Randaberg kommune mottok skjønnsmidler kr for 2012/2013. Nedenfor følger rapport fra NÆRVÆRS prosjektet i Randaberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Randaberg kommune mottok skjønnsmidler kr 350 000 for 2012/2013. Nedenfor følger rapport fra NÆRVÆRS prosjektet i Randaberg kommune 01.12.12-30.06."

Transkript

1 Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 12/ KOM/PER/TD SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune mottok skjønnsmidler kr for 2012/2013. Nedenfor følger rapport fra NÆRVÆRS prosjektet i Randaberg kommune : Bakgrunn for prosjektet Randaberg kommune er IA-bedrift. Kommunen ønsket å knytte til seg en ressursperson i et tidsavgrenset prosjekt som kunne bidra til å føre kommunen videre i IA-arbeidet: Forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Ressurspersonen skulle være med på å gjøre lederne og arbeidstakerne gode i sykefraværsreduserende arbeid, og det ble lagt vekt på å videreutvikle rutiner og arbeide forebyggende. NÆRVÆR-prosjektets delmål var blant annet: 1. Å videreutvikle rutiner 2. Informasjonsarbeid og opplæring rettet mot ledere og arbeidstakere 3. Forebyggende arbeid 4. Å bistå lederne i deres oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 5. Nærværsarbeid I prosjektperioden har fokusområdene til ressurspersonen/nærværsagenten vært som følger: 1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfølging i kommunen 1.1. Gravide arbeidstakere En arbeidsplass som ikke greier å holde på sine arbeidstakere når de blir gravide, vil også produsere langtidssykmeldte og uføre i større omfang enn andre arbeidsplasser. I arbeidet for Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

2 et inkluderende arbeidsliv bør vi starte med det letteste - å tilrettelegge for de aller friskeste, de gravide. De som har restarbeidsevne, men vil bruke den på en måte som ikke går utover dem selv eller barnet. 2 av 3 gravide trenger tilrettelegging i løpet av svangerskapet, men bare 1 av 3 oppnår en viss grad av tilrettelegging. Sykemelding er assosiert med mengden av belastende arbeidsforhold og minst 30 % av fraværet kan skyldes manglende tilrettelegging. Nærværsagenten har derfor utviklet nye rutiner for oppfølging av gravide arbeidstakere i kommunen. Gravide arbeidstakere er blant de grupper av ansatte som det bør være fokus på å tilrettelegge for, ettersom man i den senere tid har sett en endring i form av tidligere tidspunkt for sykemelding i svangerskapet. Dersom dette skyldes manglende tilrettelegging, kan det ved gode rutiner og påfølgende god tilrettelegging, tenkes at arbeidsgiver kan bidra til å utsette oppstart av sykemelding for minst en tredel av de gravide og på den måten bidra til en positiv utvikling på sykefraværsstatistikken. Tiltakene i rutinen består av en firepunkts oppfølgingsrutine som inneholder faste samtaletidspunkt og faste tema for disse samtalene. Dette inkluderer også en risikovurdering av arbeidsplassen og initiering av påfølgende tilretteleggingstiltak. Her er det også informert ut til lederne om muligheten for å søke om tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd fra NAV. Disse rutinene er lagt inn i kommunens system for HMS/kvalitetssikring. Det er også satt i gang et samarbeid med kommunal jordmor og fysioterapeut fra BHT med spesialutdannelse innen kvinnehelse om informasjonsmøter til gravide arbeidstakere. Hensikten med disse møtene er å informere arbeidstakerne om hva som er trygge arbeidsforhold for kvinnen og barnet og hva som bør tilrettelegges når de er gravide. Disse møtene er planlagt tre ganger pr. år Funksjonsbeskrivelser Funksjonsbeskrivelsen skal informere legen om arbeidsforholdene til den ansatte og om muligheter for tilrettelegging og alternative arbeidsoppgaver. Dette gir grunnlag for lettere å komme frem til en gradering som er tilpasset funksjonsevnen ved vurdering av evt. sykemelding. Bakgrunnen for å utvikle dette er et ønske om å lage et hjelpeskjema som kan brukes i sykefraværsoppfølgingen. Hjelpeskjemaet skal inneholde opplistede arbeidsoppgaver og en oversikt over alternative arbeidsoppgaver som den ansatte kan få i en periode. Formålet med skjemaet er å vise legen at vi som arbeidsgiver kan og vil tilrettelegge. Slik håper vi at ansatte som begynner å få helseplager enten kan unngå sykmelding, eller gjøre det mer tydelig for sykemelder hvilken gradering av restarbeidsevnen som er hensiktsmessig ved hjelp av tilrettelagte arbeidsoppgaver. En gradering som tar hensyn til muligheter på arbeidsplassen, men også medisinsk rådgivning med tanke på hvilke konkrete arbeidsoppgaver det er snakk om. De ansatte, verneombud og leder skal i samarbeid lage en beskrivelse av nåværende arbeidsoppgaver og hvilke alternative arbeidsoppgaver de kan eventuelt kan utføre dersom det er behov for tilrettelegging i en periode. Dette kan gjerne gjennomføres i et personalmøte. Det er viktig at oppgavene beskrives så konkret som mulig. På denne måten ivaretas ansattes medvirkningsplikt samtidig som dette starter en refleksjon hos både ledere og ansatte, hvor Arkivsaknummer: Side: 2 12/994-6

3 fokuset blir endret fra å tenke på diagnose og sykdom til å tenke restarbeidsevne og muligheter. De ansatte blir på denne måten aktive deltakere i å utforme en plan for å komme tilbake i full jobb etter sykdom. Alle arbeidstakere skal ha tilgang til skjemaet for sin arbeidsplass og leder bør oppfordre arbeidstakeren å ta dette med seg dersom de har time hos legen. Disse rutinene er lagt inn i kommunens system for HMS/kvalitetssikring. 2. Informasjonsarbeid og opplæring rettet mot ledere og ansatte 2.1. Interne kurs Det er gjennomført et halvdagsseminar for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i kommunen. Tema for dette seminaret var samtaleteknikk, nærværsfaktorer, presentasjon av nærværsprosjekter i en avdeling og annen relevant informasjon. Det ble lagt opp til stor grad av deltakelse fra lederne i form av refleksjon over tema, begrep og erfaringsutveksling. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Rogaland er det også avtalt et nytt internt kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud med tema kommunikasjon og konflikthåndtering. Dette kurset vil bli arrangert i november Informasjon Det er blitt sendt ut månedlig informasjons-epost til ledere, tillitsvalgte og verneombud med aktuelle tema innenfor området. I tillegg har nærværsagenten planlagt og koordinert felles informasjonsmøter for alle arbeidstakere i syv barnehager, tre skoler/sfo og en avdeling innenfor helse og omsorg. Tema var: Ansatt i en IA-virksomhet, hva innebærer det for meg? og informasjonen ble gitt av kommunens kontaktperson fra NAV Arbeidslivssenter i Rogaland. 3. Forebyggende arbeid 3.1. Helse Nærværsagenten har planlagt og koordinert deltakelse i aktivitetskonkurranse for kommunens ansatte, med hensikt å bedre helse, trivsel og arbeidsmiljø i avdelingene. Konkurransen gikk over 12 uker og skapte stort engasjement i alle avdelinger. Totalt deltok 540 av 900 ansatte i konkurransen. Som en forlengelse av denne aktivitetskonkurransen ble det gjort avtaler med et variert utvalg av treningssenter i distriktet, og kommunen tilbyr nå sine ansatte bedriftsavtaler innen både styrke, kondisjon, yoga, klatring og kampsport. I tillegg har nærværsagenten jobbet med å tilby ansatte kurs i stressmestring og selvforsvar i samarbeid med et kampsport-institutt i Stavanger. Dette vil bli et ukentlig tilbud om en times trening i arbeidstiden i en periode på ti uker. Oppstart er i september Faglig veiledning Arkivsaknummer: Side: 3 12/994-6

4 Etter forespørsel fra en avdelingsleder har nærværsagenten hatt ansvar for en faglig veiledningsgruppe for en gruppe sykepleiere. Denne gruppen står i en meget krevende arbeidssituasjon faglig sett, og det var ønskelig fra leders side å gi arbeidstakerne tilbud om faglig veiledning for å kunne forebygge utbrenthet og sykefravær grunnet situasjonen. Gruppen har hatt ukentlige veiledninger med gode resultat. Nærværsagenten har godkjent veilederutdanning. 4. Bistå ledere i enkeltsaker med sykefraværsoppfølging Veiledning i sykefraværsoppfølging i 20 avdelinger i kommunen. Typiske tema har her vært: Grunnleggende kunnskap om partenes ansvar i sykefraværsoppfølging. Gjennomgang og evaluering av avdelingsinterne rutiner. Veiledning i komplekse enkeltsaker. Deltakelse på dialogmøter og andre type samarbeidsmøter med behandler, Arbeidslivssenteret, leder og ansatt. Videreformidling av kontakt med Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjeneste v/behov. Veiledning i gode tilretteleggingstiltak i enkeltsaker og hvordan ledere søker om tilskudd til dette. 5. Nærværsarbeid o Tall fra Arbeidslivssenteret viser en markant økning i søknader fra kommunen i Dette har resultert i 55 tilsagn om tilretteleggingstilskudd pr i prosjektperioden. Flere søknader om tilretteleggingstilskudd er også under behandling hos Arbeidslivssenteret. o I perioden før nærværsprosjektet startet opp (2012 og tidligere) blir det rapportert fra Arbeidslivssenteret om lite eller ingen tilsagn på tilretteleggingstilskudd. Nærværsagenten har også tilbudt nærværsprosjekt til ledere som ønsker et ekstra fokus på fravær/nærvær i sin avdeling. Dette har ført til 3 langvarige prosjekt i avdelinger innen barnehage, helse og omsorg og skole. Nærværsagenten har her veiledet leder og arbeidsgruppe i prosessen med å definere behov, lage handlingsplan og gjennomføring samt evaluere tiltak som er satt i gang. I disse prosjektene er arbeidstakerne i høy grad blitt engasjert i prosessen. Etter seks måneder ser en nå positive endringer i arbeidsmiljø og nærvær i avdelingene. Disse prosjektene er fremdeles aktive og er planlagt å ha en varighet på 2 år. Nærværsarbeidet fortsetter i inneværende år. Med hilsen Tone Dahl Personal- og organisasjonssjef Arkivsaknummer: Side: 4 12/994-6

5

6 Ny lønnstabell per Kap 4 B Lønnsramme Gruppe Ansiennitet St.koder Gruppe 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år 20 år 6572 / 6583 A 1 Ufaglært / 7210 Gr / 6863 B1 Fagarbeider / 7520 Gr 2 eller tilsvarende 7168 / 6675 C1 3-årig høgskole Gr 3a HO: Ansatte som er vernepleier eller sykepleier og som innehar stilling hvor denne kompetanse kreves: BOF: Førskolelærere i barnehage, Avlastningsenter/Ressurssenter som i HO 7174 / 6455 C2 Ny lønn / 7637 Gr 3 b 7617 / Mer enn 3-årig D1 E1 Krav om master Kap 4C 7961 Z1 Lærer Gr Z2 Adjunkt Gr Z3 Adjunkt med tillegg Gr Z4 Lektor Gr Z5 Lektor med tillegg Gr 5 Unge arbeidstakere (st.kode 7711) Årslønn 35,5 t/u 37,5 t/u Yngre enn 16 år per time ,95 108,82 Mellom 16 og 18 år per time ,47 122,56 Andre lokale avtaler (årsbeløp i hel stilling) Kr. Andre lokale avtaler (årsbeløp i hel stilling) Kr. Sykepleier/ fagarbeider natt Fagansvar SFO Fagansvar/bokoordinator Funksjonstillegg: Pedagogisk leder Fagansvar ATO Kontaktlærer grunnbeløp, uavhengig av st% Relevant tillegg/videreutdanning i fagstillinger, kr per 30 studiepoeng, maksimalt kr for 120 studiepoeng (fom )

7 KRITERIER FOR INDIVIDUELL AVLØNNING AV LEDERE Vedtatt i administrasjonsutvalget Bakgrunn I dag praktiserer noen tjenesteområder individuell avlønning av sine ledere, andre gjør det ikke. Tjenestesjef for Helse og Omsorg har en tid uttrykt ønske om å utarbeide kriterier for individuell avlønning av sine ledere. Ikke først og fremst for å øke motivasjonen, men for å bøte på det som i dag kan oppleves som urettferdig at ansvarsmengden er ulik, men lønnen er lik. Barn og Familie praktiserer differensiert avlønning i dag, men kun basert på antall enheter i barnehagene. Tjenestesjef i Barn og Familie mener at denne type automatiske avlønninger ikke fanger opp innsats. Han ønsker stimulans for å motivere til enda bedre innsats. Utdanningsforbundet har i en protokoll i forbindelse med forhandlingene i 2008 uttrykt ønske om å være med på å vurdere kriterier for individuelle lederlønninger. 2. Prosjektets målsetning Mål for dette arbeidet er å identifisere objektive og eventuelt subjektive kriterier for lønnsfastsettelse av ledere. Det er også et mål at partene er omforente om kriteriene. Prosjektgruppen skal også uttale seg om utdanning er et objektivt kriterium som bør godtgjøres. Det er forutsetning at kriteriene er blir gjort kjent for lederne slik at de vet hva de blir målt på. Vi ble enige om følgende forutsetninger: - Det trenger ikke være likt i alle tjenesteområdene. - Lønnsdifferensiering er en mulighet, ikke en plikt. - Lønnsdifferensiering vil kreve større involvering av leder. Den underordnede må få tilbakemelding på arbeidsutførelse gjennom året FØR de lokale forhandlingene, gjennom medarbeidersamtalen. 3. Gruppens sammensetning Gruppen har bestått av: Jan Kåre Ruud, FO, Torfinn Goa, UF, Katrine Larsen, UF, Svein Olav Kristensen, BoF, Torild Lende Fjermestad, HoO, Jenny Nilssen, Skole, og Tone Dahl, pers- og org.utvikling (prosjektleder).gruppen har hatt fire møter. 4. Følgende er diskutert Kompleksitet, kan det måles? F eks krevende, faglige utfordringer som boliger for psykisk utviklingshemmede hvor noen brukere er enkle, andre er mer krevende. Pasientene er tyngre i dag enn for få år siden. Utdanningsforbundets politikk er velkjent, de ønsker minst mulig individuell lønnsfastsettelse. Innenfor skolesektoren skiller lønn et mindre beløp mellom skolenes størrelse. Styrergruppen: Antall Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

8 avdelinger/antall årsverk er fint, lett målbart. Individuelle avlønning har både en politisk side og en praktisk side. Det ble stilt spørsmål ved det individuelle påslagets effekt på motivasjonen. Utdanningsforbundet er mot å benytte ikke-målbare kriterier på rektorene, men kompleksitet ble brukt som et argument for lønnsdifferensiering innenfor skolene i fjor. Gruppen var enig om at ansvar for heldøgnskontinuerlig drift skal tillegges vekt. Ellers var prosjektgruppen innom diskusjoner som: Hva er en avdeling? Antall ansatte er det årsverk eller hoder? Gruppen mente hoder, med en viss justering. Antall brukere må ses i forhold til kompleksitet/spesielt krevende brukere. Er størrelsen på budsjett og regnskap et kriterium som skal legges til grunn? Krysspress og eksponering, bør ledere for enheter som utsatt for et ekstra press/søkelys tilgodeses? Kompleksitet kan forstås som bredden i beslutninger, det å gjøre oppgaver for helheten. Andre kriterier som ble diskutert: Ansvar for flere ulike stillingsgrupper, fleksibilitet, evnen til å omstille seg, utvikling sykefravær, eksterne/interne kunder /aktører, gjennomføringsevne, måloppnåelse, personalledelse å gjøre de ansatte gode, veileder, støtte, bygge opp de ansatte. Resultatet av disse diskusjonene følger som Prosjektgruppens anbefaling i rapporten, under kap Kompensasjon for videreutdanning Skal videreutdanning kompenseres, og i tilfelle hvordan? Vi har tre alternativer: a- Ledere får automatisk økonomisk uttelling for videreutdanning målt for eksempel etter antall studiepoeng b- Ledere får IKKE økonomisk uttelling c- Det foretas en subjektiv vurdering hvor tjenestesjef, personalsjef og tillitsvalgt vurderer helheten/totaliteten til leders utdanning og utøvelse av lederfunksjonene. Flere i prosjektgruppen var negative til at ledere skal få en automatisk lønnsmessig uttelling for videreutdanning. Noen mente at videreutdanning i ledelse bør være en selvfølge for lederne våre. Utdanningsforbundet minnet om at rektorer ikke har det kompetanselønnssystemet som lærere har, og får ingen automatisk uttelling for videreutdanning. Heller ikke barnehagestyrerne har det i dag. FO var heller ikke positiv til automatisk ekstra økonomisk utslag for videreutdanning. Prosjektgruppen endte på alternativ c som innebærer at videreutdanningen inngår i en helhetsvurdering. Det vil i praksis si at man på et subjektivt grunnlag vurderer den aktuelle leders videreutdanning sammen med utøvelse av lederkunnskap. Lederlønningene fastsettes i de årlige, lokale forhandlingene og tillitsvalgte deltar dermed naturlig i vurderingene. I og med at vi her innfører et subjektivt kriterium, er det ønskelig at tillitsvalgt er med

9 også i lønnsfastsettelse av nyansatte ledere i de tilfellene det dreier seg om skjønnsmessig lønnsfastsettelse. 6. Det individuelle tilleggets betydning Hvor stor betydning skal det individuelle tillegget ha? Dersom det skal ha marginal betydning, må vi bli enige om et generelt tillegg til gjeldende stillingsgruppe/alle medlemmer av én fagforening og så fordele en individuell topp utover det. Eks: Alle har en grunnlønn, og så har tjenestesjef å skli på, altså en basislønn med en ramme på toppen. Vi lar denne problemstillingen ligge, og tar den opp til diskusjon i de neste lønnspolitiske drøftingsmøtene. 7. Prosjektgruppens anbefaling Prosjektgruppen anbefaler å legge følgende kriterier til grunn ved fastsettelse av lederlønninger: Objektive kriterier: - Størrelse; antall avdelinger / antall ansatte (hoder/årsverk) - Kompleksitet (flere ulike stillingsgrupper, dagarbeid/døgndrift,.) Størrelse og kompleksitet må ses i sammenheng - Budsjettstyring og regnskap oversikt og kontroll Subjektivt kriterium: - Tjenestesjef, personalsjef og tillitsvalgt vurderer helheten/totaliteten til leders utdanning og utøvelse av lederfunksjonene (dette vil gjelde i lokale forhandlinger og ved nyansettelser). Kriteriene for individuell lederavlønning tas i bruk ved hovedforhandlingene høsten Videre framdrift Rapporten oversendes rådmannens ledergruppe, Samarbeidsutvalget, og endelig Administrasjonsutvalget for beslutning.

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 18.04.2013 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 18.04.2013 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 18.04.2013 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 1/13 12/1575 LIKESTILTE KOMMUNER - ET

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09 Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 08.06.2017 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/17 14/1664 Sentrale forhandlinger - Hovedtariffavtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 31.10.2013 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 31.10.2013 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 31.10.2013 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 8/13 12/2154 ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer