Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold, in Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold, in Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012."

Transkript

1 Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen Hamar Stavanger, 6. september 2011 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi viser til Deres invitasjon til å gi tilbud på anbudet 'Rutetransport i Hamar-regionen 2012'. Boreal Transport Sør AS har gleden av å gi tilbud på dette anbudet. Dokumentoversikt Vi viser til innholdsfortegnelsen som følger vedlagt etter dette tilbudsbrevet. Ruteområde Vårt tilbud inkluderer individuelle tilbud på rutepakke 1 og 2, inkludert minibuss produksjon, samt et samlet tilbud på rutepakke 1 og 2 som forutsetter at vi blir tildelt begge rutepakkene. For ordens skyld understrekes det at tilbudene på minibussproduksjonen forutsetter at vi har vunnet minst en av pakkene for ruteproduksjon. Bekreftelse Det bekreftes at vårt tilbud gis på de vilkår som fremgår av kontrakten og de krav og betingelser som er angitt i konkurransegrunnlaget, inklusiv vedlegg 1-8. Tilbudet er gitt på basis av den informasjon som er gitt i konkurransegrunnlaget, herunder også de presiseringer som er blitt gjort i svar på spørsmål underveis i anbudsprosessen. Konkurransegrunnlaget skisserer at tilbyder skal benytte Oppdragsgivers billetteringssystem og sanntidsinformasjonssystem. Det legges til grunn at dette systemet er velfungerende og brukervennlig. Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold, in Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Tilbyders kontaktperson Kontaktperson hos tilbyder er Kai Tidemann(tlf , e-post og i dennes fravær Reidar Nilsen ( / , epost Tilbyders representanter i eventuelle forhandlinger Følgende personer er aktuelle representanter og vil bli gitt nødvendig myndighet: Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

2 Kort oppsummering av tilbudet Kvalitetsheving med nytt materiell Tilbudet vårt innebærer en helt ny bussflåte ved oppstart som går utover minimumskravene i konkurransegrunnlaget. Lokal kjennskap Vi driver i dag bussdrift i Hedmark og Oppland, som innebærer at vi er godt kjent med vær- og føreforhold i dette området. Vi er også godt kjent med bybussdrift gjennom vår kontrakt i Stavanger. Vi tar sikte på at alle våre funksjoner (depot, kontor, trafikkledelse, vask og vedlikehold) vil bli lokalisert på depotene som er beskrevet av Oppdragsgiver. Vi vil også motta støtte fra vårt hovedkontor i Stavanger for Boreal Transport Sør og ved behov fra Boreal Transport Norge. Bevisst kvalitets og miljøpolitikk Boreal har en bevisst kvalitetspolitikk med fokus på kundens behov og målsetning om kontinuerlig forbedring. Vi har en bevisst miljøpolitikk fordi vi ønsker å ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss, for å redusere vårt forbruk og avfall, for å være konkurransedyktige samt å tilfredsstille miljøkrav og forventninger fra myndigheter, reisende og eiere. Vi har adoptert en 'nullvisjon' som grunnlag for vårt sikkerhetsarbeid, fordi vi er bevisst vårt ansvar ansvar ovenfor kunder og passasjerer. Vårt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer og ISO Miljøstyringssystemer. Ved oppstart av nye kontrakter og driftsenheter vil behovene til denne avdelingen gjennomgåes og stillt opp mot dagens system for å vurdere behov for endringer og tilføyelser. Dette for på en best mulig måte å tilfredstille oppdragsgivers og passasjerenes behov og forventninger. Vekt på trivsel Vi legger stor vekt på trivsel, motivasjon, medbestemmelse, informasjon og jobbtrygghet for alle ansatte. Vårt mål er å ha høyt motiverte medarbeidere som føler seg verdsatt, slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Dette oppnås blant annet med aktiv kommunikasjon mellom ledelsen, tillitsvalgte og ansatte. Fokus på opplæring I Boreal har vi et stort fokus på opplæring, og vi er per dags dato ledende i bransjen på andel av medarbeidere som har gjennomført kompetansemodulene. Vi har stor tro på at kompetanseheving vil være med på å heve yrkesstatusen og øke rekrutteringen. Vi viser også til vedlagte brosjyre om opplæring og utvikling i konsernet, 'Boreal-skolen'. Boreal Transport Sør AS Boreal Transport Norge AS Vår visjon Vår visjon er at 'vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger', og vi har en ambisjon om å 'være en foretrukket langsiktig partner som bidrar til å øke mobiliteten gjennom å yte en service utover det forventede'. Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

3 Ved å bygge på vår kompetanse og i forståelse med vårt ansvar, ønsker vi å gjøre kollektivtransport til et av nøkkelelementene i en bærekraftig utvikling. Innbyggerne ønsker transportmåter som respekterer både det lokale og globale miljøet, samtidig som sikkerheten og kvaliteten på tjenesten er høy. De forventer at lokale myndigheter sørger for at det finnes profesjonelle, pålitelige og erfarne operatører som dekker deres transportbehov. Samtidig er det viktig for myndighetene å få mest mulig igjen for pengene. Boreal har som målsetting å ivareta både innbyggernes krav til kvalitet og myndighetenes krav til effektivitet. Vi står til disposisjon for ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen Boreal Transport Sør AS Kjetil Førsvoll Styreleder Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

4

5 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 1 Tilbyders svar på Kontraktens vedlegg Kommersielle betingelser Oppdragsbeskrivelse Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Miljøelementer utover oppdragsgivers krav Flåtestyring Drift i sanntid Rutebeskrivelse Materiellbeskrivelse Utskiftningsplan for bussmateriellet Rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Anleggsbeskrivelse Personalmessige forhold 10 2 Prisskjema Prisskjema A Prisskjema B Prisskjema A Samlet tilbud 11 3 Vognskjema 13 4 Bekreftelse fra forsikringsselskap 15 5 Påkravsgaranti 17 6 Forbehold 19 7 Milepælsplan 21 8 Annet Opplæringsplan Boreal-skolen Gå for Grønt Intern kommunikasjon 34

6 Vedlegg Sertifikat ISO Sertifikat ISO

7 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 1 1 Tilbyders svar på Kontraktens vedlegg Kommersielle betingelser Vi bekrefter at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Kommersielle betingelser. 1.2 Oppdragsbeskrivelse Vi bekrefter at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Samarbeidsevne ovenfor Oppdragsgiver og forståelse for Oppdraget Dagens samarbeid med oppdragsgiver Visjon Viser til vår visjon som er at 'vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger', og vi har en ambisjon om å 'være en foretrukket langsiktig partner som bidrar til å øke mobiliteten gjennom å yte en service utover det forventede'. Boreal har som målsetting å ivareta både innbyggernes krav til kvalitet og myndighetenes krav til effektivitet. Dette innebærer høyt fokus på sikkerhet, komfort og punktlighet. Dokumentert evne til å gjennomføre og tilrettelegge Oppdraget Referanser Utøvd opsjon i Rogaland Prolongering av kontrakt i Finnmark Erfaring med oppstart av nye kontrakter Piket

8 2 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Lavt sykefravær og god trivsel Vi jobber aktivt med HMS i årlige planer som tar for seg hele virksomhetens HMS og har i dag svært lavt sykefravær og god trivsel. I Boreal Transport har vi et meget lavt sykefravær, sladdet Personalpolitikk I Boreal Transport har vi tett kommunikasjon mellom tillitsvalgte og ledelse, og vi legger stor vekt på å ha ordnede forhold for alle ansatte. Intern kommunikasjon. For dette viser vi til vår vedlagte beskrivelse i artikkel 8.4 Intern kommunikasjon. Prosjektorganisasjon, risikovurdering og fremdriftsplan fram til Oppstart CV Driftsleder Oppstartskostnader Risikoanalyse Dette er beskrevet i kapittel 7 i Kvalitetshåndboken (vedlagt). Rutine på beredskapshåndtering Rutiner og beredskapssystem for håndtering av avvikssituasjoner, driftsstans og forsinkelser Sanntidsdriftssystem Piket Avvikssystem Kvalitetssystem

9 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 3 I tillegg til å tilfredsstille kravene i kapittel 3.1 i Oppdragsbeskrivelsen, er vårt kvalitetssikringssystem sertifisert i henhold til ISO 9001 og vårt miljøsystem er sertifisert i henhold til ISO (sertifikater er vedlagt). Vår samarbeidspartner i dette arbeidet er Norske Veritas (DNV). De beskrevne systemene skal sikre at bedriftens politikk blir etterlevd og at vi til enhver tid oppfyller de gjeldende rutiner, krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet innenfor områdene sikkerhet, miljø og kvalitet. Videre, er hovedformålet med vårt kvalitets og miljøsystem å sikre en kontinuerlig forbedringsprosess som tar hensyn til endringer i interne og eksterne rammeforhold. Dette er utover Oppdragsgivers minimumskrav, og gir høyere kvalitet med hensyn til passasjerkomfort, sikkerhet, påvirkning av miljø og sjåførkompetanse. Vedlagt følger også innholdsfortegnelse fra vår Kvalitetshåndbok () og driftshåndbok for Boreal Transport Sør. Nye enheter og kontrakter blir implementert i vårt kvalitetssystem med eventuelle tilpasninger en ny kontrakt krever. Innholdsfortegnelse fra vår Kvalitetshåndbok Nullvisjon Oppdragsbeskrivelsens kapittel 3.10 stiller krav til sikkerhet og krisehåndtering. Operatøren skal ha rutiner (beredskapsplan) for håndtering av brann, ulykker, terror og annen krisehåndtering. Sikkerhetskampanjer

10

11

12 6 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Robusthet i vogndisponering for gjennomføring av ruteproduksjonen Sanntidsdriftssystem Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid. Kapasitet Fleksibilitet Reservemateriell Organisering av trafikklederfunksjonen, herunder åpningstider, arbeidsoppgaver og kompetanse til personalet og lokalisering Rutiner for vedlikehold av trafikantinformasjon på holdeplasser Vedlagt følger rutine for vedlikehold av trafikantinformasjon på holdeplasser. Bussanlegg, bussdepot og oppstillingsplasser Oppstillingsplasser utover dem som er nevnt i konkurransegrunnlaget Viser til oversikt i kapittel 1.5 Anleggsbeskrivelse. Spiserom Opplæringsprogram Bussbransjeavtalen Alle våre sjåfører er tilknyttet bussbransjeavtalen. Vi vil legge til rette for at alle sjåfører som ønsker å gjennomføre bransjemodulopplæring skal få mulighet til dette. Vedlikehold, service og reparasjonsrutiner Viser til vedlagt rutine i kapittel 1.4 Materiellbeskrivelse. Disse rutinene vil tilpasses for å best mulig møte krav fra oppdragsgiver og publikum.

13 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 7 Alle våre busser går på serviceavtale fra leverandør. Renholdsprogram Viser til vedlagt rutine i kapittel 1.4 Materiellbeskrivelse. Disse rutinene vil tilpasses for å best mulig møte krav fra oppdragsgiver og publikum Miljøelementer utover oppdragsgivers krav Materiell For oppfyllelse utover minimumskravene vedrørende materiell (miljø, kapasitet, sitteplasser, bagasje, passasjerkomfort og universell utforming) henviser vi til Materiellbeskrivelsen. Oversikt over vognmateriellet innen de ulike vognkategorier og med opplysninger om relevant utstyr som kan tenkes benyttet til oppdraget Viser til kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vurdering av vognenes miljøegenskaper i forhold til komfort, funksjonalitetskrav og egnethet. Viser til kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vurdering av drivstoffalternativer og miljømessig forurensning Vurdering av vognmateriellets alderssammensetning og miljøegenskaper Vi vil utelukkende tilby nytt materiell. Nærmere beskrivelse av dette finnes i kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Program for miljøvennlig kjørestil og incentivordning for sjåfører for redusert drivstofforbruk Incentivordning; Gå for Grønn Sjåførens scorecard Oppfølging; Sanntidsdriftssystem

14 8 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Flåtestyring Drift i sanntid 1.3 Rutebeskrivelse Det bekreftes herved at tilbudet er basert på rutebeskrivelsen slik den fremkommer i Oppdragsbeskrivelsen 1.4 Materiellbeskrivelse Materiellbeskrivelse kategori A - Bybuss Materiellbeskrivelse kategori B - Stamrutebuss Materiellbeskrivelse kategori C - Lokalbuss Materiellbeskrivelse kategori D - Minibuss Miljø og kvalitet Utskiftningsplan for bussmateriellet Vedlagt følger vår utskiftningsplan for bussmateriellet.

15 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser Vedlagt følger våre rutiner for vedlikehold og renhold av busser. Det gjøres oppmerksom på at ved implementering av kvalitetssystemet i nye driftsavdelinger vil behovene til denne avdelingen gjennomgåes og stille opp mot dagens system for å vurdere behov for endringer og tilføyelser Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Kvalitet og gjennomføringsevne materiell Kategori A Bybuss Kategori B Stamrutebuss Kategori C Lokalbuss Kategori D Minibuss Generelt Valg av materiell: Dekk: Service på kjøretøy:

16 10 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Biodiesel 1.5 Anleggsbeskrivelse 1.6 Personalmessige forhold Vi bekrefter at vi er inneforstått med at reglene om virksomhetsoverdragelse medfører avklaringer og et økonomisk oppgjør som Oppdragsgiver ikke er part i.

17 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 11 2 Prisskjema 2.1 Prisskjema A Vedlagt følger priskjema A med individuelle tilbud på rutepakke 1 og rutepakke Prisskjema B Vedlagt følger prisskjema B Opsjoner. 2.3 Prisskjema A Samlet tilbud Vedlagt følger tilbudsskjema A for samlet tilbud på pakke 1 og pakke 2.

18 12 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET

19 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 13 3 Vognskjema Vedlagt er "BILAG C - Vognskjema for Tilbudsinnlevering" som består av: Rutepakke 1 uten opsjoner Rutepakke 1 med opsjoner Rutepakke 2 Rutepakke 1 og 2 samlet uten opsjoner Rutepakke 1 og 2 samlet med opsjoner

20 14 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET

21 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 15 4 Bekreftelse fra forsikringsselskap Vedlagt følger bekreftelse fra forsikringsselskap om at de vil stille forsikring slik det fremgår av Kontraktens punkt 10.

22 16 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET

23 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 17 5 Påkravsgaranti Vedlagt følger villighetserklæring fra bank.

24 18 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET

25 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 19 6 Forbehold Det er ikke tatt noen forbehold i dette anbudet.

26 20 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET

27 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 21 7 Milepælsplan Vedlagt følger milepælsplan som beskriver alle vesentlige innsatser og/ eller kritiske tidspunkter i perioden fra tilbudsfrist og fram til tre måneder etter oppstart.

28 22 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET

29 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 23 8 Annet 8.1 Opplæringsplan Introduksjonsopplæring for nyutdannede bussjåfører Introduksjonsopplæring for erfarne bussjåfører, nyansatt i Boreal

30 24 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Bussbransjeavtalen Alle bussjåfører vil bli tilbudt å gjennomføre 4 kompetansemoduler i samsvar med bussbransjeavtalen. Dette er et kompetansehevende program som er basert på egenstudie, samlinger og tester. Programmet gjennomføres frivillig og baserer seg på at bussjåførene gjennomfører dette i sin egen fritid. I februar 2007 ble Transportbedriftenes Landsforening (NHO), Norsk Transportarbeiderforbund (LO) og Yrkestrafikkforbundet (YS) enige om en ny bussbransjeavtale. Ett av elementene i bussbransjeavtalen er kompetanseutvikling for bussjåfører. Formålet er blant annet å heve bussbransjens status, stimulere til kompetanseheving og bidra til at bransjen bedre kan konkurrere om arbeidskraft. Det er med bakgrunn i dette utviklet et opplæringstilbud basert på 4 kompetansemoduler. I de fire modulene er det lagt særlig vekt på kompetanse om kundebehandling, høy beredskap, miljøvennlig drift og godt samarbeid mellom den ansatte og bedriften. Modul 1 - Møtet med kunden: Om det personlige møtet med kunden i det daglige arbeidet. Forbedringspotensialet i hverdagen, de små, men viktige tingene. Modul 2 - Når ting skjer: Om uvanlige situasjoner som er vanskelige og krevende. Modul 3 - Bussen og miljøet: Om de praktiske forholdene ved bussen/materiellet og dens plass i det totale trafikkbildet. Modul 4 - Sjåføren og bedriften: Om forholdet mellom den enkelte ansatte og selskapet; rettigheter, plikter, regelverk/lover, holdningsmål, kvalitet, livslang læring. Læringsmålene for de enkelte modulene Modul 1: MØTET MED KUNDEN Fokuserer på det personlige møtet med kunden i det daglige arbeidet. Forbedringspotensialet i hverdagen / de små ting. 1.1 Kundebehandling Sjåføren skal kunne kommunisere med og betjene kundene på en slik måte at det fører til flere fornøyde kunder og derigjennom færre kundeklager og flere positive tilbakemeldinger. 1.2 Personlig adferd Sjåføren skal kunne opptre på en profesjonell måte som er med på å heve omdømmet og øke yrkesstoltheten til yrkessjåfører. Modul 2: NÅR TING SKJER

31 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 25 Fokuserer på uvanlige situasjoner som er vanskelige og krevende. Ikke hyppige, men gir ofte medieoppslag. 2.1 Avvik Sjåføren skal kunne håndtere avvik på en profesjonell måte som reduserer skader og skaper trygghet i situasjonen. 2.2 Konflikthåndtering Sjåføren skal kunne håndtere konflikter.

32 26 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Modul 3: BUSSEN OG MILJØET Fokuserer på de praktiske forholdene ved bussen/materiellet og dens plass i det totale trafikkbildet. 3.1 Teknisk kunnskap Sjåføren skal kunne: teknisk bruk av bussen slik at fokuset på sikkerhetsutstyr er ivaretatt. bruke varslingsanordningene i bussen slik at skade på materiell ikke oppstår som følge av manglende kunnskap. veilede kollegaer om bussens tekniske utstyr slik at sikkerhetsfokuset ivaretas. gjennomføre visuell kontroll ved oppstart av bussen, også kalt daglig kontroll, slik at eventuelle feil og mangler oppdages før kjøring starter. 3.2 Kjøreferdighet /- stil Sjåføren skal kunne ha en så god kjøreferdighet som gjør at oppmerksomheten flyttes fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre. 3.3 Medtrafikanter Sjåføren skal kunne samhandle med øvrig trafikk på en slik måte at det sikrer fremkommelighet for alle, trygghet og positivt omdømme.

33 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 27 MODUL 4: SJÅFØREN og BEDRIFTEN Fokuserer på forholdet mellom den ansatte og selskapet, rettigheter, plikter, regelverk /lover, holdningsmål, kvalitet, livslang læring, 4.1 Lover og regelverk Sjåføren skal: kjenne til viktige paragrafer i Arbeidsmiljøloven, IA-bedrifter og vise hensyn til et flerkulturelt fellesskap. kunne lover for personbefordring, nasjonalt og internasjonalt. kunne lover og regler om arbeidstid, pliktmessig avhold slik at overholdelse av arbeidstidsbestemmelser blir etterlevd. 4.2 Kvalitet- og HMS-systemet Sjåføren skal: yte en kvalitet som beskrevet i bedriftens kvalitetssystem og forbedringsrutiner ved å kunne disse. ha satt seg inn i satt seg inn HMS generelt og kunne praktisere bedriftens HMS-system. kunne beredskapsrutinen. 4.3 Interesse for arbeidsplassen Sjåføren skal ha kjennskap til bedriftens mål, visjon, strategi, etikk. 4.4 Læring og egenutvikling Sjåføren skal: bevisst ta ansvar for egen utvikling og læring / karrieremuligheter. delta aktivt i obligatoriske og frivillige kurs, møter, seminarer etc. for å skaffe seg informasjon og for å utvikle seg selv. 4.5 Selvstendighet og ansvar Sjåføren skal: jobbe selvstendig og forstå rammene for jobben. ta ansvar. kunne ta beslutninger og være handlingsorientert. 4.6 Bedriftsspesifikke punkter Sjåføren skal: kunne billetteringssystemet for bedriften/oppdragsgiver. være trygg på takstsystemene. kjenne til bedriftens datasystemer. ha kunnskap om det å kjøre på anbud og de økonomiske rammene dette innebærer.

34 28 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Ulykkesberedskapskurs

35 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 29 Førstehjelpskurs

36 30 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET EcoDrive kurs

37 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 31 Etterutdanningskurs for yrkessjåfører EU direktiv 2003/59/EF trådte i kraft 10. september 2008 og setter krav til at alle bussjåfører skal gjennomføre etterutdanningskurs hvert 5. år fra Dette kurset går over 35 timer og 5 dager. Kurset inneholder elementer som lover og regler, tekniske nyvinninger på kjøretøy med spesielt vekt på motorteknologi og aktive og passive førerstøttesystemer. Dette sett i sammenheng med at sjåførene skal sikres nok kunnskap til å kjøre på en økonomisk og miljøvennlig måte som også medfører god trafikksikkerhet. Det settes av en hel dag til økonomisk og miljøvennlig kjøremåte. I læreplaner for etterutdanning, utformet av Vegdirektoratet, fremkommer dette i modul 6, tema 6.2, økonomisk og optimal kjøremåte. Dette gjennomføres på tilsvarende måte som EcoDrive kurset som beskrevet tidligere. Kurset vil videre inneholde kundebehandling, der reisegaranti, korresponderende ruter, kommunikasjon, kjøremåte samt kravene til sikkerhet og miljø blir viktige elementer. Kurset vil inneholde en hel dag med ulykkesberedskap og helse, bl.a. førstehjelp, skadestedsledelse, demonstrasjoner og øvelser samt brannslukning og beredskapsrutiner. Modul 1: Vegtransporten og samfunnet 3 timer Modul 2: Ulykkesberedskap 4 timer Ergonomi og helse, levevaners betydning for helse og kriminalitet og smugling 3 timer Modul 3: Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy 4 timer Modul P4: Persontransportens vilkår 4 timer Modul P5: Persontransport praksis 9 timer Sikring av passasjerer og last 1 time Modul 6: Sikker atferd på veien 3 timer Optimal kjøring 4 timer Sum 35 timer Kursene tilpasses lokalt og etter anbudskrav som er satt av oppdragsgiver. Hovedmålet for kurset er at yrkessjåføren skal kjøre optimalt og trafikksikkert, vise profesjonalitet i sin utførelse av yrket samt å ivareta egen og andres sikkerhet ved arbeid også når kjøretøy står i ro.

38 32 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Ransforebyggende kurs

39 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET 33 Kundebehandling, "Gå for grønt" (G4G) Tre miljøer: rødt, gult og grønt "

40 34 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 SLADDET Rødt lys Gult lys Grønt lys 8.2 Boreal-skolen 8.3 Gå for Grønt 8.4 Intern kommunikasjon Boreal Transport Norge prioriterer intern kommunikasjon som når alle ansatte. Dette sikrer vi lokalt gjennom møter, nyhetsbrev, informasjonsskjermer og oppslagstavler. På et mer overordnet plan tilbyr konsernet både intranett og internbladet Knutepunktet. God kommunikasjon er avgjørende for den daglige driften, og er viktig for å nå de mål vi har satt. I Boreal kommuniserer vi gjennom ulike formelle og uformelle kanaler som prat på gangen, e-post, telefon og avtalte møter med agenda og referat. Her er noen av de etablerte kommunikasjonskanalene for intern informasjon;

Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4 2321 Hamar. Stavanger, 6. september 2011. Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012

Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4 2321 Hamar. Stavanger, 6. september 2011. Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4 2321 Hamar Stavanger, 6. september 2011 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi viser til Deres invitasjon til å gi tilbud på anbudet "Rutetransport i Hamar-regionen

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Versjon 1.2 Dato: 30.08.2011 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 4 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Yrkessjåførdirektivet

Yrkessjåførdirektivet Høring om nærmere gjennomføring av Yrkessjåførdirektivet RAPPORT Veg- og trafikkavdelingen Del C Forslag til læreplan Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Oktober 2007 Forord Vegdirektoratet sender

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Program seminar etterutdanning

Program seminar etterutdanning Program seminar etterutdanning Tid: Fredag 11.02.11 Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen, Oslo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER PROSEDYREREGLER Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten.

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten. Forord: Bakgrunn: Det første kvalitetshåndboka for kollektivtransporten i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i 1995. Siden den tid har det skjedd en rekke endringer. I forbindelse med oppstart av

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer