for Kragerø videregående skole med tiltak for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke der kompetansen skal økes for å takle omstilling, styrke verdiskaping og velferd. - vi sikrer optimale rammebetingelser for virksomhetene innenfor gitte ressursrammer og stimulerer og støtter virksomhetenes arbeid for høyest mulig kvalitet i tjenesten rettet mot elev/lærling. - vi leder arbeidet for å videreutvikle kvaliteten i den videregående opplæringen, og stimulerer og støtter virksomhetenes strategier og handlingsplaner for kvalitativ utvikling. Virksomhetsplanen bygger på følgende sentrale styringsdokumenter: - lov om videregående opplæring m/forskrift. - kunnskapsløftet med læringsplakaten. - økonomiplanen med langtidsprioriteringer. - årsbudsjettet - publiserte data fra elevundersøkelsen, skoleporten og SSB/KS. Utviklingsområdene under gjelder for en 4-årig rullerende målplan.

2 splan for Utviklingsområde 1 (strategisk fokusområde): Brukerne Prioriterte områder (kritiske suksessfaktorer med styringsindikatorer) Læringsutbytte karaktersnitt inntak/avgang standpunkt og eksamen i matematikk (utvalgte utdanningsprogram) fullført/bestått 75% fullført og bestått. Optimal kommunikasjon mellom kontaktlærer og faglærere; mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere for best mulige elevresultater. Motiverende faglige opplegg og en vurderingspraksis som gir bedre elevresultater. 1: Matematikk, norsk og engelsk skal gjennomføre minst to yrkesretta opplegg i hvert fag pr.termin og naturfag og kroppsøving skal gjennomføre minst ett yrkesretta opplegg pr. fag pr. termin 2: Utvikle skolens egen plan for bruk av IKT i opplæringa Flest mulig lærere deltar på studiet «Klasseledelse og IKT» 15 stp. Strukturert bruk av pc og digitale medier i læringsarbeidet der NDLA og andre nettressurser inkluderes. 3: Alle faglærere utarbeider tydelige vurderingskriterier for fagene sine og følger opp med vurderingsdialog 4: Faglærerne i matematikk får kompetanseheving i fagdidaktiske metoder 5: Lovkravene til vurdering (forskriftens 3-5, Orden, Atferd) tas opp til gjennomgang ved skolestart først i lærerkollegiet, deretter med elevene 6: Prosedyre for kvalitetsoppfølging med grunnlag i elevresultatene følges

3 Gjennomføring frafall fravær omvalg enkeltvedtakselever Fravær og frafall skal være lavere enn gjennomsnittet for TFK. Alle enkeltvedtak skal saksbehandles iht lovkrav og være registrert i TFKs system. 1: Alternativ skolestart med fokus på verdier og faglige forventninger 2: Flere og mer formaliserte klasselærerråd/spesielt om høsten og mer info om elevers særskilte behov Faglærerne må få nødvendig informasjon om elevene fra kontaktlærer slik at elevene får individuell tilpasning. Kontaktlærerne på yrkesfag må særlig sikre informasjonen til fellesfaglærerne. Melde fra tidlig om elever i risiko for å falle ut, bidra til oppfølging, rapportere om forhold som vanskeliggjør undervisning. 3: Kontaktlærerveiledning gjennom kontaktlærerforum 4: Kontaktlærere har jevnlige elevsamtaler. - «se» elevene. 5: Kontaktlærer må bruke foresatte som støttespillere 6: Ungdomsskolekarakterer bør overføres. 7: Prosedyre for fraværsoppfølging skal følges 8: Prosedyre for elever som står i fare for å avbryte skolegangen skal følges 9: Årshjul for psykisk helse hos elevene skal følges 10: Kontaktlærer skal ha et nært samarbeide med rådgiver og helsesøster 11: Skolen beholder sin psykologtjeneste 4 timer pr.uke. Dersom økonomien tilsier det, bør denne ressursen utvides, da dette lavterskeltilbudet er av stor betydning for elevens psykiske helse og for elevens læring

4 Læringsmiljø trivsel mobbing Resultatene fra elevundersøkelsen for Kragerø vgs skole skal være over gjennomsnittet for skolene i TFK. 1: Følge prosedyren for oppfølging av elevundersøkelsen 2: Følge prosedyren for elevmedvirkning og elevrådsarbeid 3: Videreføre skolens miljøgruppe og lage en plan for miljøtiltak 4: Gjennomføre tobakksforebyggende kampanje 5: Rektor har ansvaret for oppfølging av elevrådsarbeidet 6: Viktig at alle lærere ser elevene sine, slik at elevene føler seg betydningsfulle og trives på skolen. Utviklingsområde 2 (strategisk fokusområde): Medarbeiderne Prioriterte områder (kritiske suksessfaktorer med styringsindikatorer) Arbeidsmiljø sykefravær psykososialt arbeidsmiljø Sykefraværet skal ikke overstige 5% pr år. Alle medarbeidere skal inkluderes.

5 1: Utvikle prosedyre for oppfølging av personalundersøkelsen 2: Trivselstiltak for skolens ansatte ved Kragerø videregående skole: - Volleyballtrening på onsdager - Dans på onsdager - Trimrom/styrkerom - Biblioteket låner ut bøker og filmer til alle ansatte. - Kulturkvelder på biblioteket. - Personalturer for alle skolens ansatte. - Personalturer avdelingsvise - Solarium - Massasjestol - Leie av skolens lokaler gratis - Utlån av tilhenger til kortere private turer Kompetansenivå kvalitet i vurderingsarbeidet (Vurderingskompetanse) Elevundersøkelsen skal dokumentere underveisvurdering. Personalet skal beherske sine fagområder og produsere gode resultater gjennom effektiv ressursutnyttelse. 1: Skolens kompetanseplan rulleres fortløpende 2: Hospitering og studiebesøk ved andre skoler og i bedrifter Utviklingsområde 3 (strategisk fokusområde): Interne prosesser Prioriterte områder (kritiske suksessfaktorer med styringsindikatorer) Rutinebeskrivelser karaktersetting (vurdering) taushetsbelagte opplysninger

6 antall klagesaker på standpunktkarakterer Kragerø vgs skole skal ha fungerende prosedyrer for alle lovkravsområder. 1: Utvikle prosedyrer for vurderingsarbeidet i 3-5 i forskrift til opplæringsloven Avdelingslederne kvalitetssikrer vurderingsarbeidet. 2: Skolen fortsetter med å ha fokus på vurderingskriterier, underveisvurdering og elevsamtaler jfr. Vurderingsforskriften 3: Dokumentasjon av formativ vurdering. 4: Følge prosedyren for kvalitetssikring av faglige resultater ved KVS. 5: Lederteamet analyserer statistikk og følger opp med nødvendige tiltak. Møteplasser type møter som avholdes møtestruktur Møtestrukturen skal bidra til god informasjon, godt samarbeid og gode resultater 1: Fagforum skal brukes til analyse av resultater og oppfølging av elevene med konkrete tiltak Avdelingslederne kvalitetssikrer resultatoppfølginga. 2: Følgende møtestruktur følges: Mandager kl Fagforum og klasselærerråd Tirsdager kl Informasjonsmøte, avdelingsmøte, kontaktlærerforum Torsdager kl Studiet «Klasseledelse og IKT.» HMS internt antall rapporterte avvik (HMS-rapport) type avvik Kragerø vgs skole skal ha rutiner for HMS som tilfredsstiller krav i lov og forskrift.

7 Alle avvik skal følges opp innen fristen. 1: Innføring av Kvalitetslosen som system for avviksregistrering 2: Fokus på å holde orden i skolens undervisningsrom og arbeidsrom for lærere. 3: Bruke medarbeidersamtalen, timeplanen og arbeidsplaner som verktøy for livsfasestilpasning Utviklingsområde 4 (strategisk fokusområde): Økonomi Prioriterte områder (kritiske suksessfaktorer med styringsindikatorer) Forutsetninger rammebetingelser elever pr skole elever pr utdanningsprogram Flertallet av ungdommene i Vestmar søker Kragerø vgs. Kragerø vgs skole har oppdatert undervisningsutstyr. Ressursinnsats driftsutgifter pr elev på ulike utdanningsprogram netto driftsresultat pr skole Regnskap i balanse 1: Gjennomføre kvartalskontroller som analyseres i ledergruppa 2: Følge rutiner for innkreving av refusjoner og tilsagn om midler Utviklingsområde 5 (strategisk fokusområde): Samfunnsaspekt Prioriterte områder(kritiske suksessfaktorer med styringsindikatorer) Renomme omdømmemåling omdømmeutvikling

8 1: Etablere kontakt med Drangedal kommune 2: Vurdere å tilby deltakerfinansierte kurstilbud og utrede mulighetene for etablering av skolen som ressurssenter Eksterne aktiviteter partnerskap medieprofil samarbeidsprosjekter med grunnskolen eksterne samarbeidspartnere i prosjekt til fordypning Kragerø vgs skole er en viktig regionalutvikler i Vestmar og bør inkluderes i kommunenes og fylkeskommunens planarbeid 1: Etablere skriftlige partnerskapsavtaler ST/ID/YF 2: Utvikle skolens plan for karriereveiledning 3: Markedsføre skolen via media i større grad 4: Etablere større kontakt med Kragerø kommune og skole. Utviklingsområde 6 (skolens fokusområde): Skolens egne fokusområder Prioriterte områder skolen selv velger 1) «Tett på» Mindre fravær og frafall blant elever 1: Kontaktlærer har 2 elevsamtaler i hver termin. 2: Prosedyre for fraværsoppfølging følges 3: Kontaktlærer tar raskt kontakt med foresatte 4. Rådgiver og helsesøster kontaktes. 5. Når eleven har hatt fravær må dette kommenteres og følges opp av hver lærer som har dem. Man må «se» eleven!

9 6. Det utarbeides felles regelhåndtering i hver klasse. Lærerne må stå sammen og utøve de samme reglene som klassen har blitt enige om. 2) Øke lærerens IKT kompetanse i klasserommet Skolens lærere består studiet «Klasseledelse og IKT» 1: Telemark Fylkeskommune vil i samarbeid med Nyweb AS og Universitetet i Stavanger arrangere studiepoengs givende kurs med fokus på IKT og Klasseledelse. Kurset vil starte opp i Oktober 2014, med eksamen i april De fleste lærere ved skolen skal delta på dette studiet. 3) Motorbåtmekaniker linje på Vg2TIP. Halv klasse Industriteknologi og halv klasse motormekaniker : Få åtte samarbeidskontrakter med motorbåtmekanikerbedrifter. Bedriftene skal hjelpe til med opplæring og ta imot lærlinger. 1: Oppsøke bedrifter og motivere for samarbeid skole bedrift. 2: Utarbeide undervisnings opplegg 3. Beregne kostnader ved utstyr og undervisning 4. Motivere TFK og fylkespolitikere 5: Landslinje? 12.mai 2014 Ingeborg Goplen Rektor Denne VP-en er gjennomgått og ajourført på ledermøte

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato: 02.02.15 1 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1. Bakgrunn for rapporten... 3 2.2. Kriteriebasert vurdering av svarene på Elevundersøkelsen...

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2014

Virksomhetsplan 2013-2014 LIER VIDEREGÅENDE SKOLE Postadresse: Postboks 574, NO-3412 Lierstranda Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier E-postadresse livs@bfk.no Telefon +47 32 22 05 00 Telefaks +47 [00 00 00 00] Bankkonto

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Utviklingsplan 2014-2018

Utviklingsplan 2014-2018 Utviklingsplan 2014-2018 ID UTS.BVS.F.1.6.1 Versjon 1.03 Gyldig fra 07.01.2015 Forfatter KM Verifisert Ledelsen Godkjent Kai Myrvang Side 1 av20 Forord Alle virksomheter må ha mål å arbeide mot, og de

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer