via velferdsmidlene. Tilsvarende blir bedriftsidrett tilgodesett med midler via velferdsmidlene. I juni måned hadde kommunen den årvisse samlingen av jubilanter med henholdsvis 25 og 35 års tjeneste i kommunen. Totalt var det 59 jubilanter i 2009 herav hele 18 med 35 års tjeneste og 41 med 25 års tjeneste. Side 4 av 22

5 Karmøy kommune inngikk i 2009 en ny avtale med treningssenter på Åkra. Dette var for å gi et bedre treningstilbud for ansatte på sør- Karmøy og dermed få en bedre geografisk spredning på treningstilbudene for de ansatte. Gratis bading i kommunens svømmehaller som ble vedtatt i 2008 har vært positivt mottatt og har ikke gått utover ordinært betalende badegjester. I 2009 ble det tildelt en arbeidsmiljøpris i Karmøy kommune for første gang. Prisen ble opprettet for å belønne arbeidssted som gjennom sitt arbeid, innsats og kreative tiltak har vist særlig ansvar og bevissthet for betydning av arbeidsmiljøet. Formålet med prisen er å stimulere medarbeidere til å arbeide systematisk med å utvikle arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I 2009 gikk prisen på ,- til Rusvikveien 3b. De viste at de hadde jobbet langsiktig, systematisk og målrettet for å få ned skader og bruk av tvang på arbeidsplassen. Sykefraværsoppfølging/attføring God sykefraværsoppfølging er avhengig av gode rutiner og retningslinjer, og av samarbeid og samhandling internt og eksternt. Dialog og samhandling mellom leder og ansatte er av vesentlig betydning i sykefraværsoppfølgingen. Tidlig kontakt fra leder og medvirkning fra den ansatte, har vært et av fokusområdene i oppfølgingsarbeidet over flere år. Resultater fra dette arbeidet gjenspeiler seg i positive tilbakemeldinger fra ansatte som sier de er blitt fulgt opp på en god måte. God informasjon og avklaring av forventninger fører til trygghet og forutsigbarhet i sykefraværsperioden. Kommunen har gode rutiner og verktøy for sykefraværsoppfølging, og det blir gjort mye godt oppfølgingsarbeid på den enkelte arbeidsplass. Ordningen med dialogmøter er blitt mye mer brukt i 2009 enn året før. Hensikten med dialogmøtene er å få bedre samarbeid og samhandling mellom arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste og lege/sykemelder. I løpet av 2009 har NAV arbeidslivssenter bistått det lokale navkontor med gjennomføring av dialogmøte 2. En del av disse møtene har sammenfall med møter i lokale attføringsutvalg, noe som innebærer at representanter fra nav deltar i attføringsutvalg i etatene. Tilbakemeldinger fra berørte parter tyder på at dette er en svært nyttig samarbeidsform. Internt i kommunen har vi god kommunikasjon og samhandling mellom støtteapparatet rundt de som blir sykemeldt. Støtteapparatet er: leder, tillitsvalgte/verneombud, personalkonsulenter, attføringskonsulent og HMS-kontoret. Jordmor har også vært en støttefunksjon på HMS-kontoret fram til Attføringsutvalg Attføringsarbeidet er organisert med 1 lokalt attføringsutvalg i hver etat og 1 tverretatlig sentralt attføringsutvalg som også fungerer som lokalt utvalg for sentraladministrasjonen. Totalt 81 saker (enkeltpersoner) har vært drøftet i attføringsutvalgene i løpet av året. Dette er 19 flere enn i Mesteparten av sakene gjelder kvinner, men det var betydelig flere menn i 2009 enn i 2008 hvor det kun var saker ble avslutta i 2009, mot 17 i saker videreføres til Side 5 av 22

6 Inkluderende arbeidsliv - IA Den ble det inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, mellom Karmøy kommune og Nav arbeidslivssenter Rogaland. Avtalens varighet var i utgangspunktet til , men den er blitt forlenget ut 2009 og nå videre til 1. mars Av IA-arbeid som foregår i organisasjonen kan nevnes HMS/IA-grupper, rullering av målsettinger/ handlingsplaner, arbeidsmiljøkartlegginger, arbeidsplassvurderinger, prosjektarbeid, sykefraværsoppfølging, oppfølging av gravide, seniortiltak, bruk av virkemidler osv. Våren 2002 ble det vedtatt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle jobbe med målsettinger og konkrete tiltak i forbindelse med vurdering av avtaleinngåelse. Kommunens IA-arbeidsgruppe er underlagt rådmannen/ledergruppa, og er tverretatlig. IA-gruppa består av 1 personalkonsulent fra hver etat, 1 hovedtillitsvalgt, 1 hovedverneombud, bedriftssykepleier fra HMS-kontoret, attføringskonsulent og kommunens kontaktperson fra Nav arbeidslivssenter Haugesund. Attføringskonsulenten er leder for gruppa. Attføringskonsulenten er også kommunens kontaktperson mot Nav. IA-gruppa hadde 7 møter i Referatene er fortløpende lagt på referatlisten til AMU. I slutten av 2008 hadde IA-gruppa gjennomgang av kommunens hovedmålsettinger og tiltak for IA-arbeidet. Nye mål og tiltak ble godkjent i AMU og i PSU Tidligere var hovedmålsettingen å ha et sykefravær under 5 %. Den nye målsettingen er å nå et arbeidsnærvær på 94 % innen IA-gruppas fokusområder for 2009 og hva som er gjort ift disse: 1. Oppruste og ansvarliggjøre HMS/IA-gruppene på ulike organisasjonsnivå. - Det ble gjennomført en stor fellessamling for alle HMS/IA-grupper den , med fokus på nærvær istedenfor fravær. Nærmere 240 ansatte deltok på samlingen hvor bl.a. Susann Goksør Bjerkrheim var en av foredragsholderne. - I løpet av november ble det gjennomført etatssamlinger for alle HMS/IAgrupper: 2. Utarbeide enkel mal for målsettinger/handlingsplan i etatene/avdelingene. 3. Oppfordre til mer bruk av egenmelding framfor sykemelding. 4. Egen rapport/rutine for å bedre gjennomføringene av dialogmøter ved 12 ukers sykemelding. 5. IA-rapport hvert halvår. Alle ledere med personalansvar rapporterer status fra egen arbeidsplass 2 ganger årlig i egen IA-rapport. Rapporten gir bl.a. oversikt over nærværsprosent, konkret oppfølging, arbeidsrelatert fravær, planlagte/iverksatte tiltak og bruk av virkemidler. Arbeidsplasser med mindre enn 92 % arbeidsnærvær må spesielt belyse og konkretisere årsaksforhold og tiltak. Det rapporteres også om seniortiltak, arbeidsmiljøkartlegginger, tilrettelegging for gravide og arbeidstakere som slutter m.m. Tilretteleggingstilskudd Tilretteleggingstilskudd er et rammetilskudd som er forbeholdt IA-bedrifter. Side 6 av 22

7 Rammene og bruken er blitt utvidet siden 2007, noe som trolig har medvirket til en stadig større bruk av ordningen. En annen medvirkende årsak til økningen er trolig gravide-prosjektet i helse- og omsorgsetaten i 2007/2008 og i barnehagesektoren i 2009, hvor jordmor på HMS-kontoret har bidratt til at ordningen benyttes svært ofte for gravide arbeidstakere. Tilskuddet skal være en kompensasjon for arbeidsgivers merutgifter/merinnsats i forbindelse med konkrete tilretteleggingstiltak. Det kan også brukes forebyggende, og til konkret tilrettelegging i form av arbeidshjelpemidler. Kommunen fikk totalt vel 1,8 millioner i tilretteleggingstilskudd i 2009 mot ca 1,1 millioner i Seniortiltak Nye seniortiltak ble iverksatt fra Samarbeid med NAV Som IA-bedrift har Karmøy kommune en fast IA-kontaktperson ved NAV arbeidslivssenter Haugesund. Karmøy kommune har også et utstrakt samarbeid med Nav Karmøy. En fast representant fra Nav Karmøy deltar i det sentrale attføringsutvalget. Ellers deltar representanter fra Nav i en del av våre attføringsutvalg, når disse sammenfaller med dialogmøte 2. Utfordringer framover Opprettholde fokuset på systematisk nærværsarbeid. Forhindre utstøting fra arbeidslivet ved å bli bedre både på forebygging og tilrettelegging. At alle ansatte i Karmøy kommune har en jobb som passer den enkeltes kompetanse og funksjonsevne. Vi er blitt bedre på tidlig oppfølging/medvirkning og får raskere avklaring på sakene, men dette er et område vi må ha stadig fokus på og hvor vi stadig kan bli bedre. HMS-kontoret HMS-kontoret har 1,8 årsverk hvorav 1,6 årsverk for sykepleiere og 1,2 årsverk for IKkoordinator. I tillegg er spesiallist i arbeidsmedisin tilknyttet Pr 2009 er ca. 500 av kommunens ansatte omfattet av ordningen med lovpålagt HMS-tjeneste. HMS-kontoret bruker mesteparten av sin tid på de lovpålagte gruppene. De lovpålagte gruppene er: Driftsavd: Vei og park. VAR-avd: Vann og avløp, ansatte på bossplassen. Eiendomsavd: Renholdere, vaktmestere og arbeidsledere. Karmøy brann- og redningsvesen: Hel- og deltidsansatte og feierne. Helse- og sosial: Kjøkken, vaskeri, assistenter, nattvakter og hjemmekonsulenter. Kirken: Kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Rådhuset: Kantine og vaktmester. Karmøy brann- og redningsvesen har hatt en tettere oppfølging med egne rutiner for helsekontroller regulert ut fra veiledningen for røyk- og kjemikaliedykkere. De som arbeider med avløp har hatt helsekontroll hvert annet år. De øvrige gruppene har hatt helsekontroll hvert tredje år. Side 7 av 22

8 Som en følge av IA-avtalen har bedriftshelsetjenesten blitt benyttet av de arbeidsplassene som ikke har lovpålagt HMS-tjeneste. Ikke direkte i form av helsekontroller, mer i form av forebyggende sykefraværsarbeid, sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidsplasser, arbeidsplassvurdering og livsfaseorientert personalpolitikk. Dette har medført en betydelig økning av oppgavene til helseteamet. Helseteamet har prioritert de oppgavene det kan ta på seg. De lovpålagte gruppene har førsteprioritet. Arbeidsmiljøkartlegging Som et ledd i IA-arbeidet og i arbeidet med å redusere sykefraværet har bedriftssykepleier vært en pådriver i å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassene etter Temperaturmåleren som metode. Bedriftssykepleier har gått inn i arbeidet etter forespørsel fra leder. I 2009 har 5 arbeidsplasser hatt arbeidsmiljøkartlegging etter Temperaturmålermetoden og 4 arbeidsplasser er i gang med arbeidsmiljøkartlegging pr Arbeidsplassvurdering På bakgrunn av henvendelser fra leder eller ansatte har HMS-tjenesten foretatt en rekke arbeidsplass-vurderinger. Henvendelsene er ofte et ledd i sykefraværsoppfølgingen. Bedriftssykepleier har i flere tilfeller hatt kontakt med arbeidslivssenteret dersom det har vært hensiktsmessig å søke om hjelpemidler som er utover normalutstyret på arbeidsplassen. Bedriftssykepleier har i 2009 søkt om hjelpemidler til 52 ansatte. Til sammenligning søkte vi for 21 ansatte i Vurderingen er helhetlig og omfatter både psykososiale, fysiske og helsemessige forhold. Det er arbeid som er krevende og beslaglegger mye tid Dialogmøter Ansatte som har vært helt ute av arbeid på grunn av sykdom i mer enn 12 uker skal bli innkalt til dialogmøte. Bedriftssykepleier skal være med i det møtet. I 2008 deltok bedriftssykepleie på 5 dialogmøter. I 2009 deltok bedriftssykepleier på 22 dialogmøter. Forebygging - Når det blir gjennomført helsekontroller settes fokus på helsen og helsefremmende faktorer. Aktuelle emner blir tatt opp tilpasset de forskjellige yrkesgruppene. - Bedriftssykepleierne har hatt individuelle samtaler med ansatte som et ledd i å forebygge sykefravær. - Undervisning på forskjellige arenaer. - Ergonomiundervisning som et ledd i å forebygge muskel- og skjelettplager. - Praktiske råd og veiledning på arbeidsplassene. Helsekontroller Bedriftssykepleierne har gjennomført 182 helsekontroller i Lege Gunnar Vea har gått gjennom alle resultatene og har etter behov hatt samtale med noen av de ansatte. Det blir vurdert om enkelte ansatte skal bli henvist videre til oppfølging hos fastlege eller spesialist. Oppmøteprosenten er god. Side 8 av 22

9 Kom i form Kom i form ble avsluttet våren 2009 med økende respons. Opplegget har startet opp igjen for høsten 2009 og våren Dette opplegget har også vakt interesse utenfor kommunen. Andre oppgaver og ansvarsområder for HMS-kontoret er AKAK-arbeid, vaksinering, deltakelse i arbeidsmiljø- og attføringsutvalg, samt forestå diverse kurs og opplæringstiltak innen HMS-feltet. Servicetorget Oppmøte/besøk fra publikum har helt siden oppstarten i 2003 stått for 30% av henvendelsene. Servicetorget utfører et bredt spekter av oppgaver og er sentrale i kommunens informasjonsarbeid. Stortingsvalget i 2009 med over forhåndstemmer førte til en ekstra travel periode for servicetorget. Norge.no sin evaluering av offentlige nettsider ga Karmøy kommune 78% og fem stjerner som forrige år dog nærmere seks stjerner (80poeng) enn tidligere. Målet for 2010 er 6 stjerner. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet på nettstedet, slik kundene kan betjene seg selv i større og større grad. Et nytt tilbud ble etablert i august: Gratis juridisk rådgivning inntil en time pr. person pr. sak. Det er Det kongelige justis- og politidepartement som tildeler midlene. Dette har vært et populært og mye brukt tilbud. Personalsjefen den Wenche Håvik sign. Side 9 av 22

10 Sak 2/10 FRAVÆRSSTATISTIKK 2009 Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 08/218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 2/10 Partssammensatt utvalg Forslag til vedtak: Fraværsstatistikken for 2009 tas til orientering. Side 10 av 22

11 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det totale sykefraværet i Karmøy kommune ble 7,9 % for Det er små endringer, men vi ser en tendens til at langtidsfraværet øker. Fraværstall for hele kommunen Sykefraværet har de siste årene variert mellom 7,6 og 8 %. Fjoråret endte opp med 7,9 % fravær som er en liten oppgang sammenlignet med året før. Sykefravær i Karmøy 8,1 8 7,9 Fraværsprosent 7,8 7,7 Årsfravær 7,6 7,5 7, Månedsvis oversikt: Januar 8,6 8,7 9,4 Februar 10,4 9 8,7 Mars 8,9 8 8,7 April Mai 7,4 7,6 7,7 Juni 7,2 7,2 7,7 Juli 5,6 5,8 5,7 August 5,8 5,8 6,2 September 8 6,8 8,1 Oktober 8,1 7,4 8,1 November 8,6 8,7 8,9 Desember 8,6 8,8 7,6 Fraværet varierer gjennom året med lavest i sommermånedene og høyest i begynnelsen og slutten av året. Side 11 av 22

12 Egenmelding Karmøy kommune har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv som gir ansatte utvidet rett til bruk av egenmelding. Egenmeldingsfravær har de siste tre årene vært på 1,1 %. I egenmeldingsfraværet kan vi gjerne se hvordan influensasesongen har vært. I 2009 var det egenmeldte fraværet lavere enn tidligere år fram til høsten. I november var det egenmeldte fraværet på sitt høyeste. Dette har nok en sammenheng med influensa A (også kalt svineinfluensa). Anbefalingene til de som var syke var at de var hjemme i 7 dager etter at de ble syke. Egenmelding 2,5 2 Prosent 1, ,5 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Måneder Sykemeldt fravær Sykemeldt fravær har de siste årene variert mellom 6,5 og 6,9 %. Fjoråret endte opp med 6,8 % ,5 6,9 6,7 6,8 Side 12 av 22

13 Sykemelding Prosent Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Måneder August September Oktober November Desember Fravær kvinner menn Kvinner hadde i fjor et fravær på 8,6 % og mennene endte på 5,4 %. Kvinner - menn Fraværsprosent Kvinner - sum Menn - sum Kvinner - egenmelding Menn - egenmelding Kvinner - sykemelding Menn - sykemelding Etatsvis fravær Helse- og omsorgsetaten er den som har høyest fravær og sentraladministrasjonen lavest. De to øvrige etatene mer like. Teknisk etat har hatt nedgang i fraværet over flere år. Side 13 av 22

14 Fravær etatsvis Fraværsprosent Sentraladm Oppvekst og kultur Teknisk Helse- og omsorg Egenmeldingsfraværet er høyest i helse- og omsorg og lavest i sentraladministrasjon (tett fulgt av teknisk etat). Egenmelding etatsvis 1,6 1,4 1,2 1 0, ,6 0,4 0,2 0 Sentraladm Oppvekst og kultur Teknisk Helse- og omsorg Fravær ulike aldersgrupper Totalt Sykemelding Egenmelding år 9,2 7,3 1, år 8,9 7,5 1, år 7,2 6 1, år 8 6,9 1, år 7,6 6,7 0,9 Side 14 av 22

15 >59 år 9,5 8,8 0,7 Høyest fravær finner vi de over 60 år og de under 30 år. Egenmeldingsfraværet er omvendt proporsjonalt med alder. KS har også tall for de samme aldersgruppene for perioden 4.kvartal til 3. kvartal 2009 (alle kommuner). Totalt år 7, år 9, år 9, år 9, år 10,0 >59 år 10,6 Fravær - aldersgrupper Fraværsprosent år år år år år >59 år Totalt Sykemelding Egenmelding Type fravær Fravær sortert etter funksjon Innenfor grunnskolesektoren er det høyest fravær innen renhold og vedlikehold og lavest innen undervisning i ungdomsskolen og grunnskolen (ppt, ped.senter, minoritetsspråklig mfl.). Side 15 av 22

16 Skolerelatert Fraværsprosent Grunnskole Barneskole 1-7 klasse Ungdomsskole 8-10 klasse SFO barneskole 1-7 klasse Renhold grunnskole Vedlikehold grunnskole Innen helse- og omsorg er det lavest sykefravær innen hjemmetjenesten og høyest på bu- og behandlingsheimene (pleie - kort- og langtidsopphold). Helse og omsorg Fraværsprosent Kort- og lantidsopphold Hjemmetjeneste Boliger heldøgns omsorg Fravær og diagnoser Vi har fått statistikk fra NAV som viser legemeldt fravær fordelt på diagnose. Det er muskel/skjelettlidelser som utgjør den største gruppen (ca 34 %), deretter følger psykiske Side 16 av 22

17 lidelser (ca 16 %) og svangerskapssykdommer (ca 10 %). Tabellen viser fordelingen fra 4. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 (12 måneder). Diagnoser Karmøy kommune Andre lidelser Svangerskapssykdommer Sykdommer i luftveiene Psykiske lidelser Almenne og uspesifiserte lidelser Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i hjerte/karsystemet Muskel og skjelettlidelser Almenne og uspesifiserte lidelser Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i hjerte/karsystemet Muskel og skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskapssykdommer Andre lidelser Sykdommer i nervesystemet Karmøy sammenlignet med andre kommuner KS publiserer fraværstall for alle kommuner, her er Karmøy satt opp sammen andre kommuner i Rogaland. KS oppgir at Karmøy har et sykefravær på 8,4 % som er høyere enn det vi får beregnet av vårt system. Årsaken til dette er at vi bruker ulike verktøy med ulike behandlingsmåter. Karmøy - andre kommuner Fraværsprosent KS kv kv Vindafjord Sola Randaberg Karmøy Stavanger Haugesund Sandnes Tysvær Side 17 av 22

18 KS oppgir sykefravær fra 4. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 til å være 9,9 % innen kommunalforvaltningen hvorav 1,2 % er egenmeldt og 8,7 % er legemeldt sykefravær. Nærvær pr arbeidsplass Oppdaterte målsettinger, tiltak og handlingsplan for Karmøy kommunes IA-arbeid er godkjent i arbeidsmiljøutvalget og i partsammensatt utvalg Hovedmål 1 er å øke arbeidsnærværet til minst 94 % innen I stedet for å ha fokus på fravær så tar man her utgangspunkt i nærvær, det at arbeidstakerne kommer på jobb. I statistikkene på arbeidsplassnivå er derfor nærværsprosenten oppgitt. Nærværsprosenten varierer fra 80,5 % ved Kopervik bbh (v13) og opptil 98,9 % ved Tuastad skole siste året Økonomiavdelingen 97,1 98,1 93,6 98,7 Personalavdelingen 88,8 93,3 93,8 96,5 Side 18 av 22

19 Skudeneshavn skole 94 92, ,4 Sørhåland skole 92 90,7 86,5 96,2 Sandve skole 93,8 98,6 92,6 92,6 Ferkingstad skole 95,2 90,1 95,7 97,8 Skudenes ungdomsskole 95,9 90,2 94,5 95,6 Ådland skole 94,1 87,4 91,5 92,9 Grindhaug skole 93,1 95,9 87,5 91,4 Åkra skole 97,5 95,6 96,2 96,7 Sevland skole 89,6 92,4 87,9 95,4 Vedavågen skole 94,1 94,6 94,6 95,7 Åkra ungdomsskole 95,2 94,6 95,5 94,6 Eide skole 93,6 94,4 94,6 91,7 Sund skole 95,5 93,9 98,8 97,5 Kopervik skole 93,4 89,6 93,3 92,7 Stokkastrand skole 97,3 95,7 95,4 95,8 Stangeland ungdomsskole 92 91,9 92,3 93,7 Håvik skole 92,6 89,5 94,5 94,5 Kvalavåg skole 88,6 88,7 91,2 94 Avaldsnes skole 91,5 89,3 91,9 93,3 Hauge skole 94, ,6 96,5 Håland skole 97,9 96,4 93,8 93,1 Bø ungdomsskole 97,2 97,2 96,6 94,7 Norheim skole 91, ,2 92,4 Tuastad skole 95 95,9 96,6 98,9 Kolnes skole 96,2 92,8 94,5 94,5 Mykje skole ,6 91,3 93,3 Vormedal skole 95 95, , PPT 97,7 97,9 96,6 96,6 Pedagogisk senter 96,3 97,8 98,1 95,3 Karmøy kulturskole 93, ,5 92,9 Voksenopplæring 94,3 91,6 90,8 93,9 Hovedbibliotek 98 94,3 94,4 98,1 Karmøyhallen 93,6 94,6 95, Avaldsnes barnehage 84,9 86,6 84,9 83,7 Vea barnehage 84,7 90,6 86,3 87,6 Skudenes barnehage 94, ,3 95,2 Vormedal barnehage ,6 90,8 Kolnes barnehage 93,9 93,1 95,4 94,4 Håvik barnehage 91 90,1 87,6 88,9 Sevland barnehage 93,4 95,5 94,1 95,6 Storesund barnehage 92,6 89,6 90,3 90 Torvastad barnehage 91,2 93,9 91,2 87,9 Kopervik menighetsbarnehage 86,3 93,2 92,3 94,4 Åkra soknerådsbarnehage 96, ,9 97, Forvaltningsavdelingen 90,8 95,1 95,6 97,3 Eiendomsavdelingen 91,1 89, ,4 Driftsavdelingen 95,1 93,1 92,3 95,6 Side 19 av 22

20 Brann- og redning 92,8 94,4 96,2 96,7 Var-avdelingen 95,9 97, , Stab helse- omsorg 95,5 94,1 93,2 93,6 Hj.tjenesten Skudenes sør 87,3 85,7 94,7 88,9 Hj.tjenesten Skudenes nor 85,8 91,7 91,9 91,6 Skudenes bbh 2. et. 79,2 87,4 88,4 88,6 Skudenes bbh 3. et. 87,4 87,8 88,1 82,1 Hj.tjenesten Åkra sør 93,5 92,6 93,9 90 Fredheim og Mosbronv. 92,4 86,7 89,9 89,5 Hj.tjenesten Åkra/Vea 87,9 88, ,1 Åkra bbh 90,1 91,5 89,2 87,1 Hj.tjenesten Kopervik øst 92,6 91,4 88,4 87,7 Hj.tjenesten Kopervik vest 92,8 88,7 89,6 90,1 Kopervik aldersheim 89,2 89,6 86,8 89,3 Kopervik bbh 2. et. 83,2 79,5 81,5 90,9 Kopervik bbh 3. et. 82,8 86,5 81,9 80,5 Hj.tjenesten Avaldsnes 85,4 88,4 93,1 88,6 Avaldsnes aldersheim 92,2 92,5 91,7 86,7 Storesund bbh vest 91,8 92,6 92,4 93,3 Storesund bbh øst 88,7 87, ,7 Hj.tjenesten Torvastad 93,7 93,6 92,3 88,7 Hj.tjenesten Norheim 91,8 86,6 92,4 91,4 Norheim bbh 92,5 92,2 91,1 89,1 Avlastningsavdelingen 86,3 85,6 88,1 84,4 Aktivitets- og treningsavd. 90,2 92,2 90,2 90,9 Helsestasjon/skolehelsetjeneste 93,5 91,2 93,9 94,7 Barnevern 94,9 89, ,2 Fysio/ergo 94, ,6 94,2 Sosialtjenesten 89,2 90,6 85,4 87,2 Østremtunet 94,4 91,1 Kjøkkendrift 82,8 Bestillerkontor 97,1 94,5 96,4 93,3 Fravær fordelt på varighet Den neste tabellen viser andelen av fraværsdager fordelt på arbeidsgiverperioden (fra første kalenderdag t.o.m. 16. kalenderdag) og utover arbeidsgiverperioden (fra dag 17). Fordelingen har vært med ca 30 % innenfor arbeidsgiverperioden og ca 70 % utover denne. I 2009 er andelen av fravær utover arbeidsgiverperioden samt langtidsfraværet er større enn i tidligere år. År Innenfor arbeidsgiverperioden Over arbeidsgiverperioden Fravær over 40 dager (av totalt fraværsdager) % 72 % 58 % % 69 % 51 % % 71 % 55 % % 73 % 60 % Side 20 av 22

21 Sak 3/10 REFERATLISTA - PARTSSAMMENSATT UTVALG Saksbehandler: Aud Sissel Johannesen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/368 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Partssammensatt utvalg REKRUTTERING TIL MANGFOLD REFERAT FRA MØTE Side 21 av 22

22 Sak 4/10 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/356 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/10 Partssammensatt utvalg Side 22 av 22

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon ÅRSMELDING FOR 2014 - PERSONALAVDELINGEN Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/302 10/1280 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 024110 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Kontrollutvalget I Dato: 25.03.2010

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten

Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten Oslo kommune Rapport 15/2009 Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 15/2009 Tidligere publikasjoner fra i Oslo 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging

Detaljer

Sykefraværsreduksjon i pleie- og. omsorgstjenesten. Del av kvalitetskommuneprogrammet

Sykefraværsreduksjon i pleie- og. omsorgstjenesten. Del av kvalitetskommuneprogrammet Sykefraværsreduksjon i pleie- og omsorgstjenesten. Del av kvalitetskommuneprogrammet Prosjektleder Mette Rist Hauge Prosjektmedarbeider Marit Håvardstun Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF.

Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Vedlegg 3 til virksomhetsrapportering mars 2013 Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Redegjørelse for sykefraværsarbeidet samt statistikk Innledning I januar 2011 vedtok styret for Vestre Viken overordnede

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer