Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)."

Transkript

1 Byrådssak 46/17 Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17). ANLS ESARK Hva saken gjelder: Saken gjelder uttalelse til høring av forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17). På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet sendt ut forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring i e-post av Høringsfristen er Hovedhensikten med forslagene til endringer er et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader. Forslagene til endringer kan plasseres i to hovedkategorier: 1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur Språklige og strukturelle endringer som gir en mer logisk, lettere lesbar og mer brukervennlig forskrift. Det skal bli enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Endringene er også et første skritt på veien mot en mer digitaliseringsvennlig forskrift. 2) Fjerning, lemping og forenkling av krav Endringer som bidrar til reduserte byggekostnader, primært for boliger. Det er ikke foreslått endringer som reduserer krav til sikkerhet. Det er heller ikke foreslått vesentlige endringer av krav som ivaretar hensyn til brukernes helse. Noen av anbefalingene fjerner eller lemper krav av mer komfortmessig art, og forutsetter at markedet verdsetter, etterspør og leverer gode løsninger. Ved den systematiske gjennomgangen og oppryddingen har direktoratet blant annet søkt å: få en tydeligere sammenheng fra mål og funksjonskrav til ytelser fjerne krav som ikke har ytelser flytte ytelser som ikke har alternativer, til forskrift tydeliggjøre krav til dokumentasjon fjerne anbefalinger i veiledning (for eksempel bør og kan ) En strukturert og logisk oppbygging er også nødvendig for å gjøre forskriften bedre egnet for digitalisering og tilrettelegging for automatisk regelsjekking. Nærmere beskrivelse av de viktigste endringsforslagene finnes nedenfor under saksutredning. Plan- og bygningsetaten har knyttet merknader til noen av de konkrete endringsforslagene, se nærmere i fagnotatet. Sammenfattet mener plan og bygningsetaten at noen av de foreslåtte endringene vil kunne føre til en reduksjon i bokvalitet og tilgjengelighet for ulike brukergrupper. Bokvalitet og komfort gjenspeiles ikke i kjøpsøyeblikket, men ved boopplevelsen over tid. Plan og bygningslovens formål er å fremme en bærekraftig utvikling, samt ivareta prinsippet om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår. Funksjonskravene bør gjenspeile disse formålene og bør utformes med tanke på livssyklus og brukernes behov. Endringsforslagene bærer preg av å være økonomisk begrunnet. 1

2 Forslaget om å oppheve krav om tilstrekkelig uteoppholdsareal for alle typer byggverk, innebærer at behovet for uteoppholdsareal må vurderes og reguleres i plan, jf. TEK Faren ved å fjerne forskriftshjemmelen er at kommunenes plangrunnlag kan bli mangelfull på dette området, da det ikke kan settes strengere krav i plan enn det som fremgår av lov eller forskrift. Gjeldende kommuneplan for Bergen stiller for eksempel bare krav til uteoppholdskrav for bolig, ikke for skoler, barnehager eller institusjoner, herunder asylmottak. Behovet for gode uteoppholdsareal er til stede for alle typer bygg. Det er ikke til hinder for at det differensieres mellom ulike typer bygg eller ulike typer boliger, f.eks. skille mellom krav til enebolig, rekkehus, lavblokker og høyblokker. Direktoratet foreslår å fjerne krav om innvendig oppbevaringsplass eller bod i alle boliger, samt å redusere kravet til sportsbod til 2,5 m 2 BRA for boliger inntil 50 m 2 BRA, jf. TEK For studentboliger foreslås at krav om bod ikke skal gjelde. Plan- og bygningsetaten mener at gjeldende krav til bodplass er en enkel og klar bestemmelse som er lett å forstå og dokumentere i byggesaker. Erfaringsvis velger utbygger minimumsløsninger, og da bør det stilles klare krav i regelverket for å sikre bokvalitet i et lengre perspektiv. Dårlig bokvalitet kan føre til hyppigere skifte av bolig. Det anbefales at dagens krav til bodplass videreføres. Forslag om å lempe krav til lys og utsyn anbefales ikke, jf. TEK og Dagens krav er begrunnet i folkehelsebetraktninger og en lemping av kravene vil kunne føre til redusert trivsel og bokvalitet. Gjeldende krav bør videreføres. Det vises for øvrig til saksutredningen nedenfor og fagnotatet datert Byrådet imøteser forenklinger i regelverket som vil kunne føre til raskere og mer effektiv saksbehandling og reduserte byggekostnader. Bergen kommune skal vokse i årene fremover og har et stort behov for flere boliger. Utbyggingstakten må økes kraftig for å møte befolkningsveksten. For å klare dette må byggesaksbehandlingen i kommunen bli mer effektiv og mer forutsigbar. Forenklinger av dagens regelverk og praksis er i tråd med byrådets politiske plattform. Byrådet imøteser også endringer som vil gjøre det rimeligere å bygge flere studentboliger. Bergen kommune har mange utdanningsinstitusjoner og nærmere studenter. Flere studentboliger vil gi mindre press på å gjøre om sentrumsboliger til hybler. Byrådet imøteser de endringene i forskriften som gjør regelverket mer oversiktlig og forutsigbart. Dette vil etter byrådets oppfatning bidra til at brukerne forstår hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Forenkling av regelverket legger til rette for økt produktivitet, gjennom at tids- og ressursbruken blir mindre både for forvaltningen og for byggenæringen. Byrådet er enig i de språklige og strukturelle forbedringer og forenklinger som gir en mer logisk, lettere lesbar og mer brukervennlig forskrift. Byrådet mener disse endringene vil gi mindre sløsing med tid, enklere forståelse og bedre etterlevelse, noe som både er ressursbesparende og konfliktdempende. De forslag til bestemmelsene byrådet har merknader til knytter seg til tre kapitler; 8, 12 og 13, og berører kvalitetene til boligene, og er vesentlige for å få gode boforhold. Byrådet ser at bestemmelsene i kapittel 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 og 16 enten ikke, eller kun i mindre grad er berørt i forslaget. Samtidig mener byrådet at det er viktig å opprettholde gode og allment tilgjengelige bokvaliteter. Gjeldende TEK10 utgjør for en stor del minimumsstandarder for hva som anses som gode bokvaliteter. En lemping av kvalitetskravene vil kunne gi utilsiktede konsekvenser i strid med plan- og bygningslovens formål, som hensynet til folkehelsen, bærekraftig utvikling og tilgjengelighet for alle. Det gjelder også fjerning av krav som omtales som av mer komfortmessig art i høringsnotatet. 2

3 Direktoratet påpeker selv at det er en utfordring å tallfeste konsekvensene for byggekostnad for en del av endringsforslagene. Det antas at enkelte utbyggere likevel vil vurdere det som salgsutløsende å levere bedre kvalitet og ytelser enn det som kreves i forskrift. Byrådet vil påpeke at utbyggere erfaringsvis ofte velger minimumsløsninger, og det bør derfor ikke lempes på krav som skal ivareta hensyn til brukernes helse og sikkerhet. Å overlate til markedet å verdsette, etterspørre og levere gode løsninger utover det som kreves i forskrift, kan gå på bekostning av prinsippet om gode bokvaliteter for alle Byrådet er positive til forenklinger i regelverket, men kan ikke anbefale at det går utover bokvaliteter som gir mindreverdige boliger. Byrådet anbefaler at bystyret avgir høringssvar på vegne av Bergen kommune i samsvar med saksutredningen nedenfor. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse til høring «Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringssvar til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) i samsvar med saksutredningen. Dato: 24. januar 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Anna Elisa Tryti byråd for byutvikling Vedlegg: 1. Fagnotat datert Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17), e post datert

4 Saksutredning: Bergen kommune imøteser forenklinger i regelverket som vil kunne føre til raskere og mer effektiv saksbehandling og reduserte byggekostnader. Bergen kommune skal vokse i årene fremover og har et stort behov for flere boliger. Utbyggingstakten må økes kraftig for å møte befolkningsveksten. For å klare dette må byggesaksbehandlingen i kommunen bli mer effektiv og mer forutsigbar. Forslagene vil etter Bergen kommunes oppfatning bidra til at brukerne forstår hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Forenkling av regelverket legger til rette for økt produktivitet, gjennom at tids- og ressursbruken blir mindre både for forvaltningen og for byggenæringen. Bergen kommune er enig i de språklige og strukturelle forbedringer og forenklinger som gir en mer logisk, lettere lesbar og mer brukervennlig forskrift. Bergen kommune mener disse endringene vil gi mindre sløsing med tid, enklere forståelse og bedre etterlevelse, noe som både er ressursbesparende og konfliktdempende. Bergen kommune imøteser også endringer som vil gjøre det rimeligere å bygge flere studentboliger. Bergen kommune har mange utdanningsinstitusjoner og nærmere studenter. Flere studentboliger vil gi mindre press på å gjøre om sentrumsboliger til hybler. Bergen kommune mener det er viktig å opprettholde gode og allment tilgjengelige bokvaliteter. Gjeldende TEK10 utgjør for en stor del minimumsstandarder for hva som anses som gode bokvaliteter. En lemping av kvalitetskravene vil kunne gi utilsiktede konsekvenser i strid med plan- og bygningslovens formål, som hensynet til folkehelsen, bærekraftig utvikling og tilgjengelighet for alle. Det gjelder også fjerning av krav som omtales som av mer komfortmessig art i høringsnotatet. Bergen kommune vil påpeke at utbyggere erfaringsvis ofte velger minimumsløsninger, og det bør derfor ikke lempes på krav som skal ivareta hensyn til brukernes helse og sikkerhet. Å overlate til markedet å verdsette, etterspørre og levere gode løsninger utover det som kreves i forskrift, kan føre til en reduksjon i bokvaliteter som gir mindreverdige boligstandarder for dem som ikke er i stand til å betale for de gode løsningene. Bergen kommune mener at forenkling av regelverket ikke må gå på bekostning av prinsippet om gode bokvaliteter for alle. Bergen kommune har merknader til følgende bestemmelser i TEK17: 1.1 Forslag til TEK Uteoppholdsareal: Direktoratets forslag om å oppheve krav om tilstrekkelig uteoppholdsareal for alle typer byggverk, innebærer at behovet for uteoppholdsareal må vurderes og reguleres i plan. Faren ved å fjerne forskriftshjemmelen er at kommunenes plangrunnlag kan bli mangelfull på dette området, for kommunen kan ikke sette strengere krav i plan enn det som fremgår av lov eller forskrift. Gjeldende kommuneplan for Bergen stiller for eksempel bare krav til uteoppholdskrav for bolig, ikke for skoler, barnehager eller institusjoner, herunder asylmottak. Behovet for gode uteoppholdsareal er til stede for alle typer bygg. Det er ikke til hinder for at det differensieres mellom ulike typer bygg eller ulike typer boliger, f.eks. skille mellom krav til enebolig, rekkehus, lavblokker og høyblokker. Kravene bør kunne tilpasses den enkelte kommunes behov og eksisterende bebyggelse gjennom plan, og derfor bør hjemmelsgrunnlaget i forskriften fremdeles opprettholdes. Etter Bergen kommunes mening bør det oppstilles et minimum ytelseskrav, eventuelt et absolutt krav om at kommunen skal ta stilling til krav til uteoppholdsareal i plan. 1.2 Forslag til TEK Krav om tilgjengelig boenhet: 4

5 I nytt annet ledd er det foreslått å fjerne begrensingen til boenheter med ett og to rom for varig opphold. Dette er en lemping fra dagens krav om at 50 prosent av boenheter på inntil 50 kvadratmeter BRA (ett eller to-roms for varig opphold) skal være tilgjengelige. Det er vanskelig å se hvor stor virkningen av å fjerne begrensningen blir. Det anses negativt å fjerne begrensninger som sikrer boenheter generelle romslige planløsninger som er viktige ut fra et livsløpsperspektiv. For eksempel er over halvparten av husholdningene i Oslo kommune enpersonshusholdninger (SSB, Folke- og boligtellingen 2011). Disse beboernes interesse er også viktige å ivareta i et samfunnsperspektiv. Det påpekes at en ulempe ved forslaget er at utvalget av små boliger med tilgjengelighet for brukere med rullestoler vil få lavere tilvekst. Det er viktig at forslagene til endring ikke fører til ytterligere forverring av tilgjengelighet for rullestolbrukere, jf. prinsippet om universell utforming i plan- og bygningslovens 1, 5.ledd. 1.3 Forslag til TEK Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal: Krav om snuareal for rullestol er foreslått endret til et funksjonskrav. Endring til funksjonskrav gir etter Direktoratets mening økt fleksibilitet og muligheter til å oppfylle kravet på ulike måter. Samtidig foreslås preaksepterte ytelser der snusirkel med diameter på minimum 1,50 meter og snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter angis som alternativer for boenhet med krav om tilgjengelighet. Bergen kommune anbefaler ikke de foreslåtte endringene. Endringene kan føre til ytterligere diskriminering av bevegelseshemmede. Stadig flere rullestolbrukere tar i bruk motoriserte rullestoler, som krever mer plass enn manuelle. De foreslåtte endringene går videre i mot intensjonen om at flest mulig skal klare seg hjemme, og virker upraktisk for utformingen av boliger i et livsløpsperspektiv. 1.4 Forslag til TEK Bod og oppbevaringsplass: Direktoratet foreslår å fjerne krav om innvendig oppbevaringsplass eller bod i alle boliger, samt å redusere kravet til sportsbod til 2,5 m 2 BRA for boliger inntil 50 m 2 BRA. For studentboliger foreslås at krav om bod ikke skal gjelde. Bergen kommune mener endringsforslaget er uheldig ut fra flere hensyn: - miljøhensyn og bærekraft mindre lagringsplass kan føre til at mer må kastes - konsekvenser for inneklima vanskeliggjør rengjøring - redusert bokvalitet i form av større lagringsbehov for ting som ikke er i daglig bruk, samt sesongavhengig klær og utstyr - holde rømningsveier åpne Gjeldende krav til bodplass er en enkel og klar bestemmelse som er lett å forstå og dokumentere i byggesaker. Erfaringsvis velger utbygger minimumsløsninger, og da bør det stilles klare krav i regelverket for å sikre bokvalitet i et lengre perspektiv. Dårlig bokvalitet kan føre til hyppigere skifte av bolig. Det anbefales at dagens krav til bodplass videreføres. 1.5 Forslag til TEK Lyd og vibrasjoner: Forslag til lemping av kravet til luftlydisolering for studentboliger. Forslaget innebærer redusert krav til luftlydisolasjon i skillekonstruksjonene fra 55 desibel til 45 desibel mellom rom for varig opphold i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei, som fellesgang, svalgang, trapperom, trapp og lignende. 5

6 Bergen kommune påpeker at en reduksjon fra 55dB til 45dB er en betydelig reduksjon, da desibelskalen er eksponentiell. At studentboliger dekker et behov i kun en kort fase i livet, er etter Bergen kommunes mening ikke grunn til sette kravet annerledes enn for boliger for øvrig. Direktoratet påpeker selv at forslaget vil gi ulemper i form mer støy fra for eksempel fellesgang og svalgang inn i studentenes oppholdsrom, med eventuelle påfølgende negative helseeffekter i en allerede utsatt gruppe. Bergen kommune mener at hensynet til et godt bomiljø bør også gjelde studenter. Utilstrekkelig lydisolasjon kan medføre redusert søvnkvalitet og andre helseplager som igjen kan påvirke studieevnen. 1.6 Forslag til TEK Lys: Krav om at rom for varig opphold skal ha vindu for å få tilfredsstillende tilgang på dagslys foreslås fjernet. Dette betyr at tilfredsstillende dagslys ikke nødvendigvis må komme fra vindu, men kan også være dagslys fra glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og lignende. Bergen kommune mener det er negativt å fjerne kravet til vindu i rom for varig opphold. Et vindu skal ikke kun oppfylle kravet til dagslys, men også til utsyn, som er et grunnleggende menneskelig behov i en bolig. Fjerning av krav til vindu vil også vanskeliggjøre muligheten til utluftning av et rom. Dette er forhold som har stor betydning i et trivsels- og folkehelseperspektiv. Lempingen vil innebære redusert bokvalitet. 1.7 Forslag til TEK Utsyn: Krav om at rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn videreføres, med den endring at det foreslås å utvide unntaksbestemmelsen til å omfatte soverom i boenhet. Virkningene av å fjerne krav om utsyn fra soverom er trolig små. Bergen kommune er uenig i Direktoratets vurdering. Forslaget kan få utilsiktede ulemper som å hindre effektiv rømning, hindre utlufting, redusere trivsel, begrense bruken av soverommet til annet bruk og vanskeliggjøre endret bruk over tid. Lemping av kravet kan også slå uheldig ut estetisk, jf. pbl om utforming av tiltak og 29-2 om visuelle kvaliteter. Konklusjon: Plan og bygningslovens formål er å fremme en bærekraftig utvikling, samt ivareta prinsippet om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår. Funksjonskravene bør gjenspeile disse formålene og bør utformes med tanke på livssyklus og brukernes behov. Generelt vil de foreslåtte endringene som er omtalt over ikke lenger sikre en offentlig ivaretagelse av grunnleggende kvaliteter i boligstandarden, ved at ansvaret legges over på markedet. Forslagene vil etter Bergen kommunes oppfatning bidra til at brukerne forstår hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Forenkling av regelverket legger til rette for økt produktivitet, gjennom at tids- og ressursbruken blir mindre både for forvaltningen og for byggenæringen. Bergen kommune er enig i de språklige og strukturelle forbedringer og forenklinger som gir en mer logisk, lettere lesbar og mer brukervennlig forskrift. Bergen kommune mener disse endringene vil gi mindre sløsing med tid, enklere forståelse og bedre etterlevelse, noe som både er ressursbesparende og konfliktdempende. 6

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Nittedal kommune 08.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift - TEK17 Det vises til høringsbrev til Nittedal

Detaljer

Saksnr.: /373 Saksbeh.: IHSU Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Saksnr.: /373 Saksbeh.: IHSU Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Saksnr.: 201600221/373 Saksbeh.: IHSU Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 01.12.2016 Innspill til

Detaljer

TEK17 PETTER SANDTANGEN, JURIDISK RÅDGIVER Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark

TEK17 PETTER SANDTANGEN, JURIDISK RÅDGIVER Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark PETTER SANDTANGEN, JURIDISK RÅDGIVER Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark Hvem er vi? Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Askim kommune 09.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Boligbygninger: Innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 m x 1,80 m

Detaljer

HØRINGSUTTALE - FORSLAG TIL NY BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17)

HØRINGSUTTALE - FORSLAG TIL NY BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17) Arkiv: K2 - L40, K3 - &13 Vår ref: 11/2995-11 Journalpostid: 16/36637 Saksbeh.: Yvonne van Bentum HØRINGSUTTALE - FORSLAG TIL NY BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17) Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior-

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Time kommune 30.01.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 8-5. Gangatkomst til bygning med boenhet. Vedtak Senior- og brukerrådet 3. Senior og brukarrådet er imot endringar når

Detaljer

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk SJEFINGENIØR VIDAR STENSTAD, DIBK 22.11.2016 Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Tydeligere og enklere regler Opprydding som gir en

Detaljer

Hva er nytt i TEK17. PÅL LYNGSTAD Landskonferansen for råd for funksjonshemmede

Hva er nytt i TEK17. PÅL LYNGSTAD Landskonferansen for råd for funksjonshemmede Hva er nytt i TEK17 PÅL LYNGSTAD Landskonferansen for råd for funksjonshemmede TEK17: Oppdraget Utrede effekten av byggtekniske krav i bolig- og byggemarkedet Særlig vekt på konsekvensene for små boliger

Detaljer

Målet med endringene er forenkling av byggereglene for eksisterende byggverk. Det foreslås følgende endringer:

Målet med endringene er forenkling av byggereglene for eksisterende byggverk. Det foreslås følgende endringer: Byrådssak 1184 /15 Høringsuttalelse til forenklinger i SAK 10 og TEK 10 - Eksisterende bygg. ANLS ESARK-03-201500990-58 Hva saken gjelder: Saken gjelder uttalelse til høring av forslag til endringer i

Detaljer

Presentasjon av forskriftsforslaget: Boliger og uteområder

Presentasjon av forskriftsforslaget: Boliger og uteområder Presentasjon av forskriftsforslaget: Boliger og uteområder AVD. DIREKTØR KETIL KROGSTAD, DIBK Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Boliger krav til tilgjengelighet Krav til snuareal 12-7, 12-8, 12-9,

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Asker kommune 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Se hele høringsuttalelsen som vedlegg. 1-1. Formål. I formålsparagrafen er det særskilt nevnt

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) TEK17 og andre regelendringer

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) TEK17 og andre regelendringer Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) TEK17 og andre regelendringer Inneledning Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk ( TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017 (bortsett fra endringer

Detaljer

Litt om TEK17. PETTER SANDTANGEN Boligprodusentenes fagdager for hytteprodusenter, Oslo

Litt om TEK17. PETTER SANDTANGEN Boligprodusentenes fagdager for hytteprodusenter, Oslo Litt om TEK17 PETTER SANDTANGEN 12.09.17 Boligprodusentenes fagdager for hytteprodusenter, Oslo Innhold Oppdraget Strukturen Endringer Overgangsbestemmelser Endringer knyttet til fritidsbolig med en boenhet

Detaljer

Asker kommune viser til Direktoratet for byggkvalitets høringsbrev av med forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17).

Asker kommune viser til Direktoratet for byggkvalitets høringsbrev av med forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17). Direktoratet For Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0183 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: ALIEERIK L42 &13 07.02.2017 S16/9116 L9372/17 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S16/9116.

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Stavanger kommune Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. 10.02.2017 Se vedlagt uttalelse til forslag til ny byggteknisk forskrift, vedtatt i Stavanger formannskap

Detaljer

Hva betyr endringene i byggteknisk forskrift, TEK17, for hva som kan styres gjennom plansak eller byggesak

Hva betyr endringene i byggteknisk forskrift, TEK17, for hva som kan styres gjennom plansak eller byggesak 1 Hva betyr endringene i byggteknisk forskrift, TEK17, for hva som kan styres gjennom plansak eller byggesak Rose Byrkjeland, senioringeniør, DiBK Aust- og Vest- Agder Fylkeskommune, Kristiansand Hva skal

Detaljer

Høringssvar fra Husbanken - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK 17)

Høringssvar fra Husbanken - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK 17) Deres dato Deres referanse Side 1 av 5 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Vår dato 10.02.2017 Vår referanse 2016/32235-8 Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Høringssvar

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Trondheim kommune 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. Trondheim kommune mener det er uheldig med redusert diameter

Detaljer

Offentlig høring av forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 vedr eksisterende bygg. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Offentlig høring av forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 vedr eksisterende bygg. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret Horten kommune Vår ref. 15/19686 15/929-2 / FE-000 Saksbehandler: Arild Michelsen Offentlig høring av forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 vedr eksisterende bygg Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 01.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/2354 201402939-7, 500 FORSLAG

Detaljer

Nytt i byggteknisk forskrift; TEK17. KNUT HELGE SANDLI Radonkonferansen 2018

Nytt i byggteknisk forskrift; TEK17. KNUT HELGE SANDLI Radonkonferansen 2018 Nytt i byggteknisk forskrift; TEK17 KNUT HELGE SANDLI 18.10.2018 Radonkonferansen 2018 TEK17 - tydeligere og enklere regler Opprydding som gir et mer logisk, bedre lesbart og mer brukervennlig regelverk

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Advokatforeningen Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. 09.02.2017 Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse. Se vedlegg Høring_-_forslag_til_ny_byggteknisk_forskrift_(TEK17).pdf

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Sarpsborg kommune 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. Merknad til 1-2, åttende ledd Sarpsborg kommune foreslår å endre

Detaljer

TEK17 trumfer plan? eller?

TEK17 trumfer plan? eller? TEK17 trumfer plan? eller? Byggteknisk forskrift blir tydeligere. Om grensegangen mellom planverktøy og ny byggteknisk forskrift TEK17. PÅL LYNGSTAD, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET Hotel Bristol, TEK17:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig Byrådssak 212/16 Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig ANLS EBYGG-5210-201436010-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage over tillatelse til

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.

Detaljer

TEK17 Bakgrunn, prosess og nyheter

TEK17 Bakgrunn, prosess og nyheter TEK17 Bakgrunn, prosess og nyheter VIDAR STENSTAD 28.09.17 Forum for plan- og bygningsrett Hvor er regelverket? TEK17 TEK10 Alt om TEK17 2 TEK17 Oppdraget 3 Oppdraget Utrede effekten av byggtekniske krav

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) i Vestfold 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. 1-3 Definisjoner:Rom for varig oppholddette bør presiseres nærmere for skoler og barnehager. Vi mener

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) LIkestillings- og diskrimineringsombudet 08.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Innledning Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Entreprenørforeningen, bygg og anlegg 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. EBA er positiv til forslaget om å føre videre

Detaljer

Forenkling av regelverket for boliger. Lars Myhre, teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening

Forenkling av regelverket for boliger. Lars Myhre, teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening Forenkling av regelverket for boliger Lars Myhre, teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening Oslo, 19. mai 2015 Boligprodusentenes anbefaling Strukturering, digitalisering og lemping 1. Strukturering bruk

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Ivar Jonassen 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-13. Utgang fra branncelle. 11-13, 3) Anbefaling om vindushøyde: Hevet betjeningshøyde for vinduer til maks. 1,2

Detaljer

TEK17 - status. VIDAR STENSTAD, PROSJEKTLEDER TEK mars 2016 DiBK Direktoratet for byggkvalitet

TEK17 - status. VIDAR STENSTAD, PROSJEKTLEDER TEK mars 2016 DiBK Direktoratet for byggkvalitet TEK17 - status VIDAR STENSTAD, PROSJEKTLEDER TEK17 30. mars 2016 DiBK Direktoratet for byggkvalitet TEK17 - grunnlag Direktoratets plan for videreutvikling av TEK (desember 2013) Direktoratets interne

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN 01.09.2014 Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringssvar forslag til endringer

Detaljer

HØRINGSNOTAT Saksnr. 18/1575. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse

HØRINGSNOTAT Saksnr. 18/1575. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse HØRINGSNOTAT 09.05.2018 Saksnr. 18/1575 Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - midlertidig brukstillatelse (forskrift av 26. mars 2010 om byggesak) Høringsfrist: 21. juni 2018 1. Innledning

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2. Dokument fra Sørum kommune.

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2. Dokument fra Sørum kommune. Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2 Dokument fra Sørum kommune. Sørum Kommune Byggesak

Detaljer

Videreutvikling av byggtekniske regler VIDAR STENSTAD

Videreutvikling av byggtekniske regler VIDAR STENSTAD Videreutvikling av byggtekniske regler VIDAR STENSTAD Poli4ske føringer Poli4ske føringer Endres over 2d, men økende interesse for regelverket Legalitetsprinsippet fremhevet som sentralt frem 2l 2013 Plan

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i byggteknisk forskri7 (TEK10)

Samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i byggteknisk forskri7 (TEK10) Samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i byggteknisk forskri7 (TEK10) Informasjonsmøte TEK17, 30. Mars 2016 Prosjektleder Heidi Ulstein Agenda Kort om oppdraget Vår framgangsmåte Status for arbeidet

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse angående forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Høringsuttalelse angående forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann Byrådssak 108/16 Høringsuttalelse angående forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann KART ESARK-03-201600221-66 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer ved høringsbrev av

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Fagdager 6.-7. november 2013 Boliger for folk flest TEK15 må bli enklere og billigere enn TEK10!

Detaljer

Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015

Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 12. desember 2014 Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 oppsummering og vurdering av endringene BAKGRUNN I januar 2014 gikk KMD ved statsråd Jan Tore Sanner gikk høyt ut og signaliserte forenklinger i kravene

Detaljer

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr.

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. 489 Rådet for funksjonshemmede i Båtsfjord kommune har gått gjennom høringsforslaget

Detaljer

Byrådssak 436/15 ESARK

Byrådssak 436/15 ESARK Byrådssak 436/15 Høringsuttalelse om forslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister SANO ESARK-03-201500090-162 Hva

Detaljer

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. Byrådssak 256/16 Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. TROH ESARK-03-201600085-110 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til

Detaljer

Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN

Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN Bakgrunn Lokal godkjenning strider mot EØS-avtalen og tjenestedirektivet Norge dømt i EFTA-domstolen

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Bergenhus gnr 167 bnr 1722, Lamberts Vei 7: Klage på avslag på søknad om bruksendring, tilbygg og fasadeendring

Bergenhus gnr 167 bnr 1722, Lamberts Vei 7: Klage på avslag på søknad om bruksendring, tilbygg og fasadeendring Byrådssak 44/17 Bergenhus gnr 167 bnr 1722, Lamberts Vei 7: Klage på avslag på søknad om bruksendring, tilbygg og fasadeendring TDTO EBYGG-5210-201523695-33 Hva saken gjelder: Saken gjelder søknad om bruksendring,

Detaljer

HVA ER TEK17? KONSEKVENS FOR KOMMUNEN?

HVA ER TEK17? KONSEKVENS FOR KOMMUNEN? HVA ER TEK17? KONSEKVENS FOR KOMMUNEN? Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk Hva er "TEK17"? Forslag til endringer av TEK10 På høring til 10. februar Skal vedtas og tre i kraft 1. juli 2017 Mulig vedtak: TEK17-forslaget,

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Standard Norge 09.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. 1-3 (l) «Rom for varig opphold: rom hvor samme person er forutsatt å oppholde seg i mer enn én

Detaljer

Saksbehandler: Tormod Knutsen Arkiv: L40 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tormod Knutsen Arkiv: L40 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tormod Knutsen Arkiv: L40 &13 Arkivsaksnr.: 12/18575-2 Dato: 12.02.2013 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV UNNTAK FOR STUDENTBOLIGER I BYGG- TEKNISK FORSKRIFT â INNSTILLING TIL

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen)

Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) Dato: 22. september 2009 Byrådssak 374/09 Byrådet Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) BJBE SARK-03-200900916-37 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Forenkling av regelverket for boliger

Forenkling av regelverket for boliger Forenkling av regelverket for boliger Per Jæger, adm. direktør Boligprodusentenes Forening Oslo, 25. mars 2015 Motstridende signaler 16. februar 2015 6. mars 2015 Boligbehov og bygging Årstakt boligbygging

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg Offentlig høring av forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 vedrørende eksisterende bygg Arkivsak.: 15/10130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars Antall registrerte studenter i høyere utdanning har steget jevnt de siste

forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars Antall registrerte studenter i høyere utdanning har steget jevnt de siste Høringsnotat Om forslag til endring av krav til studentboliger i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 14. desember 2011 1 Innledning Antall registrerte

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201004140/12 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612

Høringsfrist Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Høringsnotat 05.10.2017 Forslag til endring i i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Høringsfrist 17.11.2017 Direktoratet for byggkvalitet, ref: 17/7612 Direktoratet

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

KOMMENTARER TIL TEK 17 DAGSLYS

KOMMENTARER TIL TEK 17 DAGSLYS KOMMENTARER TIL TEK 17 DAGSLYS På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Norske Lysdesignere vil

Detaljer

TEK17 byggtekniskforskrift. TEK i uteområder PÅL LYNGSTAD Oslo, FAGUS Vinterkonferansen Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

TEK17 byggtekniskforskrift. TEK i uteområder PÅL LYNGSTAD Oslo, FAGUS Vinterkonferansen Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur TEK17 byggtekniskforskrift Funksjonskrav, med ytelser for universell utforming Inkluderende hovedløsning Rettslig standard i henhold til Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Hauser Plads TEK i uteområder

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

TEK og kommunenes rolle. BYGGESAKSDAGENE nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad

TEK og kommunenes rolle. BYGGESAKSDAGENE nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad TEK og kommunenes rolle BYGGESAKSDAGENE 2016 3 nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad Kommunene og TEK Historikk Dagens system - teorien Fra teori til praksis Tips og råd Noen eksempler og en liten

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

PBL-konferanse Øyvind Kikut, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

PBL-konferanse Øyvind Kikut, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet PBL-konferanse 2017 Øyvind Kikut, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet Hvem er vi? Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119377/28 Saksbeh.: TDTO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk forskrift, bruksendring av bolig

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk forskrift, bruksendring av bolig STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 101/110 Arkivsaksnr: 2015/778-3 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk

Detaljer

RAPPORT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV ENDREDE KRAVSNIVÅ I BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK10)

RAPPORT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV ENDREDE KRAVSNIVÅ I BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK10) RAPPORT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV ENDREDE KRAVSNIVÅ I BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK10) MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2016 Av Heidi Ulstein, Ida Amble Ruge, Peter Aalen, Kristoffer Midttømme, Magnus Gulbrandsen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/1528 Høring - forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - eksisterende bygg Saksbehandler: Karen Zwicky Knobel Arkiv: L40 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/15

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

Forslag til endringer i TEK Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse.

Forslag til endringer i TEK Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse. Forslag til endringer i TEK17 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse. Høringsnotat Endringer i TEK17 9-7. Høringsfrist 1. juni 2018 Direktoratet for byggkvalitet, ref. 17/9601 Dato:

Detaljer

TEK17 ansvar i byggesak SG-digitalisering. TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FG Sprinklerkonferansen 2018

TEK17 ansvar i byggesak SG-digitalisering. TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FG Sprinklerkonferansen 2018 ansvar i byggesak SG-digitalisering TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FG Sprinklerkonferansen 2018 1. juli trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. I er krav fjernet, lempet og forenklet.

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) JM Norge AS 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 8-5. Gangatkomst til bygning med boenhet. Lempet krav til stigning støttes. JM Norge er imidlertid usikre på om kravet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201500990/43 Saksbeh.: MEHA Emnekode: ESARK-03 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endring av tekniske krav til byggverk (S.nr.14-2354)

Høringsuttalelse - forslag til endring av tekniske krav til byggverk (S.nr.14-2354) Kommunal- og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/60490-3 Arkivkode: 008 Dato: 03.09.2014 Høringsuttalelse - forslag til endring av tekniske krav til byggverk

Detaljer

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK Byrådssak 47 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 TUGU ESARK-00-201537101-230 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017. Protokollene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201332168/11 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksnummer: Bergen,

Saksnummer: Bergen, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Komite for miljø og byutvikling Postboks 7700 5020 BERGEN Kopi: Etat for byggesak og private planer Saksnummer: 201431776 Bergen, 27.12.2015 SUPPLERENDE

Detaljer

HØRINGSINSTANS SORTERT ETTER KATEGORI

HØRINGSINSTANS SORTERT ETTER KATEGORI TEK17 - Oversikt mottatte høringssvar Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK har mottatt ca 200 høringsuttalelser. HØRINGSINSTANS SORTERT ETTER KATEGORI HELSE 1. Helsedirektoratet

Detaljer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Bø hotell 14. desember 2015 Ina Rognerud Hva skal jeg si litt om? Forslag til endringer i pbl Bakgrunn (KU) Hvorfor nye

Detaljer

Innspill til Kommuneplans arealdel

Innspill til Kommuneplans arealdel Innspill til Kommuneplans arealdel 2015-2026 Generelle merknader til høringsforslag til ny kommuneplans arealdel Innledning I denne merknaden vil vi begynne med å berømme Bergen kommune for den nye kommuneplanens

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/05402-10 Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, arealplan-id 17340000. Reguleringsplan. Ny 2.gangs behandling av bygg 13 i delområde

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98. Byrådssak 1008 /15 Høringsuttalelse til forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten ESDR ESARK-03-201400052-44

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Forslag til endring i byggteknisk forskrift om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Direktoratet for byggkvalitet

Forslag til endring i byggteknisk forskrift om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Direktoratet for byggkvalitet Forslag til endring i byggteknisk forskrift om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Direktoratet for byggkvalitet 18/1317 18/00036 27.04.2018 Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 0028

Detaljer

Veiledning til kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Dato: 01.07.2017 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 17

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/13437-2 Høringsuttalelse forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen Hva saken gjelder:

Detaljer